Pharmacy Product Range Orthopaedic. The best Range of products

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pharmacy Product Range Orthopaedic. The best Range of products"

Transcript

1 Pharmacy Product Range Orthopaedic The best Range of products

2 Neck Spine Back Supports Α.Μ.. Λίγα λόγια Η Αυχενικι μοίρα είναι το πρϊτο τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Αποτελείται από μία ςτιλθ 7 οςτϊν, που ονομάηονται αυχενικοί ςπόνδυλοι και τα οποία ςτθρίηουν το κρανίο. Η αυχενικι μοίρα τθσ ςπονδυλικισ μασ ςτιλθσ ςυνδζεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζπει τθν κίνθςθ που εμφανίηει θ κεφαλι. Περιβάλλεται από πολλοφσ μυσ οι οποίοι ςυμβάλουν τόςο ςτθν ςτιριξθ τθσ κεφαλισ όςο και ςτθν κινθτικότθτα. Ανάμεςα από τουσ αυχενικοφσ ςπόνδυλουσ διζρχονται τα αυχενικά νεφρα, τα οποία καταλιγουν, μεταξφ άλλων, ςτα άνω άκρα, το ανϊτερο κωρακικό τμιμα και ςτουσ αυχενικοφσ μυσ. Οι πακιςεισ τθσ αυχενικισ μοίρασ ςχετίηονται με ζνα αίςκθμα πόνου το οποίο εντοπίηεται ςτθν περιοχι του αυχζνα. Πολλζσ φορζσ και ανάλογα με το αίτιο που τον προκαλεί, ο πόνοσ μπορεί να αντανακλά και ςε άλλεσ περιοχζσ ι να ςυνοδεφεται από ςυμπτϊματα όπωσ, για παράδειγμα, ίλιγγοσ. Θ.Μ.. Λίγα λόγια Η κωρακικι μοίρα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ είναι θ δεφτερθ ςθμαντικι περιοχι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν δϊδεκα ςπονδφλουσ ςτθν κωρακικι μοίρα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Κάκε ςπόνδυλοσ ςτοιβάηεται ςτθν κορυφι του άλλου και ανάμεςα ςε κάκε ςπόνδυλο βρίςκεται ζνασ δίςκοσ που ονομάηεται μεςοςπονδφλιοσ δίςκοσ. Οι δίςκοι βοθκοφν ςτθν απορρόφθςθ των πιζςεων και των κραδαςμϊν ϊςτε να μθν υποςτοφν τριβζσ οι ςπόνδυλοι μεταξφ τουσ. O.Μ.. Λίγα λόγια Η οςφυϊκι μοίρα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ είναι θ τρίτθ ςθμαντικι περιοχι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν πζντε ςπονδφλουσ ςτθν οςφυϊκι μοίρα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Κάκε ςπόνδυλοσ ςτοιβάηεται ςτθν κορυφι του άλλου και ανάμεςα ςε κάκε ςπόνδυλο βρίςκεται ζνασ δίςκοσ που ονομάηεται μεςοςπονδφλιοσ δίςκοσ. Οι δίςκοι βοθκοφν ςτθν απορρόφθςθ των πιζςεων και των κραδαςμϊν ϊςτε να μθν υποςτοφν τριβζσ οι ςπόνδυλοι μεταξφ τουσ.. Αυχενικό Κολάρο μαλακό πονδυλικό ςφςτθμα κορμοφ με ςτερνικι μπάρα υπερεκτάςεωσ κορμοφ 3 ςθμείων ORTHOPRIM Ζϊνθ οςφφοσ με μπανζλεσ DEEP LUMBAR TM Ζϊνθ οςφφοσ με μπανζλεσ LOMBO Αυχενικό Κολάρο SCANTZ Θ.Ο.Μ.. με ειδικό κορδόνι ςυμπίεςθσ TLSO BAR πονδυλικό ςφςτθμα οςφφοσ Ζϊνθ Ο.Μ.. με ειδικό κορδόνι ςυμπίεςθσ MAC BRACE Αυχενικό Κολάρο SCANTZ με υποςιαγϊνιο Θωρακοοςφυϊκι zϊνθ τφπου Taylor THORACO LUMBAR υπερεκτάςεωσ κορμοφ 3 ςθμείων JAMES Ζϊνθ ελαςτικι οςφφοσ Ζϊνθ Ο.Μ.. με ειδικό κορδόνι ςυμπίεςθσ ERGO MAC BRACE Αυχενικό Κολάρο PHILADELPHIA οςτεοπόρωςθσ κορμοφ SPINE OSTEO υπερεκτάςεωσ κορμοφ 3 ςθμείων ORTHOPRIM Ζϊνθ ελαςτικι εγκυμοςφνθσ Ζϊνθ Ο.Μ.. με ειδικό κορδόνι ςυμπίεςθσ BODYXCEL

3 Ώμοσ Λίγα λόγια U p p e r L i m b S u p p o r t s Η άρκρωςθ του ϊμου, ι επιςτθμονικότερα γλθνοβραχιόνιοσ άρκρωςθ, αποτελείται από τθ ςφηευξθ δφο οςτϊν: τθσ κεφαλισ του βραχιονίου και τθσ ωμογλινθσ τθσ ωμοπλάτθσ. Κατά τθν κίνθςθ του ϊμου επθρεάηονται και μετακινοφνται και δφο ακόμα αρκρϊςεισ: θ ακρωμιοκλειδικι άρκρωςθ (μεταξφ κλείδασ και ακρωμίου τθσ ωμοπλάτθσ) και θ κωρακοωμοπλατιαία άρκρωςθ (μεταξφ τθσ πτζρυγοσ τθσ ωμοπλάτθσ και του κωρακικοφ τοιχϊματοσ. Για να εκτελεςτεί όλο το εφροσ κίνθςθσ τθσ άρκρωςθσ του ϊμου κα πρζπει να λειτουργοφν χωρίσ προβλιματα και οι δυο παραπάνω αρκρϊςεισ, γι αυτό και εξετάηονται μαηί με τον ϊμο. Αγκϊνασ Λίγα λόγια Η άρκρωςθ του αγκϊνα είναι άρκρωςθ τφπου μεντεςζ και δθμιουργείται από τα εξισ οςτά: βροχιόνιο, κερκίδα, ωλζνθ. Η μοναδικι ςφνκεςθ και αλλθλεπίδραςθ των παραπάνω οςτϊν ζχει ςαν αποτζλεςμα θ άρκρωςθ του αγκϊνα να λειτοφργει ςαν μεντεςζσ αλλά να κάνει και ςτροφι ταυτόχρονα. Αυτι θ ςτροφι παρατθρείται για παράδειγμα ςε κινιςεισ όπωσ όταν πλθςιάηουμε ζνα αντικείμενο ςτο ςτόμα μασ. Η βαςικι ςτακεροποίθςθ του αγκϊνα πραγματοποιείται από τον ωλζνιο πλάγιο ςφνδεςμο ο όποιοσ βρίςκεται ςτο εςωτερικό μζροσ του αγκϊνα. Πθχεοκαρπικι & άκρα χείρα Λίγα λόγια Σο χζρι αποτελείται από πολλά μικρά οςτά τα οποία είναι τα οςτάρια του καρποφ (ςκαφοειδζσ, μθνοειδζσ, πυραμοειδζσ, προείδεσ, μείηον πολφγωνο, ζλαςςον πολφγωνο, κεφαλωτό, αγκιςτρωτό) τα μετακάρπια και οι φάλαγγεσ. Φάκελοσ ανάρτθςθσ άνω άκρου απλόσ ARMSLING SIMPLE Περιαγκϊνιο επικονδυλίτιδοσ BODYMEDICS TENNIS ELBOW Περιαγκωνίδα ελαςτικι απλι ELASTIC ELBOW πθχεοκαρπικισ AIRPRENE WRIST Φάκελοσ ϊμου -βραχίονα ARMSLING IMMOBILIZER Περιαγκϊνιο επικονδυλίτιδοσ NEOPRENE TENNIS ELBOW πθχεοκαρπικισ με αντίχειρα AIRPRENE WRIST&THUMB Βραχιονοπθχικόσ νάρκθκασ λειτουργικόσ ACP Φάκελοσ ϊμου -βραχίονα SHOULDER IMMOBILIZER Περιαγκϊνιο επικονδυλίτιδοσ EPICON INN υποςτιριξθσ αντίχειρα AIRPRENE WRIST απαγωγισ ϊμου 30 : SHOULDER ORTHOSIS Περιαγκωνίδα LYCRA ELBOW Περιαγκωνίδα επικονδυλίτιδοσ με ςιλικόνθ COMFORT ELBOW πθχεοκαρπικισ με αντίχειρα COOLMESH WRIST Σα δυο οςτά του αντιβραχίου (θ κερκίδα και θ ωλζνθ) καταλιγουν ςτο χζρι δθμιουργϊντασ τον καρπό. Σο μζςο και το ωλζνιο νεφρο είναι τα κυριότερα νεφρα του χεριοφ, μζςω των οποίων ςυνδζεται με τον εγκζφαλο και αποκτά αίςκθςθ και κίνθςθ. Ναρκθκάκι δακτφλου μεταλλικό FROG SPLINT Ναρκθκάκι δακτφλου πλαςτικό STAX FINGER Δυναμικόσ Δυναμικόσ νάρκθκασ νάρκθκασ ζκταςθσ δακτφλου ζκταςθσ δακτφλου με ελατιριο

4 Ιςχίο Λίγα λόγια Lower Limb Supports Σο ιςχίο είναι μια ςφαιροειδισ άρκρωςθ και ςχθματίηεται από τθν κεφαλι του μθριαίου και τθν κοτφλθ θ οποία βρίςκεται ςτθν λεκάνθ. Οι αρκρικζσ επιφάνειεσ περιβάλλονται από αρκρικό χόνδρο ο οποίοσ επιτρζπει τθν κίνθςθ των οςτϊν με πολφ μικρι τριβι ανάμεςα τουσ. Γόνατο Λίγα λόγια Σα οςτά του γονάτου είναι το μθριαίο και θ κνιμθ. Η άρκρωςθ προςτατεφεται από ακόμθ ζνα οςτό τθν επιγονατίδα. Αρκρικόσ χόνδροσ καλφπτει τισ επιφάνειεσ τθσ κνιμθσ,του μθριαίου κακϊσ και τθν εςωτερικι επιφάνεια τθσ επιγονατίδασ με κφρια δράςθ τθν απόςβεςθ και τθν ομοιόμορφθ κατανομι των φορτίςεων. Ο ζξω και ο ζςω μθνίςκοσ είναι ςχθματιςμοί χόνδρου οι οποίοι αποτελοφν τον μθχανιςμό απόςβεςθσ των φορτίςεων μεταξφ των οςτϊν. Οι ςφνδεςμοι βοθκοφν ςτθν ςτακερότθτα τθσ άρκρωςθσ. Οι πλάγιοι ςφνδεςμοι βρίςκονται ςτα πλάγια τθσ άρκρωςθσ και περιορίηουν τισ πλάγιεσ κινιςεισ. Ο πρόςκιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ ςυνδζει το μθριαίο με τθν κνιμθ ςτο κζντρο τθσ άρκρωςθσ. Η λειτοφργει του είναι να αποτρζπει τθν ςτροφι και τθν πρόςκια κίνθςθ τθσ κνιμθσ ςε ςχζςθ με τον μθρό. Σζλοσ ο οπίςκιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ(ο οποίοσ βρίςκεται ακριβϊσ πίςω από τον πρόςκιο) περιορίηει τθν οπίςκια κίνθςθ τθσ κνιμθσ ςε ςχζςθ με τον μθρό. Όλα τα παραπάνω ςτοιχεία του γόνατοσ,μαηί με τουσ μφεσ τθσ περιοχισ,ςυνεργάηονται για να διαχειριςτοφν τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτθν άρκρωςθ κατά τθν διάρκεια του περπατιματοσ του τρεξίματοσ κτλ. Ποδοκνθμικι Λίγα λόγια Η ποδοκνθμικι αποτελεί ζναν πολφπλοκο μθχανιςμό. Ανατομικά ζχουμε τθν υπαςτραγαλικι και τθν ποδοκνθμικι, οι δυο αρκρϊςεισ τθσ περιοχισ. Με τα χρόνια επικράτθςε ο οροσ αςτράγαλοσ ο οποίοσ είναι λανκαςμζνοσ μιασ και απευκφνεται ςε οςτό. Η ποδοκνθμικι αποτελείται από τρία οςτά: τθν κνιμθ ςτθν. εςωτερικιεπιφάνεια του ποδιοφ, τθν περόνθ ςτθν εξωτερικι πλευρά του ποδιοφ και τον αςτράγαλο ο οποίοσ περικλείεται από τα δυο πρϊτα. Η ποδοκνθμικι είναι άρκρωςθ ςτθν οποία γίνονται οι κινιςεισ τθσ κάμψθσ και τθσ ζκταςθσ. Οςφυομθρικόσ νάρκθκασ ιςχίου ρυκμιηόμενοσ HIP Επιγονατίδα ελαςτικι με ςιλικόνθ COMFORT KNEE GEL γόνατοσ CLASSIC Επιςτραγαλίδα ελαςτικι με ςιλικόνθ COMFORT ANKLE Οςφυομθρικόσ νάρκθκασ ιςχίου ρυκμιηόμενοσ NEUE ULMER Επιγονατίδα ελαςτικι COMFORT KNEE Μθροκνθμικόσ νάρκθκασ γόνατοσ λειτουργικόσ TALARMADE ROM Επιςτραγαλίδα ελαςτικι με ιμάντεσ SOBER I Ελαςτικι ηϊνθ Ιςχίου-μθροφ REPOCOX Επιγονατίδα Neoprene με πλαϊνζσ μπανζλεσ AIRPRENE SHORT KNEE γόνατοσ 4 ςθμείων ΠΧ ACL TM Επιςτραγαλίδα ελαςτικι απλι SOBER ΙI Επιγονατίδα Neoprene με πλαϊνζσ μπανζλεσ BODYMEDICS KNEE γόνατοσ 4 ςθμείων ΠΧ GENUTEC Επιςτραγαλίδα ενιςχυμζνθ με ςπιράλ CANVAS I Μαξιλάρι απαγωγισ ιςχίων HIP ABDUCTION PILLOW Επιγονατιδικι δζςτρα με ςιλικόνθ γόνατοσ 4 ςθμείων ΠΧ GENURANGE ΠΔΚ διπλισ βαλβίδασ με αζρα & gel AIR-GEL Η υπαςτραγαλικι άρκρωςθ αποτελείται από δυο οςτά τον αςτράγαλο(από πάνω) και από τθν πτζρνα (από κάτω). ε αυτι τθν άρκρωςθ πραγματοποιοφνται οι ςτροφζσ. Οι επιφάνειεσ των οςτϊν καλφπτονται από αρκρικό χόνδρο. Οι κυριότεροι ςφνδεςμοι τθσ άρκρωςθσ είναι οι εξισ: ο πρόςκιοσ κνθμοπερονιαίοσ ο οποίοσ ςυνδζει τθν κνιμθ με τθν περόνθ, οι ζξω πλάγιοι οι οποίοι ςυνδζουν τθν περόνθ με τον αςτράγαλο και τζλοσ ο δελτοειδισ ςφνδεςμοσ ο οποίοσ ςυνδζει τθν κνιμθ με τον αςτράγαλο. ΠΔΚ λειτουργικόσ με γωνιόμετρο TM ROM ΠΔΚ ςτακερισ γωνίασ TM FIXED ΠΔΚ λειτουργικόσ με γωνιόμετρο ANKLE ROM ΠΔΚ ςτακερισ γωνίασ κοντόσ PRO-WALKER

5 Wa l ki n g Fra m e s Περιπατητήρασ πτυςςόμενοσ Καταςκευι από επινικελωμζνο αλουμίνιο υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ. Διακζτει δυο ειδικά ςχεδιαςμζνεσ ανατομικζσ χειρολαβζσ. Διακζτει ειδικό μθχανιςμό που το κακιςτά πτυςςόμενο. Παρζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ με τζςςερα ςφθνάκια. Λαςτιχάκια ςτα άκρα που το κακιςτοφν αντιολιςκθτικό. Καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για αςφάλεια ςτθ βάδιςθ. 1 1 Folding Κωδικός: ORS/21065 Περιπατητήρασ ςταθερόσ Καταςκευι από επινικελωμζνο αλουμίνιο υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ. Διακζτει δυο ειδικά ςχεδιαςμζνεσ ανατομικζσ χειρολαβζσ. Παρζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ με τζςςερα ςφθνάκια. Λαςτιχάκια ςτα άκρα που το κακιςτοφν αντιολιςκθτικό. Καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για αςφάλεια ςτθ βάδιςθ Tall Κωδικός: ORS/21064/T 3 Adult Κωδικός: ORS/21064/A 4 Child Κωδικός: ORS/21064/C

6 Wa l ki n g a i d s 1. Βακτηρία μαςχάλησ ξύλινη Διατίκεται ςε ηευγάρι 2. Βακτηρίεσ μαςχάλησ μεταλλικέσ Καταςκευι από αλουμίνιο. Ρυκμίηεται κακ φψοσ. Min. 136 cm Max. 168 cm. Διατίκεται ςε ηευγάρι. Διατίκεται ςε 3 μεγζκθ. Tall Κωδ.: ORS/WALK/S Βακτηρία μαςχάλησ ORS/2010 Βακτηρία μαςχάλησ ξύλινη Κωδικός: Ρυκμίηεται κακ φψοσ. Min. 110 cm Max. 132 cm Βακτηρία μαςχάλησ Μεταλλική με μπίλια Καταςκευι από ξφλο οξιάσ. Adult Κωδ.: ORS/WALK/M Child Κωδ.: ORS/WALK/L Tall Κωδ.: ORS/WS/S Adult Κωδ.: ORS/WS/M Child Κωδ.: ORS/WS/L 4. Βακτηρίεσ αγκώνοσ μεταλλικέσ Καταςκευι από αλουμίνιο. Ρυκμίηεται κακ φψοσ. Min. 97 cm Max. 124 cm. Διατίκεται ςε ηευγάρι. Διατίκεται ςε δυο τφπουσ. α. Single: Κωδ.:ORS/WEL/ b. Double: Κωδ.:ORS/WEL/0604 Βακτηρία αγκώνοσ Μεταλλική ρυθμιζόμενου ύψουσ Καταςκευι από αλουμίνιο. Ρυκμίηεται κακ φψοσ. Min. 117 cm Max. 144 cm Διατίκεται ςε ηευγάρι. Διατίκεται ςε 3 μεγζκθ. Βακτηρία αγκώνοσ Μεταλλική ρυθμιζόμενου ύψουσ 3. Βακτηρίεσ μαςχάλησ μεταλλικέσ με μπίλια α. b. Τρίποδο μεταλλικό Καταςκευι από αλουμίνιο. Ρυκμίηεται κακ φψοσ. Min. 97 cm Max. 124 cm Κωδικός: ORS/TR/101 Διατίκεται ςε τεμάχια. 6. Τετράποδο μεταλλικό 5 Καταςκευι από αλουμίνιο. 6 Κωδικός: ORS/TER/102 Διατίκεται ςε τεμάχια 7. Ποικιλία βαδιςτικών μπαςτουνιών & μη Καταςκευι από αλουμίνιο ι ξφλο. Ρυκμιηόμενου φψουσ και μθ. Χειρολαβζσ παντόσ τφπου. Διατίκενται ςε ποικιλία χρωμάτων. Διατίκενται ςε τεμάχια. Ποικιλία μπαςτουνιών Ρυκμίηεται κακ φψοσ. Min. 97 cm Max. 124 cm Τετράποδο μεταλλικό 5. Τρίποδο μεταλλικό 7 Κουντουριώτου Υμηττός Τηλ.: Fax:

7 W h e e l ch a i rs αμαξίδια πτυςςόμενα όλων των τφπων Αμαξίδια πτυςςόμενα για εφκολθ μεταφορά, διακζτοντασ δυο μικροφσ τροχοφσ μπροςτά και δυο μεγάλουσ πίςω. Φζρουν ειδικό φρζνο. Προςκαφαιροφμενα πλαϊνά και υποπόδια, ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ ποδιϊν. Για εςωτερικι και εξωτερικι χριςθ. Διατίκενται ςε ποικιλία διαςτάςεων που τα κακιςτά κατάλλθλα για κάκε αςκενι. Καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε με CE Mark. Εγγφθςθ ετϊν από τον κάκε καταςκευαςτικό οίκο. Ειςάγονται από τουσ πιο αξιόπιςτουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ του εξωτερικοφ διακζτοντασ υψθλι ποιότθτα. Διακζτουν υψθλι αντοχι. Κατάλλθλα για τθν προςαρμογι κακίςματοσ WC. Κουντουριώτου Υμηττός Τηλ.: Fax:

8 Sports Medicine Product Range Advanced Elastic Η Vulkan Advanced elastic ςειρά προϊόντων είναι θ τελευταία καινοτομία ςτα προϊόντα ελαφράσ υποςτιριξθσ. Η ςειρά αυτι προϊόντων ζχει αναπτυχκεί τεχνικά με τθ χριςθ υλικϊν Nano Flextra, ζνα υλικό υψθλισ ποιότθτασ και υψθλϊν επιδόςεων που ζχει πολλαπλζσ λειτουργίεσ. Silicon Innovation Η νζα ςειρά τθσ Vulkan ζχει δθμιουργθκεί με υψθλι τεχνικι, ϊςτε να προςφζρει γριγορθ αποκατάςταςθ των κακϊςεων. Η ςειρά αυτι είναι καταςκευαςμζνθ από ςιλικόνθ υψθλισ ποιότθτασ, ςχεδιαςμζνθ τεχνικά να υποςτθρίξει τισ κακϊςεισ των μυϊν, των ςυνδζςμων και των αρκρϊςεων. Wrist Support Pink Wrist Support Ankle Support Elbow Support Pink Ankle Support Silicon Knee Support Silicon Ankle Support Procare Ankle Procare Thigh Knee Support Pink Elbow Support Silicon Wrist Support Pink Knee Support Silicon Elbow Support Procare Range Η ςειρά Procare τθσ Vulkan ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά, να προςφζρει μια μικρι υποςτιριξθ και ςυμπίεςθ ςτουσ μφεσ και τισ αρκρϊςεισ. Η καταςκευι τουσ είναι από ελαςτικό υλικό υψθλισ ποιότθτασ και θ εφαρμογι τουσ προςδίδει ςτουσ αςκενείσ άριςτα αποτελζςματα, ενϊ θ χριςθ τουσ είναι άνετθ. Η ςειρά Procare περιλαμβάνει προϊόντα πρϊτων βοθκειϊν κατάλλθλα για τθν ανακοφφιςθ του πόνου και τθν υποςτιριξθ όλων των αρκρϊςεων και των μαλακϊν μορίων. Active Range Η ςειρά Active range τθσ Vulkan ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά, να ενιςχφςει τθν προςταςία και τθν πρόλθψθ τραυματιςμϊν των ατόμων με ενεργό τρόπο ηωισ. Σα προϊόντα τθσ Active range είναι κατάλλθλα ϊςτε να παρζχουν μζγιςτθ άνεςθ κατά τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Procare Back Support Active Tennis Elbow Strap Procare Patella Strap Active Elbow Wrap Procare Knee Procare Tennis Elbow Brace Active Wrist Wrap Procare Ankle II Procare Epi-Brace Active Ankle Wrap Active Knee Wrap Κουντουριώτου Υμηττός Τηλ.: Fax:

9 Sports Medicine Product Range Classic Range Η Vulkan Classic Range ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για να παρζχει τθ βζλτιςτθ ποςότθτα τθσ κερμότθτασ, τθν υποςτιριξθ και τθ ςυμπίεςθ που απαιτοφνται για να βοθκιςουν ςτθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία όλων των τραυματιςμϊν των μαλακϊν μορίων και των ιςτϊν. Σα περιςςότερα προϊόντα τθσ Vulkan φζρουν ειδικοφσ ιμάντεσ ςυμπίεςθσ που κλείνουν με αυτοκόλλθτο Velcro ϊςτε να παρζχουν τθν απόλυτθ ςτιριξθ ςε όςουσ κζλουν να απολαμβάνουν ζναν υγιι και ενεργό τρόπο ηωισ, χωρίσ πόνο και δυςφορία. Shoulder Strap Tennis Elbow Strap Σα προϊόντα είναι διακζςιμα ςε μεγζκθ και καλφπτουν ςχεδόν όλουσ τουσ μυσ και τισ αρκρϊςεισ του ςϊματοσ κακϊσ και όλουσ τουσ αςκενείσ. Shoulder Shoulder Full Tennis Elbow Tennis Elbow without Strap Wrist short Strap Wrist Long Καταςκευάηονται από υψθλισ ποιότθτασ Neoprene που τα κακιςτά αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά προςφζροντασ ςτον αςκενι υψθλό επίπεδο άνεςθσ. Κατάλλθλα για κακθμερινι χριςθ ςτθν άκλθςθ, τθ βάδιςθ και τθν εργαςία. Back Brace With stays Back Support OSFA with stays Knee Wrap around Knee Stabilising Knee Thigh Back Support OSFA without stays Calf & Shin Back without stays Knee Free Hinged Knee Ankle Long Ankle Straps Κουντουριώτου Υμηττός Τηλ.: Fax:

10 Footmedics Foot Comfort Products Πολλοί είναι οι άνκρωποι που αντιμετωπίςουν πόνο και κοφραςθ ςτα πόδια. Ο πόνοσ και θ κοφραςθ μποροφν να επιδεινωκοφν με τθν πάροδο του χρόνου. Πολλά υποδιματα είναι θ κφρια αιτία για τισ πακιςεισ του άκρου πόδα και του πζλματοσ. Σα προϊόντα τθσ Footmedics ζχουν ςχεδιαςτεί για να ανακουφίςουν τον πόνο από όλεσ τισ περιοχζσ του άκρου πόδα, ανεξάρτθτα από το είδοσ του παπουτςιοφ που φοράμε. Κάκε προϊόν Footmedics ζχει αναπτυχκεί από κορυφαίουσ ειδικοφσ, με άριςτεσ γνϊςεισ ςτισ πακιςεισ του άκρου ποδόσ καλφπτοντασ ζτςι όλεσ τισ πακιςεισ που μασ ταλαιπωροφν. Η ςωςτι διάγνωςθ τθσ πάκθςθσ που ταλαιπωρεί τον εκάςτοτε αςκενι κα βοθκιςει τον ίδιο και εςάσ για τθν ςωςτι επιλογι του κατάλλθλου προϊόντοσ που κα τον απαλλάξει από κάκε είδουσ πόνο. Προειδοποίθςθ: -Εάν ο αςκενισ ζχει διαβιτθ ι προβλιματα με τθν κυκλοφορία του, παροτρφνετζ τον να ςυμβουλευτεί το γιατρό ι τον ποδίατρό του πριν χρθςιμοποιιςει αυτά τα προϊόντα. -Εάν υπάρξει ερεκιςμόσ ι δυςφορία, ςυμβουλεφςτε τον να ςταματιςει τθ χριςθ των προϊόντων αμζςωσ και να ηθτιςει ιατρικι ςυμβουλι. -Μθν χρθςιμοποιείτε τα προϊόντα ςε ανοιχτζσ πλθγζσ. Να φυλάςςονται μακριά από παιδιά.

11 Αποκλειστική αντιπρόσωπος της

12

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 67 ΙΨΙ R T H S P R T S F I E L D 68 ΤΙΚ ΝΑΚΑ ΙΨΙΤ ΤΙΗΕΝ HIP Καταςκευι από κερμοδιαμορφϊςιμο πολυπροπυλζνιο. Εςωτερικι επζνδυςθ από αφρϊδεσ φφαςμα. πανζλα

Διαβάστε περισσότερα

Protect, Support, Correct. Product GUIDE2012/13. GMI Orthopaedic Products Catalogue quality that stands out!

Protect, Support, Correct. Product GUIDE2012/13. GMI Orthopaedic Products Catalogue quality that stands out! Protect, Support, Correct Product GUIDE2012/13 GMI Orthopaedic Products Catalogue quality that stands out! Protect, Support, Correct Product GUIDE2012/13 Orthopaedics Καλώς ήρθατε στον 2012/13 GMI Orthopaedics

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd

gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd gmiltd Protect, Support, Correct Product GUIDE2012/13 GMI Orthopaedic Products Catalogue quality that stands out! Protect, Support, Correct Product GUIDE2012/13 Καλώς ήρθατε στον 2012/13 GMI Orthopaedics Κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE περιεχόμενα 03 ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Στρώματα, Επιστρώματα, Μαξιλάρια ύπνου, Μαξιλάρια κατάκλισης, Στρώματα κατάκλισης, Μαξιλάρια ξεκούρασης ΑΥΧΕΝΑΣ Κολάρα, Αυχενικοί νάρθηκες

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY

WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY Το χρονικό τθσ πρωτοπορίασ Ήδθ από το 1889, θ Simmons ιταν θ πρϊτθ εταιρεία που δθμιοφργθςε ςτρϊματα με ςπειροειδι ελατιρια, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο πλατφ κοινό να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΚ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. Νικηταρά 17 Τ.Κ. 13671 Αχαρνές Τηλ. 210 2619511 Φαξ. 210 2386068 e-mail: amik@amik.gr www.amik.gr

ΑΜΙΚ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. Νικηταρά 17 Τ.Κ. 13671 Αχαρνές Τηλ. 210 2619511 Φαξ. 210 2386068 e-mail: amik@amik.gr www.amik.gr ΑΜΙΚ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. Νικηταρά 17 Τ.Κ. 13671 Αχαρνές Τηλ. 210 2619511 Φαξ. 210 2386068 e-mail: amik@amik.gr www.amik.gr AMIK MEDICAL ORTHOPEDICS & HEALTH PRODUCTS Η Εταιρία μας ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα