ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)"

Transcript

1 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. την 15 Νοεµβρίου 2005 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων. Ο Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Γεώργιος Χαρ. Κόλλιας Φραγκίσκος Γεωρ. ουκέρης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Κατάσταση Αποτελεσµάτων για την Περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2005 F-2 Ισολογισµός της 30 Σεπτεµβρίου 2005 F-3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2005 F-4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2004 F-5 Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την Περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2005 F-6 Σηµειώσεις στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Παράρτηµα Ι Συµφωνίες του Ισολογισµού της 1 ης Ιανουαρίου 2004 και των οικονοµικών καταστάσεων της 30 ης Σεπτεµβρίου 2004 και 31 ης εκεµβρίου 2004 F-7 Ι-1 Παράρτηµα ΙΙ Θυγατρικές Εταιρείες της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις ανά Εταιρεία ΙΙ-1

3 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία µετοχών) 30/9 30/9 30/9 30/9 Σηµειώσεις ΕΣΟ Α: Καθαρές πωλήσεις Κόστος πωλήσεων (51.011) (51.066) (18.620) (18.829) Μεικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 6 (13.101) (12.804) (6.654) (6.607) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 7 (148) (398) Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) 8 (1.492) (1.476) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρείες αποτιµώµενες στην καθαρή θέση ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόροι εισοδήµατος 9 (1.234) (1.579) (134) (444) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ Αποδιδόµενο σε: Μετόχους της µητρικής εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη ανα µετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 10 0,20 0,23 0,12 0,13 Αποµειωµένα Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών, βασικός και αποµειωµένος Βασικός Αποµειωµένος Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων F - 2

4 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία µετοχών) 1/7-30/9 1/7-30/9 1/7-30/9 1/7-30/9 Σηµειώσεις ΕΣΟ Α: Καθαρές πωλήσεις Κόστος πωλήσεων (17.751) (19.475) (6.725) (8.002) Μεικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (4.360) (4.358) (2.346) (2.195) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 51 (109) Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (426) (561) (194) (233) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρείες αποτιµώµενες στην καθαρή θέση ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόροι εισοδήµατος (547) (574) (23) (148) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ Αποδιδόµενο σε: Μετόχους της µητρικής εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη ανα µετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 0,10 0,10 0,00 0,02 Αποµειωµένα Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων F - 2

5 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 30 Σεπτ/ρίου 31 εκεµβρίου 30 Σεπτ/ρίου 31 εκεµβρίου Σηµειώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο ενεργητικό Ενσώµατα πάγια στοιχεία Υπεραξία Ασώµατα πάγια στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές Συµµετοχές ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος - - Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό: Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Χρεόγραφα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Χρηµατικά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Ζηµίες εις νέον Συναλλαγµατικές ιαφορές Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικά ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσµα δάνεια Επιχορηγήσεις Αναβαλλόµενη Φορολογία Παθητικού Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Παράγωγα Χρηµ. Προϊόντα Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: Εµπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση Φόροι πληρωτέοι εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων F-3

6 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Λοιπά Σωρευµένα κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά αποθεµατικά κέρδη Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσεως Μερίσµατα χρήσης (2.015) (2.015) 0 (2.015) ιακοπή ενοποίησης θυγατρικής (202) (202) (585) (787) Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Λοιπά Ίδιες Σωρευµένα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά αποθεµατικά µετοχές κέρδη Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσεως Μερίσµατα (2.015) (2.015) Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων F-4

7 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται ικαιώµατα Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας µειοψηφίας Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Λοιπά Σωρευµένα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά αποθεµατικά κέρδη Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσεως Μερίσµατα (1.727) (1.727) - (1.727) 0 Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Λοιπά Σωρευµένα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο αποθεµατικά αποθεµατικά κέρδη Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσεως Μερίσµατα (1.727) (1.727) Υπόλοιπο, 30 Σεπτεµβρίου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων F-5

8 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Λειτουργικές ραστηριότητες: Κέρδη/προ φόρων Πλέον/µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων Μείωση/(αύξηση) πελατών Μείωση/(αύξηση) λοιπών απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση προµηθευτών (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Τόκοι Πληρωθέντες Καταβεβληµένοι φόροι (α) Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής / εξαγορά θυγατρικής Εσοδο από πώληση µετοχών θυγατρικής Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα (β) Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδ. δραστ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού Μερίσµατα πληρωθέντα (γ) Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηµατ. δραστ Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων F-6

9 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ηµοκρατίας και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. «Ανώνυµος Εµπορική Βιοµηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» λειτoυργεί ως Αvώvυµoς Εταιρεία από τo 1982 (ΦΕΚ 2829/ ) και υπόκειται στο ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό µητρώoυ 7922/06/Β/86/52. Η διάρκεια της Εταιρείας είvαι 100ετής, λήγει στις 31/12/2082 και η έδρα της βρίσκεται στo ήµo Κηφισιάς Αττικής, oδός Θηβαΐδoς 15 και Κoρvηλίoυ, Νέα Κηφισιά, Τηλ Σκoπός της Εταιρείας, σύµφωvα µε τo άρθρo 2 τoυ Καταστατικoύ της, µετά τηv τρoπoπoίηση της απόφασης της Τακτικής Γεvικής Συvέλευσης τωv µετόχωv της 21ης Ioυvίoυ 1996 (ΦΕΚ 5656/2.8.96) είvαι: η εµπoρία, παραγωγή και µεταπώληση, εισαγωγή και εξαγωγή µηχαvώv, οχηµάτων, αvταλλακτικώv και εξαρτηµάτωv, συµπεριλαµβανοµένων ελαστικών αυτών, καθώς και καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αvτιπρoσωπειώv µηχαvηµάτωv, αvταλλακτικώv και εξαρτηµάτωv, η αγoρά και εκµετάλλευση πλoίωv και µηχαvηµάτωv, η αvάληψη και εκτέλεση εργoλαβιώv και υπεργoλαβιώv χωµατoυργικώv έργωv ως και η άσκηση πάσης φύσεως vαυτιλιακώv εργασιώv. Κατά την τελευταία πενταετία το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε λόγω των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο και λόγω της επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας. Συγκεκριµένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 21/06/96 αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού µε επέκταση του σκοπού της Εταιρείας, όπως ορίσθηκε παραπάνω. Η εν λόγω τροποποίηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στις 31/07/96 µε την υπ αριθµ. Κ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δηµοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5656/ ) Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία µπορεί: να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ακόµη και µε την απόκτηση µετοχών ανώνυµης Εταιρείας να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 και την 31 η εκεµβρίου 2004 ο Όµιλος απασχολούσε 383 και 381 εργαζοµένους αντίστοιχα. F-7

10 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: (a) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες ενδιάµεσες απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (στο εξής οικονοµικές καταστάσεις) έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής ΠΧΠ), (1 Ιανουαρίου 2004) αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. Όπως περαιτέρω περιγράφεται στη Σηµείωση 2 (γ), οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζοντας το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» µε ηµεροµηνία µετάβασης τη 1 η Ιανουαρίου 2004 και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». (β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε και οι Ελληνικές θυγατρικές της, έως την 31 εκεµβρίου 2004, τηρούσαν τα λογιστικά τους βιβλία και ετοίµαζαν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι ξένη θυγατρική της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε τηρεί τα λογιστικά της στοιχεία και ετοιµάζει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς της χώρας στην οποία λειτουργεί (Βουλγαρία). Από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η µητρική Εταιρεία και οι Ελληνικές θυγατρικές της υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές τους οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχουν το δικαίωµα εξακολουθούν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οικονοµικές καταστάσεις της ξένης θυγατρικής και οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των ελληνικών θυγατρικών προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ΠΧΠ. Οι κύριες εξωλογιστικές εγγραφές που διενεργήθηκαν επί των ισολογισµών της 1 ης Ιανουαρίου 2004 και των οικονοµικών καταστάσεων της 30 ης Σεπτεµβρίου 2004 και 31 ης εκεµβρίου 2004 προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε τα ΠΧΠ και οι σηµαντικές διαφορές προσαρµογής και αναµόρφωσης παρουσιάζονται στo Παράρτηµα Ι. (γ) Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους (απλές και ενοποιηµένες) από την χρήση που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2005 εφεξής σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. εφάρµοσε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. F-8

11 Με βάση τις διατάξεις του ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ», στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Σύµφωνα επίσης µε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» και τον προαναφερόµενο ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης. πρόκειται να συντάξει και να εκδώσει τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ΠΧΠ εντός των χρονικών προθεσµιών που ορίζει ο νόµος ενώ η ηµεροµηνία των οικονοµικών αυτών καταστάσεων θα είναι η 31 εκεµβρίου Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την 31 εκεµβρίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων. Επειδή όµως το σύνολο των Προτύπων και ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 31 εκεµβρίου 2005 δεν είναι γνωστά κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των συνηµµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, ο Όµιλος συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ιερµηνείες τα οποία είχαν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους (Σεπτέµβριος 2005). Το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» παρέχει τη δυνατότητα ειδικά κατά τη µετάβαση στα ΠΧΠ να εφαρµοσθούν ορισµένες εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις τους. Οι εναλλακτικοί χειρισµοί εξαιρέσεις που εφαρµόστηκαν κατά τη διαδικασία µετάβασης είναι οι εξής: (i) επέλεξε να µην εφαρµόσει το ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» αναδροµικά, για συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες προέκυψαν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004). Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» σχετικά µε τις προγενέστερες συνενώσεις επιχειρήσεων ο Όµιλος: διατήρησε την ίδια ταξινόµηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις που συνέτασσε βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ»), αναγνώρισε το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ που είχε αποκτηθεί ή αναληφθεί σε συνενώσεις επιχειρήσεων εκτός: - συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που δεν είχαν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και, - στοιχείων ενεργητικού περιλαµβανοµένης υπεραξίας επιχείρησης και στοιχείων παθητικού τα οποία δεν είχαν αναγνωριστεί στον ενοποιηµένο ισολογισµό του Οµίλου σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και τα οποία, επιπλέον, δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ΠΧΠ στον ισολογισµό της εξαγορασθείσας. F-9

12 εξαίρεσε/ διέγραψε από τον ενοποιηµένο ισολογισµό έναρξης κάθε στοιχείο το οποίο αναγνωρίσθηκε σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα και το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης ως στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ΠΧΠ οι διαφορές ενοποίησης που εµφανίζονταν βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα εις νέο κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. (ii) επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώµατες ακινητοποιήσεις) σε εύλογες αξίες οι οποίες και αποτέλεσαν το τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα εις νέο της 1 Ιανουαρίου (iii) σε σχέση µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού για αποχώρηση από την υπηρεσία, το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών αναγνωρίστηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Για τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προέκυψαν εντός του 2004 και µεταγενέστερα, εφαρµόστηκε η µέθοδος του περιθωρίου («Corridor Approach»). Η εξαίρεση αυτή εφαρµόστηκε για όλα τα σχετικά προγράµµατα που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης. (iv) (v) οι εκτιµήσεις της ιοίκησης µε βάση τα ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ΠΧΠ δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα κατά την ηµεροµηνία αυτή (µετά από τις εγγραφές προσαρµογής που καταχωρήθηκαν προκειµένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές αρχές), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες. επέλεξε να εφαρµόσει τις διατάξεις του ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Αναγνώριση και Μεταγενέστερη Αποτίµηση» από την 1 Ιανουαρίου 2005, και όχι από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ και παράλληλα διατήρησε την ίδια ταξινόµηση για τα στοιχεία που εµπίπτουν στο πρότυπο αυτό µε τις οικονοµικές καταστάσεις που συνέτασσε βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ») στις συγκριτικές οικονοµικές της καταστάσεις. (δ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε ενέκρινε τις ενδιάµεσες απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2005, στις 15 Νοεµβρίου (ε) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως/περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. F-10

13 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων µε 30/09/2005. Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι απλές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και των θυγατρικών ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και ELTRAK BULGARIA LTD, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της, έχουν ενσωµατωθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης (Σηµείωση 13). 4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ: Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Μισθοί και Ηµεροµίσθια Εργοδοτικές εισφορές Πρόβλεψη λοιπών αµοιβών εξόδων προσωπικού Λοιπά έξοδα προσωπικού (περιλαµβάνει αποζηµιώσεις απολύσεων) Σύνολο Μισθοδοσίας Μείον: έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος παραγωγής Έξοδα Μισθοδοσίας (Σηµείωση 6) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Οι Αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Έξοδα Αποσβέσεων (Σηµείωση 6) F-11

14 6. ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Μισθοδοσία (Σηµείωση 4) Έξοδα ιαφήµισης και προώθησης Αµοιβές Τρίτων Αποσβέσεις (Σηµείωση 5) Έξοδα ενοικίων Προµήθειες Παροχές τρίτων Ασφάλιστρα Επισκευές και συντηρήσεις Έξοδα µεταφορών Φόροι Τέλη Αναλώσιµα Έξοδα ταξιδιών Λοιπά Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) : Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Προµήθειες από πωλήσεις Ενοίκια κτιρίων Λοιπά Σύνολο F-12

15 8. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α/(ΕΞΟ Α): Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Τόκοι µακροπρόθεσµών δανείων (Σηµείωση 21) Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (Σηµείωση 24) Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων Μερίσµατα από συµµετοχές Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έσοδα κεφαλαίου Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ: Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για την χρήση 2005 είναι 32% (35% έως την 31 η εκεµβρίου 2004). Τον Νοέµβριο του 2004 εγκρίθηκε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το οποίο ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων µειώνεται σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριµένα, για τις χρήσεις 2005 και 2006 ο φορολογικός συντελεστής θα µειωθεί στο 32% και 29% αντίστοιχα, ενώ από τη χρήση 2007 και µεταγενέστερα θα διαµορφωθεί στο 25%. Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Φόρος εισοδήµατος χρήσεως Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων F-13

16 Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (32% και 35%) Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 31 η εκεµβρίου Αναφορικά µε τις θυγατρικές της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα IΙ. Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στη ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και τις θυγατρικές της. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, καθώς θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. Υπόλοιπο έναρξης, 1 η Ιανουαρίου Πίστωση απευθείας στα ίδια κεφάλαια Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως Υπόλοιπο, 31 η εκεµβρίου Υπόλοιπο έναρξης, 1 η Ιανουαρίου Χρέωση απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως Υπόλοιπο, 30 η Σεπτεµβρίου F-14

17 Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον επισυναπτόµενο ενοποιηµένο ισολογισµό ως εξής: 30/9/ /12/2004 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού - Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ακαθάριστος αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού - Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Λοιπά Ακαθάριστος αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού Καθαρός αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού /9/ /12/2004 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού - Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Ακαθάριστος αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού - Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Λοιπά Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού Καθαρός Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος παθητικού F-15

18 10. ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: Ο υπολογισµός των βασικών και αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 και 2004 έχει ως εξής: 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Καθαρό κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους της µητρικής Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Κέρδη ανά µετοχή 0,20 0,23 0,12 0, ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιή σεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Γήπεδα Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ Πωλήσεις/διαγραφές η εκεµβρίου ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 η Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσεως Πωλήσεις/διαγραφές η εκεµβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 η εκεµβρίου F-16

19 Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός F-17 Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιή σεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Γήπεδα Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες ιακοπή ενοποίησης ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε Πωλήσεις/διαγραφές η Σεπτεµβρίου ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 η Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσεως ιακοπή ενοποίησης ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε Πωλήσεις/διαγραφές η Σεπτεµβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 η Σεπτεµβρίου Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιή σεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Γήπεδα Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ Πωλήσεις/διαγραφές η εκεµβρίου ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 η Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσεως Πωλήσεις/διαγραφές η εκεµβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 η εκεµβρίου Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιή σεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Γήπεδα Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις/διαγραφές η Σεπτεµβρίου ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 η Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσεως Πωλήσεις/διαγραφές η Σεπτεµβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 η Σεπτεµβρίου

20 Χρήση της εύλογης αξίας ως τεκµαρτό κόστος: Εντός του 2004 ο Όµιλος ανέθεσε σε µία εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών να διενεργήσει εκτίµηση της αξίας των γηπέδων, των κτιρίων και του µηχανολογικού εξοπλισµού της κατά την 1 η Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ). Οι εκτιµήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες µεθόδους αποτίµησης ανάλογα µε τη φύση και τη χρήση των εκτιµηθέντων παγίων στοιχείων. Οι βασικές µέθοδοι εκτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: Η µέθοδος της αγοραίας αξίας για τα γήπεδα και οικόπεδα, H µέθοδος της αγοραίας αξίας και/ή µέθοδος του µελλοντικού εσόδου για τα αστικά κτίρια και, Η µέθοδος του αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης για τα βιοµηχανικά κτήρια. Επιπροσθέτως, οι εκτιµητές προσδιόρισαν τις οικονοµικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων από την ηµεροµηνία κτήσης ή κατασκευής, οι οποίες παρατίθενται στη Σηµείωση 3. Οι αποσβέσεις στην συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων καθορίστηκαν µετά την αφαίρεση από την ωφέλιµη οικονοµική ζωή κάθε παγίου, των ετών που παρείλθαν από την ηµεροµηνία κτήσης ή κατασκευής ως την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Η ΕΛΤΡΑΚ χρησιµοποίησε στον ισολογισµό πρώτης εφαρµογής των ΠΧΠ τις εύλογες αξίες όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, ως τεκµαρτό κόστος βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΠΧΠ 1. Οι συνολικές αναπροσαρµογές που προέκυψαν σε σχέση µε τα λογιστικά υπόλοιπα βάσει των προηγούµενων ΕΛΠ, ανά κατηγορία παγίου είναι οι κάτωθι: 1 η Ιανουαρίου η Ιανουαρίου 2004 Αύξηση αξίας Μείωση αξίας Σύνολο Αύξηση αξίας Μείωση αξίας Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Φορολογική αναπροσαρµογή αξιών των γηπέδων και κτιρίων: Σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, η αξία των γηπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόζεται ανά τέσσερα χρόνια βάσει µη κλαδικών δεικτών αναπροσαρµογής οι οποίοι προσδιορίζονται µε αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις. Η πιο πρόσφατη αναπροσαρµογή ως ανωτέρω, η οποία εφαρµόστηκε την 31 η εκεµβρίου 2004 αντιλογίστηκε για σκοπούς ΠΧΠ στη βάση ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το ΛΠ 16, ωστόσο, είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της φορολογικής βάσης των αντίστοιχων παγίων. Η καθαρή υπεραξία των γηπέδων και των κτιρίων φορολογήθηκε µε 2% και 8% αντίστοιχα. F-18

21 εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. Την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 και την 31 η εκεµβρίου 2004, η ΕΛΤΡΑΚ δεν είχε συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων. 12. ΕΞΑΓΟΡΑ ELTRAK BULGARIA: Την 30 η Ιουλίου 2004, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. εξαγόρασε το 100% της Barloworld Bulgaria Ltd (η οποία εν συνεχεία µετονοµάστηκε σε ELTRAK Bulgaria Ltd.) από την Barloworld Equipment UK Limited, έναντι ποσού ( 1.000). Η εξαγορασθείσα δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία σαν αντιπρόσωπος της Caterpillar. Κατά την εξαγορά αποτιµήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εξαγορασθείσας σε εύλογες αξίες. Από την ανωτέρω αποτίµηση προέκυψε ότι η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος αγοράς και των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εξαγορασθείσας, συνολικού ύψους 382, αφορά το δικαίωµα χρήσης και διακίνησης εµπορευµάτων και µηχανηµάτων υπό την ονοµασία Caterpillar, στην αγορά της Βουλγαρίας. Το ποσό αυτό αναγνωρίστηκε ως ασώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο στους συνηµµένους ενοποιηµένους ισολογισµούς. Η αξία αυτή δεν αποσβένεται, αλλά υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο τυχόν αποµείωσής της. 13. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΤΡΕΚΚΑ Στις 28 Ιουλίου2005 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση µετοχών της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στην AUTOHELLAS ATEE. Μετά από την πράξη αυτή η AUTOHELLAS ATEE κατέχει πλέον µετοχές που αντιστοιχούν στο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., ακριβώς όσο κατέχει και η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Στις 9 Αυγούστου 2005 έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. µε καταβολή µετρητών, ποσού 2.200, η οποία καλύφθηκε ισοµερώς από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και την AUTOHELLAS ΑΤΕΕ. Ο έλεγχος και η διοίκηση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ασκείται πλέον από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και την AUTOHELLAS ΑΤΕΕ από κοινού, και για το λόγο αυτό οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. καθώς επίσης και των θυγατρικών της, από την ηµεροµηνία µεταβίβασης των µετοχών της στην AUTOHELLAS ATEE, δεν ενοποιούνται πλέον µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης αλλά ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Το σύνολο των αποθεµάτων του οµίλου αφορά σε εµπορεύµατα και αγορές εµπορευµάτων υπό παραλαβή. 15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: F-19

22 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Εµπορικές απαιτήσεις: Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Επιταγές εισπρακτέες Γραµµάτια εισπρακτέα Υποσύνολο Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Σύνολο Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 και 31 η εκεµβρίου 2004 είναι ως κάτωθι: Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Αντιλογισµός στην κατάσταση αποτελεσµάτων Υπόλοιπο την 31 η εκεµβρίου Μείον: Πρόβλεψη της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. λόγω διακοπής - ενοποίησης -208 Επιπρόσθετες προβλέψεις περιόδου Αντιλογισµός στην κατάσταση αποτελεσµάτων -1 0 Υπόλοιπο την 30 η Σεπτεµβρίου ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι φόροι εδουλευµένα έσοδα Προπληρωµένα έξοδα Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασµού Απαιτήσεις από συνδεδεµένες Λοιπά Σύνολο F-20

23 17. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και των θυγατρικών της, οι οποίες απεικονίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες έχουν ως κάτωθι: 30/09/ /12/ /09/ /12/2004 ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε ELTRAK BULGARIA LTD ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε ΙΝΤΕΞΑ Α.Ε Πωλήσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες Πωλήσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες 30/09/ /12/2004 ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε ΤΣΟΛΗΣ AD Α.Ε. 3 4 ELTRAK BULGARIA LTD ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ: Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Ταµείο Καταθέσεις σε τράπεζες - καταθέσεις όψεως σε Ευρώ Σύνολο Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο του δεδουλευµένου. 19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Την 30 η Σεπτεµβρίου 2005, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε και αποτελείται από κοινές ανώνυµες µετοχές αξίας 0,30 η κάθε µία. F-21

24 20. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Το τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά αναλύονται όπως παρακάτω: 30/6/ /12/ /6/ /12/2004 Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτα αποθεµατικά Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά Σύνολο Τακτικό Αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά : Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενοι φόροι. 21. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος πρώτο µέρισµα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού, ή κατά ελάχιστο, ποσό που αντανακλά το 6% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου των µετόχων της Εταιρείας. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: (α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας, όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών. (β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Την 21 η Φεβρουαρίου 2005, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη του 2004 ύψους ( 0,14 ανά µετοχή), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 13 Ιουνίου F-22

25 22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ: Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της 31 εκεµβρίου 2004 αναλύονται ως κάτωθι: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Κοινοπρακτικό δάνειο Μείον: Μακροπρόθεσµα δάνεια ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε Λοιπά Μακροπρόθεσµα δάνεια Μείον: Πληρωτέα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµα δάνεια Κοινοπρακτικό άνειο Στις 06/12/2002 υπογράφηκαν συµβάσεις χορήγησης κοινοπρακτικών δανείων ύψους , και προς τις εταιρείες ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αντίστοιχα µε Οργανωτή την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. Τα δάνεια εκταµιεύτηκαν στις 17/12/2002. Τη διαχείριση των δανείων έχει αναλάβει η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., BNP PARIBAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Τα δάνεια είναι µακροπρόθεσµα, πενταετούς διάρκειας και χορηγήθηκαν µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του µεγαλύτερου µέρους των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων του οµίλου. Τα δάνεια είναι πληρωτέα σε εξαµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η τελευταία καλύπτει το 60% του αρχικώς οφειλοµένου κεφαλαίου. Η σχετική δανειακή σύµβαση προβλέπει περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, αδυναµία πληρωµών, καταγγελίες συµβάσεων βάσει άλλων συµφωνιών, συγκεκριµένα γεγονότα αφερεγγυότητας που σχετίζονται µε την Εταιρεία, συγκεκριµένες αντιδικίες ή άλλες υποθέσεις, παύση δραστηριότητας της εταιρείας. Το κοινοπρακτικό δάνειο περιλαµβάνει επίσης εξασφαλίσεις που σχετίζονται µε την διατήρηση συγκεκριµένων δεικτών όπως απαιτήσεις στη τήρηση ελάχιστης αναλογίας συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («EBITDA») στα έξοδα τόκων και συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 8 εκεµβρίου 2005, µε βασικό θέµα την έγκριση έκδοσης οµολογιακού δανείου. Αναλυτικές πληροφορίες για το δάνειο αυτό θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. F-23

26 23. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: (a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε 505 ( για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2004). (β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Αναφορικά µε τις Ελληνικές θυγατρικές (που συνιστούν και το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας του Οµίλου) το ύψος των αποζηµιώσεων ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και συνιστούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plans) σύµφωνα µε το ΛΠ 19. χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνηµµένους ισολογισµούς έχει ως ακολούθως: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης Μείον: Ποσό που αναλογεί στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε Αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν µέσω αναλογιστικών µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών. Οι λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31 η εκεµβρίου 2004 (οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν και για την εκτίµηση της υποχρέωσης της 30 ης Σεπτεµβρίου 2005) έχουν ως κάτωθι: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµίες Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης : Κόστος υπηρεσίας Χρηµατοοικονοµικό κόστος Κανονική χρέωση στα αποτελέσµατα F-24

27 Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών: Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου Μείον: Ποσό που αναλογεί στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε Κόστος υπηρεσίας Χρηµατοοικονοµικό κόστος Πληρωθείσες παροχές Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών Αναλογιστικές ζηµίες Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους περιόδου Βασικές υποθέσεις: Προεξοφλητικό επιτόκιο 4.0% Ποσοστό αύξησης αµοιβών 5.0% Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή 2.0% 24. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Προµηθευτές εσωτερικού Προµηθευτές εξωτερικού Γραµµάτια Πληρωτέα Σύνολο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ: Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία µε διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 ιαθέσιµα πιστωτικά όρια Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα Χρησιµοποιηθέν τµήµα Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι στο σύνολό τους σε Ευρώ Τα ενοποιηµένα ποσά της 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 δεν περιλαµβάνουν τα πιστωτικά όρια, χρησιµοποιηθέντα και µη, της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της, λόγω διακοπής ενοποίησης. Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 ήταν 4%. Ο τόκος των βραχυπροθέσµων δανείων συµπεριλαµβάνεται στα έξοδα τόκων στην επισυναπτόµενη ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων F-25

28 26. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Το ποσό που απεικονίζεται στους επισυναπτόµενους ισολογισµούς αναλύεται ως κάτωθι: 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 Προκαταβολές πελατών Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες εδουλευµένα έξοδα Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπά Σύνολο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτόν, µέρη. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Η πολιτική του Οµίλου είναι να συνάπτει συµβόλαια µε µέρη που ικανοποιούν υψηλά κριτήρια, ενώ, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας των αντισυµβαλλοµένων, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συµβάσεων. (ii) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. (iii) Κίνδυνος Επιτοκίου και Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. 28. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: (α) ικαστικές υποθέσεις: και οι θυγατρικές της εµπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση του είτε του Οµίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους. (β) εσµεύσεις: (i) Εγγυήσεις: την 30 η Σεπτεµβρίου 2005 είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις: F-26

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009)

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 η Ιουνίου 2014 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΗοΙdings για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Κ.Π. LEADER PLUS ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»

Ε.Π.Κ.Π. LEADER PLUS ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» 1 ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Ανώγεια Ρεθύµνου Τ.Κ. 74051 Τηλ: 2834031793 Φαξ: 2834031058 www.psiloritis.net.gr e-mail: leader@psiloritis.net.gr Ε.Π.Κ.Π. LEADER PLUS ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» 5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, εκέµβριος 2004 Μαρία ΠροΪστάκη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, εκέµβριος 2004 Μαρία ΠροΪστάκη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εν λόγω εργασία αποτελεί ένα πλάνο των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων των ελληνικών βουλευτικών εκλογών από το 1926 έως το 2004.Σκοπός της ήταν ακριβώς η συγκέντρωση αυτών των αποτελεσµάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2010 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΠΑΡ ΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΡΙΑΝΘΗ Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Η Ταυτότητα του Έργου Εκτείνεται:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/202, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 202 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 9-8/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα.

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εµµανουηλίδης,, Β. Καραγιαννάκη Γεωλόγοι Μελετητές Χ. Μινόπετρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997) 3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997) 3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ι ΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία από τα φορολογικά έντυπα Ε και βασίζεται στον ακόλουθο τύπο: Συνολική βαθμολογία = (Α*Β*Γ )*00, όπου τα Α, Β και Γ περιγράφονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕN ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2009 30/9/2009 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε : 7697/06/Β/86/86

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ευγενία Μπιτσάνη Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2008 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνία Β Λυκείου. Αγάθη Γεωργιάδου

Λογοτεχνία Β Λυκείου. Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία Β Λυκείου Αγάθη Γεωργιάδου Βασικός σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι οι μαθητές στη Β Λυκείου να συνεχίσουν τις πρακτικές που ξεκίνησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, αφού κατά γενική ομολογία

Διαβάστε περισσότερα