ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014"

Transcript

1 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε προζεκηικά ηις οδηγίες ζηις πίζω ζελίδες ηοσ ενηύποσ. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΡΗΑ/ΣΖ (λα ζπκπιεξσζεί από ηε κεηέξα εθηόο θαη αλ απηή δελ δηακέλεη κε ηελ νηθνγέλεηα) Όλνκα. Δπψλπκν Τπεθνφηεηα Ζκεξ. γέλλεζεο. Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ.. Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ΑRC)... Αξ. Γηαβαηεξίνπ.... Φχιν: Θήιπ Άξξελ Σει. επηθνηλσλίαο.. Δπάγγεικα θαηά ην 03. Μηζζσηφο Απηνηειψο πληαμηνχρνο Άιιν. Έγγακε/νο πδψ Άγακε/νο Γηαδεπγκέλε/νο Υήξα/νο χδπγνο πνπ θεξχρζεθε ζε αθάλεηα Γηεύζπλζε δηακνλήο: Οδφο θαη αξ Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΕΤΓΟΤ/ΤΝΣΡΟΦΟΤ Όλνκα. Δπψλπκν Τπεθνφηεηα Ζκεξ. γέλλεζεο. Γήκνο/Κνηλφηεηα... Σαρ. Κψδηθαο. Δπαξρία.. Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ.. Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ΑRC)... Ζκεξ. γάκνπ/ζπγθαηνίθεζεο Φχιν: Θήιπ Άξξελ Σει. επηθνηλσλίαο.. Δπάγγεικα θαηά ην 03. Μηζζσηφο Απηνηειψο πληαμηνχρνο Άιιν. Γ. ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΣΔΓΖ (ηέθλα αλήιηθα/ ζηξαηηώηεο/ αλάπεξα) Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Αξ. ηαπηόηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνύ (ARC) Ζκεξ. γέλλεζεο Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Γειψζηε θαηά πφζν αηηείζηε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: ΝΑΗ ΟΥΗ Θήιπ/ Άξξελ Ηδηόηεηα (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο, αλάπεξνο) Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζύδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηώκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε από γάκν είηε εθηόο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κόλνο ιόγσ ηνπ όηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηόηη έλαο από ηνπο δύν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα από ην δηθαζηήξην. εκεηώλεηαη όηη ν δηθαηνύρνο επηδόκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία ζε πεξίπησζε ζύλαςεο γάκνπ ή ζπκβίσζεο, εληόο ελόο κελόο από ηελ αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζην εμσηεξηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ηνπ ελόο κελόο. ΖΜΔΗΩΖ: Ο δηθαηνύρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Υπεξεζία, κέζα ζ έλα κήλα, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ επεξεάδεη ην επίδνκα ηέθλνπ ή/θαη ην επίδνκα κνλνγνλεΐθήο νηθνγέλεηαο (όπσο αιιαγή δηεύζπλζεο, αιιαγή ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, γέλλεζε ή απώιεηα κέινπο νηθνγέλεηαο, γάκνο ηέθλνπ, δηαδύγην γνλέσλ, ζπγθαηνίθεζε/ζπκβίσζε/γάκνο άγακνπ/δηαδεπγκέλνπ/ρήξνπ γνλέα, αλαζηνιή/απαιιαγή/κείσζε ζεηείαο ζηξαηηώηε, κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθό, αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο παξακνλήο αιινδαπνύ). Παξάιεηςε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ζπλεπάγεηαη απώιεηα επηδόκαηνο. ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ (Να μη ζσμπληρωθεί από ηοσς αιηηηές) Παξαηεξήζεηο Οηθνγέλεηα κε 3+ ηέθλα Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη Ζκεξ Τπνγξαθή

2 Δ. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Γειψζηε θαηά πφζν ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο αίηεζεο, ε νηθνγέλεηά ζαο δηέκελε λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία: ΝΑΗ ΟΥΗ Αλ ε νηθνγέλεηα δηέκελε ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δειψζηε ην ηειεπηαίν Kξάηνο δηακνλήο: θαη εκεξνκελία άθημεο ζηελ Κχπξν: Γειψζηε θαηά πφζν εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο αζθείηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία ή ζε ηξίηεο ρψξεο: NAI OXI Γειψζηε ην Κξάηνο:... Γειψζηε αλ εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο είζηε ιήπηεο ησλ αθφινπζσλ επηδνκάησλ/ζπληάμεσλ πνπ παξέρεη άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Διβεηίαο: Δπίδνκα Σέθλνπ, Δπίδνκα Αζζελείαο, Δπίδνκα Αλεξγίαο, Δπίδνκα Μεηξφηεηαο, χληαμε Γήξαηνο, χληαμε Υεξείαο, χληαμε Αληθαλφηεηαο, Άιιν. Γειψζηε ην Κξάηνο: Σ. ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 03 Να δεισζνχλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην 03 απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ: Δηήζηα Δηζνδήκαηα * Αηηήηξηαο/ Αηηεηή πδύγνπ/ πληξόθνπ Σέθλσλ. Δηζφδεκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ. Μηζζφο ππαιιήισλ (ζπκπεξ. 3 νπ θαη 4 νπ ) 3. Γηαηξνθή (ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ) 4. πληάμεηο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 5. πληάμεηο απφ Δπαγγεικαηηθφ ρέδην 6. πληάμεηο απφ Γεληθφ Λνγηζηήξην 7. πληάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ 8. Δπίδνκα ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα 9. Δλνίθηα εηζπξαθηέα 0. Σφθνη θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε δεκφζηεο εηαηξείεο 3. Γεκφζην Βνήζεκα απφ Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 4. Δπίδνκα αλεξγίαο 5. Δπίδνκα κεηξφηεηαο 6. Άιια επηδφκαηα/βνεζήκαηα απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (π.ρ. βνήζεκα ηνθεηνχ, γάκνπ θιπ.) 7. Δπίδνκα ελνηθίνπ 8. Δπηρνξήγεζε Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 9. Άιιεο πεγέο (Γειψζηε πεγή εηζνδήκαηνο) ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ * Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηπρφλ εηζφδεκα εξγαζίαο ηέθλνπ ην νπνίν ηπγράλεη ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ην επίδνκα ηέθλνπ, ε θνηηεηηθή ρνξεγία, ε θνηηεηηθή πξφλνηα θαη νη ππνηξνθίεο, θαζψο θαη επηδφκαηα/ρνξεγίεο ζε αλαμηνπαζνχληα άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξφληεο παζήζεηο (κε εμαίξεζε ην δεκφζην βνήζεκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα).

3 Ε. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Να δεισζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. εκεηψλεηαη φηη, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ παξαρσξείηαη αλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ππεξβαίλεη ην ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ (ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία) A/A Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) A/A ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) Υώξα ΜΔΣΟΥΔ/ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ Α/Α Δπσλπκία εηαηξείαο Γηθαηνύρνο Αξηζκόο Αμία ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 3 4 εκείσζε: Ζ αμία ησλ κεηνρψλ/νκνιφγσλ/ρξενγξάθσλ λα δεισζεί θαηά πξνζέγγηζε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ΚΑΣΑΘΔΔΗ Να αλαθεξζνύλ ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξύκαηα ζε Κύπξν θαη εμσηεξηθό Α/Α Δπσλπκία Σξάπεδαο/ πλεξγαηηθήο Δηαηξείαο Γηθαηνύρνο Πνζό θαηάζεζεο Σόθνη πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 03* 3 4 *εκείσζε: Οη ηφθνη απφ θαηαζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 03 ζπλππνινγίδνληαη ζην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (παξάγξαθνο Σ ηνπ εληχπνπ). ε πεξίπησζε φπνπ ν ρψξνο ζηα επηκέξνπο ζεκεία δελ είλαη αξθεηφο, λα επηζπλαθζεί μερσξηζηή θαηάζηαζε. Ζ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Να κε ζπκπιεξσζεί απφ φζνπο ην επίδνκά ηνπο ήδε εκβάδεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εθηφο εάλ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ. Tν επίδνκα ηέθλνπ ζα εκβάδεηαη απεπζείαο ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε: Δπσλπκία Σξάπεδαο/πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο (.Π.Η.) ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN) C Τ Να επιζσναθθεί απαραίηηηα βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.

4 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ όηη είκαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππόθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή ζε θπιάθηζε κέρξη ρξόληα ή θαη ζηηο δύν πνηλέο καδί. Γλσξίδσ, επίζεο, όηη ζε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα αληηθαλνληθά ρσξίο λα ην δηθαηνύκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ. Ννείηαη όηη, ζε όηη αθνξά ηελ παξάγξαθν (Ε) ηνπ εληύπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζπλνιηθή ηνπο αμία, εμ όζσλ θαιύηεξα γλσξίδσ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ έρσ ελώπηνλ κνπ, δειώλσ όηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ , ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αηηνύκαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (παξάγξαθνο Γ ηνπ εληύπνπ), δειώλσ ππεύζπλα όηη δηακέλσ κε ην/ηα εμαξηώκελν/α ηέθλν/α, κόλε/κόλνο κνπ ρσξίο ζύδπγν ή ζύληξνθν ή ζύκβην/α. Ωο πξνο ηνύην επηηξέπσ ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ή ζε ζπλεξγαζία κε αξκόδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Δπίζεο, κνπ γίλεηαη γλσζηό όηη, αλ ρξεηαζηεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο κνπ γηα επίδνκα ηέθλνπ, ε Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πηζαλόλ λα επαιεζεύζεη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέησ ζ απηήλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο αξρέο ηεο Κύπξνπ, όπσο ην Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ ή/θαη κε αληίζηνηρνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ ζηηο νπνίεο έρσ θαηαζέζεηο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή αηηήηξηαο/ηε Τπνγξαθή ζπδχγνπ/ζπληξφθνπ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 00 (Ν.38(Η)/00) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, Ν. 38(Η)/00 φπσο ηζρχεη, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη έρσ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ, θαη 3 ηνπ Ν. 38(Η)/00, γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο (Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ). ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηψο ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Σα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ή ΑΓΓΛΗΚΑ. Όπνπ απηά εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Αληίγξαθα ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ γίλνληαη δεθηά, εθηφο αλ δεηείηαη ην πξσηφηππν ή πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλ έρεηε ζην παξειζφλ ππνβάιεη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ, αλαηξέμηε ζηε ηήιε ηνπ πην θάησ πίλαθα πηζηνπνηεηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν απνδεηθηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε ην 03. Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ή πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεηε λέα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο (π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ, θαηάηαμε ηέθλνπ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, αιιαγή ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) ηφηε πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά ηεο ηήιεο.

5 . Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θάζε ρξόλν. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κόλν κηα θνξά Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (φπνπ ηζρχεη) μερσξηζηά: (α) γηα κηζζσηφ εξγαδφκελν, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε εξγνδφηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ, πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ (Δ.Πξ. 63), (β) γηα κεηφρνπο ηδησηηθήο εηαηξείαο, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε κεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ, θαηάζηαζε παξαθξαηήζεσλ έθηαθηεο ακπληηθήο εηζθνξάο απφ κεξίζκαηα, πηζηνπνηεηηθφ κεξίζκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, (γ) γηα απηνηειψο εξγαδφκελν, φηη ηζρχεη θαηά πεξίπησζε: αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο, βεβαίσζε εηζνδήκαηνο απφ ινγηζηή/ειεγθηή, (δ) ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε εηζφδεκα ζην εμσηεξηθφ, ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ην 03, (ε) βεβαίσζε ή θαηάζηαζε πιεξσκψλ απφ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ), φπνπ ηζρχεη. Γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κχπξν Βεβαίσζε θνηλνηάξρε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα πνπ δε θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν, φηη δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ηέθλα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν (θάζε επηέκβξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαηλνχξηα βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο). (α) Γηα θάζε ηέθλν γηα ην νπνίν γίλεηαη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ: πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, (β) γηα ηέθλα ειηθίαο 8- εηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο: βεβαίσζε απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, (γ) γηα ηέθλα καζεηέο ειηθίαο 8-9 εηψλ: βεβαίσζε θνίηεζεο απφ ην ζρνιείν ηνπο, (δ) γηα άγακα ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο: πξφζθαην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, (ε) γηα ηέθλα δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ή νξθαλά απφ ηνπο δχν γνλείο: απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή έλνξθε δήισζε ή βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν ηα ηέθλα δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, (ζη) αληίγξαθν δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ γηα δηαηξνθή (λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δηαηξνθήο δηαθνξνπνηείηαη πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μαλά), (δ) βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη κφλν κε έκβαζκα ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήξηαο/ηε. Γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κχπξν Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο, Γειηίνπ Γηακνλήο, Άδεηαο Πξνζσξηλήο Παξακνλήο ή Άδεηαο Μεηαλάζηεπζεο (Immigration Permit) απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα παξακνλήο έρεη ιήμεη, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλαλεσκέλε άδεηα. ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Άγακε/νο:. (i) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε ζηελ Κχπξν, πηζηφ αληίγξαθν ηεο Γηθαηνδνζίαο Αλαγλψξηζεο Δμψγακνπ Σέθλνπ απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, (ii) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο Κχπξνπ, βεβαίσζε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε/ν αηηήηξηα/ηεο δελ έρεη ζπλάςεη γάκν ή πνπ λα δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο/ηνπ ή γηα ην φηη ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο γάκνπ.. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα. Γηαδεπγκέλε/νο:. Αληίγξαθν Γηαδπγίνπ,. Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα ή θνηλή γξαπηή ππεχζπλε δήισζε απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν δεη/δνπλ ην/ηα ηέθλν/α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν γνλέα, έλνξθε δήισζε ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε γηα ην γεγνλφο φηη ην/ηα ηέθλν/α δνπλ καδί ηεο/ηνπ. Υήξα/νο:. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ.. Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ιήςε χληαμεο Υεξείαο. Ο/ε ζχδπγνο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα:. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη θεξχρζεθε ζε αθάλεηα. Ζ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ, δύλαηαη, όπνπ θξίλεη ζθόπηκν, λα δεηεί θαη επηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα όια ηα ππό εμέηαζε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα θαζώο θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο.

6 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 00 έσο 0, ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζηα εδάθε πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.. Γηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη: (α) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε έλα () εμαξηψκελν ηέθλν, (β) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε δχν () ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα ηέθλα. 3. Γηθαίσκα ζε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο έρεη νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο Πέξαλ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ ζα παξαρσξείηαη εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξενγξάθσλ θαη θαηαζέζεσλ, ππεξβαίλεη ην Σν κεληαίν χςνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο αλαιχεηαη ζηνπο επφκελνπο Πίλαθεο: Αξηζκόο ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα Οηθνγέλεηα µε έλα () ηέθλν Οηθνγέλεηα µε δχν () ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηξία (3) ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηέζζεξα (4) ή πεξηζζφηεξα ηέθλα Πίλαθαο Α: Ύςνο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ γηα ην 04 Βαζηθό κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο κε ή πεξηζζόηεξα εμαξηώκελα ηέθλα, κε εηζόδεκα από ,0 κέρξη (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Βαζηθό κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο εηζόδεκα κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα κέρξη 9.500,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα από 9.500,0 κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) 0 3,66 7,9 3,75 8,75 3,66 5,83,67 57,5 63,33 3,75 9,58 94, ,58,08 Πίλαθαο Β: Ύςνο Δπηδόκαηνο Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο γηα ην 04 Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα Μεληαίν επίδνµα γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν , , ,00 60 ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα ηέθλα ην επίδνκα ηέθλνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο θαη αθνινύζσο ζε κεληαία βάζε. ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ή δύν ηέθλα, θαηαβάιιεηαη ζε κηα εηήζηα δόζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε έλα έηνο πξηλ απφ ην έηνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο, απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ εξγαζία, απαζρφιεζε, ζπληάμεηο, ελνίθηα, κεξίζκαηα, ηφθνπο θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε δεκφζην βνήζεκα παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή πνπ παξαρσξείηαη απφ νπνηαδήπνηε Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία, εθηφο απφ απηέο πνπ εμαηξνχληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. Ννείηαη όηη νη ελ δηαζηάζεη ζύδπγνη ζεσξνύληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 7. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζηελ νηθνγέλεηα κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ άγακσλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηεο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη σο «εμαξηψκελα ηέθλα» νξίδνληαη ηα ηέθλα: (α) ειηθίαο κέρξη 8 εηψλ, (β) ειηθίαο κέρξη 9 εηψλ, εθφζνλ θνηηνχλ ζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, (γ) ειηθίαο κέρξη εηψλ, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, (δ) αλεμάξηεηα απφ ειηθία, ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο.

7 8. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη: (α) ζηε κεηέξα φηαλ νη γνλείο ζπδνχλ, (β) ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φηαλ απηνί είλαη άγακνη, ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηνπο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη (γ) ζηνλ έρνληα ηελ επηκέιεηα φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη λεθξνί ή αγλννχκελνη. 9. Κάζε πξφζσπν πξνο ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη/ή ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Γεληθφ Γηεπζπληή νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκά ηνπ ζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κέζα ζ έλα κήλα απφ ηελ αιιαγή. 0. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα ηέθλνπ θαζψο θαη ηα έληππα αηηήζεσλ, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηε δηεχζπλζε Ζ παξνχζα αίηεζε ηζρχεη γηα ην έηνο 04 θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3 ε Γεθεκβξίνπ, 04. Αίηεζε ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα γηα πξνεγνχκελν έηνο.. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Δπίδνκα µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 3. χκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκνπο ηνπ 00 έσο 0, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζεκαίλεη νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηψκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε εθηφο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. 4. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα ηέθλνπ, δηθαηνχληαη επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν εθφζνλ ν κφλνο γνλέαο θαη ην εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή επηδφκαηνο. Δπνκέλσο γηα ηελ παξνρή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα επίδνκα ηέθλνπ θαη έγθξηζε ηεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ. 5. Άηνκν παχεη λα είλαη δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη λα είλαη δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν θαη φηαλ: (α) ε/ν δηθαηνχρνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη απφ ηελ Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα εκεξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν κηα θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη γηα ιφγνπο πγείαο απνδεδεηγκέλα κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, (β) έρεη απνιέζεη ηε κνλνγνλετθή ηνπ ηδηφηεηα κε ηε ζχλαςε γάκνπ ή κε ζπκβίσζε, (γ) δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε θαη ησλ εμαξησκέλσλ ηεο/ηνπ, ππεξβαίλεη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα ηνπ πην πάλσ πίλαθα, (δ) ε/ν δηθαηνχρνο απνβηψζεη. 6. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, εληφο ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε αίηεζε, μεθηλά απφ ηνλ επφκελν κήλα θαηά ηνλ νπνίν: (α) γελλήζεθε ην ηέθλν, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα θαη εθφζνλ ην ηέθλν είλαη αγλψζηνπ παηξφο, (β) εθδφζεθε ην δηάηαγκα δηαηξνθήο ή γνληθήο κέξηκλαο, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα εθφζνλ ην ηέθλν έρεη αλαγλσξηζηεί, (γ) εθδφζεθε ην δηαδχγην, ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλεο/νπ, (δ) απεβίσζε ν άιινο γνλέαο, ζηελ πεξίπησζε ρήξαο/νπ, (ε) ν άιινο γνλέαο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη: (α) ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, Σεχθξνπ 6, Λεπθσζία ηει , (β) ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Λεπθσζία ηει. 6063, (γ) ζηα αθφινπζα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ): (i) Λεπθσζίαο: Γσλία Κπξηάθνπ Μάηζε & Καηζψλε, Άγηνη Οκνινγεηέο, ηει , (ii) Λεκεζνχ: πχξνπ Αξανχδνπ, ηει.: 5 899, (iii) Ακκνρψζηνπ: Διεπζεξίαο 83, Γεξχλεηα, ηει , (iv) Λάξλαθαο: Λεσθ. Γξεγφξε Απμεληίνπ 7, ηει , (v) Πάθνπ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 6, ηει , (vi) Πφιεο Υξπζνρνχο: Δπαγφξα Παιιεθαξίδε, ηει , (vii) Πειελδξίνπ: Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 70, ηει Δπίζεο νη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: Γεληθό Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ) 489 Λεπθσζία Ο πεξί Παξνρήο Επηδόκαηνο Τέθλνπ Νόκνο ζα εθαξκόδεηαη, από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, από ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.

8 ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν (Ολνκαηεπψλπκν) κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο/αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) εξγάδεηαη/εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία... θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 03, απφ κέρξη Σν ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 νπ /4 νπ κηζζνχ, νδνηπνξηθψλ, ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ηακείνπ αδεηψλ ή άιισλ σθειεκάησλ ζε ρξήκα, αλήιζε ζηα Ο Βεβαηψλ (θξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ολνκαηεπψλπκν Θέζε.. Ζκεξνκελία. ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ Να ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη κέηνρνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία: ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ:.... Πηζηνπνηψ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 03 θαηαβιήζεθε ή πηζηψζεθε ζε ινγαξηαζκφ ησλ αθφινπζσλ κεηφρσλ, ην πην θάησ κεηθηό κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο:.. 3. Ο Βεβαηψλ Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ Αξ. Σαπηόηεηαο/ Αξ.Δγγξ. Αιινδαπνύ Μεηθηό κέξηζκα (θξαγίδα θαη ππνγξαθή ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο) Ζκεξνκελία.. Ολνκαηεπψλπκν ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο Γλσζηνπνηείηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ Νόκνπο ηνπ 00 έσο 0, θάζε πξόζσπν, ην νπνίν κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη επίδνκα είηε γηα ηνλ εαπηό ηνπ είηε γηα άιιν πξόζσπν, πξνβαίλεη ζε ςεπδή παξάζηαζε ή παξνπζηάδεη ςεπδή ζηνηρεία είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, πνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή κε θπιάθηζε κέρξη ρξόληα ή θαη κε ηηο δύν πνηλέο καδί ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 04 Να ζπκπιεξσζεί απφ ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε γηα λα ηνπ επηζηξαθεί ην απφθνκκα ζθξαγηζκέλν φηαλ παξαδψζεη πξνζσπηθά ηελ αίηεζε ζε ζεκείν παξαιαβήο αηηήζεσλ. Ολνκαηεπψλπκν Αξ. Σαπηφηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) Τπνγξαθή παξαιήπηε.... Ζκεξνκελία... θξαγίδα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Σν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο πξνθεξύζζεη από ηηο Οκηωβρίοσ μέτρι 30 Οκηωβρίοσ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο

Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Δλνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δξεπλώλ Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009 νθία N. Αλδξένπ Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Χξήζηνο Κνπηζακπέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ.... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία: 09/ 04 / 2012 ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εθαρμογής ηφν Μέηρφν ΕΙΑΓΩΓΗ Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην αλαγλσξίδνληαο φηη ε δεκηνπξγία ή/θαη ε ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα