13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ"

Transcript

1 13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

2 Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ Αγαπεηνί Ννζειεπηέο Πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, Φίινη, Σπλεξγάηεο, Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παγθύπξηνπ Σπλδέζκνπ Ννζειεπηώλ Φεηξνπξγείνπ (ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Φ) κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο αλαθνηλώλνπλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ 13 νπ Σπλεδξίνπ Πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο, ην όπην ζα δηεμαρζεί ζηε πεξηνρή ηεο αθξηηηθήο Ακκνρώζηνπ, ζην μελνδνρείν Grecian Park ην νπνίν δεζπόδεη ηνπ θεκηζκέλνπ θόιπνπ ηνπ Κόλλνπ ζην Πξσηαξά, ζηηο 4-5 Οθησβξίνπ Παξά ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπκε, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ απνθάζηζε όπσο πξνρώξεζε ρσξίο ελδνηαζκνύο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ πηζηεύνληαο αθξάδαληα όηη ζα έρνπκε ηελ πιήξε ππνζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ζαο ώζηε ην ζπλέδξην λα ζηεθζεί κε πιήξε επηηπρία. Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη ηδηαίηεξα ζηε Πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή θαζηζηνύλ επηβεβιεκέλν θαζήθνλ λα πξνζθέξνπκε ηελ επθαηξία ζηα κέιε καο λα εκπινπηίζνπλ θαη λα εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Η ζπλερηδόκελε θαη πξνγξακκαηηζκέλε δηάδνζε ηεο γλώζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο απνθηά άιιε δηάζηαζε θαη απνηειεί ζεκειηώδε αξρή ζηελ πξνζπάζεηα γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη απηό ζήκεξα θαζίζηαηαη αλαγθαίν θαη επηηαθηηθό ππό ην θώο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο όπσο ε αλακελόκελε εηζαγσγή ηνπ ΓΕΣΥ. Τα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζαο ππόζρνληαη όηη ζα θαηαξηίζνπλ έλα πςεινύ επηπέδνπ επηζηεκνληθό πξόγξακκα κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Επειπηζηνύκε όηη ζα έρνπκε ηε αζξόα πξνζέιεπζε θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ζαο όπσο πάληα. Εύρνκαη ζε όινπο Υγεία, Επεκεξία θαη Επαγγεικαηηθή επηηπρία. Με εθηίκεζε Αληξέαο Ξελνθώληνο Πξόεδξνο ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Φ

3 Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Αληηπξόεδξνο Γξακκαηέαο Σακίαο Αληξέαο Ξελνθώληνο Αλδξέαο Πηηζηιιίδεο Παλαγηώηα Μπισλά Φνίβνο Ισάλλνπ Νίθνο Κσλζηαληίλνπ Μαξία Παπά απίλα Μνλνγηνύ Παλίθνο Γαβξηήι Μάξηνο Πνιπδώξνπ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Γξακκαηέαο Μέινο Μέινο Μέινο Μέινο Αληξέαο Ξελνθώληνο Παλαγηώηα Μπισλά Κώζηαο Γεσξγίνπ Μαξία Παπά Άλλα Κεξαπλνύ Μάξηνο Πνιπδώξνπ Παλαγηώηα Έιιελα

4 ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 4-5 Οθηώβξε 2013 ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ GRECIAN PARK ΠΡΩΣΑΡΑ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ Ηκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο πεξίιεςεο εξγαζηώλ 30 Απγνύζηνπ 2013 ΓΛΧΑ Επίζεκε γιώζζα πλεδξίνπ είλαη ε Ειιεληθή ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν επηζηεκνληθό πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηξνγγπιέο Σξάπεδεο, Δηαιέμεηο, Ειεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο, Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλώζεηο, Κιηληθά Εξγαζηήξηα. ΔΚΘΔΖ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη έθζεζε Ιαηξνηερληθνύ εμνπιηζκνύ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν.

5 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ 1) Οη ζπγγξαθείο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο πεξηιήςεηο ησλ εξγαζηώλ ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 2) Η πεξίιεςε λα είλαη γξακκέλε ζην Η/Τ ζε πξόγξακκα WORD ζε γξακκαηνζεηξά Arial 12 θαη λα ππνβιεζεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε Γξακκαηέα ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο κε ηε κνξθή ζπλεκκέλνπ αξρείνπ. ην πεδίν «ζέκα» ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο λα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν, ε δηεύζπλζε θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ ζπγγξαθέα. 3) Οη πεξηιήςεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ 30 ε Απγνύζηνπ ) Αλ ε εξγαζία έρεη εθπνλεζεί από πεξηζζόηεξν ηνπ ελόο ηόηε ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία λα είλαη ππνγξακκηζκέλν. 5) Μόλν ν νκηιεηήο ζα είλαη απαιιαγκέλνο ζπλδξνκήο ζπλεδξίνπ. 6) Η επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ παξαιαβή ηεο πεξίιεςεο ζαο κε ειεθηξνληθό κήλπκα. 7) Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ARIAL BOLD ζηελ Ειιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα. 8) Σν θείκελν ηεο πεξίιεςεο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 250 ιέμεηο. 9) Η πεξίιεςε λα έρεη ηελ εμήο δνκή: Αλ είλαη εξεπλεηηθή εξγαζία: Εηζαγσγή θνπόο Τιηθό Μέζνδνο Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα Εάλ πξόθεηηαη γηα αλαζθόπεζε: Εηζαγσγή θνπόο Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα

6 ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Διεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο Γηαιέμεηο ηξνγγπιέο Σξάπεδεο 10 ιεπηά 20 ιεπηά 60 ιεπηά ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΓΓΡΑΦΔΑ Δπώλπκν: Όλνκα: Ννζνθνκείν/Κιηληθή: Σκήκα: Θέζε: Γηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο: Πόιε: Γηεύζπλζε: Σ.Κ.: Σειέθωλν Δξγαζίαο: ΦΑΞ: Κηλεηό Σειέθωλν: ΔΓΓΡΑΦΖ Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην ΤΝΔΓΡΗΟ παξαθαιείζηε όπωο απνζηείιεηε ζπκπιεξωκέλν ην Γειηίν πκκεηνρήο ζαο. ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΜΔΛΖ 40 ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΜΖ ΜΔΛΖ 50 ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ ΦΟΗΣΖΣΔ 20 Σν θόζηνο εγγξαθήο πεξηιακβάλεη: Δίζνδν ζηηο επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο πλεδξηαθό πιηθό (πλεδξηαθή ηζάληα, κπινθ ζεκεηώζεωλ, ζηπιό, βηβιίν πξαθηηθώλ, πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο) πκκεηνρή ζηελ ηειεηή έλαξμεο Γηαιείκκαηα θαθέ Σν βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 4/10 /2013 ην Gala Dinner, ην νπνίν ζηνηρίδεη 33 επξώ ην άηνκν, γηα ηα κέιε ηνπ ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ. πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ εγγξαθή ζην ζπλέδξην ζα επηρνξεγεζνύλ 13 επξώ. Όζνη από ηνπο ππόινηπνπο ζύλεδξνπο επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ ζην δείπλν είλαη εππξόζδεθηνη θαη ζα επηβαξπλζνύλ εμνινθιήξνπ ην θόζηνο Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη κνπζηθή, πινύζην θαγεηό θαη απεξηόξηζην Κππξηαθό πνηό.

7 Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΜΒΑΜΑ ΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ Κππξηαθνύ πλδέζκνπ Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ ζην. Σ. Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ Λεκεζνύ. Αξηζκόο IBAN: CY ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΠΡΟ ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΠΡΟ ΚΤΤΝΟΥ ΜΔ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΜΔΣΡΖΣΑ ζηα κέιε ηνπ Γ.. ΚΤΤΝΟΥ αλά επαξρία ή ζην ρώξν ηνπ πλεδξίνπ θαηά ηηο θαζνξηζκέλεο ώξεο εγγξαθήο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθό πξόγξακκα. Σν μελνδνρείν Grecian Park πξνζθέξεη εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο ζπλέδξνπο πνπ επηζπκνύλ λα πξνθξαηήζνπλ δηακνλή. Grecian Park Hotel Γίθιηλν 100 ην δωκάηην κε πξόγεπκα Μνλόθιηλν 80 ην δωκάηην κε πξόγεπκα Γηα θξαηήζεηο λα απνηείλεζηε ζην μελνδνρείν Sonia C. Papadopoulos Sales & Reservations Manager T: (direct), F: , E: W:

8 Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ. 13 ν Παγθύπξην πλέδξην Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ 4 5 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ, 2013, Ξελνδνρείν Grecian Park, Πξωηαξάο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ:. ΣΙΣΛΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ: Σ.Κ: ΣΗΛ: Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν:. Αξ. Σαπηόηεηαο:.Αξ. Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ::. Επηζπκείηε όπσο ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) ζαο θαηαρσξεζεί ζην Αξρείν ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο πιεξνθνξηώλ από ην ύλδεζκν, γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο ζαο γηα απεξρόκελα ζπλέδξηα θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο; ΝΑΙ ΟΥΙ Δειώζεηο ζπκκεηνρήο (ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ) κέρξη θαη ηηο 10 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε κε ζην αλάινγν ηεηξαγσλάθη ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΜΔΛΖ ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ ΜΖ ΜΔΛΖ ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ ΦΟΗΣΖΣΔ 20 Αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο κέρξη θαη ηελ 15 ε επηεκβξίνπ ζα ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή ηνπ 50% ηνπ πνζνύ πνπ πιεξώζεθε. Μεηά από απηή ηελ εκεξνκελία δελ ζα γίλεηαη θακία επηζηξνθή. Λόγσ πεξηνζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεσλ ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Η ηηκή πεξηιακβάλεη ηελ εγγξαθή, ηα πιηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ηα πξαθηηθά θαη ηα ξνθήκαηα θαηά ηα δηαιείκκαηα ηνπ πλεδξίνπ. Επηζπκώ λα ζπκκεηάζρσ ζην Gala Dinner ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2013 θαη ώξα Γηα ηα ΜΗ ΜΈΛΗ : Επηζπλάπησ ην πνζό ησλ 33./ άηνκν, Αξ. Αηόκσλ:.. Η ηηκή πεξηιακβάλεη κνπζηθή, θαγεηό θαη απεξηόξηζην Κππξηθό πνηό. ΝΑΙ ΟΥΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ: Σν μελνδνρείν Grecian Park πξνζθέξεη εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο ζπλέδξνπο πνπ επηζπκνύλ λα πξνθξαηήζνπλ δηακνλή. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη όπσο πξνβνύλ ζηηο αλάινγεο δηεπζεηήζεηο ζην Σει (direct), Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην ζπλέδξην παξαθαιώ απεπζύλεζηε ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο ή ζπκβνπιεπηείηε ηελ 1 ε αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ. Παξαθαιείζηε όπωο παξαδώζεηε ην Γειηίν πκκεηνρήο πιήξωο ζπκπιεξωκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζηα κέιε Γ.. ΚΤ.Τ.ΝΟ.Υ αλά επαξρία.

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Βάζειρ Γεδομένων Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Διζαγωγή - Οπιζμοί Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα αληηθείκελα Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 08/10/2010 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ήηαλ αιθαβεηηθά: Γηαλλνπνιίηεο Κσλ/λνο Ησαλλίδεο Φίιηππνο

Διαβάστε περισσότερα