Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ"

Transcript

1 «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

2 Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ δεικτϊν STID και τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν για KIE, αγορά εργαςίασ μθχανικϊν κ.α. Διεκνισ Εμπειρία: Προβλιματα οριςμϊν, μζτρθςθσ, ςφγκριςθσ. Περιοριςμοί και δυνατότθτεσ. Θ εξζλιξθ τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ Systems of Innovation, KIE Ραγδαία ανάπτυξθ δεικτϊν STID (Science, Technology, Innovation, Diffusion) και ερευνϊν επιχειρθματικότθτασ (AEGIS KIE, MIT, ZEW, Kauffman, GEM, OECD, Endeavor etc). Αυξθμζνο ενδιαφζρον κοινισ γνϊμθσ, ςχεδιαςμόσ evidence-based public polices, επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ (ανταγωνιςμόσ που βαςίηεται ςτθ Γιάννθσ Καλογιρου, γνϊςθ Infostrag και τθν καινοτομία). Ανάπτυξθ χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ 2

3 τθν Ελλάδα Ανάγκθ αξιόπιςτθσ τεκμθρίωςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν που αναφζρονται: ςτθν Εκπαίδευςθ, τθν Ζρευνα, τθν Σεχνολογικι Ανάπτυξθ, τθν Καινοτομία, τθ Διάχυςθ τθσ Γνϊςθσ, τθν Επιχειρθματικότθτασ Εντάςεωσ Γνϊςθσ, τισ Επιχειριςεισ και τθν αγορά εργαςίασ. Ανάγκθ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ και ενεργοφ παρουςίασ ςτα ευρωπαϊκά όργανα και τα διεκνι fora. Ανάγκθ διαμόρφωςθσ τεκμθριωμζνου και αξιόπιςτου δθμοςίου διαλόγου για τα ςυγκεκριμζνα κζματα, κάτι που απουςιάηει από τον δθμόςιο λόγο και τθ δθμόςια ςυηιτθςθ. Αναηιτθςθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ προτφπου για τθν ελλθνικι οικονομία που κα ςτθρίηεται περιςςότερο ςτθ γνϊςθ για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ και τθν μετά τθν κρίςθ εποχι. 3

4 Θ διεκνισ εμπειρία: Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators) Σο κεωρθτικό και εννοιολογικό πλαίςιο: χεδόν ομοφωνία των αναλυτϊν και των διαμορφωτϊν πολιτικισ για τθ ςθμαςία τθσ γνϊςθσ, τθσ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ δραςτθριότθτασ και τθσ καινοτομίασ για τθν μακροχρόνια οικονομικι μεγζκυνςθ. Θ πρϊτθ απόπειρα μζτρθςθσ των δαπανϊν για Ζρευνα και Ανάπτυξθ ςτθ Βρεταννία από τον J.D. Bernal το 1939 (0.1 ζωσ 0.2% του ΑΕΠ τθσ Βρετανίασ) Ανάπτυξθ εθνικών ςτατιςτικών STID: Από τισ πρϊτεσ ζρευνεσ του National Science Foundation ςτισ ΘΠΑ ςθ δεκαετία του 1950, τθν πρϊτθ ζρευνα για τθν καινοτομία ςτθ βρετανικι βιομθχανία από το National Institute for Economic and Social Research (Chris Freeman), ςτον ΟΟΑ ζωσ τθν προςπάκεια ςτον Καναδά (2006) για τθ μζτρθςθ τθσ επίπτωςθσ των επενδφςεων ςε Ε&Σ ςτθν οικονομικι επίδοςθ τθσ χϊρασ. 4

5 Θ διεκνισ εμπειρία: Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators) * ςυνεχ + Από τθ δεκαετία του 1960 ςυςτθματικι προςπάκεια από τον ΟΟΑ: Ιοφνιοσ 1963: υνάντθςθ εμπειρογνωμόνων του ΟΟΑ με το NESTI group (National Experts on Science and Technology Indicators) ςτθν Villa Falconieri ςτο Frascati τθσ Ιταλίασ που με βάςθ τθν ειςιγθςθ του Chris Freeman κατζλθξε ςτθν πρώτη ζκδοςθ του περίφθμου Frascati Manual [ The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development]. Σο εγχειρίδιο - που ζκτοτε ανακεωρικθκε πολλζσ φορζσκακιζρωςε τουσ κεμελιϊδεισ οριςμοφσ και τισ κατευκφνςεισ για τθν ανάπτυξθ ςτατιςτικϊν μζτρθςθσ τθσ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ δραςτθριότθτασ. τα χρόνια που ακολοφκθςαν ο ΟΟΣΑ και το NESTI group ανζπτυξαν ζνα ρεφμα εργαςιϊν ςχετικϊν με δείκτεσ STI και μια ςειρά εγχειριδίων γνωςτϊν ωσ Frascati Family για τθ μζτρθςθ του R&D (Frascati Manual), τθσ καινοτομίασ (Oslo Manual), των ανκρϊπινων πόρων (Canberra Manual), του τεχνολογικοφ ιςοηυγίου πλθρωμϊν, και των πατεντϊν. 5

6 Θ διεκνισ εμπειρία: Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators) * ςυνεχ + Θ κακιζρωςθ των ερευνϊν CIS (Community Innovation Survey) ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. O πολιτικόσ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για δαπάνεσ για Ζρευνα και Σεχνολογικι Ανάπτυξθ ςτο φψοσ του 3% του ΑΕΠ. Θ ραγδαία αφξθςθ ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εικοςιπενταετίασ των δεκτϊν ΕΣΑΚ είναι το ςυνδυαςμζνο αποτζλεςμα: των δυνατοτιτων που προςφζρουν οι ΣΠΕ το ενδιαφζρον των φορζων τθσ δθμόςιασ πολιτικισ (επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ και ςε δραςτθριότθτεσ ΕΣΑΚ) αλλά και του κόςμου των επιχειριςεων (ςφγχρονοσ ανταγωνιςμόσ που βαςίηεται ςτθν καινοτομία) Αυξθμζνθ απαίτθςθ- από κφκλουσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ, ερευνθτζσ αλλά και επιχειρθματικοφσ κφκλουσ- για ποςοτικι αποτίμθςθ και παρακολοφκθςθ του μεγζκουσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ δζςμευςθσ πόρων ςε Ε&Σ, αλλά και για τθν κατανόθςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ τουσ 6

7 Θ διεκνισ εμπειρία: Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators) * ςυνεχ + Δφςκολθ θ μζτρθςθ Σα προβλιματα μζτρθςθσ κοινωνικο-οικονομικϊν δεικτϊν δεν αφοροφν αποκλειςτικά το STID φςτθμα. Ασ δοφμε πόςεσ δυςκολίεσ και ατζλειεσ υπάρχουν π.χ. για τθ μζτρθςθ του πιο πολφχρθςιμοποιοφμενου οικονομικοφ μεγζκουσ, του ΑΕΠ. Δυςκολότερεσ οι διεκνείσ ςυγκρίςεισ Το πρόβλημα των «υποςημειώςεων» που προκφπτει από διαφορετικοφσ οριςμοφσ, διαφορετικζσ ταξινομιςεισ και μετριςεισ των περιςςότερων STID δεικτϊν. Αναγκαία θ ανάπτυξθ δεικτϊν μζτρθςθσ για τθν τεκμθρίωςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ πολιτικϊν STID. 7

8 Θ διεκνισ εμπειρία: Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators) * ςυνεχ + Όμωσ, προςοχι ςτθν χριςθ και τθν κακομεταχείριςθ των δεικτϊν ΕΣΑΚ. Θ άκριτθ χριςθ δεικτϊν ειςροϊν ωσ υποκατάςτατων δεικτϊν εκροϊν. Θ αναγκαςτικι (?) περίπου αποκλειςτικι χριςθ οριςμζνων μεταβλθτϊν ωσ proxy άλλων μεγεκϊν (θ περίπτωςθ τθσ χριςθσ των πατεντϊν ωσ δείκτθ μζτρθςθσ τθσ καινοτομίασ..) Σι κρφβεται πίςω από τα ςυνολικά μεγζκθ. Προςεκτικι χριςθ με επίγνωςθ των ορίων και των περιοριςμϊν τουσ. Αναγκαία θ ςυνεχισ προςπάκεια για τθ βελτίωςι τουσ με βάςθ και τισ πραγματικζσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογικι, οικονομικι και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 8

9 Θ διεκνισ εμπειρία: Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators) * ςυνεχ + Ανάγκθ διεφρυνςθσ των δεικτϊν Ε&Σ ςε δείκτεσ ΕΣΑΚ-Δ (STID) που περιλαμβάνουν και τθν καινοτομία και τθ διάχυςθ τθσ τεχνολογίασ (π.χ. των ICT) και τισ διαςυνδζςεισ τθσ με τθ δυναμικι τθσ μεγζκυνςθσ και τθσ ανάπτυξθσ. Σο ςφςτθμα ΕΣΑΚ-Δ (STID) ςυνεχϊσ μεταβάλλεται και εξελίςςεται χαρακτθριςτικά και ςφνορα (όρια) που ιςαν ςθμαντικά ςτον 20 ο αιϊνα ςιμερα χάνουν τθ ςθμαςία τουσ και μποροφν να δράςουν αποπροςανατολιςτικά. 9

10 Δείκτεσ Καταγραφισ, Μζτρθςθσ & Αξιολόγθςθσ Ερευνθτικισ Δραςτθριότθτασ Δείκτεσ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων αρικμόσ δθμοςιεφςεων και αναφορϊν δείκτεσ απιχθςθσ βακμόσ ςυνεργαςιϊν επιςτθμονικζσ περιοχζσ αριςτείασ Δείκτεσ υλοποίθςθσ ερευνθτικϊν ζργων εκνικά/ ευρωπαϊκά κφριοι ερευνθτζσ ερευνθτικά αποτελζςματα και αξιοποίθςι τουσ ερευνθτικζσ περιοχζσ διαςφνδεςθ με επιχειρθματικι κοινότθτα bibliometrics scientometrics Δείκτεσ από ενιαία ερευνθτικι υποδομι research e-infrastructure- ςυλλογισ και διάκεςθσ περιεχομζνου του ΕΚΣ webometrics περιεχόμενο ιςτοςελίδων ερευνθτικοφ/ ακαδθμαϊκοφ περιεχομζνου διαςυνδζςεισ (links) ςτοιχεία προςπζλαςθσ Γιάννθσ Καλογιρου, ςτοιχεία Infostrag χρθςτϊν 10 Ανάπτυξθ και χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ STID και ερευνϊν πεδίου γαι τθν

11 Αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ελλθνικοφ reference index για τισ Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ (ΑΚΕ) Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ ζρευνασ ςτισ ΑΚΕ με τυποποιθμζνο και μετριςιμο τρόπο (βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων) Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ που παράγεται ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Ζνταξθ ελλθνικισ παραγωγισ ςε ευρφτερα δίκτυα (διεκνοποίθςθ) Πρόβλθμα: πολφ λίγα ελλθνικά περιοδικά ευρετθριάηονται ςτισ διεκνείσ λίςτεσ υντονιςμόσ με ευρωπαϊκζσ προςπάκειεσ, όπωσ αυτι τθσ ESF με το European Reference Index for the Humanities (ERIH) Παγκόςμιο citation index για τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ από το Πανεπιςτιμιο τθσ Βαλζνκια 11 Ανάπτυξθ και χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ STID και ερευνϊν πεδίου γαι τθν

12 Θ ςυςτθματικι δουλειά του Εκνικοφ Κζντρου Σεκμθρίωςθσ: Θ ςταδιακι ανάδειξι του ςε βαςικό πυλϊνα μζτρθςθσ δεικτϊν STID ςτον ελλθνικό χϊρο Επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ. Ελλθνικζσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ. Αρχείο Διδακτορικϊν Διατριβϊν Σο αναδυόμενο Παρατθρθτιριο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. 12

13 Άλλεσ κατθγορίεσ ςυναφϊν δεκτϊν Δείκτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Δείκτεσ αξιοποίθςθσ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. Δείκτεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ (π.χ. University Rankings). Ερευνθτικζσ υνεργαςίεσ (π.χ. RJVs, STEP TO RJVs Database). 13 Ανάπτυξθ και χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ STID και ερευνϊν πεδίου γαι τθν

14 χετικζσ Ζρευνεσ Πεδίου τισ οποίεσ ςυντόνιςε το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ του ΕΜΠ AEGIS on KIE (Knowledge Intensive Entrepreneurship) in 10 EU countries (2011). Cre8tv.eu 2014 on Creative Industries ςε πζντε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (βϋ εξάμθνο 2014). Δφο ζρευνεσ ςτισ top επιχειριςεισ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο (2011 & 2013) *επίκεντρο καινοτομικι και τεχνολογικι επίδοςθ και κατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ). Διερεφνθςθ των δυναμικϊν ικανοτιτων των βιομθχανικϊν επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα 14

15 χετικζσ Ζρευνεσ Πεδίου τισ οποίεσ ςυντόνιςε το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ του ΕΜΠ ( ςυνεχ ) Εμπειρικι διερεφνθςθ πόρων και ικανοτιτων ΣΠΕ ςτουσ καλλικρατικοφσ διμουσ (2011) Ζρευνα για νζεσ επιχειριςεισ εντάςεωσ γνϊςθσ που ςυμμετζχουν ςε ανταγωνιςτικά ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα. 15

16 Θ εμπειρικι διερεφνθςθ τθσ αγοράσ αποφοίτων των μθχανικϊν και των ΑΕΙ Θ επιςτθμονικι διερεφνθςθ ενόσ τόςο επίκαιρου και ςημαντικοφ προβλιματοσ γνϊριςε άνκθςθ ςτθ δεκαετία με μια ςειρά ανάλογων ερευνθτικϊν προςπακειϊν ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ (ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ για τθν αγορά των αποφοίτων του και για τθν επιχειρθματικότθτα των νζων μθχανικϊν, ΤΕΕ, Πανελλαδική Ζρευνα των Γραφείων Διαςφνδεςησ για τθν απορρόφθςθ των πτυχιοφχων πανεπιςτθμίου ςτθν αγορά εργαςίασ, Μορφωτικι Πρωτοβουλία..). Διαμορφϊκθκε ςταδιακά μια βάςη γνώςησ επί του κζματοσ Καλφτερθ, ευρφτερθ και πιο ςτζρεθ τεκμθρίωςθ του δθμόςιου διαλόγου και τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Δυςτυχϊσ, από το 2009 ζωσ ςιμερα, παρά τθ ςθμαςία τζτοιων ερευνϊν ςε περίοδο κρίςθσ το ρεφμα ανάλογων ερευνϊν πεδίου δεν ςυνεχίςκθκε. Ανάγκθ, τϊρα, για ςυςτηματική και τακτική παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του φαινομζνου. Μορφ. & Αναπτυξ. Πρωτοβουλία Γ. Καλογιρου, ΕΜΠ, 7/7/

17 Αλλά,...προςοχι ςτθν ανάγνωςθ και ερμθνεία των ευρθμάτων Προςεκτική ανάγνωςθ και ερμθνεία των ευρθμάτων και των όποιων ςυμπεραςμάτων. Όχι εφκολεσ αναγωγζσ και γενικεφςεισ. Όχι αποςπαςματικζσ προτάςεισ. Να ςυνεκτιμθκοφν οι όποιεσ υπόρρθτεσ υποκζςεισ, τα δεδομζνα, τα όρια των τεχνικϊν και το πλαίςιο. Ανάγκθ για πολυμορφία προςεγγίςεων (surveys, case studies, in-depth interviews, ποιοτικζσ ποςοτικζσ αναλφςεισ. Να ςυνεξεταςκοφν τα ευριματα με τα ευριματα αντίςτοιχων μελετϊν και εμπειρικϊν ερευνϊν. Μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ ςφνκετων φαινομζνων και λιγότερθ ςτθν κατθγορθματικι διατφπωςθ βεβαιοτιτων και προβλζψεων. Ζνταξθ των ευρθμάτων ςε μια ευρφτερη θεώρηςη τθσ εξζλιξθσ και τθσ προοπτικισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ. Συςτηματική και τακτική διεξαγωγι των ςχετικϊν ερευνϊν πεδίου. Μορφ. & Αναπτυξ. Πρωτοβουλία Γ. Καλογιρου, ΕΜΠ, 7/7/

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα