ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο. ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Μανδήλα Αθανάζιο από ηην ζποςδάζηπια Παναγιωηίδος Σωηηπία Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2008

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Δπξεηήξην γξαθεκάησλ... 4 Δπξεηήξην ζρεκάησλ... 4 Πίλαθαο ζπληκήζεσλ... 6 Δηζαγσγή... 7 θνπφο Δξγαζίαο... 8 Βαζηθέο έλλνηεο... 9 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε Σει. Μέξνο Πξώην Έλλνηα ηεο Μεραλνξγάλωζεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 1.1 Οξηζκφο ηεο κεραλνξγάλσζεο Αλάγθε πιεξνθφξεζεο Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κεραλνξγάλσζεο Η επέθηαζε θαη ε εηζβνιή Δμέιημε ηεο ινγηζηηθήο εκαζία ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information Technology IT) θαη ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζηνπο ινγηζηέο Κέξδε απφ ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (ΙΣ) Ο ξφινο ηνπ ινγηζηή ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο χζηεκα πιεξνθνξηψλ Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Accounting Information System) Πιεξνθνξίεο θαη Απνθάζεηο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information System) έλαληη Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Η δηάξζξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο θνπφο ηνπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο Δηζξνέο ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δθξνέο ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Η πξνζθνξά ηεο κεραλνγξάθεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο Σει.

3 Οθέιε ηεο κεραλνξγάλωζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Σει. 2.1 ηάδηα εηζαγσγήο ηεο κεραλνγξάθεζεο πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (hardware) Αμηνιφγεζε ινγηζκηθνχ (software) Σν πξνζσπηθφ χλνιν Λνγηζηηθψλ Αξρψλ Μεραλνξγάλσζε ινγηζηεξίνπ Βαζηθέο δηαθνξέο ρεηξφγξαθνπ κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηεξίνπ Πιενλεθηήκαηα κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο Πξνβιήκαηα ηεο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο Γπλαηφηεηεο επηινγψλ Μεραλνγξαθηθή ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ Κ.Β Άξζξα Κ.Β Απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ Γηαρσξηζκφο νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ παιηάο-λέαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ Δθαξκνγή ηεο κεραλνξγάλωζεο Σει. 3.1 Πξνγξάκκαηα ινγηζηηθήο γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο Λνγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη Μεραλνγξάθεζε Πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α Μηζζνδνζία Πεξηνδηθή δήισζε Φ.Μ.Τ Δθηχπσζε ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ Δηήζηεο δηαδηθαζίεο πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο αγνξψλ-πσιήζεσλ (ΚΔ.ΠΤ.Ο) Σήξεζε ζεσξεκέλνπ Ιζνδπγίνπ Γεληθνχ-Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ Δγγξαθή δεδνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ζε νπηηθφ δίζθν (CD-ROM) Νένο ηξφπνο έθδνζεο, ζήκαλζεο θαη δηαθχιαμεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη κέζσ Η/Τ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε Δηδηθψλ Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ ήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...) Διεγθηηθή ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηφρνη ηνπ ειέγρνπ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Διεγθηηθή γηα ηνπο Η/Τ

4 Μέξνο Γεύηεξν Δκπεηξηθή Έξεπλα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Σει. 4.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ Σει. 5.1 πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο Σει. Βηβιηνγξαθία Διιεληθή βηβιηνγξαθία Ξέλε βηβιηνγξαθία Πεγέο απφ Γηαδίθηπν Παξάξηεκα

5 Δπξεηήξην Γξαθεκάηωλ Γξάθεκα 1.1: Έηνο ίδξπζεο Γξάθεκα 1.2: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ Γξάθεκα 1.3: Θέζε ζηελ επηρείξεζε Γξάθεκα 1.4: Καηεγνξίεο ηεξνχκελσλ βηβιίσλ Γξάθεκα 1.5: Δπίπεδν ρξήζηε ππνινγηζηψλ Γξάθεκα 1.6: εκαζία ηεο ηερλνινγίαο γηα έλα ινγηζηηθφ γξαθείν Γξάθεκα 1.7: Όπαξμε πξνβιεκάησλ πξηλ ηελ απηνκαηνπνίεζε Γξάθεκα 1.8: Όπαξμε επαξθήο επέλδπζεο ζηελ ηερλνινγία ησλ επηβιεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ Γξάθεκα 1.9: Πξνεγκέλν ινγηζηηθφ γξαθείν φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ παθέησλ Γξάθεκα 1.10: Δίδνο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.11: Δηαηξεία ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.12: Λφγνη επηινγήο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.13: Όπαξμε εθηεηακέλεο έξεπλαο γηα ηελ αγνξά ελφο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.14: Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο θαη εθκάζεζεο ινγηζηηθνχ παθέηνπ ρσξίο πξνβιήκαηα Γξάθεκα 1.15: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο κε ην ππάξρνλ ινγηζηηθφ παθέην Γξάθεκα 1.16: Βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ Γξάθεκα 1.17: Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ Γξάθεκα 1.18: Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ Γηαδηθηχνπ Γξάθεκα 1.19: Γηάζεζε επέλδπζεο ζε αμηφπηζην ινγηζηηθφ παθέην Γξάθεκα 1.20: Υξφλνο αλαβάζκηζεο πιηθνχ (hardware) Γξάθεκα 1.21: Πξνζδνθίεο γηα επηπιένλ δπλαηφηεηεο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Σει. Δπξεηήξην ρεκάηωλ ρήκα 1.1: ρέζε Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (A.I.S.) θαη Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο (M.I.S.) ρήκα 1.2: ηνηρεία ελφο Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σει. 4

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, θάζε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα ζχζηεκα ινγηζηηθήο. Η ινγηζηηθή είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απνηππψλνληαη νη επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο κε νηθνλνκηθνχο ή λνκηζκαηηθνχο φξνπο. Σα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο καο επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα γηα λα παξέρνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο. Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχ ηζρπξά εξγαιεία ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Μεηά απφ ηελ είζνδν ησλ βαζηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο εθζέζεηο (π.ρ., θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηζνινγηζκφο). Απηά ηα ζπζηήκαηα βνεζνχλ ηνπο ινγηζηέο λα παξάγνπλ απηφκαηα ηηο πξφηππεο νηθνλνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο πνιχ ρξφλν θαη θνχξαζε. Οη θαηάιιεινη έιεγρνη ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ππνινγηζηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηγνπξεπηνχλ φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο θαηαγξάθνληαη. Γηαθνξεηηθά, νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κπνξνχλ λα κελ είλαη εμαθξηβσκέλεο. Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ππάξρνπλ θαη πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ινγηζηηθά θαη θνξνηερληθά γξαθεία. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα, ηα ζπγθεθξηκέλα παθέηα ζπγθεληξψλνπλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ, πνπ αλαγλσξίδνπλ ζε απηά έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ πξνο ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαρεηξίδνληαη φιεο ηηο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ηα Βηβιία Α', Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο, ηα πάγηα, ηα αμηφγξαθα, ηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΤΟ, ηηο δειψζεηο ΦΠΑ, θαη επηπιένλ δηαρεηξίδνληαη ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θαη ηε κηζζνδνζία. Σαπηφρξνλα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη απηφκαηα κε ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ππνβνιή δειψζεσλ εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θ.ιπ., αιιά θαη κε εθαξκνγέο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα γηα αληαιιαγή θαη δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ. Η αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζην φηη επηηξέπνπλ ζε έλα κηθξφ ινγηζηηθφ γξαθείν, πνπ ζηειερψλεηαη ιφγνπ ράξε απφ δχν εξγαδφκελνπο, λα αλαιακβάλεη θαη λα δηεθπεξαηψλεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πιήζνο εξγαζηψλ, απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο κηαο επηρείξεζεο. 5

7 Πίλαθαο πληκήζεωλ E.R.P.: Enterprise Resource Planning (Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ) FIFO: First In First Out IT: Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο LIFO: Last In First Out Α.Δ.: Αλψλπκε Δηαηξεία ΑΠΓ: Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε Γ.Π.Α.Λ.: Γεληθά Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο Γ.Ο.Τ.: Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γ..: Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δ.Α.Φ.Γ...: Δηδηθψλ Αζθαιψλ Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ Δ.Γ.Λ..: Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Δ.Ο.Κ.: Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα Η/Τ: Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο ΙΚΑ: Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κ.Β..: Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΚΔ.Π.Τ.Ο.: Κέληξν Πιεξνθνξηθήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Λ.Π..: Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ξ.Ν.: Ξέλν Νφκηζκα Ο.Α.Δ.Δ.: Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Π.Γ.: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Π..Γ.: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο.Ο.Δ.: ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ.Ο.Λ.: ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Φ.Μ.Τ.: Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ Φ.Π.Α.: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 6

8 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά (ηππνπνηεκέλσλ θαη κε) ζε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά γξαθεία πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί θαηά πφζν ηα εηδηθά παθέηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ είλαη έηνηκα ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ελφο ζχγρξνλνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ. Δμεηάδεηαη κέζσ κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο ην θαηά πφζν ηα ινγηζηηθά παθέηα βνεζνχλ ηνπο ινγηζηέο λα ιχζνπλ έλα ζσξφ δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ππφ επίβιεςε επηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηνπο. ηα πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο κεραλνξγάλσζεο θαζψο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή αλάπηπμή ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην πξνβάιινληαη ηα νθέιε ηεο κεραλνξγάλσζεο, σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη έλα ινγηζηηθφ γξαθείν, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε πιεξνθφξεζε. Δπηπξνζζέησο αλαθέξεηαη ζηα πξναπαηηνχκελα ζηάδηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ζε ζχγθξηζε κε έλα ινγηζηηθφ γξαθείν πνπ πξνηηκά ηελ ρεηξφγξαθε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθαξκνγή πιένλ ηεο κεραλνξγάλσζεο, ζηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππφθεηηαη έλαο ινγηζηήο. Καηαδεηθλχεη ην θαηά πφζν δηεπθνιχλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη απνηειεί πιένλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε ελφο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε. Διπίδεηαη, κέζσ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο λα δηαθαίλεηαη ε αμία ηεο κεραλνγξάθεζεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα παξέρεη άξηζηεο ιχζεηο πξνζαξκνζκέλεο απφιπηα ζηηο αλάγθεο θάζε κνξθήο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ κεγηζηνπνηψληαο έηζη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. 7

9 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ θνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα απνδείμεη φηη ε κεραλνξγάλσζε ελφο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ είλαη απνδνηηθή θαη εμηδαληθεχεη ηελ εξγαζία ηνπ ινγηζηή. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ε κεραλνξγάλσζε νξγαλψλεη έλα ινγηζηηθφ γξαθείν κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εζηηάδνληαο ζηελ παξαγσγή έξγνπ κε κεησκέλν θφζηνο. Έηζη ινηπφλ, εξεπλάηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ παθέησλ θαη ηεο κεραλνξγάλσζεο γεληθφηεξα φπσο απνηππψλεηαη απφ δείγκα ησλ ινγηζηψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο θαζψο θαηαγξάθνληαη θαη νη απαηηήζεηο απηψλ φζνλ αθνξά ζην είδνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ παθέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ παθέηνπ θαη ην θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ινγηζηψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη ε θαηάξηηζε ή γλψζε ησλ ελ ιφγσ ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθάζηνηε ινγηζηηθψλ παθέησλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη νη ηνκείο θαζψο θαη νη δηάθνξεο ινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ δηεπθνιχλνληαη κε ηελ εηζβνιή ζηα ινγηζηηθά γξαθεία ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ παθέηνπ. Απηφ νδεγεί φρη κφλν ζε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ αιιά θαη ζε απνθπγή πηζαλψλ ιαζψλ αιιά θαη αηειείσηεο ψξεο θνπηαζηηθήο εξγαζίαο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαδείμνπκε φηη ε εθαξκνγή ηεο κεραλνξγάλσζεο ζηα ινγηζηηθά γξαθεία δξα θαηαιπηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ ινγηζηψλ ζε απηά φπσο απνδεηθλχεη θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα. 8

10 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ Μεραλνξγάλσζε ζεκαίλεη νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). Μεραλνγξάθεζε είλαη ε θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή θαιείηαη ε θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Καξαγηψξγνο - Πεηξίδεο, 2006). Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο (Κνληάξεο., 2008). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη κηα ελνπνηεκέλε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα ζπζηαηηθά γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζε ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (Moscove, 2003). Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο (Information Technology ΙΣ) είλαη ην πιηθφ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθφ, δεδνκέλα, ηερλνινγία απνζήθεπζεο θαη δίθηπα πνπ απνηεινχλ έλα ζχλνιν φξσλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ. Τιηθφ (hardware) είλαη ηα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν ππνινγηζηήο (ηεθάλνπ, 1996). Λνγηζκηθφ (software) είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (ηεθάλνπ, 1996). Σππνπνηεκέλν παθέην είλαη έλα πξφγξακκα πξννξηζκέλν λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ελφο δηεπξπκέλνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κε ηε δπλαηφηεηα λα «ζηήλεηαη» ζηελ επηρείξεζε κε ηξφπν πνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηεο (Λεθάηεο, 2008). Δκπνξηθά παθέηα ελλννχκε ηηο εθαξκνγέο εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο (πειάηεο εηζπξάμεηο, πξνκεζεπηέο πιεξσκέο, θνζηνιφγεζε αγνξψλ θαη δηαρείξηζε απνζήθεο) φζν θαη πξνγξάκκαηα γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (Cartwright, 2008). Καηά παξαγγειία πξφγξακκα θαιείηαη απηφ πνπ είλαη πξννξηζκέλν λα θαιχςεη θάπνηεο ηδηφκνξθεο απαηηήζεηο. ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο (π.ρ. λνζνθνκεία, μελνδνρεία θ.ιπ.). 9

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ Ο ζθνπφο ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ είλαη λα ππνγξακκίζνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη λα δείμνπλ πφζν επνηθνδνκεηηθή κπνξεί λα γίλεη ε ελνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ ινγηζηηθή επηζηήκε. Δζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο ινγηζηέο ηφζν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Σν 1990 ζχκθσλα κε ηνλ Jean Shaoul νη ινγηζηέο γηα λα ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ ζην ηξίπηπρν ινγηζηηθή κάλαηδκελη ηερλνινγία ππνινγηζηψλ. Με ηελ ρξήζε ινηπφλ ελφο απινχ ζρεηηθά Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο απνηππψλεηαη ε ελνπνηεκέλε θχζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη νη ππφινηπεο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα πνιιά ρξφληα ε ινγηζηηθή πεξηειάκβαλε κφλν ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ ηαθηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ δελ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε ε δηνίθεζε λα πάξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ελ ζπλερεία απνθάζεηο. Ο Davis θαη ν Olson ην 1985 απέδσζαλ ηνλ αθφινπζν νξηζκφ φζνλ αθνξά ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. «Πξφθεηηαη γηα έλα βαζηζκέλν ζε κεράλεκα ζχζηεκα πνπ έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα λα ππνζηεξίμεη ιεηηνπξγίεο κάλαηδκελη, αλάιπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ». Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, δηαδηθαζίεο, κνληέια γηα αλάιπζε, πξνγξακκαηηζκφ, έιεγρν θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη κία βάζε δεδνκέλσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζηήο είλαη έλα κφλν εξγαιείν γηα ηνλ ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ, ηα πεξηζζφηεξα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζ απηφ πνπ ιέκε ζήκεξα ζην «ζηήζηκν» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ άιια αμηνινγνχληαη ζην θαηά πφζν ζπλαληνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, είλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε θαη πην ζεκαληηθά θαηά πφζν απνηεινχλ έλα αζθαιέο ζχζηεκα κε αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ. Οη ινγηζηέο, σζηφζν, πξέπεη λα κάζνπλ ηα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα δηαθφξνπο ιφγνπο θαη απφ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ν θαζέλαο. Δπξφθεηην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεπηνκεξείο θαη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο πνπ απνθηψληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα, αιιά θαη λα εκπιαθνχλ ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν φπνπ απαηηείηαη. αλ ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζα πξέπεη ζπρλά λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ελφο θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο ή κηαο αιιαγήο ζην ήδε ππάξρνλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ρξήζε απηνχ θξίλεηαη επηηαθηηθή. 10

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν Έλλνηα ηεο κεραλνξγάλωζεο Η ζχγρξνλε θνηλσλία, ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο (βηνκεραληθή, εκπνξηθή ινγηζηηθή, έξεπλεο ηεο αγνξάο, δηνηθεηηθέο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, θέληξα ππνινγηζκνχ θ.ιπ.), βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε λα θαηαρσξίζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θαηά θαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο νκάδεο πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα εμάγεη νξηζκέλα απνηειέζκαηα. πλήζσο ην πξφβιεκα ιχλεηαη κε κηα αιιεινπρία δηάθνξσλ πξάμεσλ: θαηαρψξηζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, ππνδηαίξεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο, δηαδνρηθέο επεμεξγαζίεο κε ινγηζηηθέο κεραλέο θαη θαηαγξαθέο σο ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996) Οξηζκόο ηεο κεραλνξγάλωζεο Ο φξνο κεραλνξγάλσζε απφ ηελ εηπκνινγία ηνπ ζεκαίλεη νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ελψ κεραλνγξάθεζε είλαη ε θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. ε αληηδηαζηνιή ν φξνο πιεξνθνξηθή δειψλεη ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο, ην ζχλνιν δειαδή ησλ κεζφδσλ γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). Αλ θαη ε κεραλνξγάλσζε κε ηε κεραλνγξάθεζε κνηάδνπλ λα είλαη θνληά, ε πξψηε θαίλεηαη λα εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή έξγνπ κε κεησκέλν θφζηνο θαη ε δεχηεξε ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Μαθξάλ θαη ησλ δχν ε πιεξνθνξηθή, έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ δνκή θαη ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, πεξηέρεη δε ζαθψο ηηο άιιεο δχν ζαλ ηκήκα ηεο αθνχ αθ ελφο ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο θαη αθ εηέξνπ ηα δεδνκέλα είλαη ζπζηαηηθά ηεο πιεξνθνξίαο (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). ηελ πξάμε θαη νη ηξεηο φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπλψλπκνη. Θα έιεγε θαλείο φηη πξφθεηηαη απιά γηα αδηαθνξία πξνο ηελ ιεπηνκέξεηα, φκσο ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπο δελ είλαη γλσζηή νχηε ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ ζεσξνχλ φηη ε δνπιεηά ηνπο εμαληιείηαη ζε ηερληθά ζέκαηα, φπσο ηα δίθηπα θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Διάρηζηα είλαη ηα άηνκα ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ γλψζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη αθφκα ιηγφηεξα απηά πνπ γλσξίδνπλ ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο. Λίγεο είλαη νη αλζξσπνψξεο πνπ αλαιψλνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ζα θέξεη πιεξνθφξεζε. Οη ζπλαληήζεηο κε ηα άηνκα ησλ άιισλ δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ γηα ηελ κειέηε, θαηαγξαθή θαη ζπγρξνληζκφ ησλ ξνψλ εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο κεραλνγξαθηθέο ξνέο θαληάδνπλ πεξηηηή πνιπηέιεηα (Κνληάξεο., 2008). 11

13 Αλάγθε πιεξνθόξεζεο Η δηνίθεζε θαη ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο απαηηνχλ πιεξνθφξεζε, έρνπλ αλάγθε απφ ζσζηή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε. Γελ θαίλεηαη φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ απηφ αθξηβψο πνπ ρξεηάδνληαη γηαηί δελ γλσξίδνπλ νχηε ην βαζκφ ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ, νχηε ηελ κέζνδν ή ηνλ ηξφπν λα απμεζεί ην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζήο ηνπο. Έηζη θαηαιήγνπλ ζην λα δεηάλε απνζπαζκαηηθά θάπνηεο θαηαζηάζεηο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο. Δδψ νινθιεξψλεηαη ν θαχινο θχθινο, κε ηελ πιεξνθνξηθή λα επεμεξγάδεηαη μαλά δεδνκέλα πνπ κε θαζπζηέξεζε ζα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ηεο ζηηγκήο (Κνληάξεο., 2008). Σν λα έρεη κηα εηαηξεία θαιά κεραλήκαηα θαη ηθαλνχο ηερληθνχο δελ είλαη απηνζθνπφο, ζηφρν απνηειεί ε πιεξνθφξεζε. Γνπιεηά ησλ αλζξψπσλ ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη λα θξνληίδνπλ ψζηε φια ηα ηκήκαηα, φινη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδνληαη φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη. Γελ είλαη δνπιεηά ηνπο θαη δελ πξέπεη ιφγσ εηδηθψλ γλψζεσλ λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο άιισλ. Απηά ζα γίλνληαη κφλν απφ ηνπο θαζ χιε αξκφδηνπο θαη ε πιεξνθνξηθή πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απξφζθνπηα (Κνληάξεο., 2008). Οη άλζξσπνη ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ν θπζηθφο θνξέαο πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δνκψλ θαη ξνψλ ηεο πιεξνθνξίαο ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο επηρείξεζεο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα ζπληειεζηεί ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ άιισλ δηεπζχλζεσλ, δε κπνξεί λα πινπνηεζεί αλ δε κεηέρνπλ φινη κε ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο. Μφλν ηφηε ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δνκέο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ππφζηαζε πιεξνθνξίαο. Σφηε θαη ην ινγηζκηθφ παχεη λα ζεσξείηαη πξντφλ, γίλεηαη έλα κέζν γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο γλψζεο ή αθφκε παξαπέξα έλα κέξνο εμάιεηςεο ηεο άγλνηαο Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Οπζηαζηηθά δε κηιάκε γηα κηα θαηλνχξηα ινγηζηηθή έλλνηα, αιιά γηα ηελ λέα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο, ε νπνία αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε, παξέρνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Με δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή σο «ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή». Έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηε κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (Καξαγηψξγνο- Πεηξίδεο, 2006). 12

14 ηελ πξάμε έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ φξν κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή λα ελλννχκε ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηνλίδνληαο έηζη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη αλάκεζα ζηα άιια κέζα ελφο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κεραλνξγάλωζεο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ρψξα καο ήηαλ αλχπαξθηε. Η αλάπηπμή ηνπ ιάκβαλε ρψξα ζηα κεραλνγξαθηθά θέληξα κεγάισλ εηαηξεηψλ ηα νπνία ελνηθίαδαλ ηελ ρξήζε ηεξάζηησλ εθαξκνγψλ ζηηο εηαηξείεο. Ήηαλ ε επνρή ησλ «service bureaus» θαη ηεο εμππεξέηεζεο κφλν κεγάισλ εηαηξεηψλ (Άγλσζηνο, 2008). Απηή ήηαλ ε πξψηε εκθάληζε ηεο αγνξάο ινγηζκηθνχ ζηελ ρψξα καο. Απφ ηελ θίλεζε απηή, μεπήδεζαλ θη άιιεο εηαηξείεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηξεηο είραλ μερσξίζεη: Singular, Computer Logic θαη Unisoft. Δθηφο απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο (Pascal ζε δηάθνξεο εθδφζεηο γηα ηηο δχν πξψηεο, C γηα ηελ θαηλνηφκν Unisoft θαη πνιιέο έηνηκεο «βηβιηνζήθεο» γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αξρείσλ), νη εηαηξείεο απέδεημαλ πσο νη Έιιελεο πξνγξακκαηηζηέο δηέζεηαλ ηερληθή γλψζε θαη ζεκαληηθή εθεπξεηηθφηεηα. Αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο πσο θαηάθεξαλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο λα θαιχπηνπλ πάληα ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη πην πεξίπινθεο απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θάζε πειάηε Η επέθηαζε θαη ε εηζβνιή ε φιν ηνλ θφζκν νη εηαηξείεο έβιεπαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεραλνγξάθεζεο δηαδηθαζηψλ θαη δεηνχζαλ ζπλερψο λέα πξντφληα. Σν ηκήκα πσιήζεσλ, ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ, νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, φινη ήζειαλ λα απνθηήζνπλ εθαξκνγέο θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο. Δηδηθέο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θ.ιπ. αλαπηχρζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε εηαηξείεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο/δεκηνπξγνί ινγηζκηθνχ έγηλαλ πεξηδήηεηα ζηειέρε. Αλάινγε εμέιημε, θπζηθά, γλψξηζαλ θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Βάζεηο δεδνκέλσλ (databases) γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, παξαζπξηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηηο εθαξκνγέο, C/C++ ηελ παξαγσγή θψδηθα. ηα κέζα ηνπ 1990 εκθαλίζηεθε ε λέα ηάζε πνπ ιεγφηαλ «αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο» (object-oriented programming). Γελ θαηαζθεπάδεηαη γξακκηθφο θψδηθαο γηα θάζε εθαξκνγή, αιιά θψδηθαο πνπ θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ «αληηθεηκέλνπ». Καιψληαο ην θαηάιιειν αληηθείκελν θαη δηεθπεξαηψλνληαο ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά ιεηηνπξγία, πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ (Άγλσζηνο, 2008). 13

15 Καηά ην 1996, νη Γεξκαλνί ζπλεξγάζηεθαλ καδί κε ηνπο Βέιγνπο ηεο BaaN, ηνπο Ακεξηθάλνπο ηεο Oracle, ηεο PeopleSoft θαη άιισλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Η πξφηαζή ηνπο νλνκαδφηαλ ινγηζκηθφ «Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ» (Enterprise Resource Planning E.R.P.), θαη έθεξε πνλνθέθαιν ζηελ ρψξα καο. Οη εηαηξείεο πνπ ήζειαλ λα εγθαηαζηήζνπλ «ινγηζκηθφ θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηηο απαηηήζεηο δηεζλψλ εηαηξεηψλ», ιηπνζπκνχζαλ κφιηο άθνπγαλ «ηελ δηεζλνχο δηάζηαζεο» ηηκή ηνπ θαη νη εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ είδαλ ηνλ ηίηιν «εκπνξνινγηζηηθφ παθέην» λα είλαη πνιχ ιίγνο κπξνζηά ην βαξχγδνππν «E.R.P.» Τπήξμαλ αληηδξάζεηο θαη γηα ηα δχν γεγνλφηα. Οη μέλεο εηαηξείεο θαηάιαβαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαλ λα δηαζέζνπλ ρηιηάδεο επξψ εθάπαμ γηα εγθαηάζηαζε επηρεηξεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξψ γηα εηήζηα ππνζηήξημε, ήηαλ εμαηξεηηθά ιίγεο, θαη παξνπζίαζαλ κηθξφηεξεο, θζελφηεξεο εθδφζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο (Άγλσζηνο, 2008). Οη ειιεληθέο εηαηξείεο επέιεμαλ δχν ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάπνηεο πξνζέζεζαλ κεξηθέο, ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο θαη απιά άιιαμαλ νλνκαζία ζηα πξντφληα ηνπο, νλνκάδνληάο ηα E.R.P. Οη πην ζνβαξέο αλέπηπμαλ εληειψο λέα πξνγξάκκαηα. Ξέραζαλ ην MS-DOS πνπ ηφζα ρξφληα απνηεινχζε ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, αμηνπνίεζαλ ηελ γλψζε πνπ είραλ γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζην ειιεληθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη παξνπζίαζαλ πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. Η νλνκαζία «E.R.P.» ηνπο άμηδε, ην θφζηνο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν ηνπ μέλνπ αληαγσληζκνχ θαη νη πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο: Unix, Windows Server θαη άιια, επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Άγλσζηνο, 2008) Δμέιημε ηεο ινγηζηηθήο Η ξαγδαία εμέιημε ησλ κέζσλ, φπσο ε εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ινγηζηήξηα ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, έδσζαλ λέα ψζεζε ζηε ινγηζηηθή πνπ αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηηο απμεκέλεο πιένλ απαηηήζεηο. Η εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απάιιαμε ην ινγηζηή απφ κεγάιν φγθν δνπιεηάο ξνπηίλαο, ζπκπίεζε ην θφζηνο ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, αχμεζε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, δηεχξπλε ηνπο νξίδνληεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. Γφζεθε, ινηπφλ, έκθαζε ζην ξφιν ηεο σο ζπζηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ππνβνήζεζεο ιήςεο απνθάζεσλ (Ρεβάλνγινπ θαη Γεσξγφπνπινο, 1994). 14

16 εκαζία ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information Technology IT) θαη ηωλ δηθηύωλ ππνινγηζηώλ ζηνπο ινγηζηέο Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ έλα ζχγρξνλν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηθφ χζηεκα (Λ.Π..), νη ινγηζηέο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (IT). Οη ππνινγηζηέο επηηξέπνπλ ζηνπο ινγηζηέο λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο γξεγνξφηεξα, κε αθξίβεηα θαη κε ζπλέπεηα απ φηη κε ηηο ρεηξνλαθηηθέο κεζφδνπο. Σν ινγηζκηθφ βνεζά ηνπο ινγηζηέο ζηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλάπηπμε πξνυπνινγηζκψλ Κέξδε από ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (IT) Σα θέξδε απφ ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο ινγηζηέο είλαη: Γξεγνξφηεξε επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ. Μεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο ζπγθξίζεηο κε ηα δεδνκέλα. Υακειφηεξν θφζηνο θάζε ζπλαιιαγήο. Δγθπξφηεξε πξνεηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ θαη άιισλ απνηειεζκάησλ. Πην ζπλνπηηθή απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ, κε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φηαλ απαηηείηαη. Δπξχηαην θάζκα ησλ επηινγψλ γηα ηελ είζνδν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ. Τςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο δηεπζπληέο, νη νπνίνη καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο απνηειεζκαηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ Ο ξόινο ηνπ ινγηζηή ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο Γηα λα θαηαζηήζνπκε ζαθέζηεξε ηε ζρέζε ηνπ ζχγρξνλνπ ινγηζηή κε ηε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή ζα αλαθεξζνχκε ζην ξφιν ηνπ ινγηζηή ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία ηα θαζεκεξηλά ηνπ θαζήθνληα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κεηαμχ άιισλ: ηελ θαηαγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ επηρείξεζε, ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο, ηελ θαηάξηηζε ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ, 15

17 ηελ ελεκέξσζε ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζηειερψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ηε δηαηήξεζε νκαιψλ ζρέζεσλ κε ηξίηνπο πξνο ηελ επηρείξεζε (Δθνξίεο, Σξάπεδεο θ.ιπ.) ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Παξ φηη ε θνξνινγία δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηε ινγηζηηθή επηζηήκε, ζήκεξα ε ηειεπηαία δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε ιήςε πνιιψλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. ιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην ινγηζηηθφ επάγγεικα λνκνζεζίεο θαη θαλνληζκνχο: o Σν Δ.Γ.Λ.. θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ηνπ. o Σε θνξνινγηθή λνκνζεζία. o Σνλ Κψδηθα Βηβιίσλ & ηνηρείσλ (Κ.Β..). o Σε θνξνινγία ηνπ Φ.Π.Α., o ηνηρεία, εκπνξηθνχ δηθαίνπ. o ηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο. o Δξγαηηθή λνκνζεζία. o Σε λνκνζεζία θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ. o Σηο επηκέξνπο θνξνινγίεο (εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, δεκνηηθψλ θφξσλ θ.ιπ.). Σξφπνπο θαη κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξεί θαλείο λα πξνζζέζεη ηελ ππνρξέσζε απζηεξήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δ.Γ.Λ.., ηηο πξφζζεηεο αλαιχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α., ην πιήζνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Intrastat, Vies), αιιά θαη ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα άκεζε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ινγηζηή ζηε ζεκεξηλή επηρείξεζε (Καξαγηψξγνο Πεηξίδεο, 2006). ιεο νη παξαπάλσ γλψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη πιένλ θαζεκεξηλά κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ κεραλνγξάθεζεο. Η επαξθήο γλψζε ηεο κεραλνγξάθεζεο είλαη ινηπφλ απαξαίηεην πξνζφλ γηα ην ζχγρξνλν ινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πζηήκαηα πιεξνθνξηώλ Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο (Moscove θαη ζπλ., 2003). θνπφ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ηνλ έιεγρν, ηνλ ζπληνληζκφ αιιά θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κηα επηρείξεζε. 16

18 Λνγηζηηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (Accounting Information System A.I.S.) Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (A.I.S.) είλαη ην ππνζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζπζζσξεχεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηεο νληφηεηαο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζην ππνζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Moscove θαη ζπλ., 2003). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη κηα ελνπνηεκέλε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα ζπζηαηηθά γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζε ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (Wilkinson, 1999). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πξέπεη, ζήκεξα, λα είλαη έλα ζ φιν ην πιάηνο ηεο επηρείξεζεο ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, πνπ ζηξέθεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Σα Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Romney Steinbart, 2003) εζηηάδεη ζην λα θαηαλνήζεη πψο ιεηηνπξγεί ην ινγηζηηθφ θχθισκα: πψο λα ζπιιέμεη δειαδή ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ, πψο λα κεηαζρεκαηίζεη απηά ηα δεδνκέλα ζε πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί ε δηνίθεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηεπζχλεη νξζά ηελ επηρείξεζε θαη ηέινο πψο λα εμαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Σν Λνγηζηηθφ χζηεκα Πιεξνθφξεζεο, επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεη θαη θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Γεληθέο Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο (General Accepted Accounting Principles GAAP) Πιεξνθνξίεο θαη Απνθάζεηο Οη ρξήζηεο ηεο ινγηζηηθήο εκπίπηνπλ ζε δχν επξχηεξεο νκάδεο, ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο. Οη managers πςεινχ επηπέδνπ, απαηηνχλ ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πιεξνθνξίαο απ φηη νη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. Μηα δηάθξηζε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κεηαμχ ησλ δχν επξχηαησλ ηάμεσλ ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθνξίαο, ηελ ππνρξεσηηθή θαη ηελ πξναηξεηηθή. Τπάξρνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο (Uma Gupta, 2000) πνπ δίλνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο: Πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Γεκηνπξγεί ζπλζήθεο εχθνιεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνθπγήο αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Η έιιεηςε άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίαο ζην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ίζσο λα κεηαθξάδεηαη θαη ζε δπζθνιία επηβίσζεο. Μείσζε ρξφλνπ θαηαρσξήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ: Η πιεξνθνξία εηζέξρεηαη κία θνξά. 17

19 Δλλνηνινγηθά ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ θφζηνπο νθέινπο. ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ππνρξεσηηθήο πιεξνθνξίαο, ε πξσηαξρηθή ζεψξεζε είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ελψ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα πξφηππα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο. ηαλ ε παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πξναηξεηηθή, ε πξσηαξρηθή ζεψξεζε είλαη ηα απνθηψκελα νθέιε λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο (Bodnar θαη Hopwood, 2004) Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information System M.I.S.) έλαληη Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο (M.I.S.) παξέρεη νηθνλνκηθέο θαη κε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (π.ρ. δηνίθεζε). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (A.I.S.) παξέρεη ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο εμσηεξηθνχο αιιά θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο. Σα δχν ζπζηήκαηα επηθαιχπηνπλ θαη παξέρνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ίδησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Moscove ζπλ., 2003). Σρήκα 1.1: Σρέζε Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (A.I.S.) θαη Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Γηνίθεζεο (M.I.S.) M.I.S. Π.. Πσιήζεσλ Π.. Παξαγσγήο A.I.S. Π.. Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Π.. Αλζξψπηλσλ πφξσλ Παξαγγειίεο / Πσιήζεηο Υξεψζεηο / απαηηήζεηο / εηζπξάμεηο Αγνξέο / ππνρξεψζεηο / πιεξσκέο Παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο Γεληθή ινγηζηηθή Πεγή: Μαλδήιαο Α., Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ΙΙ 18

20 Η δηάξζξωζε ηνπ Λνγηζηηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθόξεζεο Η χπαξμε νπνηαζδήπνηε νξγαλσκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηε ιεηηνπξγία θάπνηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η πιήξεο, κε βάζε ηηο Γεληθψο Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο, ζπληειεί ζηελ παξαγσγή θαηάιιεισλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πιεξνθνξηψλ. Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (A.I.S.) θαηαγξάθεη κε πξνδηαγεγξακκέλν ηξφπν ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξάγεη αλαθνξέο πξνο ηνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Σρήκα 1.2: Σηνηρεία ελόο Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Λνγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξρέο Σερλνινγία Βάζε δεδνκέλσλ Δπηθνηλσλία Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθαζία ιήςεο δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ A.I.S. Δπεμεξγαζία γεγνλφησλ Λεηηνπξγία επηρείξεζεο Αλαθνξέο Έιεγρνο Πεγή: Μαλδήιαο Α., Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ΙΙ ην ζρήκα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ κειέηε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. πλνπηηθά: Τεσνολογία: Η ηθαλφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηελ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο. Γελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζπδήηεζε ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη βαζηά απνηειέζκαηα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σν E.R.P., Δ-επηρεηξείλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα έμππλα ζπζηήκαηα είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα. Βάζειρ δεδομένυν: Γηα ηελ αλάιπζε, ηελ πξνεηνηκαζία πιεξνθνξηψλ θαηάιιεισλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ, είλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε θαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ελδνεπηρεηξεκαηηθψλ θαη εμσηεξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ). Αναθοπέρ: Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αλαθνξψλ πνπ παξάγνληαη απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο νη ππνρξεψζεηο, νη απαηηήζεηο θαη νη επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ. 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Διοικητική Λογιστική Δηάιεμε 1 ε Εηζαγσγή ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Δξ. Δεκήηξεο Μπάιηνο Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Τη είλαη ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ινγηζηή Φξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υξηζηφπνπινο Απφζηνινο

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υξηζηφπνπινο Απφζηνινο ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Γ.Π.Μ.. Μαζεκαηηθή Πξνηππνπνίεζε ζε ύγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη ζηελ Οηθνλνκία Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υξηζηφπνπινο Απφζηνινο ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Η αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς.

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Βαζιλειάδης Ιωάννης ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Παλαιολόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα :

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : «Σν ηκήκα Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο κε εξγαιεία δηαρείξηζεο φπσο ERP

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή Κεθάλαιο 2 Σςζηήμαηα ERP 2.1 Διζαγυγή Κάζε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή βαζίδεηαη θπξίαξρα ζηελ εχξσζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. Τίπνηα δε ιεηηνπξγεί ρσξίο πιεξνθνξίεο θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ

Διαβάστε περισσότερα