ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο. ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Μανδήλα Αθανάζιο από ηην ζποςδάζηπια Παναγιωηίδος Σωηηπία Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2008

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Δπξεηήξην γξαθεκάησλ... 4 Δπξεηήξην ζρεκάησλ... 4 Πίλαθαο ζπληκήζεσλ... 6 Δηζαγσγή... 7 θνπφο Δξγαζίαο... 8 Βαζηθέο έλλνηεο... 9 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε Σει. Μέξνο Πξώην Έλλνηα ηεο Μεραλνξγάλωζεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 1.1 Οξηζκφο ηεο κεραλνξγάλσζεο Αλάγθε πιεξνθφξεζεο Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κεραλνξγάλσζεο Η επέθηαζε θαη ε εηζβνιή Δμέιημε ηεο ινγηζηηθήο εκαζία ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information Technology IT) θαη ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζηνπο ινγηζηέο Κέξδε απφ ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (ΙΣ) Ο ξφινο ηνπ ινγηζηή ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο χζηεκα πιεξνθνξηψλ Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Accounting Information System) Πιεξνθνξίεο θαη Απνθάζεηο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information System) έλαληη Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Η δηάξζξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο θνπφο ηνπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο Δηζξνέο ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δθξνέο ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Η πξνζθνξά ηεο κεραλνγξάθεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο Σει.

3 Οθέιε ηεο κεραλνξγάλωζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Σει. 2.1 ηάδηα εηζαγσγήο ηεο κεραλνγξάθεζεο πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (hardware) Αμηνιφγεζε ινγηζκηθνχ (software) Σν πξνζσπηθφ χλνιν Λνγηζηηθψλ Αξρψλ Μεραλνξγάλσζε ινγηζηεξίνπ Βαζηθέο δηαθνξέο ρεηξφγξαθνπ κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηεξίνπ Πιενλεθηήκαηα κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο Πξνβιήκαηα ηεο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο Γπλαηφηεηεο επηινγψλ Μεραλνγξαθηθή ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ Κ.Β Άξζξα Κ.Β Απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ Γηαρσξηζκφο νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ παιηάο-λέαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ Δθαξκνγή ηεο κεραλνξγάλωζεο Σει. 3.1 Πξνγξάκκαηα ινγηζηηθήο γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο Λνγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη Μεραλνγξάθεζε Πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α Μηζζνδνζία Πεξηνδηθή δήισζε Φ.Μ.Τ Δθηχπσζε ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ Δηήζηεο δηαδηθαζίεο πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο αγνξψλ-πσιήζεσλ (ΚΔ.ΠΤ.Ο) Σήξεζε ζεσξεκέλνπ Ιζνδπγίνπ Γεληθνχ-Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ Δγγξαθή δεδνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ζε νπηηθφ δίζθν (CD-ROM) Νένο ηξφπνο έθδνζεο, ζήκαλζεο θαη δηαθχιαμεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη κέζσ Η/Τ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε Δηδηθψλ Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ ήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...) Διεγθηηθή ηνπ Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηφρνη ηνπ ειέγρνπ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Διεγθηηθή γηα ηνπο Η/Τ

4 Μέξνο Γεύηεξν Δκπεηξηθή Έξεπλα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Σει. 4.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ Σει. 5.1 πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο Σει. Βηβιηνγξαθία Διιεληθή βηβιηνγξαθία Ξέλε βηβιηνγξαθία Πεγέο απφ Γηαδίθηπν Παξάξηεκα

5 Δπξεηήξην Γξαθεκάηωλ Γξάθεκα 1.1: Έηνο ίδξπζεο Γξάθεκα 1.2: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ Γξάθεκα 1.3: Θέζε ζηελ επηρείξεζε Γξάθεκα 1.4: Καηεγνξίεο ηεξνχκελσλ βηβιίσλ Γξάθεκα 1.5: Δπίπεδν ρξήζηε ππνινγηζηψλ Γξάθεκα 1.6: εκαζία ηεο ηερλνινγίαο γηα έλα ινγηζηηθφ γξαθείν Γξάθεκα 1.7: Όπαξμε πξνβιεκάησλ πξηλ ηελ απηνκαηνπνίεζε Γξάθεκα 1.8: Όπαξμε επαξθήο επέλδπζεο ζηελ ηερλνινγία ησλ επηβιεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ Γξάθεκα 1.9: Πξνεγκέλν ινγηζηηθφ γξαθείν φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ παθέησλ Γξάθεκα 1.10: Δίδνο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.11: Δηαηξεία ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.12: Λφγνη επηινγήο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.13: Όπαξμε εθηεηακέλεο έξεπλαο γηα ηελ αγνξά ελφο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Γξάθεκα 1.14: Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο θαη εθκάζεζεο ινγηζηηθνχ παθέηνπ ρσξίο πξνβιήκαηα Γξάθεκα 1.15: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο κε ην ππάξρνλ ινγηζηηθφ παθέην Γξάθεκα 1.16: Βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ Γξάθεκα 1.17: Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ Γξάθεκα 1.18: Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ Γηαδηθηχνπ Γξάθεκα 1.19: Γηάζεζε επέλδπζεο ζε αμηφπηζην ινγηζηηθφ παθέην Γξάθεκα 1.20: Υξφλνο αλαβάζκηζεο πιηθνχ (hardware) Γξάθεκα 1.21: Πξνζδνθίεο γηα επηπιένλ δπλαηφηεηεο ινγηζηηθνχ παθέηνπ Σει. Δπξεηήξην ρεκάηωλ ρήκα 1.1: ρέζε Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (A.I.S.) θαη Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο (M.I.S.) ρήκα 1.2: ηνηρεία ελφο Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σει. 4

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, θάζε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα ζχζηεκα ινγηζηηθήο. Η ινγηζηηθή είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απνηππψλνληαη νη επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο κε νηθνλνκηθνχο ή λνκηζκαηηθνχο φξνπο. Σα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο καο επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα γηα λα παξέρνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο. Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχ ηζρπξά εξγαιεία ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Μεηά απφ ηελ είζνδν ησλ βαζηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο εθζέζεηο (π.ρ., θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηζνινγηζκφο). Απηά ηα ζπζηήκαηα βνεζνχλ ηνπο ινγηζηέο λα παξάγνπλ απηφκαηα ηηο πξφηππεο νηθνλνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο πνιχ ρξφλν θαη θνχξαζε. Οη θαηάιιεινη έιεγρνη ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ππνινγηζηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηγνπξεπηνχλ φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο θαηαγξάθνληαη. Γηαθνξεηηθά, νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κπνξνχλ λα κελ είλαη εμαθξηβσκέλεο. Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο ππάξρνπλ θαη πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ινγηζηηθά θαη θνξνηερληθά γξαθεία. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα, ηα ζπγθεθξηκέλα παθέηα ζπγθεληξψλνπλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ, πνπ αλαγλσξίδνπλ ζε απηά έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ πξνο ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαρεηξίδνληαη φιεο ηηο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ηα Βηβιία Α', Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο, ηα πάγηα, ηα αμηφγξαθα, ηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΤΟ, ηηο δειψζεηο ΦΠΑ, θαη επηπιένλ δηαρεηξίδνληαη ηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θαη ηε κηζζνδνζία. Σαπηφρξνλα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη απηφκαηα κε ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ππνβνιή δειψζεσλ εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θ.ιπ., αιιά θαη κε εθαξκνγέο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα γηα αληαιιαγή θαη δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ. Η αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζην φηη επηηξέπνπλ ζε έλα κηθξφ ινγηζηηθφ γξαθείν, πνπ ζηειερψλεηαη ιφγνπ ράξε απφ δχν εξγαδφκελνπο, λα αλαιακβάλεη θαη λα δηεθπεξαηψλεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πιήζνο εξγαζηψλ, απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο κηαο επηρείξεζεο. 5

7 Πίλαθαο πληκήζεωλ E.R.P.: Enterprise Resource Planning (Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ) FIFO: First In First Out IT: Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο LIFO: Last In First Out Α.Δ.: Αλψλπκε Δηαηξεία ΑΠΓ: Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε Γ.Π.Α.Λ.: Γεληθά Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο Γ.Ο.Τ.: Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γ..: Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δ.Α.Φ.Γ...: Δηδηθψλ Αζθαιψλ Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ Δ.Γ.Λ..: Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Δ.Ο.Κ.: Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα Η/Τ: Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο ΙΚΑ: Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κ.Β..: Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΚΔ.Π.Τ.Ο.: Κέληξν Πιεξνθνξηθήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Λ.Π..: Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ξ.Ν.: Ξέλν Νφκηζκα Ο.Α.Δ.Δ.: Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Π.Γ.: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Π..Γ.: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο.Ο.Δ.: ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ.Ο.Λ.: ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Φ.Μ.Τ.: Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ Φ.Π.Α.: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 6

8 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά (ηππνπνηεκέλσλ θαη κε) ζε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά γξαθεία πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί θαηά πφζν ηα εηδηθά παθέηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ είλαη έηνηκα ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ελφο ζχγρξνλνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ. Δμεηάδεηαη κέζσ κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο ην θαηά πφζν ηα ινγηζηηθά παθέηα βνεζνχλ ηνπο ινγηζηέο λα ιχζνπλ έλα ζσξφ δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ππφ επίβιεςε επηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηνπο. ηα πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο κεραλνξγάλσζεο θαζψο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή αλάπηπμή ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην πξνβάιινληαη ηα νθέιε ηεο κεραλνξγάλσζεο, σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη έλα ινγηζηηθφ γξαθείν, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε πιεξνθφξεζε. Δπηπξνζζέησο αλαθέξεηαη ζηα πξναπαηηνχκελα ζηάδηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ζε ζχγθξηζε κε έλα ινγηζηηθφ γξαθείν πνπ πξνηηκά ηελ ρεηξφγξαθε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθαξκνγή πιένλ ηεο κεραλνξγάλσζεο, ζηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππφθεηηαη έλαο ινγηζηήο. Καηαδεηθλχεη ην θαηά πφζν δηεπθνιχλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη απνηειεί πιένλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε ελφο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε. Διπίδεηαη, κέζσ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο λα δηαθαίλεηαη ε αμία ηεο κεραλνγξάθεζεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα παξέρεη άξηζηεο ιχζεηο πξνζαξκνζκέλεο απφιπηα ζηηο αλάγθεο θάζε κνξθήο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ κεγηζηνπνηψληαο έηζη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. 7

9 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ θνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα απνδείμεη φηη ε κεραλνξγάλσζε ελφο ινγηζηηθνχ γξαθείνπ είλαη απνδνηηθή θαη εμηδαληθεχεη ηελ εξγαζία ηνπ ινγηζηή. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ε κεραλνξγάλσζε νξγαλψλεη έλα ινγηζηηθφ γξαθείν κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εζηηάδνληαο ζηελ παξαγσγή έξγνπ κε κεησκέλν θφζηνο. Έηζη ινηπφλ, εξεπλάηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ παθέησλ θαη ηεο κεραλνξγάλσζεο γεληθφηεξα φπσο απνηππψλεηαη απφ δείγκα ησλ ινγηζηψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο θαζψο θαηαγξάθνληαη θαη νη απαηηήζεηο απηψλ φζνλ αθνξά ζην είδνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ παθέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ παθέηνπ θαη ην θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ινγηζηψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη ε θαηάξηηζε ή γλψζε ησλ ελ ιφγσ ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθάζηνηε ινγηζηηθψλ παθέησλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη νη ηνκείο θαζψο θαη νη δηάθνξεο ινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ δηεπθνιχλνληαη κε ηελ εηζβνιή ζηα ινγηζηηθά γξαθεία ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ παθέηνπ. Απηφ νδεγεί φρη κφλν ζε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ αιιά θαη ζε απνθπγή πηζαλψλ ιαζψλ αιιά θαη αηειείσηεο ψξεο θνπηαζηηθήο εξγαζίαο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαδείμνπκε φηη ε εθαξκνγή ηεο κεραλνξγάλσζεο ζηα ινγηζηηθά γξαθεία δξα θαηαιπηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ ινγηζηψλ ζε απηά φπσο απνδεηθλχεη θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα. 8

10 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ Μεραλνξγάλσζε ζεκαίλεη νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). Μεραλνγξάθεζε είλαη ε θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή θαιείηαη ε θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Καξαγηψξγνο - Πεηξίδεο, 2006). Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο (Κνληάξεο., 2008). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη κηα ελνπνηεκέλε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα ζπζηαηηθά γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζε ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (Moscove, 2003). Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο (Information Technology ΙΣ) είλαη ην πιηθφ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθφ, δεδνκέλα, ηερλνινγία απνζήθεπζεο θαη δίθηπα πνπ απνηεινχλ έλα ζχλνιν φξσλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ. Τιηθφ (hardware) είλαη ηα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν ππνινγηζηήο (ηεθάλνπ, 1996). Λνγηζκηθφ (software) είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (ηεθάλνπ, 1996). Σππνπνηεκέλν παθέην είλαη έλα πξφγξακκα πξννξηζκέλν λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ελφο δηεπξπκέλνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κε ηε δπλαηφηεηα λα «ζηήλεηαη» ζηελ επηρείξεζε κε ηξφπν πνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηεο (Λεθάηεο, 2008). Δκπνξηθά παθέηα ελλννχκε ηηο εθαξκνγέο εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο (πειάηεο εηζπξάμεηο, πξνκεζεπηέο πιεξσκέο, θνζηνιφγεζε αγνξψλ θαη δηαρείξηζε απνζήθεο) φζν θαη πξνγξάκκαηα γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (Cartwright, 2008). Καηά παξαγγειία πξφγξακκα θαιείηαη απηφ πνπ είλαη πξννξηζκέλν λα θαιχςεη θάπνηεο ηδηφκνξθεο απαηηήζεηο. ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο (π.ρ. λνζνθνκεία, μελνδνρεία θ.ιπ.). 9

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ Ο ζθνπφο ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ είλαη λα ππνγξακκίζνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη λα δείμνπλ πφζν επνηθνδνκεηηθή κπνξεί λα γίλεη ε ελνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ ινγηζηηθή επηζηήκε. Δζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο ινγηζηέο ηφζν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Σν 1990 ζχκθσλα κε ηνλ Jean Shaoul νη ινγηζηέο γηα λα ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ ζην ηξίπηπρν ινγηζηηθή κάλαηδκελη ηερλνινγία ππνινγηζηψλ. Με ηελ ρξήζε ινηπφλ ελφο απινχ ζρεηηθά Λνγηζηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο απνηππψλεηαη ε ελνπνηεκέλε θχζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη νη ππφινηπεο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα πνιιά ρξφληα ε ινγηζηηθή πεξηειάκβαλε κφλν ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ ηαθηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ δελ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε ε δηνίθεζε λα πάξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ελ ζπλερεία απνθάζεηο. Ο Davis θαη ν Olson ην 1985 απέδσζαλ ηνλ αθφινπζν νξηζκφ φζνλ αθνξά ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. «Πξφθεηηαη γηα έλα βαζηζκέλν ζε κεράλεκα ζχζηεκα πνπ έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα λα ππνζηεξίμεη ιεηηνπξγίεο κάλαηδκελη, αλάιπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ». Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, δηαδηθαζίεο, κνληέια γηα αλάιπζε, πξνγξακκαηηζκφ, έιεγρν θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη κία βάζε δεδνκέλσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζηήο είλαη έλα κφλν εξγαιείν γηα ηνλ ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ, ηα πεξηζζφηεξα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζ απηφ πνπ ιέκε ζήκεξα ζην «ζηήζηκν» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ άιια αμηνινγνχληαη ζην θαηά πφζν ζπλαληνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, είλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε θαη πην ζεκαληηθά θαηά πφζν απνηεινχλ έλα αζθαιέο ζχζηεκα κε αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ. Οη ινγηζηέο, σζηφζν, πξέπεη λα κάζνπλ ηα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα δηαθφξνπο ιφγνπο θαη απφ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ν θαζέλαο. Δπξφθεηην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεπηνκεξείο θαη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο πνπ απνθηψληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα, αιιά θαη λα εκπιαθνχλ ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν φπνπ απαηηείηαη. αλ ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζα πξέπεη ζπρλά λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ελφο θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο ή κηαο αιιαγήο ζην ήδε ππάξρνλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εθπαίδεπζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ρξήζε απηνχ θξίλεηαη επηηαθηηθή. 10

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν Έλλνηα ηεο κεραλνξγάλωζεο Η ζχγρξνλε θνηλσλία, ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο (βηνκεραληθή, εκπνξηθή ινγηζηηθή, έξεπλεο ηεο αγνξάο, δηνηθεηηθέο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, θέληξα ππνινγηζκνχ θ.ιπ.), βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε λα θαηαρσξίζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θαηά θαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο νκάδεο πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα εμάγεη νξηζκέλα απνηειέζκαηα. πλήζσο ην πξφβιεκα ιχλεηαη κε κηα αιιεινπρία δηάθνξσλ πξάμεσλ: θαηαρψξηζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, ππνδηαίξεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο, δηαδνρηθέο επεμεξγαζίεο κε ινγηζηηθέο κεραλέο θαη θαηαγξαθέο σο ην ηειηθφ απνηέιεζκα (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996) Οξηζκόο ηεο κεραλνξγάλωζεο Ο φξνο κεραλνξγάλσζε απφ ηελ εηπκνινγία ηνπ ζεκαίλεη νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ελψ κεραλνγξάθεζε είλαη ε θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. ε αληηδηαζηνιή ν φξνο πιεξνθνξηθή δειψλεη ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθφξεζεο, ην ζχλνιν δειαδή ησλ κεζφδσλ γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). Αλ θαη ε κεραλνξγάλσζε κε ηε κεραλνγξάθεζε κνηάδνπλ λα είλαη θνληά, ε πξψηε θαίλεηαη λα εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή έξγνπ κε κεησκέλν θφζηνο θαη ε δεχηεξε ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Μαθξάλ θαη ησλ δχν ε πιεξνθνξηθή, έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ δνκή θαη ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, πεξηέρεη δε ζαθψο ηηο άιιεο δχν ζαλ ηκήκα ηεο αθνχ αθ ελφο ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο θαη αθ εηέξνπ ηα δεδνκέλα είλαη ζπζηαηηθά ηεο πιεξνθνξίαο (Δγθπθινπαίδεηα «Γνκή», 1996). ηελ πξάμε θαη νη ηξεηο φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπλψλπκνη. Θα έιεγε θαλείο φηη πξφθεηηαη απιά γηα αδηαθνξία πξνο ηελ ιεπηνκέξεηα, φκσο ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπο δελ είλαη γλσζηή νχηε ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ ζεσξνχλ φηη ε δνπιεηά ηνπο εμαληιείηαη ζε ηερληθά ζέκαηα, φπσο ηα δίθηπα θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Διάρηζηα είλαη ηα άηνκα ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ γλψζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη αθφκα ιηγφηεξα απηά πνπ γλσξίδνπλ ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο. Λίγεο είλαη νη αλζξσπνψξεο πνπ αλαιψλνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ζα θέξεη πιεξνθφξεζε. Οη ζπλαληήζεηο κε ηα άηνκα ησλ άιισλ δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ γηα ηελ κειέηε, θαηαγξαθή θαη ζπγρξνληζκφ ησλ ξνψλ εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο κεραλνγξαθηθέο ξνέο θαληάδνπλ πεξηηηή πνιπηέιεηα (Κνληάξεο., 2008). 11

13 Αλάγθε πιεξνθόξεζεο Η δηνίθεζε θαη ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο απαηηνχλ πιεξνθφξεζε, έρνπλ αλάγθε απφ ζσζηή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε. Γελ θαίλεηαη φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ απηφ αθξηβψο πνπ ρξεηάδνληαη γηαηί δελ γλσξίδνπλ νχηε ην βαζκφ ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ, νχηε ηελ κέζνδν ή ηνλ ηξφπν λα απμεζεί ην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζήο ηνπο. Έηζη θαηαιήγνπλ ζην λα δεηάλε απνζπαζκαηηθά θάπνηεο θαηαζηάζεηο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο. Δδψ νινθιεξψλεηαη ν θαχινο θχθινο, κε ηελ πιεξνθνξηθή λα επεμεξγάδεηαη μαλά δεδνκέλα πνπ κε θαζπζηέξεζε ζα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ηεο ζηηγκήο (Κνληάξεο., 2008). Σν λα έρεη κηα εηαηξεία θαιά κεραλήκαηα θαη ηθαλνχο ηερληθνχο δελ είλαη απηνζθνπφο, ζηφρν απνηειεί ε πιεξνθφξεζε. Γνπιεηά ησλ αλζξψπσλ ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη λα θξνληίδνπλ ψζηε φια ηα ηκήκαηα, φινη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδνληαη φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη. Γελ είλαη δνπιεηά ηνπο θαη δελ πξέπεη ιφγσ εηδηθψλ γλψζεσλ λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο άιισλ. Απηά ζα γίλνληαη κφλν απφ ηνπο θαζ χιε αξκφδηνπο θαη ε πιεξνθνξηθή πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απξφζθνπηα (Κνληάξεο., 2008). Οη άλζξσπνη ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ν θπζηθφο θνξέαο πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δνκψλ θαη ξνψλ ηεο πιεξνθνξίαο ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο επηρείξεζεο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα ζπληειεζηεί ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ άιισλ δηεπζχλζεσλ, δε κπνξεί λα πινπνηεζεί αλ δε κεηέρνπλ φινη κε ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο. Μφλν ηφηε ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δνκέο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ππφζηαζε πιεξνθνξίαο. Σφηε θαη ην ινγηζκηθφ παχεη λα ζεσξείηαη πξντφλ, γίλεηαη έλα κέζν γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο γλψζεο ή αθφκε παξαπέξα έλα κέξνο εμάιεηςεο ηεο άγλνηαο Μεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Οπζηαζηηθά δε κηιάκε γηα κηα θαηλνχξηα ινγηζηηθή έλλνηα, αιιά γηα ηελ λέα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο, ε νπνία αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε, παξέρνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Με δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή σο «ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή». Έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηε κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (Καξαγηψξγνο- Πεηξίδεο, 2006). 12

14 ηελ πξάμε έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ φξν κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή λα ελλννχκε ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηνλίδνληαο έηζη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη αλάκεζα ζηα άιια κέζα ελφο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κεραλνξγάλωζεο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ρψξα καο ήηαλ αλχπαξθηε. Η αλάπηπμή ηνπ ιάκβαλε ρψξα ζηα κεραλνγξαθηθά θέληξα κεγάισλ εηαηξεηψλ ηα νπνία ελνηθίαδαλ ηελ ρξήζε ηεξάζηησλ εθαξκνγψλ ζηηο εηαηξείεο. Ήηαλ ε επνρή ησλ «service bureaus» θαη ηεο εμππεξέηεζεο κφλν κεγάισλ εηαηξεηψλ (Άγλσζηνο, 2008). Απηή ήηαλ ε πξψηε εκθάληζε ηεο αγνξάο ινγηζκηθνχ ζηελ ρψξα καο. Απφ ηελ θίλεζε απηή, μεπήδεζαλ θη άιιεο εηαηξείεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηξεηο είραλ μερσξίζεη: Singular, Computer Logic θαη Unisoft. Δθηφο απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο (Pascal ζε δηάθνξεο εθδφζεηο γηα ηηο δχν πξψηεο, C γηα ηελ θαηλνηφκν Unisoft θαη πνιιέο έηνηκεο «βηβιηνζήθεο» γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αξρείσλ), νη εηαηξείεο απέδεημαλ πσο νη Έιιελεο πξνγξακκαηηζηέο δηέζεηαλ ηερληθή γλψζε θαη ζεκαληηθή εθεπξεηηθφηεηα. Αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο πσο θαηάθεξαλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο λα θαιχπηνπλ πάληα ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη πην πεξίπινθεο απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θάζε πειάηε Η επέθηαζε θαη ε εηζβνιή ε φιν ηνλ θφζκν νη εηαηξείεο έβιεπαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεραλνγξάθεζεο δηαδηθαζηψλ θαη δεηνχζαλ ζπλερψο λέα πξντφληα. Σν ηκήκα πσιήζεσλ, ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ, νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, φινη ήζειαλ λα απνθηήζνπλ εθαξκνγέο θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο. Δηδηθέο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θ.ιπ. αλαπηχρζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε εηαηξείεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο/δεκηνπξγνί ινγηζκηθνχ έγηλαλ πεξηδήηεηα ζηειέρε. Αλάινγε εμέιημε, θπζηθά, γλψξηζαλ θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Βάζεηο δεδνκέλσλ (databases) γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, παξαζπξηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηηο εθαξκνγέο, C/C++ ηελ παξαγσγή θψδηθα. ηα κέζα ηνπ 1990 εκθαλίζηεθε ε λέα ηάζε πνπ ιεγφηαλ «αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο» (object-oriented programming). Γελ θαηαζθεπάδεηαη γξακκηθφο θψδηθαο γηα θάζε εθαξκνγή, αιιά θψδηθαο πνπ θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ «αληηθεηκέλνπ». Καιψληαο ην θαηάιιειν αληηθείκελν θαη δηεθπεξαηψλνληαο ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά ιεηηνπξγία, πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ (Άγλσζηνο, 2008). 13

15 Καηά ην 1996, νη Γεξκαλνί ζπλεξγάζηεθαλ καδί κε ηνπο Βέιγνπο ηεο BaaN, ηνπο Ακεξηθάλνπο ηεο Oracle, ηεο PeopleSoft θαη άιισλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Η πξφηαζή ηνπο νλνκαδφηαλ ινγηζκηθφ «Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ» (Enterprise Resource Planning E.R.P.), θαη έθεξε πνλνθέθαιν ζηελ ρψξα καο. Οη εηαηξείεο πνπ ήζειαλ λα εγθαηαζηήζνπλ «ινγηζκηθφ θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηηο απαηηήζεηο δηεζλψλ εηαηξεηψλ», ιηπνζπκνχζαλ κφιηο άθνπγαλ «ηελ δηεζλνχο δηάζηαζεο» ηηκή ηνπ θαη νη εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ είδαλ ηνλ ηίηιν «εκπνξνινγηζηηθφ παθέην» λα είλαη πνιχ ιίγνο κπξνζηά ην βαξχγδνππν «E.R.P.» Τπήξμαλ αληηδξάζεηο θαη γηα ηα δχν γεγνλφηα. Οη μέλεο εηαηξείεο θαηάιαβαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαλ λα δηαζέζνπλ ρηιηάδεο επξψ εθάπαμ γηα εγθαηάζηαζε επηρεηξεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξψ γηα εηήζηα ππνζηήξημε, ήηαλ εμαηξεηηθά ιίγεο, θαη παξνπζίαζαλ κηθξφηεξεο, θζελφηεξεο εθδφζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο (Άγλσζηνο, 2008). Οη ειιεληθέο εηαηξείεο επέιεμαλ δχν ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάπνηεο πξνζέζεζαλ κεξηθέο, ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο θαη απιά άιιαμαλ νλνκαζία ζηα πξντφληα ηνπο, νλνκάδνληάο ηα E.R.P. Οη πην ζνβαξέο αλέπηπμαλ εληειψο λέα πξνγξάκκαηα. Ξέραζαλ ην MS-DOS πνπ ηφζα ρξφληα απνηεινχζε ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, αμηνπνίεζαλ ηελ γλψζε πνπ είραλ γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζην ειιεληθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη παξνπζίαζαλ πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. Η νλνκαζία «E.R.P.» ηνπο άμηδε, ην θφζηνο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν ηνπ μέλνπ αληαγσληζκνχ θαη νη πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο: Unix, Windows Server θαη άιια, επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Άγλσζηνο, 2008) Δμέιημε ηεο ινγηζηηθήο Η ξαγδαία εμέιημε ησλ κέζσλ, φπσο ε εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ινγηζηήξηα ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, έδσζαλ λέα ψζεζε ζηε ινγηζηηθή πνπ αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηηο απμεκέλεο πιένλ απαηηήζεηο. Η εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απάιιαμε ην ινγηζηή απφ κεγάιν φγθν δνπιεηάο ξνπηίλαο, ζπκπίεζε ην θφζηνο ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, αχμεζε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, δηεχξπλε ηνπο νξίδνληεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. Γφζεθε, ινηπφλ, έκθαζε ζην ξφιν ηεο σο ζπζηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ππνβνήζεζεο ιήςεο απνθάζεσλ (Ρεβάλνγινπ θαη Γεσξγφπνπινο, 1994). 14

16 εκαζία ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Information Technology IT) θαη ηωλ δηθηύωλ ππνινγηζηώλ ζηνπο ινγηζηέο Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ έλα ζχγρξνλν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηθφ χζηεκα (Λ.Π..), νη ινγηζηέο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (IT). Οη ππνινγηζηέο επηηξέπνπλ ζηνπο ινγηζηέο λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο γξεγνξφηεξα, κε αθξίβεηα θαη κε ζπλέπεηα απ φηη κε ηηο ρεηξνλαθηηθέο κεζφδνπο. Σν ινγηζκηθφ βνεζά ηνπο ινγηζηέο ζηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλάπηπμε πξνυπνινγηζκψλ Κέξδε από ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο (IT) Σα θέξδε απφ ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο ινγηζηέο είλαη: Γξεγνξφηεξε επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ. Μεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο ζπγθξίζεηο κε ηα δεδνκέλα. Υακειφηεξν θφζηνο θάζε ζπλαιιαγήο. Δγθπξφηεξε πξνεηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ θαη άιισλ απνηειεζκάησλ. Πην ζπλνπηηθή απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ, κε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φηαλ απαηηείηαη. Δπξχηαην θάζκα ησλ επηινγψλ γηα ηελ είζνδν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ. Τςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο δηεπζπληέο, νη νπνίνη καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο απνηειεζκαηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ Ο ξόινο ηνπ ινγηζηή ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο Γηα λα θαηαζηήζνπκε ζαθέζηεξε ηε ζρέζε ηνπ ζχγρξνλνπ ινγηζηή κε ηε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή ζα αλαθεξζνχκε ζην ξφιν ηνπ ινγηζηή ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία ηα θαζεκεξηλά ηνπ θαζήθνληα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κεηαμχ άιισλ: ηελ θαηαγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ επηρείξεζε, ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο, ηελ θαηάξηηζε ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ, 15

17 ηελ ελεκέξσζε ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζηειερψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ηε δηαηήξεζε νκαιψλ ζρέζεσλ κε ηξίηνπο πξνο ηελ επηρείξεζε (Δθνξίεο, Σξάπεδεο θ.ιπ.) ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Παξ φηη ε θνξνινγία δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηε ινγηζηηθή επηζηήκε, ζήκεξα ε ηειεπηαία δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε ιήςε πνιιψλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. ιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην ινγηζηηθφ επάγγεικα λνκνζεζίεο θαη θαλνληζκνχο: o Σν Δ.Γ.Λ.. θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ηνπ. o Σε θνξνινγηθή λνκνζεζία. o Σνλ Κψδηθα Βηβιίσλ & ηνηρείσλ (Κ.Β..). o Σε θνξνινγία ηνπ Φ.Π.Α., o ηνηρεία, εκπνξηθνχ δηθαίνπ. o ηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο. o Δξγαηηθή λνκνζεζία. o Σε λνκνζεζία θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ. o Σηο επηκέξνπο θνξνινγίεο (εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, δεκνηηθψλ θφξσλ θ.ιπ.). Σξφπνπο θαη κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξεί θαλείο λα πξνζζέζεη ηελ ππνρξέσζε απζηεξήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δ.Γ.Λ.., ηηο πξφζζεηεο αλαιχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α., ην πιήζνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Intrastat, Vies), αιιά θαη ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα άκεζε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ινγηζηή ζηε ζεκεξηλή επηρείξεζε (Καξαγηψξγνο Πεηξίδεο, 2006). ιεο νη παξαπάλσ γλψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη πιένλ θαζεκεξηλά κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ κεραλνγξάθεζεο. Η επαξθήο γλψζε ηεο κεραλνγξάθεζεο είλαη ινηπφλ απαξαίηεην πξνζφλ γηα ην ζχγρξνλν ινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πζηήκαηα πιεξνθνξηώλ Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο (Moscove θαη ζπλ., 2003). θνπφ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ηνλ έιεγρν, ηνλ ζπληνληζκφ αιιά θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κηα επηρείξεζε. 16

18 Λνγηζηηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (Accounting Information System A.I.S.) Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (A.I.S.) είλαη ην ππνζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζπζζσξεχεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηεο νληφηεηαο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζην ππνζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Moscove θαη ζπλ., 2003). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη κηα ελνπνηεκέλε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα ζπζηαηηθά γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζε ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (Wilkinson, 1999). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πξέπεη, ζήκεξα, λα είλαη έλα ζ φιν ην πιάηνο ηεο επηρείξεζεο ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ, πνπ ζηξέθεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Σα Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Romney Steinbart, 2003) εζηηάδεη ζην λα θαηαλνήζεη πψο ιεηηνπξγεί ην ινγηζηηθφ θχθισκα: πψο λα ζπιιέμεη δειαδή ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ, πψο λα κεηαζρεκαηίζεη απηά ηα δεδνκέλα ζε πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί ε δηνίθεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηεπζχλεη νξζά ηελ επηρείξεζε θαη ηέινο πψο λα εμαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Σν Λνγηζηηθφ χζηεκα Πιεξνθφξεζεο, επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεη θαη θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Γεληθέο Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο (General Accepted Accounting Principles GAAP) Πιεξνθνξίεο θαη Απνθάζεηο Οη ρξήζηεο ηεο ινγηζηηθήο εκπίπηνπλ ζε δχν επξχηεξεο νκάδεο, ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο. Οη managers πςεινχ επηπέδνπ, απαηηνχλ ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πιεξνθνξίαο απ φηη νη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. Μηα δηάθξηζε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κεηαμχ ησλ δχν επξχηαησλ ηάμεσλ ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθνξίαο, ηελ ππνρξεσηηθή θαη ηελ πξναηξεηηθή. Τπάξρνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο (Uma Gupta, 2000) πνπ δίλνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο: Πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Γεκηνπξγεί ζπλζήθεο εχθνιεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνθπγήο αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Η έιιεηςε άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίαο ζην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ίζσο λα κεηαθξάδεηαη θαη ζε δπζθνιία επηβίσζεο. Μείσζε ρξφλνπ θαηαρσξήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ: Η πιεξνθνξία εηζέξρεηαη κία θνξά. 17

19 Δλλνηνινγηθά ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ θφζηνπο νθέινπο. ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ππνρξεσηηθήο πιεξνθνξίαο, ε πξσηαξρηθή ζεψξεζε είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ελψ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα πξφηππα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο. ηαλ ε παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πξναηξεηηθή, ε πξσηαξρηθή ζεψξεζε είλαη ηα απνθηψκελα νθέιε λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο (Bodnar θαη Hopwood, 2004) Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (Management Information System M.I.S.) έλαληη Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο (M.I.S.) παξέρεη νηθνλνκηθέο θαη κε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο (π.ρ. δηνίθεζε). Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (A.I.S.) παξέρεη ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο εμσηεξηθνχο αιιά θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο. Σα δχν ζπζηήκαηα επηθαιχπηνπλ θαη παξέρνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ίδησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Moscove ζπλ., 2003). Σρήκα 1.1: Σρέζε Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (A.I.S.) θαη Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Γηνίθεζεο (M.I.S.) M.I.S. Π.. Πσιήζεσλ Π.. Παξαγσγήο A.I.S. Π.. Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Π.. Αλζξψπηλσλ πφξσλ Παξαγγειίεο / Πσιήζεηο Υξεψζεηο / απαηηήζεηο / εηζπξάμεηο Αγνξέο / ππνρξεψζεηο / πιεξσκέο Παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο Γεληθή ινγηζηηθή Πεγή: Μαλδήιαο Α., Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ΙΙ 18

20 Η δηάξζξωζε ηνπ Λνγηζηηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθόξεζεο Η χπαξμε νπνηαζδήπνηε νξγαλσκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηε ιεηηνπξγία θάπνηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η πιήξεο, κε βάζε ηηο Γεληθψο Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο, ζπληειεί ζηελ παξαγσγή θαηάιιεισλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πιεξνθνξηψλ. Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (A.I.S.) θαηαγξάθεη κε πξνδηαγεγξακκέλν ηξφπν ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, επεμεξγάδεηαη ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξάγεη αλαθνξέο πξνο ηνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Σρήκα 1.2: Σηνηρεία ελόο Λνγηζηηθνύ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Λνγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξρέο Σερλνινγία Βάζε δεδνκέλσλ Δπηθνηλσλία Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθαζία ιήςεο δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ A.I.S. Δπεμεξγαζία γεγνλφησλ Λεηηνπξγία επηρείξεζεο Αλαθνξέο Έιεγρνο Πεγή: Μαλδήιαο Α., Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ΙΙ ην ζρήκα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ κειέηε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. πλνπηηθά: Τεσνολογία: Η ηθαλφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηελ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο. Γελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζπδήηεζε ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη βαζηά απνηειέζκαηα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σν E.R.P., Δ-επηρεηξείλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα έμππλα ζπζηήκαηα είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα. Βάζειρ δεδομένυν: Γηα ηελ αλάιπζε, ηελ πξνεηνηκαζία πιεξνθνξηψλ θαηάιιεισλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ, είλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε θαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ελδνεπηρεηξεκαηηθψλ θαη εμσηεξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ). Αναθοπέρ: Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αλαθνξψλ πνπ παξάγνληαη απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο νη ππνρξεψζεηο, νη απαηηήζεηο θαη νη επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ. 19

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα