ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα KEYWORDS: Έλεγχος ποιότητας, θερµογραφία υπερύθρου, µικροσκοπία οπτικών ιών, υπερηχοσκόπηηση, γεωραντάρ, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, κρουσιµετρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των κατασκευών/ υποδοµών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πώς µε τη χρήση ορισµένων µη καταστρεπτικών τεχνικών, όπως είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η θερµογραφία υπερύθρου, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η υπερηχοσκόπηση, το γεωραντάρ και η κρουσιµετρία, µπορεί να πραγµατοποιηθεί χαρακτηρισµός των υλικών και των τοιχοποιιών, αλλά και να αποτιµηθεί η δράση των περιβαλλοντικών φορτίων στις κατασκευές. Η δυνατότητα που παρέχει της επί τόπου εξέτασης, στην κλίµακα των κτιρίων, καθιστά τη χρήση του ένα καινοτόµο εργαλείο για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας τους. ASSESSMENT OF CONSTRUCTIONS-INFRASTRUCTURES SUSTAINABILITY WITH OF THE USE OF NDT Α. Μoropoulou, Μ. Karoglou, Ν.P. Avdelidis, Ε. Αggelakopoulou, A. Bakolas National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Section of Materials Science and Engineering, Zografou Campus 15780, Athens, Greece KEYWORDS: Quality control, infrared thermography, fiber optics microscopy, ultrasonics, ground penetrating radar, digital image processing, schmidt hammer test ABSTRACT The use of non-destructive testing can contribute significantly to build environment sustainability. The non-destructive techniques used such as, infrared thermography, fiber optics microscopy, digital image processing, ultrasonics and ground penetrating radar and schmidt hammer test, contributes to materials characterization, as well as to the assessment of environmental decay factors impact on materials and structures/ infrastructures. Their ability to be applied in situ, without affecting the under investigation structure, composes an innovative tool for monitoring, preservation and quality control of structures/infrastructures. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στη διαχείριση των πόρων. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους καταναλώνονται ενέργεια, υλικά, νερό. Επιπλέον το δοµηµένο περιβάλλον επιδρά στις συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική, η αναζήτηση στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, κατάλληλου σχεδιασµού, για τη διασφάλιση της αειφορίας, της υγείας και της οικονοµικής ανεκτικότητας των κατασκευών, καθώς και χρήσης καινοτόµων τεχνολογιών στη µελέτη της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των κτιρίων και των υποδοµών. Ένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που συµβάλλουν στην αειφορία των κατασκευών είναι και ο µη καταστρεπτικός έλεγχος (Nondestructive testing). Με τη χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου είναι δυνατή η αποτίµηση της έκτασης των φθορών και των ελαττωµάτων µιας κατασκευής, σε πραγµατική κλίµακα, µε µικρό κόστος. Πρόσφατες αναβαθµίσεις στον εξοπλισµό του µη καταστρεπτικού ελέγχου, αλλά και στο συνοδευτικά λογισµικά του, έχουν αυξήσει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του και την αποδοχή τους από τη βιοµηχανία. Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου αποτελεί ένα «έµπειρο» πεδίο γνώσης, που απαιτεί τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση του µελετητή. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ένας µεγάλος αριθµός εφαρµογών µη καταστρεπτικών τεχνικών σε γέφυρες, σε αεροδρόµια, σε κτίρια, κ.α. [1]. Ειδικότερα στις κατασκευές από σκυρόδεµα συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων και χρόνου, παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες δε µπορούν να αποκτηθούν µε απλή οπτική παρατήρηση ή µε δειγµατοληψία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν µία βάση για µελλοντικές µελέτες και µία χρήσιµη πηγή για την ανάπτυξη προγραµµάτων συνεχούς παρακολούθησης και διατήρησης των δοµών αυτών. 2. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ρόλος των µη καταστρεπτικών τεχνικών είναι η ανίχνευση διαφορών ειδών ασυνεχειών στα υλικά, σχετικά µε το σχήµα, τη θέση και µε τον προσανατολισµό τους. Το επόµενο βήµα µετά την εφαρµογή τους είναι η λήψη αποφάσεων σχετικές µε το αν οι ασυνέχειες αυτές επιδρούν στην συνολική αποδοτικότητα των δοµών ή όχι. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται βάσει: -προτύπων, ειδικότερα αυτών που περιέχουν κριτήρια για την αποδοχή ή µη των ελαττωµάτων. Τα συχνότερα που χρησιµοποιούνται είναι αυτά των ΑΡΙ, ΑSME, ASTM και ΑWS. -τη χρήση αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο, τόσο όσον αφορά στις φυσικοχηµικές των υλικών όσο και τις µηχανικές ιδιότητες των υλικών [2]. Οι µη καταστρεπτικές τεχνικές σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους ελέγχου των υλικών και των κατασκευών παρουσιάζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα, όπως: δυνατότητα εξέτασης επί τόπου διατήρηση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής γρήγορη αποκάλυψη των αποτελεσµάτων χάρη στο υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των οργάνων που χρησιµοποιούνται παροχή τόσο ποιοτικών αλλά και ποσοτικών αποτελεσµάτων Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

3 εύκολη ανάγνωση των γραφηµάτων µε τη χρήση ειδικών λογισµικών Βέβαια υπάρχουν και επικρίσεις σχετικά µε την εφαρµογή τους. Τα περισσότερα προβλήµατα προκύπτουν για εφαρµογές µε πολυπλοκότητα στη δοµή τους, µε τη χρήση διαφόρων υλικών, καθώς επίσης και ότι τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδικευµένη γνώση από το προσωπικό που τις εφαρµόζει, αλλά και την έλλειψη σχετικών προτύπων για την εφαρµογή τους [3]. Για το λόγο αυτό απαιτείται σε εφαρµογές υψηλού ενδιαφέροντος, όπως αποτίµησης της φθοράς και της παθολογίας ιστορικών κτιρίων, τα αποτελέσµατά τους να συνεκτιµούνται µε τα αποτελέσµατα των αναλυτικών τεχνικών για περισσότερο ασφαλή αποτελέσµατα. Επιπλέον η έλλειψη προτύπων, ή στην περίπτωση που υπάρχουν το γεγονός ότι αφορούν σε συγκεκριµένες µεθόδους και σε συγκεκριµένα υλικά /συνθήκες, καθιστά την εφαρµογή και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους δύσκολη. 3. ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Τα δοµικά υλικά, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, αποτελούν µια κρίσιµη παράµετρο για την υλοποίηση ενός αειφόρου σχεδίου ανάπτυξης του δοµηµένου περιβάλλοντος, συνεπώς η γνώση της «περιβαλλοντικής» ποιότητάς τους αποτελεί τη βάση ανάπτυξής του. Από την άλλη η εκτίµηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στις κατασκευές αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη συντήρηση των υπαρχόντων κατασκευών και την αύξηση του χρόνου ζωής τους, αλλά και για τη διαχείριση και έλεγχο των κρίσιµων περιβαλλοντικών φορτίων. Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος των υλικών και των κατασκευών περιλαµβάνει µια σειρά από καινούργιες τεχνικές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω: Φορητό Μικροσκόπιο Οπτικών Ινών για την εξέταση των επιφανειών από την άποψη της υφής και της µικροδοµής των υλικών. Λογισµικά ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων επιφανειών για τη χαρτογράφηση της φθοράς τους και την αποτίµηση του πορώδους των δοµικών υλικών µε χρήση φωτογραφιών Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. Σύστηµα υπερηχοσκόπησης για την ανίχνευση ρωγµών πιθανών ατελειών, µικρορωγµών, κ.α., τον προσδιορισµό της κατανοµής της υγρασίας σε πορώδη υλικά, την αποτίµηση φυσικοχηµικής συµβατότητας στην διεπιφάνεια διαφορετικών υλικών. Υπέρυθρη θερµογραφία χαµηλού και υψηλού µήκος κύµατος για τον εντοπισµό ατελειών στα υπό εξέταση υλικά, καθώς επίσης και για επιθεώρηση επί τόπου της κατασκευής (ανίχνευση υγρασίας, έλεγχο θερµοµονώσεων, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) Σύστηµα γεωραντάρ για την εξέταση για την εξέταση των υλικών τόσο επιφανειακά όσο και σε βαθύτερα στρώµατα µε δυνατότητα ανίχνευσης προβληµάτων διαστρωµάτωσης, ρωγµών στα υλικά. Κρουσιµετρία για τον προσδιορισµό της οµοιοµορφίας του υλικού της τοιχοποιίας, κυρίως των λιθοσωµάτων, σε µια µεγάλη έκταση της κατασκευής Οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ένα πλήθος εφαρµογών τόσο σε καινούργιες όσο και σε ιστορικές κατασκευές (Κτίρια ΕΤΕ, ΟΕΚ, Μεσαιωνικές Οχυρώσεις Ρόδου/ Ηρακλείου, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών κλπ). Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρµογές: Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

4 3.1 Έλεγχος των υλικών/ Αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κλίµακα των κτιρίων Για τη διάγνωση της µορφολογία της επιφάνειας των υλικών, αλλά και την κατάσταση συντήρησης τους, τόσο στο εργαστήριο, όσο και επί τόπου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µικροσκοπία οπτικών ινών. Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής µπορούν να αποτιµηθούν οι διαβρωτικές δράσεις περιβαλλοντικών φορτίων, όπως είναι το αστικό ρυπασµένο περιβάλλον, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον στα υλικά και τις κατασκευές. Στην Εικόνα 2 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών αποκαλύπτονται επικαθίσεις σωµατιδίων σκόνης και αιθάλης σε επιφάνεια πεντελικού µάρµαρου στην Εθνική βιβλιοθήκη (Εικόνα 1) στο κέντρο της Αθήνας λόγω της δράσης της ρυπασµε νης ατµόσφαιρας[4]. Στην Εικόνα 4 φαίνονται οι εξανθήσεις αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος στο καµπαναριό του Αγ. Ιωάννη στη Σύµη (Εικόνα 3) από τη δράση του θαλάσσιου αερολύµατος [5]. Εικόνα 1: Κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Εικόνα 2: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία εξανθήσεων αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον Εικόνα 3: Αγ. Ιωάννης στη Σύµη, Καµπαναριό Εικόνα 4: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία εξανθήσεων αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον Πέρα από την παρατήρηση των προϊόντων φθοράς ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο προσδιορισµός του βάθους φθοράς. Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης µπορούν να εξεταστεί το βάθος φθοράς των υλικών. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η επιφάνεια εφαρµογής συστήµατος υπερήχων στις Μεσαιωνικές Οχυρώσεις της Ρόδου για τον υπολογισµό του βάθους φθοράς της τοιχοποιίας από τη δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Εικόνα 6 φαίνονται ο υπολογισµός της ταχύτητας υπερήχων και πώς αυτές οι µεταβολές αντιστοιχούν σε διαφορετικό βάθος φθοράς [6]. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

5 Εικόνα 5: Τοιχοποιία Εικόνα 6: Μέτρηση της ταχύτητας των υπερήχων και υπολογισµός του βάθους φθοράς 3.2. Μηχανικές Ιδιότητες Η τεχνική των υπερήχων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των ελαστικών σταθερών των υλικών, παράµετροι ιδιαίτερα σηµαντικοί κατά τη µελέτης της σεισµικής συµπεριφοράς των κατασκευών. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταχύτητας διάδοσης των διαµήκων και εγκαρσίων κυµάτων καθώς και των ελαστικών σταθερών (δυναµικό µέτρο ελαστικότητας (Ed), λόγος Poisson (νd) και µέτρο διάτµησης Gd) για τέσσερα είδη λίθων: µάρµαρο ιονύσου (MD), πωρόλιθο Ρεθύµνου (SR), πωρόλιθο Κύπρου (SC) και πωρόλιθο Ρόδου (SRh). Για τον προσδιορισµό της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων διαµέσου των υλικών χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Pundit-CNS Electronics µε 2 ακροδέκτες (ποµπό-δέκτη) συχνότητας 54 KHz. Πίνακας 1: Αποτελέσµατα ταχύτητα διαµήκων (C l ), εγκαρσίων (C t ) υπερηχητικών κυµάτων, δυναµικού µέτρου ελαστικότητας (Ε d ), λόγου Poisson (ν d ) και µέτρο διάτµησης (G d ). Λίθοι C l m/s C t m/s Ed GPa νd Gd GPa MD SR SC SRh Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τη χρήση των υπερήχων συγκρίθηκαν µε αυτά των µηχανικών δοκιµών και επιβεβαιώθηκαν [7]. Κατά συνέπεια η χρήση του συστήµατος της υπερηχόσκοπησης σε κτίρια επί τόπου µπορεί να παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τις ελαστικές σταθερές των υλικών. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

6 Σε επίπεδο τοιχοποιίας αναφέρεται το παράδειγµα εφαρµογής κρουσιµετρίας επιτόπου σε λίθους και οπτοπλίνθους στις πτέρυγες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών συχνότητα% του δείκτη αναπήδησης (Γεωργουσόπουλο, Γ & Χρονόπουλο, Μ. 2004) [8]. ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΙΘΩΝ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗ ΗΣΗΣ R Λ ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗ ΗΣΗΣ R Ο Σχήµα 1: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιµέτρων σε λίθους Σχήµα 2: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιµέτρων σε οπτόπλινθους Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 η µέση και συχνότερη τιµή του δείκτη αναπήδησης για τους µεν λίθους είναι ίση µε R Λ 40, ενώ για τους οπτοπλίνθους είναι R Ο 30 (Σχήµα 2). Οι τιµές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας µε χρήση ηµιεµπειρικών τύπων που έχουν αναπτυχθεί για παραδοσιακές τοιχοποιίες [9]. 3.3 Αποτίµηση της συµπεριφοράς µιας τοιχοποιίας σε φαινόµενα µεταφοράς µάζας/ θερµότητας Η υγρασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες φθοράς των δοµικών υλικών. Η δυνατότητα ανίχνευσής, αλλά και κατανοµής της υγρασίας επί τόπου µπορεί να γίνει µε τη χρήση της θερµογραφίας υπερύθρου. Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τις Μεσαιωνικές οχυρώσεις της Ρόδου, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί ασύµβατοι λίθοι αποκατάστασης όσον αφορά τα φυσικοµηχανικά χαρακτηριστικά τους µε το αυθεντικό δοµικό υλικό της τοιχοποιίας. Παρατηρώντας το θερµογράφηµα (Εικόνα 8) σε ένα τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων (Εικόνα 7) διακρίνονται τόσο τα διαφορετικά υλικά της τοιχοποιίας, λόγω του διαφορετικού συντελεστή εκποµπής τους, όσο και ο διαφορετικό τρόπος που άγουν την υγρασία σε αυτήν. Στο αριστερό κοµµάτι της Εικόνας 7 φαίνεται η αυθεντική τοιχοποιία που αντιστοιχεί στο θερµογράφηµα σε περιοχές µε χαµηλότερη θερµοκρασία, ενώ στο δεξί η αποκατάσταση µε περισσότερο συµπαγείς λίθους καθώς και µε τσιµεντοκονιάµατα που µεταβάλλουν το ισοζύγιο µεταφοράς υγρασίας και θερµότητας στην τοιχοποιία απεικονίζονται µε υψηλότερες θερµοκρασίες [10]. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

7 Εικόνα 7: Τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων της Ρόδου Εικόνα 8: Θερµογράφηµα της τοιχοποιίας της Εικόνας 7 Η ίδια µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον έλεγχο διαφυγών θερµότητας από τις τοιχοποιίες και να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. 3.4 Αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης Οι µη καταστρεπτικές που χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η θερµογραφία υπερύθρου, η µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων. Στη συνέχεια αναφέρεται µία εφαρµογή ενός λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων για την αποτίµηση επέµβασης καθαρισµού. Το υπό εξέταση κτίριο είναι στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας. Στην Εικόνα 9 φαίνεται η πιλοτική επέµβαση καθαρισµού µε µικρο-αµµοβολή σωµατιδίων Al 2 O 3 διαµέτρου 150µm, πίεσης έως 2atm και ακροφυσίου 1mm σε λίθινη επένδυση (Λίθος Καπανδρίτι). Στην Εικόνα 10 φαίνεται η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας σε περιοχές που έχουν εφαρµοστεί διαφορετικές µέθοδοι καθαρισµού. Στο αριστερό κοµµάτι έχει εφαρµοστεί µικροαµµοβολή, ενώ στο δεξί επίθεµα (ΝΗ) 4 CO 3 15%. Στην Εικόνα 10 φαίνεται ότι η εφαρµογή του επιθέµατος στη δεξιά πλευρά της εικόνας µετά την επεξεργασία έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα [11]. Εικόνα 9: Πιλοτική επέµβαση καθαρισµού στην Τράπεζα της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας Εικόνα 10: Ψηφιακή επεξεργασία περιοχών µε διαφορετικές πιλοτικές επεµβάσεις καθαρισµού Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

8 3.5. Έλεγχος ποιότητας κατασκευών από σκυρόδεµα/ ασφαλτοτάπητων Η συντήρηση και η ανακαίνιση δοµών από σκυρόδεµα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία για την αειφορικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για δεδοµένα που αφορούν στο χρόνο ζωής των κατασκευών από σκυρόδεµα και η γνώση της κατάστασης του σκυροδέµατος αποτελεί µία χρήσιµη παράµετρο για τη σχεδιασµό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοµών αυτών. Το συγκρότηµα του υδροθεραπευτηρίου της Καλλιθέας της Ρόδου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας κατασκευής από σκυρόδεµα του 1 ου µισού του 20 ου αιώνα. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1927 µε οπλισµένο σκυρόδεµα από τον ιταλό αρχιτέκτονα P. Lombardi. Το σκυρόδεµα της εποχής ήταν περισσότερο χονδρόκοκκο και δεν περιείχε υψηλά ποσοστά C 3 S όπως το σύγχρονο σκυρόδεµα. Για τη µελέτη της κατάστασης συντήρησής του εφαρµόστηκαν µη καταστρεπτικές, αλλά και καταστρεπτικές τεχνικές, έτσι ώστε από τη µία να κατανοηθεί η δράση των περιβαλλοντικών παραγόντων φθοράς στο σκυρόδεµα, από την άλλη να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά µε την ανθεκτικότητα των σκυροδεµάτων σε ένα επιθετικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της λεκάνης της Μεσογείου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για δύο κτίρια του συγκροτήµατος της ροτόντας και του τρούλου (Εικόνα 11, 12). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε το γεγονός, ότι τη στιγµή που έγιναν οι µετρήσεις (Σεπτέµβριος του 2001) δεν είχαν γίνει καµία επέµβαση στο κτίριο της Ροτόντας, ενώ το κτίριο του τρούλου είχε µόλις ολοκληρωθεί η επέµβαση µε gunite. Εικόνα 11: To κτίριο της Ροτόντας Εικόνα 12: To κτίριο του τρούλου Στην Εικόνα 13 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών φαίνεται η απώλεια συνδετικής ύλης και αδρανών, η δηµιουργία κενών και απόθεση αλάτων στο σκυρόδεµα, ενώ στην Εικόνα 14 φαίνεται το µέγεθος των κενών του gunite, αλλά και η ύπαρξη εξανθήσεων αλάτων. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

9 Εικόνα 13: Επιφάνεια σκυροδέµατος x25 του κτιρίου Ροτόντας Εικόνα 14: Επιφάνεια gunite x25 του κτιρίου Τρούλου Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης υπολογίστηκε η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων σε διάφορα σηµεία του κτιρίου της Ροτόντας. Οι ταχύτητες της διάδοσης των υπερήχων κυµαίνονταν µεταξύ m/sec, τιµές πολύ χαµηλές συγκρινόµενες µε τις τιµές των σύγχρονων σκυροδεµάτων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κενών, αλλά και ανοµοιογένειας της δοµής του σκυροδέµατος που εξετάστηκε [5]. Μία άλλη εφαρµογή µε µεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον είναι ο έλεγχος ποιότητας οδοστρωµάτων στον κρατικό αερολιµένα Αθηνών, στο Ελληνικό. Με τη συνδυαστική χρήση θερµογραφίας υπερύθρου και συστήµατος γεωραντάρ επιχειρήθηκε η διάγνωση της κατάστασης και της φθοράς του οδοστρώµατος. Η µεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη σάρωση µεγάλων επιφανειών. Ο θερµογραφικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε βάσει του προτύπου ASTM D Στο θερµογράφηµα της Εικόνας 15 οι περιοχές µε υψηλότερες θερµοκρασίες αντιστοιχούν σε τµήµατα του οδοστρώµατος που παρουσίαζαν φθορά, αποτελέσµατα που επιβεβαιώθηκαν µε την εφαρµογή του συστήµατος του γεωραντάρ (Εικόνα 16 ) [12]. Εικόνα 15: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση της υπέρυθρης θερµογραφίας Εικόνα 16: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση του γεωραντάρ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος αποτελεί µία καινοτόµα µεθοδολογία που συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των υλικών και των κατασκευών, επιτρέποντας την εξέταση επί τόπου των κατασκευών, µε διασφάλιση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής τους, αλλά και την παροχή Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

10 άµεσων αποτελεσµάτων. Η χρήση του συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας, στην παρακολούθηση και στη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, αλλά και στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατασκευές. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Das P.C., Hardy M.S.A., Mc Cann D.N., Forde M.V. (2000), Specifications for competitive tendering of NDT inspection of bridges, In: Ryall M.J., Parke G.A.R., Harding J.E. (editors), Bridge management four, Telford Thomas, pp [2] Abd El-Ghany K.M., Farag M.M. (2000) Expert system to automate the finite element analysis for non-destructive testing, NDT&E International, Vol. 44, pp [3] McCann D. M., Forde M. C (2001), Review of NDT methods in the assessment of concrete and masonry structures, ΝDT & E International, Vol. 34, No 2, pp [4] Τεχνική έκθεση (2000), ιάγνωση της φθοράς των όψεων του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & µελέτη των υλικών και των επεµβάσεων για τη συντήρηση τους, Επιστ.Υπευθ., Α. Μοροπούλου [5] Moropoulou A., Batis G., Bakolas A., Karoglou M., Aggelakopoulou E. (2003), Damage Assessment of Concrete structures exposed to aggressive marine environment by NDT and laboratory techniques, Sixth CANMET/ACI: Durability of Concrete Durability of Concrete, Editor: V.M. Malhotra, pp [6] Moropoulou A., Tsiourva Th., Theoulakis P., Christaras B., Koui M (1998), Non destructive evaluation of pilot scale treatments for porous stone consolidation in the Medieval City of Rhodes, PACT, J. European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, Vol. 56, pp [7] Moropoulou, A., Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., Pineli, T., Prasianakis, I (2003), Estimation of elastic constants of stones, used in historic monuments, using ultrasound techniques and mechanical tests. Correlation of the mechanical characteristics to the microstructure, 3 rd International Conference on Non-Destructive Testing of the Hellenic Society for NDT, Chania, Greece (in press). [8] Γεωργουσόπουλος, Γ. (2004), οµοστατική αποτίµηση και σχεδιασµός νέων επεµβάσεων αποκατάστασης στη δυτική και ανατολική πτέρυγα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών βάσει της διερεύνησης των υλικών και των προγενέστερων επεµβάσεων, Μεταπτυχιακή Εργασία, ΕΜΠ, ΠΜΣ «Προστασία Μνηµείων, Κατεύθυνση «Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης, (Επιβλέπουσα Καθ. Α. Μοροπούλου). [9] Χρονόπουλος, Μ., Παπαθεωδώρου, Θ. (1991), Συµπεριφορά παραδοσιακών αργολιθοδοµών υπό ανακυκλυζόµενη καταπόνηση, ΕΟΣ-ΕΜΠ. [10] Moropoulou A., Koui M., Avdelidis N.P., Achilleopoulos N. (1999), NDT for materials quality control, environmental impact assessment and management of cultural heritage, INSIGHT, J. of the British Institute of non-destructive testing, Vol.41, No 6, pp [11] Moropoulou A., Tsiourva Th., Bisbikou K., Tsantila V., Biscontin G., Longega G., Groggia M., Dalaklis E., Petritaki A (1997), Evaluation of cleaning procedures on the facades of the Bank of Greece historical building in the centre of Athens, in Proc. 4 th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, ed. A. Moropoulou, F. Zezza, E. Kollias & I. Papachristodoulou, Publ. Technical Chamber of Greece, Rhodes, Vol. 4, pp [12] Moropoulou Α., Avdelidis Ν.P., Koui M., Aggelopoulos A., Karmis P (2002), Infrared thermography and ground penetrating radar for airport pavements assessment, J. Nondestructive Testing & Evaluation, Vol. 18, No.1, pp Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη Σχεδιασµός, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: µια δύσκολη και αµφίσηµη σχέση µε βάση εµπειρίες από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2 1 Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Tου Βασιλείου Ν. Κέφη Εισαγωγή Ηανάλυση, η διαχείριση και η ερµηνεία του κινδύνου στις σύγχρονες οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα