ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: , Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο, Μ. Ρηζζάθε Σει , Fax: ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ & ΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Α. Κππξαίνπ Σει: Δmail: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31/03/2014 Αρ. Πρωη. 685/42702 ΦΔΚ: 837/Β / ΘΔΜΑ: «Πρόγραμμα για ηη βεληίωζη ηων ζσνθηκών παραγωγής και εμπορίας ηων προϊόνηων ηης μελιζζοκομίας για ηα έηη , ζε εθαρμογή ηων ΚΑΝ(ΔΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004» Α Π Ο Φ Α Ζ ΟI ΤΠΟΤΡΓΟI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ KAI ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 62 παξ. 2 ηνπ λ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (Α 32). β) ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» (ΦΔΚ Α 141) θαη ηνλ λ.3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α 66), γ) ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194), 1

2 δ) ησλ άξζξσλ 13 έσο 29 ηνπ λ.2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη ειέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη επίβιεςεο Γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη «Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γήο» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3147/2003 ( ΦΔΚ Α 135) «Ρχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο, επίιπζε δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζη) ηεο αξηζκ /2002 (ΦΔΚ Β 1042) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «πεξί εγθξίζεσο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκήο», δ) ηεο αξηζκ /2007 (ΦΔΚ Β 1205) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο Πιεξσκψλ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠ.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ησλ εληζρχζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ)». ε) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α 98). 2. Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ): α) (EK) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ) (L 299), ηδίσο ηα άξζξα 105 έσο 110. β) (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ» (ΔΔ L 347/ , ζ. 671) θαη ηδίσο ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 231. γ) (ΔΚ) αξηζ. 797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Απξηιίνπ 2004, «γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο» (ΔΔ L 125/ , ζ.1). δ) (ΔΚ) αξηζ. 917/2004 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 163/ , ζ. 83). ε) (EE) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 347/ , ζ. 549). ζη) (ΔΚ) αξηζ. 885/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2006, «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαπίζηεπζε ησλ νξγαληζκψλ πιεξσκψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ» (EE L 171 ηεο , ζ. 90). 3. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ Α 141), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 98/2012 (ΦΔΚ Α 160) θαη ην άξζξν 1 απηνχ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 118/2013 (ΦΔΚ Α 152). 2

3 4. Σν Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ Α 141) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 5. Σελ αξηζκ. Τ48/ (ΦΔΚ Β 2105) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα». 6. Σελ αξηζ. C(2013) 5126/ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά», κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην κειηζζνθνκηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο «γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηελ πεξίνδν Σν αξ. πξ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Άκ. Δληζρχζεσλ & Αγνξάο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 8. Σελ απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Μειηζζνθνκίαο θαη εξνηξνθίαο ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη ΑΠΑ. 9. Σελ αξ. πξ. 2/84823/ΓΠΓΚ/ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΒΛΛ6Ζ-ΘΑΠ) ζπλνιηθνχ χςνπο νθηψ εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ,00 ), γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016 (ΚΑΔ 5423, Φ29-110)». 10. Σελ αξηζκ. πξ. 92/5417/ (ΑΓΑ: ΒΗΦ6Β-ΞΦ) απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνχ χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) γηα ηελ θάιπςε ηεο Δζληθήο ζπκκεηνρήο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο έηνπο Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2014 έσο 2016 χςνπο πνπ ζα θαιπθζεί θαηά ην πνζφ ησλ κε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε (ΔΛΔΓΔΠ) θαη θαηά ην ππφινηπν πνζφ χςνπο απφ ηνλ ηαθηηθφ Π/Τ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Δ.Φ. 110 ΚΑΔ 5423). Γηα ην έηνο 2014 ε ελ ιφγσ δαπάλε αλέξρεηαη ζε , φπνπ ην πνζφ ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άρθρο 1 κοπός θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 105 έσο 110 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 θαη ησλ Καλ(ΔΚ) 797/2004 θαη 917/2004, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ 3

4 κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο «γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηελ ηξηεηία (ζην εμήο «πξφγξακκα»), φπσο ην πξφγξακκα απηφ ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. C(2013) 5126/ εθηειεζηηθή απφθαζή ηεο. Άρθρο 2 Περίοδος εθαρμογής 1.Ζ ζπλνιηθή πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο, γηα ηελ ηξηεηία , δηαξθεί απφ 01/09/2013 έσο 31/08/ Γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πεξίνδνο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο κέηξσλ θαη δξάζεσλ αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31 ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Άρθρο 3 Περιγραθή ηων μέηρων και δράζεων ηοσ προγράμμαηος 1. Γηα ηελ ηξηεηία ζα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ κέηξα θαη επηκέξνπο δξάζεηο: α) Μέηξν Η: Σερληθή βνήζεηα πξνο ηνπο κειηζζνθφκνπο θαη ηηο νκάδεο κειηζζνθφκσλ. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: αα) Γξάζε 1.1 : Γίθηπν Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο. Σα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο θαιχπηνπλ ρσξνηαμηθά φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο, θηινμελνχληαη απφ Μειηζζνθνκηθέο - Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο ή άιινπο θνξείο ή λνκηθά πξφζσπα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη απνηεινχλ ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηειερψλνληαη απφ επηζηήκνλεο εηδηθεπκέλνπο ζηε κειηζζνθνκία θαη ζπλεξγάδνληαη ηφζν κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη κε ηηο Πεξηθέξεηεο (Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο), ηα Παλεπηζηήκηα, ηνπο ζπιινγηθνχο Φνξείο ησλ κειηζζνθφκσλ θαη κεκνλσκέλνπο κειηζζνθφκνπο, γηα παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πξαθηηθήο βνήζεηαο, φπνπ ρξεηάδεηαη. ηε Γξάζε απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο (Κ.Μ.), γηα ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο βνήζεηαο ζηνπο κειηζζνθφκνπο. ββ) Γξάζε 1.2 : Ζιεθηξνληθφ Γίθηπν Μειηζζνθνκίαο - Melinet. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηθηχνπ Μειηζζνθνκίαο - Melinet, θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ (άξζξα, κειέηεο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.) ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν Ζ εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ γίλεηαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, Παλεπηζηήκηα θαη κειηζζνθνκηθνχο θνξείο θαη αθνξά ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο κειηζζνθφκνπο, ηνπο ππνςήθηνπο γηα έληαμε ζηε κειηζζνθνκία θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ server γίλεηαη ε εηζαγσγή ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία θαη ε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. γγ) Γξάζε 1.3 : Δθπαηδεχζεηο - Έληππα. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη θπξίσο δαπάλεο εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ κειηζζνθφκσλ πάλσ ζε ζαθψο νξηδφκελα πξαθηηθά ηερληθά ζέκαηα πνπ έρεη αλάγθε o ηνκέαο ηεο κειηζζνθνκίαο θαζψο θαη δαπάλεο έθδνζεο ελεκεξσηηθνχ έληππνπ πιηθνχ. δδ) Γξάζε 1.4 : ηήξημε ηεο πξνψζεζεο ηνπ κειηνχ θαη ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη θπξίσο θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο θαη εθζέζεηο ή ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ (πρ κειέηεο αγνξάο θιπ.) κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ κειηνχ θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Δπίζεο 4

5 κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάιπςε δαπαλψλ γηα ζχληαμε θαη ππνβνιή θαθέινπ γηα ηελ αλαγλψξηζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ ΠΓΔ θιπ. β) Μέηξν ΗΗΗ: Δμνξζνινγηζκφο ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: αα) Γξάζε 3.1 : Δμνπιηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ παιηψλ θαη θζαξκέλσλ θπςειψλ κε λέεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ ησλ θπςειψλ θαη αγνξά άιισλ κέζσλ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ψζηε λα γίλεηαη νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο κειηηηνθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ακηγψλ (κνλναλζηθψλ) ηχπσλ κειηνχ. ββ) Γξάζε 3.2 : Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε ησλ κειηζζνθφκσλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ησλ κειηζζνζκελψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε κειηηνεθθξίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηε ρψξα καο ε κειηζζνθνκία αζθείηαη θπξίσο λνκαδηθά. γ) Μέηξν ΗV: Μέηξα ζηήξημεο ησλ εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ κειηνχ. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: αα) Γξάζε 4.1 : Αλαιχζεηο κειηνχ. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ δεηγκάησλ ειιεληθνχ κειηνχ, ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ εμαπάηεζε θαη λνζεία θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. ββ) Γξάζε 4.2 : ηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ εγρσξίσο παξαγφκελνπ κειηνχ (θπζηθνρεκηθψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κειηνχ, χπαξμεο θαηαινίπσλ ζε απηφ, θιπ), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. δ) Μέηξν VΗ: Δθαξκνζκέλε έξεπλα. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηελ εμήο δξάζε: Γξάζε 6.1 : Δθαξκνζκέλε έξεπλα. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε εηδηθεπκέλσλ θνξέσλ (Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα θαη Παλεπηζηήκηα) γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ κειηνχ θαη ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο, ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ θαη ερζξψλ ησλ κειηζζψλ θαη ηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο. 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηεο. Άρθρο 4 Υρημαηοδόηηζη ηοσ προγράμμαηος 1. Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαεπηά εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ( Δπξψ). 2. Σν 50% ηεο παξαπάλσ δαπάλεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) βαξχλεη ηνλ ΚΑ 4324 ηνπ ΔΛΔΓΔΠ, ελψ ην ππφινηπν 50% ηεο δαπάλεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) βαξχλεη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΚΑΔ 5423 Φ29/110 (ΚΓ ). 3. Σν πνζφ απηφ επηκεξίδεηαη γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο σο αθνινχζσο: 5

6 Δνέργειες και επιμέροσς Γράζεις Γαπάνη ανά έηος ( ) σνολική δαπάνη ηριεηίας ( ) Μέηπο Ι : Τεσνική βοήθεια ππορ ηοςρ μελιζζοκόμοςρ και ηιρ ομάδερ μελιζζοκόμων 1.1 Λεηηνπξγία Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο Ζιεθηξνληθφ Γίθηπν Μειηζζνθνκίαο - Melinet Δθπαηδεχζεηο, Έληππα ηήξημε ηεο πξνψζεζεο ηνπ κειηνχ θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: Μέηπο ΙΙΙ : Εξοπθολογιζμόρ ηηρ νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ 3.1 Δμνπιηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: Μέηπο IV: Μέηπα ζηήπιξηρ ηων επγαζηηπίων ανάλςζηρ ηων θςζικοσημικών ιδιοηήηων μελιού 4.1 Αλαιχζεηο κειηνχ ηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: Μέηπο VI: Εθαπμοζμένη Έπεςνα 6.1 Δθαξκνζκέλε Έξεπλα Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: ΤΝΟΛΟ: Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ηξηεηία πνζφ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ), δειαδή πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) αλά έηνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ θίλεζεο (νδνηπνξηθψλ) ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε παξαθνινχζεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. Σν ελ ιφγσ πνζφ ζα θαιπθζεί κε ηζφπνζε κεηαθνξά πίζησζεο απφ ηνλ ΚΑΔ 5423-Δ.Φ.29/110 (ΚΓ ) ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζηνλ θσδηθφ ΚΑ 2299 ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (Δ.Φ , , , , , , ). 5. Ζ έγθξηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πξαγκαηνπνηείηαη κε Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο Δζληθήο ζπκκεηνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ είλαη δπλαηφλ λα 6

7 πξνζαξκνζηνχλ - ηξνπνπνηεζνχλ ηα ρξεκαηηθά φξηα θάζε κέηξνπ ή θαζεκηάο απφ ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη λα γίλεη κεηαθνξά πνζψλ απφ κέηξν ζε κέηξν ή απφ δξάζε ζε δξάζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ εηήζησλ πξνβιέςεσλ δαπαλψλ θαη ε Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ δαπαλψλ πνπ αλαιακβάλνληαη. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρτές 1. ηε Γεληθή Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ αλαηίζεηαη ν ζπληνληζκφο, ε επνπηεία θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο παξνχζαο θαη ησλ εθδηδφκελσλ θαη εμνπζηνδφηεζή ηεο Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 2. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ, ε νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο, πξνβαίλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη επηηξνπέο, ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ζπληάζζεη ζπλνιηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηε δξάζε. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν γηα ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ. Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαηά ην επφκελν έηνο. 3. Αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ε Γεληθή Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο θαη ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο, ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 4. Όιεο νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαγλσξίδνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απφ ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 5. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ επνπηεία, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο θάζε επηκέξνπο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άρθρο 6 Γικαιούτοι και διαδικαζία σλοποίηζης ηων δράζεων ηοσ προγράμμαηος 1. Γηθαηνχρνη ησλ δξάζεσλ ηνπ κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη: α) Ννκηθά πξφζσπα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ β) πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, (Κνηλνπξαμίεο Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Μειηζζνθνκηθνί πλεηαηξηζκνί, Οκάδεο Παξαγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΠΑΔΓΔ), γ) Παλεπηζηεκηαθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, δ) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο (κειηζζνθφκνη, ηδηψηεο ηππνπνηεηέο-ζπζθεπαζηέο κειηνχ). 2. Οη ελ δπλάκεη δηθαηνχρνη θάζε δξάζεο ελεκεξψλνληαη, αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο, κε ηνηρνθφιιεζε, κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, κε αλάξηεζε ζηηο ηζηνζειίδεο 7

8 θαη θιπ. 3. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνο έληαμε ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνβάιινπλ, θαηά πεξίπησζε, αίηεζε ή ιεπηνκεξέο ζρέδην δξάζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 7. Αλάινγα κε ηε δξάζε νη αηηήζεηο ή ηα ζρέδηα δξάζεο ππνβάιινληαη ζηα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο ή ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο ή ζηε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη (π.ρ. δξάζεηο 3.1 θαη 3.2 φπνπ θαηαηίζεηαη κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ) ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ θαηαρσξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζε εηδηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζπλεξγαζία ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Υαλίσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηηνχλησλ. 4. Γηα φιεο ηηο δξάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε γηα φινπο ηνπο αηηνχληεο. 5. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ηεο παξ. 4 ε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ηελ έθδνζε απφθαζεο νξηζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ή/θαη θαηαλνκήο ηνπ πνζνχ γηα ηελ πινπνίεζε θάζε δξάζεο. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί ηαπηφρξνλα λα εγθξίλεηαη ην ππνβιεζέλ ζρέδην δξάζεο ή/θαη ην είδνο θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ αλά δηθαηνχρν. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 6. Με ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ζηηο 31 Απγνχζηνπ θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη θάθεινο πιεξσκήο αλά δηθαηνχρν, ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, είηε κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο είηε απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν θνξέα, φπσο πξνβιέπεηαη γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ απνζηνιή ησλ θαθέισλ πιεξσκήο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ νινθιεξψλεηαη ζηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε θαη ε εθθαζάξηζε θαη θαηαβνιή ηεο δαπάλεο ζηνπο δηθαηνχρνπο νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 7. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδνληαη νη δηθαηνχρνη, ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο ή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ν ηξφπνο θαη νη αξκφδηεο αξρέο επεμεξγαζίαο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ, ν ηξφπνο, ηα θξηηήξηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ, νη επηιέμηκεο γηα θάζε δξάζε δαπάλεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ, ε δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άρθρο 7 Έλεγτοι 1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη απφ ηηο θαζ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο ηφζν θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο. α) Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6, πξηλ απφ θάζε πιεξσκή θαη 8

9 κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. β) Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο, ππαιιήινπο ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε αξρψλ. Οη ειεγθηέο, ζε θάζε επηηφπηα κεηάβαζε ειέγρνπ, αμηνινγνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο ειέγρνληαο ηα παξαζηαηηθά ησλ δηθαηνχρσλ, δηελεξγνχλ δηαζηαχξσζε ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ κε ηα αηηήκαηα επηρνξήγεζεο, βεβαηψλνπλ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαζψο θαη ν,ηηδήπνηε άιιν νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 5. Γηα ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηαηίζεηαη κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ (π.ρ. δξάζεηο 3.1 θαη 3.2), εμάγεηαη, απφ ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηπραίν δείγκα ειέγρνπ, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη κέζσ ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη επηηφπηνη έιεγρνη νξζήο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 2. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη φπσο θαη φπνηε νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 5 θαη ζε έθηαθηνπο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ ή φηαλ νη αξκφδηεο αξρέο θξίλνπλ φηη ζπληξέρεη ιφγνο. 3. Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, παξίζηαηαη θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα ή ν ειεγρφκελνο δηθαηνχρνο, ν νπνίνο εηδνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ν ειεγρφκελνο θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηπρφλ παξαιείςεηο ή παξαηππίεο. Σν πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα έλα αληίγξαθν παξακέλεη ζηελ ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν, έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ ειεγρφκελν θαη έλα αληίγξαθν ηνπνζεηείηαη ζην θάθειφ ηνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο. 4. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ειεγρφκελνπ δηθαηνχρνπ κε ηηο δηαηππσκέλεο ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ δηαπηζηψζεηο απηφο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη, εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, έλζηαζε, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ επηηξνπή ελζηάζεσλ πνπ ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν, θαηά πεξίπησζε, αξρή θαη απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο εθηφο εθείλσλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. 5. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ην αληηθείκελν ησλ ειέγρσλ, γηα ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπο, ηνλ νξηζκφ ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, ηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ ελζηάζεσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άρθρο 8 Κσρώζεις 1.Οη εληαζζφκελνη ζην πξφγξακκα δηθαηνχρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ εθδηδφκελσλ θαη εμνπζηνδφηεζή ηεο Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ. Δπίζεο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνδέρνληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν θαη ππνδείμεηο απφ ηα αξκφδηα Δζληθά θαη Δλσζηαθά φξγαλα. 2. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ ή εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπηζησζεί φηη ε δξάζε πνπ πινπνηεί ζπγθεθξηκέλνο δηθαηνχρνο έρεη εληαρζεί ή ππάξρεη αίηεζε γηα έληαμή ηεο γηα επηρνξήγεζε ηαπηφρξνλα ζε άιιν πξφγξακκα, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ελεκεξψλεη ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηε κε θαηαβνιή ηεο αηηεζείζαο ελίζρπζεο γηα ηελ ηξέρνπζα εηήζηα πεξίνδν εθαξκνγήο θαη ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα επηρνξήγεζε ζηελ ίδηα δξάζε γηα ηηο επφκελεο πέληε (5) εηήζηεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο. 3. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ άξζξνπ 7 δηαπηζησζεί ε χπαξμε παξαηππηψλ επηβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εμήο θπξψζεηο: α) Αλ ηα ειεγρφκελα παξαζηαηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή ή έρνπλ εθδνζεί πιεκκειψο, ε ελίζρπζε κεηψλεηαη θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηα ελ ιφγσ παξαζηαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 9

10 β) Αλ ν δηθαηνχρνο αξλείηαη, παξεκπνδίδεη ή δελ δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη αλ δελ παξέρεη ή παξέρεη ςεπδείο ή ειιηπείο ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε, ηφζν θαηά ηελ ηξέρνπζα εηήζηα πεξίνδν εθαξκνγήο φζν θαη γηα ηηο επφκελεο δχν (2) εηήζηεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο. γ) Αλ ν δηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ εθδηδφκελσλ θαη εμνπζηνδφηεζή ηεο Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ ή ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο, ή δελ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηε δξάζε πνπ έρεη αλαιάβεη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, δελ θαηαβάιιεηαη ε ελίζρπζε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε παξάβαζε ή ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ ίδηα δξάζε κέρξη θαη γηα ηξεηο (3) εηήζηεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο πνπ έρεη δηαπξάμεη. 4.Ο απνθιεηζκφο δηθαηνχρνπ απφ ηελ ελίζρπζε ή/θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζε επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ, ε νπνία ζπιιέγεη φια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζίεο. 5. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ απφ ηελ ελίζρπζε, ηα ήδε θαηαβιεζέληα πνζά επηζηξέθνληαη εληφθσο ζην ζχλνιφ ηνπο σο αδηθαηνινγήησο θαηαβιεζέληα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ λ.2520/1997 (Α 173), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ 10

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: 210-527 160 210-212

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/ Αριθμ. 329216/3766- ΦΕΚ B 2200/2.10.2009 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. 515/212964/ 878/24.1.2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 21/01/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αξηζ. πξση.: 218/7541 ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ & ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Α. Αληηθείκελν εξγαζηψλ : Δθηέιεζε εξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2012, 2013 θαη 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1 Άξζξν 1 Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα