Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν"

Transcript

1 Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Ι. Θεσξνχκε φηη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θνξεηόηεηαο πξέπεη λα ηπγράλνπλ ελδειερνύο θαη ζε βάζνο κειέηεο, θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Οη εθάζηνηε λνκνζεηηθέο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο φξνπο θνξεηφηεηαο, πξέπεη λα εξείδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεξηζηαησκέλε ζηάζκηζε ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ηνπ βαζκνχ σξίκαλζήο ηεο, ησλ θξαηνπζψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο. Η δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο έρεη ηεξάζηηα πξαθηηθή ζεκαζία θαη δελ πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα ηππηθή δηαδηθαζία έθθξαζεο απφςεσλ, αιιά λα απνηειεί κέζν νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο πνπ λνκνζεηεί κε ηνπο θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ θαη κέζν βειηίσζεο ησλ απνθάζεψλ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη ην παξάδεηγκα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ φπνπ νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο απφ πάξνρν ζε πάξνρν εμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κεηά απφ δηαδηθαζίεο δηαδνρηθψλ δηαβνπιεχζεσλ, ζε πξψηε θάζε γηα ηηο επηινγέο ζηε ξχζκηζε θαη ζε δεχηεξε θάζε γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο ηερληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο θνξεηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο αγνξάο, λα ηεθκεξηψλνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη φπνηεο ξπζκηζηηθέο επηινγέο θαη λα βειηηψλνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξαηεξείηαη φηη θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε ζηε ρψξα καο έρνπλ ππάξμεη αηπρείο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο θνξεηφηεηαο, ελψ ε παξνύζα δηαβνύιεπζε δηεμάγεηαη κε ζύληνκεο δηαδηθαζίεο θαη ηαπηόρξνλα κε άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο δηαβνπιεύζεηο ηεο ΔΔΤΤ, γεγνλφο πνπ πξαθηηθά δελ επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο. Γηαπηζηψλεηαη δε φηη απφ ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν απνπζηάδεη ε κειέηε θαη ε δηθαηνιόγεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, αιιά θαη ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε (assessment) ηεο επίπησζεο θαζελόο από ηα πηνζεηνύκελα λέα κέηξα, ηδίσο δε αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. ΙΙ. Δηδηθά σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, γηα ηελ νπνία σο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο πξνβάιιεηαη ε εθθξαζζείζα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή άπνςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο απφξξηςεο πεξηνξίδεη νπζησδψο ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο ηνπ αξηζκνχ, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: i. Γεδνκέλσλ ησλ άκεζσλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα είρε ε άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, αιιά θαη ησλ ζνβαξψλ αληηξξήζεσλ πνπ έρνπλ εθθξαζηεί αλαθνξηθά θαη κε απηή αθφκα ηε δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα επηβάιεη ζηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλε ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξφρνπο φιεο ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 1

2 ii. iii. iv. Η εηαηξεία καο ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε φηη νύηε ε θνηλνηηθή λνκνζεζία, νύηε ε εζληθή λνκνζεζία επηβάιινπλ ηελ άξζε ηνπ ιόγνπ απόξξηςεο ύπαπξη φπαγήρ λόγω ανεξόφλητων οφειλών. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 68, παξ. 4 ηνπ Ν.4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ Ν.4146/2013, νξίδεη πιένλ φηη: «Με ηελ επηθύιαμε ηεο όπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζύκβαζεο, ε ΕΕΤΤ εμαζθαιίδεη όηη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο δελ ιεηηνπξγνύλ απνηξεπηηθά γηα ηελ αιιαγή ηωλ παξόρωλ ππεξεζηώλ. Οη πάξνρνη δελ δύλαληαη λα ζέηνπλ νπνηνδήπνηε θώιπκα, όπωο νη ζπκβαηηθνί όξνη, νη δηαδηθαζίεο, ηα ηέιε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηωλ αηηεκάηωλ θνξεηόηεηαο». Δίλαη ζαθέο φηη ε ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αλσηέξσ έλλνηα ηνπ ηέινπο ζην πιαίζην ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Η ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ δελ απνηειεί ηέινο πνπ θσιχεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θνξεηφηεηαο. Αληίζεηα, ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο θνξεηόηεηαο παξά ηελ παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο από ηνλ ζπλδξνκεηή, ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη ζπληζηά θαηάρξεζε δηθαηώκαηνο από κέξνπο ηνπ ζπλδξνκεηή, ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ γηα λα κεηαβεί ζε άιινλ πάξνρν αθήλνληαο αλεμφθιεηεο ηηο νθεηιέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νχηε ην ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηβάιιεη ηελ άξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη απηόο ν ιόγνο απόξξηςεο ηεο θνξεηόηεηαο πξνβιεπόηαλ επί ζεηξά εηώλ ζηε ρώξα καο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, ελψ ζρεηηθφο ιφγνο απφξξηςεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζε άιια Κξάηε Μέιε. Αληίζεηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, φηη δειαδή ην θνηλνηηθφ δίθαην επηηάζζεη ηελ άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, θαηά ηελ άπνςή καο πάζρεη απφ λνκηθή ζθνπηά. Απφ ηελ απιή αλάγλσζε ηφζν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα, φζν θαη ηεο ππ αξηζκ. 47 ζθέςεο ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 2009/136/ΔΚ, δελ πξνθχπηεη φηη απαγνξεχεηαη ε χπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο. Δίλαη λνκίδνπκε μεθάζαξν φηη ν ζπλδξνκεηήο, ηνπ νπνίνπ ην αίηεκα γηα κεηαθνξά αξηζκνχ απνξξίπηεηαη εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, δελ αληηκεησπίδεη λνκηθφ, ηερληθφ ή πξαθηηθφ θψιπκα ζηελ θνξεηφηεηα ηνπ αξηζκνχ ηνπ. Ο ζπλδξνκεηήο εύθνια αληηιακβάλεηαη θαη αλακέλεη ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο όηαλ ηειεί ζε θξαγή, θαζψο γλσξίδεη φηη πιένλ δελ κπνξεί λα θάλεη πιήξε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επεηδή δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ λφκνπ πνπ κεηαθέξεη θαη ελζσκαηψλεη ηε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην, δελ πξνθχπηεη, νχηε κπνξεί λα ζπλαρζεί ε απαγφξεπζε ηεο χπαξμεο ηνπ ππφ εμέηαζε ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, δηαηεξνχκε εχινγεο επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, εθφζνλ βέβαηα απηή ππήξμε. Δάλ ε βνχιεζε ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε ήηαλ λα επηβάιεη ηε ζπγθεθξηκέλε απαγφξεπζε κε άκεζε εθαξκνγή ζηα Κξάηε Μέιε, ζα ην είρε πξάμεη εθδίδνληαο ζρεηηθφ Καλνληζκφ θαη φρη Οδεγία. Όκσο θαη πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή ζθνπηά, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη θαη πξαθηηθά ε άξζε ηνπ ιόγνπ απόξξηςεο ύπαπξη φπαγήρ λόγω ανεξόφλητων οφειλών δελ δηθαηνινγείηαη θαζώο δελ εμαζθαιίδεη ηελ ηαρεία κεηάβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή από έλα δίθηπν ζε άιιν. Γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη από ηνπο ρξόλνπο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ, νη νπνίνη είλαη πνιύ κεγαιύηεξνη ηεο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο. Τπνγξακκίδεηαη φηη παξά ηα ζπλερή αηηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ 2

3 παξφρσλ γηα ηε ζχληκεζε ησλ ρξφλσλ παξνρήο ηνπηθνχ βξφρνπ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κεγάιν ράζκα κεηαμύ ηεο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο θαη ησλ ρξόλσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ παξνρή ηνπηθνύ βξόρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ. Ο θαηαλαισηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηαρεία ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη φρη γηα ηε γξήγνξε κεηαθνξά ελφο αξηζκνχ πνπ δελ έρεη γξακκή. Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ πξσηίζησο επηβαξχλνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε απηή, επηθνξηίδνληαη θαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ αλαθνξηθά κε ην όηη ζηηο ζηαζεξέο επηθνηλσλίεο ε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ζε κηα εξγάζηκε εκέξα δελ ζεκαίλεη ηελ αληίζηνηρα γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κεηά απφ πνιιέο εκέξεο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν. v. Δπηπιένλ, ε άξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ζα ζπλεπαγφηαλ αδηθαηνιόγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο απφ ζηαζεξή ζέζε, νη νπνίνη ππνρξεώλνληαη λα δηαηεξνύλ ηνλ ηνπηθό βξόρν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αθνύ θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκεο θαη απαηηεηέο νη νθεηιέο ηνπ ζπλδξνκεηή. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ ηεο ΔΔΣΣ (Παξάξηεκα Β, ελφηεηα 3.1.5), ν πάξνρνο Γεκφζησλ Σειεθσληθψλ Τπεξεζηψλ νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή κφλν κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ λφκηκε θαη πξνζήθνπζα θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ην ιεμηπξφζεζκν θαη ην απαηηεηφ ηεο νθεηιήο, ελψ ζε νξηζηηθή θξαγή κπνξεί λα πξνβεί κφλνλ έπεηηα απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη έπεηηα απφ ηελ λφκηκε θαη πξνζήθνπζα θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ πλδξνκεηή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. Θα ήηαλ παξάινγν λα πξέπεη ν πάξνρνο λα θαηαβάιεη ηέιε ζηνλ ΟΣΔ γηα ηνλ ηνπηθφ βξφρν γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ν ζπλδξνκεηήο λα δχλαηαη λα απνρσξήζεη ρσξίο θψιπκα αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο. εκεησηένλ φηη ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη κεξηθψο ηε γξακκή ηνπ αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο θξαγήο ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα δέρεηαη εηζεξρφκελεο θιήζεηο. vi. Πεξαηηέξσ, ε χπαξμε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ είλαη απνιύησο εύινγε, δελ αληηβαίλεη ζηα ρξεζηά ήζε θαη είλαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο ρξεζηφο ζπλαιιαζζφκελνο δελ ζα κπνξνχζε λα δηαλνεζεί φηη αθήλνληαο αλεμφθιεηνπο παιαηφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλερίδεη λα απαηηεί θαη λα ιακβάλεη ππεξεζίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο θιπ. Η πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο γηα ην δηθαίσκα ηεο θνξεηφηεηαο ζα νδεγνχζε ζηελ εθκεηάιιεπζε από θαθόπηζηνπο θαηαλαισηέο ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ θαζηζηνχλ ζρεδφλ αλέθηθηε ηελ είζπξαμε ησλ κηθξννθεηιψλ απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη ζην λα επηθξνηνχληαη ελ ηνηο πξάγκαζη αζέκηηεο πξαθηηθέο θαηαρξεζηηθήο κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν. Η άξζε απηνχ ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ζα έδηλε ιάζνο κήλπκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ζα ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ελφο αθφκε πεξηζζφηεξν αβέβαηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επελδχζεη δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Γεδνκέλσλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έθδνζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηελ είζπξαμε ησλ κηθξννθεηιψλ απφ θαηαλαισηέο, είλαη θαλεξφ φηη ην απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο εμέιημεο ζα ήηαλ ε αδηθαηνιόγεηε νηθνλνκηθή αηκνξξαγία ηεο ειιεληθήο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο θαη κάιηζηα ζε θαηξνχο δξηκείαο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Οη ζνβαξέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζπξξίθλσζε ελφο θιάδνπ πνπ ζηεξίδεη ηελ εζληθή 3

4 vii. viii. νηθνλνκία ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε δξαζηηθφ πιήγκα ζην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζηηο επηινγέο ηνπ ειιεληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. εκεηψλεηαη αθφκε φηη, ελψ ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο απφξξηςεο πθίζηαηαη εδψ θαη πνιιά έηε ζηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ, ε ΔΔΣΣ δελ πξνζθφκηζε ζηνηρεία πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ηε κεησκέλε ζε ζρέζε κε άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξήζε ηεο θνξεηφηεηαο ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο απηνχ ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο. Η εηαηξεία καο δελ ζεσξεί φηη απηφο ν ιφγνο απφξξηςεο ζπληζηά θψιπκα γηα ηε θνξεηφηεηα θαη γηα ηελ ρξήζε ηεο απφ ηνλ έιιελα ρξήζηε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Η φπνηα αζηνρία ηεο γεληθά δηαηππσκέλεο ζην άξζξν 68 παξ. 4 ηνπ Ν.4070/2012 απφξξηςεο ιφγσ νθεηιψλ, δελ δηθαηνινγεί ηελ πηνζέηεζε κηαο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ιχζεο, ε νπνία εμάιινπ δελ επηβάιιεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε ζην άξζξν 58 παξ. 3 ηνπ Ν.4146/2013. ε θάζε πεξίπησζε, ζην βαζκφ πνπ ε απάιεηςε ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ απφξξηςεο πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλακέλνπκε απφ ηελ ΔΔΣΣ λα αληεπηρεηξεκαηνινγήζεη αλαδεηθλύνληαο ηνπο εηδηθνύο ιόγνπο πνπ επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ή ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαβνιή ηεο θαηάξγεζήο ηνπ κέρξη ηελ εηζαγσγή επαξθώλ αληηκέηξσλ πνπ λα πξνζηαηεύνπλ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο επηρεηξήζεηο έλαληη ησλ θαθόπηζησλ νθεηιεηώλ. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ ηελ θαηάξγεζε απηνχ ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλαθνξηθά κε ην εάλ νη πάξνρνη δηθαηνχληαη λα αξλνχληαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ αθήζεη αλεμφθιεηεο νθεηιέο ζε άιινπο παξφρνπο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε θαηά πφζν ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο παξφρνπο. ΙΙΙ. Αληίζηνηρα ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί πθίζηαληαη θαη αλαθνξηθά κε ηε λνκηκόηεηα, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δεχηεξνπ βαζηθνχ ζθέινπο ησλ πξνηεηλόκελσλ από ηελ ΔΔΤΤ αιιαγώλ ζηνλ Καλνληζκό Φνξεηόηεηαο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία, ζηνπο ιόγνπο θαη ζην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ιόγσ θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηόηεηαο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο ησλ αξηζκψλ ηνπο. ην θνκκάηη απηφ ηνπ Καλνληζκνχ, ε ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζε κία πξνδήισο εζθαικέλε, θαηά ηελ άπνςή καο, εξκελεία ησλ επηηαγώλ ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβάιεη ζθνπνχκελεο ξπζκίζεηο, πνπ θαίλεηαη λα κελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζεσξνχκε φηη ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηε ζέζε ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ, θαζψο νη ήδε πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πξνζηαηεύνπλ κε απόιπηε επάξθεηα ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ θαηαλαισηή. Αλαιπηηθφηεξα: i. Ωο αθεηεξία θαη δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή εκθαλίδεηαη θαη πάιη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τπνηίζεηαη φηη ε δηακφξθσζε ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ πξνηεηλφκελνπ Καλνληζκνχ πξνθχπηεη σο αλαγθαηφηεηα απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε ε πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Φνξεηφηεηαο αλαθέξεηαη φηη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ «κεηαθέξεη απηνύζηα ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή επηηαγή (άξζξν 30,παξ. 4 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία, όπωο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα, ε νπνία ζεζπίδεη ην πξώηνλ ηε δπλαηόηεηα έγεξζεο αμηώζεωλ απνδεκηώζεωλ ηωλ ζπλδξνκεηώλ απεπζείαο από ηνπο εθάζηνηε θαη θαηά πεξίπηωζε ππεύζπλνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ». 4

5 ii. iii. iv. Ωζηφζν, αλαηξέρνληαο ζηελ απηνχζηα ζρεηηθή δηάηαμε ηεο αλσηέξσ θνηλνηηθήο Οδεγίαο (2002/22/ΔΚ, φπσο ηζρχεη), παξαηεξνχκε φηη νξίδεηαη απνθιεηζηηθά φηη: «Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνύλ λα επηβάινπλ θαηάιιειεο θπξώζεηο ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέωζεο λα απνδεκηώλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπηωζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο από ηνπο ίδηνπο ή γηα ινγαξηαζκό ηνπο». Οπφηε ε αλαθνξά ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε ζην άξζξν 68, παξ. 4 ηνπ Ν.4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ Ν.4146/2013, φηη «ν ηξόπνο επηβνιήο ηεο ππνρξέωζεο, ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίωζεο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΕΕΤΤ» απνηειεί πξνζζήθε ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε, απφξξνηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γλσκνδφηεζεο θαη λνκνπαξαζθεπήο. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ εθθηλψληαο απφ ηελ έσιε, θαηά ηε γλώκε καο, αθεηεξία όηη ν θνηλνηηθόο λνκνζέηεο επηβάιιεη ηνλ νξηζκό ζπγθεθξηκέλεο απνδεκίσζεο, πξνρσξά ζε κηα επηθίλδπλε, θαηά ηελ άπνςή καο, πεξαηηέξσ δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο βνύιεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ λνκνζέηε απαξηζκψληαο ελδεηθηηθέο πνιχ εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ γελλάηαη δηθαίσκα έγεξζεο αμίσζεο γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ ζπλδξνκεηή, ζεζπίδνληαο αληίζηνηρα δηαθνξνπνηεκέλα πνζά απνδεκίσζεο αλά πεξίπησζε. Η έληαζε θαη ε έθηαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εηζάγνληαη από ηελ ΔΔΤΤ θηλνύληαη καθξηά από ηελ επηηαγή ηνπ θνηλνηηθνύ λνκνζέηε, ν νπνίνο ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 47 ηεο Οδεγίαο 2009/136/ΔΚ απιά νξίδεη φηη: «Αλ θαη απηό είλαη δήηεκα πνπ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα αληηκεηωπίδεηαη από ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ ηα ειάρηζηα αλαινγηθά κέηξα όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, πεξηιακβαλνκέλωλ θαη θπξώζεωλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα ειαρηζηνπνηνύληαη απηνί νη θίλδπλνη θαη λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεύνληαη θαζ όιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, ρωξίο ε δηαδηθαζία λα θαζίζηαηαη ιηγόηεξν ειθπζηηθή γηα ηνπο θαηαλαιωηέο». Δίλαη δηαθνξεηηθό πξάγκα ε ύπαξμε πνιηηηθήο απνδεκίσζεο ηνπ παξόρνπ ππέξ ηνπ θαηαλαισηή θαη ν έιεγρνο θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ από ηελ ΔΔΤΤ ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππάξρεη ή εθαξκόδεηαη πιεκκειώο, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ επηρεηξεί λα ζεζπίζεη ε ΔΔΤΤ. θνπφο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε δελ είλαη κηα ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, φπνπ απηέο ζα νξίδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απζαίξεηα ex ante απνδεκηψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, ελ είδεη δηθαζηηθψλ Αξρψλ, ζα επηδηθάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνδεκηψζεηο ζε θαηαλαισηέο. Γηαηεξνχκε εχινγεο επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα ειέγρεη θαη λα θξίλεη επί ησλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε Καλνληζκνχ. Θεσξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4070/2012 άξζξν 12, ζηνηρείν θε, ε ΔΔΣΣ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ινηπέο αξκφδηεο ζεζκηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή Αξρέο θαη φρη λα ηηο ππνθαζηζηά. Δμάιινπ, ε αλάισζε αλζξώπηλσλ πόξσλ ηεο ΔΔΤΤ ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ζπλδξνκεηψλ θαη παξφρσλ, ζα επηδείλσλε πεξαηηέξσ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ έθδνζε πνιχ ζεκαληηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ είλαη αξκφδηα θαη νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηνλ θαηαλαισηή δηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο χπαξμεο θαη ηεο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθήο απνδεκίσζεο απφ ηνλ πάξνρν. Σν φηη αληηζέησο ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν Καλνληζκνχ ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα εγεξζεί ζπγθεθξηκέλε αμίσζε απνδεκίσζεο, δεκηνπξγεί εχινγν πξνβιεκαηηζκφ, ηφζν αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, φζν θαη αλαθνξηθά κε ην κε αηηηνινγνύκελν θαη δηθαηνινγεκέλν 5

6 ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζε θάζε πεξίπησζε. Γηεξσηάηαη θαλείο πψο δηθαηνινγείηαη ε έγεξζε αμίσζεο απνδεκίσζεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο, ηε ζηηγκή πνπ ν ιόγνο ηεο θαζπζηεξεκέλεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα νθείιεηαη ζε ιόγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνρή ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ. Η ηαρεία δηεθπεξαίσζε ηεο θνξεηφηεηαο είλαη κέζν γηα ηε γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλδξνκεηή θαη φρη απηνζθνπφο. Πξνηνχ λα νξίζνπκε φηη ε κε εμαζθάιηζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ εγείξεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή (άξζξν 9, ζηνηρείν ζη ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε Καλνληζκνχ), ζα έπξεπε ελδερνκέλσο λα αλαινγηζηνχκε ηελ ηεξάζηηα δεκία πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη νη ίδηνη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, επεηδή έμη ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ πνπ ειέγρεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ην δίθηπν πξνο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. v. ε θάζε πεξίπησζε ηίζεηαη έλα ζνβαξφ δήηεκα λνκηκφηεηαο, θαζψο δελ πξνθύπηεη απφ πνπζελά όηη ε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν νξηδόκελε απνδεκίσζε είλαη αλάινγε ηεο δεκίαο ηνπ ζπλδξνκεηή, ελψ κπνξεί λα κε ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξόρνπ. Δλδέρεηαη λα κελ επζχλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο πάξνρνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο ζα ζεσξεί φηη ππήξμε. Μνινλφηη ν αλά πεξίπησζε ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο θαηαιήγεη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ε ΔΔΤΤ παξαιείπεη λα αηηηνινγήζεη ην γηαηί θξίλεη σο εύινγν ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθό ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ζε έθαζηε ησλ αλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ. Διιείςεη αηηηνιφγεζεο, ηφζν ε επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εγείξνπλ, θαηά ηελ ΔΔΣΣ, δηθαίσκα απνδεκίσζεο, φζν θαη ν καζεκαηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο απηήο κνηάδνπλ απζαίξεηνη. vi. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο ελδέρεηαη λα έρνπλ εμφρσο αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνλ ζπλδξνκεηή, φζν θαη γηα ηνλ πάξνρν, επεηδή πξνδηθάδνληαο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ν πάξνρνο κπνξεί λα επζχλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν γηα ηελ θαζπζηέξεζε, ζα απνηειέζνπλ πεγή ζπγρύζεσλ, παξεξκελεηψλ θαη αδηθαηνιφγεησλ πξνζηξηβψλ κεηαμχ παξφρσλ θαη θαηαλαισηψλ. πλδπαδφκελεο δε νη δηαηάμεηο απηέο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, ε ΔΔΣΣ θαιιηεξγεί εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηελ αληίιεςε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκηθά ηνπο παξφρνπο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. vii. Σέινο, θαίλεηαη φηη παξαβιέπεηαη επίζεο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ελέρεη γηα ηνπο παξφρνπο ε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπλδξνκεηψλ. Γηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε ζην θαηαλαισηηθφ φηη νη πάξνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ αηειψο ηνπο ζπλδξνκεηέο αλαθνξηθά κε θάζε ζρεηηθφ ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο θνξεηφηεηαο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ, αιιά θαη λα ηθαλνπνηνχλ θάζε ζρεηηθφ αίηεκα. Καηά ηελ άπνςή καο δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Φνξεηφηεηαο. Δπηπιένλ, ν νξηζκφο πνιιαπιψλ θαη κε ξεαιηζηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξνβιέςεσλ ζπρλά έρεη ηα αληίζεηα απφ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ΙV. Παξαηεξείηαη φηη θαη ππφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο δελ απαγνξεχεηαη ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηνλ πάξνρφ ηνπ πξνηνχ ν ζπλδξνκεηήο κεηαβεί ζε έηεξν πάξνρν, ελψ παξακέλεη θαη εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή. Οη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ παξφρνπ δφηε κε ηνλ ζπλδξνκεηή, αληηπξνζθνξψλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέλνπλ, ελψ ελ ηνηο πξάγκαζη εληζρχεηαη ν πάξνρνο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα δηάζεζεο νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο πάξνρνο δφηεο έρεη ηελ επθαηξία κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνζθνξψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ λα επηιέγεη 6

7 πνηνπο ζπλδξνκεηέο ζα θξαηήζεη θαη πνηνπο ζα παξαρσξήζεη ζηνλ αληαγσληζκφ. Σνχην έρεη ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηνλ θπξίαξρν πάξνρν, ν νπνίνο κπνξεί λα θξαηά ηνπο πςειήο εκπνξηθήο αμίαο πειάηεο. Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ χπαξμε μεθάζαξσλ θαλφλσλ σο πξνο ην δήηεκα απηφ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ δηαβνχιεπζεο γηα ην θξίζηκν ζέκα ησλ φξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ. Η πηνζέηεζε κέηξσλ ρσξίο ηε ζε βάζνο αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο κπνξεί λα έρεη άκεζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη επνκέλσο, δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη γηα ηηο επηινγέο πνπ απνιακβάλεη ν έιιελαο θαηαλαισηήο ζήκεξα. Γελ ζα άμηδε λα ηεζνχλ ππφ δηαθηλδχλεπζε νη επηινγέο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ζπκπεξηθέξνληαη πξνζεθφλησο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε εθείλσλ πνπ κεηαβαίλνπλ απφ πάξνρν ζε πάξνρν αθήλνληαο αλεμφθιεηεο νθεηιέο γηα ιεθζείζεο ππεξεζίεο. Β. Σρόιηα ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνίεζεο 1) Άξζξν 3.6: Οξίδεηαη φηη «Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο κεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ θεθαιηθό ηνπ αξηζκό ζε άιιν πάξνρν, ηόηε ν πάξνρνο-δόηεο δύλαηαη λα θαηαξγήζεη ηνπο κε κεηαθεξζέληεο αξηζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θεθαιηθό. Εάλ ν ζπλδξνκεηήο δελ κεηαθέξεη ηνλ θεθαιηθό ηνπ αξηζκό, νη κε κεηαθεξόκελνη αξηζκνί δύλαληαη λα παξακείλνπλ ζηνλ πάξνρν δόηε ωο νκάδα ζπλδεδεκέλωλ αξηζκώλ» Ωζηφζν ην αλσηέξσ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 7.1.β φπνπ νξίδεηαη φηη «Η αίηεζε θνξεηόηεηαο απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο όιωλ ηωλ παξερόκελωλ από ηνλ πάξνρν-δόηε ππεξεζηώλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ(ηνπο) κεηαθεξόκελν(-νπο) αξηζκό(-νύο) (π.ρ. αθνξά θαη ζηελ ηπρόλ ππάξρνπζα ππεξεζία ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζω ηνπ παξόρνπ-δόηε), εθηόο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά από ην ζπλδξνκεηή. Η δηαθνπή πινπνηείηαη κε ηελ νινθιήξωζε ηεο θνξεηόηεηαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ πάξνρν-δέθηε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 17». Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί ηη ζα ηζρχεη 2) Άξζξν 7.5.Β : Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο Παξφρνπο ζρεηηθά κε ηελ κε χπαξμε ΑΦΜ ζε θάπνηνπο ζπλδξνκεηέο, ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο δελ έρεη ην ΑΦΜ ηνπ ζπλδξνκεηή, λα ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ ινγαξηαζκφ. 3) Άξζξν 7.6 : Πξνηείλνπκε ην δηάζηεκα ησλ 3 εξγάζηκσλ σξψλ λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ 6 εξγάζηκεο ψξεο, ψζηε ζε πεξηπηψζεηο ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 4) Άξζξν 7.13.α : Η δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο αξρηθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί λα γίλεηαη κέζσ ΔΒΓΑΦ ψζηε λα είλαη ελήκεξνη φινη νη Πάξνρνη. ε ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ επηηξνπή έρνπλ ηνληζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη φπνηε πξνθχπηεη απηή ε αλάγθε. Η ιχζε ζα ήηαλ θάπνην Cancel κήλπκα αθφινπζν ηνπ RFS (πρ RFS Cancel). 5) Άξζξν 8.4.α : ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνθεξπρηεί ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη ε αιιαγή ηεο πξφβιεςεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ησλ Παξφρσλ 6) Άξζξν 9.7: Πξνβιέπεηαη φηη «Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο αζθήζεη λνκίκωο ην δηθαίωκα ππαλαρώξεζεο θαη έρεη ήδε ελεξγνπνηεζεί ε θνξεηόηεηα ηνπ αξηζκνύ ηνπ ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δέθηε, ηόηε ν πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 7

8 ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δόηε, ην δε θόζηνο ηεο επηζηξνθήο απηήο αλαιακβάλεηαη από ηνλ πάξνρν-δέθηε». Δθφζνλ ν ζπλδξνκεηήο ελεξγνπνηεζεί ζε θάπνην δίθηπν ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην πξνεγνχκελν δίθηπν. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα απφ ηνλ Καλνληζκφ. Βι. θαη αλσηέξσ ζρεηηθφ γεληθφ ζρφιην IV. 7) Άξζξν 10 : Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε θαζπζηέξεζε ζηε θνξεηφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε θαζπζηέξεζε θαηαζθεπήο ηνπ βξφρνπ, ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο πνπ ζπλδπάδεηαη κε ΑΠΣΒ, λα εμαηξείηαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη κεραληζκνχο απνδεκίσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ν ζπλδξνκεηήο βξίζθεηαη ζε αδπλακία ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. Η ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ απνδεκίσζεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη καδηθέο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαηηηνιφγεηέο αηηήζεηο απνδεκίσζεο. 8) Άξζξν 11: Θα ρξεηαζηεί λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εθρσξνχληαη θαη νκάδεο κηθξφηεξεο ησλ αξηζκψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ην πςειφ θφζηνο ησλ αξηζκψλ ησλ ζεηξψλ 901, ) Άξζξν 14: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο: Θεσξνχκε φηη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, θαζψο ε άξζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε θνξεηφηεηα (θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ιφγσ ρξεψλ) ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ζηνλ πάξνρν δφηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θνξεηφηεηα. Οη 3 κήλεο δελ είλαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζπκθσλεζνχλ θαη ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα εηζαγφκελα κέηξα.. 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα