ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ: Ελ. Βενιηζλου , 73133, ΧΑΝΙΑ Τ: , ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2013

2 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α.1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ :: Γεννικθκε το 1970 ςτθ Θεςςαλονίκθ. :: Είναι παντρεμζνοσ με τθ Μαριάνκθ Λιάπθ από το 2005 και ζχουν δφο παιδιά Εγγραφι ςτο Σ.Ε.Ε. και λιψθ Άδειασ Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Μζλοσ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεςςαλονίκθσ και του ΑΔΑ Μζλοσ του Ελλθνικοφ Τμιματοσ τθσ UIA Συνιδρυτισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ Critical Digital του Harvard GSD που ζχει ωσ αντικείμενο τον προβλθματιςμό πάνω ςτθ χριςθ των ψθφιακϊν μζςων ςτθν αρχιτεκτονικι Μζλοσ του F2F [from.file.to.factory] Continuum Project Ιδρυτικό μζλοσ του διαδικτυακοφ εκπαιδευτικοφ forum με τθν ονομαςία "Computational tools and methods in design." [http://www.comtomedes.gr/forum/] 2009 Κδρυςθ του Εργαςτθρίου "Εργαςτήριο Καταςκευήσ Ψηφιακών Προπλαςμάτων" ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςε ςυνεργαςία με τον Α. Βαηάκα Κδρυςθ του εργαςτθρίου "Εργαςτήριο Μεταβαλλόμενησ Αρχιτεκτονικήσ, Κινητικών υςτημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων" ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ζχει ωσ αντικείμενο τθν εξειδικευμζνθ διερεφνθςθ των χϊρων που είτε μεταβάλλονται κυριολεκτικά (μθχανικι μεταβλθτότθτα) είτε δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ μεταβολισ (αντιλθπτικι μεταβλθτότθτα) ϊςτε να μεταβάλλουν δραςτικά τισ λειτουργίεσ τουσ (ευφυι περιβάλλοντα) ανταποκρινόμενοι ςτθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, ανάγκθ ι/και επικυμία, κακϊσ και ςε ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ. Α.2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΘΕΕΙ Harvard Graduate School of Design [GSD] Visiting Research Associate. Συνεργαςία με τον D. Schodek, Kumagai Professor of Architecture Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική χολή, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Λζκτορασ (Ρ.Δ. 407/80) ςτον Ε' Τομζα Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ και Τεχνολογίασ Πολυτεχνείο Κρήτησ, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Λζκτορασ (Ρ.Δ. 407/80) ςιμερα Πολυτεχνείο Κρήτησ, χολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επίκουροσ Καθηγητήσ Γνωςτικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ και Αρχιτεκτονικι Τεχνολογία Αιχμισ» Θμερομθνία διοριςμοφ: ΦΕΚ 1068/ τ. Γϋ. Α.3 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΘΕΕΙ ςιμερα Διευκυντισ ςτο "Εργαςτήριο Μεταβαλλόμενησ Αρχιτεκτονικήσ, Κινητικών υςτημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων", Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνείο Κριτθσ.

3 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 Α.4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ-ΠΟΤΔΕ ο Γυμνάςιο-Λφκειο Θεςςαλονίκθσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική χολή, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Δίπλ. Αρχιτζκτων-Μηχανικόσ. Τίτλοσ διπλωματικισ εργαςίασ: "Διαμόρφωςη του δυτικοφ ιςτορικοφ άξονα τησ Θεςςαλονίκησ" υπό τθν επίβλεψθ του Αλ. Λαγόπουλου, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, ΑΡΘ και του Ευαγ. Δθμθτριάδθ, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, ΑΡΘ. Συνεργαςία με τουσ Αλ. Ραντοφδθ και Αντ. Ρερπατίδθ. Βακμόσ πτυχίου: 7 (Λίαν Καλϊσ) Harvard Graduate School of Design [GSD] Visiting Research Associate. Θεματικι ενότθτα ζρευνασ: "Κινητικά ςυςτήματα και μεταβλητότητα ςτην αρχιτεκτονική," υπό τθν επίβλεψθ του D. Schodek, Kumagai Professor of Architecture, Harvard GSD Massachusetts Institute of Technology [MIT]. Σεμινάριο με κζμα: "MIT project Oxygen: Pervasive, human-centric computing," υπό τον L. Rudolph, Head of the Oxygen Research Group, CSAIL Lab, MIT Massachusetts Institute of Technology and University of Houston Σεμινάριο με κζμα: "Architecture of Extreme Conditions" που διοργανϊκθκε από τα Τμιματα Aero Astro και Architecture του MIT και το Κζντρο Ερευνϊν Sasakawa (SICSA) του Ρανεπιςτθμίου του Houston, TX Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική χολή, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Διδάκτωρ Θζμα διδακτορικισ διατριβισ: "Δομική μορφολογία και κινητζσ καταςκευζσ ςτουσ μεταβαλλόμενουσ χϊρουσ." Μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ: Ν. Τςινίκασ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (επιβλζπων), Κ. Θωμόπουλοσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΡΘ και Ευαγ. Τεντοκάλθ, Αν. Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. Βακμόσ διδακτορικισ διατριβισ: Άριςτα. Α.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Συνεργαςία με τα μελετθτικά γραφεία ΑΚΕΤΙΡΟ, Ark Team Design και τον Ρ. Μακρίδθ Συμμετοχι ςε μελζτεσ και επιβλζψεισ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, κατά τθ διάρκεια τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ, για τθν 737 ΔΣΕ ςτθ Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, ανακαίνιςθ κτιρίου ςτθν ΑΣΡ για εκπαιδευτικι χριςθ, αποκατάςταςθ κτιρίου ςτo Γϋ Σϊμα Στρατοφ όπου ςιμερα εδρεφει το παράρτθμα του Ρολεμικοφ Μουςείου, επζκταςθ του 424 ΓΣΝ για μονάδα χειρουργείων και άλλα μικρότερα ζργα Συνεργαςία με τουσ Δ. Κονταξάκθ και Α. Ρερπατίδθ ςε μελζτεσ 6 μονοκατοικιϊν, 2πολυκατοικιϊν, 2 κτιρίων εμπορικισ χριςθσ, 2 χϊρων καταςτθμάτων και ςυμμετοχι ςτθ μελζτθ ενόσ πολιτιςτικοφ κζντρου με το Γ. Κονταξάκθ Συμμζτοχοσ ςε μελετθτικι-καταςκευαςτικι εταιρεία με τουσ Γ. Αμπατηι και Ρ. Στομαχόπουλο ςε μελζτεσ και καταςκευζσ 2 πολυόροφων οικοδομϊν και 1 οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ και μιασ μονοκατοικίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ και ςτα Νζα Μουδανιά Χαλκιδικισ. Επίςθσ ςε μελζτεσ και καταςκευζσ ειδικϊν κτιρίων, όπωσ μελζτθ εργοςταςίου ςτο Νζο Ραντελειμονα Κιλκίσ,

4 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 καταςκευι του νζου Δθμαρχείου ςτθν Άςςθρο Θεςςαλονίκθσ και μελζτθ κτιρίου γραφείων ςτθ δυτικι είςοδο Θεςςαλονίκθσ Μελζτθ και επίβλεψθ τθσ καταςκευισ βιβλιοκθκϊν ςε 8 ςχολεία ςτο Νομό Θμακίασ ςτα πλαίςια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ "Ρζλλα" Κδρυςθ ιδιωτικοφ αρχιτεκτονικοφ γραφείου. Μελζτεσ 2 μονοκατοικιϊν, 1 πολυόροφθσ οικοδομισ, 3 οικιςτικά ςυγκροτιματα 2-όροφων κατοικιϊν Συμμετοχι ςτθν αρχιτεκτονικι μελζτθ για τθν αποκατάςταςθ και ανακαίνιςθ του πφργου του Ο.Τ.Ε. ςτθ Δ.Ε.Θ. Θεςςαλονίκθσ με τον Γ. Τρϊντηο και τθ Μ. Λαηαρίδου Συνεργαςία με τον Ν. Τςινίκα και τθ Φ. Βαβφλθ για τθν μελζτεσ ςχεδιαςμοφ νοςθλευτικϊν μονάδων του Γ.Ν.Θ "Ραπαγεωργίου" και του Νοςοκομείου "Ραπανικολάου," κακϊσ και ςτθν πρόταςθ για τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ζκκεςθσ ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ υποψθφιότθτασ για τθν EXPO ςιμερα Κδρυςθ του αρχιτεκτονικοφ γραφείου 124 SKG Architects με τθ Μ. Λιάπθ, με μελζτεσ ενόσ ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν, μελζτθ μιασ μονοκατοικίασ, προμελζτεσ τεςςάρων ςχολικϊν κτιρίων, ενόσ γυμναςτθρίου, μελζτθ υπαικρίου εκπαιδευτικοφ χϊρου, μελζτθ εφαρμογισ ακλθτικϊν εκπαιδευτικϊν εγκαταςτάςεων, προμελζτθ ενόσ καταςτιματοσ, με υπθρεςίεσ ςυμβοφλων ειδικϊν κεμάτων μεταβαλλόμενθσ αρχιτεκτονικισ ςε άλλα αρχιτεκτονικά και μελετθτικά γραφεία, κακϊσ και πειραματικζσ μελζτεσ και εφαρμογζσ επάνω ςε κζματα μεταβαλλόμενθσ αρχιτεκτονικισ και ακραίων περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Α.6 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α.6.1 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά) 2003 Συμμετοχι ςτο μάκθμα 3Σ1 53 Αρχιτεκτονική ενάντια ςτη βαρφτητα του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Τ1 21 Τεχνολογία καταςκευήσ Ι μαηί με τθν ομάδα τεχνολογίασ του Ε. Τηεκάκθ, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (2 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Τ1 31 Τεχνολογία καταςκευήσ ΙΙ μαηί με τθν ομάδα τεχνολογίασ του Ε. Τηεκάκθ, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (2 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) 2007 Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ3 17 Αρχιτεκτονική του ήχου, του θορφβου και τησ ακουςτικήσ μαηί με τον Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Μεταλλικζσ και ξφλινεσ καταςκευζσ μαηί με τθ Μ. Σταυρουλάκθ, Λζκτορα Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (3ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Οικοδομική ΙΙΙ με τον Ν. Ραπαμανϊλθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (2ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Διδαςκαλία του μακιματοσ Σφγχρονα υλικά και Μζθοδοι Καταςκευήσ. (4ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Ειςαγωγή ςτην Οικοδομική με τον Ι. ιγο, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (1ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Ελαφρζσ Καταςκευζσ με τον Ι. ιγο, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (3ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική Ι με τον Ν. Ραπαμανϊλθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (1ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ)

5 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 Α.6.2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (Προπτυχιακά) Συμμετοχι ςτο μάκθμα 2Σ1 52 Φφςη και χωροκαταςκευζσ του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (3 ο και 4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ1 52 Φφςη και χωροκαταςκευζσ μαηί με τθν ομάδα του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (3 ο και 4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Θ3 10 Αντικείμενα με υπεφκυνο μακιματοσ τον Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ1 06 Κατοικία. Συνθετικζσ Διερευνήςεισ: Επιφάνεια και Υλικότητα με υπεφκυνθ μακιματοσ τθ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (2 ο και 3 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Διδαςκαλία του μακιματοσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ με κζμα Η Αρχιτεκτονική τησ Mεταβλητότητασ ςτο τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ με κζμα Ελαφρζσ καταςκευζσ ςτην αυλή τησ Γαλλικήσ Σχολήσ, μαηί με τθ Μαριάνκθ Λιάπθ, Λζκτορα (ΡΔ 407/1980) Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ1 56 Αρχιτεκτονική ακραίων ςυνθηκϊν, με υπεφκυνθ μακιματοσ τθ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, ΑΡΘ (3 ο και 4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 3Σ1 09 XXL: Δυναμική ςφνθεςη και ψηφιακζσ τεχνολογίεσ, με υπεφκυνουσ μακιματοσ τον Στ. Βεργόπουλο, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και τον Δ. Κονταξάκθ, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 5 με κζμα Ερευνητικό Ινςτιτοφτο Ελιάσ ςτη περιοχή Καρφδι Χανίων, μαηί με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Δ. ότςιο, και Ρ. Καραμανζα, Λζκτορεσ (ΡΔ 407/1980) Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (3 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 6 με κζμα Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, μαηί με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Χ. Δελθγιάννθ, Δ. ότςιο, και Ρ. Καραμανζα, Λζκτορεσ (ΡΔ 407/1980) Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (3 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 7 με κζμα Πρότυπο Σχολικό Συγκρότημα ςτο πρϊην ςτρατόπεδο Μαρκοποφλου ςτα Χανιά, μαηί με τον Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, (4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Διδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 9 με κζμα Επιβατικόσ Σταθμόσ και Ανάπλαςη τησ περιοχήσ ςτο λιμάνι τησ Σοφδασ ςτο τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ (5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 8 με κζμα Μουςικό Μζγαρο ςτη Δυτική Τάφρο ςτα Χανιά, μαηί με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Δ. Τςακαλάκθ, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ και Ρ. Καραμανζα, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ).

6 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 Α.6.3 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά) Διδαςκαλία του μακιματοσ Ειδικά Θζματα Καταςκευϊν: Εφαρμογή ζξυπνων διατάξεων και υλικϊν ςε χωρικά ςτοιχεία, αρχιτεκτονικισ τεχνολογικισ ειδίκευςθσ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Εφαρμοςμζνεσ Επιςτήμεσ & Τεχνολογία με εξειδίκευςθ ςτθν κατευκφνςθ Μηχανική και Τεχνολογία Υλικϊν και Καταςκευϊν του Γενικοφ Τμιματοσ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ. Α.6.4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ (ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΑ) Συμβουλευτικι επίβλεψθ ερευνθτικϊν και διπλωματικϊν εργαςιϊν που υιοκετοφςαν ςτοιχεία μεταβλθτότθτασ, ανκρωποκεντρικότθτασ και αρχιτεκτονικισ τεχνολογίασ αιχμισ, υπό τθν επίβλεψθ τθσ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω παρακολουκιςει 13 ερευνθτικζσ εργαςίεσ και 10 διπλωματικζσ εργαςίεσ Επίβλεψθ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω επιβλζψει 18 διπλωματικζσ εργαςίεσ (27 φοιτθτζσ/τριεσ) Επίβλεψθ ερευνθτικϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω επιβλζψει 17 ερευνθτικζσ εργαςίεσ (22 φοιτθτζσ/τριεσ) Συμμετοχι ςτθν ομάδα εξιολόγθςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω παρακολουκιςει τθν παρουςίαςθ 10 διπλωματικϊν εργαςιϊν (14 φοιτθτζσ/τριεσ) Συμμετοχι ςτθν ομάδα εξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω παρακολουκιςει τθν παρουςίαςθ 18 ερευνθτικϊν εργαςιϊν (20 φοιτθτζσ/τριεσ). Β. ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Β.1 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ 2009 Διδακτορικι διατριβι: "Δομική μορφολογία και κινητζσ καταςκευζσ ςτουσ μεταβαλλόμενουσ χϊρουσ." Μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ: Ν. Τςινίκασ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (επιβλζπων), Κ. Θωμόπουλοσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΡΘ και Ευαγ. Τεντοκάλθ, Αν. Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. Βακμόσ διδακτορικισ διατριβισ: Άριςτα. Β.2 ΒΙΒΛΙΑ 2006 Oungrinis, K.-Α. (2006). Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces. Cambridge, MA: Harvard Design School - Design and Technologies Report Series Ουγγρίνθσ, Κ.-Α. (2012). Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική. Κίνηςη, Προςαρμογή, Ευελιξία. Ακινα: Εκδόςεισ Κων.

7 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 Β.3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ Β3.1 ΜΕ ΚΡΙΣΕ 2009 Ουγγρίνθσ, Κ.-Α. (2008). "Ρροσ τθν 'ευφυι' μεταβλθτότθτα τθσ ανταπόκριςθσ. Θ ανάδυςθ του 'ηωντανοφ' χϊρου." Στο Επιςτημονική Επετηρίδα τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Β3.2 ΧΩΡΙ ΚΡΙΣΕ 2010 Ουγγρίνθσ, Κ.-Α. (2007). "Θ Κίνθςθ ςτθν αρχιτεκτονικι πζρα από τθν οκόνθ." Στο Στ. Βεργόπουλοσ, (Επιμ.). (2010). Αρχιτεκτονικόσ χεδιαςμόσ και Ψηφιακζσ Σεχνολογίεσ 3. Ακινα: Εκκρεμζσ. Β.4 ΑΡΘΡΑ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ Β.5 ΑΡΘΡΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 2011 Ουγγρίνθσ, Κ. Α. (2011). "Θ Μεταβλθτότθτα ςτθν Αρχιτεκτονικι: Θ υιοκζτθςθ κινθτικϊν ςυςτθμάτων ςε καταςκευζσ με ςτόχο τθν ευζλικτθ προςαρμογι ςε πλθκϊρα χωρικϊν και περιβαλλοντικϊν αναγκϊν", Περιοδικό ΚΣΙΡΙΟ 03/2012 (53-58). Β.6 ΑΡΘΡΑ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙ ΚΡΙΣΕ Β.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ / ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ 2003 Ουγγρίνθσ, K.-A. (2003). "Οι τόποι των ςτάςεων ενόσ διανυςματικοφ 'εκτατικοφ' ςυςτιματοσ αςτικισ κινθτικισ εκτόνωςθσ. Δίκτυα, ροζσ και κόμβοι." Θ εργαςία δθμοςιεφκθκε ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα αντίςτοιχα πρακτικά του Διεκνοφσ Συνεδρίου φγχρονα υςτήματα ΣΡΑΜ και Επιφανειακοφ Μετρό Oungrinis, K.-A., and Liapi, M. (2003). "The transmutation of the architectural synthesis. Morphing procedures through the adaptation of information technology." Ιn T.E. Simos, (Ed.). Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ( ). New Jersey; London; Singapore; Hong Kong: World Scientific Oungrinis, K. A., and Liapi, M. (2006). "Floating limits: Active transformability in architecture and its effects on the notions of 'limit' and 'transparency'." Στο Φ. Βαβφλθ και Ευαν. Δόβα (Επιμ.). Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και Προκλήςεισ (87-92). Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ηιτθ και Τμιμα Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ Oungrinis, K.-A., and Liapi, M. (2006). "Spatial diagnosis as a means to design mediated spaces." In V. Bourdakis and D. Charitos (Eds). Communicating Space(s). Proceedings of the 24th International

8 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 ecaade Conference on Education and Research in Computer-Aided Architectural Design ( ). Volos: University of Thessaly Oungrinis, K.-Α. (2007). " 'Sensponding' architecture: Towards a holistic approach to transformable design." Θ εργαςία δθμοςιεφτθκε ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα αντίςτοιχα πρακτικά του Διεκνοφσ Συνεδρίου Tectonics - Making Meaning. [Ανάκτθςθ από Papamanolis N., Oungrinis K.-Α.(2010). "The Influence of the Local Built Environment in the Teaching of Architectural Technology. The Example of Greece." Στο ENHSA/EAAE Educating Architects Towards Innovative Architecture ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Oungrinis Κ., Papamanolis Ν. (2010) Contemporary Materials and Fabrication Techniques A change in the way designers think. Στο ENHSA/EAAE Educating Architects towards Innovative Architecture ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Papamanolis N., Oungrinis, K., & Liapi, M. (2010). Climatic Sensponding Architecture. Methods for addressing the diverse climatic behavior in Greece for energy efficient buildings. 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment (PALENC 2010) , Rhodes, Greece. ISBN: Liapi, M. & Oungrinis, K. (2010). "Empreinte Digitale": Smart materials re-invent the digital identity of architecture. In Proceedings of the 5th EAAE/ ENHSA Architectural Theory Subgroup Workshop: SUR-FACE ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ. Digital Materiality and the New Relation between Depth and Surface as a Challenge for Architectural Education , Department of Architecture, Technical University of Crete, Chania, Greece. (Υπό ζκδοςη) 2010 Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Linaraki, D., & Voradaki, G. (2010). Sensponding assemblies as a tool to stimulate the senses and affect the emotions of an individual. In: Proceedings of the 18th European Congress of Psychiatry EPA 2010 (837). Paris: Elsevier Masson Oungrinis, K.-A., & Liapi, M. (2011). Rethinking the human: An educational experiment on sensponsive architecture. In: C. Spiridonidis, & M. Voyatzaki (Eds.), Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Linaraki, D., Mairopoulos, D., & Voradaki, G. (2012). Sensponsive design as a tool to address human comfort in habitable spacecraft modules. In: Proceedings of the 63rd International Astronautical Congress (IAC2012), Naples, Italy. ISSN Liapi, M., Oungrinis, K.-A., & Voyatzaki, M. (2012). Sensponsive playscapes. In: H. Achten, J. Pavlicek, J. Hulin, & D. Matejdan. (Eds.). ecaade 2012 : Digital physicality. Proceedings of the 30th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe ( ). Prague: Czech Technical University Oungrinis, K.-A., Liapi, M., & Mairopoulos, D. (2012). From analog, to digital, to analog, to The seamless process of monitoring, understanding and affecting spatial arrangements in a responsive experiment called "Spirit Ghost." In: C. Spiridonidis, & M. Voyatzaki (Eds.). Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Scalelessseamless ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Oungrinis, K.-A. (2012). The digital 'soul' of smart materials. Creating programmable environments without parts. In: C. Spiridonidis, & M. Voyatzaki (Eds.). Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Scalelessseamless ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Liapi, M., Oungrinis, K.-A., & Voyatzaki, M. (2012). A sensponsive approach to technology-driven playgrounds. In C. Kynigos, J. Clayson, & N. Yiannoutsou. (Eds.). Proceedings of the International

9 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 Conference: Constructionism Theory, Practice and Impact. Athens, Greece. ISBN: Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Linaraki, D., & Mairopoulos, D. (2013). Affecting emotions with sensponsive design. A habitable spacecraft module experiment. In: Proceedings of the 9 th International Conference on Intelligent Environments (IE). Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, ISBN: K. A. Ougrinis, Ι. Paterakis, Α. Klothakis, Δ. Vidalis, Μ. Dimopoulou, Γ. Voradaki, Α. Tralo (2013). The Airpotition Project. In: Proceedings of the 13th SGEM Geoconference on Nano, Bio and Green Technologies for a Sustainable Future SGEM2013 ( ), ISBN / ISSN , June 16-22, Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Gkologkina, E., Kelesidi, A., Linaraki, D., Paschidi, M., Gargalis, L., Klothakis, A., & Mairopoulos, D. (2013). Intelligent spacecraft modules. Employing user-centered architecture with adaptable technology for the design of habitable interiors in long-term missions. In: Proceedings of the 64th International Astronautical Congress (IAC2013), Beijing, China. ISSN Liapi, M., Oungrinis, K.-A., Gkologkina, E., Kelesidi, A., Linaraki, D., Paschidi, M., Gargalis, L., Klothakis, A., & Mairopoulos, D. (2013). The astronaut s playscape: supporting creativity through play in long-term missions beyond earth orbit. In: Proceedings of the 64th International Astronautical Congress (IAC2013), Beijing, China. ISSN Chamilothori K., Kampitaki A., Oungrinis, K. (2013). Climate-Responsive Shading Systems with Integrated Shape Memory Alloys (SMA). In Proceedings of the 8 th International Energy Forum 2013: Advanced Building Skins. Bressanone, Italy, ISBN: Oungrinis, K.-A., & Kokkalis, S. (2013). Dynamic building program: A new method to produce building programs with the implementation of time relevant factors. In: Proceedings of the International Conference on Adaptation and Movement in Architecture (34-43). Toronto: Ryerson University Oungrinis, K.-A. (2013). Implementation of kinetic systems in architecture: A classification of techniques and mechanisms appropriate for discreet building parts. In: Proceedings of the International Conference on Adaptation and Movement in Architecture ( ). Toronto: Ryerson University Oungrinis, K.-A., & Papamanolis, N. (2013). Teaching enhanced and intelligent materiality: Developing innovation and performance. In: M. Voyatzaki (Ed.). Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Architectural Education and the Reality of the Ideal. Environmental Design for Innovation in the Post-crisis World ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd. B.8 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ Ε ΕΓΚΡΙΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2009 Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2009). Dream of Β: Μελζτθ Αναβάκμιςθσ του Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ". Αρχιτεκτονικά Θζματα (43). Ετήςια Επιθεώρηςη (16). Ακινα: Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ Θλεκτρονικι ζκδοςθ του αρχιτεκτονικοφ περιοδικοφ Domus Ζργο: Eco_POP. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. ( ) 2011 Oungrinis, K.-Α., Liapi, M., et al. "The Envirobubble installation." In: SLUM/LAB Magazine "Last Round Ecology", Fall 2011 Issue (16-17). New York, NY: Columbia University GSAAP, ETH Zurich, and the City College of NY, SSA.

10 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10 B.9 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ Ε ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ / ΒΙΒΛΙΑ 2003 Oungrinis, K.-A. (2002). A.C.R.O.P.O.L.I.S. Στο Theodorou, M. (Ed.). (2003). The Athens D.O.E.S. Series (p. 344). Athens: Hellenic Ministry of Culture Liapi, M. & Oungrinis, K. (2008). EcoPOP. In L. Kallipoliti. (Ed.). (2010). Architectural Design (AD). EcoRedux: Design Remedies for an Ailing Planet, v80 (22). London: John Wiley & Sons Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2010). Dream of Β: Μελζτθ Αναβάκμιςθσ του Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ". Στο S. Buerger, Δ. Κατςϊτα, & Γ. Ρανζτςοσ. (Επιμ.). (2010). Δομζσ Επετηρίδα Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ. Σόμοσ Α (68-69). Ακινα: Ρροβολι Oungrinis K.-A. & Liapi, M. Transformable Architecture in School Environments. In F. Setaki, & T. Tzoka. (Eds.). (2010). EASA007_Final Report: City Index (226). Athens: NTUA School of Architecture Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2010). Ρρότυποσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ Ολκλθρωμζνθσ Φροντίδασ Διμου Χορτιάτθ. Στο M. Μθλιϊνθ και Ελ. Κωνςταντοποφλου. (Επιμ.). (2010). 6 η Biennale Νζων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (185). Ακινα: Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Αρχιτεκτονικισ Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2011). Ρρότυποσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ Ολκλθρωμζνθσ Φροντίδασ Διμου Χορτιάτθ. Στο Δ. Αντωνάκοσ και Κ. Μακρυγιαλζασ. (Επιμ.). (2011) DesignLab 2011 (34). Ακινα: Α&M Consultants Βαρουδάκθσ Α., Γιαννοφδθ, Σ., Ουγγρίνθσ, Κ.-Α., Τςακαλάκθσ, et al, Επζκταςθ και αποκατάςταςθ των εγκαταςτάςεων του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ςτο χϊρο τθσ πρϊθν Γαλλικισ Σχολισ Χανίων. Στο Δ. Τςακαλάκθσ, (Επιμ.) (2013). Κατάλογοσ 5 ησ Triennale Αρχιτεκτονική ςτην Κρήτη ( ). Χανιά: ΚΕΡΡΕΔΘΧ-ΚΑΜ, Διμοσ Χανίων. Β.10 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΕΩΝ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΩΝ Ε ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Β.11 ΑΛΛΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 2008 Εφθμερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Ζνθετο "7", 07 Σεπτεμβρίου με ςυνζντευξθ Ρεριοδικό Ελληνικζσ Καταςκευζσ, 129, Τεφχοσ Αυγοφςτου, ςελ Ρεριοδικό Κτίριο, 7, ςελ Ρεριοδικό Ταχυδρόμοσ, 435, 28 Ιουνίου, με ςυνζντευξθ, ςελ Ρεριοδικό Τεχνογράφημα, 355, 15 Ιουνίου, ςελ Εφθμερίδα Μακεδονία, 12 Ιουνίου με ςυνζντευξθ Ρεριοδικό Αρχιτζκτονεσ, 69, Μάϊοσ-Ιοφνιοσ, ςελ Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2487, 12 Μαΐου, ςελ Θλεκτρονικό περιοδικό ( ) Εφθμερίδα Χανιϊτικα Νζα, 26 Φεβρουαρίου.

11 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφθμερίδα Χανιϊτικα Νζα, 12 Απριλίου, ςελ Εφθμερίδα Ελευθεροτυπία, 12 Απριλίου Εφθμερίδα Real News (Ζνθετο Real Planet), 28 Ιουλίου, Εφθμερίδα Χανιϊτικα Νζα, 07 Σεπτεμβρίου, 31. Γ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γ.1 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ.2 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2008 Συμμετοχι ςτον Ρανευρωπαϊκό Διαγωνιςμό Europe 40 under 40 Competition. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. Διάκριςθ με το βραβείο Europe 40 under 40 Architecture Award για το Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό IDA: International Design Awards 2009 με το ζργο Eco_POP. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό Acabion Architecture Competition Lab Berlin, με το ζργο Sensponsive Suit. Συνεργαςία με τισ Μ. Λιάπθ, Δ. Λιναράκθ και Γ. Βοραδάκθ Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό International Design Competition: Design for all. Future technology and daily living, με το ζργο Sensponsive Clothing. Συνεργαςία με τισ Μ. Λιάπθ, Δ. Λιναράκθ και Γ. Βοραδάκθ Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό Metro Station 20, με το ζργο Μ Station. Συνεργαςία με τουσ Μ. Λιάπθ, Ε. Γκολογκίνα, Γ. Βοραδάκθ, Α. Τράλο και Γ. Βελιβαςςάκθ. * ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ραρουςίαςθ όςων διακρίκθκαν: (2009) Πρόκριςη ςτο 2 ο γφρo αξιολόγηςησ για τθν ομάδα των Ελ. Γκολογκίνα και Ι. Φραγκάκθ, φοιτιτριεσ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςτον παγκόςμιο διαγωνιςμό "Cognizance Spotlight: Design of a research station in Antarctica for a crew of four scientists." Γ.3 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ * ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ραρουςίαςθ όςων διακρίκθκαν: (2008) Εφφημοσ Μνεία για τθν ομάδα των Γ. Βοραδάκθ, Δ. Λιναράκθ, Στ. Τομαρά και Μ. Χαλκιαδάκθ, φοιτιτριεσ του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςτον πανελλινιο αρχιτεκτονικό φοιτθτικό διαγωνιςμό "Σχεδιαςμόσ νζου κτηρίου κυλικείου και αίθουςασ πολλαπλϊν χρήςεων τησ Πολυτεχνικήσ Σχολήσ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ και πρόταςη ςτζγαςησ υπαίθριου θεάτρου." Γ.4 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΚΘΕΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

12 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ χρόνια Σμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, με επιλεγμζνεσ εργαςίεσ από το εργαςτιριο ςχεδιαςμοφ "Σφνκεςθ Συγκροτθμάτων Κατοικίασ" τθσ Βάνασ Τεντοκάλλθ, Αν. Κακθγιτρια ΑΡΘ Ephemeral Structures in the City of Athens Ζκκεςθ των ςυμμετοχϊν ςτον ομϊνυμο διεκνι αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό. Συμμετοχι με το ζργο: A.C.R.O.P.O.L.I.S Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο, Ακινα, Ελλάδα, Διοργάνωςθ: UIA και Athens Cultural Olympiad Athens-scape: The 2004 Olympics and the Metabolism of the City Ζκκεςθ των ςυμμετοχϊν ςτο διαγωνιςμό τθσ UIA Ephemeral Structures in the City of Athens. Συμμετοχι με το ζργο: A.C.R.O.P.O.L.I.S RIBA Gallery, London, UK Διοργάνωςθ: Hellenic Ministry of Culture 2007 index_arch[gr] Ζκκεςθ με ζργα νζων Ελλινων αρχιτεκτόνων κάτω των 40 ετϊν. Συμμετοχι με το ζργο: Transformable Architecture in School Environments Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Ελευςίνα, Ελλάδα Διοργάνωςθ: EASA007cityindex Πανόραμα Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ Ζκκεςθ επιλεγμζνων αρχιτεκτονικϊν ζργων για το πρόγραμμα Δομζσ Συμμετοχι με το ζργο: Dream of Β. Μελζτθ Αναβάκμιςθσ Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ" Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. *1+ Metropolitan Expo, Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν "Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ", Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ *2+ Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ, Τμιμα Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ, ΜΜΣΤ *3+ Κζντρο Αρχιτεκτονικισ Μεςογείου (ΚΑΜ), Χανιά, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ, ΚΑΜ *4+ Βαςιλικι Αγίου Μάρκου, Θράκλειο, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ, Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων Νομοφ Θρακλείου 2008 Eco Redux. Design Remedies for a Dying Planet Ζκκεςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Διεκνι Γεγονότα Αρχιτεκτονικισ Ζρευνασ 2008: Ά-κτιςτο. Συμμετοχι με το ζργο: Eco_Pop Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο, Ακινα, Ελλάδα. Διοργάνωςθ: Λ. Καλλιπολίτθ, Al. Imperiale, Am. Shao και SARCHA / Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί 2009 Eco Redux. Design Remedies for a Dying Planet Ζκκεςθ ςτα πλαίςια του Διεκνοφσ Συνεδρίου Ecogram 2. Συμμετοχι με το ζργο: Eco_Pop Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Columbia University, New York, NY, USA. Διοργάνωςθ: Λ. Καλλιπολίτθ και Am. Shao και L. Xynogala 2009 Exhibit_A: Animated Space Ζκκεςθ επιλεγμζνων αρχιτεκτονικϊν ζργων ςτα πλαίςια του INTERIOR DESIGN SHOW Συμμετοχι με το ζργο: Nau_ti Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ ΕΚΕΡ Μεταμόρφωςθ, Ακινα, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Carteco και Monored 2011 EcoRedux 02: Design manuals for a dying planet Συμμετοχι με τα ζργα: 1- Eco_Pop Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ.

13 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Envirobubble Συνεργαςία με τουσ Μ. Λιάπθ, A. Pla Català, Λ. Καλλιπολίτθ, M. Young και Γ. Ανδρεςάκθ, Ι. Αποςτολόπουλο, Δ. Βαϊμάκθ, Ά.-Μ. Μοςχοφτθ-Βερμζρ, Γ. Βοραδάκθ, Ε. Γοραντωνάκθ, Μ. Δθμοποφλου, Ε. Καλογεροποφλου, Μ. Κανταρηι, Δ. Λιναράκθ, Ι. Λιόφαγο, Δ. Μαϊρόπουλο, Ε. Μαϊςτράλθ, Ά. Νερατηοφλθ, Ι. Ρατεράκθ, Ε. οφπα, Α. Τερεηάκθ, Α. Τράλο, και Β. Τςεςμετηι. Disseny Hub of Barcelona, Spain Διοργάνωςθ: Λ. Καλλιπολίτθ και An. Pla Català 2011 Metro Station Συμμετοχι με το ζργο: The M Park Συνεργαςία με τουσ Μ. Λιάπθ, Γ. Βελιβαςάκθ, Γ. Βοραδάκθ, E. Γκολογκίνα και Α. Τράλο. Perform Buseness Centre, Sofia, Bulgaria Διοργάνωςθ: Sofia Capital Municipality and Edno Magazine 2011 Design Lab Συμμετοχι με το ζργο: Ρρότυποσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ Ολοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ ςτο Διμο Χορτιάτθ Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Τεχνόπολισ-Γκάηι, Ακινα, Ελλάδα Διοργάνωςθ: A & M Consultants 2013 Ζκθεςη 5η Σριενάλε Αρχιτεκτονικήσ ςτην Κρήτη Συμμετοχι με το ζργο: Επζκταςθ και αποκατάςταςθ των εγκαταςτάςεων του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ςτο χϊρο τθσ πρϊθν Γαλλικισ Σχολισ Χανίων. Συνεργαςία με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Σ. Γιαννοφδθ, Δ. Τςακαλάκθ, και τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΡΚ, Ρ. Ακαναθλίδθ, Ν. Αςθμάκθσ, Μ. Αναςταςάκθσ, Γ. Ανδρεςάκθσ, Σ. Αυγερινοφ, Α. Βαλανίδου, Γ. Βελιβαςάκθσ, Σ. Βλαχιϊτθσ, Ε. Γερομιτςου, Γ. Γοραντωνάκθ, Λ. Επταμινθτάκθ, Κ. Καραδιμα, Μ. Κανταρηισ, Α. Καψάλθσ, Χ. Κουρτοφμθ, Ν. Κωνςταντίνου, Δ. Λιναράκθ, Η. Μαγαράκθσ, Β. Μαϊςτράλθσ, Λ. Μπόμπασ, Α. Νεραντηοφλθ, Μ. Νικολακάκθ, Γ. ζλιασ, Μ. Στεφάνου, Α. Τερεηάκθ, Α. Τομαρά, Α. Τράλο, Η. Φριηι και Θ. Χαϊρθ. ΚΑΜ, Χανιά Διοργάνωςθ: ΚΑΜ, Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων 2013 Greek Innovation Expo Συμμετοχι με το ζργο: Airpotition. Συνεργαςία με τουσ Ι. Ρατεράκθ, Α. Κλωκάκθ, Γ. Βοραδάκθ και Α. Τράλο Helexpo Palace, Ακινα Διοργάνωςθ: Shape EXPO Management και το Innovation Portal th International Conference on Intelligent Environments Exhibition Συμμετοχι με τα ζργα: 1- Spirit Ghost v03. Συνεργαςία με τουσ: Δ. Μαϊρόπουλο, Σ. Γεωργουλάκθ, Σ. Ντηοφφρα και Α. Μοςχοφτθ 2- Sensponsive spacecraft modules. Συνεργαςία με τουσ: Μ. Λιάπθ, Α. Κλωκάκθ, Λ. Γάργαλθ, Μ. Ραςχίδθ Α. Κελεςίδθ, Ε. Γκολογκίνα, Δ. Λιναράκθ,, Δ. Μαϊρόπουλο 3- Memorigami. Επιβλζπων ςτισ Α. Καμπιτάκθ και Κ. Χαμθλοκϊρθ. 4- Playful Interaction to Public Spaces. Επιβλζπων ςτουσ Ε. Ταυλοποφλου, Ι. Τηιβελζκα, και Δ. Χατηόπουλο Divani Palace Acropolis Θotel, Ακινα Διοργάνωςθ: TUC TIE Lab and the 9 th International Conference on Intelligent Environments. Γ.5 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 2008 Europe 40 under 40 Architecture Award. Βραβείο ςτον ομότιτλο πανευρωπαϊκό διαγωνιςμό για το ζργο "Dream of B": Μελζτη Αναβάθμιςησ του Β Συγκροτήματοσ του Φιλανθρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Παιδιοφ." Διοργάνωςθ: European Centre

14 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14 for Architecture, Art, Design and Urban Studies και το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Γ.6 ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΕ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ 2003 Διάλεξθ με τίτλο "Θ κίνθςθ ωσ βαςικό ςτοιχείο τθσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ" ςτο μάκθμα 2Θ7 11 Ερευνητικά θζματα τθσ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτριασ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και τθσ Β. Τεντοκάλθ, Αν. Κακθγιτριασ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ Ανακοίνωςθ με τίτλο "Responsive architectural organisms: Kinetic systems and structural morphology for the development of transformable environments" ςτθν Θμερίδα με κζμα New Research Directions at the GSD ςτο Center of Design Informatics [C.D.I.] του Harvard University. (Cambridge, MA, USA) 2005 Διάλεξθ ςτο Workshop με τίτλο "Computer Aided Design and Manufacturing III: CATIA as a Rapid Prototyping and Mass Customization Tool" που διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια του μακιματοσ GSD 6319 CAD/CAM II: Design Development in Digital Environments από το Harvard GSD (Cambridge, MA, USA) 2007 Ανακοίνωςθ με τίτλο "Θ κίνθςθ ςτθν αρχιτεκτονικι πζρα από τθν οκόνθ" ςτθν θμερίδα με κζμα Κίνηςη και Αρχιτεκτονική που διοργανϊκθκε από τον Στ. Βεργόπουλο, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και τον Αϋ Τομζα του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΡΘ. (Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) Διάλεξθ με τίτλο "Σφγχρονεσ μζκοδοι καταςκευισ και υλικά" ςτο μάκθμα Οικοδομική ΙΙΙ του Ν. Ραπαμανϊλθ, Λζκτορα (ΡΔ 407/80) ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ Ημερίδα ΣΑΘ/ΤΕΕ για Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Διάλεξθ πάνω ςτθν «Εφαρμογι Ζξυπνων υλικϊν για τθ βελτίωςθ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ των κτιρίων, 2010 Διάλεξθ ςτα πλαίςια του Design and Fabrication Summer Workshop που ςυνδιοργανϊκθκε από τα Τμιματα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ (Χανιά, Ελλάδα) Διάλεξθ ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του πανεπιςτθμίου ΙΕ τθσ Μαδρίτθσ ςτθ Segovia ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ του EcoRedux_v03: Design and Fabrication Workshop που ςυνδιοργανϊκθκε (Segovia, Spain) Ανακοίνωςθ με τίτλο "Sens[e-Res]ponsive Architecture Workshop" ςτα πλαίςια τθσ 15η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Νζων Καλλιτεχνϊν τησ Ευρϊπησ & τησ Μεςογείου. (Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα). 21 Οκτωβρίου Διάλεξθ ςτα πλαίςια του International Sens[e-Res]ponsive Architecture Workshop ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ (Χανιά, Ελλάδα) Σειρά διαλζξεων ςτα πλαίςια του Best workshop: Exploring DIY. Materials and techniques to build just about everything sτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ Διάλεξθ ςτο Design and Computation Group, MIT School of Architecture and Planning. (Cambridge, MA, USA). 16 Οκτωβρίου Γ.7 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕ Συμμετοχι ςτθν ομάδα εργαςίασ τθσ UIA "Η Αρχιτεκτονική του Μζλλοντοσ" με αντικείμενο τθ διερεφνθςθ τθσ κατεφκυνςθσ που παίρνει θ κεωρία και θ πρακτικι ςτθν αρχιτεκτονικι Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ Critical Digital του Harvard GSD ςτθν οργάνωςθ δραςτθριοτιτων πάνω ςτα ηθτιματα των αλλαγϊν που επιφζρουν ςτθν αρχιτεκτονικι οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.

15 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του Διεκνοφσ Συνεδρίου Rethinking The Human In Technology- Driven Architecture που διοργανϊκθκε από τθν ENHSA, τθν ΕΑΑΕ και το Τμιμα Αρχιτεκτόνων του ΡΚ. (Χανιά, Ελλάδα) Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του Διεκνοφσ Συνεδρίου Scalelessseamless που διοργανϊκθκε από τθν ENHSA και το MSA Münster School of Architecture. (Münster, Germany) Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του Διεκνοφσ Συνεδρίου ecaade 2012 : Digital physicality που διοργανϊκθκε από τθν ecaade. (Prague: Czech Republic) Μζλοσ τθσ ελλθνικισ ομάδασ τθσ UIA 2012 Αξιολογθτισ ςτο Research Promotion Foundation of Cyprus Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation, Ρρόγραμμα: "Καλλιζργεια Ερευνθτικισ και Καινοτομικισ Κουλτοφρασ", Δράςθ: "Φοιτθτζσ ςτθν ζρευνα- Φοιτϊ". (Κφπροσ) 2103 Μζλοσ του Τεχνικοφ Συμβουλίου του Ρολυτεχνείου Κριτθσ 2013 Επιςτθμονικόσ Σφμβουλοσ ςτθν ςφςταςθ και λειτουργία τθσ αρχιτεκτονικισ βιβλιοκικθσ ςτο Κζντρο Αρχιτεκτονικισ Μεςογείου (Χανιά, Ελλάδα). Γ.8 ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΦΟΡΕΙ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μζλοσ τθσ Εταιρείασ Μακεδονικϊν Σπουδϊν. Μζλοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ." Μζλοσ τθσ Φιλοπτϊχου Αδελφότθτασ Ανδρϊν Θεςςαλονίκθσ Συμμετζχων ςτο Ευρωπαϊκό Εργο ΕΡΙΛΥΩΝ (Επιςτθμονικι εριλυςθ προβλθμάτων). Γ.9 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ Γ9.1 ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ 2005 Οργάνωςθ επιςτθμονικισ θμερίδασ με τίτλο "Transparency and Tangibility" ςτα πλαίςια δράςθσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ Critical Digital του Harvard GSD. Ομιλθτζσ: M. Addington, Associate Professor of Architecture, Harvard GSD, και H. Ishii, Associate Professor of Media Arts and Sciences, MIT Media Lab Οργάνωςθ επιςτθμονικισ θμερίδασ με τίτλο "Digital Determinism" ςτα πλαίςια δράςθσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ Critical Digital του Harvard GSD. Ομιλθτζσ: K. Terzidis, Associate Professor of Architecture, Harvard GSD, D. Kakoudaki, Assistant Professor of Visual and Environmental Studies and Comparative Literature, Harvard FAS, A. Picon, Professor of the History of Architecture and Technology, Harvard GSD και V. Conley, Visiting Professor of Literature, Harvard University Οργάνωςθ επιςτθμονικισ θμερίδασ με τίτλο "Empreinte Digitale. Traces -Voyages" ςτα πλαίςια δράςθσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ Critical Digital του Harvard GSD. Ομιλθτζσ: T. Conley, Professor of Literature, Harvard University, J. Canales, Assistant Professor of the History of Science, Harvard FAS, A. Sayegh, Lecturer of Architecture, Harvard GSD και Ε. Ackerman, Visiting Professor MIT Συνδιοργάνωςθ με τθν Y. Abbas επιςτθμονικισ θμερίδασ, DDess Harvard GSD, με keynote speaker τον R. Kronenburg, Professor and Chair of the School of Architecture, University of Liverpool, με κζμα "Architecture Mobility" ςτο Harvard GSD Συνδιοργάνωςθ με τουσ K. Terzidis, Associate Professor, Harvard GSD, Α. Γεωργοφλια και Κ. Τρυφωνίδου, ΜDes candidates, Harvard GSD, τθσ διάλεξθσ του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ με κζμα "Architecture-Acoustics-Music" ςτο Harvard GSD.

16 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μζλοσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του Διεκνοφσ Συνεδρίου Rethinking The Human In Technology- Driven Architecture που διοργανϊκθκε από τθν ENHSA, τθν ΕΑΑΕ και το Τμιμα Αρχιτεκτόνων του ΡΚ. (Χανιά, Ελλάδα) Οργάνωςθ διθμερίδασ παρουςιάςεων 16 διακεκριμζνων διπλωματικϊν εργαςιϊν από αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ τθσ Μεςογείου ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ CMA EDU: The 2013 Exhibition. Γ9.2 ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 2006 Μζλοσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του Βϋ Διεκνοφσ Συνεδρίου Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και Προκλήςεισ που διοργανϊκθκε από τον Εϋ Τομζα του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων και το Τμιμα Αρχιτεκτόνων του ΑΡΘ (Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) Οργάνωςθ επιςτθμονικισ διθμερίδασ εκνικισ εμβζλειασ με κζμα "Αναδιαμόρφωςθ του Μακθςιακοφ Ρεριβάλλοντοσ ςτα Νθπιαγωγεία του ν. εκφμνου: Αρχιτεκτονικόσ Επαναςχεδιαςμόσ και Ραιδαγωγικι Αξιοποίθςθ" ςε ςυνεργαςία με τθν Ε. Γουργιϊτου, Λζκτορα του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και τθν Μ. Λιάπθ, Υποψιφια Διδάκτορα του ΑΡΘ Οργάνωςθ ομιλίασ ζναρξθσ τθσ ζκκεςθσ "Διπλωματικϊν Εργαςιϊν Αρχιτεκτονικϊν Σχολϊν τθσ Μεςογείου" ςτο ΚΑΜ με προςκεκλθμζνο ομιλθτι τον Αριςτομζνθ Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Αρχιτεκτονικισ Σχολισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ, με κζμα "Το Ρροςωπικό Ταξίδι ενόσ Αρχιτζκτονα ςτο Μεςογειακό Τοπίο" 2013 Οργάνωςθ ομιλίασ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ αρχιτεκτονικισ βιβλιοκικθσ ςτο ΚΑΜ με προςκεκλθμζνο ομιλθτι τον Ανδρζα Γιακουμακάτο, Κακθγθτι Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν, με κζμα "Αρχιτεκτονικι και Κοινό: Φίλοι ι Εχκροί?" Γ.10 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΚΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 2013 Ρρόεδροσ τθσ κριτικισ επιτροπισ ςτο διαγωνιςμό Athens Heart Design Award Annual Competition με κζμα το ςχεδιαςμό και καταςκευι ενόσ ευζλικτου κεματικοφ περιπτζρου Μζλοσ τθσ κριτικισ επιτροπισ ςτο διαγωνιςμό "Αγωνίηομαι για τθν Οδικι Αςφάλεια" με κζμα τθ παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ αςφάλειασ ςτουσ δρόμουσ. Γ.11 ΚΡΙΣΕ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ ςτο τεχνικό περιοδικό Κτίριο ςε κζματα αρχιτεκτονικισ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα τθσ μεταβαλλόμενθσ αρχιτεκτονικισ Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του Ρεριοδικοφ Archidoct. The e-journal for the dissemination of doctoral research in architecture. Εκδότθσ: ENHSA (European Network of Heads of Schools of Architecture). Γ.12 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΙΕ Γ.13 ΑΝΑΦΟΡΕ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ/ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ -----

17 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17 Γ.14 ΕΣΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕ Σε διάφορεσ πθγζσ από περιοδικά, ερευνθτικζσ και διδακτορικζσ εργαςίεσ και πρακτικά ςυνεδρίων ζχω ςυνολικά 43 ετεροαναφορζσ είτε ςτο ερευνθτικό είτε ςτο αρχιτεκτονικό ζργο. Γ.15 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ΣΟ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 2008 Liapi, M. & Oungrinis, K. (2008). EcoPOP. In L. Kallipoliti. (Ed.). (2010). Architectural Design (AD). EcoRedux: Design Remedies for an Ailing Planet, v80 (22). London: John Wiley & Sons Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2009). Dream of Β: Μελζτθ Αναβάκμιςθσ του Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ". Αρχιτεκτονικά Θζματα (43). Ετήςια Επιθεώρηςη (16). Ακινα: Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ Comet-Greenway, L. (2009). Path, Plaza, and Park: Cross-Programming Space in the City. MArch Thesis at the University of Tennessee. Ανάκτθςθ (http://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/31) Jat-Yuen, R., & Khac Kien, V. (2010). Deployable systems. In AccessScience, McGraw-Hill Companies. Ανάκτθςθ (http://accessscience.proxy.mpcc.edu/content.aspx?id=yb100099&expandtype=2) Camburn, B.-A. (2010). Transformational Indicators: Deciding When to Develop Transformable Products. MSc Thesis at the University of Texas at Austin. Ανάκτθςθ (http://repositories2.lib.utexas.edu/handle/2152/etd-ut ?show=full) 2010 Burgess, S. (2010). A Study of Haptic Perception. Master Thesis at Parsons Kallipoliti, L. (2010). No More Schisms. Architectural Design, 80(6), Sacht, H. M., Bragança, L., & Almeida, M. G. D. (2010). Facades modules for eco-efficient refurbishment of buildings: glazing thermal performance analyses to Coimbra and Faro Θλεκτρονικι ζκδοςθ του αρχιτεκτονικοφ περιοδικοφ Domus Ζργο: Eco_POP. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. ( ) 2011 Camburn, B.-A., Wood, K., & Jensen, D. (2011). Examination of a Method for Determining When to Develop Transformable Products through Design Studies. In Proceedings of the 2011 American Society of Engineering Education (ASEE) Annual Conference. Ανάκτθςθ (http://search.asee.org/search/fetch?url=file%3a%2f%2flocalhost%2fe%3a%2fsearch%2fconference% 2FAC2011%2FASEE_AC2011_1906.pdf&index=conference_papers&space= &type=application%2Fpdf&charset=) 2011 Shao-Iun Chao. (2011). In The Praxis and Design of Transformable Products. Master Thesis at Harvard Graduate School of Design 2012 Camburn, B.-A., Wood, K., Crawford, R., Robben, J., Patel, A., & Jensen, D. (2012). Advances in Trasformational Design: Correlating Context Evaluation to Quality Feasibility and Novelty. In Proceedings of the International Design Engineering Technology Conference (DTM24) 2011 American Society of Engineering Education (ASEE) Annual Conference. Ανάκτθςθ Goranson, H. T., & Cardier, B. (2013). A Two-sorted Logic for Structurally Modeling Systems. In Progress in biophysics and molecular biology. Ανάκτθςθ Γ.16 ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

18 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οργάνωςθ εκπαιδευτικισ εκδρομισ ςτισ ΘΡΑ και παρουςιάςεισ των πιο ςθμαντικϊν αρχιτεκτονικϊν αξιοκζατων. Οργανωμζνεσ επιςκζψεισ των φοιτθτϊν και παρουςίαςθ των τμθμάτων Αρχιτεκτονικισ ςτα πανεπιςτιμια ΜΙΤ και Harvard GSD. Συμμετοχι 92 φοιτθτϊν/τριϊν Οργάνωςθ εκπαιδευτικισ εκδρομισ ςτθ Σουθδία και τθ Νορβθγία και παρουςιάςεισ των πιο ςθμαντικϊν αρχιτεκτονικϊν αξιοκζατων. Οργανωμζνεσ επιςκζψεισ των φοιτθτϊν και παρουςίαςθ των τμθμάτων Αρχιτεκτονικισ ςτα πανεπιςτιμια KTH και AHO aντίςτοιχα. Συμμετοχι 62 φοιτθτϊν/τριϊν. Δ. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Δ.1 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΕ Δ1.1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ 2008 Eco_POP. Σφγχρονθ επαναφορά τθσ πρόταςθσ του Ettorre Sottssas για τθν ζκκεςθ ςτο ΜοΜΑ με τίτλο Italy: The New Domestic Landscape (1972). Το ζργο ζγινε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Eco Redux. Design Remedies for a Dying Planet τθσ Λ. Καλλιπολίτθ και τθσ Am. Shao ςτο Princeton University F2F - File to Factory Continuum: Architectural Design and Manufacturing: From the school lab to the fabrication workshop. Το πρόγραμμα διερευνοφςε τθν βελτίωςθ του ςυςχετιςμοφ μεταξφ Αχρτεκτονικϊν Σχολϊν, και ειδικά τουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ τεχνολογίασ, με τισ επιχειριςεισ που καταςκευάηουν δομικά ςτοιχεία και υλικά. Θ δράςθ επικεντρωνόταν ςτθν χριςθ ψθφιακϊν μζςων που μείωναν τα εμπόδια ςτθν ςυνεργαςία. Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Μ. Βογιατηάκθ, Αν. Κακθγιτρια ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Α.Ρ.Θ. Φορείσ: Education and Culture DG, EU Lifelong Learning Programme (LLP), ΑΡΘ Τμιμα Αρχιτεκτόνων EODRA: European Observatory of Doctoral Research in Architecture. Συμμετοχι ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα για τθ δθμιουργία τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ EODRA, με ςκοπό τθν διαςφνδεςθ διδακτορικϊν υποψθφίων προκειμζνου να ςυγκροτθκοφν δεςμοί μεταξφ ερευνθτϊν ςτισ ίδιεσ κεματικζσ περιοχζσ και να δθμιουργθκοφν πόλοι ςυηιτθςθσ. Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ερευνθτικϊν προςπακειϊν και θ δθμιουργία δικτφου ςυνεργαςιϊν που κα ςυνεχιςτεί και μετά το πζρασ των διατριβϊν τουσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φορείσ: European Network of Heads of Schools of Architecture (ENSHA), EU Lifelong Learning Programme (LLP), ΑΡΘ Τμιμα Αρχιτεκτόνων. Δ1.2 ΕΘΝΙΚΑ Συμμετοχι ςτο ερευνθτικό ζργο "ΠΕΛΛΑ" τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του ΑΡΘ με αντικείμενο τθ δθμιουργία ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν. Υπεφκυνοσ προγράμματοσ Ν. Τςινίκασ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ Ανάπτυξθ του «Αυτόματου Κινητοφ Θεάτρου» ( Automatic Kinetic Theater ), μιασ ςυςτοιχίασ διαδραςτικϊν χωρικϊν ςτοιχείων που ςυνκζτουν ζνα περιβάλλον για Immersive Tele-performance. Ρρόκειται για μια πρωτοποριακι τεχνικι που αναπτφχκθκε ϊςτε μια κεατρικι παράςταςθ να μπορεί να μεταδοκεί ηωντανά ςε ακροατιρια που βρίςκονται ςε διαφορετικι τοποκεςία, όπου τα δρϊμενα ςυμβαίνουν ςτθ ςκθνι και ανάμεςα ςτουσ κεατζσ. Το project εντάχκθκε ςτθ προγραμματικι ςυμφωνία των υπουργείων Ραιδείασ Ελλάδασ και Κίνασ τον Δεκζμβριο του 2012 και βρίςκεται ςτο ςτάδιο ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ.

19 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 19 Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Λιάπθ Μαριάνκθ, Ανδρεςάκθσ Γεϊργιοσ, Αςθμάκθσ Νίκοσ, Βλαχιϊτθσ Στάκθσ, Ιγγλεηάκθσ Γεϊργιοσ, Κανταρηισ Μιχάλθσ, Μαϊρόπουλοσ Δθμιτρθσ, Χοντάϊ Κλόντι 2013 Εγκεκριμζνο από το Υπουργείο Ραιδείασ πιλοτικό πρόγραμμα για τθν «Αναβάθμιςη του Περιβάλλοντοσ 13 Νηπιαγωγείων ςτο Νομό Ρεθφμνου», ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρροςχολικισ Αγωγισ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Μετά τθν παρουςία των αρχικϊν αποτελεςμάτων ςτθ διθμερίδα που διοργανϊκθκε ςτο αμφικζατρο του κτθρίου Επιςτθμϊν ςτισ , εκδιλωςαν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ 4 ακόμα περιφζρειεσ προςχολικισ αγωγισ. Συνεργαςία με University of Sheffield ςε κζματα ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ. Ολοκλθρϊκθκε θ φάςθ τθσ καταγραφισ και των αρχικϊν μελετϊν. Συνεχίηεται ςτθ φάςθ τθσ εφαρμογισ με τθν καταςκευι των χωρικϊν αντικειμζνων και κα ολοκλθρωκεί με τθν αξιολόγθςθ του νζου περιβάλλοντοσ ωσ αρωγόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Λιάπθ Μαριάνκθ, Γουργιϊτου Ζφθ, με ςυμμετοχι 92 φοιτθτϊν τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων του ΡΚ. Δ1.3 ΕΛΚΕ Επίβλεψθ καταςκευισ, από ομάδα φοιτθτϊν, ενόσ μεταβαλλόμενου μικροφ κτιρίου ςυγκζντρωςθσ φοιτθτϊν ςε πραγματικό μζγεκοσ, ςτα πλαίςια των μακθμάτων Η Αρχιτεκτονική τησ μεταβλητότητασ και Μεταλλικζσ και ξφλινεσ καταςκευζσ ςτθν αυλι τθσ Γαλλικισ Σχολισ ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων με χρθματοδότθςθ τθσ Ρρυτανείασ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ Επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ ςτο project Αirpotition, που κζρδιςε χρθματοδότθςθ ςε διαγωνιςμό που διοργανϊκθκε για καινοτόμεσ μελζτεσ φοιτθτϊν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, για τθν ανάπτυξθ λειτουργικό πρωτοτφπου καταςκευισ που εκμεταλεφεται τθν ενζργεια και το φορμαλιςτικά χαρακτθριςτικά των κλιματιςτικϊν μονάδων ςτισ προςόψεισ των κτιρίων Επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ ςτο project ανάπτυξθσ ςυςτιματοσ δόμθςθσ και τεχνικισ καταςκευισ, Legodome, με εφαρμογι low-tech φυςικϊν υλικϊν ςε ςυνδυαςμό με καινοτόμο ςχεδιαςμό και ςφςτθμα ςυναρμολόγθςθσ, για τθν καταςκευι οικονομικά προςιτϊν και οικολογικά ευαιςκθτοποιθμζνων κατοικιϊν. (Στθρίηεται από το πρόγραμμα «Φυτϊριο Ιδεϊν» του Ρολυτεχνείου Κριτθσ) Συντελεςτζσ: Αςθμάκθσ Νίκοσ, Ιγγλεηάκθσ Γεϊργιοσ, Ανδρεςάκθσ Γεϊργιοσ Σφμβουλοι: Κ.-Α. Ουγγρίνθσ, Κ. Ρροβιδάκθσ, Ι. ιγοσ, E. Στειακάκθσ Επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ ςτο project «Memorigami - Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ςκιαςμοφ με χριςθ Shape Memory Alloys, για μείωςθ κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ευκολίασ ςτθν εφαρμογι. Θ τεχνικι βαςίηεται επιπλζον ςε διαδικαςίεσ παραμετροποίθςθσ τθσ πυκνότθτασ και ποιότθτασ ςκιαςμοφ ανάλογα με τoν περιβαλλοντικό αντίκτυπο ςτισ επιφάνειεσ του κτθρίου και τθ δραςτθριότθτα ςτο εςωτερικό των προσ επζμβαςθ χϊρων. Συντελεςτζσ: Καμπιτάκθ Αντιγόνθ, Χαμθλοκϊρθ Κφνκια Σφμβουλοι: Κ.-Α. Ουγγρίνθσ. Δ. Κολοκοτςά, Κ. Ρροβιδάκθσ Δ1.4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Spirit Ghost Project - Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων για τθ δθμιουργία ευφυϊν ανταποκριτικϊν χϊρων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε πανεπιςτθμιακό περιβάλλον, ςτοχεφοντασ ςτθ μελλοντικι αίκουςα διαλζξεων.

20 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 20 Αποτελεί τθ βαςικι πλατφόρμα εξζλιξθσ τθσ λογικισ sensponsive και εμπεριζχει ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ υποβάκρου. Ζχουν ολοκλθρωκεί τρείσ φάςεισ S G 01 Ριςτοποίθςθ λειτουργίασ ςυνολικοφ ςυτιματοσ και μελζτθσ εφικτότθτασ Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Μαϊρόπουλοσ Δθμιτρθσ S G 02 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ δραςτθριοτιτων με τθν παρακολοφκθςθ ζξι κρίςιμων παραμζτρων. Συγχρονιςμόσ ψθφιακοφ με πραγματικοφ περιβάλλοντοσ Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Λιάπθ Μαριάνκθ, Μαϊρόπουλοσ Δθμιτρθσ S G 03 Ανάπτυξθ και εφαρμογι του ςυτιματοσ ανταπόκριςθσ ςτθ πρϊτθ φάςθ εφαρμογισ (interactive phase). Ζλεγχοσ πραγματικοφ περιβάλλοντοσ από το ψθφιακό με άμεςο feedback. Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Λιάπθ Μαριάνκθ, Μαϊρόπουλοσ Δθμιτρθσ, Ντηοφφρασ Σωτιρθσ, Μοςχοφτθ Άννα-όηα S G 04 Ανάπτυξθ και εφαρμογι του ςυςτιματοσ ανταπόκριςθσ ςτθ δεφτερθ φάςθ εφαρμογισ (sensponsive phase). Ζλεγχοσ πραγματικοφ περιβάλλοντοσ από το ψθφιακό με άμεςο feedback. Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Γεωργουλάκθσ Ευςτράτιοσ, Λιάπθ Μαριάνκθ, Μαϊρόπουλοσ Δθμιτρθσ, Ντηοφφρασ Σωτιρθσ, Μοςχοφτθ Άννα-όηα Intelligent Spacecraft Module - Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και ςχεδιαςμόσ περιβάλλοντοσ για τθ βελτίωςθ και ςτακεροποίθςθ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ ανκρϊπων ςε ακραίεσ ςυνκικεσ, με ειδίκευςθ ςτουσ χϊρουσ διαβίωςθσ των αςτροναυτϊν ςτο Διάςτθμα. Συνεργαςία με το International Space University (ISU) με ζνταξθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτθ πρόταςθ MarsX. Συνεργαςίεσ με Technical University Wien, ISU, University of Houston και Florida Institute of Technology. Συντελεςτζσ: Ουγγρίνθσ Κωνςταντίνοσ-Αλκζτασ, Λιάπθ Μαριάνκθ, Γεωργουλάκθσ Στράτοσ, Κελεςίδου Άννα, Κλωκάκθσ Άγγελοσ, Λιναράκθ Δζςποινα, Γκολογκίνα Ζλλθ, Γάργαλθσ Λεωνίδασ, Μαϊρόπουλοσ Δθμιτρθσ, Ντηοφφρασ Σωτιρθσ, Ραςχίδθ Μαριάννα Καταςκευι Πρότυπησ Παιδικήσ Εγκατάςταςησ ςτο Ράρκο Χλωρίδασ και Ρανίδασ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Θ εγκατάςταςθ είχε ωσ ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ διαδικαςίασ αξιοποίθςθσ μιασ υπαρχουςασ κατάςταςθσ για τθ δθμιουργία με κινθτζσ καταςκευζσ ενόσ ευζλικτου και ευπροςάρμοςτου ςυνόλου. Ζγινε μζςα ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Αρχιτεκτονικι τθσ Μεταβλθτότθτασ» με ςυμμετοχι των φοιτθτϊν: Α. Καμπιτάκθ, Υ. Καπερϊνθ, Λ. Νικολάου, Κ. Ρατςιογιάννθ, Κ. Χαμθλοκϊρθ, Ελ. Μαςςαλά, Δ. Σαπουντηι, Σ. Σιμιλλίδου, Μ. Σϊρρου, Ρ. Καραμοφηθ, Δ. Κουτςοφμπασ, Ερ. άμμου, Β. Τςιτςιπά, Γ. Χόρμπα, Ν. Γιακουβι, Σ. Δρακοφλθ, Αν. Κατικαρίδου, Σμ. Μαηαράκθ, Α.-. Μοςχοφτθ, Μ. Ραςχίδθ, Ν. Τόλθσ και Κ. Φιοράκθσ Μελζτθ και καταςκευι ςτοιχείων για τθν Αναβάθμιςη Αιθουςών του 12θζςιου Δημοτικοφ χολείου Χρυςοπηγήσ. Θ μελζτθ αφοροφςε τθ δθμιουργία νζου κινθτοφ εξοπλιςμοφ και των επιφανειϊν τθσ αίκουςασ ϊςτε να λειτουργεί βοθκθτικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να βοθκάει τον εκπαιδευτικό ςτο ζργο του. Ζγινε μζςα ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Αρχιτεκτονικι τθσ Μεταβλθτότθτασ» με ςυμμετοχι των φοιτθτϊν: Σ. Ανδρεδάκθσ, Α. Αναγνϊςτου, Γ. Γεωργακάκθ, Σ. Δελθγιάννθ, Σ. Κωνςταντινίδθσ, Β. Μόλαςθ, Κ. Οικονομάκθσ, Μ. Τεμπελοποφλου, Δ. Τηαγκαράκθσ, Ι. Τςόλθ, Ι. Θάνου, Eλ. Σκλάβου και Ρ. Χαρβαλάκθσ. Σφμβουλοι: Edith Ackermann, Honorary Professor of Psychology, University of Aix-Marseille / Visiting Scientist MIT and Harvard GSD, Σόφθ Αλεβιηάκθ ΜD IBCLC Ραιδίατροσ, Μανϊλθσ Ανδρονικάκθσ Ραιδαγωγόσ, Διευκυντισ Δθμοτικοφ Σχολείου Χρυςοπθγισ, Άρθσ Τερηόπουλοσ Ραιδαγωγόσ.

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων Ν. Πατεράκης Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΠΟΥΔΕΣ. Βιογραφικό σημείωμα Απρίλιος 2014. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων- Μηχανικός Π.Κ.

Ιάσων Ν. Πατεράκης Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΠΟΥΔΕΣ. Βιογραφικό σημείωμα Απρίλιος 2014. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων- Μηχανικός Π.Κ. Ιάσων Ν. Πατεράκης Βιογραφικό σημείωμα Απρίλιος 2014 Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννηθείς το 1988 στα Χανιά, Κρήτης. Εκ πατρός Νικόλαου Πατεράκη και μητρός Χρυσής Λιναράκη. Αδερφός με τον Παναγιώτη Πατεράκη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Αλζξιοσ Βανδώροσ, αρχιτζκτων άντρα Καλλιάγρα, αρχιτζκτων, διδάςκουςα Π.Δ.407/80 Τμιμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ GRA Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων Ν. Πατεράκης Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΠΟΥΔΕΣ. Βιογραφικό σημείωμα Μάιος 2015. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων- Μηχανικός Π.Κ.

Ιάσων Ν. Πατεράκης Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΠΟΥΔΕΣ. Βιογραφικό σημείωμα Μάιος 2015. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων- Μηχανικός Π.Κ. Ιάσων Ν. Πατεράκης Βιογραφικό σημείωμα Μάιος 2015 Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννηθείς το 1988 στα Χανιά, Κρήτης. Εκ πατρός Νικόλαου Πατεράκη και μητρός Χρυσής Λιναράκη. Αδερφός με τον Παναγιώτη Πατεράκη Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. thalexiou@enl.auth.gr. Τίτλοι Σπουδϊν

Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. thalexiou@enl.auth.gr. Τίτλοι Σπουδϊν Βιογραφικό ςημείωμα Προςωπικά ςτοιχεία Πνομα Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ: Τόποσ καταγωγισ: Email: Θωμαι Αλεξίου 19 Φεβρουαρίου 1975, Θεςςαλονίκθ Καςτοριά thalexiou@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδϊν 1997 Ρτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ ΑΞΙΟΡΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΩΚΑ (ΕΜΠ), ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΕΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα