ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ"

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2009

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 1 ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : OUTSOURCING LOGISTICS MANAGEMENT ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ LOGISTICS MANAGEMENT ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ LOGISTICS OUTSOURCING ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΟUTSOURCING ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ OUTSOURCING ΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ OUTSOURCING ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ OUTSOURCING ΣΟ OUTSOURCING ΖΜΔΡΑ ΣΟ OUTSOURCING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ LOGISTICS OUTSOURCING ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ 3PL ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΓΥΩΡΗΟ ΘΔΜΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 3PL ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 3PL ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 3PL ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΣΩΝ THIRD PARTY LOGISTICS ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 3PL ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 3PL ΣΤΠΟΗ ΠΑΡΟΥΔΩΝ 3PL ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 3PL ΣΗ 4PL ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 3PL ΚΑΗ 4PL ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : ΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 3PL ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΔΡΔΤΝΑ ICAP ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 3PL Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 3PL ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΔΓΔΘΟ ΑΓΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 3PL ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΓΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 3PL ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

3 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΓΟΡΑ 3PL ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 3PL Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΤΠΖΡΔΗΔ 3PL ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ 3PL ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 3PL ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 3PL ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΔΠΗΛΔΓΟΤΝ ΣΟ OUTSOURCING ΛΟΓΟΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 3PL ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 3PL ΣΟ ΑΜΔΟ ΜΔΛΛΟΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ο : ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 3PL ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ απηή, θαζψο θαη ε νινέλα απμαλφκελε δήηεζε απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ, έρνπλ επηθέξεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ζηηο κνξθέο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ζε απηήλ ππεξεζηψλ. Ο φξνο logistics, ζπλαληάηαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα ζηελ νξνινγία ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Έρνπλ απνδνζεί πνιινί νξηζκνί ζηνλ φξν απηφ. ηηο ζχγρξνλεο φκσο επηρεηξήζεηο, ηα logistics ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εθνδηαζκνχ κε πξψηεο χιεο θαη εκπνξεχκαηα, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, απμάλεηαη θαη ε απνδνρή ηνπ outsourcing, κε ζηφρν ηε κείσζε θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ απφθαζε γηα αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ θάπνησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κεζνιαβνχλ σο ηελ ηειηθή παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ απηήλ ηελ πξαθηηθή. Αξρηθά, νη βηνκεραληθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο, ζρεδίαδαλ θαη πινπνηνχζαλ εμ νινθιήξνπ, νη ίδηεο, ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζεκείσλ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Με ηελ είζνδν ηεο έλλνηαο ηνπ outsourcing, αξθεηέο δηαδηθαζίεο άξρηζαλ λα αλαηίζεληαη ζε άιινπο. Οη άιινη είραλ ηε κνξθή ηνπ ελδηάκεζνπ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, δηεθπεξαηψλνληαο δηαδηθαζίεο απιήο κεηαθνξάο απφ ηελ παξαγσγή ζηελ απνζήθεπζε ή απιήο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ζηα ηειηθά ζεκεία. ηελ αξρή, ραξαθηεξίζηεθαλ σο παξνρείο απιψλ ππεξεζηψλ Third Party Logistics (3PL). Ο αληαγσληζκφο έγηλε έληνλνο κε ηε ζπλερή ίδξπζε εηαηξεηψλ 3PL θαη ε ηάζε γηα ηελ νινέλα αλαβάζκηζε θαη εμέιημε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ δελ άξγεζε λα έξζεη. Οη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ήηαλ ξαγδαίεο θαη πνιχ ζχληνκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ν φξνο Fourth Party Logistics (4PL). 3

5 Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε θαηαλφεζε ησλ φξσλ Logistics, Outsourcing θαη Third Party Logistics ζηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηέπνπλ. Σν πεξηερφκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπιιέρζεθε έπεηηα απφ αλαζθφπεζε ζε δηάθνξεο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ αλαθεξφκελεο ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφηεξν θιάδν ησλ εηαηξεηψλ 3PL. Ζ ηεξάξρεζε ηεο ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπ ηξφπνπ ζπγγξαθήο έγηλε κε θξηηήξηα ηελ παξάζεζε ζε γεληθέο έλλνηεο θαη φξνπο, ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε απηψλ, ηε δεπηεξνγελή κειέηε ήδε ππαξρφλησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (ICAP 2006, ICAP 2007), ηελ πξσηνγελή έξεπλα πνπ αθνξά ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ 3PL θαη ηέινο ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα. 4

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : OUTSOURCING 1.1. LOGISTICS MANAGEMENT ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ LOGISTICS MANAGEMENT Logistics management: είναι η επιζηήμη (η λειηοςπγία ζηην επισείπηζη), πος αζσολείηαι με ηο ζσεδιαζμό, ηον έλεγσο και ηην εκηέλεζη ηηρ ποήρ ηων πποϊόνηων πος ξεκινά από ηοςρ ππομηθεςηέρ, πεπνά από ηην παπαγωγή και ηην επισείπηζη και καηαλήγει ζηοςρ ηελικούρ καηαναλωηέρ / πελάηερ. (Κ. ιθνιώηηρ, 1997) Σν πξψην εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο logistics management (μέλνο φξνο θαη ζε μεληθή κνξθή) θαη φρη θάπνηνο άιινο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο φξνο logistics, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί φινο ν θφζκνο, εηπκνινγηθά είλαη ειιεληθφο θαη πξνέξρεηαη απφ ηνλ φξν «ινγηζηηθή» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κάιηζηα γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ απηνθξάηνξα Λένληα ην νθφ κε ηελ έλλνηα ηεο κέξηκλαο γηα εμαζθάιηζε ηνπ ζηξαηνχ κε ηξφθηκα, ξνπρηζκφ, πνιεκνθφδηα θιπ. Γειαδή ζρεδφλ κε ηελ ζεκεξηλή έλλνηα πνπ έρεη ν φξνο απηφο. ηελ Διιάδα φκσο ν φξνο ινγηζηηθή εμειίρζεθε θαη ζήκεξα αλαθέξεηαη ζε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Ο φξνο ινγηζηηθή ζήκεξα αλαθέξεηαη ζε κία άιιε επηζηήκε, ζε κηα επηζηήκε πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ logistics management. Ζ ινγηζηηθή είλαη κηα επηζηήκε ηειείσο μερσξηζηή θαη γη απηφ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ν ίδηνο φξνο ζηελ ειιεληθή σο κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ ή ηνπ γαιιηθνχ ή ηνπ γεξκαληθνχ φξνπ logistics, logistique, logistiθ θιπ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία άιιε ιέμε γηα λα κελ κπεξδεχεηαη ν αλαγλψζηεο θαη ν νπνηνζδήπνηε άιινο είηε είλαη επηζηήκσλ είηε φρη. Ζ πξνθνξά θαη αλάγλσζε ηνπ φξνπ logistics management δε βνεζά θπζηθά ζηελ άξζε απηήο ηεο ζχγρπζεο πνπ δεκηνπξγεί ν φξνο απηφο κε ηε ινγηζηηθή θαη γηα απηφ ν θ. Παππάο, θαζεγεηήο ηνπ Πνιπηερλείνπ, πξνηείλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο λένπ φξνπ ν νπνίνο ζα άξεη απηή ηε ζχγρπζε. Ο φξνο πνπ πξνηείλεη είλαη ε ιέμε «Δθνδηαζηηθή». 5

7 Ο φξνο εθνδηαζηηθή έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη θπξίσο ην φηη ε θαηάιεμε ηθή ηνλ θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ηεο ελαζρφιεζεο ε ηεο επηζηήκεο φπσο ε κεραληθή, ε θπζηθή θιπ. Γεχηεξνλ πεξηιακβάλεη θαη ππνδειψλεη θαηαλνεηά ηελ έλλνηα ηφζν ηνπ εθνδηάδσ φζν θαη ηνπ εθνδηάδνκαη επνκέλσο θαη φισλ φζσλ απαηηνχληαη ζρεηηθά άξα θαη ηνπ παξάγσ. Σξίηνλ είλαη εηπκνινγηθά πνιχ φκνην κε ηελ αξρηθή ζηξαηησηηθή έλλνηα πνπ έδσζε ν Λέσλ ν νθφο θαη πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ν φξνο logistics αθφκε θαη ζήκεξα ζηηο άιιεο επξσπατθέο γιψζζεο. Παξφια απηά φκσο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νξηζκέλα άιια ζέκαηα φπσο ην φηη ν φξνο logistics ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε ηα παξάγσγα ηνπ φπσο logistical cost, logistical support, logistician θιπ. Ο φξνο εθνδηαζηηθή δελ έρεη αληίζηνηρα παξάγσγα πνπ κπνξνχλ λα θαλεξψζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ιέμεσλ απηψλ φπσο π.ρ. ηεο ιέμεο logistician, ε ειιεληθή κεηαθνξά ηεο νπνίαο είλαη ν ινγηζηήο. ηα ζπλέδξηα πνπ νξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Logistics Management Διιάδνο πξνβιήζεθε ε άπνςε φηη ν φξνο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη πάξα πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αγγιηθφ φξν logistics manager θαη κάιηζηα γξακκέλν ζηελ αγγιηθή ηνπ κνξθή. Σειηθά, γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επηθξαηεί ν φξνο logistics management θαη φρη ν ειιεληθφο φξνο Δθνδηαζηηθή ή Δθνδηαζηηθή / Logistics. (ηθληψηεο Κ., 1997, Waters D., 2003) ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ LOGISTICS MANAGEMENT Σν logistics management είλαη κία βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ ππνζηεξίδεη ηα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη marketing. Δπηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. Με ιίγεο ιέμεηο, επηδηψθεη λα βξίζθεηαη ην ζσζηφ πξντφλ, ζηε ζσζηή πνζφηεηα, ζην ζσζηφ ηφπν, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζηελ ψξα ηνπ, κε ην ζσζηφ θφζηνο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ logistics management, λα επηηπγράλεηαη δειαδή ην επηζπκεηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο κε ην ζσζηφ θφζηνο. Όηαλ ζρεδηάδεηαη έλα ζχζηεκα logistics πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε επίηεπμε θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Έλαο ηέηνηνο ζηφρνο 6

8 είλαη λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο κε ην ειάρηζην δπλαηφ χςνο απνζεκάησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο, αθνχ είλαη πιένλ πνιχ δαπαλεξφ λα δηαηεξνχληαη απνζέκαηα ζπζθεπαζίαο, πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Έλαο δεχηεξνο βαζηθφο ζηφρνο είλαη θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, φπνπ ηα ζπζηήκαηα logistics ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε κίαο απνδεθηήο γεληθά πνηφηεηαο ππεξεζηψλ logistics θαη φρη κφλν ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαζ φιε ηε δηαδξνκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή σο ηνλ θαηαλαισηή. Έλαο ηξίηνο εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε κείσζε, ή αθφκα θαιχηεξα ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο επηιεγκέλνπο ζηφρνπο. Ζ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ δήηεζε ησλ πξντφλησλ θηι., θάλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πην δχζθνιν, αιιά ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λ αληηκεησπίδεη απηέο ηηο αβεβαηφηεηεο. ηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, ε απμαλφκελε αλάγθε ησλ εηαηξεηψλ λα αληαγσλίδνληαη πάλσ ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ θφζηνπο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο επειημίαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα logistics πνπ λα είλαη πην απνδνηηθά απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ παξειζφληνο. Έηζη, ηδίσο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξνχκε φηη ηα logistics θαη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα έρνπλ κεηαηνπηζηεί απφ απιέο (ή αζήκαληεο) ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, ζε ιεηηνπξγίεο εηαηξηθνχ επηπέδνπ (δειαδή ζε ηκήκαηα κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο). Αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ logistics θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα επηηεπρζεί ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε αχμεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν Christopher, απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δηαθεξχζζεη φηη ν αληαγσληζκφο ησλ εηαηξεηψλ δε ζα γίλεηαη πιένλ ζε επίπεδν εηαηξεηψλ, αιιά κέζσ ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ.(καθνχξεο Α., ηθληψηεο θ., θ.ά.) 7

9 ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ LOGISTICS Όπσο αλαθέξεη ν Κ. ηθληψηεο (1997), νη βαζηθφηεξεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εηαηξεηψλ logistics είλαη: Να πξαγκαηνπνηεί δηεζλείο θαη ηνπηθέο κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ Να αζθαιίδεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε Να απνζεθεχεη κε αζθάιεηα ηα πξντφληα Να εηνηκάδεη ηελ εθηέιεζε παξαγγειηψλ θάζε ηχπνπ Να πξνγξακκαηίδεη ηηο δηαλνκέο Να παξαδίδεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Διιάδνο Να εηζπξάηηεη αληηθαηαβνιέο Να πξαγκαηνπνηεί θάζε πξφζζεηε εξγαζία πνπ απαηηείηαη Να αλαιάβεη φιεο ηηο ηεισλεηαθέο θαη ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 1.2. OUTSOURCING ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΟUTSOURCING ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, σο outsourcing, νξίδεηαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε κηα εηαηξεία πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είηε έλαο κεκνλσκέλνο ηδηψηεο. Ζ αλάζεζε κέξνπο ησλ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπρλφ θαηλφκελν. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξαθηηθή, εξγαζίεο φπσο ε θαζαξηφηεηα, νη ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ε κηζζνδνζία, νη πξνζιήςεηο, ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ά. αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ «ειεχζεξεο» εξγαζηαθήο ζρέζεο κε ηελ έλλνηα φηη ν επηρεηξεκαηίαο δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε εμαξηεκέλε ζρέζε (κηζζφ) αιιά θαηαβάιιεη θάπνην αληίηηκν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη. Σν outsourcing κπνξεί λα θαιχςεη ηηο πεξηζζφηεξεο 8

10 απφ ηηο εξγαζίεο κηαο επηρείξεζεο μεθηλψληαο απφ ηηο πην βαζηθέο θαη θηάλνληαο ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο. Τπάξρνπλ έηζη, αξθεηέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί ζε ηξίηνπο ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο απφ ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ, ηε ζπζθεπαζία θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ κέρξη ηηο εξγαζίεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο, έρνληαο θξαηήζεη κφλν ηε δηνίθεζε, ηε γεληθή επνπηεία θαη ηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε. Δθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή παξνρήο έξγνπ πξνο ηξίηνπο (outsourcing), ζηαδηαθά αλαγλσξίδεηαη θαη ε ζπκβνιή ησλ logistics ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. (Λαδαξφπνπινο Υ., White R., James B.) ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ OUTSOURCING Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ outsourcing, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο, ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεξε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ. Μία επηρείξεζε πνπ αλαζέηεη κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ηξίηνπο, επηηπγράλεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ, θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκφ θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Δπηπιένλ κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο αθνχ ην θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ην θαηαβαιιφκελν αληίηηκν ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θεθαιαίσλ απφ ηε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ, επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα επελδχζεη ζε άιινπο βαζηθνχο ζθνπνχο θαη ηνκείο θαη λα αλαπηχμεη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν outsourcing δειαδή είλαη έλα εξγαιείν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ σθειεί ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ηνπο εμνηθνλνκεί επηπιένλ ρξφλν ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, κηα επηρείξεζε πνπ επηιέγεη ηε κέζνδν ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο δε ξηζθάξεη παξά ειάρηζηα, ζε αληίζεζε κε ην κεγάιν ξίζθν πνπ ζα αλαιάκβαλε αλ αγφξαδε, ιεηηνπξγνχζε θαη ζπληεξνχζε ε ίδηα ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο. Με άιια ιφγηα κεηψλεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο θαη βειηηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα δεδνκέλνπ φηη κία εξγαζία δνθηκάδεηαη, απνξξίπηεηαη ε βειηηψλεηαη πξηλ ε επηρείξεζε ηειηθά δεζκεπηεί. 9

11 Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε πνπ απνθαζίδεη λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ πεηπραίλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, δηφηη νη ελ ιφγσ εηαηξίεο παξέρνπλ πφξνπο δεμηνηήησλ θαη γλψζεο θαη επηπιένλ δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία θαη θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Αθφκα, ε πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ απνθηά ηδηαίηεξε επειημία θαη δίλεηαη ε ηθαλφηεηα γξήγνξεο πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ζηηο λέεο ηερληθέο θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ. (ICAP 2006) ΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ OUTSOURCING Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ην outsourcing ελδέρεηαη λα επηθέξεη θαη θάπνηνπο θηλδχλνπο ή πξνβιήκαηα, κε ζεκαληηθφηεξν ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζπλήζσο ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ, θαίλεηαη λα ελνρνπνηνχλ ην outsourcing θαζψο νξηζκέλνη εξγαδφκελνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηαδηαθά ηείλνπλ λα ράλνπλ ηε ζέζε ηνπο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαη ε θνηλή γλψκε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ππνζηεξίδνληαο φηη ην outsourcing είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο ηεο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη πηζαλφ ην outsourcing λα δεκηνπξγεί πξνζηξηβέο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαζψο νη ππφινηπνη ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο ελδέρεηαη λα είλαη αληίζεηνη, γηα ηνλ ίδην ιφγν, κε ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε καθξνρξφληα ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη αλεμάξηεησλ ζπλεξγαηψλ είλαη πηζαλφ λα θέξεη εμάξηεζε ησλ πξψησλ απφ ηνπο δεχηεξνπο ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο απψιεηαο ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Σέινο, ππάξρεη ην ελδερφκελν ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο λα κελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ηειηθά ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 10

12 επηρείξεζεο. Μηα πηζαλή θαθή παξνρή ππεξεζηψλ είλαη βέβαην φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. (ICAP 2006) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ OUTSOURCING ήκεξα είλαη πιένλ απνδεδεηγκέλν, κεηά απφ πνιιέο έξεπλεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, φηη θάζε επηρείξεζε έρεη θάπνηα δπλαηά ζεκεία, ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία ηελ θάλνπλ κνλαδηθή ζηελ αγνξά θαη θάπνηα άιια ηα νπνία απιψο ηα ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη (π.ρ. ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ), αιιά πνπ δελ απμάλνπλ ηελ αμία ηνπ πξντφληνο / ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ηεο. Σν δίιεκκα ινηπφλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο είλαη δηπιφ. Πξψηνλ, πνηα απφ ηηο ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο είλαη απηή ή απηέο πνπ δελ απμάλνπλ ηελ αμία ηνπ πξντφληνο ή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, θαη δεχηεξνλ, πσο αλαζέηνληαο ηε δηαδηθαζία απηή ζε έλα εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε / πξνκεζεπηή κπνξεί λα απμεζεί ε αμία ηνπ πξντφληνο / ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη. Οη απαληήζεηο ζε απηφ ην δίιεκκα κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Πεξδίθεο Σ., Παπαιφεο Γ.) πξέπεη λα δνζνχλ αθνινπζψληαο ηελ θιαζζηθή δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο ελφο έξγνπ δειαδή: 1. Έξεπλα Γπλαηφηεηαο 2. Λεπηνκεξήο Αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ 3. ρεδηαζκφο ηεο ρέζεο κε ηνλ Πξνκεζεπηή 4. Τινπνίεζε ηεο ρέζεο 5. Γηνίθεζε ηεο ρέζεο κε ηνλ Πξνκεζεπηή 6. Λήμε ηεο ρέζεο Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε έξεπλα δπλαηφηεηαο παξαρψξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο / δηαδηθαζίαο απηήο. Δάλ ε ιεηηνπξγία πνπ εμεηάδνπκε είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ζρεδηαζκφο λέσλ πξντφλησλ), ηφηε δε ζα πξέπεη λα ηελ αλαζέζνπκε ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (πξνκεζεπηέο). ηε 11

13 ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή θαη αλ ε ζρέζε κε απηφλ βνεζά ψζηε λα επηηεπρζνχλ ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ outsourcing. Βαζηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε αθξηβψο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο. Έηζη αθνχ γίλεη ε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ζηφρσλ ηνπ outsourcing πινπνηείηαη θαη ζρεδηαζκφο ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ην ηειηθφ ζπκβφιαην. Οη αιιαγέο ζην ζπκβφιαην θαη ζηνπο ζηφρνπο ζπδεηνχληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα πινπνηνχληαη. Σέινο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ απνθαζίδεηαη ε ζπλέρεηα ε φρη ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέιεμαλ φηη ε επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα outsourcing logistics κε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε πξνκεζεπηή, δχλαηαη λα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα πνπ εηζπξάηηνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ αλάζεζε, είλαη ην νηθνλνκηθφ ιφγσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παγίσλ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο πξνζσπηθνχ απφ κε «θχξηεο» δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε αλάπηπμε θαη επηθέληξσζε ζην θχξην αληηθείκελφ ηνπο. Ζ εθρψξεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε ηξίηνπο (outsourcing) έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Χζηφζν φπσο αλαθέξεη ν Πεξδίθεο Σ., δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θξίζηκα ζεκεία ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε εμαξρήο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζην ζχλνιν ηνπο σο θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αζηάζεηα ζην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ηεο αλάζεζεο. Μεξηθνί βαζηθνί θίλδπλνη είλαη: Αζαθήο θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ζθνπνχ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ outsourcing Διιηπήο ζρεδηαζκφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε δηαδηθαζηψλ ζε ηξίηνπο Έιιεηςε ησλ θαηαιιήισλ πξνζφλησλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ παξνρέα ρεδηαζκφο κε ξεαιηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηα ζηάδηα ηεο outsourcing δηαδηθαζίαο 12

14 χλαςε ζπκθσλίαο ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ απφθηεζε επειημίαο ζην κέιινλ ΣΟ OUTSOURCING ΖΜΔΡΑ Δπηρεηξψληαο ζε απηφ ην ζεκείν κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή δηαπηζηψλεηαη φηη νη πξψηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ outsourcing δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηε ζπλέρεηα, έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο αλάινγεο εηαηξείεο ηφζν ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ, φζν θαη ηνπ αλαηνιηθνχ θφζκνπ. Ζ έιιεηςε κεγάισλ εθηάζεσλ γεο ζηα αζηηθά θέληξα αλάγθαζε ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ λα κεηαθέξνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζε πεξηνρέο ζηα πέξημ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ρσξίο φκσο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε κεηαθνξά απηή ηε δηνίθεζε θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπο, ηα νπνία παξέκεηλαλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Όζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε επνρή, νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Ηλδία, Κίλα, Ηξιαλδία, Ρσζία) ζπλεξγάδνληαη θπξίσο κε θαηαμησκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Βαζηθά θίλεηξα επηινγήο αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ρψξεο εμσηεξηθνχ απνηεινχλ θπζηθά θαη νη γισζζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί δεζκνί. Αλ θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην outsourcing ζεσξείηαη ζεκαληηθφ, ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη κία επηθπιαθηηθφηεηα, θαζψο ην outsourcing ζεσξείηαη ελ κέξεη ζεκαληηθφ. Δπίζεο ζε Γαιιία θαη Γεξκαλία ε ηδέα ηνπ outsourcing παξνπζηάδεη ήδε ηαρεία αλάπηπμε θαη πξνβιέπεηαη αθφκε κεγαιχηεξε, ηδηαίηεξα ησλ ππεξεζηψλ outsourcing πιεξνθνξηθήο. Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο αγνξάο ηνπ outsourcing αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 7% ζηελ Δπξψπε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ outsourcing έρνπλ δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαιχπηνληαο αξθεηέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηνπο. Δληνχηνηο, αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαθνξά σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αλά ηελ Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε Γεξκαλία πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, ελψ ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ ην ελδηαθέξνλ κνλνπσινχλ ε κεηαθνξά θαη ε 13

15 απνζήθεπζε. Σέινο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα απιήο κεηαθνξάο. (Παληαθίδεο., Πεξδίθεο Σ.) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 1.1) παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ηξέρνληα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη επηρεηξήζεηο αλά ηελ Δπξψπε εθρσξνχλ ζε ηξίηνπο. Πίνακαρ 1.1: Παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ εηαηξίεο outsourcing ΤΠΖΡΔΗΔ Μεηαθοπά 61% 65% Αποθήκεςζη 35% 41% Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 25% 31% Γιασείπιζη ηόλος 13% 14% Γιασείπιζη Απογπαθών 8% 14% Ανηίζηποθη Δθοδιαζηική 15% 14% Δξςπηπέηηζη πελαηών 5% 5% Γιαδικαζία Παπαγγελιολητίαρ 6% 5% Παπαμεηποποίηζη 11% 3% Άλλο 18% 18% Πεγή: Eye for Transport 2006, ΣΟ OUTSOURCING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Αλ θαη ε αγνξά ηνπ outsourcing αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα είλαη δηαθνξεηηθή θαη κάιινλ θαίλεηαη ζηάζηκε. Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ outsourcing είλαη κηθξή, φζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ αιιά θαη ην δεκφζην ηνκέα. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο φπσο νη ηξάπεδεο θαη νη ηειεπηθνηλσληαθνί νξγαληζκνί πνπ πξνρσξνχλ ζε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο είλαη ιίγεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο κεηξηθέο επηρεηξήζεηο. ρεηηθά κε ην δεκφζην ηνκέα, ε δηάδνζε ηεο ιήςεο ππεξεζηψλ outsourcing είλαη κηθξή, κε εμαίξεζε κφλν 14

16 θάπνηεο εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο φπσο ε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ εθινγψλ θαη ε ζεκεξηλή ρξεζηκνπνηνχκελε εθαξκνγή απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ζπλήζσο αλαζέηεη κία επηρείξεζε ζε ηξίηνπο είλαη νη παξαθάησ: Ζ δηαδηθαζία Μεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απφ ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιακβάλεη ην outsourcing Ζ δηαδηθαζία ηεο Απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ αθφηνπ θηάζνπλ ζηηο απνζήθεο θαη κέρξη λα δηαλεκεζνχλ ζηα ηειηθά ζεκεία Ζ δηαδηθαζία ηεο Γηαλνκήο ησλ πξντφλησλ απφ ηηο απνζήθεο πξνο ηα ζεκεία δηαλνκήο θαη ηειηθήο πξνψζεζεο Ζ πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε λα δηαδξακαηίζεη θνκβηθφ ζεκείν ζηελ παγθφζκηα εκπνξεπκαηηθή δηαθίλεζε. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ζηξαηεγηθψλ outsourcing, ζηαδηαθά αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ logistics ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο. Έηζη πνιιέο ειιεληθέο εηαηξίεο πινπνηνχλ επελδχζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ θέληξσλ logistics. (Παληαθίδεο..) Ζ Διιάδα δελ απνηειεί πιένλ κηα κηθξή απνκνλσκέλε νηθνλνκία 10 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. Βξίζθεηαη ζην θέληξν κηαο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρήο, ε νπνία έρεη πιεζπζκφ 140 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ θαη κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 4,5% θαη 6,6% ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηφρνο ηεο ρψξαο καο είλαη λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, ψζηε λα θαηαθηήζεη κεγαιχηεξα κεξίδηα ηεο λέαο απηήο αγνξάο θαη λα επηζπεχζεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο, γηα λα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο θαη λα αλαδεηρζεί ζε πεξηθεξεηαθφ, εκπνξηθφ θαη ελεξγεηαθφ θφκβν ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζηελ πεξηνρή. (Μίραινο Κ.) 15

17 1.3. LOGISTICS OUTSOURCING Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, Outsourcing είλαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο. Ο ιφγνο πνπ κηα επηρείξεζε αλαζέηεη ιεηηνπξγίεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε είλαη γηα λα επηθεληξσζεί ζηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο, δειαδή ηελ παξαγσγή, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Δάλ κηα ιεηηνπξγία δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο ηφηε ηελ αλαζέηεη ζε ηξίηνπο. Όηαλ νη ιεηηνπξγίεο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ππεξεζίεο logistics ηφηε απηφ κεηαθξάδεηαη ζε logistics outsourcing. Οη δηαδηθαζίεο logistics πνπ αλαζέηεη ε επηρείξεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε αθνξνχλ ηε κεηαθνξά, ηνλ αλεθνδηαζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ ζπλεξγαζία πνπ γίλεηαη κε βάζε ην outsourcing αλάκεζα ζε εηαηξείεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο logistics θαη ζε εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο, κηθηέο επηρεηξήζεηο, νλνκάδεηαη «Third Party Logistics» ή αιιηψο «3PL». Με άιια ιφγηα επεηδή ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο, αλεθνδηαζκνχ θαη απνζήθεπζεο δελ είλαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηα επηρείξεζεο ή κηαο εηαηξείαο, γηα ην ιφγν απηφ αλαηίζεληαη ζε έλαλ αμηφπηζην θαη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε. Ο ζπλεξγάηεο απηφο είλαη νη εηαηξείεο «3PL». 16

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) 2.1. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ 3PL ΤΠΖΡΔΗΔ Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα βαζηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ICAP 2006 θαη ηνπο P. Murphy, D. Wood (2004). Ο θιάδνο ησλ Third Party Logistics αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ ην επξχηεξν θχθισκα απνζήθεπζεο δηαλνκήο, γηα ινγαξηαζκφ κηαο εκπνξηθήο ή βηνκεραληθήο επηρείξεζεο. Οη ππεξεζίεο απηέο, θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηελ απνζήθεπζε, ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθνξά δηαλνκή, ηε ζπζθεπαζία, απνζπζθεπαζία θαη αλαζπζθεπαζία, θιπ. Ζ αλάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ κία εκπνξηθή ή βηνκεραληθή επηρείξεζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία παξνρήο, ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο πιεπξέο λα θαηεπζχλνπλ πφξνπο θαη πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Μεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 3PL ηεο εγρψξηαο αγνξάο, πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ δηακεηαθνξάο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Logistics, είλαη λεφηεξεο θαη ιηγφηεξεο. Υξνληθά, ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 3PL ζηελ Διιάδα ηνπνζεηείηαη πεξί ην 1993, φηαλ κηα ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία έδσζε ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ θξαηηθψλ ηεισλεηαθψλ απνζεθψλ, µε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαλ µε ηηο δηαµεηαθνξέο λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο. Οη δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, δηαβιέπνληαο ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζέιεζαλ λα επεθηείλνπλ ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα λα θαιχςνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Αληίζηνηρε δηεχξπλζε ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ελνηθίαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ςπθηηθψλ ζαιάκσλ. Ζ ίδξπζε εηαηξεηψλ µε απνθιεηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 3PL, απνηειεί πην πξφζθαηε εμέιημε. Ζ δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ζηε ρψξα καο, 17

19 απνηειεί δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία αζρνινχληαη επηρεηξήζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Με ηηο ππεξεζίεο 3PL, δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, αζρνιείηαη ζαθψο κηθξφηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή μεθίλεζε ζηε ρψξα καο αθελφο απφ κεηαθνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δηαβιέπνληαο ηηο εμειίμεηο ζέιεζαλ λα απνθηήζνπλ θάπνην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (π.ρ. κεηαθνξηθά κέζα, δηαζέζηκεο εθηάζεηο γηα αλέγεξζε απνζεθψλ, αθίλεηα θιπ.) θαη αθεηέξνπ απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεηαθνξάο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε γηα ηελ επέθηαζε θαη θαζεηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ιεηηνχξγεζε ζαλ θίλεηξν γηα ηελ είζνδν επηρεηξήζεσλ ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. Ζ αμία ησλ εγρψξησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ Third Party Logistics (3PL), αθνινχζεζε ηδηαίηεξα αλνδηθνχο ξπζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζχκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο, δηακνξθψζεθε ζην εληππσζηαθφ 26,3 %. Σνχην επηηεχρζεθε κε ηελ είζνδν λέσλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξέπεη δε λα ππνγξακκηζηεί φηη ε αλάπηπμε απηή έγηλε ρσξίο ηελ απνξξφθεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Παξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη θπνθνξνχληαη αιιαγέο ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Ζ αλεπάξθεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζέζηκσλ νηθνπέδσλ γηα ηελ αλέγεξζή ηνπο, νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο γεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνβιέπεηαη φηη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζα γίλεη ζε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο πεξηνρέο. ήκεξα ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ Third Party Logistics δηαηεξεί απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ. ηε Βφξεηα Διιάδα νη εγθαηαζηάζεηο ρσξνζεηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζην Καινρψξη, ην Χξαηφθαζηξν θαη ηε ίλδν. Ζ αλεπάξθεηα ρψξσλ πνπ αλαθέξζεθε, έρεη ήδε σζήζεη αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζηελ εμεχξεζε ρψξσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπλδέζεηο κε ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ήδε παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Απιψλα Αηηηθήο, ηα Οηλφθπηα Βνησηίαο θαη δεπηεξεπφλησο ηα Μεζφγεηα. 18

20 Σν Outsourcing ηνπ θπθιψκαηνο απνζήθεπζεο δηαλνκήο, θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο δηεζλψο. ηελ Διιάδα φκσο δε δίδνληαη θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο 3PL γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε βηνκεραλία εληζρχεηαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 3PL ζπλαξηψληαη απφ ηε γεληθφηεξε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην κέγεζφο ηνπο θαη ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο, ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ, ην πεξηβάιινλ ησλ επελδχζεσλ θαη ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ΔΓΥΧΡΗΟ ΘΔΜΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ηεο ICAP 2006, δελ πθίζηαηαη ρσξηζηφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ Logistics ζηε ρψξα µαο. Ζ έιιεηςε εηδηθνχ ζεζκηθνχ ή θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα µε ηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη απνζηεξεί ην ρψξν απφ έλα ζαθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα έζεηε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο µε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαη λα πξνζηαηεχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ µε ηα ζσζηά πξφηππα (θψδηθα δενληνινγίαο). Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ Logistics δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο απνζήθεο (πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί, αδεηνδφηεζε γηα αλέγεξζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ), ηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο θαη ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε κεηαθνξά εµπνξεπµάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη απνζήθεο ησλ επηρεηξήζεσλ Logistics ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3325/2005, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζηεγαζκέλνπο ή µε, πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ θαη δηαζέηνπλ κφληκα εγθαηεζηεκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ επίζεο βξίζθνληαη εθηφο εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ θαη πξννξίδνληαη γηα κηα απφ ηηο πην θάησ ρξήζεηο: 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα