Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326, Τ.Κ ΤΗΛ: ,POL: ,FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Α/Β ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΣ Διονύσιος ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:8045/4014/5-γ 1.- Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : α) Των άρθρων 21 και 21 α του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Α141). β) Του Ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 και 81 του Ν.2362/1995, Ν.2286/1995, Ν.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007 και Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. γ) Του Π.Δ. 113/2010 (Α-194) Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α194). 2.- Την υπ. αριθμ.: 7004/3/60-β από Απόφαση του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ. ΑΣ. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. 3.- Του Ν.4013/2011 περί Σύμβασης ενιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 4.- Την υπ. αριθμ.: 72849/14/ από Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Διεύθυνση Τεχνικών Τμήμα 3 ο Οπλισμού και Ατομικών εφοδίων, συνοδευόμενη με το από έγγραφο που αφορά τεχνικές προδιαγραφές κρανών μοτοσικλετιστών. 5.- Την υπ. αριθμ.: 8045/4014/5-β από Διαταγή μας, με ΑΔΑ : Ω1Π4465ΦΘΕ-1ΒΩ. 6.- Την υπ αριθ. 8045/22/ από 20/03/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Α.Ε.Α. με Α.Δ.Α.: Ω9Υ6465ΦΘΕ-ΒΙΙ και α/α καταχώρησης βιβλίου Εγκρίσεων Πληρωμής Υπηρεσίας του ΑΕΑ : Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε: 1.- Προκηρύσσουμε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) για την ανάδειξη μειοδότη και την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καινούργιων κρανών μοτοσικλετιστή προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της ομάδα ΔΙ.ΑΣ./Δ.Α.Δ.Θ. συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 με Φ.Π.Α). Η προμήθεια κρανών μοτοσικλετιστή θα γίνει εντός τριών (03) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης. 2.- Η πληρωμή της παρούσας δαπάνης θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα 43 με ειδικό φορέα 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε. / Υ.Δ.Τ., στο όνομα του δικαιούχου,δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ύστερα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προσκομισθεί από τον προμηθευτή τιμολόγιο θεωρημένο, μετά των σχετικών δελτίων αποστολής. Να τονιστεί ότι η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 5,44% (2,72% Μ.Τ.Σ., 2,72%Τ.Α.Α.Σ.), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ επιπλέον 0,10% Α.Δ.Σ. η οποία 1

2 υπόκεινται σε τέλη 3% χαρτοσήμου και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών. 3- Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης καθώς και στην καταβολή ποσού 0,44 για χαρτοσήμανση αυτής. 4- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο οίκημα του Αστυνομικού Μεγάρου επί της οδού Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη,γραφείο 144 στον 1 ο όροφο. Πληροφορίες με τους όρους συμφωνιών κ.λ.π. παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υλικού της Δ.Α.Δ.Θ.,κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 08:00 έως τις 14:00 από από τον αρμόδιο Αστυνόμο Β ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟ Διονύσιο στα τηλέφωνα & Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την Υπηρεσία. 5.- Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστό ενσφράγιστο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Όποιος προμηθευτής δεν έχει πλήρη δικαιολογητικά θα αποκλείεται αυτόματα από το διαγωνισμό. 6.- Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, αμέσως μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης από Τριμελή επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ αριθμ.: 8045/4014/5-β από Διαταγή μας, κατά την οποία δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ή εκπρόσωποι τους, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 7.- Κατά τα λοιπά ισχύουν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι συμφωνιών που αφορούν την ανωτέρω προμήθεια και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Κ. Μιλτιάδης Αστυνομικός Διευθυντής 2

3 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326, Τ.Κ ΤΗΛ: ,POL : ,FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Α/Β ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΣ Διονύσιος ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. : 8045/4014/5 - δ Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ( ) και την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καινούργιων κρανών μοτοσικλετιστή προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Δ.Α.Δ.Θ.. Η προμήθεια κρανών μοτοσικλετιστή, θα γίνει εντός τριών (03) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 23%, των νόμιμων κρατήσεων 5,44% (2,72% Μ.Τ.Σ., 2,72%Τ.Α.Α.Σ.), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ επιπλέον 0,10% Α.Δ.Σ. η οποία υπόκεινται σε τέλη 3% χαρτοσήμου και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στο οίκημα του Αστυνομικού Μεγάρου επί της οδού Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη, στον 1 ο όροφο, γραφείο 144, την 14 Μαΐου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00, με την υποβολή προσφορών σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους. Πληροφορίες με τους όρους συμφωνιών κ.λ.π. παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υλικού της Δ.Α.Δ.Θ., κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 08:00 έως τις 14:00, τηλ.: , Οι προσφορές που κατατίθενται πρέπει να περιέχουν όλα τα αιτούμενα μεγέθη των κρανών μοτοσικλετιστή.σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής θα αποκλείεται αυτόματα από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση και μόνο που κάποιο μέγεθος από αυτά που εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα έχει πάψει να υφίσταται, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν στην προσφορά τους εναλλακτικό μέγεθος που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση, σύμφωνα με σχετικό πίνακα αντιστοιχιών από τις εταιρείες παραγωγής κρανών, ο οποίος πρέπει επίσης να συνυποβάλλεται σε συντρέχουσα περίπτωση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗ α/α Μέγεθος Νούμερο 1. XS 3 2. S M L XL XXL 2 ΣΥΝΟΛΟ 180 3

4 ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ( ) για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καινούργιων κρανών μοτοσικλετιστή για την ομάδα ΔΙ.ΑΣ./Δ.Α.Δ.Θ.,προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της Διεύθυνσης μας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.:8045/22/ από Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Αρχηγείου/ΚΟΤΠ/Διεύθυνση Οικονομικών/1 ο Τμ. Προϋπολογισμού & Δαπανών, εντός του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 23%, των νόμιμων κρατήσεων 5,44% (2,72% Μ.Τ.Σ., 2,72%Τ.Α.Α.Σ.), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ επιπλέον 0,10% Α.Δ.Σ. η οποία υπόκεινται σε τέλη 3% χαρτοσήμου και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών.. Η προμήθεια κρανών μοτοσικλετιστή, θα γίνει εντός τριών (03) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης. Σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) Των άρθρων 21 και 21 α του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Α 141). β) Του Ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 και 81 του Ν.2362/1995, Ν.2286/1995, Ν.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007 και Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. γ) Του Π.Δ. 113/2010 Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α194). 2.- Την υπ. αριθμ.: 7004/3/60-β από Απόφαση Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ. ΑΣ. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα. 3.- Του Ν.4013/2011 περί Σύμβασης ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 4.- Την υπ αριθμ.: 72849/14/ από Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δνση Τεχνικών Τμ. 3 ο Οπλισμού και Ατομικών εφοδίων, συνοδευόμενη με το από έγγραφο που αφορά τεχνικές προδιαγραφές κρανών μοτοσικλετιστών. 5.- Την υπ αριθμ.: 8045/4014/5-β από Διαταγή μας, με ΑΔΑ : Ω1Π4465ΦΘΕ-1ΒΩ. 6.- Την υπ αριθμ. 8045/22/ από 20/03/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Α.Ε.Α. με Α.Δ.Α.: Ω9Υ6465ΦΘΕ-ΒΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως, την 14 Μαΐου έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, καταθέσετε ενώπιον της Επιτροπής ( Μοναστηρίου 326,γρ ος όροφος-θεσσαλονίκη), κλειστό σφραγισμένο κυρίως φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω : 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Τα στοιχεία του αποστολέα. - Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α} Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός κυρίου φακέλου, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα οποία αφορούν : i) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου. ii) Βεβαίωση μη οφειλής Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α. για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου, οι οποίες να είναι πρωτότυπες ή θεωρημένα φωτοαντίγραφα από κατά τον Νόμο αρμόδια Υπηρεσία και να έχουν ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. iii) Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του υποψήφιου προμηθευτή ότι συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού). 4

5 B} Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίου φακέλου, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες, με τις επισυναπτόμενες της παρούσας η οποία θα συνοδεύεται από : i) Πιστοποιητικό ISO 9001/2000 (ή νεότερο ή ισοδύναμο) στο οποίο να φαίνεται: - Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. - Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου. - Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης. - Ο αριθμός της πιστοποίησης και ii) Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή οργανισμό ότι το κατατεθέν δείγμα καλύπτει τις Τεχνικές προδιαγραφές (δηλ. να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, κατασκευής μέχρι έξι (06) μηνών από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και να πληρούν το πρότυπα ECE ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο). Τα πιστοποιητικά που καλύπτουν τα ανωτέρω πρότυπα να κατατεθούν μαζί με τις προσφορές επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή ο προμηθευτής με Υπεύθυνη Δήλωση του να αναφέρει ότι τα προσφερόμενα κράνη καλύπτουν τα εν λόγω πρότυπα, Θα αναφέρεται ρητά εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς η ημερομηνία παράδοσης των κρανών μοτοσικλετιστή.(σε περίπτωση που η προσφερόμενη ημερομηνία παράδοσης θα είναι άνω των τριών (03) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη). Να κατατεθεί ένα (01) κράνος μοτοσικλετιστή στην Δ.Α.Δ.Θ., το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης ( επί ποινή αποκλεισμού ). Γ} Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός κυρίου φακέλου, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τα οποία θα αναφέρουν: i) Μία (01) - Ενιαία τιμή για κάθε τεμάχιο κράνους μοτοσικλετιστή. (Στη προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και αφού πληρούνται όλες οι προσφορές. Ο μειοδότης προμηθευτής κατά την παράδοση του υλικού, υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφη εγγύηση για οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια, για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός (01) έτους. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα κράνη μοτοσικλετιστή, που θα υποστούν φθορά η οποία θα οφείλεται στην κακή κατασκευή τους. Ενώ η αντικατάσταση τους πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών, από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Επίσης ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος όπως : α) Εντός δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης προμήθειας, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α.. i) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Άρθρο 25 5 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). ii) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). β) Στην προσφορά που θα καταθέσει, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, να περιλαμβάνει την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 2 3 εδάφιο δ υποπαράγραφος γ του Π.Δ. 118/2007 του ΦΕΚ, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες, από την υπογραφή της Σύμβασης. 5

6 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη θα πληρωθεί με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την ΥΔΕ/ΥΔΤ & Π.τ.Π. στο όνομα του δικαιούχου διά της αρμόδιας ΔΟΥ, αφού πρώτα γίνει η οριστική ποιοτική παραλαβή και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.η δαπάνη υπόκειται σε 5,44% (2,72% Μ.Τ.Σ., 2,72%Τ.Α.Α.Σ.), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ επιπλέον 0,10% Α.Δ.Σ. η οποία υπόκεινται σε τέλη 3% χαρτοσήμου και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατ εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007.Επίσης δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή διορθώσεις επί των εμπρόθεσμα κατατεθέντων προσφορών.ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού γίνονται δεκτές την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού από κάποιον υποψήφιο προμηθευτή, που μετέχει στο διαγωνισμό.ο τελευταίος μειοδότης ουδεμία απαίτηση μπορεί να εγείρει κατά του Δημοσίου για αύξηση των τιμών των ειδών, ή την μη κατακύρωση του διαγωνισμού, ή επειδή δεν έγινε δεκτή η προσφορά του στο διαγωνισμό λόγω νομίμων προϋποθέσεων. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 ).Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εισόδου ( ΚΑΕ:3741 παράβολα από κάθε αιτία ).Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας ή αθετήσεως των παρόντων όρων από την μειοδοτούσα εταιρία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα της ή από την καταρτισθείσα Σύμβαση, ανάλογα με την περίπτωση καθώς και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές και γενικά εφαρμόζονται σε βάρος της οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ανωτέρω υλικών από τον τελευταίο μειοδότη θα γίνει στις αποθήκες της Δ.Α.Δ.Θ. (στο οίκημα του Αστυνομικού Μεγάρου επί της οδού Μοναστηρίου 326 Θεσσαλονίκη), με δική του μέριμνα-έξοδα και σε χρονικό διάστημα εντός τριών (03) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 26 2 του Π.Δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση.μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, σύμφωνα με το Άρθρο 26 5 του Π.Δ. 118/2007.Σε αυτή την περίπτωση η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει εντός του έτους ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο έλεγχος και η οριστική παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας μας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης το από έγγραφο ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Διεύθυνση Τεχνικών Τμ. 3 ο Οπλισμού και Ατομικών εφοδίων, που αφορά Τεχνικές προδιαγραφές κρανών μοτοσικλετιστή - υποχρεώσεις προμηθευτή, βάση των οποίων θα γίνει η προμήθεια του υλικού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης όροι συμφωνιών. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Κ. Μιλτιάδης Αστυνομικός Διευθυντής 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλ: Φαξ: ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙΔΟΣ : ΤΕΜΑΧΙΑ : ΔΑΠΑΝΗ : Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Κ Ρ Α Ν Ω Ν Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Ι Σ Τ Ω Ν Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατασκευής μέχρι 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το πρότυπο ECE ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας. 2. Να είναι χρώματος λευκού, τύπου FLIP UP ( θα περιβάλλει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων και των σιαγώνων). Να διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο (καλύπτρα). 3. To κινητό Τμήμα προστασίας γνάθων του κράνους να μην διαθέτει μηχανισμούς απελευθέρωσης, για τυχόν μετατροπή του σε άλλου τύπου κράνους. 4. Το βάρος κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια εφτακόσια πενήντα (1750) γραμμάρια, στο μέγεθος L. 7

8 5. Εξωτερικό τμήμα κράνους: 5.1. Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από συνθετική ύλη ( Fiberglass, Carbonfibers, τύπου Cevlar, τύπου Dyneema ή συνδυασμό τους), ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στη κρούση σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία χωρίς συρραφές Τα στόμια των αεραγωγών θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), δύο (2) επί του τμήματος της κινητής γνάθου και δύο (2) τουλάχιστον επί του εμπρόσθιου μέρους του κελύφους του κράνους ή ανάλογης διαμόρφωσης ήτοι μονά στόμια με εσωτερική διαμόρφωση δύο (2) ή περισσοτέρων τούνελ διάχυσης του αέρα. Η εισερχόμενη ποσότητα αέρα από τους άνω αεραγωγούς θα πρέπει να έχει έξοδο στο πίσω μέρος του κράνους από αεραγωγούς εξαγωγής ( μονό ή πολλαπλό) και θα έχουν σαν σκοπό την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας. Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται από κατάλληλα επικαλύμματα τα οποία έχοντας κατάλληλο διακόπτη στα σημεία εισόδου του αέρα θα επιτρέπουν ή μη την είσοδο του αέρα κατά την επιθυμία του κατόχου τους. Τα υπάρχοντα σημεία στήριξης της καλύπτρας, δεν θα προεξέχουν από την επιφάνεια του κράνους περισσότερο από 10 mm 5.4. Το αναφερόμενο στην παρ. 2 κινητό τμήμα να παραμένει σε δύο (2) θέσεις. α) Κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς στερέωσης. β) Ανοιχτό με μηχανισμό ασφαλίσεως ή αυτοσυγκρατούμενο στο επάνω μέρος Στο εξωτερικό εμπρόσθιο μέρος πάνω από την καλύπτρα να φέρει το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας διαμέτρου 4 cm επικαλυμμένο με διάφανο βερνίκι. ( Σχήμα 1.) 8

9 5.6. Να υπάρχει θέση για πρόβλεψη τοποθέτησης μηχανισμού ασύρματης επικοινωνίας ( Bluetooth) 5.7. Το κάτω εμπρόσθιο σημείο του κινητού μέρους του κράνους νε φέρει τμήμα ( εξάρτημα) το οποίο θα καλύπτει, θα προστατεύει το σημείο του σαγονιού (υποσιάγωνο). 6. Εσωτερικό μέρος του κράνους: 6.1. Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας ( κρούσης) Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλεργικό και αντιιδρωτικού υφάσματος. 6.3 Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή και αποσπώμενη, για να υπάρχει η δυνατότητα καθαρισμού αυτής. 7. Αλεξινέμιο (καλύπτρα) : 7.1. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) πάχους τουλάχιστον 1,5mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch) με ανάγλυφη χάραξη του συμβόλου Εx όπου χ είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05, σε σημείο μη εμποδίζων την ορατότητα Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοικτή και κλειστή ( ακραίες) Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων. 7.4 Να υπάρχει φυμέ ζελατίνα με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις στήριξης (κλειστή - ανοιχτή). 8. Πρόσδεση 8.1. Τα σημεία στήριξης των ιμάντων 9

10 πρόσδεσης να είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους, και δεν θα προεξέχουν πέραν των 5mm από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και να μην είναι ορατά εξωτερικά Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη πλάτους τουλάχιστον 2 cm. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την αποτροπή της επαφή τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων Η σύνδεση μεταξύ των ιμάντων, να γίνεται με τους ακόλουθους τύπους μηχανισμών: α. διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος D (double D ring) ή β. διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος Ο (double O ring) ή γ. μηχανικού συστήματος τύπου Jumbo. 9.Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής. Ο κατασκευαστής-προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα κατωτέρω: 9.1. Πιστοποιητικό ISO 9001/2000 ή νεότερο ή ισοδύναμο, στο οποίο να φαίνεται: Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης Ο αριθμός της πιστοποίησης Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή οργανισμό ότι το κατατεθέν δείγμα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του Β μέρους παρ.1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο. 10

11 Γ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΝΩΝ Κάθε κράνος να έχει τις παρακάτω σημάνσεις: α. Τον αριθμό σειράς παραγωγής σύμφωνα με (ECE 22-05) επί του κελύφους ή ραμμένο σταθερά σε ετικέτα στο εσωτερικό ή σε ιμάντα αυτού. β. Το μέγεθος. γ. Το βάρος. δ. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί της καλύπτρας ( Ε χ ) όπου χ είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής ). Δ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισυνάψουν στις προσφορές τους λεπτομερείς πίνακες, με σαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών χαρακτηριστικών για τα προσφερόμενα από αυτούς κράνη. Επίσης να συνοδεύονται από τεχνικά, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και εγχειρίδιο τρόπου λειτουργίας, ονοματολογίας και συντήρησης στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. 2. Καταθέσουν αποστείλουν με μέριμνά τους ένα (1) δείγμα των προσφερομένων κρανών στη Δ/νση Αμ. Δράσης Θες/νίκης, για δοκιμή αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Το δείγμα του αντιπροσώπου που θα ανακηρυχθεί μειοδότης θα παραμείνει στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θες/νίκης και θα χρησιμοποιηθεί ως επίσημο δείγμα από την Επιτροπή Παραλαβής, κατά την οριστική παραλαβή των κρανών. 4.Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, μία επιπλέον αντιθαμβωτική ζελατίνα πρόσθετη, εάν δεν έχει η ήδη υπάρχουσα ζελατίνα από μόνη της αντιθαμβωτικές ιδιότητες (antifog), το οποίο ως ιδιότητα να προκύπτει από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής. Θα παραδοθεί συσκευασμένο. 11

12 σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη σε τρόπο που θα εξασφαλίζεται το κράνος από ενδεχόμενες φθορές, κατά την μεταφορά και αποθήκευση. 5. Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται, εάν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την ΤΠ. Ο προμηθευτής δηλαδή θα απαντά ακολουθώντας την σειρά και αρίθμηση, σε όλες τις παραγράφους των μερών Β έως και Ε, της Τεχνικής Προδιαγραφής. 6. Η οριστική παραλαβή των κρανών, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας για τμηματική ή ολόκληρη τη ποσότητα, αφού α) ενεργηθεί δειγματοληψία τουλάχιστον 2 κρανών εκ διαφορετικών κιβωτίων, για να πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και β) έλεγχος των εγγράφων της παρ.9 του Μέρους Β. 7. Σε περίπτωση δε που παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής και το δείγμα, τα υπό παραλαβή κράνη δεν θα παραλαμβάνονται. 8. Κατά την οριστική παραλαβή τα κράνη με τη μέριμνα του προμηθευτή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από: α. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας, εγγυημένης διατήρησης και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής, για πέντε (5) έτη έτη από την ημερομηνία τις σχετικής σύμβασης. β. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής, με τις ημερομηνίες παραγωγής των κρανών. γ. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, για την παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 9. Σε περίπτωση που τα προς παραλαβή κράνη δεν συνοδεύονται από τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή έγγραφα η Επιτροπή δεν θα προβεί στην οριστική παραλαβή, μέχρις προσκομίσεώς των, εντός ευλόγου χρόνου, κατά την κρίση της. 10. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παραλαβή, να παραδώσει τα απαραίτητα κατά τον κατασκευαστή ενημερωτικά φυλλάδια και φυλλάδια τρόπου λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης σε 12

13 ποσότητα ανάλογη των προς παράδοση κρανών, για την καλύτερη αξιοποίηση των προμηθευόμενων υλικών. 11. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα επίσημα στην Ελληνική γλώσσα τόσο στο στάδιο κατάθεσης προσφορών όσο και στο στάδιο παραλαβής. 12. Σημάνσεις επί των κιβωτίων συσκευασίας : α. Εργοστάσιο κατασκευής. β. Μέγεθος. γ. Βάρος δ. Ημερομηνία παραγωγής. ε. Τύπο κράνους στ. Χώρα κατασκευής ζ. Ονομασία υλικού η. Ονομασία προμηθευτή θ. Αριθμό Σύμβασης 13. Τα προς προμήθεια κράνη, να είναι πρόσφατης παραγωγής και όχι πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θες/νίκης 14. Παράδοση : τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δυνατότητα τμηματικής παραλαβής. 15. Ως κριτήριο αξιολογήσεως ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής. 16. Τόπος Παραδόσεως : Εντός των αποθηκών της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Θες/νίκης Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα ΦΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Παράγραφος Τ.Π. Συμφωνία με την Τ.Π., τυχόν επεξηγήσεις. Σχετική σελίδα παράγραφος εγχειριδίου - prospectus Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σπυρίδων ΖΩΡΖΟΣ Αστυνόμος Α 13 Αναστάσιος ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αστυν. Διευθυντής

14 ΤΑ ΜΕΛΗ Μιχαήλ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αστυνόμος Β Ειρήνη-Αικατερίνη ΚΡΕΤΖΑ Υπαστυνόμος Α 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του K. Μ. : Π156/2014 ΠΡΟΫΠ.: 71.715,15 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0. 0 0 0, 0 0 ΣΑΤΑ 2011, 2013 & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΑ-ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 37/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 37/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κ. Μ. : Π02/205 ΠΡΟΫΠ. : 40.344,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» Στην Κέρκυρα σήμερα την... 2013 και στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που βρίσκεται στην οδό Σαμάρα 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ AΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠPΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Η» Φ.072.1/17/2150/Σ.128586/ 13-12- 13/ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ (πλήν α/α 1, 2 και 3 υποπίνακα «Η1»), ΔΝΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1) Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Α 2) Δ/ΝΣΗ 13 η ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003206638 2015-10-22

15PROC003206638 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 22/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:1708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζάκυνθος 03 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 78583/15922 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Ταχ.Δνση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH η γνώση είναι δύναµη! KATAΛOΓOΣ EK OΣEΩN ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH Η Σύγχρονη Εποχή Κ Α Τ Α Λ Ο Γ ΟΣ Ε Κ ΟΣ Ε Ω Ν - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 2 0 1 5 Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Η Ε Π Ο Χ Η Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 3 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π.... 1 Πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα