Βαζικά ζημεία διάλεξηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαζικά ζημεία διάλεξηρ"

Transcript

1 Διοικητική Λογιστική Δηάιεμε 1 ε Εηζαγσγή ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Δξ. Δεκήηξεο Μπάιηνο Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Τη είλαη ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ινγηζηή Φξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο Δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη ινγηζηηθή θφζηνπο 1

2 Λογιζηική Είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο Σηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πξαγκαηνπνηνχληαη γεγνλφηα πνπ κεηαβάιινπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Η ινγηζηηθή αλαγλσξίδεη, απνηηκά, θαηαγξάθεη απηά ηα (ινγηζηηθά) γεγνλφηα θαη ζπλνςίδνληαο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ηα παξνπζηάδεη. Ελδηαθεξφκελνη εληφο (δηνίθεζε, δηεπζπληέο ηκεκάησλ, ππάιιεινη θ.α.) θαη εθηφο ηεο κνλάδαο (πηζησηέο, κέηνρνη, θξάηνο, επελδπηέο θ.α.) Κιάδνη ινγηζηηθήο: Φξεκαηννηθνλνκηθή, Δηνηθεηηθή, Φνξνινγηθή, Ειεγθηηθή θ.α. Σηφρνο ηεο ινγηζηηθήο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ Χπημαηοοικονομική λογιζηική (ΧΛ) Ο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζηνρεχεη ζηε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ νλνκάδεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή Η ΦΛ αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, θαηάηαμε, θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο βξίζθνληαη εθηφο ηεο κνλάδαο Όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ΦΛ θαηαιήγνπλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκφο, Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, Σεκεηψζεηο) Σηφρνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο βξίζθνληαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο 2

3 Διοικηηική λογιζηική (ΔΛ) Ο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο πνπ ζηνρεχεη ζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο νλνκάδεηαη δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Η ΔΛ αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, θαηάηαμε, θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο βξίζθνληαη εληφο ηεο κνλάδαο Όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ΔΛ θαηαιήγνπλ ζε αλαθνξέο θαη εθζέζεηο Η ΔΛ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηνίθεζε θαη ζηα ζηειέρε ηεο κνλάδαο, άξα ηθαλνπνηεί ηεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο Σηφρνο ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο βξίζθνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο Δηνηθεηηθή ινγηζηηθή = Λνγηζηηθή θφζηνπο Λήςε απνθάζεσλ 3

4 Σηελέση επισείπηζηρ και λήτη αποθάζευν Σρεδηαζκφο Δηνίθεζε θαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία Έιεγρνο λογιζηική (παπάδειγμα 1ο); Έζησ κία επηρείξεζε πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη ήδε επεθηαζεί ζε 10 ρψξεο θαη ζρεδηάδεη λα αλαπηπρζεί ζε 2 αθφκα. Σρεδηαζκφο Θα επηιερζνχλ 2 ρψξεο γηαηί φρη 3 ή 4; Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο; Πνηεο ζα επηιεγνχλ; Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο εληνπίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο Τν βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηε θηινζνθία ηεο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ηεο Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο πξνηείλεη ηηο επηθξαηέζηεξεο ελαιιαθηηθέο 4

5 λογιζηική; Σρεδηαζκφο Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο πξνηείλεη ηηο επηθξαηέζηεξεο ελαιιαθηηθέο Σηφρνο ηεο επηρείξεζεο ηα απμεκέλα έζνδα θαη θέξδε. Γηα θάζε ρψξα πνπ έρεη ήδε επεθηαζεί, θάζε θαηάζηεκα θαη θάζε πξντφλ, ε επηρείξεζε γλσξίδεη πνηα είλαη ηα θφζηε, πνηα ηα έζνδα θαη πνηα ηα θέξδε. Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε πφξνπο κηαο ηέηνηαο επέθηαζεο θαη αλ δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επθαηξία. Πσο γλσξίδεη ηα παξαπάλσ; Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη έλαο θαιφο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο) αλαιχεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο πσιήζεηο, ηα θφζηε θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ζπληάζζεη εθζέζεηο πνπ παξαδίδεη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Η διοίκηση κειεηά απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη πξνβαίλεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Διοικηηική λογιζηική και Σσεδιαζμόρ Εληνπηζκφο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ Πξνηείλεη επηθξαηέζηεξεο ιχζεηο πνπ δηαηεξνχλ ή θαη εληζρχνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 5

6 λογιζηική; Σρεδηαζκφο Έζησ φηη επειέγε ην άλνηγκα ελφο κφλν θαηαζηήκαηνο δηφηη ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πθίζηαηαη αθφκα θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο είλαη πςειφο Ο ζρεδηαζκφο απηήο ηεο επέθηαζεο απαηηεί ηελ θαηάξηηζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan) θαη πξνυπνινγηζκνχ φπνπ ζα αλαιχνληαη, κε πνζνηηθνχο φξνπο, νη θηλήζεηο θαη ηα πεξηζψξηα θηλήζεσλ ζρεηηθά κε π.ρ. ην ρψξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην πφζν κπνξεί λα θνζηίζεη, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί θαη νη ακνηβέο ηνπο, ηα έκπεηξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζηε ρψξα επέθηαζεο θαη θπξίσο νη δαπάλεο πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη δελ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ, νη ζηφρνη γηα ηηο πσιήζεηο ηεο 1 εο πεξηφδνπ θ.α. Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά, κε ηε κνξθή πξνυπνινγηζκνχ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επέθηαζεο Διοικηηικόρ λογιζηήρ (και Σσεδιαζμόρ) Εληνπίδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο Πξνηείλεη επηθξαηέζηεξεο ιχζεηο πνπ δηαηεξνχλ ή θαη εληζρχνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο Σπληάζζεη πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ πνζνηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 6

7 λογιζηική; Η επηρείξεζε πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε λέα ρψξα. Τη γίλεηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο; Δηνίθεζε θαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία Πσο θπκαίλνληαη νη πσιήζεηο ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε; Υπάξρνπλ ππάιιεινη ζε θάζε ηκήκα, θάζε ζηηγκή ηεο εκέξαο; Υπάξρνπλ πξντφληα πνπ εμαληιείηαη ην απφζεκά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη θαζπζηεξεί λα αληηθαηαζηαζεί; Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζπληάζζεη εθζέζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ιήςε θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ. λογιζηική; Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά; Η ζσζηή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο απνηππψλεηαη ζηα θέξδε; Έιεγρνο Πσο θπκαίλνληαη νη πσιήζεηο ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε θαη πφζν απνθιίλνπλ απφ αξρηθνχο ζηφρνπο; Πσο απνδίδνπλ νη λένη ππάιιεινη ζε θάζε ηκήκα; Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζπληάζζεη εθζέζεηο (αλαθνξέο απφδνζεο, performance report) πνπ ζπγθξίλνπλ ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Η δηνίθεζε, κέζσ ησλ αλαθνξψλ απφδνζεο, εληνπίδεη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη επεκβαίλεη. Έηζη, κέζσ ησλ αλαθνξψλ απφδνζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, δεκηνπξγείηαη κία δηαξθήο θαηάζηαζε αλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ (feedback) κεηαμχ δηνίθεζεο θαη θαηαζηήκαηνο, φπνπ ην θαηάζηεκα ειέγρεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη γηα λα εθπιεξψζεη ην ζθνπφ ηνπ. 7

8 Λήτη αποθάζευν, Κύκλορ ζσεδιαζμού και ελέγσος Σρεδηαζκφο Αλαθνξά απφδνζεο θαη αλαηξνθνδφηεζε Λήςε απνθάζεσλ Δηνίθεζε θαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία Έιεγρνο Δηαξθήο δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο κε ηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή λα είλαη ρξήζηκε ζε θάζε ζηάδην, άξα απαξαίηεηε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ Διοικηηική λογιζηική και κοζηολόγηζη Σε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπλ είλαη απαξαίηεηε ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαζψο κέζσ απηήο ηα ζηειέρε δηεπθνιχλνληαη σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ. Τα ζηειέρε γηα λα απνθαζίζνπλ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηεο αλάπηπμεο κηαο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ απηνχ ηνπ θφζηνπο νλνκάδεηαη θνζηνιφγεζε Άξα, θνζηνιφγεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζην λα ζπγθεληξψζνπλ, θαηαηάμνπλ, θαηαγξάςνπλ θαη επηκεξίζνπλ ηηο δαπάλεο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηεο αλάπηπμεο κηαο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. Η θνζηνιφγεζε είλαη ην ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο πνπ νδεγεί ζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, ην νπνίν θφζηνο απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ 8

9 λογιζηική (παπάδειγμα 2ο); Έζησ κία επηρείξεζε θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο θνπθσκάησλ απφ μχιν θαη αινπκίλην. Πνην είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ελφο θνπθψκαηνο απφ μχιν θαη πνην απφ αινπκίλην; Μέζσ ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο απνθηνχκε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο αιιά θαη ην πσο απηφ επηκεξίδεηαη Πνηα είλαη ε πξνβιεπφκελε δήηεζε γηα θάζε είδνο θνπθψκαηνο θαη πσο ζα νξγαλσζεί ε παξαγσγή; Μέζσ ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο απνθηνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε, ηα απνζέκαηα πξντφλησλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε θαη θαη επέθηαζε πξνζδηνξίδνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε παξαγσγή ζα νξγαλσζεί κε γλψκνλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. Διαθοπέρ Χπημαηοοικονομικήρ και Διοικηηικήρ Λογιζηικήρ (1) Φξήζηεο Εμσηεξηθνί ρξήζηεο (κέηνρνη, δαλεηζηέο, θπβέξλεζε, επελδπηέο) Εζσηεξηθνί ρξήζηεο (δηνίθεζε, δηεπζπληηθά ζηειέρε) Φξφλνο Αληηθείκελν Λνγηζηηθά Πξφηππα Έκθαζε ζηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζην παξειζφλ Έκθαζε ζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ Σπλνπηηθά δεδνκέλα γηα φιν ηνλ νξγαληζκφ Λεπηνκεξείο εθζέζεηο αλά ηνκέα ζρεηηθά κε π.ρ. ηα πξντφληα, ηα απνζέκαηα Αθνινπζνχληαη νη γεληθψο απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (π.ρ. ΕΓΛΣ) Αθνινπζνχληαη απνδεθηέο αξρέο απφ ηα ζηειέρε θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 9

10 Διαθοπέρ Χπημαηοοικονομικήρ και Διοικηηικήρ Λογιζηικήρ (2) Φξφλνο θαη αθξίβεηα πιεξνθφξεζεο Φαξαθηεξηζηηθά δεδνκέλσλ Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. έηνο), αθξηβείο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ηζνινγηζκφο) Έκθαζε ζηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε, κπνξεί θαη εηο βάξνο ηεο αθξίβεηαο αλ ππάξρεη αλάγθε ιήςεο άκεζεο απφθαζεο Έκθαζε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη επαιεζεπζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ Έκθαζε ζηε βαζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ Υπνρξέσζε θαη κε Υπνρξεσηηθή κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αξκφδησλ αξρψλ (π.ρ. Υπνπξγείν) Πξναηξεηηθή θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο Διοικηηική Λογιζηική και ηεσνολογία Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο γηα λα ζπληάμεη εθζέζεηο θαη αλαθνξέο ρξεηάδεηαη δεδνκέλα πνπ αθνχ επεμεξγαζηεί ζα θαηαιήμεη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο Χξήζε κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ινγηζηήξην, έιεγρνο απνζεκάησλ, δηαρείξηζε θαη δηαλνκή πξντφλησλ) Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Δηνίθεζεο (ΠΣΔ) Δεδνκέλα γηα δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Ο δηνηθεηηθφο ινγηζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην ΠΣΔ 10

11 Δεξιόηηηερ διοικηηικού λογιζηή Γλψζε κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο Καηαλφεζε ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο Θεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία Δηνξαηηθφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα 11

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Δ 20 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα Δθαξκνγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΛΑΓΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα. ΚΟΤΜΑΡΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο γηα Δηαηξεία Ηιεθηξνληθήο Παξαγγειηνιεςίαο

Μειέηε, ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο γηα Δηαηξεία Ηιεθηξνληθήο Παξαγγειηνιεςίαο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ Μειέηε, ρεδίαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα