ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα KEYWORDS: Έλεγχος ποιότητας, θερµογραφία υπερύθρου, µικροσκοπία οπτικών ιών, υπερηχοσκόπηηση, γεωραντάρ, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, κρουσιµετρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των κατασκευών/ υποδοµών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πώς µε τη χρήση ορισµένων µη καταστρεπτικών τεχνικών, όπως είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η θερµογραφία υπερύθρου, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η υπερηχοσκόπηση, το γεωραντάρ και η κρουσιµετρία, µπορεί να πραγµατοποιηθεί χαρακτηρισµός των υλικών και των τοιχοποιιών, αλλά και να αποτιµηθεί η δράση των περιβαλλοντικών φορτίων στις κατασκευές. Η δυνατότητα που παρέχει της επί τόπου εξέτασης, στην κλίµακα των κτιρίων, καθιστά τη χρήση του ένα καινοτόµο εργαλείο για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας τους. ASSESSMENT OF CONSTRUCTIONS-INFRASTRUCTURES SUSTAINABILITY WITH OF THE USE OF NDT Α. Μoropoulou, Μ. Karoglou, Ν.P. Avdelidis, Ε. Αggelakopoulou, A. Bakolas National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Section of Materials Science and Engineering, Zografou Campus 15780, Athens, Greece KEYWORDS: Quality control, infrared thermography, fiber optics microscopy, ultrasonics, ground penetrating radar, digital image processing, schmidt hammer test ABSTRACT The use of non-destructive testing can contribute significantly to build environment sustainability. The non-destructive techniques used such as, infrared thermography, fiber optics microscopy, digital image processing, ultrasonics and ground penetrating radar and schmidt hammer test, contributes to materials characterization, as well as to the assessment of environmental decay factors impact on materials and structures/ infrastructures. Their ability to be applied in situ, without affecting the under investigation structure, composes an innovative tool for monitoring, preservation and quality control of structures/infrastructures. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στη διαχείριση των πόρων. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους καταναλώνονται ενέργεια, υλικά, νερό. Επιπλέον το δοµηµένο περιβάλλον επιδρά στις συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική, η αναζήτηση στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, κατάλληλου σχεδιασµού, για τη διασφάλιση της αειφορίας, της υγείας και της οικονοµικής ανεκτικότητας των κατασκευών, καθώς και χρήσης καινοτόµων τεχνολογιών στη µελέτη της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των κτιρίων και των υποδοµών. Ένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που συµβάλλουν στην αειφορία των κατασκευών είναι και ο µη καταστρεπτικός έλεγχος (Nondestructive testing). Με τη χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου είναι δυνατή η αποτίµηση της έκτασης των φθορών και των ελαττωµάτων µιας κατασκευής, σε πραγµατική κλίµακα, µε µικρό κόστος. Πρόσφατες αναβαθµίσεις στον εξοπλισµό του µη καταστρεπτικού ελέγχου, αλλά και στο συνοδευτικά λογισµικά του, έχουν αυξήσει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του και την αποδοχή τους από τη βιοµηχανία. Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου αποτελεί ένα «έµπειρο» πεδίο γνώσης, που απαιτεί τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση του µελετητή. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ένας µεγάλος αριθµός εφαρµογών µη καταστρεπτικών τεχνικών σε γέφυρες, σε αεροδρόµια, σε κτίρια, κ.α. [1]. Ειδικότερα στις κατασκευές από σκυρόδεµα συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων και χρόνου, παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες δε µπορούν να αποκτηθούν µε απλή οπτική παρατήρηση ή µε δειγµατοληψία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν µία βάση για µελλοντικές µελέτες και µία χρήσιµη πηγή για την ανάπτυξη προγραµµάτων συνεχούς παρακολούθησης και διατήρησης των δοµών αυτών. 2. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ρόλος των µη καταστρεπτικών τεχνικών είναι η ανίχνευση διαφορών ειδών ασυνεχειών στα υλικά, σχετικά µε το σχήµα, τη θέση και µε τον προσανατολισµό τους. Το επόµενο βήµα µετά την εφαρµογή τους είναι η λήψη αποφάσεων σχετικές µε το αν οι ασυνέχειες αυτές επιδρούν στην συνολική αποδοτικότητα των δοµών ή όχι. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται βάσει: -προτύπων, ειδικότερα αυτών που περιέχουν κριτήρια για την αποδοχή ή µη των ελαττωµάτων. Τα συχνότερα που χρησιµοποιούνται είναι αυτά των ΑΡΙ, ΑSME, ASTM και ΑWS. -τη χρήση αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο, τόσο όσον αφορά στις φυσικοχηµικές των υλικών όσο και τις µηχανικές ιδιότητες των υλικών [2]. Οι µη καταστρεπτικές τεχνικές σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους ελέγχου των υλικών και των κατασκευών παρουσιάζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα, όπως: δυνατότητα εξέτασης επί τόπου διατήρηση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής γρήγορη αποκάλυψη των αποτελεσµάτων χάρη στο υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των οργάνων που χρησιµοποιούνται παροχή τόσο ποιοτικών αλλά και ποσοτικών αποτελεσµάτων Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

3 εύκολη ανάγνωση των γραφηµάτων µε τη χρήση ειδικών λογισµικών Βέβαια υπάρχουν και επικρίσεις σχετικά µε την εφαρµογή τους. Τα περισσότερα προβλήµατα προκύπτουν για εφαρµογές µε πολυπλοκότητα στη δοµή τους, µε τη χρήση διαφόρων υλικών, καθώς επίσης και ότι τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδικευµένη γνώση από το προσωπικό που τις εφαρµόζει, αλλά και την έλλειψη σχετικών προτύπων για την εφαρµογή τους [3]. Για το λόγο αυτό απαιτείται σε εφαρµογές υψηλού ενδιαφέροντος, όπως αποτίµησης της φθοράς και της παθολογίας ιστορικών κτιρίων, τα αποτελέσµατά τους να συνεκτιµούνται µε τα αποτελέσµατα των αναλυτικών τεχνικών για περισσότερο ασφαλή αποτελέσµατα. Επιπλέον η έλλειψη προτύπων, ή στην περίπτωση που υπάρχουν το γεγονός ότι αφορούν σε συγκεκριµένες µεθόδους και σε συγκεκριµένα υλικά /συνθήκες, καθιστά την εφαρµογή και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους δύσκολη. 3. ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Τα δοµικά υλικά, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, αποτελούν µια κρίσιµη παράµετρο για την υλοποίηση ενός αειφόρου σχεδίου ανάπτυξης του δοµηµένου περιβάλλοντος, συνεπώς η γνώση της «περιβαλλοντικής» ποιότητάς τους αποτελεί τη βάση ανάπτυξής του. Από την άλλη η εκτίµηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στις κατασκευές αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη συντήρηση των υπαρχόντων κατασκευών και την αύξηση του χρόνου ζωής τους, αλλά και για τη διαχείριση και έλεγχο των κρίσιµων περιβαλλοντικών φορτίων. Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος των υλικών και των κατασκευών περιλαµβάνει µια σειρά από καινούργιες τεχνικές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω: Φορητό Μικροσκόπιο Οπτικών Ινών για την εξέταση των επιφανειών από την άποψη της υφής και της µικροδοµής των υλικών. Λογισµικά ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων επιφανειών για τη χαρτογράφηση της φθοράς τους και την αποτίµηση του πορώδους των δοµικών υλικών µε χρήση φωτογραφιών Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. Σύστηµα υπερηχοσκόπησης για την ανίχνευση ρωγµών πιθανών ατελειών, µικρορωγµών, κ.α., τον προσδιορισµό της κατανοµής της υγρασίας σε πορώδη υλικά, την αποτίµηση φυσικοχηµικής συµβατότητας στην διεπιφάνεια διαφορετικών υλικών. Υπέρυθρη θερµογραφία χαµηλού και υψηλού µήκος κύµατος για τον εντοπισµό ατελειών στα υπό εξέταση υλικά, καθώς επίσης και για επιθεώρηση επί τόπου της κατασκευής (ανίχνευση υγρασίας, έλεγχο θερµοµονώσεων, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) Σύστηµα γεωραντάρ για την εξέταση για την εξέταση των υλικών τόσο επιφανειακά όσο και σε βαθύτερα στρώµατα µε δυνατότητα ανίχνευσης προβληµάτων διαστρωµάτωσης, ρωγµών στα υλικά. Κρουσιµετρία για τον προσδιορισµό της οµοιοµορφίας του υλικού της τοιχοποιίας, κυρίως των λιθοσωµάτων, σε µια µεγάλη έκταση της κατασκευής Οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ένα πλήθος εφαρµογών τόσο σε καινούργιες όσο και σε ιστορικές κατασκευές (Κτίρια ΕΤΕ, ΟΕΚ, Μεσαιωνικές Οχυρώσεις Ρόδου/ Ηρακλείου, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών κλπ). Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρµογές: Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

4 3.1 Έλεγχος των υλικών/ Αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κλίµακα των κτιρίων Για τη διάγνωση της µορφολογία της επιφάνειας των υλικών, αλλά και την κατάσταση συντήρησης τους, τόσο στο εργαστήριο, όσο και επί τόπου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µικροσκοπία οπτικών ινών. Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής µπορούν να αποτιµηθούν οι διαβρωτικές δράσεις περιβαλλοντικών φορτίων, όπως είναι το αστικό ρυπασµένο περιβάλλον, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον στα υλικά και τις κατασκευές. Στην Εικόνα 2 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών αποκαλύπτονται επικαθίσεις σωµατιδίων σκόνης και αιθάλης σε επιφάνεια πεντελικού µάρµαρου στην Εθνική βιβλιοθήκη (Εικόνα 1) στο κέντρο της Αθήνας λόγω της δράσης της ρυπασµε νης ατµόσφαιρας[4]. Στην Εικόνα 4 φαίνονται οι εξανθήσεις αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος στο καµπαναριό του Αγ. Ιωάννη στη Σύµη (Εικόνα 3) από τη δράση του θαλάσσιου αερολύµατος [5]. Εικόνα 1: Κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Εικόνα 2: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία εξανθήσεων αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον Εικόνα 3: Αγ. Ιωάννης στη Σύµη, Καµπαναριό Εικόνα 4: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία εξανθήσεων αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον Πέρα από την παρατήρηση των προϊόντων φθοράς ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο προσδιορισµός του βάθους φθοράς. Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης µπορούν να εξεταστεί το βάθος φθοράς των υλικών. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η επιφάνεια εφαρµογής συστήµατος υπερήχων στις Μεσαιωνικές Οχυρώσεις της Ρόδου για τον υπολογισµό του βάθους φθοράς της τοιχοποιίας από τη δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Εικόνα 6 φαίνονται ο υπολογισµός της ταχύτητας υπερήχων και πώς αυτές οι µεταβολές αντιστοιχούν σε διαφορετικό βάθος φθοράς [6]. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

5 Εικόνα 5: Τοιχοποιία Εικόνα 6: Μέτρηση της ταχύτητας των υπερήχων και υπολογισµός του βάθους φθοράς 3.2. Μηχανικές Ιδιότητες Η τεχνική των υπερήχων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των ελαστικών σταθερών των υλικών, παράµετροι ιδιαίτερα σηµαντικοί κατά τη µελέτης της σεισµικής συµπεριφοράς των κατασκευών. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταχύτητας διάδοσης των διαµήκων και εγκαρσίων κυµάτων καθώς και των ελαστικών σταθερών (δυναµικό µέτρο ελαστικότητας (Ed), λόγος Poisson (νd) και µέτρο διάτµησης Gd) για τέσσερα είδη λίθων: µάρµαρο ιονύσου (MD), πωρόλιθο Ρεθύµνου (SR), πωρόλιθο Κύπρου (SC) και πωρόλιθο Ρόδου (SRh). Για τον προσδιορισµό της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων διαµέσου των υλικών χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Pundit-CNS Electronics µε 2 ακροδέκτες (ποµπό-δέκτη) συχνότητας 54 KHz. Πίνακας 1: Αποτελέσµατα ταχύτητα διαµήκων (C l ), εγκαρσίων (C t ) υπερηχητικών κυµάτων, δυναµικού µέτρου ελαστικότητας (Ε d ), λόγου Poisson (ν d ) και µέτρο διάτµησης (G d ). Λίθοι C l m/s C t m/s Ed GPa νd Gd GPa MD SR SC SRh Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τη χρήση των υπερήχων συγκρίθηκαν µε αυτά των µηχανικών δοκιµών και επιβεβαιώθηκαν [7]. Κατά συνέπεια η χρήση του συστήµατος της υπερηχόσκοπησης σε κτίρια επί τόπου µπορεί να παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τις ελαστικές σταθερές των υλικών. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

6 Σε επίπεδο τοιχοποιίας αναφέρεται το παράδειγµα εφαρµογής κρουσιµετρίας επιτόπου σε λίθους και οπτοπλίνθους στις πτέρυγες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών συχνότητα% του δείκτη αναπήδησης (Γεωργουσόπουλο, Γ & Χρονόπουλο, Μ. 2004) [8]. ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΙΘΩΝ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗ ΗΣΗΣ R Λ ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗ ΗΣΗΣ R Ο Σχήµα 1: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιµέτρων σε λίθους Σχήµα 2: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιµέτρων σε οπτόπλινθους Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 η µέση και συχνότερη τιµή του δείκτη αναπήδησης για τους µεν λίθους είναι ίση µε R Λ 40, ενώ για τους οπτοπλίνθους είναι R Ο 30 (Σχήµα 2). Οι τιµές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας µε χρήση ηµιεµπειρικών τύπων που έχουν αναπτυχθεί για παραδοσιακές τοιχοποιίες [9]. 3.3 Αποτίµηση της συµπεριφοράς µιας τοιχοποιίας σε φαινόµενα µεταφοράς µάζας/ θερµότητας Η υγρασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες φθοράς των δοµικών υλικών. Η δυνατότητα ανίχνευσής, αλλά και κατανοµής της υγρασίας επί τόπου µπορεί να γίνει µε τη χρήση της θερµογραφίας υπερύθρου. Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τις Μεσαιωνικές οχυρώσεις της Ρόδου, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί ασύµβατοι λίθοι αποκατάστασης όσον αφορά τα φυσικοµηχανικά χαρακτηριστικά τους µε το αυθεντικό δοµικό υλικό της τοιχοποιίας. Παρατηρώντας το θερµογράφηµα (Εικόνα 8) σε ένα τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων (Εικόνα 7) διακρίνονται τόσο τα διαφορετικά υλικά της τοιχοποιίας, λόγω του διαφορετικού συντελεστή εκποµπής τους, όσο και ο διαφορετικό τρόπος που άγουν την υγρασία σε αυτήν. Στο αριστερό κοµµάτι της Εικόνας 7 φαίνεται η αυθεντική τοιχοποιία που αντιστοιχεί στο θερµογράφηµα σε περιοχές µε χαµηλότερη θερµοκρασία, ενώ στο δεξί η αποκατάσταση µε περισσότερο συµπαγείς λίθους καθώς και µε τσιµεντοκονιάµατα που µεταβάλλουν το ισοζύγιο µεταφοράς υγρασίας και θερµότητας στην τοιχοποιία απεικονίζονται µε υψηλότερες θερµοκρασίες [10]. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

7 Εικόνα 7: Τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων της Ρόδου Εικόνα 8: Θερµογράφηµα της τοιχοποιίας της Εικόνας 7 Η ίδια µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον έλεγχο διαφυγών θερµότητας από τις τοιχοποιίες και να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. 3.4 Αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης Οι µη καταστρεπτικές που χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η θερµογραφία υπερύθρου, η µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων. Στη συνέχεια αναφέρεται µία εφαρµογή ενός λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων για την αποτίµηση επέµβασης καθαρισµού. Το υπό εξέταση κτίριο είναι στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας. Στην Εικόνα 9 φαίνεται η πιλοτική επέµβαση καθαρισµού µε µικρο-αµµοβολή σωµατιδίων Al 2 O 3 διαµέτρου 150µm, πίεσης έως 2atm και ακροφυσίου 1mm σε λίθινη επένδυση (Λίθος Καπανδρίτι). Στην Εικόνα 10 φαίνεται η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας σε περιοχές που έχουν εφαρµοστεί διαφορετικές µέθοδοι καθαρισµού. Στο αριστερό κοµµάτι έχει εφαρµοστεί µικροαµµοβολή, ενώ στο δεξί επίθεµα (ΝΗ) 4 CO 3 15%. Στην Εικόνα 10 φαίνεται ότι η εφαρµογή του επιθέµατος στη δεξιά πλευρά της εικόνας µετά την επεξεργασία έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα [11]. Εικόνα 9: Πιλοτική επέµβαση καθαρισµού στην Τράπεζα της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας Εικόνα 10: Ψηφιακή επεξεργασία περιοχών µε διαφορετικές πιλοτικές επεµβάσεις καθαρισµού Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

8 3.5. Έλεγχος ποιότητας κατασκευών από σκυρόδεµα/ ασφαλτοτάπητων Η συντήρηση και η ανακαίνιση δοµών από σκυρόδεµα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία για την αειφορικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για δεδοµένα που αφορούν στο χρόνο ζωής των κατασκευών από σκυρόδεµα και η γνώση της κατάστασης του σκυροδέµατος αποτελεί µία χρήσιµη παράµετρο για τη σχεδιασµό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοµών αυτών. Το συγκρότηµα του υδροθεραπευτηρίου της Καλλιθέας της Ρόδου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας κατασκευής από σκυρόδεµα του 1 ου µισού του 20 ου αιώνα. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1927 µε οπλισµένο σκυρόδεµα από τον ιταλό αρχιτέκτονα P. Lombardi. Το σκυρόδεµα της εποχής ήταν περισσότερο χονδρόκοκκο και δεν περιείχε υψηλά ποσοστά C 3 S όπως το σύγχρονο σκυρόδεµα. Για τη µελέτη της κατάστασης συντήρησής του εφαρµόστηκαν µη καταστρεπτικές, αλλά και καταστρεπτικές τεχνικές, έτσι ώστε από τη µία να κατανοηθεί η δράση των περιβαλλοντικών παραγόντων φθοράς στο σκυρόδεµα, από την άλλη να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά µε την ανθεκτικότητα των σκυροδεµάτων σε ένα επιθετικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της λεκάνης της Μεσογείου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για δύο κτίρια του συγκροτήµατος της ροτόντας και του τρούλου (Εικόνα 11, 12). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε το γεγονός, ότι τη στιγµή που έγιναν οι µετρήσεις (Σεπτέµβριος του 2001) δεν είχαν γίνει καµία επέµβαση στο κτίριο της Ροτόντας, ενώ το κτίριο του τρούλου είχε µόλις ολοκληρωθεί η επέµβαση µε gunite. Εικόνα 11: To κτίριο της Ροτόντας Εικόνα 12: To κτίριο του τρούλου Στην Εικόνα 13 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών φαίνεται η απώλεια συνδετικής ύλης και αδρανών, η δηµιουργία κενών και απόθεση αλάτων στο σκυρόδεµα, ενώ στην Εικόνα 14 φαίνεται το µέγεθος των κενών του gunite, αλλά και η ύπαρξη εξανθήσεων αλάτων. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

9 Εικόνα 13: Επιφάνεια σκυροδέµατος x25 του κτιρίου Ροτόντας Εικόνα 14: Επιφάνεια gunite x25 του κτιρίου Τρούλου Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης υπολογίστηκε η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων σε διάφορα σηµεία του κτιρίου της Ροτόντας. Οι ταχύτητες της διάδοσης των υπερήχων κυµαίνονταν µεταξύ m/sec, τιµές πολύ χαµηλές συγκρινόµενες µε τις τιµές των σύγχρονων σκυροδεµάτων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κενών, αλλά και ανοµοιογένειας της δοµής του σκυροδέµατος που εξετάστηκε [5]. Μία άλλη εφαρµογή µε µεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον είναι ο έλεγχος ποιότητας οδοστρωµάτων στον κρατικό αερολιµένα Αθηνών, στο Ελληνικό. Με τη συνδυαστική χρήση θερµογραφίας υπερύθρου και συστήµατος γεωραντάρ επιχειρήθηκε η διάγνωση της κατάστασης και της φθοράς του οδοστρώµατος. Η µεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη σάρωση µεγάλων επιφανειών. Ο θερµογραφικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε βάσει του προτύπου ASTM D Στο θερµογράφηµα της Εικόνας 15 οι περιοχές µε υψηλότερες θερµοκρασίες αντιστοιχούν σε τµήµατα του οδοστρώµατος που παρουσίαζαν φθορά, αποτελέσµατα που επιβεβαιώθηκαν µε την εφαρµογή του συστήµατος του γεωραντάρ (Εικόνα 16 ) [12]. Εικόνα 15: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση της υπέρυθρης θερµογραφίας Εικόνα 16: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση του γεωραντάρ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος αποτελεί µία καινοτόµα µεθοδολογία που συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των υλικών και των κατασκευών, επιτρέποντας την εξέταση επί τόπου των κατασκευών, µε διασφάλιση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής τους, αλλά και την παροχή Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

10 άµεσων αποτελεσµάτων. Η χρήση του συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας, στην παρακολούθηση και στη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, αλλά και στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατασκευές. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Das P.C., Hardy M.S.A., Mc Cann D.N., Forde M.V. (2000), Specifications for competitive tendering of NDT inspection of bridges, In: Ryall M.J., Parke G.A.R., Harding J.E. (editors), Bridge management four, Telford Thomas, pp [2] Abd El-Ghany K.M., Farag M.M. (2000) Expert system to automate the finite element analysis for non-destructive testing, NDT&E International, Vol. 44, pp [3] McCann D. M., Forde M. C (2001), Review of NDT methods in the assessment of concrete and masonry structures, ΝDT & E International, Vol. 34, No 2, pp [4] Τεχνική έκθεση (2000), ιάγνωση της φθοράς των όψεων του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & µελέτη των υλικών και των επεµβάσεων για τη συντήρηση τους, Επιστ.Υπευθ., Α. Μοροπούλου [5] Moropoulou A., Batis G., Bakolas A., Karoglou M., Aggelakopoulou E. (2003), Damage Assessment of Concrete structures exposed to aggressive marine environment by NDT and laboratory techniques, Sixth CANMET/ACI: Durability of Concrete Durability of Concrete, Editor: V.M. Malhotra, pp [6] Moropoulou A., Tsiourva Th., Theoulakis P., Christaras B., Koui M (1998), Non destructive evaluation of pilot scale treatments for porous stone consolidation in the Medieval City of Rhodes, PACT, J. European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, Vol. 56, pp [7] Moropoulou, A., Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., Pineli, T., Prasianakis, I (2003), Estimation of elastic constants of stones, used in historic monuments, using ultrasound techniques and mechanical tests. Correlation of the mechanical characteristics to the microstructure, 3 rd International Conference on Non-Destructive Testing of the Hellenic Society for NDT, Chania, Greece (in press). [8] Γεωργουσόπουλος, Γ. (2004), οµοστατική αποτίµηση και σχεδιασµός νέων επεµβάσεων αποκατάστασης στη δυτική και ανατολική πτέρυγα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών βάσει της διερεύνησης των υλικών και των προγενέστερων επεµβάσεων, Μεταπτυχιακή Εργασία, ΕΜΠ, ΠΜΣ «Προστασία Μνηµείων, Κατεύθυνση «Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης, (Επιβλέπουσα Καθ. Α. Μοροπούλου). [9] Χρονόπουλος, Μ., Παπαθεωδώρου, Θ. (1991), Συµπεριφορά παραδοσιακών αργολιθοδοµών υπό ανακυκλυζόµενη καταπόνηση, ΕΟΣ-ΕΜΠ. [10] Moropoulou A., Koui M., Avdelidis N.P., Achilleopoulos N. (1999), NDT for materials quality control, environmental impact assessment and management of cultural heritage, INSIGHT, J. of the British Institute of non-destructive testing, Vol.41, No 6, pp [11] Moropoulou A., Tsiourva Th., Bisbikou K., Tsantila V., Biscontin G., Longega G., Groggia M., Dalaklis E., Petritaki A (1997), Evaluation of cleaning procedures on the facades of the Bank of Greece historical building in the centre of Athens, in Proc. 4 th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, ed. A. Moropoulou, F. Zezza, E. Kollias & I. Papachristodoulou, Publ. Technical Chamber of Greece, Rhodes, Vol. 4, pp [12] Moropoulou Α., Avdelidis Ν.P., Koui M., Aggelopoulos A., Karmis P (2002), Infrared thermography and ground penetrating radar for airport pavements assessment, J. Nondestructive Testing & Evaluation, Vol. 18, No.1, pp Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπέρυθρης θερµογραφίας στο µη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωµάτων: θεωρία και εφαρµογές

Ο ρόλος της υπέρυθρης θερµογραφίας στο µη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωµάτων: θεωρία και εφαρµογές Ο ρόλος της υπέρυθρης θερµογραφίας στο µη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωµάτων: θεωρία και εφαρµογές Ν.Π. Αβδελίδης ρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: θερµογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωραντάρ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης 2Γ Μαθήματος «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 9 ου εξαμ. Σχ. ΧΜ, ΕΜΠ. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ.

Γεωραντάρ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης 2Γ Μαθήματος «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 9 ου εξαμ. Σχ. ΧΜ, ΕΜΠ. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ. Γεωραντάρ Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης 2Γ Μαθήματος «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 9 ου εξαμ. Σχ. ΧΜ, ΕΜΠ ntua ACADEMIC OPEN COURSES Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων

ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ιαχείριση Περιβάλλοντος για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 26 Νοεμβρίου 2009, Ομοτ. Καθ. Θ. Τάσιος - ΕΜΠ Ομοτ. Καθ. Θ. Τάσιος - ΕΜΠ 26 Νοεμβρίου 2009, Καθ. Ε. Μαϊστρου - ΕΜΠ 26 Νοεμβρίου 2009, Καθ. Ε. Μαϊστρου - ΕΜΠ 26 Νοεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Τηλ. 2310998974 2310992725 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Αγγελακοπούλου Ελένη, Υ.Δρ.ΕΜΠ Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Α. Μοροπούλου Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Π α κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 7 : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 6: Ποιοτικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών Διδάσκοντες: Α. Παϊπέτης, Αν. Καθηγητής, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Π. Μούνδουλας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους

Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους Ο ρόλος και η ανάγκη συνεργασίας των ερευνητικών εργαστηρίων δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εταιρία συµβούλων µηχανικών Αντικείµενα: Ποιοτικός Έλεγχος οµικών Υλικών Σύµβουλοι Ποιοτικού Ελέγχου Έργων Επιθεωρήσεις Κατασκευών Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Οι μέθοδοι μη-καταστροφικού ελέγχου του σκυροδέματος (ή έμμεσες μέθοδοι) αποσκοπούν στην εκτίμηση ορισμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του υλικού σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας - εκπαιδευτικές προοπτικές για την προστασία της κοινής πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΙΤΗ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Euromed Heritage 4. Programme funded by the European Union Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας για την ανάδειξη κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μελέτης Ιερών Μονών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Προβλήματα φθοράς και παθολογίας μνημείων: Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» «Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χηµικός Μηχανικός, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΤΕΕ Προστασία της Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Γ. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΕΠΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Βιογραφικό Σημείωμα - Θεουλάκης Παναγιώτης Ιανουάριος 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ. ηµοσιεύσεις Εργαστηρίου Τεχνικών Υλικών Τεύχος 2 ΑΘΗΝΑ 2003

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ. ηµοσιεύσεις Εργαστηρίου Τεχνικών Υλικών Τεύχος 2 ΑΘΗΝΑ 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΥΠ. Ρ.Ε.Μ.Π. 33,0 C 32

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) Μάθημα 9.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) 15.1 Εισαγωγή Ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων ολοκληρώνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον από την εκτέλεσή τους, επειδή η διαπίστωση τυχόν ρηγμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Γενικά 2. Μέθοδοι 3. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση των υλικών διακρίνονται σε: καταστροφικούς (ΚΕ) μη καταστροφικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κριτήρια-Μεθοδολογία-Πρότυπα

Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κριτήρια-Μεθοδολογία-Πρότυπα Επιστημονικές Ημερίδες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προβλήματα Φθοράς και Παθολογίας Μνημείων: Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης και Αποκατάστασης Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κριτήρια-Μεθοδολογία-Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων. Σχολής Χημικών Μηχανικών

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων. Σχολής Χημικών Μηχανικών Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Χημικών Μηχανικών Ποιότητα Ζωής Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Ενεργειακή Περιβάλλον Διαχείριση Ποιότητα Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξοικονόµηση Ενέργειας & Ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση Εφαρµογές σε Νέα κτίρια / Ανακατασκευές / Αναπαλαιώσεις Σχολείων, Νοσοκοµείων, ηµόσιων κτιρίων, Ξενοδοχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

elaich Οδηγός Educational Toolkit

elaich Οδηγός Educational Toolkit elaich Educational Toolkit Για εκπαιδευτικούς και φορείς πολιτισμού συνεισφέρει στην αφύπνιση των νέων σχετικά με τις αξίες, τις αρχές και τις προκλήσεις διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς CULTURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Ν. ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Δ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και Ν.Ι. ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011 Αρχιτεκτονική µε-τη τη-γη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίµηση και αποτίµηση της τεχνικής µε γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Οκτώβριος 2011 Περιεχόµενα παρουσίασης Γιατί αρχιτεκτονική µε-τη-γη?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ιδακτορική ιατριβή Γ.-Φοίβος Σαργέντης

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

και Τουρκίας διεπιστημονικής συνεργασίας Π. Μούνδουλας Δρ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ Α. Μπακόλας Δρ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ

και Τουρκίας διεπιστημονικής συνεργασίας Π. Μούνδουλας Δρ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ Α. Μπακόλας Δρ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ELAICH - Educational linkage approach in cultural heritage Euromed Heritage 4. Programme funded by the European Union EUROMED ELAICH DISSEMINATION EVENT,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Θέματα για το μάθημα Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 7 ου εξαμήνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ν. Καραγιάννης, Μ. Kαρόγλου, Α. Μπακόλας, Α. Μοροπούλου Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

9ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων. Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016

9ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων. Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ 9ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENPI-Project MED-ALGAE

ENPI-Project MED-ALGAE ENPI-Project MED-ALGAE Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Δρ Πολύκαρπος Πολυκάρπου Το Έργο MED-ALGAE Το Έργο Medalgae, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI «Θαλάσσια Λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΩΝΙΑ) Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΩΝΙΑ) Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΩΝΙΑ) Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γεννήθηκε στις 28-12-1952 και μεγάλωσε στη Ρόδο. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εργασία στα πλαίσια του

Οδηγίες για την εργασία στα πλαίσια του Αποκατάσταση Οδηγίες για την εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. Αειφόρος Ενέργεια & Περιβάλλον υπ. Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. Managing Partner Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παρακολούθησης, Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείµενο H µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης όψεων και αφορούν τη στερέωση των µαρµάρων που είναι επενδεδυµένες οι εξωτερικές πλευρές του συγκροτήµατος. 2.Περιγραφη Κτιριων

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα

Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα Ανάλυση περιβαλλοντικής ανταπόδοσης με τους ρυθμιστές στροφών της ΑΒΒ Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις παραγωγής (EPD Environmental Product Declaration) επιχειρούν να περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα Το έργο ELIH MED Εnergy efficiency in Low Income Housing in the Mediterranean Eνεργειακή αποδοτικότητα σε Κατοικίες Πολιτών Χαμηλού Εισοδήματος στη Μεσόγειο Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα MED on the

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ---------------------------------------------------------------------- 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Χ.-Τ. Γκαλµπένης 1, Κ. Τσακαλάκης 2, Σ. Τσίµας 1 1 Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Η Ειρήνη Εφεσίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1969. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 03: 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

HELECO 03: 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 03: 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (LIFETIME ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνωστικός Έλεγχος Υλικών και Φθοράς Υλικά Επεµβάσεων Συντήρησης σε Κτίριο Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς από Φέρουσα Λιθοδοµή και Οπλισµένο Σκυρόδεµα. Η Βιοµηχανία ΕΜΑΓΕ στην Κέα. Diagnostic Investigation

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα