Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν"

Transcript

1 Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Ι. Θεσξνχκε φηη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θνξεηόηεηαο πξέπεη λα ηπγράλνπλ ελδειερνύο θαη ζε βάζνο κειέηεο, θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Οη εθάζηνηε λνκνζεηηθέο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο φξνπο θνξεηφηεηαο, πξέπεη λα εξείδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεξηζηαησκέλε ζηάζκηζε ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ηνπ βαζκνχ σξίκαλζήο ηεο, ησλ θξαηνπζψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο. Η δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο έρεη ηεξάζηηα πξαθηηθή ζεκαζία θαη δελ πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα ηππηθή δηαδηθαζία έθθξαζεο απφςεσλ, αιιά λα απνηειεί κέζν νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο πνπ λνκνζεηεί κε ηνπο θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ θαη κέζν βειηίσζεο ησλ απνθάζεψλ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη ην παξάδεηγκα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ φπνπ νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο απφ πάξνρν ζε πάξνρν εμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο κεηά απφ δηαδηθαζίεο δηαδνρηθψλ δηαβνπιεχζεσλ, ζε πξψηε θάζε γηα ηηο επηινγέο ζηε ξχζκηζε θαη ζε δεχηεξε θάζε γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο ηερληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο θνξεηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο αγνξάο, λα ηεθκεξηψλνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη φπνηεο ξπζκηζηηθέο επηινγέο θαη λα βειηηψλνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξαηεξείηαη φηη θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε ζηε ρψξα καο έρνπλ ππάξμεη αηπρείο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο θνξεηφηεηαο, ελψ ε παξνύζα δηαβνύιεπζε δηεμάγεηαη κε ζύληνκεο δηαδηθαζίεο θαη ηαπηόρξνλα κε άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο δηαβνπιεύζεηο ηεο ΔΔΤΤ, γεγνλφο πνπ πξαθηηθά δελ επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο. Γηαπηζηψλεηαη δε φηη απφ ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν απνπζηάδεη ε κειέηε θαη ε δηθαηνιόγεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, αιιά θαη ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε (assessment) ηεο επίπησζεο θαζελόο από ηα πηνζεηνύκελα λέα κέηξα, ηδίσο δε αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. ΙΙ. Δηδηθά σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, γηα ηελ νπνία σο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο πξνβάιιεηαη ε εθθξαζζείζα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή άπνςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο απφξξηςεο πεξηνξίδεη νπζησδψο ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο ηνπ αξηζκνχ, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: i. Γεδνκέλσλ ησλ άκεζσλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα είρε ε άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, αιιά θαη ησλ ζνβαξψλ αληηξξήζεσλ πνπ έρνπλ εθθξαζηεί αλαθνξηθά θαη κε απηή αθφκα ηε δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα επηβάιεη ζηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλε ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξφρνπο φιεο ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 1

2 ii. iii. iv. Η εηαηξεία καο ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε φηη νύηε ε θνηλνηηθή λνκνζεζία, νύηε ε εζληθή λνκνζεζία επηβάιινπλ ηελ άξζε ηνπ ιόγνπ απόξξηςεο ύπαπξη φπαγήρ λόγω ανεξόφλητων οφειλών. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 68, παξ. 4 ηνπ Ν.4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ Ν.4146/2013, νξίδεη πιένλ φηη: «Με ηελ επηθύιαμε ηεο όπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζύκβαζεο, ε ΕΕΤΤ εμαζθαιίδεη όηη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο δελ ιεηηνπξγνύλ απνηξεπηηθά γηα ηελ αιιαγή ηωλ παξόρωλ ππεξεζηώλ. Οη πάξνρνη δελ δύλαληαη λα ζέηνπλ νπνηνδήπνηε θώιπκα, όπωο νη ζπκβαηηθνί όξνη, νη δηαδηθαζίεο, ηα ηέιε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηωλ αηηεκάηωλ θνξεηόηεηαο». Δίλαη ζαθέο φηη ε ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αλσηέξσ έλλνηα ηνπ ηέινπο ζην πιαίζην ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Η ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ δελ απνηειεί ηέινο πνπ θσιχεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θνξεηφηεηαο. Αληίζεηα, ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο θνξεηόηεηαο παξά ηελ παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο από ηνλ ζπλδξνκεηή, ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη ζπληζηά θαηάρξεζε δηθαηώκαηνο από κέξνπο ηνπ ζπλδξνκεηή, ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ γηα λα κεηαβεί ζε άιινλ πάξνρν αθήλνληαο αλεμφθιεηεο ηηο νθεηιέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νχηε ην ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηβάιιεη ηελ άξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη απηόο ν ιόγνο απόξξηςεο ηεο θνξεηόηεηαο πξνβιεπόηαλ επί ζεηξά εηώλ ζηε ρώξα καο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, ελψ ζρεηηθφο ιφγνο απφξξηςεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζε άιια Κξάηε Μέιε. Αληίζεηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, φηη δειαδή ην θνηλνηηθφ δίθαην επηηάζζεη ηελ άξζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, θαηά ηελ άπνςή καο πάζρεη απφ λνκηθή ζθνπηά. Απφ ηελ απιή αλάγλσζε ηφζν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα, φζν θαη ηεο ππ αξηζκ. 47 ζθέςεο ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 2009/136/ΔΚ, δελ πξνθχπηεη φηη απαγνξεχεηαη ε χπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο. Δίλαη λνκίδνπκε μεθάζαξν φηη ν ζπλδξνκεηήο, ηνπ νπνίνπ ην αίηεκα γηα κεηαθνξά αξηζκνχ απνξξίπηεηαη εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, δελ αληηκεησπίδεη λνκηθφ, ηερληθφ ή πξαθηηθφ θψιπκα ζηελ θνξεηφηεηα ηνπ αξηζκνχ ηνπ. Ο ζπλδξνκεηήο εύθνια αληηιακβάλεηαη θαη αλακέλεη ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο όηαλ ηειεί ζε θξαγή, θαζψο γλσξίδεη φηη πιένλ δελ κπνξεί λα θάλεη πιήξε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επεηδή δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ λφκνπ πνπ κεηαθέξεη θαη ελζσκαηψλεη ηε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην, δελ πξνθχπηεη, νχηε κπνξεί λα ζπλαρζεί ε απαγφξεπζε ηεο χπαξμεο ηνπ ππφ εμέηαζε ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, δηαηεξνχκε εχινγεο επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, εθφζνλ βέβαηα απηή ππήξμε. Δάλ ε βνχιεζε ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε ήηαλ λα επηβάιεη ηε ζπγθεθξηκέλε απαγφξεπζε κε άκεζε εθαξκνγή ζηα Κξάηε Μέιε, ζα ην είρε πξάμεη εθδίδνληαο ζρεηηθφ Καλνληζκφ θαη φρη Οδεγία. Όκσο θαη πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή ζθνπηά, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη θαη πξαθηηθά ε άξζε ηνπ ιόγνπ απόξξηςεο ύπαπξη φπαγήρ λόγω ανεξόφλητων οφειλών δελ δηθαηνινγείηαη θαζώο δελ εμαζθαιίδεη ηελ ηαρεία κεηάβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή από έλα δίθηπν ζε άιιν. Γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη από ηνπο ρξόλνπο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ, νη νπνίνη είλαη πνιύ κεγαιύηεξνη ηεο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο. Τπνγξακκίδεηαη φηη παξά ηα ζπλερή αηηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ 2

3 παξφρσλ γηα ηε ζχληκεζε ησλ ρξφλσλ παξνρήο ηνπηθνχ βξφρνπ, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κεγάιν ράζκα κεηαμύ ηεο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο θαη ησλ ρξόλσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ παξνρή ηνπηθνύ βξόρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ. Ο θαηαλαισηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηαρεία ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη φρη γηα ηε γξήγνξε κεηαθνξά ελφο αξηζκνχ πνπ δελ έρεη γξακκή. Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ πξσηίζησο επηβαξχλνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε απηή, επηθνξηίδνληαη θαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ αλαθνξηθά κε ην όηη ζηηο ζηαζεξέο επηθνηλσλίεο ε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ζε κηα εξγάζηκε εκέξα δελ ζεκαίλεη ηελ αληίζηνηρα γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κεηά απφ πνιιέο εκέξεο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζηνλ ελαιιαθηηθφ πάξνρν. v. Δπηπιένλ, ε άξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ζα ζπλεπαγφηαλ αδηθαηνιόγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο απφ ζηαζεξή ζέζε, νη νπνίνη ππνρξεώλνληαη λα δηαηεξνύλ ηνλ ηνπηθό βξόρν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αθνύ θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκεο θαη απαηηεηέο νη νθεηιέο ηνπ ζπλδξνκεηή. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ ηεο ΔΔΣΣ (Παξάξηεκα Β, ελφηεηα 3.1.5), ν πάξνρνο Γεκφζησλ Σειεθσληθψλ Τπεξεζηψλ νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή δηαθνπή κφλν κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ λφκηκε θαη πξνζήθνπζα θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ην ιεμηπξφζεζκν θαη ην απαηηεηφ ηεο νθεηιήο, ελψ ζε νξηζηηθή θξαγή κπνξεί λα πξνβεί κφλνλ έπεηηα απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη έπεηηα απφ ηελ λφκηκε θαη πξνζήθνπζα θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ πλδξνκεηή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. Θα ήηαλ παξάινγν λα πξέπεη ν πάξνρνο λα θαηαβάιεη ηέιε ζηνλ ΟΣΔ γηα ηνλ ηνπηθφ βξφρν γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ν ζπλδξνκεηήο λα δχλαηαη λα απνρσξήζεη ρσξίο θψιπκα αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο. εκεησηένλ φηη ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη κεξηθψο ηε γξακκή ηνπ αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο θξαγήο ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα δέρεηαη εηζεξρφκελεο θιήζεηο. vi. Πεξαηηέξσ, ε χπαξμε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ είλαη απνιύησο εύινγε, δελ αληηβαίλεη ζηα ρξεζηά ήζε θαη είλαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο ρξεζηφο ζπλαιιαζζφκελνο δελ ζα κπνξνχζε λα δηαλνεζεί φηη αθήλνληαο αλεμφθιεηνπο παιαηφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλερίδεη λα απαηηεί θαη λα ιακβάλεη ππεξεζίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο θιπ. Η πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο γηα ην δηθαίσκα ηεο θνξεηφηεηαο ζα νδεγνχζε ζηελ εθκεηάιιεπζε από θαθόπηζηνπο θαηαλαισηέο ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ θαζηζηνχλ ζρεδφλ αλέθηθηε ηελ είζπξαμε ησλ κηθξννθεηιψλ απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη ζην λα επηθξνηνχληαη ελ ηνηο πξάγκαζη αζέκηηεο πξαθηηθέο θαηαρξεζηηθήο κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν. Η άξζε απηνχ ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ζα έδηλε ιάζνο κήλπκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ζα ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ελφο αθφκε πεξηζζφηεξν αβέβαηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επελδχζεη δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Γεδνκέλσλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έθδνζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηελ είζπξαμε ησλ κηθξννθεηιψλ απφ θαηαλαισηέο, είλαη θαλεξφ φηη ην απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο εμέιημεο ζα ήηαλ ε αδηθαηνιόγεηε νηθνλνκηθή αηκνξξαγία ηεο ειιεληθήο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο θαη κάιηζηα ζε θαηξνχο δξηκείαο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Οη ζνβαξέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζπξξίθλσζε ελφο θιάδνπ πνπ ζηεξίδεη ηελ εζληθή 3

4 vii. viii. νηθνλνκία ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε δξαζηηθφ πιήγκα ζην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζηηο επηινγέο ηνπ ειιεληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. εκεηψλεηαη αθφκε φηη, ελψ ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο απφξξηςεο πθίζηαηαη εδψ θαη πνιιά έηε ζηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΔΣΣ, ε ΔΔΣΣ δελ πξνζθφκηζε ζηνηρεία πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ηε κεησκέλε ζε ζρέζε κε άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξήζε ηεο θνξεηφηεηαο ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο απηνχ ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο. Η εηαηξεία καο δελ ζεσξεί φηη απηφο ν ιφγνο απφξξηςεο ζπληζηά θψιπκα γηα ηε θνξεηφηεηα θαη γηα ηελ ρξήζε ηεο απφ ηνλ έιιελα ρξήζηε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Η φπνηα αζηνρία ηεο γεληθά δηαηππσκέλεο ζην άξζξν 68 παξ. 4 ηνπ Ν.4070/2012 απφξξηςεο ιφγσ νθεηιψλ, δελ δηθαηνινγεί ηελ πηνζέηεζε κηαο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ιχζεο, ε νπνία εμάιινπ δελ επηβάιιεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε ζην άξζξν 58 παξ. 3 ηνπ Ν.4146/2013. ε θάζε πεξίπησζε, ζην βαζκφ πνπ ε απάιεηςε ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ απφξξηςεο πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλακέλνπκε απφ ηελ ΔΔΣΣ λα αληεπηρεηξεκαηνινγήζεη αλαδεηθλύνληαο ηνπο εηδηθνύο ιόγνπο πνπ επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ή ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαβνιή ηεο θαηάξγεζήο ηνπ κέρξη ηελ εηζαγσγή επαξθώλ αληηκέηξσλ πνπ λα πξνζηαηεύνπλ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο επηρεηξήζεηο έλαληη ησλ θαθόπηζησλ νθεηιεηώλ. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ ηελ θαηάξγεζε απηνχ ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο, ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλαθνξηθά κε ην εάλ νη πάξνρνη δηθαηνχληαη λα αξλνχληαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ αθήζεη αλεμφθιεηεο νθεηιέο ζε άιινπο παξφρνπο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε θαηά πφζν ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο παξφρνπο. ΙΙΙ. Αληίζηνηρα ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί πθίζηαληαη θαη αλαθνξηθά κε ηε λνκηκόηεηα, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δεχηεξνπ βαζηθνχ ζθέινπο ησλ πξνηεηλόκελσλ από ηελ ΔΔΤΤ αιιαγώλ ζηνλ Καλνληζκό Φνξεηόηεηαο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία, ζηνπο ιόγνπο θαη ζην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ιόγσ θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηόηεηαο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο ησλ αξηζκψλ ηνπο. ην θνκκάηη απηφ ηνπ Καλνληζκνχ, ε ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζε κία πξνδήισο εζθαικέλε, θαηά ηελ άπνςή καο, εξκελεία ησλ επηηαγώλ ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβάιεη ζθνπνχκελεο ξπζκίζεηο, πνπ θαίλεηαη λα κελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζεσξνχκε φηη ε ΔΔΣΣ πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηε ζέζε ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ, θαζψο νη ήδε πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πξνζηαηεύνπλ κε απόιπηε επάξθεηα ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ θαηαλαισηή. Αλαιπηηθφηεξα: i. Ωο αθεηεξία θαη δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή εκθαλίδεηαη θαη πάιη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τπνηίζεηαη φηη ε δηακφξθσζε ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ πξνηεηλφκελνπ Καλνληζκνχ πξνθχπηεη σο αλαγθαηφηεηα απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε ε πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Φνξεηφηεηαο αλαθέξεηαη φηη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ «κεηαθέξεη απηνύζηα ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή επηηαγή (άξζξν 30,παξ. 4 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία, όπωο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα, ε νπνία ζεζπίδεη ην πξώηνλ ηε δπλαηόηεηα έγεξζεο αμηώζεωλ απνδεκηώζεωλ ηωλ ζπλδξνκεηώλ απεπζείαο από ηνπο εθάζηνηε θαη θαηά πεξίπηωζε ππεύζπλνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ». 4

5 ii. iii. iv. Ωζηφζν, αλαηξέρνληαο ζηελ απηνχζηα ζρεηηθή δηάηαμε ηεο αλσηέξσ θνηλνηηθήο Οδεγίαο (2002/22/ΔΚ, φπσο ηζρχεη), παξαηεξνχκε φηη νξίδεηαη απνθιεηζηηθά φηη: «Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνύλ λα επηβάινπλ θαηάιιειεο θπξώζεηο ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέωζεο λα απνδεκηώλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπηωζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο από ηνπο ίδηνπο ή γηα ινγαξηαζκό ηνπο». Οπφηε ε αλαθνξά ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε ζην άξζξν 68, παξ. 4 ηνπ Ν.4070/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ Ν.4146/2013, φηη «ν ηξόπνο επηβνιήο ηεο ππνρξέωζεο, ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίωζεο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΕΕΤΤ» απνηειεί πξνζζήθε ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε, απφξξνηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γλσκνδφηεζεο θαη λνκνπαξαζθεπήο. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΔΣΣ εθθηλψληαο απφ ηελ έσιε, θαηά ηε γλώκε καο, αθεηεξία όηη ν θνηλνηηθόο λνκνζέηεο επηβάιιεη ηνλ νξηζκό ζπγθεθξηκέλεο απνδεκίσζεο, πξνρσξά ζε κηα επηθίλδπλε, θαηά ηελ άπνςή καο, πεξαηηέξσ δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο βνύιεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ λνκνζέηε απαξηζκψληαο ελδεηθηηθέο πνιχ εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ γελλάηαη δηθαίσκα έγεξζεο αμίσζεο γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ ζπλδξνκεηή, ζεζπίδνληαο αληίζηνηρα δηαθνξνπνηεκέλα πνζά απνδεκίσζεο αλά πεξίπησζε. Η έληαζε θαη ε έθηαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εηζάγνληαη από ηελ ΔΔΤΤ θηλνύληαη καθξηά από ηελ επηηαγή ηνπ θνηλνηηθνύ λνκνζέηε, ν νπνίνο ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 47 ηεο Οδεγίαο 2009/136/ΔΚ απιά νξίδεη φηη: «Αλ θαη απηό είλαη δήηεκα πνπ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα αληηκεηωπίδεηαη από ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ ηα ειάρηζηα αλαινγηθά κέηξα όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, πεξηιακβαλνκέλωλ θαη θπξώζεωλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα ειαρηζηνπνηνύληαη απηνί νη θίλδπλνη θαη λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεύνληαη θαζ όιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, ρωξίο ε δηαδηθαζία λα θαζίζηαηαη ιηγόηεξν ειθπζηηθή γηα ηνπο θαηαλαιωηέο». Δίλαη δηαθνξεηηθό πξάγκα ε ύπαξμε πνιηηηθήο απνδεκίσζεο ηνπ παξόρνπ ππέξ ηνπ θαηαλαισηή θαη ν έιεγρνο θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ από ηελ ΔΔΤΤ ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππάξρεη ή εθαξκόδεηαη πιεκκειώο, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ επηρεηξεί λα ζεζπίζεη ε ΔΔΤΤ. θνπφο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε δελ είλαη κηα ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, φπνπ απηέο ζα νξίδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απζαίξεηα ex ante απνδεκηψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, ελ είδεη δηθαζηηθψλ Αξρψλ, ζα επηδηθάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνδεκηψζεηο ζε θαηαλαισηέο. Γηαηεξνχκε εχινγεο επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ λα ειέγρεη θαη λα θξίλεη επί ησλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε Καλνληζκνχ. Θεσξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4070/2012 άξζξν 12, ζηνηρείν θε, ε ΔΔΣΣ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ινηπέο αξκφδηεο ζεζκηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή Αξρέο θαη φρη λα ηηο ππνθαζηζηά. Δμάιινπ, ε αλάισζε αλζξώπηλσλ πόξσλ ηεο ΔΔΤΤ ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ζπλδξνκεηψλ θαη παξφρσλ, ζα επηδείλσλε πεξαηηέξσ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ έθδνζε πνιχ ζεκαληηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ είλαη αξκφδηα θαη νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηνλ θαηαλαισηή δηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο χπαξμεο θαη ηεο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθήο απνδεκίσζεο απφ ηνλ πάξνρν. Σν φηη αληηζέησο ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν Καλνληζκνχ ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα εγεξζεί ζπγθεθξηκέλε αμίσζε απνδεκίσζεο, δεκηνπξγεί εχινγν πξνβιεκαηηζκφ, ηφζν αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, φζν θαη αλαθνξηθά κε ην κε αηηηνινγνύκελν θαη δηθαηνινγεκέλν 5

6 ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζε θάζε πεξίπησζε. Γηεξσηάηαη θαλείο πψο δηθαηνινγείηαη ε έγεξζε αμίσζεο απνδεκίσζεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο, ηε ζηηγκή πνπ ν ιόγνο ηεο θαζπζηεξεκέλεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα νθείιεηαη ζε ιόγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνρή ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ. Η ηαρεία δηεθπεξαίσζε ηεο θνξεηφηεηαο είλαη κέζν γηα ηε γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλδξνκεηή θαη φρη απηνζθνπφο. Πξνηνχ λα νξίζνπκε φηη ε κε εμαζθάιηζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ εγείξεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή (άξζξν 9, ζηνηρείν ζη ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε Καλνληζκνχ), ζα έπξεπε ελδερνκέλσο λα αλαινγηζηνχκε ηελ ηεξάζηηα δεκία πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη νη ίδηνη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη, επεηδή έμη ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ πνπ ειέγρεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ην δίθηπν πξνο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. v. ε θάζε πεξίπησζε ηίζεηαη έλα ζνβαξφ δήηεκα λνκηκφηεηαο, θαζψο δελ πξνθύπηεη απφ πνπζελά όηη ε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν νξηδόκελε απνδεκίσζε είλαη αλάινγε ηεο δεκίαο ηνπ ζπλδξνκεηή, ελψ κπνξεί λα κε ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξόρνπ. Δλδέρεηαη λα κελ επζχλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο πάξνρνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο ζα ζεσξεί φηη ππήξμε. Μνινλφηη ν αλά πεξίπησζε ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο θαηαιήγεη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ε ΔΔΤΤ παξαιείπεη λα αηηηνινγήζεη ην γηαηί θξίλεη σο εύινγν ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθό ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ζε έθαζηε ησλ αλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ. Διιείςεη αηηηνιφγεζεο, ηφζν ε επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εγείξνπλ, θαηά ηελ ΔΔΣΣ, δηθαίσκα απνδεκίσζεο, φζν θαη ν καζεκαηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο απηήο κνηάδνπλ απζαίξεηνη. vi. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο ελδέρεηαη λα έρνπλ εμφρσο αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνλ ζπλδξνκεηή, φζν θαη γηα ηνλ πάξνρν, επεηδή πξνδηθάδνληαο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ν πάξνρνο κπνξεί λα επζχλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν γηα ηελ θαζπζηέξεζε, ζα απνηειέζνπλ πεγή ζπγρύζεσλ, παξεξκελεηψλ θαη αδηθαηνιφγεησλ πξνζηξηβψλ κεηαμχ παξφρσλ θαη θαηαλαισηψλ. πλδπαδφκελεο δε νη δηαηάμεηο απηέο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο ηεο θνξεηφηεηαο ύπαξμε θξαγήο ιόγω αλεμόθιεηωλ νθεηιώλ, ε ΔΔΣΣ θαιιηεξγεί εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηελ αληίιεςε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκηθά ηνπο παξφρνπο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. vii. Σέινο, θαίλεηαη φηη παξαβιέπεηαη επίζεο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ ελέρεη γηα ηνπο παξφρνπο ε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπλδξνκεηψλ. Γηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε ζην θαηαλαισηηθφ φηη νη πάξνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ αηειψο ηνπο ζπλδξνκεηέο αλαθνξηθά κε θάζε ζρεηηθφ ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο θνξεηφηεηαο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ, αιιά θαη λα ηθαλνπνηνχλ θάζε ζρεηηθφ αίηεκα. Καηά ηελ άπνςή καο δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Φνξεηφηεηαο. Δπηπιένλ, ν νξηζκφο πνιιαπιψλ θαη κε ξεαιηζηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξνβιέςεσλ ζπρλά έρεη ηα αληίζεηα απφ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ΙV. Παξαηεξείηαη φηη θαη ππφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο δελ απαγνξεχεηαη ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηνλ πάξνρφ ηνπ πξνηνχ ν ζπλδξνκεηήο κεηαβεί ζε έηεξν πάξνρν, ελψ παξακέλεη θαη εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή. Οη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ παξφρνπ δφηε κε ηνλ ζπλδξνκεηή, αληηπξνζθνξψλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέλνπλ, ελψ ελ ηνηο πξάγκαζη εληζρχεηαη ν πάξνρνο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα δηάζεζεο νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο πάξνρνο δφηεο έρεη ηελ επθαηξία κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνζθνξψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ λα επηιέγεη 6

7 πνηνπο ζπλδξνκεηέο ζα θξαηήζεη θαη πνηνπο ζα παξαρσξήζεη ζηνλ αληαγσληζκφ. Σνχην έρεη ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηνλ θπξίαξρν πάξνρν, ν νπνίνο κπνξεί λα θξαηά ηνπο πςειήο εκπνξηθήο αμίαο πειάηεο. Θεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ χπαξμε μεθάζαξσλ θαλφλσλ σο πξνο ην δήηεκα απηφ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ δηαβνχιεπζεο γηα ην θξίζηκν ζέκα ησλ φξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ. Η πηνζέηεζε κέηξσλ ρσξίο ηε ζε βάζνο αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο κπνξεί λα έρεη άκεζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη επνκέλσο, δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη γηα ηηο επηινγέο πνπ απνιακβάλεη ν έιιελαο θαηαλαισηήο ζήκεξα. Γελ ζα άμηδε λα ηεζνχλ ππφ δηαθηλδχλεπζε νη επηινγέο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ ζπκπεξηθέξνληαη πξνζεθφλησο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε εθείλσλ πνπ κεηαβαίλνπλ απφ πάξνρν ζε πάξνρν αθήλνληαο αλεμφθιεηεο νθεηιέο γηα ιεθζείζεο ππεξεζίεο. Β. Σρόιηα ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνίεζεο 1) Άξζξν 3.6: Οξίδεηαη φηη «Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο κεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ θεθαιηθό ηνπ αξηζκό ζε άιιν πάξνρν, ηόηε ν πάξνρνο-δόηεο δύλαηαη λα θαηαξγήζεη ηνπο κε κεηαθεξζέληεο αξηζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θεθαιηθό. Εάλ ν ζπλδξνκεηήο δελ κεηαθέξεη ηνλ θεθαιηθό ηνπ αξηζκό, νη κε κεηαθεξόκελνη αξηζκνί δύλαληαη λα παξακείλνπλ ζηνλ πάξνρν δόηε ωο νκάδα ζπλδεδεκέλωλ αξηζκώλ» Ωζηφζν ην αλσηέξσ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 7.1.β φπνπ νξίδεηαη φηη «Η αίηεζε θνξεηόηεηαο απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο όιωλ ηωλ παξερόκελωλ από ηνλ πάξνρν-δόηε ππεξεζηώλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ(ηνπο) κεηαθεξόκελν(-νπο) αξηζκό(-νύο) (π.ρ. αθνξά θαη ζηελ ηπρόλ ππάξρνπζα ππεξεζία ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζω ηνπ παξόρνπ-δόηε), εθηόο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά από ην ζπλδξνκεηή. Η δηαθνπή πινπνηείηαη κε ηελ νινθιήξωζε ηεο θνξεηόηεηαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ πάξνρν-δέθηε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 17». Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί ηη ζα ηζρχεη 2) Άξζξν 7.5.Β : Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο Παξφρνπο ζρεηηθά κε ηελ κε χπαξμε ΑΦΜ ζε θάπνηνπο ζπλδξνκεηέο, ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο δελ έρεη ην ΑΦΜ ηνπ ζπλδξνκεηή, λα ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ ινγαξηαζκφ. 3) Άξζξν 7.6 : Πξνηείλνπκε ην δηάζηεκα ησλ 3 εξγάζηκσλ σξψλ λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ 6 εξγάζηκεο ψξεο, ψζηε ζε πεξηπηψζεηο ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 4) Άξζξν 7.13.α : Η δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο αξρηθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί λα γίλεηαη κέζσ ΔΒΓΑΦ ψζηε λα είλαη ελήκεξνη φινη νη Πάξνρνη. ε ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ επηηξνπή έρνπλ ηνληζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη φπνηε πξνθχπηεη απηή ε αλάγθε. Η ιχζε ζα ήηαλ θάπνην Cancel κήλπκα αθφινπζν ηνπ RFS (πρ RFS Cancel). 5) Άξζξν 8.4.α : ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνθεξπρηεί ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη ε αιιαγή ηεο πξφβιεςεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ησλ Παξφρσλ 6) Άξζξν 9.7: Πξνβιέπεηαη φηη «Σηελ πεξίπηωζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο αζθήζεη λνκίκωο ην δηθαίωκα ππαλαρώξεζεο θαη έρεη ήδε ελεξγνπνηεζεί ε θνξεηόηεηα ηνπ αξηζκνύ ηνπ ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δέθηε, ηόηε ν πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 7

8 ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δόηε, ην δε θόζηνο ηεο επηζηξνθήο απηήο αλαιακβάλεηαη από ηνλ πάξνρν-δέθηε». Δθφζνλ ν ζπλδξνκεηήο ελεξγνπνηεζεί ζε θάπνην δίθηπν ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην πξνεγνχκελν δίθηπν. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα απφ ηνλ Καλνληζκφ. Βι. θαη αλσηέξσ ζρεηηθφ γεληθφ ζρφιην IV. 7) Άξζξν 10 : Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε θαζπζηέξεζε ζηε θνξεηφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε θαζπζηέξεζε θαηαζθεπήο ηνπ βξφρνπ, ζηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο πνπ ζπλδπάδεηαη κε ΑΠΣΒ, λα εμαηξείηαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη κεραληζκνχο απνδεκίσζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ν ζπλδξνκεηήο βξίζθεηαη ζε αδπλακία ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. Η ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ απνδεκίσζεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη καδηθέο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαηηηνιφγεηέο αηηήζεηο απνδεκίσζεο. 8) Άξζξν 11: Θα ρξεηαζηεί λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εθρσξνχληαη θαη νκάδεο κηθξφηεξεο ησλ αξηζκψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ην πςειφ θφζηνο ησλ αξηζκψλ ησλ ζεηξψλ 901, ) Άξζξν 14: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο: Θεσξνχκε φηη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, θαζψο ε άξζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε θνξεηφηεηα (θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ιφγσ ρξεψλ) ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ζηνλ πάξνρν δφηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θνξεηφηεηα. Οη 3 κήλεο δελ είλαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζπκθσλεζνχλ θαη ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα εηζαγφκελα κέηξα.. 8

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα