ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΣΕΦΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ- ΙΑΡΚΕΙΑ Α ρ θ ρ ο 1 Ίδρυση- Επωνυµία- Έδρα Το Σωµατείο αρχικά ιδρύθηκε µε την επωνυµία «Σύλλογος Ιδιοκτητών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής" µε έδρα την Αθήνα και το καταστατικό του εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 15/1976 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωµατείων Πρωτοδικείου Αθηνών µε αύξοντα αριθµό 5808/ Στη συνέχεια το καταστατικό του σωµατείου τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 2831/80 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωµατείων Πρωτοδικείου Αθηνών µε αύξοντα αριθµ ειδ. 1661/81 µε την επωνυµία "Επαγγελµατικό Σωµατείο Iδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής" (ΕΣΙΦΜΕΑ). Η ψήφιση του Ν. 1712/1987 «Περί εκσυγχρονισµού των επαγγελµατικών οργανώσεων» επέβαλαν νέα τροποποίηση του καταστατικού του, που πραγµατοποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 1036/1988 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία σωµατείων του ίδιου Πρωτοδικείου µε αύξοντα αριθµό Γενικό 5808/88 και Ειδικό 1661/88.

2 Το επαγγελµατικό σωµατείο λειτουργεί συνέχεια µέχρι σήµερα, µε έδρα την Αθήνα και µε την τελευταία τροποποίηση, κωδικοποίηση και αναδιατύπωση του Καταστατικού του, που έγινε στις 28 Μαρτίου 2009 από την Καταστατική Γενική Συνέλευση, ενεκρίθη το παρόν καταστατικό για να ισχύσει για το µέλλον και τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυµία του σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΣΕΦΑ) για τις σχέσεις δε µε την αλλοδαπή στην ξενόγλωσση σε «S.E.F.A», η οποία θα ισχύει για το µέλλον. Έδρα του σωµατείου παραµένει η Αθήνα. Α ρ θ ρ ο 2 Σκοπός Σκοπός του Σωµατείου είναι: Η διαφύλαξη, µελέτη και προαγωγή των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων των µελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Επιµέρους σκοποί του σωµατείου στα πλαίσια του γενικού αυτού σκοπού είναι ιδίως: 1. Η βελτίωση και εξύψωση του επιπέδου των φροντιστηρίων της ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 2. Η αναβάθµιση της ποιότητας, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και η γενικότερη βελτίωση της Ελληνικής Εκπαίδευσης, σε όλους τους τοµείς, επίπεδα, βαθµίδες και εκφάνσεις της. 3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών και η προώθηση και επίλυση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. 4. Η συνεχής επιµόρφωση, βελτίωση της επιστηµονικής κατάρτισης και η άνοδος του πολιτιστικού και µορφωτικού επιπέδου των µελών, ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. 5. Η συνεχής βελτίωση της οργάνωσης, της πρακτικής, των µέσων και του εξοπλισµού των µελών, ώστε να ενισχύονται οι δυνατότητές τους, η αξιοπιστία, η ετοιµότητα και η ανταγωνιστικότητά τους.

3 6. Η συνεχής και κατάλληλη διαφώτιση του κοινού, για τον εκπαιδευτικό ρόλο και την κοινωνική-εκπολιτιστική επίδραση που ασκούν τα φροντιστήρια γενικά. 7. Η συνεργασία µε άλλες επιστηµονικές οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την προώθηση και διάδοση των σκοπών του σωµατείου και την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν. 8. Η συνεργασία µε κάθε συναφή κλάδο, ίδρυµα, σωµατείο, άλλη αρχή του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα. 9. Η συστηµατική µελέτη των προβληµάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 10. Η επίβλεψη της τήρησης των κανονισµών λειτουργίας των φροντιστηρίων νοµού Αττικής µε την δηµιουργία κωδίκων επαγγελµατικής δεοντολογίας και ορθής εφαρµογής των. 11. Τέλος σκοπός του σωµατείου είναι η προστασία της πνευµατικής µας κληρονοµιάς και της εθνικής µας γλώσσας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, η καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ελευθερίας, δηµοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Α ρ θ ρ ο 3 Μέσα Για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου: H ιοίκηση του σωµατείου απευθύνεται στις δηµόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τους εκπροσώπους διαφόρων Κοινωνικών Οµάδων, τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σε κάθε φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου που θα µπορούσε κατά περίπτωση να βοηθήσει, για κάθε ζήτηµα που αφορά σε επαγγελµατικά θέµατα και συµφέροντα των µελών του, γενικά ή επί µέρους, για τη διαµόρφωση, τη λήψη και την εφαρµογή των αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά, επαγγελµατικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συµφέροντα των µελών και γενικότερα τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

4 Πιο συγκεκριµένα και στα πλαίσια των παραπάνω µέσων : 1. Το σωµατείο προς υποστήριξη και προβολή των δραστηριοτήτων του και την διάδοση των θέσεων και απόψεών του, διοργανώνει διαλέξεις, ηµερίδες, σεµινάρια, εθνικά ή διεθνή συνέδρια κλπ. και πραγµατοποιεί διάφορες πνευµατικές και κοινωνικές εκδηλώσεις πάνω σε θέµατα και ζητήµατα της εκπαίδευσης, της επιστήµης, του πολιτισµού, κοινωνικά κλπ. 2. ιοργανώνει κάθε νόµιµης µορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβληµάτων και την περιφρούρηση των επιστηµονικών, επαγγελµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων των µελών. 3. Χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο, για την ενηµέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώµης και της ηµόσιας ιοίκησης πάνω στα θέµατα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών. 4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συµµετοχή του σωµατείου σε συµβούλια, κρατικά και κοινοτικά όργανα και φορείς, κρατικές επιτροπές, Οργανισµούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέµατα που άµεσα ή έµµεσα αφορούν τον κλάδο. 5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα, περιοδικά και εφηµερίδες, επαγγελµατικού, επιστηµονικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και µορφωτικού ενδιαφέροντος, τα έσοδα των οποίων διατίθενται µόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του σωµατείου. 6. Συσπειρώνει και δραστηριοποιεί τα µέλη. 7. Θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας και λειτουργίας των µελών του σωµατείου (π.χ. κανόνες συνεργασίας, αλληλοκαλύψεως µε µέσα και υλικό, ανταγωνισµού κλπ) 8. Συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας για παρακολούθηση και επεξεργασία θεµάτων που αφορούν τον κλάδο. 9. Παρακολουθεί συνεχώς τις πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες που καθορίζουν το επαγγελµατικό περιβάλλον. 10. Ενθαρρύνει τη δηµιουργία Ιδρύµατος, Λέσχης, εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης από τα µέλη, καθώς και την οργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης. 11. Συγκροτεί το κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό εξοπλισµό του σωµατείου και πλουτίζει αυτόν µε τα απαραίτητα µέσα.

5 12. Μετέχει οργανικά σε δύο (2) το πολύ Οµοσπονδίες, µία κλαδικού και µία γενικού ή τοπικού χαρακτήρα µε ταυτόσηµους σκοπούς και επιδιώξεις. 13. Λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι επαγγελµατικοί, οικονοµικοί και κοινωνικοί σκοποί του σωµατείου. 14. Προστατεύει µε κάθε νόµιµο µέσο από κάθε προσβολή της αξιοπρέπειας µέλους ή µελών του σωµατείου, µε κυκλοφορία ψευδών ή συκοφαντικών ή υβριστικών δηλώσεων ή δηµοσιευµάτων. 15. Συµµετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Α ρ θ ρ ο 4 ιάρκεια Η διάρκεια του Σωµατείου καθορίζεται αόριστος. Το Σωµατείο διαλύεται όπως ορίζει ο Νόµος και το καταστατικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ -ΕΓΓΡΑΦΗ- ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ Α ρ θ ρ ο 5 Μέλη- Εγγραφή Μέλη του σωµατείου εγγράφονται µε αίτησή τους προς το Σ, οι εκπαιδευτικοί φροντιστές. Εκπαιδευτικός φροντιστής είναι εκείνος ο οποίος είναι πτυχιούχος ανώτατης πανεπιστηµιακής σχολής, έχει άδεια διδασκαλίας και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στο χώρο της νόµιµης φροντιστηριακής εκπαίδευσης (δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας), έχοντας µετοχική ή ιδιοκτησιακή σχέση µε νόµιµη και αδειοδοτηµένη φροντιστηριακή µονάδα που βρίσκεται στο νοµό Αττικής. Τα µέλη διακρίνονται σε: Α) τακτικά Β) συνδεδεµένα και Γ) επίτιµα. Α)Τακτικά µέλη του σωµατείου µπορούν να είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιότητα εκπαιδευτικού φροντιστή, όπως ορίστηκε παραπάνω και µε τους κατωτέρω περιορισµούς:

6 i)tακτικά µέλη εγγράφονται, µέχρι τρία (3) το ανώτερο, οµόρρυθµα µέλη οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών, εφ όσον συµµετέχουν σ αυτές µε ποσοστό 20% και άνω και εφόσον έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού φροντιστή, όπως ορίστηκε παραπάνω. Σε περίπτωση που κανένα από τα παραπάνω µέλη δεν συγκεντρώνει το ως άνω ποσοστό (20%) µπορεί να εγγραφεί τακτικό µέλος, ένας εκ των εταίρων, ο οποίος έχει την ιδιότητα εκπαιδευτικού φροντιστή και ο οποίος θα οριστεί µε κοινή απόφαση των υπολοίπων µελών-µετόχων της εταιρείας. ii)επίσης ως µέλη εγγράφονται ο Πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµβουλος και µέχρι δύο µέλη του διοικητικού συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών και µέχρι δύο διαχειριστές των ΕΠΕ, εφόσον είναι και εκπαιδευτικοί φροντιστές, όπως ορίστηκε παραπάνω. iii)από φροντιστηριακή µονάδα που συµµετέχει σε δίκτυο ή αλυσίδα φροντιστηρίων κοινών συµφερόντων που λειτουργούν στο νοµό Αττικής κάτω από την ίδια επωνυµία, σήµα ή διακριτικό τίτλο, τακτικά µέλη εγγράφονται στο σωµατείο, τα φυσικά πρόσωπα που είναι εκπαιδευτικοί φροντιστές κατά τον παραπάνω ορισµό και µε τον παρακάτω ειδικότερο περιορισµό: Aν το δίκτυο ή η αλυσίδα φροντιστηρίων περιλαµβάνει µέχρι τρεις (3) φροντιστηριακές µονάδες, έχουν δικαίωµα να εγγραφούν ως τακτικά µέλη στο σωµατείο µέχρι τρία (3) το ανώτερο φυσικά πρόσωπα (ένα από την κάθε φροντιστηριακή µονάδα). Αν το δίκτυο ή η αλυσίδα φροντιστηρίων περιλαµβάνει περισσότερες από τρεις (3) φροντιστηριακές µονάδες, για κάθε τέσσερις (4) επιπλέον, πέραν των τριών (3) πρώτων φροντιστηριακών µονάδων, εγγράφονται στο σωµατείο ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως τακτικό µέλος και τα υπόλοιπα τρία (3) ως συνδεδεµένα (ένα από την κάθε φροντιστηριακή µονάδα). Τα παραπάνω ισχύουν ανεξαρτήτως του αν οι συµµετέχουσες σε δίκτυο ή αλυσίδα φροντιστηριακές µονάδες λειτουργούν µε τη µορφή ατοµικών επιχειρήσεων ή µε την µορφή εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και ΕΠΕ). Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα γίνονται τακτικά µέλη στο σωµατείο κατά την παρούσα παράγραφο, θα ορίζονται µε κοινή απόφαση των εκπαιδευτικών φροντιστών των φροντιστηριακών µονάδων που συµµετέχουν στο δίκτυο ή την αλυσίδα φροντιστηρίων και σε περίπτωση έλλειψης κοινής

7 απόφασης αυτών, θα γίνονται τακτικά µέλη, µε βάση τη σειρά εγγραφής τους στο σωµατείο, δηλ. τα τρία (3) πρώτα, το έβδοµο (7 ο ) το ενδέκατο (11 ο ) κ.ο.κ. Β) Συνδεδεµένα µέλη, είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού φροντιστή, αλλά δεν συγκεντρώνουν τις λοιπές παραπάνω προϋποθέσεις των τακτικών µελών. Το συνδεδεµένο µέλος γίνεται τακτικό, αν συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις του τακτικού µέλους. Κάθε υποψήφιο τακτικό ή συνδεδεµένο µέλος εγγράφεται στο σωµατείο, εφόσον συµπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, µετά από αίτηση που υποβάλλει στο Σ του σωµατείου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το επάγγελµα, η διεύθυνση κατοικίας και επιχείρησής του και ο αριθµός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου. Επίσης στην αίτηση το υποψήφιο τακτικό ή συνδεδεµένο µέλος αναγράφει και αν είναι µέλος φροντιστηριακής µονάδας που συµµετέχει σε αλυσίδα φροντιστηρίων ή σε δίκτυο φροντιστηρίων κοινών συµφερόντων. Η αίτηση συνοδεύεται από: Ι. Άδεια διδασκαλίας ΙΙ. Καταστατικό της εταιρείας (αν συµµετέχει σε εταιρεία) από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιοκτησιακή ή µετοχική σχέση του υποψηφίου τακτικού ή συνδεδεµένου µέλους, καθώς και η έδρα της εταιρείας. ΙΙI.Μαζί µε την αίτησή του, το υποψήφιο τακτικό µέλος υποβάλλει στο Σ του σωµατείου, υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελµατικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώµατός του εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις. Το τακτικό µέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελµατικής οργάνωσης, µε νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δύο οργανώσεων και εφόσον έχει συµπληρωθεί ο χρόνος από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυµεί την αλλαγή, για την εκλογή αντιπροσώπων στην δευτεροβάθµια οργάνωση. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση εγγραφής του τακτικού ή του συνδεδεµένου µέλους µε απόφαση του Σ, το µέλος οφείλει να καταβάλει στο σωµατείο εφάπαξ εισφορά, η οποία αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του.σ κατ έτος, oπότε γίνεται η εγγραφή του στο µητρώο των µελών τού σωµατείου. Κατόπιν τούτου, το µέλος εφόσον έχει καταβάλει και την ετήσια συνδροµή του, δικαιούται να ζητήσει και να του χορηγηθεί από το Σ του σωµατείου το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο (εφόσον είναι τακτικό µέλος) και η ταυτότητα µέλους

8 (τακτικού ή συνδεδεµένου µέλους), από τη στιγµή που αυτά θα εκδίδονται από το σωµατείο για τα µέλη, κατόπιν αποφάσεως του Σ του. Η ταυτότητα µέλους θα ισχύει για το έτος για το οποίο χορηγείται και θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραµµατέα καθώς και τη σφραγίδα του σωµατείου. Κατ έτος θα γίνεται επανέλεγχος των αποδεικτικών εγγράφων και θα επανεκδίδεται η ταυτότητα τακτικού ή συνδεδεµένου µέλους. Μαζί µε την ταυτότητα τακτικού ή συνδεδεµένου µέλους θα χορηγούνται κατ έτος και κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα ( Ιντερνετ) του σωµατείου, οι οποίοι είναι θα είναι αυστηρά προσωπικοί και θα ισχύουν για ένα (1) έτος. Κάθε τακτικό ή συνδεδεµένο µέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Σ, την τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του και οιαδήποτε µεταβολή τυχόν επέλθει στις παραπάνω προϋποθέσεις. Η αίτηση για την εγγραφή µέλους (τακτικού ή συνδεδεµένου) υποβάλλεται στο Σ και γίνεται δεκτή, εφόσον το υποψήφιο µέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου αυτού, µε την αίτηση δε, πρέπει να δηλώνεται ανεπιφύλακτα αποδοχή του καταστατικού. Το.Σ. του Σωµατείου, µέσα σε 30 µέρες από την αίτηση εγγραφής συνεδριάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την εγγραφή. Αν περάσουν 30 µέρες από την υποβολή της αίτησης, χωρίς το Σ να αποφασίσει σχετικά, ο αιτών, έχει δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο ικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του ως µέλους του σωµατείου. Η ιδιότητα του µέλους, αποκτάται ένα µήνα µετά την εγκριτική απόφαση του.σ. ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή. Γ.Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο σωµατείο ή στο χώρο της εκπαίδευσης γενικά. Ο τίτλος είναι τιµητικός και δεν γεννά δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για το άτοµο που τον φέρει. Κάθε τακτικό µέλος έχει το δικαίωµα να είναι τακτικό µέλος σε δύο (2) το πολύ πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις (σωµατεία). Α ρ θ ρ ο 6 Συνδροµές

9 Ο καθορισµός του ύψους του δικαιώµατος εγγραφής, της τακτικής και της έκτακτης υποχρεωτικής συνδροµής µέλους, αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 6/9 των µελών του, απαγορεύεται δε η αναδροµική ισχύς αυτών. Η είσπραξη των κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρεωτικών συνδροµών από τα µέλη του σωµατείου µπορεί να γίνεται α) απευθείας από τα µέλη ή β) ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωµατείου, από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ή τα Επικουρικά Ταµεία όπου είναι ασφαλισµένα τα µέλη του σωµατείου, µε σύµφωνη γνώµη των διοικήσεων των οργανισµών ή των ταµείων αυτών, οι οποίοι παρακρατούν τις εισφορές αυτές από τα µέλη και τις αποδίδουν στο σωµατείο. Α ρ θ ρ ο 7 ικαιώµατα Υποχρεώσεις µελών Α. ικαιώµατα Κάθε µέλος έχει τα παρακάτω δικαιώµατα: Α.Τα τακτικά µέλη και εφόσον είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, έχουν τα παρακάτω δικαιώµατα: 1. Να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες µε µία ψήφο, για κάθε λαµβανόµενη απόφαση µε δικαίωµα λόγου και ψήφου. 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του σωµατείου, σε Επιτροπές και ως αντιπρόσωποι στις ανώτερες οργανώσεις στις οποίες ανήκει το σωµατείο. 3. Να κάνουν προτάσεις και να ζητούν πληροφορίες από το Σ για όλα τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο. 4. Να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών και των λαµβανοµένων από την ΓΣ και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν και να λαµβάνουν αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τους αφορούν και να ενηµερώνονται επί της πορείας των προβληµάτων του κλάδου. Β. Τα συνδεδεµένα µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών πλην του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στις συνεδριάσεις των ΓΣ

10 παρευρίσκονται µε δικαίωµα λόγου, αλλά όχι ψήφου και δεν υπολογίζονται στον σχηµατισµό απαρτίας της. Β.Υποχρεώσεις µελών Τα τακτικά και τα συνδεδεµένα µέλη του σωµατείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις : 1. Να πληρώνουν εµπρόθεσµα τις τακτικές και έκτακτες συνδροµές τους προς το Σωµατείο. 2. Να τηρούν το καταστατικό, να ενεργούν σύµφωνα µε τους σκοπούς του σωµατείου και να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Σ και των λοιπών οργάνων του σωµατείου. 3. Να συµµετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του σωµατείου και να συµπαραστέκονται στα όργανα της ιοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών του. 4. Να γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στο.σ. κάθε αλλαγή της επαγγελµατικής τους κατάστασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουµε, ότι έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν κάθε µεταβολή της επαγγελµατικής τους ιδιότητας, την ανάκληση άδειας φροντιστηρίου ή διδασκαλίας, την σύναψη µόνιµης εργασιακής σχέσης µε το δηµόσιο, την αλλαγή ή τροποποίηση καταστατικού φροντιστηριακής τους µονάδος, την αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), την συµµετοχή τους σε αλυσίδα ή δίκτυο φροντιστηρίων µε κοινή επωνυµία, σήµα ή διακριτικό τίτλο, κλπ. 5. Να συµµετέχουν στις πνευµατικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Σωµατείου. 6. Υποχρεώνονται επίσης να παρέχουν στα όργανα του σωµατείου κάθε πληροφορία ή έγγραφα που θα τους ζητηθούν. Α ρ θ ρ ο 8 Αποχώρηση Τα τακτικά και συνδεδεµένα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρούν απ το σωµατείο ελεύθερα, µετά από κοινοποίηση σχετικής επιστολής αποχώρησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο ή τον Πρόεδρό του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν την λήξη της λογιστικής

11 χρονιάς και ισχύει για το τέλος της, για οικονοµικούς λόγους. Από την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στο σωµατείο, αυτή δεν ανακαλείται. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αποχώρησης µέλους από αξίωµα που τυχόν κατέχει σε όργανο του σωµατείου. Το αποχωρήσαν µέλος δεν απαλλάσσεται από τις οικονοµικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του σωµατείου, κατά το έτος της αποχώρησής του, τις οποίες οφείλει να καταβάλει στο σύνολό τους. ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του σωµατείου που αποχωρούν, µπορούν να επανεγγραφούν τηρώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο παρόν καταστατικό. Α ρ θ ρ ο 9 ιαγραφή -Αποβολή Α. ΙΑΓΡΑΦΗ Το µέλος (τακτικό ή συνδεδεµένο) διαγράφεται υποχρεωτικά από το σωµατείο µε αιτιολογηµένη απόφαση του Σ που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη υπαιτιότητάς του αν : 1. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού. 2. Συµπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του σωµατείου και τις αποφάσεις της ΓΣ και του Σ. 3. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο (2) συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδροµή του προς το σωµατείο. 4. εν έλαβε µέρος αδικαιολόγητα σε πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 5. εν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 6. Συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόµος επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλµατος και µετά τη συνταξιοδότησή του. 7. Αν συνάψει εργασιακή σχέση αορίστου διαρκείας µε το ηµόσιο. 8. Αν καταδικασθεί αµετάκλητα για αδίκηµα που προβλέπεται και τιµωρείται από τους νόµους περί επαγγελµατικών σωµατείων. Β. ΑΠΟΒΟΛΗ Το µέλος (τακτικό ή συνδεδεµένο) αποβάλλεται από το σωµατείο µε αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ, η οποία αποφασίζει κατόπιν πράξης του Σ, µε την οποία το Σ εισηγείται την αποβολή µέλους. Το Σ πριν την εισήγηση

12 της αποβολής µέλους, οφείλει να διεξαγάγει έρευνα, ανακρίσεις, να καλέσει σε απολογία το µέλος, ενεργώντας ως πρωτοβάθµιο πειθαρχικό όργανο και αφού πεισθεί ότι συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι αποβολής του, εισηγείται µε πράξη του, αιτιολογηµένα, την αποβολή του στην Γενική Συνέλευση. Αποβάλλεται δε το µέλος από την Γ.Σ, αν: 1. Οι ενέργειές του ή η δράση του αντιβαίνουν εσκεµµένα στους σκοπούς του σωµατείου. 2. Αντιδρά και δεν πειθαρχεί εσκεµµένα στις αποφάσεις του Σ ή της ΓΣ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. 3. Συντρέχει σπουδαίος λόγος που αντικειµενικά δικαιολογεί την αποβολή του από το σωµατείο. 4. Καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα που προβλέπεται και τιµωρείται από το Νόµο περί επαγγελµατικών σωµατείων. Στην περίπτωση της αποβολής απαιτείται υπαιτιότητα του µέλους. Η περί αποβολής µέλους, πράξη του Σ, εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη µετά την έκδοσή της, Γενική Συνέλευση των µελών του σωµατείου. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να διατάξει και συµπληρωµατικές ανακρίσεις και η απόφασή της κοινοποιείται στο προς αποβολή µέλος, στην οποία αναφέρεται τόσο το άρθρο του καταστατικού που παραβιάστηκε, όσο και το παράπτωµα του µέλους. Τα αποτελέσµατα της αποβολής, επέρχονται από την λήψη της αποφάσεως περί αποβολής του µέλους από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αποβολής του, το µέλος δικαιούται να προσφύγει στο αρµόδιο κατά νόµο δικαστήριο, εντός των κατά νόµο τιθεµένων προθεσµιών. Α ρ θ ρ ο 10 Επανεγγραφή µελών Παραιτηθέν ή διαγραφέν µέλος επανεγγράφεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι παραιτήσεως-διαγραφής του. Για την επανεγγραφή αποβληθέντος µέλους απαιτείται απόφαση της ΓΣ, η οποία θα κρίνει και αν εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής του µέλους. Επανεγγραφόµενο το µέλος, υποχρεώνεται να καταβάλλει τις συνδροµές του προηγούµενου και του τρέχοντος έτους της επανεγγραφής του µαζί µε το ποσό επανεγγραφής του. Α ρ θ ρ ο 11

13 Υπαγωγή σε δευτεροβάθµια οργάνωση 1. Το Σωµατείο είναι µέλος της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) που αποτελεί τη δευτεροβάθµια οργάνωση του κλάδου σε πανελλαδική κλίµακα. Εκπροσωπείται στην Ο.Ε.Φ.Ε. µε αντιπροσώπους που εκλέγονται ταυτόχρονα µε την εκλογή των οργάνων ιοίκησης µε µυστική ψηφοφορία. Η δέσµευση ισχύει για δύο (2) χρόνια από την τελευταία συµµετοχή των µελών σε εκλογή αντιπροσώπων. Η θητεία των αντιπροσώπων συµπίπτει µε τη θητεία των λοιπών οργάνων. 2. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων στην Ο.Ε.Φ.Ε,. ή σε άλλη Οµοσπονδία που πιθανόν να δηµιουργηθεί στο µέλλον, εκλέγονται αντιπρόσωποι βάσει του νόµου και των καταστατικών των υπερκείµενων οργανώσεων. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις του σωµατείου προς τις δευτεροβάθµιες και τις τριτοβάθµιες οργανώσεις στις οποίες ανήκει, ή θα ανήκει στο µέλλον, θα ανέρχονται στο νόµιµο ποσοστό που τάσσεται κάθε φορά από το νόµο ή το καταστατικό των οργανώσεων αυτών. 3. Οι υπερκείµενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει το σωµατείο, έχουν το δικαίωµα να πληροφορούνται το περιεχόµενο των βιβλίων και στοιχείων του σωµατείου βάσει του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α ρ θ ρ ο 12 Όργανα διοίκησης Όργανα ιοίκησης του Σωµατείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των µελών, β) Το ιοικητικό Συµβούλιο, γ) Η ελεγκτική επιτροπή. Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώτατο όργανο ιοίκησης του σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών του, η οποία αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται σύµφωνα µε το Νόµο ή το καταστατικό, στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.

14 Η Γενική Συνέλευση του σωµατείου απαρτίζεται από τα τακτικά µέλη της, τα οποία εφόσον είναι ταµειακά τακτοποιηµένα έχουν δικαίωµα λόγου και ψήφου. Τα συνδεδεµένα και τα επίτιµα µέλη παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, µε δικαίωµα λόγου και όχι ψήφου. Ενδεικτικά και ειδικότερα η Γενική Συνέλευση: 1. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε τα µέλη του Σ, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του σωµατείου στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις που ανήκει το σωµατείο και ελέγχει τη δράση τους. 2. Αποφασίζει για την συµµετοχή σε δευτεροβάθµια ή δευτεροβάθµιες οργανώσεις και για την αποχώρηση από αυτές. Επιλέγει και ορίζει την κύρια οργάνωση δια της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθµια οργάνωση. 3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονοµικό και διοικητικό απολογισµό, καθώς και τον ισολογισµό. 4. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συµπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισµούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονοµικό έτος και ορίζει τα ποσά των εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης. 5. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών υπέρ του σωµατείου. 6. Αποφασίζει για την αγορά ή για την εκποίηση ακινήτων και περί όλων των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων του σωµατείου. Για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων αυτών, απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον το ½ των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών και πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των παρόντων τακτικών µελών στην ΓΣ. 7. Αποφασίζει αιτιολογηµένα για την αποβολή µέλους του σωµατείου, αφού προηγουµένως το καλέσει σε απολογία και εγκρίνει την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου περί διαγραφής µέλους. 8. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του σωµατείου, τηρώντας την οριζόµενη στο Νόµο διαδικασία και πλειοψηφία. 9. Αποφασίζει για την παρακράτηση των εισφορών των µελών από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, στους οποίους αυτά είναι ασφαλισµένα και την απόδοση αυτών στο σωµατείο. Σύγκληση

15 Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές ή έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το.σ. µέσα στον µήνα Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο λογοδοτεί δια του Γεν. Γραµµατέα του, για τα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους. Για τα πεπραγµένα της οικονοµικής ιαχείρισης, λογοδοτεί δια του Ταµία του, αφού προηγουµένως διαβαστεί η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια υποβάλλει για έγκριση τον οικονοµικό απολογισµό και τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του εποµένου έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το.σ., όταν αυτό το κρίνει αναγκαίο. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από το Σ, όταν το ζητήσει το 1/10 των ταµειακά εντάξει µελών του. Αν η αίτηση των µελών αυτών δεν εισακουστεί, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών ύστερα από αίτηση των µελών αυτών, µπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν την γενική συνέλευση. Η απόφαση αυτή ρυθµίζει και το θέµα προεδρίας της Γ.Σ. Κάθε πρόσκληση για συµµετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση αποστέλλεται στα µέλη ταχυδροµικά ή µε FAX ή µε το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία για την οποία συγκαλείται και για συµµετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία για την οποία συγκαλείται. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα: 1) ηµεροµηνία και ηµέρα που θα πραγµατοποιηθεί η ΓΣ, 2) Τόπο και ώρα έναρξης, 3) Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης η πρόσκληση αναρτάται στα γραφεία του σωµατείου και περίληψη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σωµατείου, εφόσον ήθελε αποφασίσει σχετικά το Σ. Απαρτία Για να ληφθεί απόφαση στη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά τη πρώτη Σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια µέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον, των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση, την ίδια µέρα και ώρα της επόµενης

16 εβδοµάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Λειτουργία (Λήψη απόφασης) Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Επί ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας το θέµα θεωρείται καταψηφισθέν. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές ή µυστικές. Στις φανερές, η ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται, ενώ επιτρέπεται η ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρός ή δι ανορθώσεως των µελών ή µε ονοµαστική κλήση. Είναι µυστικές όταν αναφέρονται: Α. Σε εκλογή των οργάνων ιοίκησης του Σωµατείου. Β. Σε εκλογή αντιπροσώπων για τη ευτεροβάθµια οργάνωση Γ. Σε εκλογή εφορευτικής επιτροπής.. Σε επιλογή ευτεροβάθµιας οργάνωσης. Ε. Σε θέµατα εµπιστοσύνης προς την ιοίκηση. Στ. Σε προσωπικά ζητήµατα. Ζ. Στον ιοικητικό και οικονοµικό απολογισµό της ιοίκησης. Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του.σ ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Πρώτο θέµα της Γ.Σ είναι η εκλογή του Προέδρου αυτής, του Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα και του ψηφολέκτη που γίνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών δεν πραγµατοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας. Ο πρόεδρος διευθύνει την Γ.Σ. Ο αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει αν χρειαστεί. Κατά τις ψηφοφορίες απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη ΓΣ τρίτα πρόσωπα. εν λαµβάνεται καµία απόφαση επί θέµατος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της ΓΣ, εκτός αν συναινέσουν προς τούτο όλα τα παρευρισκόµενα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη. εν επιτρέπεται η υπό µέλους, εξουσιοδότηση τρίτου για τη συµµετοχή στα όργανα /σης ή στις ψηφοφορίες. Μέλος του.σ. ή υποψήφιος, δεν µπορεί να εκλεγεί στο Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης ή στην Εφορευτική Επιτροπή.

17 Ο Γραµµατέας της Γ.Σ. τηρεί τα πρακτικά αυτής, τα διαβάζει στο τέλος αυτής και επικυρώνονται µε τις υπογραφές του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης ή της Εφορευτικής Επιτροπής (όταν πρόκειται για αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση). Το κύρος των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων µπορεί να προσβληθεί σύµφωνα µε τον νόµο. Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λειτουργία-σύγκληση-απαρτία-λήψη απόφασης 1. Το Σωµατείο διοικεί εννεαµελές (9) ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, τον Α και Β Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, και τέσσερα µέλη. Το.Σ. εκλέγεται από τη ΓΣ για διετή (2) θητεία, που αρχίζει την ηµέρα της εκλογής του, µε µυστική ψηφοφορία των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Σωµατείου. Αν η θητεία του Σ λήξει πριν την νέα αρχαιρεσιακή γενική Συνέλευση, η θητεία του Σ παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι την εκλογή του νέου Σ. Μαζί µε τα εννέα (9) µέλη εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα µέλη του Σ σε περίπτωση οριστικής αδυναµίας τους, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Α και Β Αντιπροέδρου, Γεν. Γραµµατέα και Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. 2. Το νεοεκλεγόµενο Σ µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την εκλογή του, συνέρχεται υποχρεωτικά µε την επιµέλεια εκείνου, που πήρε τις περισσότερες ψήφους και µε προεδρεύοντα τον ίδιο, εκλέγει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του Πρόεδρο, οπότε αµέσως την προεδρία αναλαµβάνει ο τελευταίος. εν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Σ, µέλος του, που υπήρξε Πρόεδρος αυτού κατά τις δύο (2) προηγούµενες πλήρεις θητείες του. Ο Πρόεδρος εν συνεχεία τηρεί την διαδικασία, ώστε τα µέλη να εκλέξουν τον Α και Β Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία και οι υπόλοιποι είναι µέλη. Σε περίπτωση αδυναµίας ανάδειξης Προεδρείου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και αρκεί οιαδήποτε πλειοψηφία. Με την επιµέλεια του προεδρεύοντος, καλείται στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόµενο Σ, προκειµένου να παραδώσει στο νέο την σφραγίδα, την

18 περιουσία και το αρχείο του σωµατείου, µε σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. 3. Το.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση οριζόµενη από τον πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, τουλάχιστον µία φορά το µήνα, πλην του θέρους. Εκτάκτως συνέρχεται υποχρεωτικά, όταν κριθεί αναγκαίο υπό του προέδρου ή του νοµίµου αναπληρωτή του, ή ζητήσουν τούτο, τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του.σ. µε έγγραφο απευθυνόµενο στον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, στο οποίο διατυπώνονται και τα θέµατα που προτείνονται να συζητηθούν. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, µε γνωστοποίηση τουλάχιστον πριν από 48 ώρες, µε αναφορά του τόπου, χρόνου και θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. Με απόφαση του Σ, µπορεί να προστεθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Η πρόσκληση γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Σ. 4. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξη (6) µέλη αυτού και οι αποφάσεις του παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Όταν συζητούνται προσωπικά θέµατα, (π.χ. επιχείρηση δικαιοπραξίας ή έγερση-κατάργηση δίκης µεταξύ του σωµατείου και του µέλους ή της συζύγου του ή συγγενούς εξ αίµατος µέχρι και του τρίτου βαθµού) στην ψηφοφορία δεν µετέχει το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο αφορά η συζήτηση. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µε την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε οκτώ (8) ηµέρες. 5. Οι συνεδριάσεις του Σ είναι δηµόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Σ, µετά από πρόταση οποιουδήποτε µέλους του. ικαίωµα λόγου έχουν τα µέλη των Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο µέλος, κατόπιν απόφασης του Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάµενοι διαταράσσουν την συνεδρίαση, ο πρόεδρος µπορεί, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων µελών του Σ, να αποβάλλει αυτούς που δηµιουργούν προσκόµµατα. 6. Οι αποφάσεις παίρνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, µε φανερές ψηφοφορίες εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Σ, εκτός από προσωπικά θέµατα, για τα οποία απαιτείται µυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων µελών του Σ για να ληφθεί απόφαση.

19 Οι αποφάσεις αναθεωρούνται µε την ίδια πλειοψηφία και απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 7. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή οκτώ (8) µη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αυτοδικαίως αντικαθίσταται. Μέλος του Σ µπορεί να υποβάλλει γραπτή δήλωση παραίτησης στο Σ, (ή στον Πρόεδρό του Σ) το οποίο υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος του συνδυασµού του. Σε περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των αναπληρωµατικών του συνδυασµού, η θέση παραµένει κενή και συµπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωµατικό του επόµενου, σε δύναµη ψήφων, συνδυασµού. 8. Το Σ έχει δικαίωµα να αφαιρεί συγκεκριµένο αξίωµα από µέλος του, µε απόφαση που λαµβάνεται µε την απαρτία και την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στην περίπτωση αφαίρεσης αξιώµατος από µέλος του, το Σ αποφασίζει, είτε την ανακατανοµή όλων των αξιωµάτων του Σ, ή την αντικατάσταση µόνο στο αξίωµα του συγκεκριµένου µέλους. 9. Το Σ συγκροτείται και εξακολουθεί να λειτουργεί νοµίµως, µε όσα µέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας (6 µέλη) αρκεί τα αναπληρωµατικά µέλη να µην υπερβαίνουν σε αριθµό τα τακτικά. Με απόφαση του Σ µπορεί, στην περίπτωση αυτή να συγκληθεί ΓΣ, για να εκλέξει τα υπόλοιπα τακτικά µέλη µέχρι την πλήρη αριθµητική του συγκρότηση και τα τέσσερα (4) αναπληρωµατικά. 10. Αν ο κατάλογος των αναπληρωµατικών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συµπλήρωση απαρτίας, χωρίς ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών να υπερβεί τον αριθµό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση µέσα σε τριάντα (30) µέρες µε πρόσκληση του προέδρου του.σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από τη σύνοδο, µε θέµα την εκλογή νέου.σ. για το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι συµπλήρωσης της θητείας του προηγουµένου.σ (και αυτό για να µην δηµιουργείται δυσλειτουργία στην λειτουργία της δευτεροβάθµιας Οργάνωσης που συµµετέχει το σωµατείο ). Στην περίπτωση αυτή για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί να υπάρχει Πρόεδρος ή αναπληρωτής του, για να συγκληθεί εγκύρως η Γενική Συνέλευση και να εκλέξει νέο ιοικητικό Συµβούλιο και οι εκλογές θα γίνουν µε το τελευταίο

20 εγκριθέν από τη Γενική Συνέλευση ή το ιοικητικό Συµβούλιο µητρώο µελών. Στην περίπτωση που προτίθενται να παραιτηθούν όλα τα µέλη του Σ, η παραίτηση πρέπει να γίνει στην Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών και στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα µέλη προ πέντε (5) ηµερών το αργότερο, πριν την σύνοδο, θα πρέπει να αναγράφεται ως θέµα και η εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο θα εκλεγεί για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόµενου Σ. 11. Το Σ ή µερικά µέλη του, µπορούν να παύονται οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση για σπουδαίο λόγο και ιδίως λόγω βαριάς παράβασης καθηκόντων τους ή λόγω ανικανότητος για την άσκηση τακτικής διαχείρισης, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις ή περιορισµούς κατά το άρθρο 94 ΑΚ που έχει εφαρµογή. Επίσης µπορεί να αποδοθεί µοµφή και άρση της εµπιστοσύνης προς το Σ ή προς µέλη αυτού, από τη Γενική Συνέλευση. Η παύση ή η ανάκληση ολόκληρου του Σ από την Γενική Συνέλευση, παράγει τα αποτελέσµατά της, αφ ότου περιέλθει στο Σ. 12. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό συγκεκριµένα, η πλήρωση του κενού θα γίνεται µε αναλογική εφαρµογή του νόµου και του καταστατικού. 13. Οι αποτελούντες το.σ., είναι απολύτως, προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνοι για τις πράξεις του.σ., δεν ευθύνονται όµως για αποφάσεις που πάρθηκαν εν απουσία τους ή για αποφάσεις στις οποίες διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε στα πρακτικά του.σ. του Σωµατείου. Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Το Σ διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωµατείου και κατευθύνει την δράση του, στην επιδίωξη των εις το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπών του. Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1. Επιµελείται και διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις και την περιουσία του σωµατείου. 2. Φροντίζει για την κατάλληλη στέγαση των γραφείων του και την άσκηση των λειτουργιών του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ Αρθρο 1 ο Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε ΡΑ. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 3 ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε ΡΑ. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Ε ΡΑ Ιδρύεται Πρωτοβάθµια Επαγγελµατική Οργάνωση µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» (Ε.Σ.Π.Ε.Μ.) µε έδρα την Αθήνα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία έδρα σκοπός Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο 1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 Η επωνυµία του Συλλόγου, που αποτελεί πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα