Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απς Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/ Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Μπιενάλε της Αθήνας Προϋπολογισμός: ,99 (προ ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 5 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 29/08/2013 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 26/07/2013 και 27/07/2013 Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/08/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά Στοιχεία Έργου... 3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 4 Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ EΡΓΟΥ... 5 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην Υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου... 5 Α1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 5 Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 5 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που Εμπλέκονται στην Επιτυχή Έκβαση του Έργου... 6 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 6 Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 7 Α2.1 Η 4 η Μπιενάλε της Αθήνας... 7 Α2.2 Αντικείμενο του Έργου... 7 Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α3.1 Υπηρεσίες Α3.2 Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Α3.3 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και Υλοποίησης του Αντικειμένου του Έργου 14 Α4.3 Ειδικές Προβλέψεις (Ρυθμίσεις) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Συγκεκριμένου Έργου Α4.4 Ειδικές Προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α4.5 Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία Παραλαβής Λειτουργικότητας Συστημάτων και Έργου Σελίδα 2 από 16

3 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Στόχος του Έργου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας, αναφορικά με τη Μεταφορά, Εγκατάσταση και Απ των Έργων Τέχνης. Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς, ς και απς των έργων τέχνης που θα φιλοξενηθούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες διοργάνωσης της Μπιενάλε της Αθήνας », η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττική με κωδικό MIS Η Πράξη, στην οποία εντάσσεται το παρόν Έργο, υλοποιείται στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «Αττική» με κωδικό MIS και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Την εποπτεία του συνόλου της Πράξης έχει η ΕΥΠΟΤ. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) της Πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος Έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του Έργου ή η εμφάνιση καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής του Φορέα, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από αυτό. Το Έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχώς ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό. Σελίδα 3 από 16

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ISO International Organization for Standardization WS Web Services ΕΠΠΕ Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου ΠΕΠ Αττικής Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής Π.Π. Προγραμματική Περίοδος ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΘΟΕ Θεματική Ομάδα Εργασίας ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου H/W Hardware S/W Software Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς PDF Portable Document Format ΕΥΠΟΤ Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού Σελίδα 4 από 16

5 Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ EΡΓΟΥ Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην Υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου Ο βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του Έργου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μπιενάλε της Αθήνας, ο οποίος λειτουργεί ως Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Φορέας Λειτουργίας της Πράξης. Α1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μπιενάλε της Αθήνας λειτουργεί μέσα σε ένα διεθνές δίκτυο μεγάλης κλίμακας περιοδικών διοργανώσεων σύγχρονης τέχνης. Αναδύθηκε μέσα από την εντεινόμενη πολιτιστική δραστηριότητα που καθιστά την Αθήνα έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες τόπους για τη σύγχρονη τέχνη και στοχεύει να αποτελεί διαρκή παράγοντα αλλαγής και ανανέωσης, πλαίσιο δημιουργικότητας και διαλόγου, και ευρεία πλατφόρμα ανάδειξης της καλλιτεχνικής παραγωγής και εμπλοκής με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Η Μπιενάλε της Αθήνας είναι ένας διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικός θεσμός που μετέχει καθοριστικά στη σύγχρονη δυναμική ανάπτυξη της Αττικής. Μέχρι σήμερα η Μπιενάλε της Αθήνας έχει διοργανώσει τρεις μεγάλης κλίμακας εκθέσεις: την 1 η Μπιενάλε της Αθήνας 2007 Destroy Athens (Τεχνόπολις, Γκάζι), τη 2 η Μπιενάλε της Αθήνας 2009 Heaven (Πλατεία Νερού & Φλοίσβος, Φάληρο) και την 3 η Μπιενάλε της Αθήνας 2011 Μονόδρομος (Πλατεία Θεάτρου & Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Αθήνας). Στόχος της Μπιενάλε της Αθήνας είναι να αποτελεί αειφόρο μηχανισμό παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και μία δυναμική πλατφόρμα διαλόγου και επικοινωνίας με την παγκόσμια πολιτιστική σκηνή. Ο οργανισμός διοργανώνει μια κεντρική περιοδική ανά διετία έκθεση σύγχρονης τέχνης μεταξύ άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (παράλληλα προγράμματα σε συνεργασία με φορείς εσωτερικού & εξωτερικού, συνοδευτικές εκθέσεις/projects, συνέδρια, ανοικτές συζητήσεις, δρώμενα, συναυλίες), υπηρεσιών (εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις, πρακτική εξάσκηση φοιτητών & νέων επαγγελματιών, φιλοξενία καλλιτεχνών) και πολιτιστικών έργων (εκδόσεις, παραγωγή νέων έργων τέχνης), καθώς και πρωτοβουλίες δικτύωσης με άλλες Μπιενάλε, πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και εκπαιδευτικούς φορείς από όλον τον κόσμο. Έτσι ανταποκρίνεται απόλυτα στις σύγχρονες τάσεις της εποχής, αλλά και συνιστά ζωντανό φορέα σύγχρονου πολιτισμού με πλούσια δράση. Η Μπιενάλε της Αθήνας με την επόμενη διοργάνωση το 2013 (4 η Μπιενάλε της Αθήνας) στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής. Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Όπως ανωτέρω στο Α Σελίδα 5 από 16

6 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που Εμπλέκονται στην Επιτυχή Έκβαση του Έργου Η Πράξη, στην οποία εντάσσεται το παρόν Έργο, υλοποιείται στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής με κωδικό MIS Την εποπτεία του συνόλου της Πράξης έχει η ΕΥΠΟΤ. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Η Ομάδα Διοίκησης θα στελεχωθεί με μέριμνα της Μπιενάλε της Αθήνας. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», η οποία θα αποτελείται από στελέχη που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, τη λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Στην ΕΠΠΕ ορίζονται και τα ακόλουθα μέλη του Φορέα: Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επιτροπή Ενστάσεων Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη είναι διαφορετικά από αυτά της Επιτροπής διενέργειας, εξετάζει τυχόν ενστάσεις και προσφυγές και εισηγείται στο Αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής περί της απόρριψης ή μη των εν θέματι ενστάσεων ή προσφυγών. Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του Έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του Έργου. Σελίδα 6 από 16

7 Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α2.1 Η 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Η 4 η Μπιενάλε της Αθήνας πρόκειται να διεξαχθεί από τις 28/09/2013 έως και την 01/12/2013. Ο κύριος εκθεσιακός χώρος, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση και το παράλληλο πρόγραμμά της, βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους 10, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ένα μέρος του προγράμματος θα λάβει χώρα σε παρακείμενους χώρους. Α2.2 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συσκευασίας, μεταφοράς, ς και απς των έργων τέχνης που θα παρουσιαστούν στην έκθεση και το πρόγραμμα της 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας. Για το σύνολο των υπηρεσιών απαιτείται η συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία ανάδοχο, η οποία θα αναλάβει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες που αναφέρονται παρακάτω, με υπευθυνότητα και γνώση του αντικειμένου. Ο Ανάδοχος του Έργου θα πρέπε να συμπεριλάβει στην τεχνική και οικονομική του προσφορά τις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Συντονισμός της συσκευασίας, έγκαιρης παραλαβής και παράδοσης των έργων τέχνης από και προς τους δανειστές τους. 2. Διενέργεια όλων των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων κατά την άφιξη και αναχώρηση των έργων τεχνης. 3. Μεταφορά (οδική ή αεροπορική) των έργων τέχνης και του υποστηρικτικού για την παρουσίαση τους εξοπλισμού από τα σημεία παραλαβής τους ως τους χώρους που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα. 4. Διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των έργων σύμφωνα με τις ανάγκες των υπό συλλογή και μεταφορά έργων. 5. Διενέργεια συσκευασίας και αποσυσκευασίας των έργων, απομάκρυνση των συσκευασιών (μαλακών ή κιβωτίων), φύλαξή τους σε αποθήκη του Αναδόχου και ανασυσκευασία των έργων μετά τη λήξη της έκθεσης. 6. Υπηρεσίες ανάρτησης και ς των έργων τέχνης που θα παρουσιαστούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως και τις 27/09/ Υπηρεσίες απς των έργων τέχνης που θα παρουσιαστούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως και τις 10/12/2013. Ειδικότερα, ο κατάλογος με τα έργα που θα μεταφερθούν είναι ο εξής: Σελίδα 7 από 16

8 Α/Α ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΛΙΚΟ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / 3 ψηφιακές x 60.3 εκ. έκαστη Μπουένος Άιρες Μπουένος Άιρες εκτυπώσεις σε χαρτί 2 ΗΠΑ / Σικάγο ΗΠΑ / Σικάγο 5-10 εκτυπώσεις - 66 x 53 εκ. έκαστη 3 ΗΠΑ / Σικάγο ΗΠΑ / Σικάγο σχέδια - μεταξύ 20 x 27 εκ. και 28 x 42 εκ. 4 ΗΠΑ / Σικάγο ΗΠΑ / Σικάγο - 50 βιβλία και ένα πανό (περ. 50 κιλά) συσκευασμένα σε 3 χαρτόκουτα 76 x 51 x 51 εκ. έκαστο 5 ΗΠΑ / Σικάγο ΗΠΑ / Σικάγο 20 αφίσες - 70 x 100 εκ. έκαστη 6 ΓΑΛΛΙΑ / Παρίσι ΓΑΛΛΙΑ / Παρίσι βίντεο - 1 DVD 7 ΓΑΛΛΙΑ / Pacy sur Eure ΓΑΛΛΙΑ / Pacy sur Eure βίντεο - κουρτίνα με ραμμένους φελλούς σε ξυλοκιβώτιο διαστάσεων 150 x 140 x 40 εκ. ( κιλά) 8 ΓΑΛΛΙΑ / Barlin ΓΑΛΛΙΑ / Barlin βίντεο - 8 προθήκες με προσωπικά αντικείμενα, 135 x 31 x 35 εκ. έκαστη (8-10 κιλά έκαστη) - 1 κιβώτιο 37 x 52 x 22.5 εκ. - 8 τζάμια 31 x 35 εκ. έκαστο 9 ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Στουτγάρδη ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Στουτγάρδη γλυπτική - περ. 6 πορσελάνινα πιάτα διαμέτρου 30 εκ. έκαστο - ένα πορσελάνινο δοχείο ύψους 30 εκ. - 2 ανάγλυφα πορσελάνινα πιάτα διαμέτρου περ. 50 εκ. έκαστο 10 ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Βερολίνο ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Βερολίνο γλυπτική - light box με σένσορα κίνησης και χρώμα, 80 x 60 εκ. 11 ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Βερολίνο ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Βερολίνο φωτογραφική - μεγεθυμένο φωτογραφικό απόκομμα με μεταξοτυπία, & 1 CD x εκ. 12 ΟΛΛΑΝΔΙΑ / ΟΛΛΑΝΔΙΑ / βίντεο - 1 DVD Άμστερνταμ Άμστερνταμ 13 ΟΛΛΑΝΔΙΑ / Den Haag ΟΛΛΑΝΔΙΑ / Den Haag γλυπτική - light box με σένσορα κίνησης και χρώμα, 12 x 10 x 25 εκ. 14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ / ΟΛΛΑΝΔΙΑ / γλυπτική - προθήκη από πλέξιγκλας, γυαλί και λάμπα φθορίου, 185 x 120 x 60 εκ. 15 Άμστερνταμ Άμστερνταμ γλυπτική - προθήκη από πλέξιγκλας, γυαλί και λάμπα φθορίου, 90 x 241 x 115 εκ. 16 ΒΕΛΓΙΟ / ΒΕΛΓΙΟ / βίντεο - 1 DVD 17 Βρυξέλλες Βρυξέλλες βίντεο - 1 DVD 18 ΙΤΑΛΙΑ / ΙΤΑΛΙΑ / 10 εκτυπώσεις - περ. 70 x 100 εκ. έκαστη Φλωρεντία Φλωρεντία 19 ΙΤΑΛΙΑ / Πράτο ΙΤΑΛΙΑ / Πράτο 10 φωτοκολάζ - περ. 50 x 50 εκ. έκαστο 20 Αθήνα Αθήνα γλυπτική - μακέτα, 250 x 30 x 30 εκ. Σελίδα 8 από 16

9 21 Αθήνα Αθήνα 21 σχέδια με κορνίζα - 20 σχέδια διαστάσεων από 37 x 43 εκ. έως 51 x 66 εκ. - 1 σχέδιο 70 x 100 εκ. 22 Αθήνα Αθήνα γλυπτό από μάρμαρο - 2 κομμάτια μαρμάρου, 90 x 180 x 2 εκ. έκαστο 23 Αθήνα Αθήνα - 12 πανέλα, 117 x 228 εκ. έκαστο Α/Α ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΛΙΚΟ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24 Αθήνα Αθήνα - προθήκη, περ. 82 x 190 x 9.5 εκ. & ύψος 120 εκ πίνακες ζωγραφικής, 150 x 120 εκ. έκαστος 26-2 πίνακες ζωγραφικής, 100 x 70 εκ. έκαστος 27-3 χαμηλά τραπέζια, 120 x 70 x 40 εκ. έκαστο Αθήνα Αθήνα 28-1 τραπέζι μπαρ, 240 x 80 x 40 εκ καρέκλες κανονικών διαστάσεων 30-1 ψυγείο, 170 x 65 x 70 εκ καθρέπτες, 200 x 70 εκ. έκαστος 32 Αθήνα Αθήνα - 2 καναπέδες, 230 x 100 x 90 εκ. έκαστος 33 Αθήνα Αθήνα 10 γλυπτά από x 50 x 60 εκ. 34 ξύλο x 40 x 50 εκ. 35 Σημείωση: η Σημείωση: η x 70 x 80 εκ. 36 παραλαβή θα επιστροφή θα x 25 x 30 εκ. 37 γίνει από δύο γίνει σε δύο x 20 x 30 εκ. 38 διευθύνσεις. Η διευθύνσεις x 36 x 16 εκ. παράδοση στον x 23 x 26 εκ. εκθεσιακό χώρο x 50 x 30 εκ. θα γίνει στα x 18 x 16 εκ. μέσa Οκτωβρίου x 23 x 12 εκ. 43 Αθήνα Αθήνα - 2 'μουσικά' γλυπτά, 250 x 100 x 15 εκ. έκαστο 44 Αθήνα Αθήνα 'μαγνητικά' γλυπτά, 180 x 140 x 15 εκ. έκαστο 45 Αθήνα Αθήνα - περ. 20 ράντζα κανονικών διαστάσεων 46 Αθήνα Αθήνα γλυπτό - τσιμέντο, 120 x 55 x 95 εκ. 47 Αθήνα Αθήνα γλυπτική - 50 κομμάτια πηλού: 45 x 45 x 25 εκ. έκαστο - 4 καρέκλες: 80 x 44 x 44 εκ. έκαστη - 2 καρέκλες: 70 x 45 x 45 εκ. έκαστη 48 Αθήνα Αθήνα μικτή τεχνική - σπρέι σμάλτου σε καθρέπτη & κοντραπλακέ, x x 2.5 εκ. 49 γλυπτική - 4 κουβέρτες έκτακτης ανάγκης προσαρτημένες σε δύο ξύλινες ράβδους έκαστη, 270 εκ. το ύψος κάθε ράβδου 50 φωτογραφία x 130 εκ. Σελίδα 9 από 16

10 51 Αθήνα Αθήνα υποστηρικτικός εξοπλισμός για την και παρουσίαση των έργων τέχνης και της έκθεσης (βάσεις, βάθρα, καθίσματα, προθήκες κ.λπ.) 52 Βόλος Βόλος γλυπτική - όγκος περί τα 60 κυβικά μέτρα - ξύλο ή/και λαμαρίνα, 300 x 200 x 10 εκ. (περί τα 70 κιλά) Κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, η Αναθέτουσα Αρχή ενδέχεται να αναθέσει στον Ανάδοχο επιπλέον υπηρεσίες που θα συνίστανται στη μεταφορά επιπλέον έργων τέχνης. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά μέσα στους πέντε μήνες διάρκειας της αρχικής σύμβασης, δεδομένου ότι θα αφορά στη μεταφορά επιπλέον έργων τέχνης σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να προτείνουν κατάλληλη ομάδα Έργου, με εμπειρία σε θέματα συσκευασίας, μεταφοράς, ς και απς έργων τέχνης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Μέρος Β. Σελίδα 10 από 16

11 Α3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α3.1 Υπηρεσίες Στο πλαίσιο του Έργου οι υποψήφοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την πλευρά τους, με στόχο τη συσκευασία, μεταφορά, και απ των έργων τέχνης. Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν είναι οι εξής: 1. Ορισμός και διάθεση Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα απασχοληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου (από την υπογραφή της σύμβασης έως και την οριστική παραλαβή του έργου). Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχη υποστήριξη εκθέσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω πρέπει να τεκμηριώνονται στην κατάθεση του Βιογραφικού του Σημειώματος. Ο Υπεύθυνος του Έργου θα μεριμνήσει για την άρτια προετοιμασία του υπό ανάθεση έργου και θα επικοινωνεί με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής, με σκοπό τον έγκαιρο και αποτελεσματικό προγραμματισμό των διαφόρων τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών του έργου, για τις οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα διαθέσει όλα τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρειαστεί για την υλοποίηση της πράξης. Οι συνεργάτες του θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη σχετική, ώστε να είναι δυνατόν να αντεπεξέρχονται σωστά στις απαιτούμενες υπηρεσίες. Οι ανωτέρω συνεργάτες αναφέρονται αποκλειστικά στον ίδιο και εξαρτώνται εργασιακά και επαγγελματικά αποκλειστικά από εκείνον. 3. Παροχή υπηρεσιών συσκευασίας των έργων τέχνης (συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων υλικών συσκευασίας), στα σημεία παραλαβής, όπως αναφέρονται στον κατάλογο, από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. 4. Διενέργεια όλων των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων κατά την άφιξη και αναχώρηση των έργων τέχνης. 5. Ορισμός εξειδικευμένων φορτηγών μεταφοράς έργων τέχνης, τα οποία είναι αποκλειστικά οχήματα μεταφοράς έργων τέχνης, και είναι εξοπλισμένα με: - Σύστημα διατήρησης κλιματολογικών συνθηκών - Σύστημα παρακολούθησης μέσω δορυφόρου - Ειδικές αναρτήσεις (αεραναρτήσεις) για την απορρόφηση των κραδασμών - Ειδικά συστήματα ανάρτησης εντός φορτηγών με τα οποία εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των έργων 6. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς (οδικής ή αεροπορικής) και εκφόρτωσης των έργων και του υποστηρικτικού για την και παρουσίασή τους εξοπλισμού, από τα σημεία παραλαβής, όπως αναφέρονται στον κατάλογο, προς τους χώρους διεξαγωγής της 4ης Μπιενάλε της Αθήνας. 7. Παροχή υπηρεσιών αποσυσκευασίας των έργων που θα παρουσιαστούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας, από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, απομάκρυνσης των συσκευασιών τους (μαλακών ή κιβωτίων) και φύλαξής τους σε αποθήκη του Αναδόχου για την ανασυσκευασία των έργων μετά τη λήξη της έκθεσης. Σελίδα 11 από 16

12 8. Παροχή υπηρεσιών ανάρτησης/ς των έργων που θα παρουσιαστούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας, από κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εξειδικευμένων εργαλείων, τεχνικών μέσων και απλών υλικών εγκαταστάσεων. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν στις 20/09/2013 και θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο ως και τις 27/09/ Παροχή υπηρεσιών απς των έργων που θα παρουσιαστούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας, μετά τη λήξη της έκθεσης, από κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εξειδικευμένων εργαλείων, τεχνικών μέσων και απλών υλικών εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα ξεκινήσει στις 02/12/2013 και θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως και τις 10/12/ Παροχή υπηρεσιών ανασυσκευασίας των έργων τέχνης που θα παρουσιαστούν στην 4 η Μπιενάλε της Αθήνας, στις υφιστάμενες συσκευασίες, όπου αυτό είναι εφικτό, και προμήθεια νέων κατάλληλων συσκευασιών στις περιπτώσεις όπου οι αρχικές έχουν υποστεί φθορές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 11. Παροχή υπηρεσιών φόρτωσης και μεταφοράς (οδικής ή αεροπορικής) των έργων τέχνης και του υποστηρικτικού για την και παρουσίασή τους εξοπλισμού στα σημεία επιστροφής, όπως αναφέρονται στον κατάλογο. 12. Παροχή υπηρεσιών αποσυσκευασίας των έργων τέχνης στα σημεία επιστροφής, όπως αναφέρονται στον κατάλογο, όπου ζητηθεί από τους δανειστές. 13. Ορισμός χώρου αποθήκευσης έργων τέχνης με τις απαραίτητες συνθήκες συντήρησης, φύλαξης και ασφάλειας για την προσωρινή φύλαξη των έργων κατά την παραλαβή τους μέχρι την παράδοσή τους στους χώρους διεξαγωγής της 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας και το ίδιο κατά την επιστροφή τους στους δανειστές. Α3.2 Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Το Έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις και συγκεκριμένα: Α Φάση: Προκαταρκτικές ενέργειες B Φάση: Μεταφορά έργων τέχνης προς την έκθεση Γ Φάση: Εγκατάσταση έργων τέχνης στην έκθεση Δ Φάση: Απ έργων τέχνης στην έκθεση μετά τη λήξη της Ε Φάση: Μεταφορά έργων τέχνης προς τους δανειστές 2013 Φάσεις Q1 Q2 Q3 Q4 Α Χ Β Χ Χ Χ Γ Χ Χ Χ Δ Χ Ε Χ Σελίδα 12 από 16

13 Α3.3 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας Επίτευξης 1 Μεταφορά Έργων Τέχνης 1 2 Εγκατάσταση Έργων Τέχνης 2,3 3 Απ Έργων Τέχνης 5 4 Μεταφορά Έργων Τέχνης προς τους δανειστές 5 Σελίδα 13 από 16

14 Α4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει κατ ελάχιστον αναλυτικά στο κεφάλαιο των μεθόδων και των τεχνικών υλοποίησης και υποστήριξης του Έργου τουλάχιστον τα ακόλουθα: Μεθοδολογία διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου με ανάλυση όλων των επιμέρους τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και Υλοποίησης του Αντικειμένου του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα Έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησής τους στο Έργο. Στην καταγραφή της ομάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου. Για κάθε μέλος της ομάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ο ρόλος στο Έργο, η θέση στην ομάδα έργου, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης, κ.λπ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Α4.3 Ειδικές Προβλέψεις (Ρυθμίσεις) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Συγκεκριμένου Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι/ ομάδες Έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: Σελίδα 14 από 16

15 η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. η ορθή και συμβατή με τις προδιαγραφές εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Α4.4 Ειδικές Προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο: Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου. Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου. Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική του Προσφορά (Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου - ΣΔΠΕ). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα προβλέπει δέσμευση του Αναδόχου για τα όρια ανοχών στην ποιότητα, την πληρότητα και στη χρονική απόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Α4.5 Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία Παραλαβής Λειτουργικότητας Συστημάτων και Έργου Η οριστική παραλαβή των επιμέρους φάσεων του Έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτής φάσης γίνεται κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ που συγκροτείται για αυτόν τον σκοπό. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει αναφορά πεπραγμένων και εργασιών. Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του Έργου η ΕΠΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω: Σελίδα 15 από 16

16 Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και υλικού τεκμηρίωσης. Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα και λειτουργικά υποσύνολα του πληροφοριακού συστήματος. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος παραλαβής και των σχετικών παραδοτέων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 2 φορές. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του Έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. Σελίδα 16 από 16

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα