ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ: Ελ. Βενιηζλου , 73133, ΧΑΝΙΑ Τ: , ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2013

2 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α.1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ :: Γεννικθκε το 1970 ςτθ Θεςςαλονίκθ. :: Είναι παντρεμζνοσ με τθ Μαριάνκθ Λιάπθ από το 2005 και ζχουν δφο παιδιά Εγγραφι ςτο Σ.Ε.Ε. και λιψθ Άδειασ Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Μζλοσ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεςςαλονίκθσ και του ΑΔΑ Μζλοσ του Ελλθνικοφ Τμιματοσ τθσ UIA Συνιδρυτισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ Critical Digital του Harvard GSD που ζχει ωσ αντικείμενο τον προβλθματιςμό πάνω ςτθ χριςθ των ψθφιακϊν μζςων ςτθν αρχιτεκτονικι Μζλοσ του F2F [from.file.to.factory] Continuum Project Ιδρυτικό μζλοσ του διαδικτυακοφ εκπαιδευτικοφ forum με τθν ονομαςία "Computational tools and methods in design." [http://www.comtomedes.gr/forum/] 2009 Κδρυςθ του Εργαςτθρίου "Εργαςτήριο Καταςκευήσ Ψηφιακών Προπλαςμάτων" ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςε ςυνεργαςία με τον Α. Βαηάκα Κδρυςθ του εργαςτθρίου "Εργαςτήριο Μεταβαλλόμενησ Αρχιτεκτονικήσ, Κινητικών υςτημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων" ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ζχει ωσ αντικείμενο τθν εξειδικευμζνθ διερεφνθςθ των χϊρων που είτε μεταβάλλονται κυριολεκτικά (μθχανικι μεταβλθτότθτα) είτε δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ μεταβολισ (αντιλθπτικι μεταβλθτότθτα) ϊςτε να μεταβάλλουν δραςτικά τισ λειτουργίεσ τουσ (ευφυι περιβάλλοντα) ανταποκρινόμενοι ςτθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, ανάγκθ ι/και επικυμία, κακϊσ και ςε ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ. Α.2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΘΕΕΙ Harvard Graduate School of Design [GSD] Visiting Research Associate. Συνεργαςία με τον D. Schodek, Kumagai Professor of Architecture Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική χολή, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Λζκτορασ (Ρ.Δ. 407/80) ςτον Ε' Τομζα Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ και Τεχνολογίασ Πολυτεχνείο Κρήτησ, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Λζκτορασ (Ρ.Δ. 407/80) ςιμερα Πολυτεχνείο Κρήτησ, χολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επίκουροσ Καθηγητήσ Γνωςτικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ και Αρχιτεκτονικι Τεχνολογία Αιχμισ» Θμερομθνία διοριςμοφ: ΦΕΚ 1068/ τ. Γϋ. Α.3 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΘΕΕΙ ςιμερα Διευκυντισ ςτο "Εργαςτήριο Μεταβαλλόμενησ Αρχιτεκτονικήσ, Κινητικών υςτημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων", Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνείο Κριτθσ.

3 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 Α.4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ-ΠΟΤΔΕ ο Γυμνάςιο-Λφκειο Θεςςαλονίκθσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική χολή, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Δίπλ. Αρχιτζκτων-Μηχανικόσ. Τίτλοσ διπλωματικισ εργαςίασ: "Διαμόρφωςη του δυτικοφ ιςτορικοφ άξονα τησ Θεςςαλονίκησ" υπό τθν επίβλεψθ του Αλ. Λαγόπουλου, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, ΑΡΘ και του Ευαγ. Δθμθτριάδθ, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, ΑΡΘ. Συνεργαςία με τουσ Αλ. Ραντοφδθ και Αντ. Ρερπατίδθ. Βακμόσ πτυχίου: 7 (Λίαν Καλϊσ) Harvard Graduate School of Design [GSD] Visiting Research Associate. Θεματικι ενότθτα ζρευνασ: "Κινητικά ςυςτήματα και μεταβλητότητα ςτην αρχιτεκτονική," υπό τθν επίβλεψθ του D. Schodek, Kumagai Professor of Architecture, Harvard GSD Massachusetts Institute of Technology [MIT]. Σεμινάριο με κζμα: "MIT project Oxygen: Pervasive, human-centric computing," υπό τον L. Rudolph, Head of the Oxygen Research Group, CSAIL Lab, MIT Massachusetts Institute of Technology and University of Houston Σεμινάριο με κζμα: "Architecture of Extreme Conditions" που διοργανϊκθκε από τα Τμιματα Aero Astro και Architecture του MIT και το Κζντρο Ερευνϊν Sasakawa (SICSA) του Ρανεπιςτθμίου του Houston, TX Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική χολή, Σμήμα Αρχιτεκτόνων Διδάκτωρ Θζμα διδακτορικισ διατριβισ: "Δομική μορφολογία και κινητζσ καταςκευζσ ςτουσ μεταβαλλόμενουσ χϊρουσ." Μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ: Ν. Τςινίκασ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (επιβλζπων), Κ. Θωμόπουλοσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΡΘ και Ευαγ. Τεντοκάλθ, Αν. Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. Βακμόσ διδακτορικισ διατριβισ: Άριςτα. Α.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Συνεργαςία με τα μελετθτικά γραφεία ΑΚΕΤΙΡΟ, Ark Team Design και τον Ρ. Μακρίδθ Συμμετοχι ςε μελζτεσ και επιβλζψεισ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, κατά τθ διάρκεια τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ, για τθν 737 ΔΣΕ ςτθ Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, ανακαίνιςθ κτιρίου ςτθν ΑΣΡ για εκπαιδευτικι χριςθ, αποκατάςταςθ κτιρίου ςτo Γϋ Σϊμα Στρατοφ όπου ςιμερα εδρεφει το παράρτθμα του Ρολεμικοφ Μουςείου, επζκταςθ του 424 ΓΣΝ για μονάδα χειρουργείων και άλλα μικρότερα ζργα Συνεργαςία με τουσ Δ. Κονταξάκθ και Α. Ρερπατίδθ ςε μελζτεσ 6 μονοκατοικιϊν, 2πολυκατοικιϊν, 2 κτιρίων εμπορικισ χριςθσ, 2 χϊρων καταςτθμάτων και ςυμμετοχι ςτθ μελζτθ ενόσ πολιτιςτικοφ κζντρου με το Γ. Κονταξάκθ Συμμζτοχοσ ςε μελετθτικι-καταςκευαςτικι εταιρεία με τουσ Γ. Αμπατηι και Ρ. Στομαχόπουλο ςε μελζτεσ και καταςκευζσ 2 πολυόροφων οικοδομϊν και 1 οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ και μιασ μονοκατοικίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ και ςτα Νζα Μουδανιά Χαλκιδικισ. Επίςθσ ςε μελζτεσ και καταςκευζσ ειδικϊν κτιρίων, όπωσ μελζτθ εργοςταςίου ςτο Νζο Ραντελειμονα Κιλκίσ,

4 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 καταςκευι του νζου Δθμαρχείου ςτθν Άςςθρο Θεςςαλονίκθσ και μελζτθ κτιρίου γραφείων ςτθ δυτικι είςοδο Θεςςαλονίκθσ Μελζτθ και επίβλεψθ τθσ καταςκευισ βιβλιοκθκϊν ςε 8 ςχολεία ςτο Νομό Θμακίασ ςτα πλαίςια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ "Ρζλλα" Κδρυςθ ιδιωτικοφ αρχιτεκτονικοφ γραφείου. Μελζτεσ 2 μονοκατοικιϊν, 1 πολυόροφθσ οικοδομισ, 3 οικιςτικά ςυγκροτιματα 2-όροφων κατοικιϊν Συμμετοχι ςτθν αρχιτεκτονικι μελζτθ για τθν αποκατάςταςθ και ανακαίνιςθ του πφργου του Ο.Τ.Ε. ςτθ Δ.Ε.Θ. Θεςςαλονίκθσ με τον Γ. Τρϊντηο και τθ Μ. Λαηαρίδου Συνεργαςία με τον Ν. Τςινίκα και τθ Φ. Βαβφλθ για τθν μελζτεσ ςχεδιαςμοφ νοςθλευτικϊν μονάδων του Γ.Ν.Θ "Ραπαγεωργίου" και του Νοςοκομείου "Ραπανικολάου," κακϊσ και ςτθν πρόταςθ για τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ζκκεςθσ ςτα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ υποψθφιότθτασ για τθν EXPO ςιμερα Κδρυςθ του αρχιτεκτονικοφ γραφείου 124 SKG Architects με τθ Μ. Λιάπθ, με μελζτεσ ενόσ ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν, μελζτθ μιασ μονοκατοικίασ, προμελζτεσ τεςςάρων ςχολικϊν κτιρίων, ενόσ γυμναςτθρίου, μελζτθ υπαικρίου εκπαιδευτικοφ χϊρου, μελζτθ εφαρμογισ ακλθτικϊν εκπαιδευτικϊν εγκαταςτάςεων, προμελζτθ ενόσ καταςτιματοσ, με υπθρεςίεσ ςυμβοφλων ειδικϊν κεμάτων μεταβαλλόμενθσ αρχιτεκτονικισ ςε άλλα αρχιτεκτονικά και μελετθτικά γραφεία, κακϊσ και πειραματικζσ μελζτεσ και εφαρμογζσ επάνω ςε κζματα μεταβαλλόμενθσ αρχιτεκτονικισ και ακραίων περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Α.6 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α.6.1 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακά) 2003 Συμμετοχι ςτο μάκθμα 3Σ1 53 Αρχιτεκτονική ενάντια ςτη βαρφτητα του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Τ1 21 Τεχνολογία καταςκευήσ Ι μαηί με τθν ομάδα τεχνολογίασ του Ε. Τηεκάκθ, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (2 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Τ1 31 Τεχνολογία καταςκευήσ ΙΙ μαηί με τθν ομάδα τεχνολογίασ του Ε. Τηεκάκθ, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (2 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) 2007 Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ3 17 Αρχιτεκτονική του ήχου, του θορφβου και τησ ακουςτικήσ μαηί με τον Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Μεταλλικζσ και ξφλινεσ καταςκευζσ μαηί με τθ Μ. Σταυρουλάκθ, Λζκτορα Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (3ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Οικοδομική ΙΙΙ με τον Ν. Ραπαμανϊλθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (2ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Διδαςκαλία του μακιματοσ Σφγχρονα υλικά και Μζθοδοι Καταςκευήσ. (4ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Ειςαγωγή ςτην Οικοδομική με τον Ι. ιγο, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (1ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Ελαφρζσ Καταςκευζσ με τον Ι. ιγο, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (3ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική Ι με τον Ν. Ραπαμανϊλθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ. (1ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ)

5 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 Α.6.2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (Προπτυχιακά) Συμμετοχι ςτο μάκθμα 2Σ1 52 Φφςη και χωροκαταςκευζσ του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (3 ο και 4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ1 52 Φφςη και χωροκαταςκευζσ μαηί με τθν ομάδα του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (3 ο και 4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Θ3 10 Αντικείμενα με υπεφκυνο μακιματοσ τον Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ1 06 Κατοικία. Συνθετικζσ Διερευνήςεισ: Επιφάνεια και Υλικότητα με υπεφκυνθ μακιματοσ τθ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (2 ο και 3 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Διδαςκαλία του μακιματοσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ με κζμα Η Αρχιτεκτονική τησ Mεταβλητότητασ ςτο τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ με κζμα Ελαφρζσ καταςκευζσ ςτην αυλή τησ Γαλλικήσ Σχολήσ, μαηί με τθ Μαριάνκθ Λιάπθ, Λζκτορα (ΡΔ 407/1980) Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 2Σ1 56 Αρχιτεκτονική ακραίων ςυνθηκϊν, με υπεφκυνθ μακιματοσ τθ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, ΑΡΘ (3 ο και 4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ 3Σ1 09 XXL: Δυναμική ςφνθεςη και ψηφιακζσ τεχνολογίεσ, με υπεφκυνουσ μακιματοσ τον Στ. Βεργόπουλο, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και τον Δ. Κονταξάκθ, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (4 ο και 5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΑΡΘ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 5 με κζμα Ερευνητικό Ινςτιτοφτο Ελιάσ ςτη περιοχή Καρφδι Χανίων, μαηί με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Δ. ότςιο, και Ρ. Καραμανζα, Λζκτορεσ (ΡΔ 407/1980) Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (3 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 6 με κζμα Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, μαηί με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Χ. Δελθγιάννθ, Δ. ότςιο, και Ρ. Καραμανζα, Λζκτορεσ (ΡΔ 407/1980) Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (3 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 7 με κζμα Πρότυπο Σχολικό Συγκρότημα ςτο πρϊην ςτρατόπεδο Μαρκοποφλου ςτα Χανιά, μαηί με τον Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, (4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Διδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 9 με κζμα Επιβατικόσ Σταθμόσ και Ανάπλαςη τησ περιοχήσ ςτο λιμάνι τησ Σοφδασ ςτο τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ (5 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ) Συνδιδαςκαλία του μακιματοσ Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ 8 με κζμα Μουςικό Μζγαρο ςτη Δυτική Τάφρο ςτα Χανιά, μαηί με τουσ Α. Βαρουδάκθ, Αναπλθρωτι Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Δ. Τςακαλάκθ, Επίκουρο Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ και Ρ. Καραμανζα, Λζκτορα Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Ρολυτεχνείου Κριτθσ (4 ο ζτοσ ςπουδϊν ΡΚ).

6 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 Α.6.3 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακά) Διδαςκαλία του μακιματοσ Ειδικά Θζματα Καταςκευϊν: Εφαρμογή ζξυπνων διατάξεων και υλικϊν ςε χωρικά ςτοιχεία, αρχιτεκτονικισ τεχνολογικισ ειδίκευςθσ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Εφαρμοςμζνεσ Επιςτήμεσ & Τεχνολογία με εξειδίκευςθ ςτθν κατευκφνςθ Μηχανική και Τεχνολογία Υλικϊν και Καταςκευϊν του Γενικοφ Τμιματοσ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ. Α.6.4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ (ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΑ) Συμβουλευτικι επίβλεψθ ερευνθτικϊν και διπλωματικϊν εργαςιϊν που υιοκετοφςαν ςτοιχεία μεταβλθτότθτασ, ανκρωποκεντρικότθτασ και αρχιτεκτονικισ τεχνολογίασ αιχμισ, υπό τθν επίβλεψθ τθσ Φ. Βαβφλθ, Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ και του Ν. Τςινίκα, Κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω παρακολουκιςει 13 ερευνθτικζσ εργαςίεσ και 10 διπλωματικζσ εργαςίεσ Επίβλεψθ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω επιβλζψει 18 διπλωματικζσ εργαςίεσ (27 φοιτθτζσ/τριεσ) Επίβλεψθ ερευνθτικϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω επιβλζψει 17 ερευνθτικζσ εργαςίεσ (22 φοιτθτζσ/τριεσ) Συμμετοχι ςτθν ομάδα εξιολόγθςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω παρακολουκιςει τθν παρουςίαςθ 10 διπλωματικϊν εργαςιϊν (14 φοιτθτζσ/τριεσ) Συμμετοχι ςτθν ομάδα εξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχω παρακολουκιςει τθν παρουςίαςθ 18 ερευνθτικϊν εργαςιϊν (20 φοιτθτζσ/τριεσ). Β. ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Β.1 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ 2009 Διδακτορικι διατριβι: "Δομική μορφολογία και κινητζσ καταςκευζσ ςτουσ μεταβαλλόμενουσ χϊρουσ." Μζλθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ: Ν. Τςινίκασ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ (επιβλζπων), Κ. Θωμόπουλοσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΡΘ και Ευαγ. Τεντοκάλθ, Αν. Κακθγιτρια Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ. Βακμόσ διδακτορικισ διατριβισ: Άριςτα. Β.2 ΒΙΒΛΙΑ 2006 Oungrinis, K.-Α. (2006). Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces. Cambridge, MA: Harvard Design School - Design and Technologies Report Series Ουγγρίνθσ, Κ.-Α. (2012). Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική. Κίνηςη, Προςαρμογή, Ευελιξία. Ακινα: Εκδόςεισ Κων.

7 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 Β.3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ Β3.1 ΜΕ ΚΡΙΣΕ 2009 Ουγγρίνθσ, Κ.-Α. (2008). "Ρροσ τθν 'ευφυι' μεταβλθτότθτα τθσ ανταπόκριςθσ. Θ ανάδυςθ του 'ηωντανοφ' χϊρου." Στο Επιςτημονική Επετηρίδα τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Β3.2 ΧΩΡΙ ΚΡΙΣΕ 2010 Ουγγρίνθσ, Κ.-Α. (2007). "Θ Κίνθςθ ςτθν αρχιτεκτονικι πζρα από τθν οκόνθ." Στο Στ. Βεργόπουλοσ, (Επιμ.). (2010). Αρχιτεκτονικόσ χεδιαςμόσ και Ψηφιακζσ Σεχνολογίεσ 3. Ακινα: Εκκρεμζσ. Β.4 ΑΡΘΡΑ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ Β.5 ΑΡΘΡΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 2011 Ουγγρίνθσ, Κ. Α. (2011). "Θ Μεταβλθτότθτα ςτθν Αρχιτεκτονικι: Θ υιοκζτθςθ κινθτικϊν ςυςτθμάτων ςε καταςκευζσ με ςτόχο τθν ευζλικτθ προςαρμογι ςε πλθκϊρα χωρικϊν και περιβαλλοντικϊν αναγκϊν", Περιοδικό ΚΣΙΡΙΟ 03/2012 (53-58). Β.6 ΑΡΘΡΑ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙ ΚΡΙΣΕ Β.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ / ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ 2003 Ουγγρίνθσ, K.-A. (2003). "Οι τόποι των ςτάςεων ενόσ διανυςματικοφ 'εκτατικοφ' ςυςτιματοσ αςτικισ κινθτικισ εκτόνωςθσ. Δίκτυα, ροζσ και κόμβοι." Θ εργαςία δθμοςιεφκθκε ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα αντίςτοιχα πρακτικά του Διεκνοφσ Συνεδρίου φγχρονα υςτήματα ΣΡΑΜ και Επιφανειακοφ Μετρό Oungrinis, K.-A., and Liapi, M. (2003). "The transmutation of the architectural synthesis. Morphing procedures through the adaptation of information technology." Ιn T.E. Simos, (Ed.). Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ( ). New Jersey; London; Singapore; Hong Kong: World Scientific Oungrinis, K. A., and Liapi, M. (2006). "Floating limits: Active transformability in architecture and its effects on the notions of 'limit' and 'transparency'." Στο Φ. Βαβφλθ και Ευαν. Δόβα (Επιμ.). Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και Προκλήςεισ (87-92). Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ηιτθ και Τμιμα Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ Oungrinis, K.-A., and Liapi, M. (2006). "Spatial diagnosis as a means to design mediated spaces." In V. Bourdakis and D. Charitos (Eds). Communicating Space(s). Proceedings of the 24th International

8 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 ecaade Conference on Education and Research in Computer-Aided Architectural Design ( ). Volos: University of Thessaly Oungrinis, K.-Α. (2007). " 'Sensponding' architecture: Towards a holistic approach to transformable design." Θ εργαςία δθμοςιεφτθκε ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα αντίςτοιχα πρακτικά του Διεκνοφσ Συνεδρίου Tectonics - Making Meaning. [Ανάκτθςθ από Papamanolis N., Oungrinis K.-Α.(2010). "The Influence of the Local Built Environment in the Teaching of Architectural Technology. The Example of Greece." Στο ENHSA/EAAE Educating Architects Towards Innovative Architecture ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Oungrinis Κ., Papamanolis Ν. (2010) Contemporary Materials and Fabrication Techniques A change in the way designers think. Στο ENHSA/EAAE Educating Architects towards Innovative Architecture ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Papamanolis N., Oungrinis, K., & Liapi, M. (2010). Climatic Sensponding Architecture. Methods for addressing the diverse climatic behavior in Greece for energy efficient buildings. 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment (PALENC 2010) , Rhodes, Greece. ISBN: Liapi, M. & Oungrinis, K. (2010). "Empreinte Digitale": Smart materials re-invent the digital identity of architecture. In Proceedings of the 5th EAAE/ ENHSA Architectural Theory Subgroup Workshop: SUR-FACE ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ. Digital Materiality and the New Relation between Depth and Surface as a Challenge for Architectural Education , Department of Architecture, Technical University of Crete, Chania, Greece. (Υπό ζκδοςη) 2010 Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Linaraki, D., & Voradaki, G. (2010). Sensponding assemblies as a tool to stimulate the senses and affect the emotions of an individual. In: Proceedings of the 18th European Congress of Psychiatry EPA 2010 (837). Paris: Elsevier Masson Oungrinis, K.-A., & Liapi, M. (2011). Rethinking the human: An educational experiment on sensponsive architecture. In: C. Spiridonidis, & M. Voyatzaki (Eds.), Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Linaraki, D., Mairopoulos, D., & Voradaki, G. (2012). Sensponsive design as a tool to address human comfort in habitable spacecraft modules. In: Proceedings of the 63rd International Astronautical Congress (IAC2012), Naples, Italy. ISSN Liapi, M., Oungrinis, K.-A., & Voyatzaki, M. (2012). Sensponsive playscapes. In: H. Achten, J. Pavlicek, J. Hulin, & D. Matejdan. (Eds.). ecaade 2012 : Digital physicality. Proceedings of the 30th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe ( ). Prague: Czech Technical University Oungrinis, K.-A., Liapi, M., & Mairopoulos, D. (2012). From analog, to digital, to analog, to The seamless process of monitoring, understanding and affecting spatial arrangements in a responsive experiment called "Spirit Ghost." In: C. Spiridonidis, & M. Voyatzaki (Eds.). Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Scalelessseamless ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Oungrinis, K.-A. (2012). The digital 'soul' of smart materials. Creating programmable environments without parts. In: C. Spiridonidis, & M. Voyatzaki (Eds.). Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Scalelessseamless ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd Liapi, M., Oungrinis, K.-A., & Voyatzaki, M. (2012). A sensponsive approach to technology-driven playgrounds. In C. Kynigos, J. Clayson, & N. Yiannoutsou. (Eds.). Proceedings of the International

9 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 Conference: Constructionism Theory, Practice and Impact. Athens, Greece. ISBN: Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Linaraki, D., & Mairopoulos, D. (2013). Affecting emotions with sensponsive design. A habitable spacecraft module experiment. In: Proceedings of the 9 th International Conference on Intelligent Environments (IE). Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, ISBN: K. A. Ougrinis, Ι. Paterakis, Α. Klothakis, Δ. Vidalis, Μ. Dimopoulou, Γ. Voradaki, Α. Tralo (2013). The Airpotition Project. In: Proceedings of the 13th SGEM Geoconference on Nano, Bio and Green Technologies for a Sustainable Future SGEM2013 ( ), ISBN / ISSN , June 16-22, Oungrinis, K.-A., Liapi, M., Gkologkina, E., Kelesidi, A., Linaraki, D., Paschidi, M., Gargalis, L., Klothakis, A., & Mairopoulos, D. (2013). Intelligent spacecraft modules. Employing user-centered architecture with adaptable technology for the design of habitable interiors in long-term missions. In: Proceedings of the 64th International Astronautical Congress (IAC2013), Beijing, China. ISSN Liapi, M., Oungrinis, K.-A., Gkologkina, E., Kelesidi, A., Linaraki, D., Paschidi, M., Gargalis, L., Klothakis, A., & Mairopoulos, D. (2013). The astronaut s playscape: supporting creativity through play in long-term missions beyond earth orbit. In: Proceedings of the 64th International Astronautical Congress (IAC2013), Beijing, China. ISSN Chamilothori K., Kampitaki A., Oungrinis, K. (2013). Climate-Responsive Shading Systems with Integrated Shape Memory Alloys (SMA). In Proceedings of the 8 th International Energy Forum 2013: Advanced Building Skins. Bressanone, Italy, ISBN: Oungrinis, K.-A., & Kokkalis, S. (2013). Dynamic building program: A new method to produce building programs with the implementation of time relevant factors. In: Proceedings of the International Conference on Adaptation and Movement in Architecture (34-43). Toronto: Ryerson University Oungrinis, K.-A. (2013). Implementation of kinetic systems in architecture: A classification of techniques and mechanisms appropriate for discreet building parts. In: Proceedings of the International Conference on Adaptation and Movement in Architecture ( ). Toronto: Ryerson University Oungrinis, K.-A., & Papamanolis, N. (2013). Teaching enhanced and intelligent materiality: Developing innovation and performance. In: M. Voyatzaki (Ed.). Proceedings of the EAAE/ENHSA International Conference: Architectural Education and the Reality of the Ideal. Environmental Design for Innovation in the Post-crisis World ( ). Thessaloniki, Greece: Charis Ltd. B.8 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ Ε ΕΓΚΡΙΣΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2009 Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2009). Dream of Β: Μελζτθ Αναβάκμιςθσ του Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ". Αρχιτεκτονικά Θζματα (43). Ετήςια Επιθεώρηςη (16). Ακινα: Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ Θλεκτρονικι ζκδοςθ του αρχιτεκτονικοφ περιοδικοφ Domus Ζργο: Eco_POP. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. ( ) 2011 Oungrinis, K.-Α., Liapi, M., et al. "The Envirobubble installation." In: SLUM/LAB Magazine "Last Round Ecology", Fall 2011 Issue (16-17). New York, NY: Columbia University GSAAP, ETH Zurich, and the City College of NY, SSA.

10 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10 B.9 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ Ε ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ / ΒΙΒΛΙΑ 2003 Oungrinis, K.-A. (2002). A.C.R.O.P.O.L.I.S. Στο Theodorou, M. (Ed.). (2003). The Athens D.O.E.S. Series (p. 344). Athens: Hellenic Ministry of Culture Liapi, M. & Oungrinis, K. (2008). EcoPOP. In L. Kallipoliti. (Ed.). (2010). Architectural Design (AD). EcoRedux: Design Remedies for an Ailing Planet, v80 (22). London: John Wiley & Sons Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2010). Dream of Β: Μελζτθ Αναβάκμιςθσ του Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ". Στο S. Buerger, Δ. Κατςϊτα, & Γ. Ρανζτςοσ. (Επιμ.). (2010). Δομζσ Επετηρίδα Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ. Σόμοσ Α (68-69). Ακινα: Ρροβολι Oungrinis K.-A. & Liapi, M. Transformable Architecture in School Environments. In F. Setaki, & T. Tzoka. (Eds.). (2010). EASA007_Final Report: City Index (226). Athens: NTUA School of Architecture Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2010). Ρρότυποσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ Ολκλθρωμζνθσ Φροντίδασ Διμου Χορτιάτθ. Στο M. Μθλιϊνθ και Ελ. Κωνςταντοποφλου. (Επιμ.). (2010). 6 η Biennale Νζων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (185). Ακινα: Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Αρχιτεκτονικισ Ουγγρίνθσ, Κ., & Λιάπθ, Μ. (2011). Ρρότυποσ Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ Ολκλθρωμζνθσ Φροντίδασ Διμου Χορτιάτθ. Στο Δ. Αντωνάκοσ και Κ. Μακρυγιαλζασ. (Επιμ.). (2011) DesignLab 2011 (34). Ακινα: Α&M Consultants Βαρουδάκθσ Α., Γιαννοφδθ, Σ., Ουγγρίνθσ, Κ.-Α., Τςακαλάκθσ, et al, Επζκταςθ και αποκατάςταςθ των εγκαταςτάςεων του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων ςτο χϊρο τθσ πρϊθν Γαλλικισ Σχολισ Χανίων. Στο Δ. Τςακαλάκθσ, (Επιμ.) (2013). Κατάλογοσ 5 ησ Triennale Αρχιτεκτονική ςτην Κρήτη ( ). Χανιά: ΚΕΡΡΕΔΘΧ-ΚΑΜ, Διμοσ Χανίων. Β.10 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΕΩΝ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΩΝ Ε ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Β.11 ΑΛΛΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 2008 Εφθμερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Ζνθετο "7", 07 Σεπτεμβρίου με ςυνζντευξθ Ρεριοδικό Ελληνικζσ Καταςκευζσ, 129, Τεφχοσ Αυγοφςτου, ςελ Ρεριοδικό Κτίριο, 7, ςελ Ρεριοδικό Ταχυδρόμοσ, 435, 28 Ιουνίου, με ςυνζντευξθ, ςελ Ρεριοδικό Τεχνογράφημα, 355, 15 Ιουνίου, ςελ Εφθμερίδα Μακεδονία, 12 Ιουνίου με ςυνζντευξθ Ρεριοδικό Αρχιτζκτονεσ, 69, Μάϊοσ-Ιοφνιοσ, ςελ Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 2487, 12 Μαΐου, ςελ Θλεκτρονικό περιοδικό ( ) Εφθμερίδα Χανιϊτικα Νζα, 26 Φεβρουαρίου.

11 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφθμερίδα Χανιϊτικα Νζα, 12 Απριλίου, ςελ Εφθμερίδα Ελευθεροτυπία, 12 Απριλίου Εφθμερίδα Real News (Ζνθετο Real Planet), 28 Ιουλίου, Εφθμερίδα Χανιϊτικα Νζα, 07 Σεπτεμβρίου, 31. Γ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Γ.1 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ.2 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2008 Συμμετοχι ςτον Ρανευρωπαϊκό Διαγωνιςμό Europe 40 under 40 Competition. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. Διάκριςθ με το βραβείο Europe 40 under 40 Architecture Award για το Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό IDA: International Design Awards 2009 με το ζργο Eco_POP. Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό Acabion Architecture Competition Lab Berlin, με το ζργο Sensponsive Suit. Συνεργαςία με τισ Μ. Λιάπθ, Δ. Λιναράκθ και Γ. Βοραδάκθ Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό International Design Competition: Design for all. Future technology and daily living, με το ζργο Sensponsive Clothing. Συνεργαςία με τισ Μ. Λιάπθ, Δ. Λιναράκθ και Γ. Βοραδάκθ Συμμετοχι ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό Metro Station 20, με το ζργο Μ Station. Συνεργαςία με τουσ Μ. Λιάπθ, Ε. Γκολογκίνα, Γ. Βοραδάκθ, Α. Τράλο και Γ. Βελιβαςςάκθ. * ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ραρουςίαςθ όςων διακρίκθκαν: (2009) Πρόκριςη ςτο 2 ο γφρo αξιολόγηςησ για τθν ομάδα των Ελ. Γκολογκίνα και Ι. Φραγκάκθ, φοιτιτριεσ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςτον παγκόςμιο διαγωνιςμό "Cognizance Spotlight: Design of a research station in Antarctica for a crew of four scientists." Γ.3 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ * ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ραρουςίαςθ όςων διακρίκθκαν: (2008) Εφφημοσ Μνεία για τθν ομάδα των Γ. Βοραδάκθ, Δ. Λιναράκθ, Στ. Τομαρά και Μ. Χαλκιαδάκθ, φοιτιτριεσ του Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςτον πανελλινιο αρχιτεκτονικό φοιτθτικό διαγωνιςμό "Σχεδιαςμόσ νζου κτηρίου κυλικείου και αίθουςασ πολλαπλϊν χρήςεων τησ Πολυτεχνικήσ Σχολήσ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ και πρόταςη ςτζγαςησ υπαίθριου θεάτρου." Γ.4 ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΚΘΕΕΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

12 Κ. Α. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ χρόνια Σμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, με επιλεγμζνεσ εργαςίεσ από το εργαςτιριο ςχεδιαςμοφ "Σφνκεςθ Συγκροτθμάτων Κατοικίασ" τθσ Βάνασ Τεντοκάλλθ, Αν. Κακθγιτρια ΑΡΘ Ephemeral Structures in the City of Athens Ζκκεςθ των ςυμμετοχϊν ςτον ομϊνυμο διεκνι αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό. Συμμετοχι με το ζργο: A.C.R.O.P.O.L.I.S Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο, Ακινα, Ελλάδα, Διοργάνωςθ: UIA και Athens Cultural Olympiad Athens-scape: The 2004 Olympics and the Metabolism of the City Ζκκεςθ των ςυμμετοχϊν ςτο διαγωνιςμό τθσ UIA Ephemeral Structures in the City of Athens. Συμμετοχι με το ζργο: A.C.R.O.P.O.L.I.S RIBA Gallery, London, UK Διοργάνωςθ: Hellenic Ministry of Culture 2007 index_arch[gr] Ζκκεςθ με ζργα νζων Ελλινων αρχιτεκτόνων κάτω των 40 ετϊν. Συμμετοχι με το ζργο: Transformable Architecture in School Environments Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Ελευςίνα, Ελλάδα Διοργάνωςθ: EASA007cityindex Πανόραμα Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ Ζκκεςθ επιλεγμζνων αρχιτεκτονικϊν ζργων για το πρόγραμμα Δομζσ Συμμετοχι με το ζργο: Dream of Β. Μελζτθ Αναβάκμιςθσ Β Συγκροτιματοσ του Φιλανκρωπικοφ Σωματείου "Άςυλο του Ραιδιοφ" Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ. *1+ Metropolitan Expo, Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν "Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ", Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ *2+ Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ, Τμιμα Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ, ΜΜΣΤ *3+ Κζντρο Αρχιτεκτονικισ Μεςογείου (ΚΑΜ), Χανιά, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ, ΚΑΜ *4+ Βαςιλικι Αγίου Μάρκου, Θράκλειο, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Ρεριοδικό ΔΟΜΕΣ, Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων Νομοφ Θρακλείου 2008 Eco Redux. Design Remedies for a Dying Planet Ζκκεςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Διεκνι Γεγονότα Αρχιτεκτονικισ Ζρευνασ 2008: Ά-κτιςτο. Συμμετοχι με το ζργο: Eco_Pop Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο, Ακινα, Ελλάδα. Διοργάνωςθ: Λ. Καλλιπολίτθ, Al. Imperiale, Am. Shao και SARCHA / Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί 2009 Eco Redux. Design Remedies for a Dying Planet Ζκκεςθ ςτα πλαίςια του Διεκνοφσ Συνεδρίου Ecogram 2. Συμμετοχι με το ζργο: Eco_Pop Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ Columbia University, New York, NY, USA. Διοργάνωςθ: Λ. Καλλιπολίτθ και Am. Shao και L. Xynogala 2009 Exhibit_A: Animated Space Ζκκεςθ επιλεγμζνων αρχιτεκτονικϊν ζργων ςτα πλαίςια του INTERIOR DESIGN SHOW Συμμετοχι με το ζργο: Nau_ti Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ ΕΚΕΡ Μεταμόρφωςθ, Ακινα, Ελλάδα Διοργάνωςθ: Carteco και Monored 2011 EcoRedux 02: Design manuals for a dying planet Συμμετοχι με τα ζργα: 1- Eco_Pop Συνεργαςία με τθ Μ. Λιάπθ.

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων Ν. Πατεράκης Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΠΟΥΔΕΣ. Βιογραφικό σημείωμα Μάιος 2015. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων- Μηχανικός Π.Κ.

Ιάσων Ν. Πατεράκης Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΠΟΥΔΕΣ. Βιογραφικό σημείωμα Μάιος 2015. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων- Μηχανικός Π.Κ. Ιάσων Ν. Πατεράκης Βιογραφικό σημείωμα Μάιος 2015 Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννηθείς το 1988 στα Χανιά, Κρήτης. Εκ πατρός Νικόλαου Πατεράκη και μητρός Χρυσής Λιναράκη. Αδερφός με τον Παναγιώτη Πατεράκη Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Παναγιώτης Σ. Παρθένιος Βιογραφικό Υπόμνημα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Όνομα πατέρα Σπυρίδων Όνομα μητέρας Μαρία Ημερομηνία γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ Μαρία Ρούσσου Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ Εκπαίδευση 2002-2006 University of London (UCL) Λονδίνο, ΜΒ Ph.D., Επιστήμη Υπολογιστών. Ειδίκευση: Εικoνική Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών Βιογραφικό Σημείωμα Φλώρινα Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικές πληροφορίες... 3 2. Τρέχουσα Επαγγελματική Θέση...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρότσιος. αρχιτέκτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δημήτρης Ρότσιος. αρχιτέκτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτρης Ρότσιος αρχιτέκτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 2 Περιεχόμενα Σύντομο Βιογραφικό... 3 1. Εκπαίδευση... 4 1.1 Σπουδές:... 4 1.2 Ακαδημαϊκές Διακρίσεις:... 4 1.3 Ξένες Γλώσσες... 4 2. Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα