ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014"

Transcript

1 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε προζεκηικά ηις οδηγίες ζηις πίζω ζελίδες ηοσ ενηύποσ. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΡΗΑ/ΣΖ (λα ζπκπιεξσζεί από ηε κεηέξα εθηόο θαη αλ απηή δελ δηακέλεη κε ηελ νηθνγέλεηα) Όλνκα. Δπψλπκν Τπεθνφηεηα Ζκεξ. γέλλεζεο. Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ.. Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ΑRC)... Αξ. Γηαβαηεξίνπ.... Φχιν: Θήιπ Άξξελ Σει. επηθνηλσλίαο.. Δπάγγεικα θαηά ην 03. Μηζζσηφο Απηνηειψο πληαμηνχρνο Άιιν. Έγγακε/νο πδψ Άγακε/νο Γηαδεπγκέλε/νο Υήξα/νο χδπγνο πνπ θεξχρζεθε ζε αθάλεηα Γηεύζπλζε δηακνλήο: Οδφο θαη αξ Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΕΤΓΟΤ/ΤΝΣΡΟΦΟΤ Όλνκα. Δπψλπκν Τπεθνφηεηα Ζκεξ. γέλλεζεο. Γήκνο/Κνηλφηεηα... Σαρ. Κψδηθαο. Δπαξρία.. Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ.. Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ΑRC)... Ζκεξ. γάκνπ/ζπγθαηνίθεζεο Φχιν: Θήιπ Άξξελ Σει. επηθνηλσλίαο.. Δπάγγεικα θαηά ην 03. Μηζζσηφο Απηνηειψο πληαμηνχρνο Άιιν. Γ. ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΣΔΓΖ (ηέθλα αλήιηθα/ ζηξαηηώηεο/ αλάπεξα) Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Αξ. ηαπηόηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνύ (ARC) Ζκεξ. γέλλεζεο Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Γειψζηε θαηά πφζν αηηείζηε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: ΝΑΗ ΟΥΗ Θήιπ/ Άξξελ Ηδηόηεηα (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο, αλάπεξνο) Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζύδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηώκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε από γάκν είηε εθηόο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κόλνο ιόγσ ηνπ όηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηόηη έλαο από ηνπο δύν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα από ην δηθαζηήξην. εκεηώλεηαη όηη ν δηθαηνύρνο επηδόκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία ζε πεξίπησζε ζύλαςεο γάκνπ ή ζπκβίσζεο, εληόο ελόο κελόο από ηελ αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζην εμσηεξηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ηνπ ελόο κελόο. ΖΜΔΗΩΖ: Ο δηθαηνύρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Υπεξεζία, κέζα ζ έλα κήλα, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ επεξεάδεη ην επίδνκα ηέθλνπ ή/θαη ην επίδνκα κνλνγνλεΐθήο νηθνγέλεηαο (όπσο αιιαγή δηεύζπλζεο, αιιαγή ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, γέλλεζε ή απώιεηα κέινπο νηθνγέλεηαο, γάκνο ηέθλνπ, δηαδύγην γνλέσλ, ζπγθαηνίθεζε/ζπκβίσζε/γάκνο άγακνπ/δηαδεπγκέλνπ/ρήξνπ γνλέα, αλαζηνιή/απαιιαγή/κείσζε ζεηείαο ζηξαηηώηε, κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθό, αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο παξακνλήο αιινδαπνύ). Παξάιεηςε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ζπλεπάγεηαη απώιεηα επηδόκαηνο. ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ (Να μη ζσμπληρωθεί από ηοσς αιηηηές) Παξαηεξήζεηο Οηθνγέλεηα κε 3+ ηέθλα Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη Ζκεξ Τπνγξαθή

2 Δ. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Γειψζηε θαηά πφζν ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο αίηεζεο, ε νηθνγέλεηά ζαο δηέκελε λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία: ΝΑΗ ΟΥΗ Αλ ε νηθνγέλεηα δηέκελε ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δειψζηε ην ηειεπηαίν Kξάηνο δηακνλήο: θαη εκεξνκελία άθημεο ζηελ Κχπξν: Γειψζηε θαηά πφζν εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο αζθείηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία ή ζε ηξίηεο ρψξεο: NAI OXI Γειψζηε ην Κξάηνο:... Γειψζηε αλ εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο είζηε ιήπηεο ησλ αθφινπζσλ επηδνκάησλ/ζπληάμεσλ πνπ παξέρεη άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Διβεηίαο: Δπίδνκα Σέθλνπ, Δπίδνκα Αζζελείαο, Δπίδνκα Αλεξγίαο, Δπίδνκα Μεηξφηεηαο, χληαμε Γήξαηνο, χληαμε Υεξείαο, χληαμε Αληθαλφηεηαο, Άιιν. Γειψζηε ην Κξάηνο: Σ. ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 03 Να δεισζνχλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην 03 απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ: Δηήζηα Δηζνδήκαηα * Αηηήηξηαο/ Αηηεηή πδύγνπ/ πληξόθνπ Σέθλσλ. Δηζφδεκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ. Μηζζφο ππαιιήισλ (ζπκπεξ. 3 νπ θαη 4 νπ ) 3. Γηαηξνθή (ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ) 4. πληάμεηο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 5. πληάμεηο απφ Δπαγγεικαηηθφ ρέδην 6. πληάμεηο απφ Γεληθφ Λνγηζηήξην 7. πληάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ 8. Δπίδνκα ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα 9. Δλνίθηα εηζπξαθηέα 0. Σφθνη θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε δεκφζηεο εηαηξείεο 3. Γεκφζην Βνήζεκα απφ Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 4. Δπίδνκα αλεξγίαο 5. Δπίδνκα κεηξφηεηαο 6. Άιια επηδφκαηα/βνεζήκαηα απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (π.ρ. βνήζεκα ηνθεηνχ, γάκνπ θιπ.) 7. Δπίδνκα ελνηθίνπ 8. Δπηρνξήγεζε Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 9. Άιιεο πεγέο (Γειψζηε πεγή εηζνδήκαηνο) ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ * Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηπρφλ εηζφδεκα εξγαζίαο ηέθλνπ ην νπνίν ηπγράλεη ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ην επίδνκα ηέθλνπ, ε θνηηεηηθή ρνξεγία, ε θνηηεηηθή πξφλνηα θαη νη ππνηξνθίεο, θαζψο θαη επηδφκαηα/ρνξεγίεο ζε αλαμηνπαζνχληα άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξφληεο παζήζεηο (κε εμαίξεζε ην δεκφζην βνήζεκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα).

3 Ε. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Να δεισζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. εκεηψλεηαη φηη, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ παξαρσξείηαη αλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ππεξβαίλεη ην ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ (ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία) A/A Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) A/A ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) Υώξα ΜΔΣΟΥΔ/ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ Α/Α Δπσλπκία εηαηξείαο Γηθαηνύρνο Αξηζκόο Αμία ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 3 4 εκείσζε: Ζ αμία ησλ κεηνρψλ/νκνιφγσλ/ρξενγξάθσλ λα δεισζεί θαηά πξνζέγγηζε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ΚΑΣΑΘΔΔΗ Να αλαθεξζνύλ ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξύκαηα ζε Κύπξν θαη εμσηεξηθό Α/Α Δπσλπκία Σξάπεδαο/ πλεξγαηηθήο Δηαηξείαο Γηθαηνύρνο Πνζό θαηάζεζεο Σόθνη πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 03* 3 4 *εκείσζε: Οη ηφθνη απφ θαηαζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 03 ζπλππνινγίδνληαη ζην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (παξάγξαθνο Σ ηνπ εληχπνπ). ε πεξίπησζε φπνπ ν ρψξνο ζηα επηκέξνπο ζεκεία δελ είλαη αξθεηφο, λα επηζπλαθζεί μερσξηζηή θαηάζηαζε. Ζ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Να κε ζπκπιεξσζεί απφ φζνπο ην επίδνκά ηνπο ήδε εκβάδεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εθηφο εάλ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ. Tν επίδνκα ηέθλνπ ζα εκβάδεηαη απεπζείαο ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε: Δπσλπκία Σξάπεδαο/πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο (.Π.Η.) ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN) C Τ Να επιζσναθθεί απαραίηηηα βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.

4 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ όηη είκαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππόθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή ζε θπιάθηζε κέρξη ρξόληα ή θαη ζηηο δύν πνηλέο καδί. Γλσξίδσ, επίζεο, όηη ζε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα αληηθαλνληθά ρσξίο λα ην δηθαηνύκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ. Ννείηαη όηη, ζε όηη αθνξά ηελ παξάγξαθν (Ε) ηνπ εληύπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζπλνιηθή ηνπο αμία, εμ όζσλ θαιύηεξα γλσξίδσ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ έρσ ελώπηνλ κνπ, δειώλσ όηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ , ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αηηνύκαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (παξάγξαθνο Γ ηνπ εληύπνπ), δειώλσ ππεύζπλα όηη δηακέλσ κε ην/ηα εμαξηώκελν/α ηέθλν/α, κόλε/κόλνο κνπ ρσξίο ζύδπγν ή ζύληξνθν ή ζύκβην/α. Ωο πξνο ηνύην επηηξέπσ ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ή ζε ζπλεξγαζία κε αξκόδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Δπίζεο, κνπ γίλεηαη γλσζηό όηη, αλ ρξεηαζηεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο κνπ γηα επίδνκα ηέθλνπ, ε Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πηζαλόλ λα επαιεζεύζεη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέησ ζ απηήλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο αξρέο ηεο Κύπξνπ, όπσο ην Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ ή/θαη κε αληίζηνηρνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ ζηηο νπνίεο έρσ θαηαζέζεηο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή αηηήηξηαο/ηε Τπνγξαθή ζπδχγνπ/ζπληξφθνπ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 00 (Ν.38(Η)/00) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, Ν. 38(Η)/00 φπσο ηζρχεη, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη έρσ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ, θαη 3 ηνπ Ν. 38(Η)/00, γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο (Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ). ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηψο ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Σα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ή ΑΓΓΛΗΚΑ. Όπνπ απηά εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Αληίγξαθα ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ γίλνληαη δεθηά, εθηφο αλ δεηείηαη ην πξσηφηππν ή πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλ έρεηε ζην παξειζφλ ππνβάιεη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ, αλαηξέμηε ζηε ηήιε ηνπ πην θάησ πίλαθα πηζηνπνηεηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν απνδεηθηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε ην 03. Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ή πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεηε λέα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο (π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ, θαηάηαμε ηέθλνπ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, αιιαγή ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) ηφηε πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά ηεο ηήιεο.

5 . Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θάζε ρξόλν. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κόλν κηα θνξά Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (φπνπ ηζρχεη) μερσξηζηά: (α) γηα κηζζσηφ εξγαδφκελν, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε εξγνδφηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ, πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ (Δ.Πξ. 63), (β) γηα κεηφρνπο ηδησηηθήο εηαηξείαο, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε κεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ, θαηάζηαζε παξαθξαηήζεσλ έθηαθηεο ακπληηθήο εηζθνξάο απφ κεξίζκαηα, πηζηνπνηεηηθφ κεξίζκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, (γ) γηα απηνηειψο εξγαδφκελν, φηη ηζρχεη θαηά πεξίπησζε: αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο, βεβαίσζε εηζνδήκαηνο απφ ινγηζηή/ειεγθηή, (δ) ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε εηζφδεκα ζην εμσηεξηθφ, ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ην 03, (ε) βεβαίσζε ή θαηάζηαζε πιεξσκψλ απφ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ), φπνπ ηζρχεη. Γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κχπξν Βεβαίσζε θνηλνηάξρε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα πνπ δε θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν, φηη δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ηέθλα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν (θάζε επηέκβξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαηλνχξηα βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο). (α) Γηα θάζε ηέθλν γηα ην νπνίν γίλεηαη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ: πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, (β) γηα ηέθλα ειηθίαο 8- εηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο: βεβαίσζε απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, (γ) γηα ηέθλα καζεηέο ειηθίαο 8-9 εηψλ: βεβαίσζε θνίηεζεο απφ ην ζρνιείν ηνπο, (δ) γηα άγακα ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο: πξφζθαην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, (ε) γηα ηέθλα δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ή νξθαλά απφ ηνπο δχν γνλείο: απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή έλνξθε δήισζε ή βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν ηα ηέθλα δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, (ζη) αληίγξαθν δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ γηα δηαηξνθή (λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δηαηξνθήο δηαθνξνπνηείηαη πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μαλά), (δ) βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη κφλν κε έκβαζκα ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήξηαο/ηε. Γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κχπξν Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο, Γειηίνπ Γηακνλήο, Άδεηαο Πξνζσξηλήο Παξακνλήο ή Άδεηαο Μεηαλάζηεπζεο (Immigration Permit) απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα παξακνλήο έρεη ιήμεη, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλαλεσκέλε άδεηα. ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Άγακε/νο:. (i) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε ζηελ Κχπξν, πηζηφ αληίγξαθν ηεο Γηθαηνδνζίαο Αλαγλψξηζεο Δμψγακνπ Σέθλνπ απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, (ii) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο Κχπξνπ, βεβαίσζε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε/ν αηηήηξηα/ηεο δελ έρεη ζπλάςεη γάκν ή πνπ λα δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο/ηνπ ή γηα ην φηη ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο γάκνπ.. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα. Γηαδεπγκέλε/νο:. Αληίγξαθν Γηαδπγίνπ,. Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα ή θνηλή γξαπηή ππεχζπλε δήισζε απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν δεη/δνπλ ην/ηα ηέθλν/α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν γνλέα, έλνξθε δήισζε ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε γηα ην γεγνλφο φηη ην/ηα ηέθλν/α δνπλ καδί ηεο/ηνπ. Υήξα/νο:. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ.. Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ιήςε χληαμεο Υεξείαο. Ο/ε ζχδπγνο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα:. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη θεξχρζεθε ζε αθάλεηα. Ζ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ, δύλαηαη, όπνπ θξίλεη ζθόπηκν, λα δεηεί θαη επηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα όια ηα ππό εμέηαζε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα θαζώο θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο.

6 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 00 έσο 0, ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζηα εδάθε πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.. Γηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη: (α) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε έλα () εμαξηψκελν ηέθλν, (β) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε δχν () ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα ηέθλα. 3. Γηθαίσκα ζε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο έρεη νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο Πέξαλ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ ζα παξαρσξείηαη εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξενγξάθσλ θαη θαηαζέζεσλ, ππεξβαίλεη ην Σν κεληαίν χςνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο αλαιχεηαη ζηνπο επφκελνπο Πίλαθεο: Αξηζκόο ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα Οηθνγέλεηα µε έλα () ηέθλν Οηθνγέλεηα µε δχν () ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηξία (3) ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηέζζεξα (4) ή πεξηζζφηεξα ηέθλα Πίλαθαο Α: Ύςνο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ γηα ην 04 Βαζηθό κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο κε ή πεξηζζόηεξα εμαξηώκελα ηέθλα, κε εηζόδεκα από ,0 κέρξη (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Βαζηθό κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο εηζόδεκα κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα κέρξη 9.500,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα από 9.500,0 κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) 0 3,66 7,9 3,75 8,75 3,66 5,83,67 57,5 63,33 3,75 9,58 94, ,58,08 Πίλαθαο Β: Ύςνο Δπηδόκαηνο Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο γηα ην 04 Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα Μεληαίν επίδνµα γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν , , ,00 60 ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα ηέθλα ην επίδνκα ηέθλνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο θαη αθνινύζσο ζε κεληαία βάζε. ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ή δύν ηέθλα, θαηαβάιιεηαη ζε κηα εηήζηα δόζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε έλα έηνο πξηλ απφ ην έηνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο, απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ εξγαζία, απαζρφιεζε, ζπληάμεηο, ελνίθηα, κεξίζκαηα, ηφθνπο θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε δεκφζην βνήζεκα παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή πνπ παξαρσξείηαη απφ νπνηαδήπνηε Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία, εθηφο απφ απηέο πνπ εμαηξνχληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. Ννείηαη όηη νη ελ δηαζηάζεη ζύδπγνη ζεσξνύληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 7. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζηελ νηθνγέλεηα κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ άγακσλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηεο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη σο «εμαξηψκελα ηέθλα» νξίδνληαη ηα ηέθλα: (α) ειηθίαο κέρξη 8 εηψλ, (β) ειηθίαο κέρξη 9 εηψλ, εθφζνλ θνηηνχλ ζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, (γ) ειηθίαο κέρξη εηψλ, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, (δ) αλεμάξηεηα απφ ειηθία, ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο.

7 8. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη: (α) ζηε κεηέξα φηαλ νη γνλείο ζπδνχλ, (β) ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φηαλ απηνί είλαη άγακνη, ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηνπο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη (γ) ζηνλ έρνληα ηελ επηκέιεηα φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη λεθξνί ή αγλννχκελνη. 9. Κάζε πξφζσπν πξνο ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη/ή ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Γεληθφ Γηεπζπληή νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκά ηνπ ζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κέζα ζ έλα κήλα απφ ηελ αιιαγή. 0. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα ηέθλνπ θαζψο θαη ηα έληππα αηηήζεσλ, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηε δηεχζπλζε Ζ παξνχζα αίηεζε ηζρχεη γηα ην έηνο 04 θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3 ε Γεθεκβξίνπ, 04. Αίηεζε ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα γηα πξνεγνχκελν έηνο.. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Δπίδνκα µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 3. χκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκνπο ηνπ 00 έσο 0, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζεκαίλεη νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηψκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε εθηφο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. 4. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα ηέθλνπ, δηθαηνχληαη επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν εθφζνλ ν κφλνο γνλέαο θαη ην εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή επηδφκαηνο. Δπνκέλσο γηα ηελ παξνρή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα επίδνκα ηέθλνπ θαη έγθξηζε ηεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ. 5. Άηνκν παχεη λα είλαη δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη λα είλαη δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν θαη φηαλ: (α) ε/ν δηθαηνχρνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη απφ ηελ Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα εκεξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν κηα θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη γηα ιφγνπο πγείαο απνδεδεηγκέλα κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, (β) έρεη απνιέζεη ηε κνλνγνλετθή ηνπ ηδηφηεηα κε ηε ζχλαςε γάκνπ ή κε ζπκβίσζε, (γ) δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε θαη ησλ εμαξησκέλσλ ηεο/ηνπ, ππεξβαίλεη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα ηνπ πην πάλσ πίλαθα, (δ) ε/ν δηθαηνχρνο απνβηψζεη. 6. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, εληφο ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε αίηεζε, μεθηλά απφ ηνλ επφκελν κήλα θαηά ηνλ νπνίν: (α) γελλήζεθε ην ηέθλν, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα θαη εθφζνλ ην ηέθλν είλαη αγλψζηνπ παηξφο, (β) εθδφζεθε ην δηάηαγκα δηαηξνθήο ή γνληθήο κέξηκλαο, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα εθφζνλ ην ηέθλν έρεη αλαγλσξηζηεί, (γ) εθδφζεθε ην δηαδχγην, ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλεο/νπ, (δ) απεβίσζε ν άιινο γνλέαο, ζηελ πεξίπησζε ρήξαο/νπ, (ε) ν άιινο γνλέαο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη: (α) ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, Σεχθξνπ 6, Λεπθσζία ηει , (β) ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Λεπθσζία ηει. 6063, (γ) ζηα αθφινπζα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ): (i) Λεπθσζίαο: Γσλία Κπξηάθνπ Μάηζε & Καηζψλε, Άγηνη Οκνινγεηέο, ηει , (ii) Λεκεζνχ: πχξνπ Αξανχδνπ, ηει.: 5 899, (iii) Ακκνρψζηνπ: Διεπζεξίαο 83, Γεξχλεηα, ηει , (iv) Λάξλαθαο: Λεσθ. Γξεγφξε Απμεληίνπ 7, ηει , (v) Πάθνπ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 6, ηει , (vi) Πφιεο Υξπζνρνχο: Δπαγφξα Παιιεθαξίδε, ηει , (vii) Πειελδξίνπ: Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 70, ηει Δπίζεο νη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: Γεληθό Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ) 489 Λεπθσζία Ο πεξί Παξνρήο Επηδόκαηνο Τέθλνπ Νόκνο ζα εθαξκόδεηαη, από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, από ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.

8 ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν (Ολνκαηεπψλπκν) κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο/αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) εξγάδεηαη/εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία... θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 03, απφ κέρξη Σν ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 νπ /4 νπ κηζζνχ, νδνηπνξηθψλ, ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ηακείνπ αδεηψλ ή άιισλ σθειεκάησλ ζε ρξήκα, αλήιζε ζηα Ο Βεβαηψλ (θξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ολνκαηεπψλπκν Θέζε.. Ζκεξνκελία. ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ Να ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη κέηνρνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία: ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ:.... Πηζηνπνηψ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 03 θαηαβιήζεθε ή πηζηψζεθε ζε ινγαξηαζκφ ησλ αθφινπζσλ κεηφρσλ, ην πην θάησ κεηθηό κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο:.. 3. Ο Βεβαηψλ Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ Αξ. Σαπηόηεηαο/ Αξ.Δγγξ. Αιινδαπνύ Μεηθηό κέξηζκα (θξαγίδα θαη ππνγξαθή ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο) Ζκεξνκελία.. Ολνκαηεπψλπκν ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο Γλσζηνπνηείηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ Νόκνπο ηνπ 00 έσο 0, θάζε πξόζσπν, ην νπνίν κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη επίδνκα είηε γηα ηνλ εαπηό ηνπ είηε γηα άιιν πξόζσπν, πξνβαίλεη ζε ςεπδή παξάζηαζε ή παξνπζηάδεη ςεπδή ζηνηρεία είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, πνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή κε θπιάθηζε κέρξη ρξόληα ή θαη κε ηηο δύν πνηλέο καδί ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 04 Να ζπκπιεξσζεί απφ ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε γηα λα ηνπ επηζηξαθεί ην απφθνκκα ζθξαγηζκέλν φηαλ παξαδψζεη πξνζσπηθά ηελ αίηεζε ζε ζεκείν παξαιαβήο αηηήζεσλ. Ολνκαηεπψλπκν Αξ. Σαπηφηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) Τπνγξαθή παξαιήπηε.... Ζκεξνκελία... θξαγίδα

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Σν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο πξνθεξύζζεη από ηηο Οκηωβρίοσ μέτρι 30 Οκηωβρίοσ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε Οδεγόο ηνπ δεκόηε Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο ηνπ Γήκνπ 2011 ειίδα - 1 - απφ 37 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζει. ΜΤΝΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα