ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα KEYWORDS: Έλεγχος ποιότητας, θερµογραφία υπερύθρου, µικροσκοπία οπτικών ιών, υπερηχοσκόπηηση, γεωραντάρ, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, κρουσιµετρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των κατασκευών/ υποδοµών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πώς µε τη χρήση ορισµένων µη καταστρεπτικών τεχνικών, όπως είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η θερµογραφία υπερύθρου, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η υπερηχοσκόπηση, το γεωραντάρ και η κρουσιµετρία, µπορεί να πραγµατοποιηθεί χαρακτηρισµός των υλικών και των τοιχοποιιών, αλλά και να αποτιµηθεί η δράση των περιβαλλοντικών φορτίων στις κατασκευές. Η δυνατότητα που παρέχει της επί τόπου εξέτασης, στην κλίµακα των κτιρίων, καθιστά τη χρήση του ένα καινοτόµο εργαλείο για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας τους. ASSESSMENT OF CONSTRUCTIONS-INFRASTRUCTURES SUSTAINABILITY WITH OF THE USE OF NDT Α. Μoropoulou, Μ. Karoglou, Ν.P. Avdelidis, Ε. Αggelakopoulou, A. Bakolas National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Section of Materials Science and Engineering, Zografou Campus 15780, Athens, Greece KEYWORDS: Quality control, infrared thermography, fiber optics microscopy, ultrasonics, ground penetrating radar, digital image processing, schmidt hammer test ABSTRACT The use of non-destructive testing can contribute significantly to build environment sustainability. The non-destructive techniques used such as, infrared thermography, fiber optics microscopy, digital image processing, ultrasonics and ground penetrating radar and schmidt hammer test, contributes to materials characterization, as well as to the assessment of environmental decay factors impact on materials and structures/ infrastructures. Their ability to be applied in situ, without affecting the under investigation structure, composes an innovative tool for monitoring, preservation and quality control of structures/infrastructures. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στη διαχείριση των πόρων. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους καταναλώνονται ενέργεια, υλικά, νερό. Επιπλέον το δοµηµένο περιβάλλον επιδρά στις συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική, η αναζήτηση στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, κατάλληλου σχεδιασµού, για τη διασφάλιση της αειφορίας, της υγείας και της οικονοµικής ανεκτικότητας των κατασκευών, καθώς και χρήσης καινοτόµων τεχνολογιών στη µελέτη της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των κτιρίων και των υποδοµών. Ένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που συµβάλλουν στην αειφορία των κατασκευών είναι και ο µη καταστρεπτικός έλεγχος (Nondestructive testing). Με τη χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου είναι δυνατή η αποτίµηση της έκτασης των φθορών και των ελαττωµάτων µιας κατασκευής, σε πραγµατική κλίµακα, µε µικρό κόστος. Πρόσφατες αναβαθµίσεις στον εξοπλισµό του µη καταστρεπτικού ελέγχου, αλλά και στο συνοδευτικά λογισµικά του, έχουν αυξήσει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του και την αποδοχή τους από τη βιοµηχανία. Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου αποτελεί ένα «έµπειρο» πεδίο γνώσης, που απαιτεί τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση του µελετητή. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ένας µεγάλος αριθµός εφαρµογών µη καταστρεπτικών τεχνικών σε γέφυρες, σε αεροδρόµια, σε κτίρια, κ.α. [1]. Ειδικότερα στις κατασκευές από σκυρόδεµα συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων και χρόνου, παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες δε µπορούν να αποκτηθούν µε απλή οπτική παρατήρηση ή µε δειγµατοληψία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν µία βάση για µελλοντικές µελέτες και µία χρήσιµη πηγή για την ανάπτυξη προγραµµάτων συνεχούς παρακολούθησης και διατήρησης των δοµών αυτών. 2. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ρόλος των µη καταστρεπτικών τεχνικών είναι η ανίχνευση διαφορών ειδών ασυνεχειών στα υλικά, σχετικά µε το σχήµα, τη θέση και µε τον προσανατολισµό τους. Το επόµενο βήµα µετά την εφαρµογή τους είναι η λήψη αποφάσεων σχετικές µε το αν οι ασυνέχειες αυτές επιδρούν στην συνολική αποδοτικότητα των δοµών ή όχι. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται βάσει: -προτύπων, ειδικότερα αυτών που περιέχουν κριτήρια για την αποδοχή ή µη των ελαττωµάτων. Τα συχνότερα που χρησιµοποιούνται είναι αυτά των ΑΡΙ, ΑSME, ASTM και ΑWS. -τη χρήση αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο, τόσο όσον αφορά στις φυσικοχηµικές των υλικών όσο και τις µηχανικές ιδιότητες των υλικών [2]. Οι µη καταστρεπτικές τεχνικές σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους ελέγχου των υλικών και των κατασκευών παρουσιάζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα, όπως: δυνατότητα εξέτασης επί τόπου διατήρηση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής γρήγορη αποκάλυψη των αποτελεσµάτων χάρη στο υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των οργάνων που χρησιµοποιούνται παροχή τόσο ποιοτικών αλλά και ποσοτικών αποτελεσµάτων Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

3 εύκολη ανάγνωση των γραφηµάτων µε τη χρήση ειδικών λογισµικών Βέβαια υπάρχουν και επικρίσεις σχετικά µε την εφαρµογή τους. Τα περισσότερα προβλήµατα προκύπτουν για εφαρµογές µε πολυπλοκότητα στη δοµή τους, µε τη χρήση διαφόρων υλικών, καθώς επίσης και ότι τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδικευµένη γνώση από το προσωπικό που τις εφαρµόζει, αλλά και την έλλειψη σχετικών προτύπων για την εφαρµογή τους [3]. Για το λόγο αυτό απαιτείται σε εφαρµογές υψηλού ενδιαφέροντος, όπως αποτίµησης της φθοράς και της παθολογίας ιστορικών κτιρίων, τα αποτελέσµατά τους να συνεκτιµούνται µε τα αποτελέσµατα των αναλυτικών τεχνικών για περισσότερο ασφαλή αποτελέσµατα. Επιπλέον η έλλειψη προτύπων, ή στην περίπτωση που υπάρχουν το γεγονός ότι αφορούν σε συγκεκριµένες µεθόδους και σε συγκεκριµένα υλικά /συνθήκες, καθιστά την εφαρµογή και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους δύσκολη. 3. ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Τα δοµικά υλικά, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, αποτελούν µια κρίσιµη παράµετρο για την υλοποίηση ενός αειφόρου σχεδίου ανάπτυξης του δοµηµένου περιβάλλοντος, συνεπώς η γνώση της «περιβαλλοντικής» ποιότητάς τους αποτελεί τη βάση ανάπτυξής του. Από την άλλη η εκτίµηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στις κατασκευές αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη συντήρηση των υπαρχόντων κατασκευών και την αύξηση του χρόνου ζωής τους, αλλά και για τη διαχείριση και έλεγχο των κρίσιµων περιβαλλοντικών φορτίων. Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος των υλικών και των κατασκευών περιλαµβάνει µια σειρά από καινούργιες τεχνικές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω: Φορητό Μικροσκόπιο Οπτικών Ινών για την εξέταση των επιφανειών από την άποψη της υφής και της µικροδοµής των υλικών. Λογισµικά ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων επιφανειών για τη χαρτογράφηση της φθοράς τους και την αποτίµηση του πορώδους των δοµικών υλικών µε χρήση φωτογραφιών Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. Σύστηµα υπερηχοσκόπησης για την ανίχνευση ρωγµών πιθανών ατελειών, µικρορωγµών, κ.α., τον προσδιορισµό της κατανοµής της υγρασίας σε πορώδη υλικά, την αποτίµηση φυσικοχηµικής συµβατότητας στην διεπιφάνεια διαφορετικών υλικών. Υπέρυθρη θερµογραφία χαµηλού και υψηλού µήκος κύµατος για τον εντοπισµό ατελειών στα υπό εξέταση υλικά, καθώς επίσης και για επιθεώρηση επί τόπου της κατασκευής (ανίχνευση υγρασίας, έλεγχο θερµοµονώσεων, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) Σύστηµα γεωραντάρ για την εξέταση για την εξέταση των υλικών τόσο επιφανειακά όσο και σε βαθύτερα στρώµατα µε δυνατότητα ανίχνευσης προβληµάτων διαστρωµάτωσης, ρωγµών στα υλικά. Κρουσιµετρία για τον προσδιορισµό της οµοιοµορφίας του υλικού της τοιχοποιίας, κυρίως των λιθοσωµάτων, σε µια µεγάλη έκταση της κατασκευής Οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ένα πλήθος εφαρµογών τόσο σε καινούργιες όσο και σε ιστορικές κατασκευές (Κτίρια ΕΤΕ, ΟΕΚ, Μεσαιωνικές Οχυρώσεις Ρόδου/ Ηρακλείου, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών κλπ). Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρµογές: Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

4 3.1 Έλεγχος των υλικών/ Αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κλίµακα των κτιρίων Για τη διάγνωση της µορφολογία της επιφάνειας των υλικών, αλλά και την κατάσταση συντήρησης τους, τόσο στο εργαστήριο, όσο και επί τόπου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µικροσκοπία οπτικών ινών. Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής µπορούν να αποτιµηθούν οι διαβρωτικές δράσεις περιβαλλοντικών φορτίων, όπως είναι το αστικό ρυπασµένο περιβάλλον, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον στα υλικά και τις κατασκευές. Στην Εικόνα 2 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών αποκαλύπτονται επικαθίσεις σωµατιδίων σκόνης και αιθάλης σε επιφάνεια πεντελικού µάρµαρου στην Εθνική βιβλιοθήκη (Εικόνα 1) στο κέντρο της Αθήνας λόγω της δράσης της ρυπασµε νης ατµόσφαιρας[4]. Στην Εικόνα 4 φαίνονται οι εξανθήσεις αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος στο καµπαναριό του Αγ. Ιωάννη στη Σύµη (Εικόνα 3) από τη δράση του θαλάσσιου αερολύµατος [5]. Εικόνα 1: Κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Εικόνα 2: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία εξανθήσεων αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον Εικόνα 3: Αγ. Ιωάννης στη Σύµη, Καµπαναριό Εικόνα 4: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία εξανθήσεων αλάτων σε επιφάνεια σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον Πέρα από την παρατήρηση των προϊόντων φθοράς ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο προσδιορισµός του βάθους φθοράς. Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης µπορούν να εξεταστεί το βάθος φθοράς των υλικών. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η επιφάνεια εφαρµογής συστήµατος υπερήχων στις Μεσαιωνικές Οχυρώσεις της Ρόδου για τον υπολογισµό του βάθους φθοράς της τοιχοποιίας από τη δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Εικόνα 6 φαίνονται ο υπολογισµός της ταχύτητας υπερήχων και πώς αυτές οι µεταβολές αντιστοιχούν σε διαφορετικό βάθος φθοράς [6]. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

5 Εικόνα 5: Τοιχοποιία Εικόνα 6: Μέτρηση της ταχύτητας των υπερήχων και υπολογισµός του βάθους φθοράς 3.2. Μηχανικές Ιδιότητες Η τεχνική των υπερήχων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των ελαστικών σταθερών των υλικών, παράµετροι ιδιαίτερα σηµαντικοί κατά τη µελέτης της σεισµικής συµπεριφοράς των κατασκευών. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταχύτητας διάδοσης των διαµήκων και εγκαρσίων κυµάτων καθώς και των ελαστικών σταθερών (δυναµικό µέτρο ελαστικότητας (Ed), λόγος Poisson (νd) και µέτρο διάτµησης Gd) για τέσσερα είδη λίθων: µάρµαρο ιονύσου (MD), πωρόλιθο Ρεθύµνου (SR), πωρόλιθο Κύπρου (SC) και πωρόλιθο Ρόδου (SRh). Για τον προσδιορισµό της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων διαµέσου των υλικών χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Pundit-CNS Electronics µε 2 ακροδέκτες (ποµπό-δέκτη) συχνότητας 54 KHz. Πίνακας 1: Αποτελέσµατα ταχύτητα διαµήκων (C l ), εγκαρσίων (C t ) υπερηχητικών κυµάτων, δυναµικού µέτρου ελαστικότητας (Ε d ), λόγου Poisson (ν d ) και µέτρο διάτµησης (G d ). Λίθοι C l m/s C t m/s Ed GPa νd Gd GPa MD SR SC SRh Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τη χρήση των υπερήχων συγκρίθηκαν µε αυτά των µηχανικών δοκιµών και επιβεβαιώθηκαν [7]. Κατά συνέπεια η χρήση του συστήµατος της υπερηχόσκοπησης σε κτίρια επί τόπου µπορεί να παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τις ελαστικές σταθερές των υλικών. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

6 Σε επίπεδο τοιχοποιίας αναφέρεται το παράδειγµα εφαρµογής κρουσιµετρίας επιτόπου σε λίθους και οπτοπλίνθους στις πτέρυγες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών συχνότητα% του δείκτη αναπήδησης (Γεωργουσόπουλο, Γ & Χρονόπουλο, Μ. 2004) [8]. ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΙΘΩΝ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗ ΗΣΗΣ R Λ ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗ ΗΣΗΣ R Ο Σχήµα 1: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιµέτρων σε λίθους Σχήµα 2: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη αναπήδησης κρουσιµέτρων σε οπτόπλινθους Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 η µέση και συχνότερη τιµή του δείκτη αναπήδησης για τους µεν λίθους είναι ίση µε R Λ 40, ενώ για τους οπτοπλίνθους είναι R Ο 30 (Σχήµα 2). Οι τιµές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας µε χρήση ηµιεµπειρικών τύπων που έχουν αναπτυχθεί για παραδοσιακές τοιχοποιίες [9]. 3.3 Αποτίµηση της συµπεριφοράς µιας τοιχοποιίας σε φαινόµενα µεταφοράς µάζας/ θερµότητας Η υγρασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες φθοράς των δοµικών υλικών. Η δυνατότητα ανίχνευσής, αλλά και κατανοµής της υγρασίας επί τόπου µπορεί να γίνει µε τη χρήση της θερµογραφίας υπερύθρου. Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τις Μεσαιωνικές οχυρώσεις της Ρόδου, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί ασύµβατοι λίθοι αποκατάστασης όσον αφορά τα φυσικοµηχανικά χαρακτηριστικά τους µε το αυθεντικό δοµικό υλικό της τοιχοποιίας. Παρατηρώντας το θερµογράφηµα (Εικόνα 8) σε ένα τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων (Εικόνα 7) διακρίνονται τόσο τα διαφορετικά υλικά της τοιχοποιίας, λόγω του διαφορετικού συντελεστή εκποµπής τους, όσο και ο διαφορετικό τρόπος που άγουν την υγρασία σε αυτήν. Στο αριστερό κοµµάτι της Εικόνας 7 φαίνεται η αυθεντική τοιχοποιία που αντιστοιχεί στο θερµογράφηµα σε περιοχές µε χαµηλότερη θερµοκρασία, ενώ στο δεξί η αποκατάσταση µε περισσότερο συµπαγείς λίθους καθώς και µε τσιµεντοκονιάµατα που µεταβάλλουν το ισοζύγιο µεταφοράς υγρασίας και θερµότητας στην τοιχοποιία απεικονίζονται µε υψηλότερες θερµοκρασίες [10]. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

7 Εικόνα 7: Τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων της Ρόδου Εικόνα 8: Θερµογράφηµα της τοιχοποιίας της Εικόνας 7 Η ίδια µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον έλεγχο διαφυγών θερµότητας από τις τοιχοποιίες και να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. 3.4 Αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης Οι µη καταστρεπτικές που χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η θερµογραφία υπερύθρου, η µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων. Στη συνέχεια αναφέρεται µία εφαρµογή ενός λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων για την αποτίµηση επέµβασης καθαρισµού. Το υπό εξέταση κτίριο είναι στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας. Στην Εικόνα 9 φαίνεται η πιλοτική επέµβαση καθαρισµού µε µικρο-αµµοβολή σωµατιδίων Al 2 O 3 διαµέτρου 150µm, πίεσης έως 2atm και ακροφυσίου 1mm σε λίθινη επένδυση (Λίθος Καπανδρίτι). Στην Εικόνα 10 φαίνεται η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας σε περιοχές που έχουν εφαρµοστεί διαφορετικές µέθοδοι καθαρισµού. Στο αριστερό κοµµάτι έχει εφαρµοστεί µικροαµµοβολή, ενώ στο δεξί επίθεµα (ΝΗ) 4 CO 3 15%. Στην Εικόνα 10 φαίνεται ότι η εφαρµογή του επιθέµατος στη δεξιά πλευρά της εικόνας µετά την επεξεργασία έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα [11]. Εικόνα 9: Πιλοτική επέµβαση καθαρισµού στην Τράπεζα της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας Εικόνα 10: Ψηφιακή επεξεργασία περιοχών µε διαφορετικές πιλοτικές επεµβάσεις καθαρισµού Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

8 3.5. Έλεγχος ποιότητας κατασκευών από σκυρόδεµα/ ασφαλτοτάπητων Η συντήρηση και η ανακαίνιση δοµών από σκυρόδεµα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία για την αειφορικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για δεδοµένα που αφορούν στο χρόνο ζωής των κατασκευών από σκυρόδεµα και η γνώση της κατάστασης του σκυροδέµατος αποτελεί µία χρήσιµη παράµετρο για τη σχεδιασµό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοµών αυτών. Το συγκρότηµα του υδροθεραπευτηρίου της Καλλιθέας της Ρόδου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας κατασκευής από σκυρόδεµα του 1 ου µισού του 20 ου αιώνα. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1927 µε οπλισµένο σκυρόδεµα από τον ιταλό αρχιτέκτονα P. Lombardi. Το σκυρόδεµα της εποχής ήταν περισσότερο χονδρόκοκκο και δεν περιείχε υψηλά ποσοστά C 3 S όπως το σύγχρονο σκυρόδεµα. Για τη µελέτη της κατάστασης συντήρησής του εφαρµόστηκαν µη καταστρεπτικές, αλλά και καταστρεπτικές τεχνικές, έτσι ώστε από τη µία να κατανοηθεί η δράση των περιβαλλοντικών παραγόντων φθοράς στο σκυρόδεµα, από την άλλη να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά µε την ανθεκτικότητα των σκυροδεµάτων σε ένα επιθετικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της λεκάνης της Μεσογείου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για δύο κτίρια του συγκροτήµατος της ροτόντας και του τρούλου (Εικόνα 11, 12). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε το γεγονός, ότι τη στιγµή που έγιναν οι µετρήσεις (Σεπτέµβριος του 2001) δεν είχαν γίνει καµία επέµβαση στο κτίριο της Ροτόντας, ενώ το κτίριο του τρούλου είχε µόλις ολοκληρωθεί η επέµβαση µε gunite. Εικόνα 11: To κτίριο της Ροτόντας Εικόνα 12: To κτίριο του τρούλου Στην Εικόνα 13 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών φαίνεται η απώλεια συνδετικής ύλης και αδρανών, η δηµιουργία κενών και απόθεση αλάτων στο σκυρόδεµα, ενώ στην Εικόνα 14 φαίνεται το µέγεθος των κενών του gunite, αλλά και η ύπαρξη εξανθήσεων αλάτων. Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

9 Εικόνα 13: Επιφάνεια σκυροδέµατος x25 του κτιρίου Ροτόντας Εικόνα 14: Επιφάνεια gunite x25 του κτιρίου Τρούλου Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης υπολογίστηκε η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων σε διάφορα σηµεία του κτιρίου της Ροτόντας. Οι ταχύτητες της διάδοσης των υπερήχων κυµαίνονταν µεταξύ m/sec, τιµές πολύ χαµηλές συγκρινόµενες µε τις τιµές των σύγχρονων σκυροδεµάτων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κενών, αλλά και ανοµοιογένειας της δοµής του σκυροδέµατος που εξετάστηκε [5]. Μία άλλη εφαρµογή µε µεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον είναι ο έλεγχος ποιότητας οδοστρωµάτων στον κρατικό αερολιµένα Αθηνών, στο Ελληνικό. Με τη συνδυαστική χρήση θερµογραφίας υπερύθρου και συστήµατος γεωραντάρ επιχειρήθηκε η διάγνωση της κατάστασης και της φθοράς του οδοστρώµατος. Η µεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη σάρωση µεγάλων επιφανειών. Ο θερµογραφικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε βάσει του προτύπου ASTM D Στο θερµογράφηµα της Εικόνας 15 οι περιοχές µε υψηλότερες θερµοκρασίες αντιστοιχούν σε τµήµατα του οδοστρώµατος που παρουσίαζαν φθορά, αποτελέσµατα που επιβεβαιώθηκαν µε την εφαρµογή του συστήµατος του γεωραντάρ (Εικόνα 16 ) [12]. Εικόνα 15: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση της υπέρυθρης θερµογραφίας Εικόνα 16: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση του γεωραντάρ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος αποτελεί µία καινοτόµα µεθοδολογία που συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των υλικών και των κατασκευών, επιτρέποντας την εξέταση επί τόπου των κατασκευών, µε διασφάλιση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής τους, αλλά και την παροχή Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

10 άµεσων αποτελεσµάτων. Η χρήση του συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας, στην παρακολούθηση και στη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, αλλά και στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατασκευές. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Das P.C., Hardy M.S.A., Mc Cann D.N., Forde M.V. (2000), Specifications for competitive tendering of NDT inspection of bridges, In: Ryall M.J., Parke G.A.R., Harding J.E. (editors), Bridge management four, Telford Thomas, pp [2] Abd El-Ghany K.M., Farag M.M. (2000) Expert system to automate the finite element analysis for non-destructive testing, NDT&E International, Vol. 44, pp [3] McCann D. M., Forde M. C (2001), Review of NDT methods in the assessment of concrete and masonry structures, ΝDT & E International, Vol. 34, No 2, pp [4] Τεχνική έκθεση (2000), ιάγνωση της φθοράς των όψεων του ιστορικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & µελέτη των υλικών και των επεµβάσεων για τη συντήρηση τους, Επιστ.Υπευθ., Α. Μοροπούλου [5] Moropoulou A., Batis G., Bakolas A., Karoglou M., Aggelakopoulou E. (2003), Damage Assessment of Concrete structures exposed to aggressive marine environment by NDT and laboratory techniques, Sixth CANMET/ACI: Durability of Concrete Durability of Concrete, Editor: V.M. Malhotra, pp [6] Moropoulou A., Tsiourva Th., Theoulakis P., Christaras B., Koui M (1998), Non destructive evaluation of pilot scale treatments for porous stone consolidation in the Medieval City of Rhodes, PACT, J. European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, Vol. 56, pp [7] Moropoulou, A., Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., Pineli, T., Prasianakis, I (2003), Estimation of elastic constants of stones, used in historic monuments, using ultrasound techniques and mechanical tests. Correlation of the mechanical characteristics to the microstructure, 3 rd International Conference on Non-Destructive Testing of the Hellenic Society for NDT, Chania, Greece (in press). [8] Γεωργουσόπουλος, Γ. (2004), οµοστατική αποτίµηση και σχεδιασµός νέων επεµβάσεων αποκατάστασης στη δυτική και ανατολική πτέρυγα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών βάσει της διερεύνησης των υλικών και των προγενέστερων επεµβάσεων, Μεταπτυχιακή Εργασία, ΕΜΠ, ΠΜΣ «Προστασία Μνηµείων, Κατεύθυνση «Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης, (Επιβλέπουσα Καθ. Α. Μοροπούλου). [9] Χρονόπουλος, Μ., Παπαθεωδώρου, Θ. (1991), Συµπεριφορά παραδοσιακών αργολιθοδοµών υπό ανακυκλυζόµενη καταπόνηση, ΕΟΣ-ΕΜΠ. [10] Moropoulou A., Koui M., Avdelidis N.P., Achilleopoulos N. (1999), NDT for materials quality control, environmental impact assessment and management of cultural heritage, INSIGHT, J. of the British Institute of non-destructive testing, Vol.41, No 6, pp [11] Moropoulou A., Tsiourva Th., Bisbikou K., Tsantila V., Biscontin G., Longega G., Groggia M., Dalaklis E., Petritaki A (1997), Evaluation of cleaning procedures on the facades of the Bank of Greece historical building in the centre of Athens, in Proc. 4 th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, ed. A. Moropoulou, F. Zezza, E. Kollias & I. Papachristodoulou, Publ. Technical Chamber of Greece, Rhodes, Vol. 4, pp [12] Moropoulou Α., Avdelidis Ν.P., Koui M., Aggelopoulos A., Karmis P (2002), Infrared thermography and ground penetrating radar for airport pavements assessment, J. Nondestructive Testing & Evaluation, Vol. 18, No.1, pp Heleco 05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου

πολιτιστικής κληρονοµιάς Προς περιβάλλοντος στο όλο περιβάλλον

πολιτιστικής κληρονοµιάς Προς περιβάλλοντος στο όλο περιβάλλον Συνάντηση SUSCON, 18 Σεπτεµβρίου 2008, ΕΜΠ, Αίθουσα Τελετών ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. Μοροπούλου, καθ ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΠΕΤΚ, ρ. Μ. Καρόγλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΕ ROLE OF MATERIALS AND OF THE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπέρυθρης θερµογραφίας στο µη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωµάτων: θεωρία και εφαρµογές

Ο ρόλος της υπέρυθρης θερµογραφίας στο µη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωµάτων: θεωρία και εφαρµογές Ο ρόλος της υπέρυθρης θερµογραφίας στο µη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωµάτων: θεωρία και εφαρµογές Ν.Π. Αβδελίδης ρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: θερµογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωραντάρ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης 2Γ Μαθήματος «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 9 ου εξαμ. Σχ. ΧΜ, ΕΜΠ. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ.

Γεωραντάρ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης 2Γ Μαθήματος «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 9 ου εξαμ. Σχ. ΧΜ, ΕΜΠ. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ. Γεωραντάρ Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης 2Γ Μαθήματος «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 9 ου εξαμ. Σχ. ΧΜ, ΕΜΠ ntua ACADEMIC OPEN COURSES Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων

ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ιαχείριση Περιβάλλοντος για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μετά την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων µέσω της τεχνικής γεωραντάρ, ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυσή τους. Σκοπός της επεξεργασίας των αρχικών δεδοµένων που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 26 Νοεμβρίου 2009, Ομοτ. Καθ. Θ. Τάσιος - ΕΜΠ Ομοτ. Καθ. Θ. Τάσιος - ΕΜΠ 26 Νοεμβρίου 2009, Καθ. Ε. Μαϊστρου - ΕΜΠ 26 Νοεμβρίου 2009, Καθ. Ε. Μαϊστρου - ΕΜΠ 26 Νοεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Τηλ. 2310998974 2310992725 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Αειφορία και η Επίδρασή της στο Σχεδιασμό των Κατασκευών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Αειφορία και η Επίδρασή της στο Σχεδιασμό των Κατασκευών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Αειφορία και η Επίδρασή της στο Σχεδιασμό των Κατασκευών Σύγχρονες Τάσεις στην Κατεύθυνση της Αειφόρου Κατασκευής Αντωνία Μοροπούλου Αντιπρύτανις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης

Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES Μεθοδολογία Διαγνωστικής Μελέτης Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των µνηµείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Αγγελακοπούλου Ελένη, Υ.Δρ.ΕΜΠ Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Α. Μοροπούλου Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 6: Ποιοτικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών Διδάσκοντες: Α. Παϊπέτης, Αν. Καθηγητής, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους

Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους Πρότυπα, μεθοδολογία και τεχνικές για τον ολικό έλεγχο ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους Ο ρόλος και η ανάγκη συνεργασίας των ερευνητικών εργαστηρίων δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των μνημείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ιπλωµατική Εργασία Γεώργιος Κ. Πανούσης Επιβλέπων ρ. Χάρης Γαντές Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 4/ Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 4/ Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠ «ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 9 30-14 30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠ «ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» Θεματικές Ενότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Π. Μούνδουλας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εταιρία συµβούλων µηχανικών Αντικείµενα: Ποιοτικός Έλεγχος οµικών Υλικών Σύµβουλοι Ποιοτικού Ελέγχου Έργων Επιθεωρήσεις Κατασκευών Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Π α κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 7 : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Οι μέθοδοι μη-καταστροφικού ελέγχου του σκυροδέματος (ή έμμεσες μέθοδοι) αποσκοπούν στην εκτίμηση ορισμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του υλικού σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας - εκπαιδευτικές προοπτικές για την προστασία της κοινής πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Euromed Heritage 4. Programme funded by the European Union Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας για την ανάδειξη κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μελέτης Ιερών Μονών του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο θέμα του μη καταστρεπτικού ελέγχου. Αρχικά, ο αναγνώστης εισάγεται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο με σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας ο C

Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας ο C Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας 20-80 ο C Σ. Τσιβιλής, Μ. Φλίσκα, Ο. Μανούκα, Β. Μπενέκης & Α. Σκαροπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανόργανης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΙΤΗ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βιογραφικό Σηµείωµα Μαρίας Κουή, Καθηγήτριας ΕΜΠ Αθήνα 2010 1 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Διεύθυνση οικίας : Γιαννούλη Αιτωλού

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»

«Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» «Στρατηγική - Ερευνητικές Προτεραιότητες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χηµικός Μηχανικός, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΤΕΕ Προστασία της Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Προβλήματα φθοράς και παθολογίας μνημείων: Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Βιογραφικό Σημείωμα - Θεουλάκης Παναγιώτης Ιανουάριος 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Γ. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΕΠΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) Μάθημα 9.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) 15.1 Εισαγωγή Ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων ολοκληρώνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον από την εκτέλεσή τους, επειδή η διαπίστωση τυχόν ρηγμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11α. Μεθοδολογία Monitoring & Targeting Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Γενικά 2. Μέθοδοι 3. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση των υλικών διακρίνονται σε: καταστροφικούς (ΚΕ) μη καταστροφικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας Ρωμοσιός Γεώργιος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ. ηµοσιεύσεις Εργαστηρίου Τεχνικών Υλικών Τεύχος 2 ΑΘΗΝΑ 2003

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ. ηµοσιεύσεις Εργαστηρίου Τεχνικών Υλικών Τεύχος 2 ΑΘΗΝΑ 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΥΠ. Ρ.Ε.Μ.Π. 33,0 C 32

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κριτήρια-Μεθοδολογία-Πρότυπα

Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κριτήρια-Μεθοδολογία-Πρότυπα Επιστημονικές Ημερίδες για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προβλήματα Φθοράς και Παθολογίας Μνημείων: Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης και Αποκατάστασης Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Κριτήρια-Μεθοδολογία-Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS Καθ. Νικόλαος Νικολαΐδης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης σας προσκαλεί στην Ημερίδα με Θέμα Πόρων (CYBERSENSORS)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο

Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο Ι. Τζουβαδάκης (επ. Καθ.) Σχολή Πολ. Μηχ/κών Ε.Μ.Π. Α. Σωτηροπούλου (επ. Καθ.) Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Γ. Πουλάκος (αν. Καθ.) Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές PAVEtheWAySTE LIFE14 ENV/GR/000722 Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµβολή των Φυσικών και ιακοσµητικών Λίθων στην Αειφόρο Κατασκευή

Η Συµβολή των Φυσικών και ιακοσµητικών Λίθων στην Αειφόρο Κατασκευή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η Συµβολή των Φυσικών και ιακοσµητικών Λίθων στην

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων. Σχολής Χημικών Μηχανικών

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων. Σχολής Χημικών Μηχανικών Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Χημικών Μηχανικών Ποιότητα Ζωής Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Ενεργειακή Περιβάλλον Διαχείριση Ποιότητα Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δ.Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομικά Συστήματα Επιλογή κατάλληλου υλικού καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη συστήµατος lidar 6-µηκών κύµατος για την ανάκτηση των µικροφυσικών και χηµικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξοικονόµηση Ενέργειας & Ελευθερία στην αρχιτεκτονική έκφραση Εφαρµογές σε Νέα κτίρια / Ανακατασκευές / Αναπαλαιώσεις Σχολείων, Νοσοκοµείων, ηµόσιων κτιρίων, Ξενοδοχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Στρατηγικές και μέθοδοι ενίσχυσης ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Κωνσταντίνος Σπυράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Page: 1 Αθήνα Απρίλιος 2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Στόχος της έρευνας Στόχος της έρευνας είναι διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ LIDAR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Τίτλος Έργου: Αξιολόγηση Φωτοχηµικών Μοντέλων των Αιωρούµενων Σωµατιδίων και του Όζοντος στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ,, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ,, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ,, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ: ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. της. Μαρίας Κουή, Καθηγήτριας ΕΜΠ

Βιογραφικό Σημείωμα. της. Μαρίας Κουή, Καθηγήτριας ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα της Μαρίας Κουή, Καθηγήτριας ΕΜΠ Αθήνα 2017 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Διεύθυνση οικίας : Γιαννούλη Αιτωλού

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

elaich Οδηγός Educational Toolkit

elaich Οδηγός Educational Toolkit elaich Educational Toolkit Για εκπαιδευτικούς και φορείς πολιτισμού συνεισφέρει στην αφύπνιση των νέων σχετικά με τις αξίες, τις αρχές και τις προκλήσεις διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς CULTURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011 Αρχιτεκτονική µε-τη τη-γη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίµηση και αποτίµηση της τεχνικής µε γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Οκτώβριος 2011 Περιεχόµενα παρουσίασης Γιατί αρχιτεκτονική µε-τη-γη?

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC)

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ανδρέας Λαμπρόπουλος Senior Lecturer, University of Brighton, A.Lampropoulos@brighton.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)

T.E.I. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) T.E.I. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προϋποθέσεις εφαρμογής Στόχοι Πρότυπα Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής Στάδια

Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προϋποθέσεις εφαρμογής Στόχοι Πρότυπα Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής Στάδια Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προϋποθέσεις εφαρμογής Στόχοι Πρότυπα Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής Στάδια Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σημασία στην ανάλυση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΦΑΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 «ΥΛΙΚΑ»: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα