I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες ,78 2. Δάνεια Τραπεζών ,42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 361 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 η πρωινή, συνήλθε το Δ.Σ. της Α Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ στην Άνδρο στην έδρα της Εταιρείας στην θέση Σταυροπέδα Ανδρου μετά από πρόσκληση του Προέδρου Κα Μόσχα Πέτσα του Λεονάρδου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ: 1. Εγκριση του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και των οικονομικών Καταστάσεων που τον συνοδεύουν. 2. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Πρόσκλησης σ αυτήν και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 3. Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 4. Ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1.Μόσχα Πέτσα του Λεονάρδου,Πρόεδρος 2.Πέτσα Μόσχα του Βασιλείου,Αντιπρόεδρος 3.Πέτσα Ειρήνη Μέλος 4.Πέτσα Βασίλειος Μέλος 5.Λάβδας Ανδρεας του Νικ. Μέλος Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Κα Πέτσα Μόσχα του Λεονάρδου η οποία είπε τα εξής: Σας παρουσιάζω τον Ισολογισμό της εταιρείας της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης 2014, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων του έτους 2014 και το προβλεπόμενο από τον Ν.2190/1920 Προσάρτημα. Παρακαλείται το Δ.. Σ να προχωρήσει στην έγκρισή τους. Ο Ισολογισμός της εταιρείας την 31/12/2014 έχει ως εξής: (επισυνάπτεται ο ισολογισμός 31/12/2014)

2 ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ Α.Ε ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 12435/81/Β/86/50 ΑΡ.ΓΕΜΗ ENEΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβ. Αναπ. Αξία 1.Έξοδα ιδρύσεως & Α εγκατ/σης 660,31 660,31 0 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως , ,14 0,07 Ι.Κεφαλαιο , ,45 0,07 1.Καταβλημένο ,60 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης-επιχ/σεις επενδύσεων 1.Γήπεδα-οικόπεδα , ,81 2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ.στοιχ ,27 2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία , , ,81 ΙV.Αποθεματικα κεφάλαια 3.Κτίρια & τεχνικά έργα , ,22 488,99 1.Τακτικό αποθεματικό ,15 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & ,66 λοιπός εξοπλισμός ,75 0,91 3.Ειδικά αποθεματικά 1.039,55 5.Μεταφορικά μέσα , ,97 0,01 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξεων ,31 6.Επιπλα &λοιπόςεξοπλισμός , ,91 0, ,01 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , ,40 V. Αποτελέσματα εις νέο ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. Υπόλοιπο Ζημίων εις νέο ,25 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.323,59 Σύνολο πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,99 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ,63 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ Απαιτήσεις I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες ,78 2. Δάνεια Τραπεζών ,42 2.Γραμμάτια Εισπρακτέεα στο Χαρτοφυλάκιο 3.000,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες ,00 1.Προμηθευτές ,64 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 6.392,82 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη -468, Επίδικοι πελάτες & χρεώστες ,37 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί -0, Χρεώστες διάφοροι ,57 11.Πιστωτές διάφοροι , , ,37 ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ,79 1.Ταμείο ,25 3.Καταθέσεις όψεως 2.332, ,82 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ,42 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Μείον: Κόστος πωλήσεων 0,00 Καθαρά αποτ/τα Ζημίες Χρήσεως 3.591,86 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 0,00 Υπόλοιπο Ζημιών προηγ χρήσεων ,39 Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης 7.500,00 Ζημίες εις νέο ,25 Σύνολο 7.500,00 Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.137, ,51 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως 362,49 Πλέον ή (Μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι 0,23 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και Συναφή Έξοδα 2618, ,47 Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως ,98 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΙΙ.ΜΕΙΟΝ (ή Πλέον): Εκτακτα αποτελέσματα ΠΕΤΣΑ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝ ΠΕΤΣΑ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1335, ,88 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία) ,86 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ MEION:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 1.331,62 ΧΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος 1.331,62 0,00 ΑΦΜ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ,86 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Α.Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ Μετά από διαλογική συζήτηση και σχετικές επεξηγήσεις το Δ. Σ εγκρίνει ομόφωνα Τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμά- Των Χρήσης, Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης,Πίνακα Διάθεσης Από- Τελεσμάτων και το προσάρτημα.). Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετησια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους.πρότεινε δε να πραγματοποιηθεί αυτή την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 η απογευματινή, στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη Σταυροπέδα της Άνδρου. Ακόμα προτείνω επειδή η Γενική Συνέλευση αυτή είναι καθολική να μην γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α. Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΠΕΤΣΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΛΙΚΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο Καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 η απογευματινή στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σταυροπέδα του Δήμου Άνδρου της Νήσου Ανδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνελευση, οφείλει να καταθέσει τους ιδρυτικούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγραφά της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΔΡΟΣ 3 Ιουνίου 2015 Την πρόταση της προέδρου κάνει ομόφωνα δεκτή το Δ. Σ, κατόπιν ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ. Σ ως προς το τρίτο θέμα τη ημερησίας διάταξης. Η Πρόεδρος παρουσίασε προσχέδιο της έκθεσης του Δ. Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το οποίο μετά την ανάγνωσή του εγκρίθηκε.

4 ΠΡΟΣ ΤΗΝ Kύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα το ετος 2014 και τα μοναδικά έσοδα της εταιρείας προήλθαν από την πώληση παλαιών Σιδήρων (Σκρα) της επιχείρησης. Η εταιρεία διατηρεί μόνο το λογιστήριο για τον διακανονισμό των παγίων στοιχείων της και την είσπραξη των απαιτήσεων της από τους πελάτες της. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης και τον συνοδεύοντα Αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές. α)αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) εκτός από τα γήπεδα (οικόπεδα) τα οποία εμφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίστηκε μετά την γενόμενη μέσα στην χρήση 2012 αναπροσαρμογή της αξίας αυτών με βάση τις διατάξεις του νόμου 2065/92. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις οι οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. Ανάρτηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στην ιστοσελίδα της εταιρείας Από τις οικονομικές καταστάσεις, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Λογαριασμού Απότελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης αναρτήθηκαν όπως προβλέπει ο νόμος στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στάλθηκαν στην υπηρεσία ΓΕΜΗ στο επιμελητήριο Κυκλάδων. Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης 2014.Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ. Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό

5 Για την Χρήση 2015 δεν θα οριστούν Ελεγκτές λόγω χαμηλού κύκλου εργασιών της χρήσης Τέλος, η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι με δική της φροντίδα οι οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν όπως προαναφέρθηκε στην έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Η πρόεδρος του Δ.Σ Πέτσα Μόσχα του Λεονάρδου

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ

Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/Β/03/57 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 20 Στου Ζωγράφου σήμερα 30 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτος 2014 και ώρα 10πμ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα ενταύθα και επί της οδού Μ.Ασίας 19,γραφεία της εταιρείας,ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Χ.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.mediterraneanenergy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012 SWEET HEART Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 37246/03/Β/96/44 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000815901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα