ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρών, οδοντιάτρων και ιατρικών/οδοντιατρικών εταιρειών) που θα μελετήσει και θα προωθήσει με κάθε νόμιμο τρόπο. 1. την ενδυνάμωση των ανεξαρτήτων ιατρείων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και την επί κοινή ωφέλεια ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους, 2. την τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση για τη σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, υποστηρίζοντας θέματα λειτουργίας Ιατρείου με ολοκληρωμένα πακέτα πιστοποίησης (ISO ), οργάνωσης και οικονομοτεχνικής και νομικής διαχείρισης, 3. την εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την βελτίωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας τους, καθώς και υπηρεσίες επιμόρφωσης σε νέους ιατρούς μέλη από τα πλέον έμπειρα μέλη, 4. την δημιουργία, τεκμηρίωση και παροχή στατιστικών δεδομένων και την διεξαγωγή σχετικών ερευνών, 5. την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, ενημέρωσης και γνωστοποίησης των ιατρικών φορέων μελών της Open Health Alliance, 6. την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού των συνεργαζόμενων ιατρείων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως παροχή εργαλείων επιστημονικής παρουσίασης και βέλτιστης πρόσβασης στον τομέα ειδικότητα που απευθύνεται,

2 7. την δημιουργία, ανάπτυξη και διάθεση συνεργατικής πληροφοριακής πλατφόρμας υγείας στα συνεργαζόμενα ιατρεία και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως η Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας, όπου αποτυπώνεται το Ιατρικό Ιστορικό και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως αυτή της αυτόματης υπενθύμισης λήψης φαρμάκων, της πρόσβασης σε συμβουλές Ιατρών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ, διευκολύνοντας την επικοινωνία του Ιατρού / Ασθενή με σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, 8. την ολοκληρωμένη διαχείρηση προτάσεων με σκοπό τη σύναψη ομαδικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς ιδιωτικούς ή δημόσιους, σωματεία, ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως και οργανωμένες δράσεις επικοινωνίας και παροχών σε συγκεκριμένους πληθυσμούς στόχους, όπως ενώσεις ασθενών, πελάτες ασφαλιστικών εταιριών, εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις κ.λ.., 9. την παρακολούθηση και εξέταση όλων των νομικών, οικονομικών, διοικητικών, θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, ώστε να υποστηρίζεται κατά το δυνατόν με συντονισμένο τρόπο η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στους επίσημους κρατικούς Ιατρικούς φορείς και οργανισμούς όπως οι Ιατρικοί σύλλογοι, ο ΕΟΠΥΥ, κλπ 10. τη δυνατότητα κεντρικής οικονομικής διαχείρισης των απαιτήσεων από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ιδιωτικούς ή δημόσιους, σωματεία, και λοιπούς ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα όπου ο νόμος το επιτρέπει ή ενδείκνυται 11. την συνεργασία με ελληνικούς και ξένους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπούς, αντικείμενο ή και δραστηριότητες παρεμφερές του σωματείου, 12. την συμμετοχή σε δράσεις προστασίας και ανταποδοτικότητας στην κοινωνία. και την εθελοντική εργασία σε κοινωφελούς σκοπούς στις τοπικές κοινωνίες των Ιατρών με συντονισμένες ενέργειες κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις σχολικές επιτροπές, τοπικές οργανώσεις και επιχειρήσεις. Β. Μέσα Εκπληρώσεως Σκοπών του Σωματείου Το Σωματείο μπορεί να : 1. εκπονεί μελέτες, εργασίες και στατιστικές εκθέσεις,

3 2. διοργανώνει ομιλίες, διαλέξεις, συζητήσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, 3. διατηρεί παρουσία στο διαδίκτυο, και προσφέρει ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις και υπηρεσίες στα μέλη του, 4. συμμετέχει με απόφαση του Δ.Σ. σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού, 5. συμμετέχει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως μέλος σε νομικά πρόσωπα με κερδοσκοπικό σκοπό, ο οποίος αφορά άμεσα ή έμμεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, 6. διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες, και πάσης φύσεως επιστημονικές και επαγγελματικές διοργανώσεις που άπτονται του σκοπού του, 7. εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, καθώς και περιοδικό, για την πληρέστερη ενημέρωση των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για θέματα που αφορούν στη λειτουργία και ανάπτυξη τους, ενημερωτικά έντυπα όπως των πανελλήνιο οδηγό των μελών του και ανάπτυξή τους, 8. εκδίδει ηλεκτρονική κάρτα υγείας και ενημερωτικό υλικό δράσεων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας κλπ 9. συνεργάζεται με άλλα σωματεία, οργανώσεις, επιχειρήσεις και φορείς της πολιτείας και του εξωτερικού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 10. συνεργάζεται με κάθε μορφής Φορέα Κοινωνικής και Ιδιωτικής ασφάλισης, 11. διοργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από τα θέματα της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, 12. συμμετέχει και αναλαμβάνει Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιστημονικής και οικονομικής ενίσχυσης και λοιπών δραστηριοτήτων, και 13. διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο Φορέων ΠΦΥ. Για το σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται εννεαμελής οργανωτική επιτροπή.

4 ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ Τα μέλη του Σωματείου είναι νόμιμα λειτουργούντες φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα ιατροί και οδοντίατροι φυσικά πρόσωπα, καθώς και ιατρικές/οδοντιατρικές εταιρείες νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν ιατροί/οδοντίατροι σε ποσοστό 51% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που κατέχουν άδεια/βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, ή ιδιωτικού οδοντιατρείου ή ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή ιδιωτικού πολυιατρείου ή ιδιωτικού εργαστήριου φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης ή ιατρικής εταιρίας κατά τις κείμενες διατάξεις και ανεξάρτητα της ιατρικής ειδικότητας στην οποία δραστηριοποιούνται. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε : Α) Τακτικά μέλη, Β) Δόκιμα μέλη και Γ) Επίτιμα μέλη. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Προκειμένου φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας να εγγραφεί τακτικό μέλος στα μητρώα του Σωματείου, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού και να προσκομίζει την άδεια λειτουργία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί της εγκρίσεως ή μη της αιτήσεως, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί για τον αντίστοιχο τομέα - ειδικότητα, στην οποία παραπέμπει την αίτηση εντός δύο εβδομάδων από την κατάθεση της. Σε περίπτωση μη υποβολής εισήγησης από την τριμελή επιτροπής εντός μηνός, το Δ.Σ. αποφασίζει νόμιμα και χωρίς αυτήν. Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα ψήφου αμέσως μετά την οριστική έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ. και της εγγραφής τους στη δύναμη του Σωματείου. Σε ποσοστό έως 10% του συνολικού αριθμού των μελών του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη και φυσικά πρόσωπα μη ιατροί ή οδοντίατροι που ασκούν άλλο επάγγελμα ή δραστηριότητα που άπτεται του τομέα της υγείας ή/και της κοινωνικής ασφάλισης, εκτός των παραϊατρικών επαγγελμάτων, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αντικείμενο/δραστηριότητα που άπτεται του τομέα της υγείας ή/και της κοινωνικής ασφάλισης, εκτός παραϊατρικών επαγγελμάτων, και σε κάθε περίπτωση δεν έχει σκοπό αντίθετο με το σκοπό του Σωματείου.

5 Β. ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ Δόκιμα μέλη χαρακτηρίζονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής ως τακτικά μέλη και μέχρι την έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Γ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Ο τίτλος του επίτιμου μέλους απονέμεται από το ΔΣ σε κάθε φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα βοηθά ηθικά ή/και υλικά το σωματείο και συνεισφέρει με το έργο του ή γενικότερα με την επαγγελματική του δράση ή την κοινωνική του προσφορά στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εκφράζουν γνώμη επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ απαλλάσσονται των οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν τα τακτικά μέλη. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Η διαγραφή μέλους του Σωματείου γίνεται: 1. όποτε θελήσει το ίδιο το μέλος, 2. μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και καταχωρείται στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού. Περιπτώσεις διαγραφής υφίστανται. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Όταν επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα μέλη του Σωματείου. Όταν εν γένει η συμπεριφορά και η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου. Διαγραμμένος για έναν από τους παραπάνω λόγους δεν επανεγγράφεται, παρά μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις: Να καταβάλλουν, επί αποδείξει στον Ταμία του Σωματείου τις πάσης φύσεως οικονομικές

6 εισφορές, οι οποίες προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Να συμμορφώνονται προς τους όρους του Καταστατικού, τις αποφάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης. Να συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, πνευματικές-τεχνικές, στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. Να συμμετέχουν σε όργανα και επιτροπές που ορίζει το ΔΣ, στα πλαίσια της επιδίωξης του σκοπού του Σωματείου. Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό και τις δράσεις του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Κάθε τακτικό μέλος που εκπληρώνει τους όρους του άρθρου 6 του Καταστατικού δικαιούται: Να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου. Να είναι εκλέξιμο στα όργανα του Σωματείου. Να υποβάλλει γραπτά προτάσεις και να εκφράζει προσωπικά τις απόψεις του, καθώς και να καταθέτει προβλήματα - αιτήματα για προσπάθεια λύσης ή ικανοποίησης. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΡΟΙ Τα τακτικά έσοδα του Σωματείου είναι οι εισφορές εγγραφής των μελών της, το 50% των οποίων προκαταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής και επιστρέφεται σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Συνέλευση. Οι εισφορές εγγραφής με το παρόν ορίζονται ως εξής : χίλια (1.000,00) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν την ιδιότητα του ιατρού, χίλια ευρώ για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν άλλο επάγγελμα/δραστηριότητα που άπτεται του τομέα της υγείας ή/και της κοινωνικής ασφάλισης εκτός της ιατρικής, χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ για τις ιατρικές εταιρείες κάθε νομικής μορφής με ανάπτυξη τμημάτων μέχρι δύο ειδικότητες, οι οποίες νομίμως λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις, και τρείς χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για τις ιατρικές που λειτουργούν κατά τις κείμενες διατάξεις ιδιωτικό πολυϊατρείο (τρεις ειδικότητες και πάνω) και οδοντιατρικές εταιρείες. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. Έκτακτα έσοδα του Σωματείου είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών της, οι οποίες αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, τα έσοδα από εκδόσεις, τα έσοδα από ιδιωτικές

7 συμβάσεις συμφωνίες που θα συνάπτει το Δ.Σ. προς όφελος των μελών του, οι συνδρομές που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα μέλη που θα κάνουν χρήση συγκεκριμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών του φορέα πέραν από αυτές που αφορούν στη σύναψη συμφωνιών-συμβάσεων με επιχειρήσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή φορείς και πάσης φύσεως ασφαλιστικά ταμεία, δωρεές, κληρονομίες, γιορτές, εκποίηση υλικού κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΓΑΝΑ Όργανα του Σωματείου είναι, η Γενική Συνέλευση, Εξελεγκτική Επιτροπή. το Διοικητικό Συμβούλιο και η ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο κάθε δύο χρόνια. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών, με αίτησή του προς το ΔΣ. Καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης είναι: Να καθορίζει τις γενικές γραμμές πορείας του Σωματείου. Να εκλέγει τα διοικητικά όργανα. Να εγκρίνει τον απολογισμό της διοίκησης ή να τον απορρίπτει κατά πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ Η πρόσκληση για Γ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά προς τα μέλη, και αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., είκοσι (20) μέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίστηκε. ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, δηλαδή τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. Η Γ.Σ θεωρείται ότι βρίσκεται σε

8 απαρτία αν παρίσταται ή εκπροσωπείται πλέον του 50% των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ επαναλαμβάνεται σε μία εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο, με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται και θεωρείται απαρτία. Στη Γ.Σ. εκλέγεται 5μελής Εφορευτική Επιτροπή, που κατευθύνει, συντονίζει τη συνεδρίαση, δίνει το λόγο σε όποιον θέλει να κάνει ανακοινώσεις ή να κρίνει το έργο του Δ.Σ ή τον αφαιρεί αν ο ομιλητής ξεφεύγει του θέματος ή ξεπεράσει το χρόνο που του δόθηκε. Στην τυχόν διένεξη τα μέλη της Γ.Σ αποφασίζουν με ανάταση του χεριού. Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται κατά πλειοψηφία με ανάταση του χεριού πλην αυτών που αφορούν ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα γενικώς, τα οποία λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, και την περίπτωση της εκλογής των οργάνων της διοίκησης. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ., που αποτελείται από εννέα μέλη και έχει πενταετή θητεία. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε απλά μέλη. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κατά την τακτική Γ.Σ. Προ πάσης εκλογής του ΔΣ του Σωματείου, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί ενώπιον της ΓΣ επί των πεπραγμένων του κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του. Ο Ταμίας εκθέτει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και εν συνεχεία αναγιγνώσκεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται υπό και ενώπιον 5μελούς εφορευτικής επιτροπής, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από τον Πρόεδρο, 2 πρακτικογράφους και 2 ψηφολέκτες. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλλουν αιτήσεις προς το Δ.Σ. το αργότερο μέχρι δεκαπέντε μέρες πριν. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αναγράφοντας ξεχωριστά τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και τη Ε.Ε. και με αλφαβητική σειρά. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι 5 σταυρούς προτιμήσεως για το Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς προτιμήσεως για την Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διανείμει στα παριστάμενα μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, από ένα ψηφοδέλτιο, ελέγχει τα ονόματα των προσερχόμενων στην κάλπη, καταρτίζει κατάλογο (ονομαστικό) ψηφισάντων και μετά το πέρας της ψηφοφορίας προβαίνει εις την διαλογή των ψήφων.

9 Επιτρέπεται επίσης η μέσω παγκοσμίου ιστού ψηφοφορία η οποία θα διεξάγεται με τον ακόλουθο τρόπο: η εφορευτική επιτροπή θα δημοσιεύει μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και στην ιστοσελίδα του Σωματείου σχετική ανακοίνωση περί αρχαιρεσιών συνοδευόμενο από κατάλογο των ονομάτων των υποψηφίων και για τις τρεις ομάδες (ενιαίο ψηφοδέλτιο) αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων υποψηφιότητας, συγχρόνως δε προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ενεργοποίηση και πραγματοποίηση του συγκεκριμένου τρόπου ψηφοφορίας. Για την διασφάλιση του απορρήτου της όλης διαδικασίας των αρχαιρεσιών μέσω διαδικτύου, η εφορευτική επιτροπή χορηγεί ξεχωριστό κωδικό εισόδου (password) σε κάθε ένα από τα μέλη, ο οποίος επιτρέπει στο ψηφοφόρο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης στον εξυπηρετητή (server) του Δικτύου θα υπάρχει βάση δεδομένων με όλα τα μέλη του που θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την εξασφάλιση του απορρήτου ο ψηφοφόρος θα συνδέεται με τον εξυπηρετητή θα δίνει τον κωδικό εισόδου και το σύστημα θα ελέγχει την δυνατότητά πρόσβασης και την δυνατότητα να ψηφίσει. Ακολούθως σε ειδικό ηλεκτρονικό έγγραφο θα κατατίθεται η ψήφος του εισερχομένου χωρίς άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του ενώ παράλληλα το σύστημα δεν θα επιτρέπει την εκ νέου δυνατότητα ψήφου από το ίδιο μέλος. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας για το ΔΣ και την ΕΕ, συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της και το παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα των εκλεγέντων. Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για το ΔΣ οι πρώτοι 9 κατά σειρά και ως αναπληρωματικοί οι επόμενοι 9. Για την ΕΕ θεωρούνται εκλεγέντες οι 3 πρώτοι ως τακτικά μέλη, και ως αναπληρωματικοί οι 3 επόμενοι κατά σειρά επιτυχία. Οι εκλεγέντες σαν μέλη του Δ.Σ συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από τη Γ.Σ, με πρόσκληση του πρώτου που πλειοψήφησε και συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να διορίζεται ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα. Η θητεία του Δ.Σ αρχίζει από τη Γ.Σ και λήγει μετά πενταετία. Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και την απασχόλησή τους σε υποθέσεις του Σωματείου, η οποία ορίζεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του.

10 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος. Το νεοεισερχόμενο στην περίπτωση αυτή μέλος του ΔΣ, ακολουθεί κανονικά τη θητεία του μέλους που αναπληρώνει. Εάν ένα μέλος του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των πέντε συνεχών συνεδριάσεων, κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Αν τυγχάνει αυτός που παραιτήθηκε ή απουσίασε πέραν των τριών (3) συνεδριάσεων ή αποχώρησε χωρίς εξηγήσεις να είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ή ο Ταμίας, τότε το Δ.Σ συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά ψήφων και γίνεται νέα κατανομή των αξιωμάτων με ψηφοφορία. Και στις δύο περιπτώσεις, η αντικατάσταση γίνεται με πράξη που καταχωρείται στα πρακτικά. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Θεωρείται δε σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε (5) μέλη και συνέρχεται τακτικά μία φορά το δίμηνο, σε τακτή ημερομηνία και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ Το Δ.Σ σαν όργανο διοικήσεως, έχει συλλογική ευθύνη και καθήκοντα πέραν της ατομικής ευθύνης, έναντι της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που δεν απαιτούν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. έχει ιδιαίτερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και να επιμελείται για την εκπλήρωση των αποφάσεων της Γ.Σ. 2. Να καταρτίζει πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ενεργειών και να συγκροτεί τριμελείς ή πενταμελείς Επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του. 3. Να συγκροτεί Επιτροπές από μέλη με ειδικές γνώσεις και πείρα ή ενδιαφέρον σε ειδικά θέματα για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων.

11 4. Να αποφασίζει την δημιουργία περιφερειακών τμημάτων ανά την Ελλάδα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του. 5. Να καταρτίζει και να τροποποιεί τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 6. Να υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γεν. Συνέλευση τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τους οποίους συντάσσει ο Ταμίας με τον Γενικό Γραμματέα και να λογοδοτεί με τις πράξεις του στο τέλος της θητείας του ή όσες φορές εγκαλείται από τη Γ.Σ.Ν. 7. Να εισηγείται στην Γ.Σ. την συμμετοχή του σωματείου σε άλλα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ο σκοπός των οποίων αφορά άμεσα ή έμμεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1. Να εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Δημόσιες Αρχές, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, εξασφαλίζοντας προϋποθέσεις καλής συνεργασίας με τους ανωτέρω, για την προώθηση των σκοπών της. 2. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου υποχρεωτικά με το Γενικό Γραμματέα. 3. Να συγκαλεί το Δ.Σ σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση, να το συντονίζει και να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του. 4. Να υπογράφει και να σφραγίζει το βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης και να συντάσσει στο τελευταίο φύλλο πράξη ενδεικτική για τον αριθμό φύλλων και σελίδων. 5. Να υπογράφει το ένταλμα για την ανάληψη από τον Ταμία χρηματικών ποσών εκ τυχόν ειδικού λογαριασμού σε Τράπεζα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. 6. Να προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες. 2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

12 ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Να τηρεί επιμελώς το Μητρώο των Μελών, το Αρχείο και την αλληλογραφία. 2. Να συντάσσει και να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. 3. Να διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία, τηρεί πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρεί κατ αύξοντα αριθμό εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, συντάσσει και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου με τον Πρόεδρο. 4. Να φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου 5. Να επιμελείται της υπογραφής των πρακτικών του Δ.Σ. από όλα τα παρόντα στην εκάστοτε συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 1. Να εισπράττει τα έσοδα του Σωματείου και να πληρώνει τα έξοδα, βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ. 2. Να τηρεί το βιβλίο Ταμείου, στο οποίο θα αναγράφονται τα έσοδα-έξοδα, μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων και εντάλματα πληρωμής. 3. Να συντάσσει καταστάσεις μελών που οφείλουν τις συνδρομές τους, ώστε να επιδιώκεται η είσπραξή τους. 4. Να καταθέτει τις εισπράξεις του Σωματείου σε μία Τράπεζα και να αναλαμβάνει τα απαιτούμενα ποσά, βάσει αποφάσεων του Δ.Σ., εκτός ενός ποσού για τις τρέχουσες δαπάνες που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 5. Να αναλαμβάνει ποσά εκ τυχόν ειδικού λογαριασμού σε Τράπεζα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., το δε ένταλμα να φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία. 6. Να συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον προϋπολογισμό-ισολογισμό και να συντάσσει κατά χρονικά διαστήματα κατάσταση εσόδων-εξόδων προς ενημέρωση του Δ.Σ. και να την καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά την εκλογή μελών του Δ.Σ από τη Γ.Σ εκλέγονται με το ίδιο ψηφοδέλτιο τρία μέλη στην Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και τρία αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά ψήφων. Καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχει τη διαχείριση της πενταετίας και να

13 συντάσσει πράξη διαχειρίσεως την οποία θα ανακοινώνει στη Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Με απόφαση του Δ.Σ. συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας μεταξύ άλλων θα ορίζεται ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των Τριμελών Επιστημονικών Επιτροπών ανά τομέα/ειδικότητα των μελών του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διατάξεις τούτου του Καταστατικού τροποποιούνται αν το ζητήσουν το ένα δεύτερο (½) των μελών του Σωματείου. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 23 Η σφραγίδα του Σωματείου είναι παραλληλόγραμμη και φέρει υποχρεωτικά τις ενδείξεις : OPEN HEALTH ALLIANCE - ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Επίσης στη μέση μπορεί να φέρει το σήμα - λογότυπο του σωματείου, όπως θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΑΛΥΣΗ Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του δείξουν αδιαφορία και είναι λιγότερα από 10, η δε περιουσία της μετά τη διάλυσή της περιέρχεται σε ευαγές ίδρυμα, περί του οποίου αποφασίζει η Γ.Σ, αφού καταβληθούν τυχόν υποχρεώσεις. Τούτο το Καταστατικό έχει άρθρα 24 και διατελεί υπό την έγκριση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη δημοσίευσή του, αφού πρώτα υπογραφεί από τα ιδρυτικά μέλη. Το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε στην Αθήνα σήμερα, και υπογράφεται από τους κατωτέρω που είναι και τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία - έδρα Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα ΑΡΘΡΟ 1 Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ» και χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» Κεφάλαιο Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται Σύλλογος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα