ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ"

Transcript

1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά από ηελ εγρείξεζε... 4 Τη δελ πξέπεη λα θάλεηε κεηά από ηελ εγρείξεζε... 6 Σε πεξίπηωζε αθξωηεξηαζκνύ κεξνύ... 7 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά από ηελ εγρείξεζε... 7 Τη δελ πξέπεη λα θάλεηε κεηά από ηελ εγρείξεζε... 9 Πξνζέζεηο Πξνζέζεηο Κλήκεο Θήθε από αλζξαθνλήκαηα ή ξεηίλε Δηάθνξα εμαξηήκαηα από ηηηάλην-αινπκίλην-αηζάιη Πέικα Αθξώδεο εμωηεξηθό δηαθνζκεηηθό Οη ηξόπνη πνπ ε ζήθε εθαξκόδεη θαη δηαηεξείηαη ζε επαθή κε ην θνιόβωκα: Πξνζέζεηο Μεξνύ Θήθε από αλζξαθνλήκαηα ή ξεηίλε Δηάθνξα εμαξηήκαηα από ηηηάλην-αινπκίλην-αηζάιη Γόλαην Πέικα Αθξώδεο εμωηεξηθό δηαθνζκεηηθό Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ζήθε εθαξκόδεη θαη δηαηεξείηαη ζε επαθή κε ην θνιόβωκα Πξόζεζε απεμάξζξωζεο ηζρύνπ θαη εκηππειεθηνκήο Θήθε από αλζξαθνλήκαηα ή ξεηίλε Άξζξωζε ηζρύνπ Δηάθνξα εμαξηήκαηα από ηηηάλην-αινπκίλην-αηζάιη Γόλαην Πέικα Αθξώδεο εμωηεξηθό δηαθνζκεηηθό Πξνζέζεηο Πέικαηνο Πξνζέζεηο Άλω Άθξνπ Πξόζεζε Παιάκεο-Δαθηύινπ Πξόζεζε αληηβξαρίνπ ή απεμάξζξωζεο θαξπνύ Πξόζεζε αληηβξαρίνπ ή απεμάξζξωζεο αγθώλα Πξόζεζε απεμάξζξωζεο ώκνπ Άιιεο πξνζέζεηο

3 Ακρωτηριαςμόσ Ακρωτθριαςμόσ είναι θ απϊλεια κάποιου εκ των άκρων (ι τμιματοσ ενόσ εκ αυτϊν) του ανκρϊπινου ςϊματοσ. τατιςτικά: Κάκε χρόνο, ςτθν Ελλάδα, υποβάλλονται ςε ακρωτθριαςμό περίπου 5000 άνκρωποι. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό εξ αυτϊν είναι θλικίασ ετϊν. Ζνασ ςτουσ 3 ακρωτθριαςμζνουσ είναι γυναίκα. Σο 80-85% ακρωτθριάηονται ςτα κάτω άκρα και το 15-20% ςτα άνω άκρα. Αιτία του ακρωτθριαςμοφ είναι ςυνικωσ ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, ατυχιματα, αλλά και άλλεσ αςκζνειεσ. Πριν από οποιαδιποτε επαφι με πρόκεςθ-τεχνθτό μζλοσ, κα πρζπει ο αςκενισ να είναι προετοιμαςμζνοσ ψυχικά και ςωματικά ϊςτε να ξεκινιςει τθν προςπάκεια τθσ αποκατάςταςθσ του κινθτικοφ του προβλιματοσ. Πάντα με τθ βοικεια του ιατροφ, του φυςιοκεραπευτι και του εξειδικευμζνου τεχνικοφ μασ. Παρακάτω υπάρχουν οριςμζνεσ οδθγίεσ για το τι πρζπει, αλλά και τι όχι, να κάνει ο αςκενισ μετεγχειρθτικά πριν προχωριςει ςτθν τοποκζτθςθ μιασ πρόκεςθσ. 3

4 Τι κάνετε μετά την Εγχείριςη Σε περίπτωςη Ακρωτηριαςμού Κνήμησ Τι πρέπει να κάνετε μετά από την εγχείρηςη Θζςεισ Όταν ξαπλϊνετε ςτο κρεβάτι προςπακιςτε να ζχετε τεντωμζνο το γόνατό ςασ και χωρίσ μαξιλάρι. Όταν κάκεςτε να ςτθρίηετε τθν άκρθ του κολοβϊματοσ ςε μια άλλθ καρζκλα 4

5 Επιδζςεισ Να δζνετε με τουσ ελαςτικοφσ επιδζςμουσ, το κολόβωμα, αρκετά ςφιχτά. Κάκε τρεισ ϊρεσ κα τουσ λφνετε και μετά από ζνα τζταρτο κα τουσ επαναδζνετε. Σθ νφχτα κα τουσ ζχετε λιγότερο ςφιχτά δεμζνουσ. Αςκιςεισ Να κάνετε τισ αςκιςεισ που ζχετε μάκει με το ειδικό λάςτιχο γυμναςτικισ και ςτο κολόβωμα και ςτο υγειζσ μζλοσ, πολλζσ φορζσ τθν θμζρα. 5

6 Βάδιςθ Αμζςωσ μόλισ θ γενικι ςασ κατάςταςθσ ςασ το επιτρζψει κα πρζπει να αρχίηετε να βαδίηετε με βακτθρίεσ ι εάν αιςκάνεςτε αςτάκεια με Rollator (κυλιόμενοσ περιπατθτιρασ) ι περιπατθτιρα «Π». Αυτό κα ςασ βοθκιςει ςτθν γριγορθ αποκατάςταςθ ςασ όταν κα εφαρμόςετε τεχνθτό μζλοσ. Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά από την εγχείρηςη Να κάκεςτε πολφ ϊρα ςτο καροτςάκι με το γόνατο λυγιςμζνο. Να τοποκετείτε μαξιλάρι κάτω από τθν μζςθ ςασ. Να τοποκετείτε μαξιλάρι ανάμεςα ςτα πόδια ςασ. Να κρεμάτε το χειρουργθμζνο πόδι ζξω από το κρεβάτι. Να τοποκετείτε μαξιλάρι κάτω από το γόνατο. Να ξαπλϊνετε ςτο κρεβάτι με το γόνατο λυγιςμζνο. Να κάκεςτε ςε πολυκρόνα με ςταυρωμζνα πόδια. Επίςθσ αποφεφγουμε να μετακινοφμαςτε χωρίσ πρόκεςθ, όταν αυτό δεν είναι απαραίτθτο. Είμαςτε προςεκτικοί με το κολόβωμα ϊςτε να μθ τραυματιςτεί. Δεν φοβόμαςτε τον ιλιο. Αντικζτωσ, μασ βοθκάει και είναι πολφ καλό να βλζπει το κολόβωμα. Κάνουμε πλφςεισ με Betadine, όςο υπάρχει θ τομι, και πλφςεισ με αλατόνερο, εφόςον ζχουν αφαιρεκεί τα ράμματα και θ τομι ζχει «δζςει», ςε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με όςα μασ ζχει πει ο γιατρόσ. Ρυκμίηουμε τισ τιμζσ του ηαχάρου, αν ο ακρωτθριαςμόσ ζχει προκλθκεί από αυτό. Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων θμερϊν εφαρμογισ τθσ πρόκεςθσ, οτιδιποτε και αν ςυμβεί, οποιαδιποτε απορία και αν ζχουμε, δεν παίρνουμε πρωτοβουλία, αλλά επικοινωνοφμε με τον προκετικό-τεχνικό μασ. 6

7 Σε περίπτωςη ακρωτηριαςμού μηρού Τι πρέπει να κάνετε μετά από την εγχείρηςη Θζςεισ Προςπακιςτε να κοιμάςτε μπροφμυτα ι τουλάχιςτον να ξαπλϊνετε αρκετζσ φορζσ με αυτό τον τρόπο, αποφεφγετε τθ ςφγκαμψθ των μυϊν.αυτι τθ κζςθ κα πρζπει να τθν διατθρείται τουλάχιςτον για 30 λεπτά κάκε φορά και για 3 φορζσ το λιγότερο τθν θμζρα. Επιδζςεισ Να δζνετε με τουσ ελαςτικοφσ επιδζςμουσ, το κολόβωμα, αρκετά ςφιχτά. Κάκε τρεισ ϊρεσ κα τουσ λφνετε και μετά από ζνα τζταρτο κα τουσ επαναδζνετε. Σθ νφχτα κα τουσ ζχετε λιγότερο ςφιχτά δεμζνουσ. Δζνετε με τον τρόπο που φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα. 7

8 Αςκιςεισ Να κάνετε τισ αςκιςεισ που ζχετε μάκει με το ειδικό λάςτιχο γυμναςτικισ και ςτο κολόβωμα και ςτο υγειζσ μζλοσ, πολλζσ φορζσ τθν θμζρα. Βάδιςθ Αμζςωσ μόλισ θ γενικι ςασ κατάςταςθσ ςασ το επιτρζψει κα πρζπει να αρχίηετε να βαδίηετε με βακτθρίεσ ι εάν αιςκάνεςτε αςτάκεια με Rollator (κυλιόμενοσ περιπατθτιρασ) ι περιπατθτιρα «Π». Αυτό κα ςασ βοθκιςει ςτθν γριγορθ αποκατάςταςθ ςασ όταν κα εφαρμόςετε τεχνθτό μζλοσ. 8

9 Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά από την εγχείρηςη Να τοποκετείτε μαξιλάρι κάτω από τθν μζςθ ςασ. Να τοποκετείτε μαξιλάρι κάτω από το κολόβωμα. Να κάκεςτε πολλζσ ϊρεσ ςε καρζκλα ι αναπθρικό καρότςι τισ πρϊτεσ θμζρεσ μετά τθν εγχείριςθ. Προςπακείςτε να ςθκϊνεςτε κάκε μιςι ϊρα. Εάν ςθκϊνεςτε με βακτθρίεσ να ξεκουράηετε το κολόβωμα επάνω ςε αυτζσ. Να τοποκετείτε μαξιλάρι ανάμεςα ςτα πόδια ςασ. Να ςθκϊνετε το κολόβωμα ςασ αν και ςασ ανακουφίηει από τον πόνο. Επίςθσ αποφεφγουμε να μετακινοφμαςτε χωρίσ πρόκεςθ, όταν αυτό δεν είναι απαραίτθτο. Είμαςτε προςεκτικοί με το κολόβωμα ϊςτε να μθ τραυματιςτεί. Δεν φοβόμαςτε τον ιλιο. Αντικζτωσ, μασ βοθκάει και είναι πολφ καλό να βλζπει το κολόβωμα. Κάνουμε πλφςεισ με Betadine, όςο υπάρχει θ τομι, και πλφςεισ με αλατόνερο, εφόςον ζχουν αφαιρεκεί τα ράμματα και θ τομι ζχει «δζςει», ςε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με όςα μασ ζχει πει ο γιατρόσ. Ρυκμίηουμε τισ τιμζσ του ηαχάρου, αν ο ακρωτθριαςμόσ ζχει προκλθκεί από αυτό. Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων θμερϊν εφαρμογισ τθσ πρόκεςθσ, οτιδιποτε και αν ςυμβεί, οποιαδιποτε απορία και αν ζχουμε, δεν παίρνουμε πρωτοβουλία, αλλά επικοινωνοφμε με τον προκετικό-τεχνικό μασ. 9

10 Προθέςεισ Όπωσ μπορείτε να δείτε ςτο site μασ, υπάρχουν προκζςεισ για κάκε είδοσ ακρωτθριαςμοφ. Προκζςεισ κνιμθσ Προκζςεισ μθροφ Προκζςεισ απεξάρκρωςθσ ιςχφου και θμιπυελεκτομισ Προκζςεισ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ καρποφ Προκζςεισ βραχιονίου απεξάρκρωςθσ αγκϊνα Προκζςεισ απεξάρκρωςθσ ϊμου Προκζςεισ πζλματοσ Προθέςεισ προςώπου 10

11 Προκζςεισ Κνιμθσ Η πρόκεςθ κνιμθσ αφορά ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςτθν κνιμθ, δθλάδι κάτω από το γόνατο, αλλά πάνω από τον αςτράγαλο. Μία πρόκεςθ κνιμθσ αποτελείται από: Θήκη από ανθρακονήματα ή ρητίνη Είναι θ κικθ θ οποία κα εφαρμόςει ςτο κολόβωμα και πάνω ςτο οποίο κα «ςτθριχκοφν» όλα τα υπόλοιπα εξαρτιματα τθσ πρόκεςθσ. Είναι το πιο ςθμαντικό εξάρτθμα του τεχνθτοφ μζλουσ, κακϊσ από αυτό εξαρτάται θ άνεςθ που κα νιϊκει ο αςκενισ. Καταςκευάηεται από τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ μασ, κατόπιν λιψθσ μζτρων και γφψινου προπλάςματοσ. Διάφορα εξαρτήματα από τιτάνιο-αλουμίνιο-ατςάλι Σα εξαρτιματα αυτά δίνουν τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ και του φψουσ τθσ πρόκεςθσ. 11

12 Πέλμα Άλλο ζνα ςθμαντικό εξάρτθμα τθσ πρόκεςθσ. Τπάρχουν πολλά είδθ πελμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε, αν περιθγθκείτε ςτο site μασ. Η επιλογι του γίνεται ανάλογα με τον βακμό κινθτικότθτασ-δραςτθριότθτασ του αςκενι και παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο για ζνα ςωςτό περπάτθμα. Αφρώδεσ εξωτερικό διακοςμητικό Σο αφρϊδεσ αυτό υλικό εφαρμόηεται πάνω ςτθν πρόκεςθ και κατόπιν επεξεργαςίασ τθν κάνει να δείχνει πιο φυςικι και όμοια με το υγιζσ πόδι. Οι τρόποι που η θήκη εφαρμόζει και διατηρείται ςε επαφή με το κολόβωμα: Με βαλβίδα εκκζνωςθσ αζρα-αναρρόφθςθ 12

13 Ο αςκενισ φοράει μια κάλτςα ςιλικόνθσ ςτο κολόβωμα, θ οποία ςτο κάτω μζροσ τθσ ζχει δακτυλίουσ. Η κικθ ζχει και αυτι ςτο κάτω μζροσ τθσ μια βαλβίδα ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα. Η βαλβίδα εξάγει αζρα από τθν κικθ αυτόματα όταν δεχκεί πίεςθ, αλλά για τθν ειςαγωγι αζρα ςε αυτιν, πρζπει να πατθκεί ζνα προςαρμοςμζνο ςτθν βαλβίδα κουμπί. Βάηοντασ ο αςκενισ τθ κικθ, όςο το κολόβωμα εφαρμόηει ςτα τοιχϊματα τθσ, οι δακτφλιοι ςπρϊχνουν τον αζρα προσ τα κάτω και αυτόσ εξάγεται από τθν κικθ μζςω τθσ βαλβίδασ. Όςο περιςςότερο ειςάγεται το κολόβωμα με τθ ςιλικόνθ ςτθν κικθ, τόςο καλφτερα γίνεται θ εφαρμογι και τόςο μεγαλϊνει θ ςυγκράτθςθ. Η κικθ λοιπόν δεν βγαίνει εκτόσ αν ο αςκενισ πατιςει το κουμπί ςτθν βαλβίδα ϊςτε να ειςαχκεί αζρασ ςε αυτιν. Πλεονεκτιματα Απόλυτοσ εγκλωβιςμόσ του κολοβϊματοσ με τθ πρόκεςθ λόγω τθσ αναρρόφθςθσ. Περιμετρικι προςταςία του κολοβϊματοσ από τισ πιζςεισ τθσ κικθσ λόγω τθσ ςιλικόνθσ Διαβακμιςμζνθ ςυμπίεςθ του κολοβϊματοσ για καλφτερθ κυκλοφορία του αίματοσ, μζςω τθσ ελαςτικότθτάσ τθσ. Μειονεκτιματα Πικανότθτα εφίδρωςθσ Επιπλζον κόςτοσ Πλεονεκτιματα ςε ςχζςι με αςφάλεια εγκλωβιςμοφ Μθ αναγκαία ευκυγράμμιςθ κολοβϊματοσ-πφρου αςφαλείασ κατά τθν εφςρμογι Ελευκερία κινιςεων του κάτω μζρουσ του κολοβϊματοσ κατά τθ βάδιςθ Μειονεκτιματα ςε ςχζςθ με αςφάλεια εγκλωβιςμοφ Χρειάηεται πολφ καλι εφαρμογι του κολοβϊματοσ με τθν κικθ γι αυτό και προτείνεται για διαμορφωμζνα κολοβϊματα. Με μθχανικι αςφάλεια εγκλωβιςμοφ 13

14 Ο αςκενισ φοράει μία κάλτςα ςιλικόνθσ ςτο κολόβωμα, θ οποία ςτο κάτω μζροσ τθσ ζχει ζνα πφρο. το κάτω μζροσ τθσ κικθσ υπάρχει μία αςφάλεια εγκλωβιςμοφ. Φορϊντασ ο αςκενισ τθ κικθ, ο πφροσ ςυγκρατείται πάνω ςτο κολόβωμα. Η κικθ απαςφαλίηεται από το κολόβωμα, όταν ο αςκενισ πατιςει ζνα κουμπί, το οποίο είναι προςαρμοςμζνο ςτθν αςφάλεια. Πλεονεκτιματα Απόλυτοσ εγκλωβιςμόσ του κολοβϊματοσ με τθ πρόκεςθ λόγω του πφρου. Περιμετρικι προςταςία του κολοβϊματοσ από τισ πιζςεισ τθσ κικθσ λόγω τθσ ςιλικόνθσ Διαβακμιςμζνθ ςυμπίεςθ του κολοβϊματοσ για καλφτερθ κυκλοφορία του αίματοσ, μζςω τθσ ελαςτικότθτάσ τθσ. Μειονεκτιματα Πικανότθτα εφίδρωςθσ Επιπλζον κόςτοσ Πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με βαλβίδα εκκζνωςθσ αζρα-αναρρόφθςθ Απόλυτοσ εγκλωβιςμόσ του κολοβϊματοσ με τθ πρόκεςθ Μειονεκτιματα ςε ςχζςθ με βαλβίδα εκκζνωςθσ αζρα-αναρρόφθςθ Αναγκαία ευκυγράμμιςθ κολοβϊματοσ-πυροφ αςφαλείασ κατά τθν εφαρμογι PTB (Patellar-tendor-bearing) 14

15 Ο αςκενισ εφαρμόηει ςτο κολόβωμα μία επζνδυςθ από μαλακό υλικό. Εν ςυνεχεία τοποκετεί το κολόβωμα με τθν επζνδυςθ μζςα ςτθ κικθ τθσ πρόκεςθσ. Σα «αυτία» τθσ κικθσ αγκαλιάηουν τουσ κονδφλουσ του γόνατοσ ςφιχτά, με αποτζλεςμα τθν ςυγκράτθςθ τθσ πρόκεςθσ ςτο κολόβωμα. Πλεονεκτιματα Χαμθλό κόςτοσ Εφκολο ςτθν εφαρμογι Μειονεκτιματα Μειωμζνθ ςυγκράτθςθ ςυγκριτικά με τισ άλλεσ μεκόδουσ Μθριαία αντιςτιριγματα ε αυτόν τον τρόπο εφαρμογισ, ο αςκενισ εφαρμόηει ςτο κολόβωμα μια επζνδυςθ από μαλακό υλικό. τθ ςυνζχεια τοποκετεί το κολόβωμα με τθν επζνδυςθ μζςα ςτθν κικθ τθσ πρόκεςθσ. Η κικθ ςτισ δφο πλευρζσ τθσ ζχει δφο υποςτθρίγματα με άρκρωςθ ςτο γόνατο, τα οποία ανεβαίνουν ζωσ το φψοσ του μθροφ. ε αυτό το φψοσ και επάνω ςτα αντιςτθρίγματα, είναι εφαρμοςμζνο ζνα δζρμα, το οποίο ο αςκενισ περιδζνει ςτον μθρό. Με αυτόν τον τρόπο θ κικθ ςυγκρατείται ςτο κολόβωμα. 15

16 Πλεονεκτιματα Σα αντιςτθρίγματα είναι απαραίτθτα για κοινά κολοβϊματα όπου θ κικθ δεν μπορεί να ςυγκρατθκεί ςε αυτά Μεγαλφτερθ πλάγια ςτακερότθτα Μειονεκτιματα Επιπλζον περίδεςθ Επιπλζον κόςτοσ Προκζςεισ Μθροφ Η πρόκεςθ μθροφ αφορά ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςτον μθρό, δθλαδι πάνω από το γόνατο, αλλά κάτω από το ιςχφο. Μία πρόκεςθ μθροφ αποτελείται από: Θήκη από ανθρακονήματα ή ρητίνη Είναι θ κικθ θ οποία κα εφαρμόςει ςτο κολόβωμα και πάνω ςτο οποίο κα «ςτθριχκοφν» όλα τα υπόλοιπα εξαρτιματα τθσ πρόκεςθσ. Είναι το πιο ςθμαντικό εξάρτθμα του τεχνθτοφ μζλουσ, κακϊσ από αυτό εξαρτάται θ άνεςθ που κα νιϊκει ο αςκενισ. Καταςκευάηεται από τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ μασ, κατόπιν λιψθσ μζτρων και γφψινου προπλάςματοσ. 16

17 Διάφορα εξαρτήματα από τιτάνιο-αλουμίνιο-ατςάλι Σα εξαρτιματα αυτά δίνουν τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ και του φψουσ τθσ πρόκεςθσ. Γόνατο Επίςθσ πολφ ςθμαντικό εξάρτθμα τθσ πρόκεςθσ. Σα είδθ των γονάτων ποικίλουν και μπορείτε να δείτε αρκετά, αν περιθγθκείτε ςτο site μασ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, όπωσ και με το πζλμα, θ επιλογι γίνεται ανάλογα με τον βακμό κινθτικότθτασ-δραςτθριότθτασ του αςκενι και μία ςωςτι επιλογι παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο για ζνα ςωςτό φυςικό περπάτθμα. Πέλμα Άλλο ζνα ςθμαντικό εξάρτθμα τθσ πρόκεςθσ. Τπάρχουν πολλά είδθ πελμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε, αν περιθγθκείτε ςτο site μασ. Η επιλογι του γίνεται ανάλογα με τον βακμό κινθτικότθτασ-δραςτθριότθτασ του αςκενι και παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο για ζνα ςωςτό περπάτθμα. Αφρώδεσ εξωτερικό διακοςμητικό Σο αφρϊδεσ αυτό υλικό εφαρμόηεται πάνω ςτθν πρόκεςθ και κατόπιν επεξεργαςίασ τθν κάνει να δείχνει πιο φυςικι και όμοια με το υγιζσ πόδι. 17

18 Οι τρόποι με τουσ οποίουσ η θήκη εφαρμόζει και διατηρείται ςε επαφή με το κολόβωμα. Με βαλβίδα εκκζνωςθσ αζρα-αναρρόφθςθ με κάλτςα ςιλικόνθσ Ο αςκενισ φοράει μια κάλτςα ςιλικόνθσ ςτο κολόβωμα, θ οποία ςτο κάτω μζροσ τθσ ζχει δακτυλίουσ. Η κικθ ζχει και αυτι ςτο κάτω μζροσ τθσ μια βαλβίδα ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα. Η βαλβίδα εξάγει αζρα από τθν κικθ αυτόματα όταν δεχκεί πίεςθ, αλλά για τθν ειςαγωγι αζρα ςε αυτιν, πρζπει να πατθκεί ζνα προςαρμοςμζνο ςτθν βαλβίδα κουμπί. Βάηοντασ ο αςκυενισ τθ κικθ, όςο το κολόβωμα εφαρμόηει ςτα τοιχϊματα τθσ, οι δακτφλιοι ςπρϊχνουν τον αζρα προσ τα κάτω και αυτόσ εξάγεται από τθν κικθ μζςω τθσ βαλβίδασ. Όςο περιςςότερο ειςάγεται το κολόβωμα με τθ ςιλικόνθ ςτθν κικθ, τόςο καλφτερα γίνεται θ εφαρμογι και τόςο μεγαλϊνει θ ςυγκράτθςθ. Η κικθ λοιπόν δεν βγαίνει εκτόσ αν ο αςκενισ πατιςει το κουμπί ςτθν βαλβίδα ϊςτε να ειςαχκεί αζρασ ςε αυτιν. Πλεονεκτιματα Απόλυτοσ εγκλωβιςμόσ του κολοβϊματοσ με τθ πρόκεςθ λόγω τθσ αναρρόφθςθσ. Περιμετρικι προςταςία του κολοβϊματοσ από τισ πιζςεισ τθσ κικθσ λόγω τθσ ςιλικόνθσ Διαβακμιςμζνθ ςυμπίεςθ του κολοβϊματοσ για καλφτερθ κυκλοφορία του αίματοσ, μζςω τθσ ελαςτικότθτάσ τθσ. Μειονεκτιματα Πικανότθτα εφίδρωςθσ Επιπλζον κόςτοσ Με μθχανικι αςφάλεια εγκλωβιςμοφ 18

19 Ο αςκενισ φοράει μία κάλτςα ςιλικόνθσ ςτο κολόβωμα, θ οποία ςτο κάτω μζροσ τθσ ζχει ζνα πφρο. το κάτω μζροσ τθσ κικθσ υπάρχει μία αςφάλεια εγκλωβιςμοφ. Φορϊντασ ο αςκενισ τθ κικθ, ο πφροσ ςυγκρατείται πάνω ςτο κολόβωμα. Η κικθ απαςφαλίηεται από το κολόβωμα, όταν ο αςκενισ πατιςει ζνα κουμπί, το οποίο είναι προςαρμοςμζνο ςτθν αςφάλεια. Πλεονεκτιματα Απόλυτοσ εγκλωβιςμόσ του κολοβϊματοσ με τθ πρόκεςθ λόγω του πφρου. Περιμετρικι προςταςία του κολοβϊματοσ από τισ πιζςεισ τθσ κικθσ λόγω τθσ ςιλικόνθσ Διαβακμιςμζνθ ςυμπίεςθ του κολοβϊματοσ για καλφτερθ κυκλοφορία του αίματοσ, μζςω τθσ ελαςτικότθτάσ τθσ. Μειονεκτιματα Πικανότθτα εφίδρωςθσ Επιπλζον κόςτοσ Με βαλβίδα εκκζνωςθσ αζρα-αναρρόφθςθ χωρίσ κάλτςα ςιλικόνθσ το κάτω μζροσ τθσ κικθσ υπάρχει μία βαλβίδα ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα. Κακϊσ ο αςκενισ τοποκετεί το κολόβωμα ςτθν κικθ, ςπρϊχνει τον αζρα, ο οποίοσ εξάγεται από τθν βαλβίδα. Όταν το κολόβωμα με τθ κικθ φτάςουν ςε επίπεδο τζλειασ εφαρμογισ, τότε ο αςκενισ κλείνει τθν βαλβίδα με ζνα καπάκι. Ζτςι δεν ειςάγεται αζρασ ςτθν κικθ και αυτι ςυγκρατείται ςτο κολόβωμα. Πλεονεκτιματα Χαμθλό κόςτοσ 19

20 Μειονεκτιματα Πρόςκετεσ ενζργειεσ για εφαρμογι τθσ πρόκεςθσ Δυςκολία κατανομισ τθσ μαλακισ μάηασ του κολοβϊματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ ειςαγωγισ του ςτθν κικθ. Με ηϊνθ ςυγκράτθςθσ με μεταλλικό αντιςτιριγμα με άρκρωςθ τθν κικθ τθσ πρόκεςθσ ζχει εφαρμοςκεί ζνα μεταλλικό αντιςτιριγμα με άρκρωςθ ιςχφου, το οποίο φκάνει ζωσ το φψοσ τθσ μζςθσ, όπου εκεί ζχει τοποκετθκεί μία ηϊνθ. Ο αςκενισ τοποκετεί το κολόβωμα ςτθν κικθ, και αφοφ το εφαρμόςει ςωςτά, περιδζνει τθν δερμάτινθ ηϊνθ γφρω από τθν μζςθ του. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ ςυγκράτθςθ τθσ πρόκεςθσ Πλεονεκτιματα Εξωτερικά ελεγχόμενθ ςυγκράτθςθ τθσ πρόκεςθσ ςτο κολόβωμα Μειϊνει τθν πικανότθτα απαγωγισ Μειονεκτιματα Οριοκζτθςθ των κινιςεων Επιπλζον βάροσ και περίδεςθ Με δερμάτινθ ηϊνθ ςυγκράτθςθσ Επάνω ςτθν κικθ ζχει εφαρμοςκεί μία δερμάτινθ ηϊνθ. Ο αςκενισ τοποκετεί το κολόβωμα ςτθν κικθ, και αφοφ το εφαρμόςει ςωςτά, περιδζνει τθν ειδικι δερμάτινθ ηϊνθ, ϊςτε να ςυγκρατθκεί θ πρόκεςθ. 20

21 Πλεονεκτιματα Εξωτερικά ελεγχόμενθ ςυγκράτθςθ τθσ πρόκεςθσ ςτο κολόβωμα Μειονεκτιματα Επιπλζον περίδεςθ Πρόθεςη απεξάρθρωςησ ιςχφου και ημιπυελεκτομήσ Η πρόκεςθ απεξάρκρωςθσ ιςχφου και θμιπυελεκτομισ αφορά ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςτο ιςχφο. Μία τζτοια πρόκεςθ αποτελείται από: Θήκη από ανθρακονήματα και ρητίνη Είναι θ κικθ θ οποία κα εφαρμόςει ςτο κολόβωμα και πάνω ςτο οποίο κα «ςτθριχκοφν» όλα τα υπόλοιπα εξαρτιματα τθσ πρόκεςθσ. Είναι το πιο ςθμαντικό εξάρτθμα του τεχνθτοφ μζλουσ, κακϊσ από αυτό εξαρτάται θ άνεςθ που κα νιϊκει ο αςκενισ. Καταςκευάηεται από τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ μασ, κατόπιν λιψθσ μζτρων και γφψινου προπλάςματοσ. 21

22 Άρθρωςη ιςχύου Η άρκρωςθ ιςχφου ποικίλει και μπορείτε να δείτε οριςμζνεσ, αν περιθγθκείτε ςτο site μασ. Διάφορα εξαρτήματα από τιτάνιο-αλουμίνιο-ατςάλι Σα εξαρτιματα αυτά δίνουν τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ και του φψουσ τθσ πρόκεςθσ. Γόνατο Επίςθσ πολφ ςθμαντικό εξάρτθμα τθσ πρόκεςθσ. Σα είδθ των γονάτων ποικίλουν και μπορείτε να δείτε αρκετά, αν περιθγθκείτε ςτο site μασ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, όπωσ και με το πζλμα, θ επιλογι γίνεται ανάλογα με τον βακμό κινθτικότθτασ-δραςτθριότθτασ του αςκενι και μία ςωςτι επιλογι παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο για ζνα ςωςτό φυςικό περπάτθμα. Πέλμα Άλλο ζνα ςθμαντικό εξάρτθμα τθσ πρόκεςθσ. Τπάρχουν πολλά είδθ πελμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε, αν περιθγθκείτε ςτο site μασ. Η επιλογι του γίνεται ανάλογα με τον βακμό κινθτικότθτασδραςτθριότθτασ του αςκενι και παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο για ζνα ςωςτό περπάτθμα. Αφρώδεσ εξωτερικό διακοςμητικό Σο αφρϊδεσ αυτό υλικό εφαρμόηεται πάνω ςτθν πρόκεςθ και κατόπιν επεξεργαςίασ τθν κάνει να δείχνει πιο φυςικι και όμοια με το υγιζσ πόδι. 22

23 Προκζςεισ Πζλματοσ Η πρόκεςθ πζλματοσ αφορά ανκρϊπουσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςτο πζλμα, δθλαδι ςε κάποιο ςθμείο από τον αςτράγαλο, ζωσ τα δάχτυλα του ποδιοφ. Μία τζτοια πρόκεςθ καταςκευάηεται από ςιλικόνθ ι από ρθτίνθ-ανκρακονιματα. Προθέςεισ Άνω Άκρου Πρόκεςθ Παλάμθσ-Δακτφλου Η πρόκεςθ παλάμθσ δακτφλων αφορά αςκενείσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςε κάποιο ςθμείο τθσ παλάμθσ. Οι προκζςεισ αυτζσ καταςκευάηονται ανά περίπτωςθ. Είναι κατά κανόνα από ςιλικόνθ και ςυμπλθρϊνουν το εναπομείνων μζλοσ. Η εφαρμογι τουσ γίνεται κυρίωσ για αιςκθτικοφσ λόγουσ και προςφζρουν πολφ φυςικά αποτελζςματα. 23

24 Πρόκεςθ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ καρποφ Η πρόκεςθ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ καρποφ αφορά αςκενείσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςτο αντιβράχιο, δθλαδι κάτω από τον αγκϊνα, αλλά πάνω από τον καρπό, ι απεξάρκρωςθ καρποφ. Σα είδθ των προκζςεων αυτϊν ποικίλουν: Πρόκεςθ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ καρποφ διακοςμθτικι Η πρόκεςθ αυτι αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθανκρακονιματα, μία παλάμθ από ανκεκτικό υλικό και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα και ο καρπόσ διακζτουν τθν δυνατότθτα πακθτικισ κίνθςθσ και χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για αιςκθτικόυσ ςκοποφσ. Πρόκεςθ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ καρποφ μθχανικι Η πρόκεςθ αυτι αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθανκρακονιματα, μία παλάμθ μθχανικι και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα διακζτουν τθν δυνατότθτα μθχανικισ κίνθςθσ. 24

25 Πρόκεςθ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ καρποφ θλεκτρονικι Η πρόκεςθ αυτι αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθανκρακονιματα, μία παλάμθ θλεκτρονικι, μπαταρία λικίου, μυοθλεκτρονικοφσ αιςκθτιρεσ και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα διακζτουν τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ κίνθςθσ και ο καρπόσ, ανάλογα τθν περίπτωςθ, είτε μθχανικισ είτε θλεκτρονικισ κίνθςθσ. Οι μυοθλεκτρονικζσ προκζςεισ αντιβραχίου είναι λειτουργικζσ προκζςεισ με αιςκθτιρεσ, οι οποίοι προςφζρουν κίνθςθ ςτα δάχτυλα τθσ παλάμθσ Πρόθεςη αντιβραχίου ή απεξάρθρωςησ αγκώνα Η πρόκεςθ αντιβραχίου ι απεξάρκρωςθσ αγκϊνα αφορά αςκενείσ που ζχουν υποςτεί ακρωτθριαςμό ςτο βραχιόνιο, δθλαδι κάτω από τον ϊμο, αλλά πάνω από τον αγκϊνα, ι απεξάρκρωςθ αγκϊνα. Σα είδθ των προκζςεων αυτϊν ποικίλουν: Πρόκεςθ βραχίονίου ι απεξάρκρωςθσ αγκϊνα διακοςμθτικι Η πρόκεςθ αυτι αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθ-ανκρακονιματα, μθχανικι άρκρωςθ αγκϊνα, παλάμθ από ανκεκτικό υλικό και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα και ο καρπόσ διακζτουν δυνατότθτα πακθτικισ κίνθςθσ και χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για αιςκθτικοφσ ςκοποφσ. Ο αγκϊνασ διακζτει δυνατότθτα μθχανικισ κίνθςθσ. Πρόκεςθ βραχιονίου ι απεξάρκρωςθσ αγκϊνα μθχανικι Η πρόκεςθ αυτι αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθ-ανκρακονιματα, μθχανικι άρκρωςθ αγκϊνα, μθχανικι παλάμθ και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα και ο αγκϊνασ διακζτουν δυνατότθτα μθχανικισ κίνθςθσ. 25

26 Πρόκεςθ βραχιονίου ι απεξάρκρωςθσ αγκϊνα θλεκτρονικι Η πρόκεςθ αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθ-ανκρακονιματα, άρκρωςθ αγκϊνα, μθχανικι ι θλεκτρονικι, θλεκτρονικι παλάμθ, μπαταρία λικίου, μυοθλεκτρονικοφσ αιςκθτιρεσ και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα διακζτουν τθν δυνατότθτα θλεκτρονικισ κίνθςθσ και ο αγκϊνασ με τον καρπό, ανάλογα τθν περίπτωςθ, θλεκτρονικισ ι μθχανικισ κίνθςθσ. Πρόκεςθ απεξάρκρωςθσ ϊμου Η πρόκεςθ απεξάρθρωςησ ώμου αυτι αφορά αςκενείσ που ζχουν υποςτεί απεξάρκρωςθ και ακρωτθριαςμό ςτον ϊμο. Σα είδθ των προκζςεων αυτϊν ποικίλουν: Πρόκεςθ απεξάρκρωςθσ ϊμου διακοςμθτικι Αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθ-ανκρακονιματα, άρκρωςθ ϊμου-αγκϊνα, παλάμθ από ανκεκτικό υλικό, αφρϊδεσ διακοςμθτικό βραχιονίου και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ για διακοςμθτικοφσ ςκοποφσ. Πρόκεςθ απεξάρκρωςθσ ϊμου μθχανικι Αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθ-ανκρακονιματα, μθχανικι άρκρωςθ ϊμου-αγκϊνα, μθχανικι παλάμθ, αφρϊςεσ διακοςμθτικό βραχιονίου και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Ο ϊμοσ, ο αγκϊνασ και θ παλάμθ διακζτουν δυνατότθτα μθχανικισ κίνθςθσ. 26

27 Πρόκεςθ απεξάρκρωςθσ ϊμου θλεκτρονικι Αποτελείται από μία κικθ από ρθτίνθ-ανκρακονιματα, άρκρωςθ ϊμου-αγκϊνα μθχανικι ι θλεκτρονικι, θλεκτρονικι παλάμθ, μπαταρία λικίου, μυοθλεκτρονικοφσ αιςκθτιρεσ και ζνα γάντι ςιλικόνθσ ι PVC. Σα δάχτυλα διακζτουν τθν δυνατότθτα θλεκτρονικισ κίνθςθσ, ο ϊμοσ, ο αγκϊνασ και ο καρπόσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θλεκτρονικισ ι μθχανικισ κίνθςθσ. Άλλεσ προθέςεισ Τπάρχουν επίςθσ και άλλα είδθ προκζςεων όπωσ προκζςεισ προςϊπου (περιλαμβάνουν πρόκεςθ αυτιοφ, πρόκεςθ ματιοφ, πρόκεςθ μφτθσ, οι οποίεσ καταςκευάηονται ανά περίπτωςθ και εφαρμόηουν ςτο πρόςωπο, με ςκοπό να καλφψουν αιςκθτικά τθν απϊλεια του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ), προκζςεισ ςτικουσ ι προκζςεισ όρχεοσ. κοπόσ τθσ εταιρείασ μασ είναι να αποκαταςτιςουμε το πρόβλθμα του αςκενι. Σα μζλθ τθσ ομάδασ μασ είναι ςε κζςθ να λφςουν κάκε απορία που υπάρχει και να παρζχουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. τθ ςυνζχει ο ειδικευμζνοσ ορκοπροκετικόσ μασ κα αξιολογιςει τθν κατάςταςθ του αςκενι (ακρωτθριαςμόσ και κατάςταςθ κολοβϊματοσ, τρόποσ ηωισ, επίπεδο 27

28 δραςτθριότθτασ, προςδοκίεσ του αςκενι) ϊςτε θ τελικι επιλογι τθσ πρόκεςθσ να τον ικανοποιεί και να του προςφζρει τθν επικυμθτι αποκατάςταςθ, για τθν επανζνταξθ του ςτο κοινωνικό ςφνολο. Για να δείτε τι χορθγεί ο ΕΟΠΥΥ, πατιςτε εδϊ 28

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 71 O R T H O S P O R T S F I E L D 72 ΡΘΘΚ ΚΙΘΠΙΘΘ 0 ο CLASSIC -Καταςκευι από υψθλισ ποιότθτασ Foam. -Διακζτει δφο πλαϊνζσ αυτοκόλλθτεσ μπανζλεσ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 49 ΙΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 50 ΘΘ ΙΘΙΘΘ ΘΨΕΙΘ αταςκευι από βαμβακερό υλικό Διακζτει διαμορφϊςιμο παλαμιαίο και ραχιαίο ζλαςμα αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 67 ΙΨΙ R T H S P R T S F I E L D 68 ΤΙΚ ΝΑΚΑ ΙΨΙΤ ΤΙΗΕΝ HIP Καταςκευι από κερμοδιαμορφϊςιμο πολυπροπυλζνιο. Εςωτερικι επζνδυςθ από αφρϊδεσ φφαςμα. πανζλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Εργαλεία Να μάκουμε να αναγνωρίηουμε, χρθςιμοποιοφμε και ςυντθροφμε τα διάφορα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτο εργαςτιριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα