ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014"

Transcript

1 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε προζεκηικά ηις οδηγίες ζηις πίζω ζελίδες ηοσ ενηύποσ. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΡΗΑ/ΣΖ (λα ζπκπιεξσζεί από ηε κεηέξα εθηόο θαη αλ απηή δελ δηακέλεη κε ηελ νηθνγέλεηα) Όλνκα. Δπψλπκν Τπεθνφηεηα Ζκεξ. γέλλεζεο. Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ.. Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ΑRC)... Αξ. Γηαβαηεξίνπ.... Φχιν: Θήιπ Άξξελ Σει. επηθνηλσλίαο.. Δπάγγεικα θαηά ην 03. Μηζζσηφο Απηνηειψο πληαμηνχρνο Άιιν. Έγγακε/νο πδψ Άγακε/νο Γηαδεπγκέλε/νο Υήξα/νο χδπγνο πνπ θεξχρζεθε ζε αθάλεηα Γηεύζπλζε δηακνλήο: Οδφο θαη αξ Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΕΤΓΟΤ/ΤΝΣΡΟΦΟΤ Όλνκα. Δπψλπκν Τπεθνφηεηα Ζκεξ. γέλλεζεο. Γήκνο/Κνηλφηεηα... Σαρ. Κψδηθαο. Δπαξρία.. Αξ. Σαπηφηεηαο Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ.. Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ΑRC)... Ζκεξ. γάκνπ/ζπγθαηνίθεζεο Φχιν: Θήιπ Άξξελ Σει. επηθνηλσλίαο.. Δπάγγεικα θαηά ην 03. Μηζζσηφο Απηνηειψο πληαμηνχρνο Άιιν. Γ. ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΣΔΓΖ (ηέθλα αλήιηθα/ ζηξαηηώηεο/ αλάπεξα) Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Αξ. ηαπηόηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνύ (ARC) Ζκεξ. γέλλεζεο Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Γειψζηε θαηά πφζν αηηείζηε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο: ΝΑΗ ΟΥΗ Θήιπ/ Άξξελ Ηδηόηεηα (αλήιηθνο, καζεηήο, ζηξαηηώηεο, αλάπεξνο) Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζύδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηώκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε από γάκν είηε εθηόο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κόλνο ιόγσ ηνπ όηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηόηη έλαο από ηνπο δύν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα από ην δηθαζηήξην. εκεηώλεηαη όηη ν δηθαηνύρνο επηδόκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Τπεξεζία ζε πεξίπησζε ζύλαςεο γάκνπ ή ζπκβίσζεο, εληόο ελόο κελόο από ηελ αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζην εμσηεξηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ηνπ ελόο κελόο. ΖΜΔΗΩΖ: Ο δηθαηνύρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηελ Υπεξεζία, κέζα ζ έλα κήλα, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ επεξεάδεη ην επίδνκα ηέθλνπ ή/θαη ην επίδνκα κνλνγνλεΐθήο νηθνγέλεηαο (όπσο αιιαγή δηεύζπλζεο, αιιαγή ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, γέλλεζε ή απώιεηα κέινπο νηθνγέλεηαο, γάκνο ηέθλνπ, δηαδύγην γνλέσλ, ζπγθαηνίθεζε/ζπκβίσζε/γάκνο άγακνπ/δηαδεπγκέλνπ/ρήξνπ γνλέα, αλαζηνιή/απαιιαγή/κείσζε ζεηείαο ζηξαηηώηε, κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθό, αλαλέσζε άδεηαο πξνζσξηλήο παξακνλήο αιινδαπνύ). Παξάιεηςε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ζπλεπάγεηαη απώιεηα επηδόκαηνο. ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ (Να μη ζσμπληρωθεί από ηοσς αιηηηές) Παξαηεξήζεηο Οηθνγέλεηα κε 3+ ηέθλα Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα Δγθξίλεηαη/ Απνξξίπηεηαη Ζκεξ Τπνγξαθή

2 Δ. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Γειψζηε θαηά πφζν ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο αίηεζεο, ε νηθνγέλεηά ζαο δηέκελε λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία: ΝΑΗ ΟΥΗ Αλ ε νηθνγέλεηα δηέκελε ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, δειψζηε ην ηειεπηαίν Kξάηνο δηακνλήο: θαη εκεξνκελία άθημεο ζηελ Κχπξν: Γειψζηε θαηά πφζν εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο αζθείηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζηελ Διβεηία ή ζε ηξίηεο ρψξεο: NAI OXI Γειψζηε ην Κξάηνο:... Γειψζηε αλ εζείο ή ν/ε ζχδπγφο ζαο είζηε ιήπηεο ησλ αθφινπζσλ επηδνκάησλ/ζπληάμεσλ πνπ παξέρεη άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Διβεηίαο: Δπίδνκα Σέθλνπ, Δπίδνκα Αζζελείαο, Δπίδνκα Αλεξγίαο, Δπίδνκα Μεηξφηεηαο, χληαμε Γήξαηνο, χληαμε Υεξείαο, χληαμε Αληθαλφηεηαο, Άιιν. Γειψζηε ην Κξάηνο: Σ. ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 03 Να δεισζνχλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην 03 απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ: Δηήζηα Δηζνδήκαηα * Αηηήηξηαο/ Αηηεηή πδύγνπ/ πληξόθνπ Σέθλσλ. Δηζφδεκα απηνηειψο εξγαδνκέλσλ. Μηζζφο ππαιιήισλ (ζπκπεξ. 3 νπ θαη 4 νπ ) 3. Γηαηξνθή (ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ) 4. πληάμεηο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 5. πληάμεηο απφ Δπαγγεικαηηθφ ρέδην 6. πληάμεηο απφ Γεληθφ Λνγηζηήξην 7. πληάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ 8. Δπίδνκα ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα 9. Δλνίθηα εηζπξαθηέα 0. Σφθνη θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Μεξίζκαηα απφ κεηνρέο ζε δεκφζηεο εηαηξείεο 3. Γεκφζην Βνήζεκα απφ Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 4. Δπίδνκα αλεξγίαο 5. Δπίδνκα κεηξφηεηαο 6. Άιια επηδφκαηα/βνεζήκαηα απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (π.ρ. βνήζεκα ηνθεηνχ, γάκνπ θιπ.) 7. Δπίδνκα ελνηθίνπ 8. Δπηρνξήγεζε Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 9. Άιιεο πεγέο (Γειψζηε πεγή εηζνδήκαηνο) ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ * Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηπρφλ εηζφδεκα εξγαζίαο ηέθλνπ ην νπνίν ηπγράλεη ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ην επίδνκα ηέθλνπ, ε θνηηεηηθή ρνξεγία, ε θνηηεηηθή πξφλνηα θαη νη ππνηξνθίεο, θαζψο θαη επηδφκαηα/ρνξεγίεο ζε αλαμηνπαζνχληα άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξφληεο παζήζεηο (κε εμαίξεζε ην δεκφζην βνήζεκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα).

3 Ε. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Να δεισζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. εκεηψλεηαη φηη, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ παξαρσξείηαη αλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ππεξβαίλεη ην ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ (ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία) A/A Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) A/A ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ (π.ρ. νηθία, δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, νηθόπεδν, ρσξάθη) Υώξα ΜΔΣΟΥΔ/ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ Α/Α Δπσλπκία εηαηξείαο Γηθαηνύρνο Αξηζκόο Αμία ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 3 4 εκείσζε: Ζ αμία ησλ κεηνρψλ/νκνιφγσλ/ρξενγξάθσλ λα δεισζεί θαηά πξνζέγγηζε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ΚΑΣΑΘΔΔΗ Να αλαθεξζνύλ ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξύκαηα ζε Κύπξν θαη εμσηεξηθό Α/Α Δπσλπκία Σξάπεδαο/ πλεξγαηηθήο Δηαηξείαο Γηθαηνύρνο Πνζό θαηάζεζεο Σόθνη πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 03* 3 4 *εκείσζε: Οη ηφθνη απφ θαηαζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 03 ζπλππνινγίδνληαη ζην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (παξάγξαθνο Σ ηνπ εληχπνπ). ε πεξίπησζε φπνπ ν ρψξνο ζηα επηκέξνπο ζεκεία δελ είλαη αξθεηφο, λα επηζπλαθζεί μερσξηζηή θαηάζηαζε. Ζ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ Να κε ζπκπιεξσζεί απφ φζνπο ην επίδνκά ηνπο ήδε εκβάδεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εθηφο εάλ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηνπ. Tν επίδνκα ηέθλνπ ζα εκβάδεηαη απεπζείαο ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε: Δπσλπκία Σξάπεδαο/πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο (.Π.Η.) ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (IBAN) C Τ Να επιζσναθθεί απαραίηηηα βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.

4 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα πην πάλσ είλαη αιεζή. ε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζήο κνπ, γλσξίδσ όηη είκαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο κνπ ππόθεηκαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή ζε θπιάθηζε κέρξη ρξόληα ή θαη ζηηο δύν πνηλέο καδί. Γλσξίδσ, επίζεο, όηη ζε πεξίπησζε πνπ κνπ θαηαβιεζεί επίδνκα αληηθαλνληθά ρσξίο λα ην δηθαηνύκαη νθείισ λα ην επηζηξέςσ. Ννείηαη όηη, ζε όηη αθνξά ηελ παξάγξαθν (Ε) ηνπ εληύπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζπλνιηθή ηνπο αμία, εμ όζσλ θαιύηεξα γλσξίδσ θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ έρσ ελώπηνλ κνπ, δειώλσ όηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ , ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αηηνύκαη ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (παξάγξαθνο Γ ηνπ εληύπνπ), δειώλσ ππεύζπλα όηη δηακέλσ κε ην/ηα εμαξηώκελν/α ηέθλν/α, κόλε/κόλνο κνπ ρσξίο ζύδπγν ή ζύληξνθν ή ζύκβην/α. Ωο πξνο ηνύην επηηξέπσ ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ή ζε ζπλεξγαζία κε αξκόδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Δπίζεο, κνπ γίλεηαη γλσζηό όηη, αλ ρξεηαζηεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο κνπ γηα επίδνκα ηέθλνπ, ε Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πηζαλόλ λα επαιεζεύζεη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέησ ζ απηήλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο αξρέο ηεο Κύπξνπ, όπσο ην Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ ή/θαη κε αληίζηνηρνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ ζηηο νπνίεο έρσ θαηαζέζεηο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή αηηήηξηαο/ηε Τπνγξαθή ζπδχγνπ/ζπληξφθνπ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 00 (Ν.38(Η)/00) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηελ ηδία/ηνλ ίδην, ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, Ν. 38(Η)/00 φπσο ηζρχεη, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο πνπ είλαη ε Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη έρσ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ, θαη 3 ηνπ Ν. 38(Η)/00, γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο (Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ). ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηψο ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ / ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Σα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ή ΑΓΓΛΗΚΑ. Όπνπ απηά εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Αληίγξαθα ησλ πην θάησ δηθαηνινγεηηθψλ γίλνληαη δεθηά, εθηφο αλ δεηείηαη ην πξσηφηππν ή πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Αλ έρεηε ζην παξειζφλ ππνβάιεη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ, αλαηξέμηε ζηε ηήιε ηνπ πην θάησ πίλαθα πηζηνπνηεηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν απνδεηθηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε ην 03. Αλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ή πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεηε λέα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο (π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ, θαηάηαμε ηέθλνπ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, αιιαγή ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) ηφηε πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά ηεο ηήιεο.

5 . Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θάζε ρξόλν. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κόλν κηα θνξά Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (φπνπ ηζρχεη) μερσξηζηά: (α) γηα κηζζσηφ εξγαδφκελν, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε εξγνδφηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ, πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ (Δ.Πξ. 63), (β) γηα κεηφρνπο ηδησηηθήο εηαηξείαο, έλα απφ ηα αθφινπζα: βεβαίσζε κεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληχπνπ, θαηάζηαζε παξαθξαηήζεσλ έθηαθηεο ακπληηθήο εηζθνξάο απφ κεξίζκαηα, πηζηνπνηεηηθφ κεξίζκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, (γ) γηα απηνηειψο εξγαδφκελν, φηη ηζρχεη θαηά πεξίπησζε: αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο, βεβαίσζε εηζνδήκαηνο απφ ινγηζηή/ειεγθηή, (δ) ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε εηζφδεκα ζην εμσηεξηθφ, ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ην 03, (ε) βεβαίσζε ή θαηάζηαζε πιεξσκψλ απφ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ), φπνπ ηζρχεη. Γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κχπξν Βεβαίσζε θνηλνηάξρε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα πνπ δε θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν, φηη δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ηέθλα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιείν ή λεπηαγσγείν (θάζε επηέκβξην ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαηλνχξηα βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο). (α) Γηα θάζε ηέθλν γηα ην νπνίν γίλεηαη αίηεζε γηα επίδνκα ηέθλνπ: πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, (β) γηα ηέθλα ειηθίαο 8- εηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο: βεβαίσζε απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο, θαζψο θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, (γ) γηα ηέθλα καζεηέο ειηθίαο 8-9 εηψλ: βεβαίσζε θνίηεζεο απφ ην ζρνιείν ηνπο, (δ) γηα άγακα ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο: πξφζθαην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, (ε) γηα ηέθλα δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ή νξθαλά απφ ηνπο δχν γνλείο: απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή έλνξθε δήισζε ή βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν ηα ηέθλα δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, (ζη) αληίγξαθν δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ γηα δηαηξνθή (λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δηαηξνθήο δηαθνξνπνηείηαη πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μαλά), (δ) βεβαίσζε Σξάπεδαο/.Π.Η. ή αληίγξαθν θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη κφλν κε έκβαζκα ζε πξνζσπηθφ ή θνηλφ ινγαξηαζκφ ηεο/ηνπ αηηήξηαο/ηε. Γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνχο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Κχπξν Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο, Γειηίνπ Γηακνλήο, Άδεηαο Πξνζσξηλήο Παξακνλήο ή Άδεηαο Μεηαλάζηεπζεο (Immigration Permit) απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο γηα ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα παξακνλήο έρεη ιήμεη, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλαλεσκέλε άδεηα. ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Άγακε/νο:. (i) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε ζηελ Κχπξν, πηζηφ αληίγξαθν ηεο Γηθαηνδνζίαο Αλαγλψξηζεο Δμψγακνπ Σέθλνπ απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, (ii) ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο Κχπξνπ, βεβαίσζε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε/ν αηηήηξηα/ηεο δελ έρεη ζπλάςεη γάκν ή πνπ λα δειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο/ηνπ ή γηα ην φηη ην ηέθλν γελλήζεθε εθηφο γάκνπ.. Γηάηαγκα Γηαηξνθήο ή Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα. Γηαδεπγκέλε/νο:. Αληίγξαθν Γηαδπγίνπ,. Γηάηαγκα αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε γνληθή κέξηκλα ή θνηλή γξαπηή ππεχζπλε δήισζε απφ ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ζρεηηθά κε ην άηνκν κε ην νπνίν δεη/δνπλ ην/ηα ηέθλν/α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν γνλέα, έλνξθε δήισζε ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε γηα ην γεγνλφο φηη ην/ηα ηέθλν/α δνπλ καδί ηεο/ηνπ. Υήξα/νο:. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ.. Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ιήςε χληαμεο Υεξείαο. Ο/ε ζχδπγνο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα:. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη θεξχρζεθε ζε αθάλεηα. Ζ Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ, δύλαηαη, όπνπ θξίλεη ζθόπηκν, λα δεηεί θαη επηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα όια ηα ππό εμέηαζε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα θαζώο θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο.

6 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκσλ ηνπ 00 έσο 0, ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζηα εδάθε πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.. Γηθαίσκα ζε επίδνκα ηέθλνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη: (α) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε έλα () εμαξηψκελν ηέθλν, (β) ηηο γηα νηθνγέλεηεο κε δχν () ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα ηέθλα. 3. Γηθαίσκα ζε επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο έρεη νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο Πέξαλ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, ην επίδνκα ηέθλνπ δελ ζα παξαρσξείηαη εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξενγξάθσλ θαη θαηαζέζεσλ, ππεξβαίλεη ην Σν κεληαίν χςνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο αλαιχεηαη ζηνπο επφκελνπο Πίλαθεο: Αξηζκόο ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα Οηθνγέλεηα µε έλα () ηέθλν Οηθνγέλεηα µε δχν () ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηξία (3) ηέθλα Οηθνγέλεηα µε ηέζζεξα (4) ή πεξηζζφηεξα ηέθλα Πίλαθαο Α: Ύςνο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ γηα ην 04 Βαζηθό κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο κε ή πεξηζζόηεξα εμαξηώκελα ηέθλα, κε εηζόδεκα από ,0 κέρξη (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Βαζηθό κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο εηζόδεκα κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα κέρξη 9.500,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) Πξόζζεην κεληαίν επίδνκα γηα νηθνγέλεηεο µε εηζόδεκα από 9.500,0 κέρξη ,00 (αλά εμαξηώκελν ηέθλν) 0 3,66 7,9 3,75 8,75 3,66 5,83,67 57,5 63,33 3,75 9,58 94, ,58,08 Πίλαθαο Β: Ύςνο Δπηδόκαηνο Μνλνγνλετθήο Οηθνγέλεηαο γηα ην 04 Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα Μεληαίν επίδνµα γηα θάζε εμαξηώκελν ηέθλν , , ,00 60 ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα ηέθλα ην επίδνκα ηέθλνπ ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ έηνπο θαη αθνινύζσο ζε κεληαία βάζε. ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ή δύν ηέθλα, θαηαβάιιεηαη ζε κηα εηήζηα δόζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε έλα έηνο πξηλ απφ ην έηνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο, απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ εξγαζία, απαζρφιεζε, ζπληάμεηο, ελνίθηα, κεξίζκαηα, ηφθνπο θαηαζέζεσλ/ρξενγξάθσλ/νκνιφγσλ ζηελ Κχπξν ή/θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε δεκφζην βνήζεκα παξαρσξείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή πνπ παξαρσξείηαη απφ νπνηαδήπνηε Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία, εθηφο απφ απηέο πνπ εμαηξνχληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. Ννείηαη όηη νη ελ δηαζηάζεη ζύδπγνη ζεσξνύληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 7. Σν επίδνκα ηέθλνπ παξαρσξείηαη ζηελ νηθνγέλεηα κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ άγακσλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηεο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη σο «εμαξηψκελα ηέθλα» νξίδνληαη ηα ηέθλα: (α) ειηθίαο κέρξη 8 εηψλ, (β) ειηθίαο κέρξη 9 εηψλ, εθφζνλ θνηηνχλ ζε ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, (γ) ειηθίαο κέρξη εηψλ, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, (δ) αλεμάξηεηα απφ ειηθία, ηέθλα πνπ ζηεξνχληαη κφληκα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπληήξεζή ηνπο.

7 8. Σν επίδνκα ηέθλνπ θαηαβάιιεηαη: (α) ζηε κεηέξα φηαλ νη γνλείο ζπδνχλ, (β) ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φηαλ απηνί είλαη άγακνη, ρήξνη, δηαδεπγκέλνη, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ πνπ δνπλ καδί ηνπο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη (γ) ζηνλ έρνληα ηελ επηκέιεηα φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη λεθξνί ή αγλννχκελνη. 9. Κάζε πξφζσπν πξνο ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ θαη/ή ην επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Γεληθφ Γηεπζπληή νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπλζεθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην δηθαίσκά ηνπ ζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κέζα ζ έλα κήλα απφ ηελ αιιαγή. 0. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επίδνκα ηέθλνπ θαζψο θαη ηα έληππα αηηήζεσλ, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηε δηεχζπλζε Ζ παξνχζα αίηεζε ηζρχεη γηα ην έηνο 04 θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3 ε Γεθεκβξίνπ, 04. Αίηεζε ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζε επίδνκα γηα πξνεγνχκελν έηνο.. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Δπίδνκα µνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 3. χκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκνπο ηνπ 00 έσο 0, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ζεκαίλεη νηθνγέλεηα ζηελ νπνία έλαο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν/ζπκβίν, δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ εμαξηψκελν ηέθλν, πνπ απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε εθηφο γάκνπ θαη πνπ δηαβηεί κφλνο ιφγσ ηνπ φηη είλαη άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο ή δηφηη έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη θεξπρζεί ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. 4. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα ηέθλνπ, δηθαηνχληαη επίδνκα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν εθφζνλ ν κφλνο γνλέαο θαη ην εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή επηδφκαηνο. Δπνκέλσο γηα ηελ παξνρή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα επίδνκα ηέθλνπ θαη έγθξηζε ηεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ. 5. Άηνκν παχεη λα είλαη δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηακαηήζεη λα είλαη δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ηέθλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο Σέθλνπ Νφκν θαη φηαλ: (α) ε/ν δηθαηνχρνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη απφ ηελ Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα εκεξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν κηα θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, απνπζηάδεη γηα ιφγνπο πγείαο απνδεδεηγκέλα κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, (β) έρεη απνιέζεη ηε κνλνγνλετθή ηνπ ηδηφηεηα κε ηε ζχλαςε γάκνπ ή κε ζπκβίσζε, (γ) δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηεο/ηνπ αηηήηξηαο/ηε θαη ησλ εμαξησκέλσλ ηεο/ηνπ, ππεξβαίλεη ηα εηζνδεκαηηθά φξηα ηνπ πην πάλσ πίλαθα, (δ) ε/ν δηθαηνχρνο απνβηψζεη. 6. Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, εληφο ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε αίηεζε, μεθηλά απφ ηνλ επφκελν κήλα θαηά ηνλ νπνίν: (α) γελλήζεθε ην ηέθλν, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα θαη εθφζνλ ην ηέθλν είλαη αγλψζηνπ παηξφο, (β) εθδφζεθε ην δηάηαγκα δηαηξνθήο ή γνληθήο κέξηκλαο, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ γνλέα εθφζνλ ην ηέθλν έρεη αλαγλσξηζηεί, (γ) εθδφζεθε ην δηαδχγην, ζηελ πεξίπησζε δηαδεπγκέλεο/νπ, (δ) απεβίσζε ν άιινο γνλέαο, ζηελ πεξίπησζε ρήξαο/νπ, (ε) ν άιινο γνλέαο θεξχρζεθε ζε αθάλεηα απφ ην δηθαζηήξην. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Οη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη: (α) ζηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ, Σεχθξνπ 6, Λεπθσζία ηει , (β) ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Λεπθσζία ηει. 6063, (γ) ζηα αθφινπζα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (ΚΔΠ): (i) Λεπθσζίαο: Γσλία Κπξηάθνπ Μάηζε & Καηζψλε, Άγηνη Οκνινγεηέο, ηει , (ii) Λεκεζνχ: πχξνπ Αξανχδνπ, ηει.: 5 899, (iii) Ακκνρψζηνπ: Διεπζεξίαο 83, Γεξχλεηα, ηει , (iv) Λάξλαθαο: Λεσθ. Γξεγφξε Απμεληίνπ 7, ηει , (v) Πάθνπ: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 6, ηει , (vi) Πφιεο Υξπζνρνχο: Δπαγφξα Παιιεθαξίδε, ηει , (vii) Πειελδξίνπ: Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ 70, ηει Δπίζεο νη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: Γεληθό Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ) 489 Λεπθσζία Ο πεξί Παξνρήο Επηδόκαηνο Τέθλνπ Νόκνο ζα εθαξκόδεηαη, από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, από ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.

8 ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Βεβαηψλεηαη φηη ε/ν (Ολνκαηεπψλπκν) κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο/αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) εξγάδεηαη/εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε/εηαηξεία... θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 03, απφ κέρξη Σν ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηεο/ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 νπ /4 νπ κηζζνχ, νδνηπνξηθψλ, ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ηακείνπ αδεηψλ ή άιισλ σθειεκάησλ ζε ρξήκα, αλήιζε ζηα Ο Βεβαηψλ (θξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ολνκαηεπψλπκν Θέζε.. Ζκεξνκελία. ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ Να ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη κέηνρνο ζε ηδησηηθή εηαηξεία: ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ:.... Πηζηνπνηψ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 03 θαηαβιήζεθε ή πηζηψζεθε ζε ινγαξηαζκφ ησλ αθφινπζσλ κεηφρσλ, ην πην θάησ κεηθηό κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο:.. 3. Ο Βεβαηψλ Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ Αξ. Σαπηόηεηαο/ Αξ.Δγγξ. Αιινδαπνύ Μεηθηό κέξηζκα (θξαγίδα θαη ππνγξαθή ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο) Ζκεξνκελία.. Ολνκαηεπψλπκν ινγηζηή/γξακκαηέα/ειεγθηή εηαηξείαο Γλσζηνπνηείηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Παξνρήο Δπηδόκαηνο Σέθλνπ Νόκνπο ηνπ 00 έσο 0, θάζε πξόζσπν, ην νπνίν κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη επίδνκα είηε γηα ηνλ εαπηό ηνπ είηε γηα άιιν πξόζσπν, πξνβαίλεη ζε ςεπδή παξάζηαζε ή παξνπζηάδεη ςεπδή ζηνηρεία είλαη έλνρν αδηθήκαηνο, πνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ή κε θπιάθηζε κέρξη ρξόληα ή θαη κε ηηο δύν πνηλέο καδί ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 04 Να ζπκπιεξσζεί απφ ηελ/ηνλ αηηήηξηα/ηε γηα λα ηνπ επηζηξαθεί ην απφθνκκα ζθξαγηζκέλν φηαλ παξαδψζεη πξνζσπηθά ηελ αίηεζε ζε ζεκείν παξαιαβήο αηηήζεσλ. Ολνκαηεπψλπκν Αξ. Σαπηφηεηαο ή αξ. εγγξαθήο αιινδαπνχ (ARC) Τπνγξαθή παξαιήπηε.... Ζκεξνκελία... θξαγίδα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηηο πίζω ζειίδεο ηνπ εληύπνπ.

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Πξνηνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηηο πίζω ζειίδεο ηνπ εληύπνπ. (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) Αξ. Αίηεζεο ΔΣ.. ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ζκ. Παξαιαβήο:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ TO ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΡΑΣΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Σν Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο πξνθεξύζζεη από ηηο Οκηωβρίοσ μέτρι 30 Οκηωβρίοσ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ:

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ: Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα