ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά στην Ελλάδα Διπλωματούχων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και έδρα την πόλη του Βόλου. 2. Για τις σχέσεις με αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα η επωνυμία του συλλόγου θα αναφέρεται και θα καταγράφεται σε κάθε είδους έγγραφα και έντυπα σε μετάφραση. 3. Περιφερειακά Τμήματα ιδρύονται με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μετά από εισήγηση του ΔΣ. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους και οι σχέσεις τους με την Κεντρική Διοίκηση καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό των Περιφερειακών Τμημάτων. Δεν μπορούν να ιδρυθούν περισσότερα του ενός (1) Περιφερειακά Τμήματα σε ένα Νομό. Άρθρο 2. Σκοποί του Συλλόγου είναι: α) Η συμβολή στη ρύθμιση θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Χώρας β) Η προώθηση της αντίληψης της ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου στην κατεύθυνση της βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης γ) Η διαρκής βελτίωση της επιστημονικής στάθμης και επαγγελματικής κατάστασης των μελών του. δ) Η προώθηση και προάσπιση των νομίμων και δικαίων οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών με την οργάνωση και τον συντονισμό των προσπαθειών τους καθώς και η συνεχής βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους, και η οργανωμένη προβολή των κοινών απόψεών τους. ε) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με συλλόγους του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου στ) Η ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα: α) Με την ενεργοποίηση των μελών και την συμμετοχή στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του Ελληνικού λαού. β) Με τη μελέτη και έρευνα των προβλημάτων των μελών του Συλλόγου, όπως αυτά εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα του συνόλου των εργαζομένων. γ) Με τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία, για τη διευθέτηση των διακλαδικών διαφορών και την προώθηση των κοινών στόχων. δ) Με τη χρησιμοποίηση κάθε μέσου (μελέτες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π.) πρόσφορου για την επεξεργασία και προβολή των θεμάτων, που περιλαμβάνονται στο γνωστικό πεδίο του Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα αποβλέπει στην επιστημονική και τεχνική βελτίωση του τεχνικού κόσμου της χώρας μας και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του λαού, σχετικά μ αυτά. Σελίδα 1 από 16

2 ε) Με την συγκρότηση επιτροπών μόνιμων ή όχι και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση, μελέτη, έρευνα, τεκμηρίωση και εισήγηση στα όργανα του Συλλόγου οποιουδήποτε θέματος σχετικού με τους σκοπούς του Συλλόγου. στ) Τέλος με την διασφάλιση της συμμόρφωσης στα προβλεπόμενα από την επαγγελματική δεοντολογία και επιστημονική συνείδηση των μελών του Συλλόγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Άρθρο Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά, έκτακτα και επίτιμα. Α. Τακτικά Μέλη Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όσοι πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Διπλωματούχοι Ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στη Χώρα. Είναι Έλληνες υπήκοοι Είναι διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών της αλλοδαπής και έχουν επαγγελματική και ακαδημαϊκή ισοτιμία με τους παραπάνω, αναγνωρισμένη από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας και είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αποδέχονται όλους τους σκοπούς του Συλλόγου. Η πρόσκαιρη απουσία μέλους από την Ελλάδα δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους αυτού. Β. Έκτακτα Μέλη Ως έκτακτα μέλη προτείνονται και εγγράφονται, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών, ανεξάρτητα από ειδικότητα, που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιστημονική δράση για την ανάδειξη θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Γ. Επίτιμα Μέλη Ως επίτιμα μέλη, προτείνονται και εγγράφονται έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του, ή συντέλεσαν αποδεδειγμένα στην προαγωγή και την ανάδειξη θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Άρθρο Η ιδιότητα του τακτικού και έκτακτου μέλους του Συλλόγου αποκτάται μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου προς το ΔΣ του Συλλόγου, εγκρίνεται από αυτό και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη ΓΣ. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να εγκρίνει, ύστερα από εξέταση κατά περίπτωση, την εγγραφή μελών τα οποία: Μέλη που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, έχουν δικαίωμα επανεγγραφής, μετά από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του συλλόγου προς τη Γενική Συνέλευση. Μέλη που έχουν διαγραφεί δεν μπορούν να επανεγγραφούν στο Σύλλογο. 2. Η ιδιότητα του έκτακτου μέλους του Συλλόγου αποκτάται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ στην αμέσως επόμενη Γεν. Συνέλευση, κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του ενδιαφερόμενου προς αυτό και θετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. 3. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους αποκτάται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ. Σ στην Γεν. Συνέλευση και θετική απόφαση αυτής Σελίδα 2 από 16

3 4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να εγκρίνει, ύστερα από εξέταση σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, την εγγραφή μέλους (τακτικού ή έκτακτου) το οποίο υπέβαλλε αίτηση που απορρίφθηκε από το Δ.Σ. ή δεν είναι Έλληνες υπήκοοι 5. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη του Συλλόγου άτομα με δράση κατά της εθνικής ανεξαρτησίας ή των δημοκρατικών θεσμών Άρθρο 5. Στην αίτηση εγγραφής μέλους (έγγραφη ή ηλεκτρονική) αναγράφονται υποχρεωτικά: - τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. - η ακριβής διεύθυνση εργασίας και κατοικίας αυτού. - η σχολή αποφοίτησης, ο τίτλος σπουδών και το έτος κτήσης του τίτλου αυτού. - η βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το αρμόδιο όργανο της πολιτείας για το σκοπό αυτό, εφόσον πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής - ο Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Το Δ.Σ. εξετάζει την αίτηση και: α. εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή του υποψήφιου τακτικού μέλους, β. εισηγείται στην Γ. Σ. την έγκριση ή απόρριψη για την εγγραφή του υποψήφιου έκτακτου μέλους. Άρθρο 6. Α. Όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα: 1. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και παίρνουν μέρος στις συζητήσεις. 2. Τα μέλη που δεν έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. 3. Εκλέγουν τη Διοίκηση του Συλλόγου και μπορούν να εκλεγούν σε κάθε αξίωμά της, εφόσον είναι ταμειακά εν τάξει. 4. Ασκούν έλεγχο για κάθε ενέργεια του Δ.Σ. ή των Περιφερειακών Τμημάτων και των μόνιμων ή έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας του Συλλόγου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 5. Συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου 6. Απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια που εξασφαλίζει κάθε φορά ο Σύλλογος και έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε συνδρομή από το Σύλλογο, εφόσον η συνδρομή αυτή επιτρέπεται από τους Νόμους 7. Έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου 8. Έχουν δικαίωμα οικειοθελούς αποχώρησης από το Σύλλογο, με έγγραφη δήλωσή τους στο ΔΣ και αντίστοιχη απόφαση διαγραφής του ΔΣ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Β. Τα τακτικά μέλη έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1. Να τηρούν του όρους του Καταστατικού 2. Να σέβονται τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., που λαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες 3. Να καταβάλλουν το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, την περιοδική συνδρομή που θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν έκτακτες συνδρομές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 4. Να μη συμμετέχουν σαν εκπρόσωποι του Συλλόγου σε όργανα λήψης αποφάσεων του Κράτους, ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ, παρά μόνο ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Εφόσον την ευθύνη της εκπροσώπησης του Συλλόγου από κάποιο μέλος Σελίδα 3 από 16

4 αναλαμβάνει το Δ.Σ., η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση επικυρώνει ή αναιρεί τη σχετική απόφαση. 5. Να μην εκπροσωπούν δημόσια το Σύλλογο δίχως σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., για οποιοδήποτε θέμα. Σχετική απόφαση του Δ.Σ. επικυρώνεται ή αναιρείται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. 6. Το μέλος που αποχωρεί από το Σύλλογο, σύμφωνα με την παράγραφο Α.8. του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες τακτικές ή άλλες τυχόν έκτακτες συνδρομές που οφείλει έως την ημέρα της διαγραφής του, δεν έχει δε κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου 7. Μέλος που αποχωρεί, οικειοθελώς ή μετά από διαγραφή, δεν δικαιούται την επιστροφή των εισφορών ή δωρεών που έχει δώσει υπέρ του Συλλόγου. Γ. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει την εισφορά του κάθε φορά τρέχοντος έτους και οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και πριν από την έναρξη της ΓΣ. 1. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά εκτός του ότι: α) Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι β) Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε εισφοράς γ) Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου δ) Δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση την επιστροφή των εισφορών ή δωρεών που τυχόν έχουν δώσει υπέρ του Συλλόγου. 2. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη : α) μπορούν να συμμετέχουν στις ΓΣ ή σε συζητήσεις των συλλογικών οργάνων ή των μόνιμων /έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. β) δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του Συλλόγου γ) δεν υποχρεώνονται να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και τις οριζόμενες έκτακτες και τακτικές συνδρομές 3. Όλα τα μέλη του Συλλόγου, τακτικά, έκτακτα και επίτιμα, έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να διατηρούν και να εκφράζουν τις διαφωνίες τους προς τις αποφάσεις του Συλλόγου, εφόσον δεν εμφανίζονται να μιλούν εκ μέρους και για λογαριασμό του Συλλόγου. Άρθρο Το Δ.Σ μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές σε κάθε μέλος του σωματείου που υπονομεύει τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, ή εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι αποδεδειγμένα ασυμβίβαστη με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Συλλόγου: α. Γραπτή Επίπληξη β. Προσωρινή αποβολή από όλες τις διαδικασίες του Συλλόγου για ένα εξάμηνο και στέρηση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι γ. Εισήγηση για τη διαγραφή μέλους προς τη Γ.Σ, η οποία αποφασίζει οριστικά τη διαγραφή ή όχι. Η πρόταση διαγραφής έρχεται από το Δ.Σ. στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. και ταυτόχρονα το υπό διαγραφή μέλος καλείται σε απολογία, γραπτά με τρόπο που να αποδεικνύεται. (παρ. 3 του παρόντος άρθρου) 2. Την πειθαρχική εξουσία στα μέλη των οργάνων του Συλλόγου ασκεί η Γενική Συνέλευση. Η ΓΣ μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές σε κάθε μέλος του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής που υπονομεύει τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, ή Σελίδα 4 από 16

5 εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή του είναι αποδεδειγμένα ασυμβίβαστη με τον σκοπό και τα συμφέροντα του Συλλόγου: α. Γραπτή Επίπληξη β. Οριστική έκπτωση του μέλους από το αξίωμά του γ. Οριστική έκπτωση του μέλους από το αξίωμά του και προσωρινή αποβολή από το σωματείο για ένα εξάμηνο δ. Οριστική έκπτωση του μέλους από το αξίωμά του και διαγραφή. 3. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής μέλους, η διαδικασία διαγραφής του δεν αρχίζει πριν από την κλήση του σε απολογία, η οποία του κοινοποιείται εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης. Σε περίπτωση διαγραφής του μέλους, αυτό δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 88 ΑΚ., όπως ισχύει σήμερα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 8 Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η ουσιαστική συμμετοχή των μελών του στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων καθώς και τον έλεγχο των διοικητικών του οργάνων. 1. Η Διοίκηση του Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικά από τακτικά μέλη που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο Σύλλογος θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά που εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα άρθρα 21, 24 του παρόντος καταστατικού. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος Α, ο Αντιπρόεδρος Β, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τα δύο μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια δύο (2) ετών. Η διετία αρχίζει μετά τις αρχαιρεσίες και τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. Άρθρο Ο πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που αποστέλλεται από το Σύλλογο. Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές και υπηρεσίες. 2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Α, όταν κωλύεται δε αυτός, ο Αντιπρόεδρος Β, και όταν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος Β τότε τον αναπληρώνει το μέλος του ΔΣ που έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογική διαδικασία. 3. Με απόφαση του Δ.Σ ο Σύλλογος μπορεί να εκπροσωπηθεί και από μέλος του που ορίζεται ως εκπρόσωπος για ορισμένο θέμα. Άρθρο Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διευθύνει τη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου, κρατάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το Μητρώο των μελών και διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε κείμενο του Συλλόγου, δίνει βεβαιώσεις. Επίσης έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των ΓΣ και συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των ΓΣ. Σελίδα 5 από 16

6 2. Ο Γεν. Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης του μητρώου μελών καθώς και ενημέρωσής του με νέες εγγραφές ή ενδεχόμενες διαγραφές. 3. Όταν ο Γ. Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη, και με την άμεση επίβλεψη του Προέδρου, το ταμείο του Συλλόγου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμή χωρίς απόφαση του Δ. Σ. 2. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη τήρησης κατάστασης οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, καθώς και ενημέρωσης αυτών για τις τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο Ταμίας ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για την εγγραφή στο Μητρώο των Μελών, όλων των ενδιαφερόμενων που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο και έχουν καταβάλει το καθορισμένο ποσό εγγραφής. 3. Ο Ταμίας καταθέτει σε μια Τράπεζα της Ελλάδας, στην οποία ο Σύλλογος τηρεί λογαριασμό καταθέσεων, όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, έχει όμως το δικαίωμα να κρατάει στο ταμείο του ορισμένο ποσό, όπως ορίζει κάθε φορά ο Νόμος, για τις τυχόν επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Η ανάληψη χρημάτων από τον Ταμία γίνεται με ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το ΔΣ. Δαπάνες πέρα από ένα όριο, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση ΓΣ, γίνονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση ΓΣ. 4. Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και εισπράξεων. Ανά δύο (2) μήνες υποχρεούται να υποβάλει στο ΔΣ συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων της προηγούμενης περιόδου. 5. Στο τέλος κάθε έτους υποχρεούται να εισηγηθεί προς το ΔΣ τον Οικονομικό Απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους προς έγκριση από το ΔΣ. Αντίστοιχα υποχρεούται να υποβάλλει τον εγκεκριμένο Οικονομικό Απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στην Εξελεγκτική Επιτροπή προς έγκριση. Ο Ταμίας υποβάλει, τον εγκεκριμένο από το ΔΣ απολογισμό έτους και προϋπολογισμό επομένου έτους, καθώς και το πρακτικό έγκρισης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην επόμενη τακτική ΓΣ, προς οριστική έγκριση. Επίσης έχει την ευθύνη σύνταξης και εμπρόθεσμης κατάθεσης της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του Συλλόγου, την οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. 6. Στο τέλος της θητείας του ΔΣ υποχρεούται να εισηγηθεί προς το ΔΣ τον οικονομικό απολογισμό της θητείας του ΔΣ προς έγκριση. Αντίστοιχα υποχρεούται να υποβάλλει τον εγκεκριμένο Οικονομικό Απολογισμό θητείας του ΔΣ, στην Εξελεγκτική Επιτροπή προς έγκριση. Ο Ταμίας Ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την Εξελ. Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Ο Ταμίας υποβάλει, τον εγκεκριμένο από το ΔΣ οικονομικό απολογισμό θητείας του ΔΣ, στην τελευταία τακτική ΓΣ της θητείας του ΔΣ, καθώς και το πρακτικό έγκρισης της ΕΕ και για όλη τη διάρκεια αυτής της θητείας. 7. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του ΔΣ. Άρθρο Ο Αντιπρόεδρος Α αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Σελίδα 6 από 16

7 2. Ο Αντιπρόεδρος Β αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο Α όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Άρθρο Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο με βάσει τους Νόμους και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο, ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά : α. καταρτίζει πλαίσιο δράσης για την περίοδο της θητείας του στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΔΣ με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και εκτιμώμενο προϋπολογισμό για την επίτευξή τους β. εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του επόμενου έτους, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της περασμένης χρήσης τον οποίο εισηγείται κάθε φορά ο Ταμίας και τα υποβάλει για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. γ. αποφασίζει και εκτελεί κάθε απαραίτητη δαπάνη συναφή προς τους σκοπούς του Συλλόγου, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος καταστατικού και με βάσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού δ. μισθώνει οίκημα για την εγκατάσταση των γραφείων του συλλόγου και προμηθεύεται κάθε αντικείμενο που εξυπηρετεί τη λειτουργία του συλλόγου. ε. εισηγείται τη συμμετοχή του Συλλόγου σε ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση, στη ΓΣ, η οποία και αποφασίζει. στ. εκτελεί αποφάσεις των ΓΣ, οι οποίες το δεσμεύουν ζ. ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία τόσο στα μέλη όσο και στους υπαλλήλους του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο. η. ευθύνεται για την προετοιμασία και σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. στ. συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό των εργασιών του συλλόγου, των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας και των Περιφερειακών Τμημάτων, τον υποβάλει προς έγκριση στη ΓΣ. Στον Κανονισμό θα καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η λειτουργία των Επιτροπών, των Ομάδων Εργασίας καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των περιφερειακών Τμημάτων. Μέχρι τη σύνταξη, έκδοση και εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Άρθρο Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα μετά από πρόσκληση των μελών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 2. Έκτακτα συνεδριάζει όσες φορές υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες έκτακτο ΔΣ που ζητήθηκε με αίτηση από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη μπορεί να συγκληθεί με πρόσκληση των μελών αυτών. 3. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Έγκυρες είναι οι αποφάσεις που παίρνονται με σύμφωνη γνώμη τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση παρουσίας τεσσάρων (4) μελών και ισοψηφίας, 2 υπέρ και 2 κατά, η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή. Σελίδα 7 από 16

8 4. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρίστανται ως ακροατές μέλη του Συλλόγου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου, και μπορούν να πάρουν το λόγο αν το ΔΣ το επιτρέψει ή να υποβάλουν γραπτώς προτάσεις προς το ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πριν τη λήψη αποφάσεων. Επίσης μπορούν να παρίστανται άλλοι επιστήμονες ή ειδικοί με ρόλο συμβουλευτικό για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και μόνο κατά το χρόνο συζητήσεως αυτών των θεμάτων. 5.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι συνεδριάσεις μπορεί να είναι κλειστές. Κλειστή συνεδρίαση του ΔΣ γίνεται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, και εφόσον παρίστανται και συμφωνούν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα επτά (7) μέλη του ΔΣ. 6. Το ΔΣ μπορεί να συγκροτεί, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται επιτροπές και ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη του Συλλόγου ή από τρίτους ειδικούς για την μελέτη και αντιμετώπιση επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων. Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας μπορεί να είναι και αμειβόμενες. 7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από οποιοδήποτε αξίωμα που μπορεί να κατέχει στο ΔΣ, ύστερα από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση του ΔΣ, η οποία υπογράφεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ, προς τη ΓΣ και απόφαση της ΓΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του καταστατικού. Μέλος του ΔΣ εκπίπτει αυτόματα από την ιδιότητα του, αν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ ή από περισσότερες από τις μισές τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια καθενός από τα δύο χρόνια της θητείας του ΔΣ. Μέλος του ΔΣ, που εκπίπτει ή παραιτείται από την ιδιότητα του, αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ, αν περιοριστούν σε λιγότερα από επτά, έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας του διοικητικού συμβουλίου είναι μικρότερος των έξι μηνών και τα εναπομείναντα μέλη τουλάχιστον πέντε, οπότε το διοικητικό συμβούλιο παραμένει και λειτουργεί νόμιμα με ελλιπή σύνθεση μέχρι τέλους της θητείας του. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Διοικ. Συμβουλίου, αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις θεωρείται ότι λαμβάνονται από τον ίδιο το Σύλλογο και ότι εκφράζουν τη δική του συλλογική βούληση. 2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική συνέρχεται 2 φορές το χρόνο ανά εξάμηνο. Οι έκτακτες όσες φορές κρίνει αναγκαίο το ΔΣ, ή το ζητήσουν τριάντα τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, με έγγραφη αίτησή τους προς το ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη Γ.Σ μέσα σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η Γενική Συνέλευση ειδικότερα: Σελίδα 8 από 16

9 α. Προκηρύσσει τις εκλογές και εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή των Αρχαιρεσιών όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 21 του Καταστατικού. β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό απολογισμό που εισηγείται το ΔΣ καθώς και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσοντας τα μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις ευθύνες τους ή καταλογίζοντας αυτές όταν συντρέχει λόγος. γ. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο. δ. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη των οργάνων του συλλόγου, και αποφασίζει για την διαγραφή μέλους του συλλόγου. Άρθρο 16. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντικαταστάτης του σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Προσωρινός γραμματέας της Γ.Σ, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη είναι ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου ή όταν κωλύεται αυτός ο αντικαταστάτης του σύμφωνα με το άρθρο 10 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του παρόντος. Άρθρο Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση τακτικού μέλους στις Γενικές Συνελεύσεις, από άλλο άτομο μέλος ή όχι του Συλλόγου. Σε περίπτωση που ισοψήφησε πρόταση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση δε νέας ισοψηφίας θεωρείται ότι η πρόταση απορρίφθηκε. 2. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/3 των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου (ταμειακά τακτοποιημένα μέλη). Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα μετά από τρεις (3) το νωρίτερο και δέκα (10) το αργότερο ημέρες με τα ίδια θέματα. Η απαρτία της Συνέλευσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/4 του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη αυτή συνέλευση συγκαλείται τρίτη μετά από τρεις (3) το νωρίτερο και δέκα (10) το αργότερο ημέρες με τα ίδια θέματα. Απαρτία στην τρίτη αυτή Γενική Συνέλέυση υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/5 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από 30 μέλη. Εάν και πάλι δεν εξασφαλιστεί απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση τότε δεν μπορεί να συγκληθεί για τα ίδια θέματα Γενική Συνέλευση πριν παρέλθει διάστημα ενός (1) μηνός. Η Γεν. Συνέλευση αυτή τότε θεωρείται πρώτη. 3. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση ή τη συγχώνευση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 4. Αποφάσεις της ΓΣ που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, σε κήρυξη απεργίας ή σε τροποποίηση του Καταστατικού στο σύνολο, λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία. Άρθρο 18. Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρό του για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Στη ΓΣ εγκρίνεται, τροποποιείται ή απορρίπτεται ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του έτους που αρχίζει, τον οποίο καταρτίζει υποχρεωτικά το ΔΣ. Σελίδα 9 από 16

10 1. Η πρώτη τακτική ΓΣ συγκαλείται μετά την εκλογή του νέου ΔΣ και έχει σαν κύριο θέμα την παρουσίαση του προγράμματος του νέου ΔΣ και του προβλεπόμενου τρόπου εφαρμογής του. Οι επόμενες τακτικές ΓΣ συγκαλούνται μία ανά εξάμηνο περίπου, με περιθώριο 15ημέρου το πολύ και έχουν σαν κύριο θέμα την ενημέρωση των μελών για την πορεία των θεμάτων που απασχολούν το Σύλλογο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά. 2. Η τελευταία τακτική ΓΣ συγκαλείται εντός διαστήματος 45 ημερών πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας του ΔΣ και έως την ημερομηνία αυτή και έχει σαν θέματα: Α.) τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου ΔΣ και των επιτροπών του Συλλόγου καθώς και τον οικονομικό απολογισμό Β) την έγκριση ή απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του ΔΣ από τη ΓΣ Γ) την προκήρυξη εκλογών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή Δ) την εκλογή 3-μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που θα επιμεληθεί τη διεξαγωγή των εκλογών. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να συγκαλούνται: α) Από το ΔΣ με δική του πρωτοβουλία, ή ύστερα από εισήγηση επιτροπής του Συλλόγου β) Από το ΔΣ υποχρεωτικά μέσα σε ένα το πολύ μήνα, εφόσον το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους 30 τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου, ορίζοντας σε αυτή και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άρθρο 19. Η ΓΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ με πρόσκληση που δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και του ΤΕΕ, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την πρώτη ΓΣ. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να δημοσιευτεί και στο ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου, στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου ή να σταλεί ταχυδρομικώς (ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την πρώτη ΓΣ. Στην πρόσκληση αναγράφεται υποχρεωτικά ο τόπος, η ημερομηνία έναρξης και λήξεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να οριστεί και άλλος τρόπος προσκλήσεως των μελών. Σε περίπτωση που λόγω μη απαρτίας συγκαλείται δεύτερη και τρίτη ΓΣ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Οι ημερομηνίες των πιθανών συγκλήσεων αυτών των ΓΣ περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για την πρώτη ΓΣ. Άρθρο Η Γενική Συνέλευση πριν από κάθε συζήτηση εκλέγει τον Πρόεδρο της με απλή ψηφοφορία και ανάταση των χεριών. Μέχρι να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος και διευθύνει στη συνέχεια τις συζητήσεις, η ΓΣ προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, στον οποίο και προτείνονται υποψηφιότητες για την προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια εκλέγεται και ένας πρακτικογράφος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. 2. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση των χεριών, εκτός αν η ΓΣ αποφασίσει για κάποιο θέμα ονομαστική ή μυστική ψηφοφορία. 3. Ειδικότερα απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον από τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου, που θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και ταμειακά εν τάξει, αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και υποχρεωτικά μυστική ψηφοφορία, προκειμένου να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις για τα ακόλουθα ζητήματα: - Σε περιπτώσεις διαγραφής μέλους του συλλόγου. - Σε περιπτώσεις άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη των οργάνων του συλλόγου. 4. Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται ειδική πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Σελίδα 10 από 16

11 Α) Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου. Β) Πρόταση καθαίρεσης ολόκληρου του ΔΣ και υποχρεωτικής προκήρυξης εκλογών μέσα σε ένα τρίμηνο Γ) Πρόταση διάλυσης του Συλλόγου ή συγχώνευσης ή ένταξης του σε ευρύτερο οργανωτικό σχήμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο Κάθε δύο (2) χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την ΓΣ με μυστική ψηφοφορία, η οποία στην συνέχεια εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της. Οι Εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Περιφερειακών Τμημάτων), αφού εκλεγούν κατά τα ανωτέρω, μεριμνούν για κάθε σχετικό θέμα των αρχαιρεσιών. 2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται υποχρεωτικά στην έδρα του Συλλόγου και στις έδρες των Περιφερειακών του Τμημάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζονται και άλλες πόλεις της Ελλάδος, πρωτεύουσες Νομών που θα τοποθετούνται κάλπες για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα από αυτά που αποφάσισε η Γεν. Συνέλευση πανελλαδικά. Μητρώα των μελών θα διανέμονται σε όλα τα εκλογικά τμήματα με μέριμνα του ΔΣ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών που δεν αναφέρεται στο καταστατικό, η οποία θα θεωρείται αναγκαία, θα καθορίζεται από την τελευταία πριν της αρχαιρεσίες ΓΣ. 3. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλουν έγγραφες αιτήσεις στο ΔΣ κατά το διάστημα των τελευταίων 15 ημερών και έως την καθορισμένη ημέρα των εκλογών. Μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, το ΔΣ που πρόκειται να απέλθει, είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων σε ειδικό πίνακα στα γραφεία του Συλλόγου, να μεριμνήσει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και τη σφράγιση των φακέλων και να παραδώσει το εκλογικό υλικό, μαζί με τον κατάλογο των ψηφοφόρων, στην εφορευτική επιτροπή που έχει εκλέξει η Γ.Σ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του ΔΣ είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια σε εφορευτικές επιτροπές (Κεντρική στην έδρα του Συλλόγου, Εφορευτικές Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων και Εφορευτικές Επιτροπές των λοιπών εκλογικών τμημάτων που όρισε οι τελευταία πριν τις αρχαιρεσίες ΓΣ). Η διαδικασία των εκλογών γίνεται με ψηφοδόχο σε προκαθορισμένο τόπο και χρόνο από την τελευταία πριν τις εκλογές Γενική Συνέλευση. Άρθρο Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών η Εφορ. Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο πρόεδρός της Ε.Ε. κηρύσσει τη έναρξη της ψηφοφορίας, και παραδίδει στα προσερχόμενα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια και εξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας. Στη σύνθεση της Εφορευτικής. Επιτροπής δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται μέλος του απερχόμενου ΔΣ, ούτε υποψήφιος για το νέο ΔΣ. 2. Κάθε εκλογέας που προσέρχεται μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον σχετικό έλεγχο στο μητρώο των μελών για το αν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ή όχι, ρίχνει το ψηφοδέλτιο του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως καταχωρηθεί στον ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός του μητρώου του. Σελίδα 11 από 16

12 3. Αφού ψηφίσουν όλα τα παρόντα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη, οι Εφορευτικές Επιτροπές αποσφραγίζουν την ψηφοδόχο και κάνουν διαλογή των ψήφων, τηρώντας για το σκοπό αυτό πίνακα διαλογής. Στην διαλογή των ψηφοδελτίων επιτρέπεται η παρουσία εκπροσώπου των υποψηφίων. Ενστάσεις μέχρι τη διαλογή των ψήφων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, γίνονται στην Εφορευτική επιτροπή του κάθε εκλογικού τμήματος που αποφαίνεται τελεσίδικα γι αυτές. 4. Μετά το αποτέλεσμα της Διαλογής όλες οι Εφορευτικές Επιτροπές αποστέλλουν τα πρακτικά και τους πίνακες διαλογής στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία ανακηρύσσει τα τακτικά μέλη και τους επιλαχόντες για το ΔΣ και την ΕΕ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή των υποψηφίων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών και των επιλαχόντων (αναπληρωματικών μελών) για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εφορευτική Επιτροπή με τη σειρά επιτυχίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 5. Το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής σε κεκυρωμένο αντίγραφο με όλα τα σχετικά των αρχαιρεσιών παραδίδεται, με σχετική απόδειξη παραλαβής, στον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με τον ίδιο τρόπο τα παραδίδει στον νέο Πρόεδρο του νέου ΔΣ. Άρθρο Σε περίπτωση κωλύματος προσέλευσης των τακτικών μελών υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει με τη σφραγίδα του Συλλόγου και υπογράφει τόσους φακέλους και ψηφοδέλτια, όσα είναι τα μέλη του Συλλόγου που δεν προσήλθαν κατά την καθορισμένη μέρα των εκλογών και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται συστημένα με το ταχυδρομείο στα μέλη του Συλλόγου μέσα σε άλλο φάκελο, την πρώτη εργάσιμη μετά την ημέρα των εκλογών. 2. Όσα μέλη έχουν τη δυνατότητα προσέρχονται στην ψηφοφορία και ακολουθούν την τυπική διαδικασία των εκλογών. 3. Όσα από τα μέλη του Συλλόγου δεν προσέλθουν την ημέρα των εκλογών θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των ψηφοδελτίων μέσω ταχυδρομείου να αποστείλουν συμπληρωμένα τα ψηφοδέλτια, μέσα στο σφραγισμένο φάκελο, και αυτόν μέσα σε έναν απλό φάκελο. Στον ίδιο φάκελο θα επισυνάπτεται και το αποδεικτικό παραλαβής των ψηφοδελτίων από το ταχυδρομείο, με εμφανή μόνο την ημερομηνία παραλαβής από το μέλος. Όταν οι φάκελοι συγκεντρωθούν στο μέρος όπου βρίσκεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ο Πρόεδρός της ανοίγει τον εξωτερικό φάκελο και ρίχνει το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη παρουσία και των άλλων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποστολή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή προς τα μέλη του Συλλόγου, η διαδικασία τερματίζεται και αρχίζει η καταμέριση των ψήφων. Η αποσφράγιση όλων των φακέλων γίνεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων επιτρέπεται η παρουσία των υποψηφίων, ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Όποιο ψηφοδέλτιο παραληφθεί μετά την παρέλευση 20 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας των εκλογών, καθίσταται άκυρο. Επίσης άκυρο καθίσταται όποιο ψηφοδέλτιο παραληφθεί χωρίς αποδεικτικό παραλαβής από το ταχυδρομείο του φακέλου που έχει αποσταλεί από την Εφορευτική Επιτροπή. 4. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στα καθορισμένα τμήματα έως της 8 το βράδυ της ημέρας που αποφασίστηκε ως ημέρας αρχαιρεσιών. Αν κατά την ώρα λήξης των αρχαιρεσιών υπάρχουν Σελίδα 12 από 16

13 μέλη του Συλλόγου σε σειρά αναμονής η ψηφοφορία συνεχίζεται μέχρι να ψηφίσουν όσοι βρίσκονται σε σειρά αναμονής. Άρθρο Το εκλογικό σύστημα είναι εκείνο της απλής πλειοψηφίας με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο σταυροδοτούνται ως επτά (7) υποψήφιοι. Οι πρώτοι 7 πλειοψηφίσαντες σε σταυρούς προτίμησης από τους υποψήφιους αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ενώ οι υπόλοιποι κατά φθίνουσα σειρά προτίμησης καθίστανται επιλαχόντες. 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την κατάληψη της 7ης κατά σειρά ψήφων θέσης γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρωτόκολλο ψηφοφορίας και πρακτικό εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται για πρώτη φορά μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων εκλεγμένου μέλους, ή μέσα σε διάστημα 20 ημερών μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε από τα εκλεγμένα μέλη και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Α, Αντιπρόεδρο Β, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. 2. Αφού διατυπωθούν οι υποψηφιότητες για τα παραπάνω αξιώματα, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία ως εξής: πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος, μετά ο Αντιπρόεδρος Α, ο Αντιπρόεδρος Β, ο Γενικός Γραμματέας και τέλος ο Ταμίας. Σε περίπτωση μη σύγκλισης σε 30 ημέρες το απερχόμενο Δ.Σ., συγκαλεί νέες εκλογές. 3 Το Δ.Σ. που αποχωρεί παρουσιάζει στο νέο Δ.Σ., μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο Σύλλογος, και κάθε περιουσιακό στοιχείο, συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και παραλαμβάνεται σε αντίγραφα από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του απερχόμενου και του νέου Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο Ταυτόχρονα με την εκλογή του ΔΣ, με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο ψηφοδέλτιο, αλλά με σημείωση ως τριών (3) σταυρών προτίμησης, εκλέγεται και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση οποιουδήποτε από τα εκλεγέντα μέλη της και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Ο πρόεδρός της διευθύνει τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το αξίωμα μέλους του Διοικ. Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ελεγκτού. 3. Η Εξελ. Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που διενεργεί. Επίσης στα πρακτικά καταχωρούνται και οι εκθέσεις της προς τη ΓΣ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και του Ταμία. Ειδικότερα ελέγχει και επιβλέπει αν οι οικονομικές πράξεις του ΔΣ και του Ταμία είναι νόμιμες και αν συμφωνούν με το καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ελέγχει οποτεδήποτε την κατάσταση του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του ΔΣ και την υποβάλει μέσω του ΔΣ στην τελευταία ΓΣ του έτους για έγκριση. Αντίστοιχα συντάσσει γι αυτήν έκθεση και την υποβάλει στην τελευταία πριν από τις εκλογές τακτική ΓΣ. Σελίδα 13 από 16

14 Τα μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται οικονομικά θέματα. 4. Εάν για οποιαδήποτε αιτία αποχωρήσει μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καλείται από τον Πρόεδρό της ο πρώτος επόμενος επιλαχών για την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος. Εάν το μέλος που αποχώρησε είναι ο Πρόεδρος της Εξ Επιτροπής τότε στην πρώτη μετά την αποχώρησή του συνεδρίαση εκλέγεται ο νέος Πρόεδρος. Η συνεδρίαση αυτή συγκαλείται μέσα σε 10 μέρες από την αποχώρηση του μέλους με πρόσκληση οποιουδήποτε μέλους. Άρθρο Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: Βιβλίο Μητρώου Μελών, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων των ΓΣ, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων του ΔΣ και Βιβλίο-Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και ανακοινώσεων, που τηρούνται από το Γ. Γραμματέα του ΔΣ, Βιβλίο Ταμείου που τηρείται από τον Ταμία του ΔΣ. Βιβλίο Πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που τηρείται από τον Πρόεδρο της ΕΕ, Βιβλίο Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής, που τηρείται από τον Πρόεδρό της. 2. Ο σύλλογος έχει κυκλική Σφραγίδα με την επωνυμία του Συλλόγου γραμμένη στην περιφέρεια της σφραγίδας κυκλικά. Στη μέση της σφραγίδας αναγράφεται το έτος ίδρυσης, δηλ το.. και απεικονίζεται το σήμα του Συλλόγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο Οι πόροι του Συλλόγου είναι: Α. Η εφάπαξ καταβολή των νεοεγγραφέντων μελών ως δικαίωμα εγγραφής. Το ύψος αυτής ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Β. Οι συνδρομές των τακτικών μελών που καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της ΓΣ. Γ. Χορηγίες, δωρεές και πρόσοδοι από εράνους, γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις, προβολές και εκδόσεις του Συλλόγου, κληροδοτήματα και κληροδοσίες και κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία Δ. Κάθε οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου από ομογενείς, ημεδαπά ή αλλοδαπά άτομα και οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα κ.λ.π. Ε. Έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που καθορίζονται ως εξής: Μέχρι δώδεκα μηνιαίες εισφορές αποφασίζονται από το ΔΣ και ανακοινώνονται στο περιοδικό του συλλόγου ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου ή στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ ή γίνεται κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ στα τακτικά μέλη. Από μία (1) μέχρι πέντε (5) ετήσιες εισφορές αποφασίζονται από τη ΓΣ. Η απόφαση αυτή της ΓΣ λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Ο τρόπος καταβολής καθορίζεται από τη ΓΣ. Από πέντε (5) ετήσιες εισφορές και πάνω αποφασίζονται από τη ΓΣ. Η απόφαση αυτής τη Γ.Σ. λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Ο τρόπος καθορίζεται από τη ΓΣ. 2. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτος. Ο Προϋπολογισμός, Ισολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος. Σελίδα 14 από 16

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Αρθρο 29. Τροποποίηση του καταστατικού Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών με εφαρμογή του άρθρου 99 του Α.Κ. Άρθρο 30. Διάλυση του σωματείου 1. Ο Σύλλογος δεν διαλύεται παρά μόνο: α) αν τα μέλη του Συλλόγου μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) β) αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Νόμος γ) αν αποφασίσει τη διάλυση η Γενική Συνέλευση. 2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 3. Μετά την εκκαθάριση και εφόσον η διάλυση αποφασιστεί από τη ΓΣ, η τυχόν απομένουσα περιουσία του συλλόγου, σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα διατίθεται, με απόφαση της ΓΣ, σε αγαθοεργούς σκοπούς, σε Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα, στο ΚΥΤ, το ΤΣΜΕΔΕ, ή το ΤΕΕ. Για τη διάθεση συντάσσεται και σχετικό πρακτικό. 4. Εάν η Διάλυση έγινε γιατί παρέμειναν στο Σύλλογο λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η απομένουσα περιουσία περιέρχεται στον ΚΥΤ. 5.Το αρχείο του Συλλόγου παραδίδεται στο ΤΕΕ. Στην περίπτωση που ο Σύλλογος διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τότε σ αυτήν πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών με εφαρμογή του άρθρου 99 του Α.Κ. Στην απόφαση για τη διάλυση του πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που την επιβάλλουν και πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου. Άρθρο 31. Για την προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των μελών στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου συγκροτούνται Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση, την επιστήμη, τη επαγγελματική δραστηριότητα ή οικονομικά κοινωνικά, και πολιτιστικά θέματα. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να συγκροτούνται: 1) με απόφαση και ευθύνη του ΔΣ 2) με απόφαση της ΓΣ, η οποία ορίζει το πλαίσιο δράσης και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και την ελέγχει 3) με πρωτοβουλία των μελών του Συλλόγου, που ενημερώνουν το ΔΣ και τη ΓΣ για τη σύσταση της Επιτροπής και το περιεχόμενο της δουλειάς της. Άρθρο 32. Δεν αποκλείεται η σύνδεση με άλλους επιστημονικούς συλλόγους σε οργανωτική μορφή που θα βρεθεί ύστερα από ειδική για αυτό κοινή συζήτηση και νόμιμες αποφάσεις των ενδιαφερομένων συλλόγων, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ και έγκριση της ΓΣ. Σελίδα 15 από 16

16 Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 32 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις Το Καταστατικό του Συλλόγου θα ισχύει μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου και την καταχώρησή του στο αντίστοιχο Βιβλίο Σωματείων. ΑΘΗΝΑ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Σοφία Καζάκη Ιωάννα Δούνια Σελίδα 16 από 16

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) Επωνυμία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ίδρυση Ιδρύεται Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Επωνυμία: Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Άρθρο 2 ΕΔΡΑ: Έδρα του Σωματείου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται στην Αθήνα σύλλογος, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ», με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1. (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1. (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1 (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) Άρθρο 1: Ίδρυση-επωνυμία-έδρα 1.1. Ιδρύεται επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία "Πανελλήνια Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ με έδρα το Μενίδι Αιτ/νίας. 2. Ο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΠ 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΠ 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΠ 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός Άρθρο 1. Ίδρυση, επωνυμία, έδρα, σφραγίδα 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Φοιτητική Παράταξη Πληροφορικής». 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα