Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ"

Transcript

1 Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30% του ζςω και το 10-25% του ζξω μθνίςκου αιματϊνονται. Αυτζσ οι δομζσ εμβακφνουν τθν αρκρικι επιφάνεια, ςτακεροποιοφν, λιπαίνουν και κρζφουν τθν Ο μθρόσ άρκρωςθ. Ρήξη μηνίςκου: είναι θ πιο ςυχνι κάκωςθ ςτο γόνατο που χρειάηεται χειρουργικι αποκατάςταςθ. Ο ζςω μθνίςκοσ τραυματίηεται 3 φορζσ πιο ςυχνά από τον ζξω. Εκφυλιςτικζσ ριξεισ μπορεί να ςυμβοφν και ςε πιο μεγάλουσ αςκενείσ. Θεραπεία: ςε περίπτωςθ απουςίασ διαλείποντοσ οιδιματοσ, μπλοκαρίςματοσ του γόνατοσ, και ειδικά οι ριξεισ που είναι εκφυλιςτικισ αιτιολογίασ, μποροφν να αντιμετωπιςτοφν ςυντθρθτικά. ε νζουσ αςκενείσ, με οξείεσ ριξεισ που προκαλοφν μθχανικά προβλιματα ςτθ λειτουργία του γόνατοσ και αυτζσ που δεν μποροφν να Ζξω Μθνίςκοσ Περόνθ Κνιμθ Εζω Μηνίζκορ αντιμετωπιςτοφν ςυντθρθτικά, ζχει ζνδειξθ θ αρκροςκοπικι αποκατάςταςθ. Αυτό γίνεται είτε με μερικι μθνιςκεκτομι είτε με αποκατάςταςθ του μθνίςκου. Κφςτεισ μηνίςκου: ςυχνζσ ςτον ζξω μθνίςκο, αντιμετωπίηονται με αρκροςκοπικι μερικι μθνιςκεκτομι και αποςυμπίεςθ. Διςκοειδήσ μηνίςκοσ: (popping knee syndrome) Οι αςκενείσ αντιμετωπίηουν μθχανικά προβλιματα ςτθ λειτουργία του γόνατοσ ι νιϊκουν ζνα «κλικ» με τθν ζκταςθ του γόνατοσ. Η μαγνθτικι τομογραφία κα επιβεβαιϊςει το ιςτορικό και τθν κλινικι εξζταςθ και μπορεί να δείξει και ριξεισ ςτον μθνίςκο. Η κεραπεία είναι ανάλογθ του προβλιματοσ.

2 Πρόςθιοσ Χιαςτόσ φνδεςμοσ Επιςκόπηςη: είναι περίπου 33χλ μακρφσ και 11χιλ φαρδφσ. Αποτελείται από 90% κολλαγόνο τφπου 1 και 10% κολλαγόνο τφπου 3. Ο ΠΧ εκφφεται μζςα από τθν εγκοπι (notch) του άπω μθριαίου οςτοφ. Και καταφφεται μπροςτά από το μεςογλινιο ι μεςοκονδφλιο ζπαρμα τθσ κνιμθσ. Λόγο αυτϊν των προςφφςεων του επιτρζπουν να αντιςτζκεται ςτθν πρόςκια μετατόπιςθ και ςτθν ζςω ςτροφι τθσ κνιμθσ ςε ςχζςθ με τον μθρό. Ρήξη προςθίου χιαςτοφ ςυνδζςμου (ΠΧ/ACL): Τπάρχουν πολλοί τρόποι για να υποςτεί ριξθ ο ΠΧ. Ο ςφνδεςμοσ ριγνεται διότι υπερδιατείνεται (Overstretched). Οι ριξεισ του προςκίου χιαςτοφ ςυνδζςμου ςυχνά λαμβάνουν χϊρα όταν το γόνατο λαμβάνει μια άμεςθ πλιξθ από το μπροςτινό μζροσ του μθροφ, ενϊ το πόδι είναι ςε ςτακερι κζςθ, για παράδειγμα, ζνασ ποδοςφαιριςτισ που πάει να κινθκεί ςτο πλάι ενϊ το πόδι του είναι ςτακερό ςτο ζδαφοσ. Οι ριξεισ του ΠΧ πιο ςυχνά ςυνδζονται με υψθλισ επαφισ ακλιματα (to high impact sports) ι όταν το γόνατο είναι αναγκαςμζνο να κάνει απότομεσ αλλαγζσ ςτθν κίνθςθ. Αυτοί οι τφποι τραυματιςμϊν είναι διαδεδομζνοι ςτο ποδόςφαιρο, το αμερικανικό ποδόςφαιρο, το μπάςκετ, ράγκμπι, επαγγελματικι πάλθ, πολεμικζσ τζχνεσ, και ενόργανθ γυμναςτικι. Θεραπεία Ο ΠΧ ςτακεροποιεί το γόνατο όταν οι άλλοι μυσ είναι χαλαροί. Ζτςι αν το μυϊκό ςφςτθμα είναι ιςχυρό, τότε ο αςκενισ μπορεί να λειτουργιςει χωρίσ απαραίτθτα να προβεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ. Σο πλάνο τθσ ςυντθρθτικισ κεραπείασ περιλαμβάνει φυςικοκεραπείεσ, και μθροκνθμικό νάρκθκα. Η ζλλειψθ του ΠΧ αυξάνει τον κίνδυνο για άλλου είδουσ βλάβεσ όπωσ ριξεισ μθνίςκου. Ζτςι ακλιματα με ςτροφικζσ κινιςεισ απαγορεφονται. Αςκενείσ που ςυμμετζχουν ςε τζτοιου είδουσ ακλιματα, πχ ποδόςφαιρο, θ χειρουργικι αποκατάςταςθ είναι επιβεβλθμζνθ.

3 Συντηρητική θεραπεία Ζνασ κομμζνοσ ΠΧ είναι λιγότερο πικανό να περιορίηει τθν κίνθςθ του γόνατοσ. Όταν δεν ζχουν επιςκευαςτοφν οι ριξεισ του ΠΧ αυτό μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτο χόνδρο ςτο εςωτερικό του γονάτου, διότι με τθ ριξθ του ΠΧ θ κνιμθ και το μθριαίο οςτό είναι πιο πικανό να τρίβονται μεταξφ τουσ. Αμζςωσ μετά τθν ριξθ του ΠΧ, ο αςκενισ πρζπει να αναπαφςει το γόνατο, να τοποκετιςει πάγο για 15 ζωσ 20 λεπτά, να επιδζςει το γόνατο, και ςτθ ςυνζχεια να το ανυψϊςει πάνω από το φψοσ τθσ καρδιά. Αυτι θ διαδικαςία βοθκά να μειωκεί το πριξιμο και να μειϊςει τον πόνο. Η μορφι τθσ κεραπείασ κακορίηεται με βάςθ τθ ςοβαρότθτα τθσ ριξθσ. Χειρουργική αποκατάςταςη Εάν θ ριξθ είναι ςοβαρι, θ χειρουργικι επζμβαςθ μπορεί να είναι απαραίτθτθ, διότι ο ΠΧ δεν μπορεί να κεραπευτεί ανεξάρτθτα, κακϊσ δεν υπάρχει παροχι αίματοσ ςε αυτό το ςφνδεςμο. Η χειρουργικι επζμβαςθ είναι ςυνικωσ απαραίτθτθ ςτουσ ακλθτζσ, διότι ο ΠΧ είναι απαραίτθτοσ προκειμζνου να εκτελζςει απότομεσ κινιςεισ με αςφάλεια και ςτακερότθτα. Η επανορκωτικι χειρουργικι γίνεται ςυνικωσ αρκετζσ εβδομάδεσ μετά τον τραυματιςμό, ϊςτε να υποχωριςει το οίδθμα και θ φλεγμονι. Κατά τθ διάρκεια τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ ο ΠΧ δεν επιςκευάηεται, αντ' αυτοφ, αντικακίςταται χρθςιμοποιϊντασ άλλουσ τζνοντεσ του ςϊματοσ. Τπάρχουν τρεισ διαφορετικοί τφποι χειρουργικισ επζμβαςθσ ΠΧ. Χριςθ επιγονατιδικοφ τζνοντα, χριςθ τετρακζφαλου και χριςθ οπίςκιων μθριαίων (hamstrings) είναι τα πιο ςυχνά μοςχεφματα και φαίνονται να ζχουν τα καλυτζρα αποτελζςματα. Για τθν χριςθ επιγονατιδικοφ τζνοντα, το κεντρικό 1/3 του τζνοντα τθσ επιγονατίδασ απομακρφνεται μαηί με ζνα κομμάτι του οςτοφ ςτισ κζςεισ ςυνδζςεωσ με τθν επιγονατίδα και τθν κνιμθ. Σα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι ο επιγονατιδικόσ τζνοντασ και ο ΠΧ ζχουν ςχετικά το ίδιο μικοσ, ενϊ ςτα άκρα του χρθςιμοποιείται οςτό. Πρόκειται για τθν μζκοδο που εφαρμόηουμε εμείσ και οι περιςςότεροι χειρουργοί κεωροφν ότι είναι πολφ ιςχυρότερο από ό, τι άλλεσ

4 κεραπευτικζσ μεκόδουσ. Σα μειονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι άλγοσ ςτθ πρόςκια επιφάνεια του γόνατοσ, λόγω τθσ αφαίρεςθσ οςτοφ από τθν επιγονατίδα. Αυτό αντιμετωπίηεται από τθν ομάδα μασ και τα αποτελζςματα είναι πάρα πολφ καλά. Για τθν τεχνικι με χριςθ μοςχευμάτων των οπίςκιων μθριαίων, παίρνονται οι δφο τζνοντεσ από τουσ μυσ των ιςχίων και τυλιγμζνοι μαηί ςχθματίηουν το νζο ΠΧ. Πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ είναι λιγότεροσ πόνοσ από εκείνοσ τθσ επιγονατιδικοφ τζνοντα. Σο μειονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι ο νζοσ ςφνδεςμοσ χρειάηεται περιςςότερο χρόνο για να επουλωκεί εφόςον δεν υπάρχει οςτό για τθν ςφνδεςθ με τα οςτά του μθροφ και τθσ κνιμθσ, ενϊ δεν είναι το ίδιο ιςχυρό όπωσ αυτό του επιγονατιδικοφ τζνοντα. Μετά από τθ χειρουργικι επζμβαςθ, θ αποκατάςταςθ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ενιςχυκοφν θ γφρω μυσ και να ςτακεροποιθκεί θ άρκρωςθ. Η χειρουργικι επζμβαςθ πραγματοποιείται ςυνικωσ αρκροςκοπικά, με τοφνελ ςτο μθρό και τθν κνιμθ περίπου ςτισ αρχικζσ προςκολλιςεισ του ΠΧ. Σο μόςχευμα ςτθ ςυνζχεια τοποκετείται ςτθ κζςθ του και ςυγκρατείται. Τπάρχει μια ποικιλία από διακζςιμεσ ςυςκευζσ ςτερζωςθσ. Αυτζσ περιλαμβάνουν βίδεσ, κουμπιά και ςυςκευζσ κακιλωςθσ. Σο μόςχευμα αποδίδει ςυνικωσ ςτα οςτά μζςα ςε ζξι ζωσ οκτϊ εβδομάδεσ. το μόςχευμα χρειάηεται πάνω από ζξι μινεσ για να φτάςει τθ μζγιςτθ δφναμθ. Μετά τθν επζμβαςθ, θ άρκρωςθ του γόνατοσ χάνει τθν ευελιξία τθσ, και οι μφεσ γφρω από το γόνατο και τον μθρό τείνουν να ατροφιςουν. Όλεσ οι επιλογζσ κεραπείασ απαιτοφν εκτεταμζνθ φυςικοκεραπεία για να ανακτθκεί θ δφναμθ των μυϊν γφρω από το γόνατο και να αποκαταςτακεί το εφροσ κίνθςθσ ( ROM ). Μετά τθ χειρουργικι επζμβαςθ, δεν επιτρζπονται ακλιματα για 6 ζωσ 7 μινεσ. Αποκατάςταςη Η διαδικαςία αποκατάςταςθσ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν ανοικοδόμθςθ. Η διαδικαςία για να ανακτθκεί θ πλιρθσ χριςθ του μζλουσ είναι μακρά και αυςτθρι. Ο γιατρόσ κα ξεκινιςει τον αςκενι ςχετικά με το πρόγραμμα αποκατάςταςθσ, το οποίο αναλφεται ςε φάςεισ : Φάςθ 1 : Η ζγκαιρθ αποκατάςταςθ αποτελείται από βραχυπρόκεςμθ διαχείριςθ, δθλαδι τθ διαχείριςθ του πόνου και του οιδιματοσ, ενϊ επανακτάται θ κίνθςθ. Φάςθ 2 : τισ εβδομάδεσ 3 θ και 4 θ, ο πόνοσ πρζπει να υποχωρεί και ο αςκενισ κα είναι ζτοιμοσ να δοκιμάςει περιςςότερα. Η προςταςία του μζλουσ, κατά τθ διάρκεια αυτοφ του ςταδίου, τονίηεται. Ο αςκενισ κα είναι ςε κζςθ να αρχίςει να κάνει αςκιςεισ. Ο ςτόχοσ είναι να είναι ςε κζςθ να κάμψει το γόνατο 100 μοίρεσ. Φάςθ 3 : Εβδομάδα 4 θ και 6 θ είναι θ ελεγχόμενθ φάςθ βάδιςθσ. ε αυτό το ςθμείο, ο αςκενισ κα πρζπει να κάνει τισ αςκιςεισ από τθ φάςθ 2 ςυν κάποιεσ επιπλζον. Ο αςκενισ πρζπει να προςπακιςει να λυγίςει το γόνατο ςτισ 130 ο κατά το ςτάδιο αυτό. Ο ςτόχοσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου είναι να επικεντρωκεί ςε μεγάλο βακμό ςτθν βελτίωςθ τθσ ιςορροπίασ. Φάςθ 4 : Αυτι είναι θ φάςθ με μζτρια προςταςία, καλφπτει τθν 6 θ ζωσ 8 θ εβδομάδα. Κατά τθν περίοδο αυτι ο αςκενισ κα προςπακιςει να εξαςφαλίςει το πλιρθ εφροσ τθσ κίνθςθσ του γόνατοσ κακϊσ και τθν αφξθςθ τθσ αντοχι ςτισ προπονιςεισ.

5 Φάςθ 5: Αυτι είναι θ ελαφρά φάςθ δραςτθριότθτασ, καλφπτοντασ τθν 8 θ ζωσ 10 θ εβδομάδα. Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ, με αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ ςτθν ιςορροπία και τθν κινθτικότθτα. Φάςθ 6 : Αυτι είναι θ επιςτροφι ςε φάςθ δραςτθριότθτασ, διαρκεί από τθν εβδομάδα 10θ ζωσ ςτο επίπεδο δραςτθριότθτασ όπου ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί. ε αυτό το ςθμείο ο αςκενισ κα είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει τρζξιμο και εκτζλεςθ μζτριασ ζνταςθσ αςκιςεισ ευκινθςίασ. Κάπου ανάμεςα ςτον 3 και 6 μινα, ο χειρουργόσ πικανότατα κα ηθτιςει ο αςκενισ να εκτελζςει ςωματικζσ εξετάςεισ για να ελζγξει το επίπεδο δραςτθριότθτασ. Όταν ο γιατρόσ αιςκάνεται αςφαλισ με τθν πρόοδο του αςκενι, κα κακορίςει αν ο αςκενισ μπορεί να επανζλκει ςτθν πλιρθ δράςθ. Οπίςθιοσ Χιαςτόσ φνδεςμοσ Επιςκόπηςη: Οι τραυματιςμοί ςυμβαίνουν πιο ςυχνά, ωσ αποτζλεςμα ενόσ άμεςου χτυπιματοσ ςτο πρόςκιο κνθμιαίο οςτοφ με το γόνατο ςε κάμψθ (θ "ηθμία ταμπλό»), ι υπερζκταςθ. Μια πτϊςθ ςτο ζδαφοσ με πελματιαία κάμψθ ςτο πόδι είναι επίςθσ ζνασ μθχανιςμόσ Θεραπεία υντθρθτικι κεραπεία είναι προτιμότερθ για μεμονωμζνεσ ριξεισ τφπου 1 και 2 του οπίςκιου χιαςτοφ. Βακμοφ 3 ριξεισ δείχνουν ςυνδυαςμζνθ βλάβθ, ςυνικωσ ςτθν οπίςκια ζξω γωνία Χρόνιεσ ριξεισ του οπίςκιου χιαςτοφ μπορεί να οδθγιςουν αργότερα ςε φκορά του χόνδρου ςτο επιγονατιδομθριαίο διαμζριςμα ι ςτον ζςω μθριαίο κόνδυλο. Η αποκατάςταςθ του οπίςκιου χιαςτοφ είναι επιβεβλθμζνθ ςε ζνα αςτακζσ γόνατο ι όταν ςυνυπάρχουν και άλλεσ βλάβεσ

6 Κακϊςεισ Πλάγιων υνδζςμων Εςω πλάγιοσ ςφνδεςμοσ. υμβαίνουν μετά από δυνάμεισ βλαιςότθτασ ςτο γόνατο. Θεραπεία μθ χειρουργικι με κλειδωμζνο νάρκθκα μθροκνθμικό για μεμονωμζνεσ βλάβεσ. Εξω πλάγιοσ ςφνδεςμοσ: αςτάκεια ςε ραιβότθτα με το γόνατο ςε κάμψθ 30 ο είναι ενδεικτικό μεμονωμζνθσ ριξθσ του ζξω πλάγιου ςυνδζςμου. Μεμονωμζνεσ ριξεισ είναι ςπάνιεσ και αντιμετωπίηονται ςυντθρθτικά αν θ χαλαρότθτα είναι ιπια. Εξω Πλάγιορ Σύνδεζμορ (MCL) Εςω Πλάγιοσ φνδεςμοσ (LCL)

7 Πόνοσ μπροςτά ςτο Γόνατο & Επιγονατιδομηριαία Πάθηςη Επιςκόπηςη: Ο πρόςκιοσ πόνοσ ςτο γόνατο ταξινομείται ανάλογα με τα αιτία που τον προκαλεί. Ο ορόσ «χονδρομαλάκυνςθ ι χονδρομαλακία» πρζπει να αντικαταςτακεί με μια ςυγκεκριμζνθ διάγνωςθ. Σραφμα: Ρήξη τετρακζφαλου πιο ςυχνό ςε άτομα άνω των 40 ετϊν και ρήξη επιγονατιδικοφ τζνοντα ςυνικωσ ςε νεαρότερα άτομα. Διαπιςτϊνεται με ψθλαφθτό ζλλειμμα και αδυναμία ζκταςθσ του γόνατοσ. Χριηουν άμεςθσ χειρουργικισ αποκατάςταςθσ. φνδρομα Τπζρχρηςησ Σφνδρομο της Λαγονοκνημιαίας ταινίας. ςυμβαίνει ςε δρομείσ και ποδθλάτεσ και είναι αποτζλεςμα τθσ τριβισ μεταξφ τθσ Λαγονοκνθμιαίασ ταινίασ και του ζξω μθριαίου κονδφλου. Εντοπιςμζνθ ευαιςκθςία που γίνεται χειρότερα με το γόνατο ςε κάμψθ 30 ο. Η αποκατάςταςθ είναι ςυνικωσ επιτυχισ. Σενοντίτιδα του Ημιχμενϊδη -πιο ςυχνι ςε άνδρεσ ακλθτζσ γφρω ςτα τριάντα, θ μαγνθτικι τομογραφία MRI ι πυρθνικι ιατρικι βοθκά ςτθ διάγνωςθ και ςυχνά ανταποκρίνεται ςτισ αςκιςεισ διάταςθσ και ενδυνάμωςθσ. εάν δεν παρατθρθκεί βελτίωςθ γίνεται τοπικι ζγχυςθ κορτικοςτεροειδοφσ.

8 Επιγονατιδομηριαία αρθρίτιδα, εξαιτίασ των τραυματιςμϊν και τθσ κακι ευκυγράμμιςθσ τθσ επιγονατίδασ(β). Πλευρικι απελευκζρωςθ μπορεί να είναι ευεργετικι μόνον όταν υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ κλίςθσ τθσ επιγονατίδασ. Ωςτόςο, άλλεσ διαδικαςίεσ μποροφν να απαιτοφνται για τισ προχωρθμζνεσ καταςτάςεισ. Οι επιλογζσ περιλαμβάνουν πρόςκια (Maquet) ι πρόςκια-ζςω (Fulkerson) μεταφορά του κνθμιαίου κυρτϊματοσ(d) ι επιγονατιδεκτομι για ςοβαρζσ περιπτϊςεισ. Προεπιγονατιδική θυλακίτιδα (γόνατο οικιακήσ βοηθοφ) - Η πιο κοινι μορφι τθσ κυλακίτιδασ του γόνατοσ και ςυνδζεται με ζνα ιςτορικό παρατεταμζνου γονατίςματοσ. Η υποςτθρικτικι κεραπεία (επιγονατίδεσ, περιςταςιακά ενζςεισ ςτεροειδϊν) και (ςπάνια) εκτομι του κυλάκου ςυνιςτϊνται. Αναρρόφθςθ πραγματοποιείται ςτουσ παλαιςτζσ, λόγω τθσ ςτιριξθσ ςτο λυγιςμζνο γόνατο που απαιτείται για αυτό το άκλθμα.

9 Σενοντίτιδα του χήνειου πόδα-αυτι χαρακτθρίηεται από εντοπιςμζνο πόνο, ευαιςκθςία, και οίδθμα ςτθν πρόςκια-ζςω επιφάνεια τθσ εγγφσ κνιμθσ ςτο ςθμείο πρόςφυςθσ του Ιςχνοφ, Ραπτικοφ και Ημιτενοντϊδουσ(περίπου 6 εκατοςτά κατϊτερθ από τθν αρκρικι γραμμι). Αντιμετωπίηεται ςυντθρθτικά με από του ςτόματοσ αντί-φλεγμονϊδθ φάρμακα, τοπικζσ ενζςεισ, και τροποποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ. Σενοντίτιδα επιγονατιδικοφ (jumper's knee / Patellar Tendonitis): είναι πιο ςυχνι ςε ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςε ακλιματα όπωσ μπάςκετ και βόλεϊ και ςυνοδεφεται με πόνο και ευαιςκθςία ςτθν κάτω πλευρά τθσ επιγονατίδασ (περιςςότερο ςε ζκταςθ πάρα ςε κάμψθ του γόνατοσ). Θεραπεία περιλαμβάνει μθ ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ χάπια, φυςικοκεραπείεσ (αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ και υπζρθχουσ). Η χειρουργικι αποκατάςταςθ περιλαμβάνει αφαίρεςθ του νεκρωτικοφ ιςτοφ και ςπάνια ενδείκνυται. φνδρομο λιπϊδουσ ςϊματοσ (νόςοσ του Hoffa)- Σραφμα ςτο λιπϊδεσ ςϊμα μπορεί να οδθγιςει ςε ινϊδεισ αλλαγζσ του λιπϊδουσ ςϊματοσ, ειδικά ςε αςκενείσ με ανάκυρτο γόνατο. Σροποποίθςθ τθσ Δραςτθριότθτασ, τοποκζτθςθ πάγου, χριςθ επιγονατίδασ, και τοπικι ζγχυςθ κορτικοςτεροειδοφσ μπορεί να φάνουν χριςιμεσ. Η αρκροςκοπικι εκτομι είναι μερικζσ φορζσ ευεργετικι.

10 Lateral patellar facet compression syndrome Αυτό το πρόβλθμα ςχετίηεται με ζνα ςφιχτό πλάγιο ςφνδεςμο (retinaculum) και υπερβολικι πλευρικι κλίςθ τθσ επιγονατίδασ χωρίσ υπερβολικι κινθτικότθτα. Η κεραπεία περιλαμβάνει τροποποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, ΜΑΦ και αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ του ζςω πλατφ μυ. Αρκροςκόπθςθ και πλευρικι απελευκζρωςθ είναι ευεργετικά, αλλά ενδείκνυνται μόνο όταν δεν ζχει ανταποκρικεί ςτθ ςυντθρθτικι κεραπεία. Αςτάθεια τησ Επιγονατίδασ Επαναλαμβανόμενα υπεξαρθρήματα / εξαρθρήματα τθσ επιγονατίδασ μπορεί να χαρακτθρίηονται από τθν πλευρικι μετατόπιςθ τθσ επιγονατίδασ, μια ρθχι μεςοκονδφλια αφλακα ι αςυμφωνία τθσ επιγονατίδασ με το υποκείμενο οςτό. Όταν αυτά ςυνδζονται με πρόςκια απόκλιςθ του μθριαίου και βλαιςό γόνατο, τα ςυμπτϊματα μπορεί να επιδεινωκοφν, ειδικά ςε εφιβουσ. Εκτεταμζνο πρόγραμμα αποκατάςταςθσ ςυνικωσ είναι κεραπευτικό. Σα κορίτςια με ιςτορικό αςτάκειασ βρίςκονται ςε αυξθμζνο κίνδυνο. Χειρουργικζσ επεμβάςεισ περιλαμβάνουν εγγφσ και / ι περιφερικι επανευκυγράμμιςθ. Οξεία, για πρϊτθ φορά εξάρκρωςθ τθσ επιγονατίδασ μπορεί να αντιμετωπιςτεί καλφτερα αρκροςκοπικά με επιςκευι του ζςω επιγονατιδομθριαίου ςυνδζςμου (ςυνικωσ ςτο ζςω επικόνδυλο). Αυτό εξακολουκεί όμωσ να είναι κάπωσ αμφιλεγόμενο. Οι αςκενείσ κα πρζπει να αξιολογοφνται με ακτινογραφίεσ για κατάγματα και ελευκζρα ςϊματα μζςα ςτθν άρκρωςθ. Εάν ζνα χαλαρό ςϊμα είναι φποπτο, μια μαγνθτικι τομογραφία μπορεί να βοθκιςει να γίνει θ διάγνωςθ.

11 Οι ανωμαλίεσ του φψουσ τησ επιγονατίδασ κακορίηονται με βάςθ διάφορεσ μετριςεισ που γίνονται ςε πλάγιεσ ακτινογραφίεσ του γόνατοσ. Τψθλι Επιγονατίδα (patella alta) μπορεί να ςυςχετιςτεί με αςτάκεια, διότι θ επιγονατίδα δεν μπορεί να αρκρϊκει με τθν αφλακα που βρίςκεται ςτον μθρό και θ οποία περιορίηει κανονικά τθν επιγονατίδα. Η χαμθλι επιγονατίδα (patella Baja) είναι ςυχνά το αποτζλεςμα ίνωςθσ του λίπουσ ςϊματοσ και του επιγονατιδικοφ τζνοντα και μπορεί να απαιτεί εγγφσ μεταφορά του κυρτϊματοσ ςτισ ανκεκτικζσ περιπτϊςεισ. Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα