Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 81/2015 Απ. 4856, Απιθμόρ 81

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 81/2015 Απ. 4856, Απιθμόρ 81"

Transcript

1 496 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 81/2015 Απ. 4856, Απιθμόρ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ ΣΟ ΠΔΡΗ ΔΛΑΥΗΣΟΤ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2014 Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36(1)(δ) Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ε παξάγξαθνο (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36 ησλ πεξί ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκσλ ηνπ 2014 έσο 2015, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνπ (Τπνβνιή Αίηεζεο Άιιεο Κνηλσληθήο Παξνρήο Δπίδνκα Σέθλνπ) Γηάηαγκα ηνπ Δξκελεία. 2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν: 22(Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ Έληππα Αίηεζεο. Πίλαθαο 1. «δηθαηνχρνο» ζεκαίλεη ηνλ δηθαηνχρν φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη «επίδνκα» ζεκαίλεη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη «λνκνζεζία» ζεκαίλεη ηνλ Νφκν φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. θαη «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνπο ηνπ 2014 έσο (2) Όξνη ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 3. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, θάζε αίηεζε γηα παξνρή επηδφκαηνο ηέθλνπ ππνβάιιεηαη ζην έληππν ΔΣ.1 πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Σξφπνο Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο. Σφπνο θαη Υξφλνο Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο. Έλαξμε Ηζρχνο. 4. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαη απαξαίηεηα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ νξίδνληαη ζ απηή. 5. (1) Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο δχλαληαη λα ππνβάιινληαη ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. (2) Οη αηηήζεηο δχλαληαη λα ππνβάιινληαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη δελ εμεηάδεηαη. 6. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Έγηλε ζηηο 9 Μαξηίνπ ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

2 497 (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) Αξ. Αίηεζεο ΔΣ.. ΠΗΝΑΚΑ 1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ (Έληππν ΔΣ.1) Ζκ. Παξαιαβήο:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηηο πίζω ζειίδεο ηνπ εληύπνπ. Να ζπκπιεξώζεηε κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα όζα ζηνηρεία εθαξκόδνληαη 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ (λα ζπκπιεξσζεί φηη εθαξκφδεηαη) Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC) Αξ. Γηαβαηεξίνπ Όλνκα Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ) Υψξα Έθδνζεο Δπίζεην Τπεθνφηεηα Ζκεξ. Γέλλεζεο Ζι. Σαρπδξνκείν Σειέθσλν ζηαζεξφ Σειέθσλν θηλεηφ Άγακνο/ε πδψ Έγγακνο/ε Γηαδεπγκέλνο/ε Υήξνο/α χδπγνο πνπ θεξχρζεθε ζε αθάλεηα Γειώζηε θαηά πόζν αηηείζηε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: ΝΑΗ ΟΥΗ Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζύδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηώκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε από γάκν είηε εθηόο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κόλνο ιόγσ ηνπ όηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηόηη έλαο από ηνπο δύν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα από ην δηθαζηήξην. εκεηώλεηαη όηη ν δηθαηνύρνο επηδόκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία ζε πεξίπησζε ζύλαςεο γάκνπ ή ζπκβίσζεο, εληόο ελόο κελόο από ηελ αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζην εμσηεξηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ηνπ ελόο κελόο. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΗΣΖΣΖ / ΑΗΣΖΣΡΗΑ Απηνηειψο εξγαδφκελνο Μηζζσηφο Δπάγγεικα θαηά ην 2014 Άλεξγνο/ε εγγεγξακκέλνο/ε ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Απαζρφιεζεο πληαμηνχρνο Άιιν ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ (Να κε ζπκπιεξωζεί από ηνπο αηηεηέο) ΔΣ - Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη Ζκεξ.:... Τπνγξαθή:... Παξαηεξήζεηο:... ΔΜΟ - Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη Ζκεξ.:.....Τπνγξαθή:.. Παξαηεξήζεηο:

3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΕΤΓΟΤ (λα ζπκπιεξσζεί φ,ηη εθαξκφδεηαη) Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC) Αξ. Γηαβαηεξίνπ Όλνκα Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ) Υψξα Έθδνζεο Δπίζεην Τπεθνφηεηα Ζκεξ. Γέλλεζεο Ζι. Σαρπδξνκείν Σειέθσλν ζηαζεξφ Σειέθσλν θηλεηφ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΕΤΓΟΤ Απηνηειψο εξγαδφκελνο Μηζζσηφο Δπάγγεικα θαηά ην 2014 Άλεξγνο/ε εγγεγξακκέλνο/ε ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Απαζρφιεζεο πληαμηνχρνο Άιιν Παξαθαιώ δειώζηε κε αλ ν/ε ζύδπγνο δηακέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία καδί ζαο 3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Οδφο Αξηζκφο Γήκνο / Κνηλφηεηα Σαρ. Κψδ. Σαρ. Θπξ. Γηακ. Σαρ. Κσδ. Όλνκα Κηεξίνπ Δπαξρία 4. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑΜΟΝΖ Γειψζηε θαηά πφζν ε νηθνγέλεηά ζαο έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηεο ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο αίηεζεο: ΝΑΗ ΟΥΗ Αλ ε νηθνγέλεηα δηέκελε ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δειψζηε ην θξάηνο δηακνλήο:.. θαη ηελ εκεξνκελία άθημήο ζηελ Κχπξν:

4 ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Α/Α 1 Αξ. Σαπηόηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνύ (ARC) Όλνκα / Δπίζεην Ζκεξ. γέλλεζεο Καηάζηαζε (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε αλαπεξία) 2 Καηάζηαζε (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε αλαπεξία) 3 Καηάζηαζε (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε αλαπεξία) 4 Καηάζηαζε (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε αλαπεξία) 5 Καηάζηαζε (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε αλαπεξία) 6 Καηάζηαζε (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο ή άηνκν κε αλαπεξία) Τν επίδνκα ηέθλνπ παξαρωξείηαη ζηελ νηθνγέλεηα κόλν γηα ηνλ αξηζκό ηωλ άγακωλ εμαξηώκελωλ ηέθλωλ πνπ δνπλ καδί ηεο θάηω από ηελ ίδηα ζηέγε θαη ωο «εμαξηώκελα ηέθλα» νξίδνληαη ηα ηέθλα: (α) ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ, (β) ειηθίαο κέρξη 19 εηώλ, εθόζνλ θνηηνύλ ζε ζρνιείν Μέζεο Εθπαίδεπζεο, (γ) ειηθίαο κέρξη 21 εηώλ, εθόζνλ ππεξεηνύλ ζηελ Εζληθή Φξνπξά, (δ) αλεμάξηεηα από ειηθία, ηέθλα πνπ ζηεξνύληαη κόληκα ηεο ηθαλόηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο.

5 ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 Να δεισζνύλ ηα εηήζηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κύπξν ή/θαη ην εμσηεξηθό θαη απνθηήζεθαλ θαηά ην 2014 γηα ηνλ αηηεηή/ηξηα, ηνλ/ηελ ζύδπγν θαη ηα εμαξηώκελα ηέθλα πνπ δνπλ ζηελ ίδηα θαηνηθία: ΓΔΝ δειψλνληαη νπνηαδήπνηε εηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο / επηδφκαηα / παξνρέο απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην Σακείν Αδεηψλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη σθειήκαηα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ Πεξί Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ Νφκνπ, ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηα αξκφδηα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο. Δηήζηα Δηζνδήκαηα * Αηηεηή /Αηηήηξηαο πδύγνπ Σέθλσλ 1. Δηζφδεκα απφ εξγαζία κηζζσηνχ (αθαζάξηζηεο απνιαβέο) (ζπκπεξ. 13 νπ θαη 14 νπ κηζζνχ) 2. Γηα ηνπο απηνηειψο εξγαδφκελνπο παξαθαιψ δειψζηε ην Λνγηζηηθφ Κέξδνο γηα ην έηνο Γψξα, θηινδσξήκαηα, πξνκήζεηεο θαη άιια 4. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε δεκφζηεο ή/θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο 5. Σφθνη απφ: θαηαζέζεηο / νκφινγα / ρξεφγξαθα 8. Γηαηξνθή απφ ππφρξεν πξφζσπν 9. πληάμεηο απφ Δπαγγεικαηηθφ ρέδην (ζπκπεξ. Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ) Όλνκα επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ πληάμεηο απφ Αηνκηθφ Αζθαιηζηηθφ / πληαμηνδνηηθφ ρέδην (εμαηξνπκέλνπ ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) Όλνκα αζθαιηζηηθνχ ηδξχκαηνο πληάμεηο / επηδφκαηα εμσηεξηθνχ Υψξεο εμσηεξηθνχ Υνξεγία γηα Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ή/θαη Απφθηεζε Δξγαζηαθήο Πείξαο 13. Δηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία (Δλνίθηα) 14. Δπίδνκα Δλνηθίνπ 15. Οπνηνδήπνηε εηήζην εηζφδεκα απφ άιιε πεγή :... *Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηπρφλ εηζφδεκα εξγαζίαο ηέθλνπ ην νπνίν ηπγράλεη ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ην επίδνκα ηέθλνπ, ε θνηηεηηθή ρνξεγία, ε θνηηεηηθή πξφλνηα θαη νη ππνηξνθίεο, θαζψο θαη επηδφκαηα/ρνξεγίεο ζε αλαμηνπαζνχληα άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξφληεο παζήζεηο (κε εμαίξεζε ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα θαη ην Γεκφζην Βνήζεκα ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα).

6 ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Να δεισζνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζηελ Κύπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθό ν αηηεηήο/αηηήηξηα, ν/ε ζύδπγνο θαη ηα εμαξηώκελα ηέθλα: 7α. ΚΑΣΑΘΔΔΗ / ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ (Να αλαθεξζνχλ ηα Αδεηνδνηεκέλα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα ζε Κχπξν θαη εμσηεξηθφ) Α/Α Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα Γηθαηνύρνο Σξέρνλ Τπόινηπν Λνγαξηαζκνύ ΜΔΣΟΥΔ/ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ (Ζ αμία ησλ κεηνρψλ/νκνιφγσλ/ρξενγξάθσλ λα δεισζεί ζηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία) Ολνκαζηηθή Αμία Α/Α Δπσλπκία εηαηξείαο Γηθαηνύρνο Αξηζκόο 7β γ. ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ (ηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΓΗΑΜΔΝΔΗ Ο ΑΗΣΖΣΖ Α/Α Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη Ηδηνθηήηεο Γήκνο / Κνηλόηεηα Μεξίδην Αξ. Σεκαρίνπ Φύιιν/ρέδη ν Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) 7δ. ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ A/A 1 Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) Ηδηνθηήηεο Υώξα / Πόιε Μεξίδην Αμία 2 3

7 8. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Να δεισζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα εκβάδεηαη ην επίδνκα Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο γίλεηαη απεπζείαο ζε πξνζσπηθφ ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο. Να κε ζσκπιερωζεί απφ φζνπο ην επίδνκά ηνπο ήδε εκβάδεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εθηφο εάλ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ. Δπσλπκία Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο(ΑΠΗ) ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN) C Τ 502 Να επηζπλαθζεί απαξαίηεηα βεβαίσζε Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΖΜΔΗΩΖ: Ο αηηεηήο/δηθαηνύρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία, νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ ζε θαηαβνιή επηδόκαηνο εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ αιιαγή. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ φηη είκαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππφθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή ζε θπιάθηζε κέρξη 2 ρξφληα ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί. Γλσξίδσ, επίζεο, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα αληηθαλνληθά ρσξίο λα ην δηθαηνχκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ. Ννείηαη φηη, ζε φηη αθνξά ην κέξνο 7 ηνπ εληχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζπλνιηθή ηνπο αμία, εμ φζσλ θαιχηεξα γλσξίδσ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ έρσ ελψπηνλ κνπ, δειψλσ φηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ , ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αηηνχκαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (κέξνο 1 ηνπ εληχπνπ), δειψλσ ππεχζπλα φηη δηακέλσ κε ην/ηα εμαξηψκελν/α ηέθλν/α, κφλε/κφλνο κνπ ρσξίο ζχδπγν ή ζχληξνθν ή ζχκβην/α. Ωο πξνο ηνχην επηηξέπσ ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ή ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Γεζκεχνκαη φηη αλ ηα εηζνδήκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε αιιάμνπλ, ζα ελεκεξψζσ εληφο 1 κελφο ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο. Δμνπζηνδνηψ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, λα επαιεζεχζεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε αληίζηνηρνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα, φζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε κνπ θξίλεη απαξαίηεην. εκεηψλεηαη φηη γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο/δήισζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλάςεηε ην Έληππν Δμνπζηνδφηεζεο (ΔΔΔ8), πιήξσο ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ αηηεηή, ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ελήιηθα εμαξηψκελα ηέθλα. εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε θαζψο θαη ην Έληππν Δμνπζηνδφηεζεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή/θαη άιιεο παξνρήο ή/θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ή/θαη λα θαηαρσξεζνχλ ή/θαη λα δηαηεξνχληαη ζην Μεηξψν απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνπ (Ν.109(Η)/2014), φπσο ηζρχεη. Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο Τπνγξαθή αηηεηή/ηξηαο Τπνγξαθή ζπδχγνπ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2001 (Ν.138(Η)/2001) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, Ν. 138(Η)/2001 φπσο ηζρχεη, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη έρσ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 138(Η)/2001, γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο (Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο). ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηψο ζηελ Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο.

8 503 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Σα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ή ΑΓΓΛΗΚΑ. Όπνπ απηά εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Αληίγξαθα ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ γίλνληαη δεθηά, εθηφο αλ δεηείηαη ην πξσηφηππν ή πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλ έρεηε ζην παξειζφλ ππνβάιεη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ, αλαηξέμηε ζηε ηήιε 1 ηνπ πην θάησ πίλαθα πηζηνπνηεηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν απνδεηθηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε ην Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ή πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεηε λέα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο (π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ, θαηάηαμε ηέθλνπ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, αιιαγή ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) ηφηε πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά ηεο ηήιεο Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θάζε ρξόλν 2. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κόλν κηα θνξά Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηήζηα εηζνδήκαηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (φπνπ ηζρχεη) μερσξηζηά: (α) γηα κηζζσηφ εξγαδφκελν, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε εξγνδφηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 10 ηνπ εληχπνπ, πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ (Δ.Πξ. 63), (β) γηα κεηφρνπο ηδησηηθήο εηαηξείαο, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε κεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 10 ηνπ εληχπνπ, θαηάζηαζε παξαθξαηήζεσλ έθηαθηεο ακπληηθήο εηζθνξάο απφ κεξίζκαηα, πηζηνπνηεηηθφ κεξίζκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, (γ) γηα απηνηειψο εξγαδφκελν, φηη ηζρχεη θαηά πεξίπησζε: αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο, βεβαίσζε εηζνδήκαηνο απφ ινγηζηή/ειεγθηή, (δ) ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε εηζφδεκα ζην εμσηεξηθφ, ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ην 2014 Γηα ππεθόνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνύο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν (ε) βεβαίσζε θνηλνηάξρε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα πνπ δε θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν, φηη δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ηέθλα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν (θάζε επηέκβξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαηλνχξηα βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο). (α) Γηα θάζε ηέθλν γηα ην νπνίν γίλεηαη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ: πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, (β) γηα ηέθλα ειηθίαο εηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο: βεβαίσζε απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, (γ) γηα ηέθλα καζεηέο ειηθίαο εηψλ: βεβαίσζε θνίηεζεο απφ ην ζρνιείν ηνπο, (δ) γηα άγακα ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο: πξφζθαην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, (ε) γηα ηέθλα δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ή νξθαλά απφ ηνπο δχν γνλείο: απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή έλνξθε δήισζε ή βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν ηα ηέθλα δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, (ζη) αληίγξαθν δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ γηα δηαηξνθή (λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δηαηξνθήο δηαθνξνπνηείηαη πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μαλά), (δ) (ε) βεβαίσζε δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) απφ Αδεηνδνηεκέλν Πηζησηηθφ Ίδξπκα γηα ηνλ αηηεηή/ηξηα. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη κφλν κε έκβαζκα ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήξηαο/ηε. Έληππν Δμνπζηνδφηεζεο (ΔΔΔ8) Γηα ππεθόνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο (ζ) αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο ή Γειηίνπ Γηακνλήο απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. (η) Πιεξνθνξίεο γηα ηνηρεία Αζθάιηζεο ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Γηα ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κύπξν (ηα) Αληίγξαθν Άδεηαο Πξνζσξηλήο Παξακνλήο ή Άδεηαο Μεηαλάζηεπζεο (Immigration Permit) απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα παξακνλήο έρεη ιήμεη, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλαλεσκέλε άδεηα. ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Άγακε/νο: 1. (i) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε ζηελ Κχπξν, πηζηφ αληίγξαθν ηεο Γηθαηνδνζίαο Αλαγλψξηζεο Δμψγακνπ Σέθλνπ απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, (ii) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο Κχπξνπ, βεβαίσζε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε/ν αηηήηξηα/ηεο δελ έρεη ζπλάςεη γάκν ή πνπ λα δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο/ηνπ ή γηα ην φηη ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο γάκνπ. 2. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα.

9 Γηαδεπγκέλε/νο: 1. Αληίγξαθν Γηαδπγίνπ, 2. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα. 3. Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα ή θνηλή γξαπηή ππεχζπλε δήισζε απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν δεη/δνπλ ην/ηα ηέθλν/α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν γνλέα, έλνξθε δήισζε ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε γηα ην γεγνλφο φηη ην/ηα ηέθλν/α δνπλ καδί ηεο/ηνπ. Υήξα/νο: 1. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ. Ο/ε ζχδπγνο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα: 1. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη θεξχρζεθε ζε αθάλεηα. Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο, δύλαηαη, όπνπ θξίλεη ζθόπηκν, λα δεηεί θαη επηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα όια ηα ππό εμέηαζε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα θαζώο θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2014, ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζηα εδάθε πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 2. Γηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη: (α) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε έλα (1) εμαξηψκελν ηέθλν, (β) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε δχν (2) ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα ηέθλα. 3. Γηθαίσκα ζε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο έρεη νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο Πέξαλ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ ζα παξαρσξείηαη εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξενγξάθσλ θαη θαηαζέζεσλ, ππεξβαίλεη ην Σν κεληαίν χςνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο αλαιχεηαη ζηνπο επφκελνπο Πίλαθεο: Αξηζκόο ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα Οηθνγέλεηα µε έλα (1) ηέθλν Οηθνγέλεηα µε δύν (2) ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηξία (3) ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηέζζεξα (4) ή πεξηζζόηεξα ηέθλα Πίλαθαο Α: Ύςνο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ γηα ην 2015 Βαζηθό εηήζην επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο κε 2 ή πεξηζζόηεξα εμαξηώκελα ηέθλα, κε εηζόδεκα από ,01 κέρξη (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Βαζηθό εηήζην επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο εηζόδεκα κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην εηήζην επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην εηήζην επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα από ,01 κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πίλαθαο Β: Ύςνο Δπηδόκαηνο Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο γηα ην 2015 Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα Μεληαίν επίδνµα γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν , , , ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα ηέθλα ην επίδνκα ηέθλνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο θαη αθνινύζσο ζε κεληαία βάζε. ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ή δύν ηέθλα, θαηαβάιιεηαη ζε κηα εηήζηα δόζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε έλα έηνο πξηλ απφ ην έηνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο, απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ εξγαζία, απαζρφιεζε, ζπληάμεηο, ελνίθηα, κεξίζκαηα, ηφθνπο θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, νπνηνδήπνηε Γεκφζην Βνήζεκα παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή πνπ παξαρσξείηαη απφ νπνηαδήπνηε Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία, εθηφο απφ απηέο πνπ εμαηξνχληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. Ννείηαη όηη νη ελ δηαζηάζεη ζύδπγνη ζεσξνύληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 504

10 Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη: (α) ζηε κεηέξα φηαλ νη γνλείο ζπδνχλ, (β) ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φηαλ απηνί είλαη άγακνη, ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηνπο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη (γ) ζηνλ έρνληα ηελ επηκέιεηα φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη λεθξνί ή αγλννχκελνη. 8. Κάζε πξφζσπν πξνο ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη/ή ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκά ηνπ ζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κέζα ζ έλα κήλα απφ ηελ αιιαγή. 9. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα ηέθλνπ θαζψο θαη ηα έληππα αηηήζεσλ, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηε δηεχζπλζε Ζ παξνχζα αίηεζε ηζρχεη γηα ην έηνο 2015 θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ, Αίηεζε ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα γηα ην έηνο. 11. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Δπίδνκα µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 12. χκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2014, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζεκαίλεη νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηψκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε εθηφο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. 13. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα ηέθλνπ, δηθαηνχληαη επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν εθφζνλ ν κφλνο γνλέαο θαη ην εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή επηδφκαηνο. Δπνκέλσο γηα ηελ παξνρή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα επίδνκα ηέθλνπ θαη έγθξηζε ηεο απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ. 14. Άηνκν παχεη λα είλαη δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη λα είλαη δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν θαη φηαλ: (α) ε/ν δηθαηνχρνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη απφ ηελ Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα εκεξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν κηα θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη γηα ιφγνπο πγείαο απνδεδεηγκέλα κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, (β) έρεη απνιέζεη ηε κνλνγνλετθή ηνπ ηδηφηεηα κε ηε ζχλαςε γάκνπ ή κε ζπκβίσζε, (γ) δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε θαη ησλ εμαξησκέλσλ ηεο/ηνπ, ππεξβαίλεη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα ηνπ πην πάλσ πίλαθα, (δ) ε/ν δηθαηνχρνο απνβηψζεη. 15. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, εληφο ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε αίηεζε, μεθηλά απφ ηνλ επφκελν κήλα θαηά ηνλ νπνίν: (α) γελλήζεθε ην ηέθλν, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα θαη εθφζνλ ην ηέθλν είλαη αγλψζηνπ παηξφο, (β) εθδφζεθε ην δηάηαγκα δηαηξνθήο ή γνληθήο κέξηκλαο, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα εθφζνλ ην ηέθλν έρεη αλαγλσξηζηεί, (γ) εθδφζεθε ην δηαδχγην, ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλεο/νπ, (δ) απεβίσζε ν άιινο γνλέαο, ζηελ πεξίπησζε ρήξαο/νπ, (ε) ν άιινο γνλέαο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη: (α) ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, Σεχθξνπ 6, 1066 Λεπθσζία ηει , (β) ζηα αθφινπζα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ): (i) Λεπθσζίαο: Γσλία Κπξηάθνπ Μάηζε & Καηζψλε, Άγηνη Οκνινγεηέο, ηει , (ii) Λεκεζνχ: πχξνπ Αξανχδνπ 21, ηει.: , (iii) Ακκνρψζηνπ: Διεπζεξίαο 83, Γεξχλεηα, ηει , (iv) Λάξλαθαο: πχξνπ Κππξηαλνχ 42, ηει , (v) Πάθνπ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 62, ηει , (vi) Πφιεο Υξπζνρνχο: Δπαγφξα Παιιεθαξίδε 1, ηει , (vii) Πειελδξίνπ: Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 70, ηει Δπίζεο νη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξόλνηαο 1489 Λεπθσζία

11 506 ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν.. κε αξ. ηαπηφηεηαο/εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC)... Δξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία... θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2014, απφ κέρξη. θαη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ γηα ην έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13 νπ /14 νπ κηζζνχ θαη ππεξσξηαθήο εξγαζίαο αλήιζε ζηα. Ο Βεβαηψλ (θξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ολνκαηεπψλπκν.... Θέζε.. Ζκεξνκελία. ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν.. κε αξ. ηαπηφηεηαο/εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC)... Δξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία... θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2014, απφ κέρξη. θαη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ γηα ην έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13 νπ /14 νπ κηζζνχ θαη ππεξσξηαθήο εξγαζίαο αλήιζε ζηα. Ο Βεβαηψλ (θξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ολνκαηεπψλπκν.... Θέζε.. Ζκεξνκελία. ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ Να ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη κέηνρνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία: ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ:.. Πηζηνπνηψ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα (12) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαηαβιήζεθε ή πηζηψζεθε ζε ινγαξηαζκφ ησλ αθφινπζσλ κεηφρσλ, ην πην θάησ κεηθηό κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο: Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ Αξ. Σαπηόηεηαο Μεηθηό κέξηζκα () Ο Βεβαηψλ Ζκεξνκελία.. (θξαγίδα θαη ππνγξαθή ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο) Ολνκαηεπψλπκν ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο

12 507 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ), ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ) θαη ηεο Διβεηίαο Γειψζηε θαηά πφζν εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο αζθείηε ή αζθήζαηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία: NAI OXI Γειψζηε ην Κξάηνο θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο:.... Αξηζκφο αζθάιηζεο αηηεηή/ηξηαο: Αξηζκφο αζθάιηζεο ζπδχγνπ: Γειψζηε αλ εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο είζηε ιήπηεο επηδνκάησλ/ζπληάμεσλ πνπ παξέρεη άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή ε Διβεηία: Δπίδνκα Σέθλνπ, Δπίδνκα Αζζελείαο, Δπίδνκα Αλεξγίαο, Δπίδνκα Μεηξφηεηαο, χληαμε Γήξαηνο, χληαμε Υεξείαο, χληαμε Αληθαλφηεηαο, Άιιν. Γειψζηε ην Κξάηνο:. Να ζπκπιεξσζεί ΜΟΝΟ από ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ: Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα αθφινπζα θαη επηζπλάςεηε Φνξνινγηθή Γήισζε γηα ην έηνο 2014 : Αηηήηξηαο/ε πδύγνπ Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Αξ. Μεηξώνπ Αζθάιηζεο * ΑΜΚΑ ΑΦΜ Αξ. Μεηξώνπ Ο.Γ.Α Γηεύζπλζε δηακνλήο ζηελ Διιάδα * Σηελ περίπηωζε όποσ ο Αρηζκός Αζθάιηζες ηωλ ζσδύγωλ είλαη ο ίδηος ηόηε ζα πρέπεη ο έλας εθ ασηώλ λα προζθοκίζεη αληίγραθο ηοσ Βηβιηαρίοσ Αζθάιηζες. Αθνξά ΠΟΛΗΣΔ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, ΠΟΛΩΝΗΑ ΚΑΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ: Παξαθαιψ φπσο επηζπλαθζεί αληίγξαθν ησλ εζληθψλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ (θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 2015 Να ζπκπιεξσζεί απφ ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε γηα λα ηνπ επηζηξαθεί ην απφθνκκα ζθξαγηζκέλν φηαλ παξαδψζεη πξνζσπηθά ηελ αίηεζε ζε ζεκείν παξαιαβήο αηηήζεσλ. Ολνκαηεπψλπκν Αξ. Σαπηφηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) Τπνγξαθή παξαιήπηε.... Ζκεξνκελία... θξαγίδα 12

13 508 (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) Αξ. θαθ.: ΔΣ. ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ (Έληππν ΔEE 8) Ζκ. Παξαιαβήο:. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΝΣΤΠΟ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ Δγψ/Δκείο ν/νη πην θάησ ππνγξάθνληαο/εο, ξεηά εμνπζηνδνηψ/νχκε φια ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα (ζην εμήο «ΑΠΗ») φπσο νξίδνληαη ζηνπο πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπο ηνπ 1997, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, φπσο παξέρνπλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο (ζην εμήο «ΤΓΔΠ»), νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο θάζε κνξθήο πνπ δηαηεξψ/νχκε ζην θάζε ΑΠΗ (φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζεηηθνχο, φςεσο, πξνζεζκίαο, ηξερνχκελνπο), φπσο δπλαηφλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΤΓΔΠ, θαζψο θαη άιια δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κνπ/καο ηα νπνία έθαζην ΑΠΗ θαηέρεη, ηφζν γηα ηνπο ππνγξάθνληεο φζν θαη γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ αηηεηή/ηξηαο θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ. Δγψ/Δκείο ν/νη πην θάησ ππνγξάθνληαο/εο πεξαηηέξσ δειψλσ/νπκε φηη: 1. Γίδσ/νπκε ηελ παξνχζα εμνπζηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο κνπ/καο αλαθνξηθά κε ηε παξνρή επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2014 θαη ησλ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκσλ ηνπ 2014 έσο Αληηιακβαλφκαη/ζηε φηη, νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο πνπ κε/καο αθνξνχλ θαη ε πην πάλσ ελεκέξσζε απφ ηα ΑΠΗ πξνο ηελ ΤΓΔΠ είλαη απαξαίηεηε, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνιφγεζε ή επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξψ/νχκε ζηα ελ ιφγσ ΑΠΗ ή/θαη επηβεβαίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπλερίδσ/νπκε λα είκαη/αζηε δηθαηνχρνο/νη φπσο νξίδεηαη ζην Νφκν. 3. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο απηήο, ππνρξεψλνκαη/καζηε λα ελεκεξψζσ/νπκε άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΤΓΔΠ. Αηηεηήο/ηξηα ύδπγνο Όλνκα: Όλνκα: Δπίζεην: Δπίζεην: ΑΓΣ/ARC: ΑΓΣ/ARC: Τπνγξαθή: Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: Ζκεξνκελία: Δμαξηώκελα ηέθλα (άλσ ησλ 18 εηώλ) γηα ηα νπνία αηηείηαη ε θαηαβνιή επηδόκαηνο ηέθλνπ* Όλνκα: Δπίζεην: ΑΓΣ/ARC: Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: Όλνκα: Δπίζεην: ΑΓΣ/ARC: Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: Όλνκα: Δπίζεην: ΑΓΣ/ARC: Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: Όλνκα: Δπίζεην: ΑΓΣ/ARC: Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: *ηέθλα ειηθίαο 18 κέρξη 19 εηψλ ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηέθλα 18 κέρξη 21 εηψλ εθφζνλ ππεξεηνχλ ζεηεία ζηελ Δζληθή Φξνπξά εκ.: ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ από όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (γνλείο θαη εμαξηώκελα ηέθλα άλσ ησλ 18 εηώλ), ε έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα παξνρή επηδόκαηνο ηέθλνπ θαη κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα ην 2015 δελ θαζίζηαηαη δπλαηή. 13

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) Αξ. Αίηεζεο ΔΣ.. ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ (Έληππν ΔΣ.) Ζκ. Παξαιαβήο:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηηο πίζω ζειίδεο ηνπ εληύπνπ.

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηηο πίζω ζειίδεο ηνπ εληύπνπ. (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) Αξ. Αίηεζεο ΔΣ.. ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ζκ. Παξαιαβήο:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΣΟΤ 2014 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΣΟΤ 2014 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΣΟΤ 2014 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΩΝ 1. πλνπηηθφο ηίηινο. 2. Δξκελεία. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Διατάγματα του 2018

Τα Περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Διατάγματα του 2018 Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2018 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερομένους Τα Περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Διατάγματα του 2018 Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε «τα περι επιβολής ποιοτικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έθδνζε /11/2014. Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο

Έθδνζε /11/2014. Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο Έθδνζε 2.89.33 19/11/2014 Η έθδνζε 2.89.33, πεξηιακβάλεη : Βειηηώζεηο Εμαγωγή αξρείνπ XML γηα ηελ ππνβνιή ηωλ εληύπωλ Ε5, Ε8, Ε9 Αξρείν πιεξωκώλ Web Banking γηα Εζληθή Τξάπεδα Νέα επηινγή Φπζηθό Πξόζωπν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Σν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο πξνθεξύζζεη από ηηο Οκηωβρίοσ μέτρι 30 Οκηωβρίοσ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ 1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ Μάθημα 19: Φόροι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Προοδεσηικό, Αναλογικά και ανηίζηροθα προοδεσηικό θορολογικό ζύζηημα Μέζος και οριακός θορολογικός ζσνηελεζηής Ο κέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΙΣΗΣΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΙΣΗΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Γηα Δπίζεκε Υξήζε Κνηλσληθννηθνλνκηθά κόξηα.. πλνιηθά: Μόξηα απόζηαζεο Α. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΗ Γηα Δπίζεκε Υξήζε Αξ. Αίηεζεο:. Όλ. Παξ.:. Ζκεξ. Παξαιαβήο: / /2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πνελλδικών εξεηάζεων 2-27 Σςνπηήζειρ Η γξθηθή πξάζηζε ηεο ζπλάξηεζεο f είλη ζπκκεηξηθή, σο πξνο ηνλ άμνλ, ηεο γξθηθήο πξάζηζεο ηεο f 2 Αλ f, g είλη δύν ζπλξηήζεηο κε πεδί νξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα