ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. για το έτος ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α 280)» β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως η πα ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (A 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας o οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). δ) Του άρθρο 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης,..» (Α 135). ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α 154) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 μέχρι και 8 του ν. 3147/2003 (Α 135). στ) Της υπ αριθμ /2001 απόφασης του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας περί ανά θεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εντολοδόχου του Δημοσίου του έργου της αγοραστικής παρέμβασης (Β 1608) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ /2005 (Β 1332) ομοία 2. Τους Κανονισμούς: α) (ΕΟΚ) 3730/1987 (L362) του Συμβουλίου που καθο ρίζει «τους γενικούς κανόνες για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης σε ορισμένους Οργανι σμούς με σκοπό την διανομή τους στα πιο άπορα άτομα της κοινότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) (ΕΟΚ) 3149/1992 (L313) της Επιτροπής περί λεπτομε ρών κανόνων για την χορήγηση τροφίμων προερχόμε νων από τα αποθέματα της παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ) (ΕΚ) 1146/2007 (L257) της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογισθούν στο έτος δημοσιονομικό έτος 2008 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας» 3. Την από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιλογή του τυριού ΦΕΤΑ ως το γαλακτοκομικό προϊόν προς διανομή στα πλαίσια του προγράμματος του Την από γνώμη της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 5. Την εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη που θα καλυφθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της παρούσης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1. Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα, σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1146/2007 της Επιτροπής, για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ στους απόρους της χώρας σε αντιστάθμισμα του ποσού των , Τα θεσπιζόμενα συμπληρωματικά μέτρα έχουν σκο πό: α) Τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας, όσον αφο ρά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της δωρεάν διανομής. β) Τον καθορισμό των όρων, διαδικασιών και προ ϋποθέσεων, για την άμεση και έγκαιρη διανομή του προϊόντος, έτσι όπως αυτό κατά τα ποιοτικά και τεχνικά

2 12208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χαρακτηριστικά του προσδιορίζεται με την παρούσα απόφαση, τη σχετική διακήρυξη και τις συναφείς δια τάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. γ) Τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού ενδια φερομένων, οι οποίοι αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν το έργο της δωρεάν διανομής. Άρθρο 2 Επιλογή του φορέα εκτέλεσης του έργου υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών 1. Για την επιλογή του φορέα εκτελέσεως του έργου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ, μετά από δια κήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, διενεργείται κλειστός διαγωνισμός με σύντμηση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορά στη διανομή τυριού Φέτα ΠΟΠ παραγωγής έτους 2008 σε αντιστάθμισμα του ποσού των ,00, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1146/2007 της Επιτροπής. 2. Ως αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια του δια γωνισμού, την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμ ματος, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, ορίζεται η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ως εποπτεύουσα υπηρεσία εφαρμογής του ως άνω προ γράμματος ορίζεται η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής (Α.Π.Α.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, με την οποία καθο ρίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της παρούσας απόφασης καθώς και τεχνικά θέματα σχετικά με το έργο της δωρεάν διανομής, μετά από πρόταση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγω γής και ΑΠΑ, υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τη διακήρυξη καθορίζονται η τυποποίηση, η συσκευασία καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έτοιμου προς διανομή προϊόντος. Περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται προς δημοσί ευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγω νισμό είναι οι συμμετέχοντες να δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα στην παραγωγή ή και εμπορία τυροκομι κών ή και γαλακτοκομικών προϊόντων τουλάχιστον από Οι ενδιαφερόμενοι, με την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, υποβάλλουν συνημμένα τα σχετι κά δικαιολογητικά που προβλέπονται στη διακήρυξη. 5. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται ταυτόχρονα από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με γραπτή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.. Η γραπτή πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα ακό λουθα : α) την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν β) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστα νται καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης αυτών. γ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσκληση συνοδεύεται από την διακήρυξη του διαγωνισμού. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών συνεκτιμάται η φερεγγυότητα του φορέα για την υλοποίηση του προ γράμματος της δωρεάν διανομής, ειδικότερα σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία στην παραγωγή πα ρασκευή εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, τους αποθηκευτικούς χώρους (ιδιόκτητους ή μισθωμένους) καθώς και το δίκτυο αποτελεσματικής διανομής που διαθέτει σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, αποκλείονται όσοι υπέπεσαν κατά την προηγούμενη πενταετία σε παρα βάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την παρασκευή και διακίνηση φέτας. 6. Οι προσφορές που υποβάλλονται στο διαγωνισμό αφορούν υποχρεωτικά το σύνολο της προς διανομή ποσότητας τυριού Φέτα ΠΟΠ, σε αντιστάθμισμα του ποσού που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης και προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη, με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των προς διανομή ποσοτήτων στους δικαιούχους. Ειδικότερα : α) Ως προς την ποσότητα του προς διανομή προϊό ντος αναφέρέται η ποσότητα του τυποποιημένου και συσκευασμένου τυριού Φέτα ΠΟΠ, την οποία ο ανάδο χος προσφέρει προς διανομή στους δικαιούχους, έναντι της αμοιβής των Η προσφορά συνοδεύεται από: Κατάλογο ανά νομό, στον οποίο αναφέρονται τα τυροκομεία, με τα οποία ο προσφέρων θα συνεργαστεί και από τα οποία θα προμηθευτεί το προς διανομή τυρί Φέτα ΠΟΠ και οι ποσότητες ανά τυροκομείο. Βεβαίωση του ΟΠΕΓΕΠ ότι τα ανωτέρω συνεργα ζόμενα τυροκομεία έχουν έγκριση παραγωγής τυριού Φέτα ΠΟΠ για την τυροκομική περίοδο β. Ως προς τα έξοδα μεταφοράς και τα έξοδα φορτο εκφόρτωσης, τα οποία αποτελούν ειδικό στοιχείο της προσφοράς, πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά ως εξής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,: αα)τα μεταφορικά έξοδα, που αφορούν στην μεταφο ρά του τυριού Φέτα ΠΟΠ από τα ψυγεία των τυροκομεί ων φόρτωσης στους τόπους διανομής, εκπεφρασμένα σε ευρώ, με διάκριση ανά τόνο και χιλιόμετρο για τις χερσαίες μεταφορές και ανά τόνο και μίλι για τις θα λάσσιες μεταφορές αντίστοιχα ββ) Τα φορτοεκφορτωτικά έξοδα, εκπεφρασμένα σε ευρώ ανά κιλό. γ. Ως προς τα έξοδα τυποποιήσεως και συσκευασίας, πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά αναλυτικά το κόστος ανά συσκευασία (κόστος συσκευασίας, εργατικά, διοικητικά κλπ). Το υλικό συσκευασίας, που αναφέρε ται στην προσφορά σύμφωνα με το οικείο παράρτημα της διακήρυξης, θεωρείται υποχρεωτικά ενιαίο για το σύνολο της προς διανομή ποσότητας. δ. Όσον αφορά στο βάρος, θα πρέπει να αναφέρεται το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας σε κιλά, όπως αυτό καθορίζεται στην σχετική διακήρυξη, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι δυνατότητες διανομής του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προϊόντος στους δικαιούχους του προγράμματος. 7. Σε κάθε προσφορά πρέπει να δηλώνεται, ότι ο υπο ψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη διανο μή του τυριού Φέτα ΠΟΠ στους δικαιούχους εντός του χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και τη σύμβαση. Στον φορέα εκτέλεσης του έργου που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού, ανατίθεται το σύ νολο του έργου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ και για συνολική ποσότητα όπως αυτή αναφέρεται στην προσφορά του. Άρθρο 3 Διαδικασία αξιολόγησης προφορών, κατακύρωση διαγωνισμού 1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξι ολόγηση των προσφορών, τεχνικών και οικονομικών, η εξέταση τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, ο έλεγχος ειδικών θεμάτων καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα ανακύψει κατά την εκτέλεση του διαγωνισμού, διενερ γείται από επιτροπή, η οποία συστήνεται και συγκρο τείται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 38 του π.δ. 118/2007. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης κάθε φάσης του διαγωνισμού, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνι σμού υπηρεσία, Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσε ων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Η αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό στην εποπτεύουσα υπηρεσία εφαρμογής του προγράμ ματος, Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ. και προτείνει την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η εποπτεύουσα υπηρεσία εφαρμογής, με τη σειρά της, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης. 2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνι σμού σε κάθε στάδιο (αξιολόγηση αιτήσεων συμμετο χής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) και υπογράφει την απόφαση κατακύρωσης του έργου. Με την αποδεικνυόμενη ανακοίνωση της κατακύρωσης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του έργου, ο ανάδοχος υπογράφει σύμβαση με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την οποία, ο πρώτος ανα λαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο κατ εντολή και για λογαριασμό του δευτέρου, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης, των όρων της διακήρυξης και των σχετικών κείμενων διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει στην Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή με κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, της έγγραφης ανακοίνωσης της σχετικής με την κατακύρωση του έρ γου απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να υπογράψει τη σύμβαση. Η σύμβαση για λογαρι ασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 4 Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου 1. Ποιοτικές Προδιαγραφές του προς διανομή τυριού Φέτα ΠΟΠ Τυποποίηση Σήμανση α) Το προς διανομή τυρί Φέτα, οφείλει να είναι πο σότητας ίσης με την αναφερόμενη στην προσφορά, παραγωγής έτους 2008, υγιεινό, ανόθευτο, κατάλληλο για κατανάλωση, πλήρως ελεγμένο, Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία, τυποποιημένο στις συσκευασίες, όπως καθορίζεται στη σχετική διακήρυξη, να είναι αποθηκευμένο σε αποθήκες ψυγεία πριν την μεταφορά του, που διενεργείται με αυτοκίνητα ψυγεία, στους τόπους διανομής. β) Η συσκευασία και η σήμανση θα είναι σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα στοιχεία της σήμανσης ορίζονται στη σχετική διακήρυξη. γ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφο διάζει τους δικαιούχους, κατά προτεραιότητα, από τις αποθήκες ψυγεία των πλησιέστερων τυροκομείων. 2. Συνεργαζόμενα τυροκομεία Ο ανάδοχος δύναται να αντικαταστήσει τα προτεινό μενα στην προσφορά του συνεργαζόμενα τυροκομεία, μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτου γεγονότος, που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του συνεργα ζόμενου τυροκομείου ή τη συνεργασία με αυτό ή την προμήθεια του συνόλου ή μέρους του τυριού από το προβλεπόμενο στην προσφορά συνεργαζόμενο τυρο κομείο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσης ή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία επί των οποίων τεκμηριώνει την πα ραπάνω αναφερόμενη αδυναμία, δικαιούται να ζητήσει εφαρμογή της ρύθμισης περί προμήθειας της του συ νόλου ή μέρους αναφερόμενης στην προσφορά του ποσότητας από άλλο ή άλλα τυροκομεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσης, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά δαπανών Πληρωμή 1. Καταβολή αξίας προϊόντος Για την καταβολή στον ανάδοχο του ποσού των , ως αντιστάθμισμα της αξίας του έτοιμου προϊόντος, υποβάλλεται μετά τη σχετική συναφθείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου και πριν την εκτέλεσή του, σχετική αίτηση πληρωμής προς την Δ/νση Πληρω μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνοδευ όμενη από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον πριν τη σύναψη της σύμβασης έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το σημείο 2 του άρθρου 6 της παρούσας. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ζητήσει την πληρωμή σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η πληρωμή του έργου θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου, προσκομίζοντας συμπληρωματικά των παραπά νω τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Παραστατικά αγοράς του προς διανομή προϊό ντος. β) Τιμολόγιο πώλησης του διανεμηθέντος προϊόντος προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4 12210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους του διανεμηθέντος προϊόντος. δ) Πρακτικά Επιτροπής Α ελέγχου (Υπόδειγμα 2 του συνημμένου παραρτήματος ) ε) Βεβαίωση επιτροπής Α ελέγχου (Υπόδειγμα 3 του συνημμένου παραρτήματος ) στ) Πρωτόκολλα παραλαβής Επιτροπής Β ελέγχου (Υπόδειγμα 4 του συνημμένου παραρτήματος 2. Δαπάνες μεταφοράς και εκφορτωτικών Για την καταβολή των δαπανών μεταφοράς και φορ τοεκφόρτωσης του διανεμηθέντος ετοίμου προϊόντος υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου αίτηση πλη ρωμής και πλήρης φάκελος με τα κατωτέρω προβλε πόμενα δικαιολογητικά, εντός τεσσάρων μηνών από το πέρας εκτέλεσης του έργου στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: α) Αίτηση πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ Δνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. β) Κατάσταση δαπανών, εις διπλούν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων, με τα παρακάτω στοιχεία : 1) Αποδέκτης /ες 2) Τόπος αποθήκευσης φόρτωσης 3) Τόπος παράδοσης 4) Παραδοθείσα ποσότητα 5) Χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο αποθήκευσης φόρτωσης στον τόπο παράδοσης. 6) Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής μακαρονιών στον τόπο διανομής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων. 7) Δελτίο Χημικής Ανάλυσης του Γεν. Χημείου του Κράτους. 8) Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 9) Δελτία αποστολής. Το δελτίο αποστολής εκδίδεται υποχρεωτικά σε τέσ σερα αντίτυπα, ένα εκ των οποίων υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Όλα τα αντίτυπα έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραλήπτη και φέρουν την ένδει ξη για τον «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων». γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. δ) Βεβαίωση εκπροσώπου της επιτροπής ελέγχου φόρτωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων. ε) Επίσημη κατάσταση χιλιομετρικών αποστάσεων θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Φορτωτικά έγγραφα. Για μεταφορές με ιδία μεταφορικά μέσα του αναδόχου δεν απαιτείται φορτωτική, αλλά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μεταφορικών μέσων, συνοδευόμενη από επικυρω μένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του αναδόχου από την οικεία Δ.Ο.Υ, στην οποία θα φαίνο νται ως δηλωθέντα τα οχήματα αυτά. 3. Υπολογισμός δαπανών μεταφοράς και φορτοεκ φόρτωσης Ο ανάδοχος συντάσσει ακριβείς και λεπτομερείς κα ταστάσεις των διαδρομών, από τους τόπους αποθήκευ σης φόρτωσης στους τόπους διανομής των δικαιούχων φορέων υλοποίησης, με τις χιλιομετρικές αποστάσεις βεβαιωμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο υπολογισμός των εξόδων μεταφοράς του ετοίμου προς διανομή προϊόντος στους τόπους διανομής κα θώς και τα φορτοεκφορτωτικά έξοδα, σύμφωνα με την προσφορά του, γίνονται σε ευρώ ως εξής : 1) έξοδα μεταφοράς ετοίμου προϊόντος στους τόπους διανομής: α. για τις χερσαίες μεταφορές: ευρώ/τόνο και χιλιόμετρο, πλέον Φ.Π.Α. β. για τις θαλάσσιες μεταφορές: ευρώ/τόνο και μίλι, πλέον Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος: ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 2) Έξοδα φορτοεκφόρτωσης : ευρώ/κιλό, πλέον Φ.Π.Α. 4. Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου για την υλοποίηση του έρ γου θα γίνει ως εξής: 1. Ο ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, για την ποσότητα και την αξία του τυριού φέτα Π.Ο.Π., βάσει των παραστατικών αγοράς του προϊόντος και των δελτίων αποστολής του προϊόντος, όπου αυτό είναι αναγκαίο, σύμφωνα με την διακήρυξη, την απόφαση κατακύρωσης και την σύμβαση μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και αναδόχου. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει απόδειξη αυτοπαρά δοσης για την ποσότητα του τυριού φέτα Π.Ο.Π., που θα διανεμηθεί. 2. Επί των εκδιδόμενων τιμολογίων πώλησης και πα ροχής υπηρεσιών επιβάλλονται, από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, επιβαρύνσεις ΦΠΑ, ως κάτωθι: α) Το τιμολόγιο πώλησης, που θα εκδώσει ο ανάδο χος του έργου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την πώληση του τυριού φέτα Π.Ο.Π. στον Οργανισμό για το έργο της δωρεάν διανομής υπόκειται σε ΦΠΑ 9%. 3) Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, που θα εκδώ σει ο ανάδοχος στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή μεταφορικών και φορτοεκφορτωτικών εξόδων, για τη διανομή του τυριού φέτα Π.Ο.Π. στους απόρους της χώρας, υπόκεινται σε ΦΠΑ 19%. Άρθρο 6 Εγγυήσεις 1. Οι συμμετέχοντες, των οποίων εγκρίθηκε η συμ μετοχή τους στο διαγωνισμό καταθέτουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μαζί με τον φάκελο των τεχνικών προσφορών, εγγύηση συμμετοχής αορίστου χρόνου στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007, για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των Ο ανάδοχος, μετά την ανακήρυξή του και εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύ ρωσης του έργου και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της σύμβασης, καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, ύψους 110% σύμφωνα με τον Καν. 3149/1992 της Επιτροπής, όπως κάθε φορά αυτός ισχύει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ θρου 25 του π.δ. 118/2007, του ποσού των Η αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης διε νεργείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των Καν. (ΕΚ) 2220/1985 και 3149/1992 και του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007 δια της υποβολής αίτησης αποδέσμευσης του αναδόχου στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο ανάδοχος υποβάλει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα δικαιολογητικά (πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, πρακτικά των οικείων επιτροπών Α και Β ελέγχου, τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για όλες τις πο σότητες που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας) η οποία και εισηγείται την αποδέσμευση. 4. Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προχωρήσει σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ λεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν διαβιβάσει το σύνολο των προβλεπομένων παρα στατικών ώστε να διαπιστώνεται η πορεία εκτέλεσης του έργου και να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυ ρώσεις στο άρθρο 15 της παρούσας κυρώσεις. Άρθρο 7 Έλεγχοι στον τόπο παραγωγής συσκευασίας και στη φόρτωση του προϊόντος (Α Έλεγχος) 1. Έλεγχος στον τόπο παραγωγής συσκευασίας και στη φόρτωση του προϊόντος (Α Έλεγχος) διενεργεί ται από τριμελή επιτροπή ή επιτροπές, ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη της περιοχής όπου πραγματοποιείται η παραγωγή συσκευασία αποθήκευ ση του τυριού Φέτα ΠΟΠ, κατόπιν εισήγησης της αρ μόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, και αποτελούνται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού (1 μέλος) και ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Οι κονομικού ή Διοικητικού (1 μέλος) και της Δ/νσης Κτη νιατρικής του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικού (1 μέλος). 2. Έργο της τριμελούς επιτροπής α ελέγχου είναι ο έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας του προϊ όντος ανά συσκευασία, των υλικών συσκευασίας αλλά και της σήμανσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, της διακήρυξης και της σύμβασης. 3. Το προς διανομή προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλα αποθηκευμένο σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό και η ευχερής και αντιπροσωπευτική δειγματοληψία του. 4. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο προς διανομή προϊόν, μετά από ειδοποίηση του αναδόχου, στον τόπο παραγωγής συσκευασίας και σε κάθε αποθηκευτικό χώρο ψυγείο και αφορούν: α) στη διαπίστωση διάθεσης, σε ισχύ, των σχετικών αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων περί παρα σκευής γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και της σχε τικής έγκρισης, από τον αρμόδιο Οργανισμό, για τη νομιμότητα παρασκευής ή και συσκευασίας του τυριού φέτα ως προϊόν Π.Ο.Π, σύμφωνα με τα ισχύοντα. β) Στην ποσότητα (συνολικό βάρος και καθαρό βάρος ανά συσκευασία). Οι συσκευασίες πρέπει να περιέχουν καθαρό βάρος, το οποίο θα αναγράφεται στο εξωτερικό μέρος τους. γ) Στην ποιότητα (μακροσκοπικός και οργανοληπτικός έλεγχος), δ) Στη συσκευασία και σήμανση του τελικού προς διανομή προϊόντος. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ημερομηνία παραγωγής του τυριού η οποία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, πρέπει να είναι παραγωγής 2008, πραγματοποιείται επιπλέον και επιτόπιος έλεγχος της αρμόδιας επιτροπής α ελέγχου την περίοδο της ανασυσκευασίας του τυριού. Προς τούτο, ο ανάδοχος όταν προγραμματίσει το στάδιο της ανασυσκευασίας του συνόλου του προς διανομή τυριού Φέτα ΠΟΠ, ενη μερώνει εγγράφως την επιτροπή α ελέγχου για την περίοδο και τις εγκαταστάσεις, όπου αυτή θα πραγμα τοποιηθεί και δεσμεύεται να διευκολύνει την επιτροπή στη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου. 5. Κατά τους ελέγχους στα σημεία φόρτωσης λαμβά νονται δείγματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποστέλλονται προς εξέταση εντός καταλλήλου συσκευασίας, με δαπάνη του αναδόχου και ευθύνη της επιτροπής για: α) τον έλεγχο των παθογόνων μικροοργανισμών και τους υγειονομικούς ελέγχους, στα Περιφερειακά Κτη νιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων και στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης β) την ποιοτική σύνθεση και χημική ανάλυση του προϊόντος (προδιαγραφές προϊόντος ΠΟΠ) σε χημική υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους που θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Επί των δειγμάτων αναγράφεται με σαφήνεια η δειγματισθείσα ποσότητα παρτίδα, το τυροκομείο, η ημερομηνία, καθώς και η εντολή για εξέταση του δείγματος σχετική με όλα τα στοιχεία του τυριού Φέτα ΠΟΠ (είδος γάλακτος, υγρασία, λιποπερι εκτικότητα). Μετά τους ανωτέρω ελέγχους το ψυγείο σφραγίζεται (σε περίπτωση που η σφράγιση δεν είναι δυνατή λόγω ύπαρξης και άλλων ποσοτήτων πέραν των προς διανομή, τότε οι προοριζόμενες προς δια νομή «παλέτες» περιτυλίγονται με κατάλληλες ταινίες ασφαλείας, οι οποίες σφραγίζονται και αριθμούνται) και συμπληρώνεται πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων της παρούσης. Η φόρτωση του προς διανομή προϊό ντος αρχίζει μετά την λήψη των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτικού υγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου, από τα οποία αποδεικνύεται ότι το προϊόν είναι τυρί Φέτα ΠΟΠ και κατάλληλο προς κατανάλωση. Τα εν λόγω αποτελέσματα κοινοποιούνται τάχιστα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναλύσεως των δειγμάτων στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, στον ανάδοχο και στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα έξοδα δειγματοληψίας, αποστολής και διενέργειας των αναλύσεων στο Γενικό Χημείο του Κρά τους βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Κατά τη φόρτωση του προς διανομή προϊόντος σε κάθε μεταφορικό μέσο, παρίστανται δύο τουλάχιστον εκπρόσωποι της επιτροπής ελέγχου, κατόπιν ειδοποίη σης του αναδόχου, οι οποίοι καταγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ψυγείου, σημειώνουν τον αριθμό των δοχείων, τον αποδέκτη, τον τόπο προορι σμού, διενεργούν μακροσκοπικό έλεγχο της κατάστασης των μέσων συσκευασίας, σφραγίζουν το αυτοκίνητο ψυ γείο, ειδοποιούν άμεσα τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου προορισμού του φορτίου και συμπληρώνουν εις τετραπλούν πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων της παρούσης, εκ των οποίων: α) το πρωτότυπο μένει στο αρχείο της Δ/νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης του τόπου συσκευασίας φόρτωσης

6 12212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) ένα αντίγραφο δίνεται στον ανάδοχο γ) ένα αντίγραφο συνοδεύει το φορτίο, μαζί με το δελτίο αποστολής και τη ζυγοταινία και παραδίδεται στην επιτροπή ελέγχου του τόπου προορισμού του φορτίου και δ) ένα αντίγραφο κοινοποιείται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 7. Για τις ποσότητες, οι οποίες σύμφωνα με τα δελτία ανάλυσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους βρίσκονται εκτός ποιοτικών ορίων, διενεργείται επανέλεγχος βάσει του αντιδείγματος που φυλάσσεται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, και σε περίπτωση που προκύψει εκ νέου ότι βρίσκονται εκτός ορίων, αντικαθίστανται αυτές με αντίστοιχες ποσότητες εντός των ποιοτικών προδιαγραφών. 8. Ο ανάδοχος συντάσσει καταστάσεις λεπτομερών διαδρομών που αφορούν τις μεταφορές του προϊόντος από τις αποθήκες ψυγεία των τυροκομείων μέχρι και τους τόπους διανομής, τις οποίες κοινοποιεί στις οι κείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ρυθμίσουν τους σχετικούς ελέγχους τους. Άρθρο 8 Δικαιούχοι προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού φέτας Π.Ο.Π. 1. Η συνολική ποσότητα του τυριού Φέτα ΠΟΠ, όπως αυτή προσδιορίζεται από την προσφορά του αναδό χου στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, διανέμεται σε φορείς δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στον πίνακα 1 του συνημμένου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της υπ αριθμ /2005 (Β 448) κοινή υπουργική απόφα ση, περί κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής προϊόντων, με σκοπό να τη διανείμουν στα μέλη τους, που είναι οι τελικοί αποδέκτες. 2. Οι τελικοί δικαιούχοι φορείς καθώς και οι ποσότη τες ανά μονάδα τελικού αποδέκτη δικαιούχου (άτομο ή οικογένεια) καθορίζονται, κατόπιν πρότασης της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εισήγησης της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ., με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, μετά τη γνωστοποίηση των τελικών προς διανομή ποσοτήτων καθώς και του αριθμού των τελικών αποδεκτών δικαιούχων. 3. Τελικοί αποδέκτες δικαιούχοι, που εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας ομάδας δικαιούχων ή είναι μέλη σε περισσότερους του ενός φορείς δικαιούχων, υπο χρεούνται να επιλέγουν την ομάδα δικαιούχων ή τον φορέα υλοποίησης, όπου επιθυμούν να ενταχθούν, ως δικαιούχοι του προγράμματος. 4. Σε περίπτωση περιορισμένων ποσοτήτων του προς διανομή τυριού φέτας Π.Ο.Π., και κατόπιν πρότα σης της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η αρμόδια για την εποπτεία του προγράμ ματος Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό να εξαιρεθούν ορισμένες κατη γορίες φορέων υλοποίησης και να δοθεί προτεραιότητα στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας. Άρθρο 9 Παράδοση προϊόντος στους φορείς δικαιούχων και στους τελικούς αποδέκτες Πριν την παράδοση του προϊόντος στους δικαιούχους, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τους εκπροσώπους των δικαιούχων για τον χρόνο παράδο σής του και να καταρτίζει προγράμματα διανομής τα οποία κοινοποιεί στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανά πτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 1. Ο ανάδοχος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέ ρες πριν από την αποστολή του προϊόντος στους τό πους διανομής ειδοποιεί αποδεδειγμένα με φαξ ή άλλο νόμιμο τρόπο τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου προορισμού του φορτίου για την ημέρα και ώρα άφιξης του προς διανομή φορτίου, με ταυτόχρονη κοινοποίη ση στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι παραδόσεις διενεργούνται, μόνο σε ερ γάσιμες ημέρες και ώρες και πάντοτε με την παρουσία της αρμόδιας επιτροπής β ελέγχου. 2. Η διανομή του προϊόντος στους δικαιούχους φορείς γίνεται ως κατωτέρω: α) Το προϊόν εκφορτώνεται και παραδίδεται σε ση μείο που καθορίζεται σε συνεννόηση με τον εξουσιο δοτημένο για την παραλαβή εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης. β) Εντός προθεσμίας δύο μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος και με ευθύνη του εκπρο σώπου του δικαιούχου φορέα υλοποίησης, το προϊόν πρέπει να έχει διανεμηθεί σε όλους τους τελικούς δι καιούχους. γ) Εντός προθεσμίας 20 ημερών από το πέρας της παράδοσης του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, ο εκπρόσωπος κάθε φορέα υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου διανομής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κα τάσταση με τα πλήρη στοιχεία των τελικών αποδεκτών του παραληφθέντος προϊόντος (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής και υπογραφή). Ειδικά για τις Ιερές Μητροπόλεις, η προθεσμία υποβολής της ως άνω κατάστασης (σύμφωνα με την υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση) ανέρχεται στον ένα μήνα. Φορείς δικαιούχων, που σιτίζουν απόρους, λόγω της ιδιαιτερότητας του τρόπου παροχής οφέλους στους δικαιούχους με τη μορφή συσσιτίων, δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της ως άνω κατάστασης. δ) Σε περίπτωση διανομής προϊόντος σε πληγέντες από θεομηνίες (σεισμούς, φωτιές, πλημμύρες κλπ.)οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους Δήμους ή τις Κοινότητες, όπου ανήκουν οι πληγέντες, ενημερώνουν τον ανάδοχο για τον τόπο και τον χώρο όπου θα παραδοθεί το προϊόν, με βάση αναλυτικές κα ταστάσεις με πλήρη στοιχεία των δικαιούχων της δω ρεάν διανομής (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυ τότητας, διεύθυνση κατοικίας και ημερομηνία), οι οποίες συντάσσονται με ευθύνη του Δήμου ή της Κοινότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος, οι καταστάσεις αυτές παραδίδονται υπογεγραμμένες στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο γ του παρόντος άρθρου.. ε) Οι εκπρόσωποι των δικαιούχων φορέων υλοποίη σης φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των χώρων, όπου αποθηκεύεται το προϊόν και τη διατήρησή του σε άριστη κατάσταση, έως ότου αυτό παραδοθεί στους τελικούς αποδέκτες. στ) Σε περίπτωση, που κατά το χρονικό διάστημα απο θήκευσης του παραληφθέντος προϊόντος και μέχρι τη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διανομή του στους τελικούς δικαιούχους, διαπιστωθούν αλλοιώσεις των ποιοτικών του χαρακτηριστικών που το καθιστούν ακατάλληλο για διανομή ή απώλειες αυτού, ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου διανομής, διενεργείται έλεγχος από την επιτροπή β ελέγχου και συντάσσεται πρακτικό που αναφέρει την κάθε περίπτωση αναλυτικά καθώς και τον τελικό προορισμό της εναπομείνασας στην αποθήκη ποσότητας του προϊόντος, που είναι αλλοιωμένο και ακατάλληλο για χρήση. Η επιτροπή β ελέγχου, εισηγεί ται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15, περίπτωση 2 «Κυρώσεις στους φορείς δικαι ούχων» της παρούσας. Άρθρο 10 Έλεγχος κατά την παράδοση του προϊόντος στους φορείς δικαιούχων (Β Έλεγχος) 1. Έλεγχος κατά την παράδοση του προϊόντος (β έλεγχος) διενεργείται από τριμελή επιτροπή ή επιτρο πές, ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη της περιοχής, όπου πραγματοποιείται η διανομή, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, και αποτελούνται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτι κής Ανάπτυξης των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού (1 μέλος) και ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Οικονομικού ή Διοικητικού (1 μέλος) και της Δ/νσης Κτηνιατρικής του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικού (1 μέλος). 2. Η επιτροπή β ελέγχου, με την άφιξη των φορτηγών ψυγείων στην έδρα του νομού και κατά την εκφόρτωση των προϊόντων, πραγματοποιεί ιδίως έλεγχο σφράγισης του αυτοκινήτου ψυγείου, έλεγχο ποσότητας, βάρους δοχείων, μακροσκοπικό οργανοληπτικό έλεγχο, έλεγχο συσκευασίας και σήμανσης καθώς και έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του αυτοκινήτου ψυγείου (έλεγχος συστημάτων ψύξης). Σε περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο προκύψουν αποχρώσες ενδεί ξεις μη τήρησης των ανωτέρω, γίνεται δειγματοληψία. Οι αποχρώσες ενδείξεις αναγράφονται στο Υπόδειγμα 5, το οποίο συμπληρώνεται για τη διενέργεια του α ελέγχου, το προϊόν δεσμεύεται και αποθηκεύεται κα τάλληλα με δαπάνη του αναδόχου, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του επιβαλλομένου υγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου επί του λαμβανομένου, εκ της υπόπτου ποσότητος, δείγματος. Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο, μακροσκοπικό οργανοληπτικό, υγειονομικό και ποιοτικό, αποδειχθεί ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο προς κατανάλωση ή δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές του τυριού Φέτα ΠΟΠ, το προϊόν δεν παραδίδεται στους δικαιούχους και αντικαθίσταται. Τα έξοδα δειγματοληψίας, αποστολής και διενέργειας των αναλύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 3. Στην περίπτωση που φορτίο με έτοιμο προϊόν προ ορίζεται για διανομή σε περισσότερες της μιας Νομαρ χιακές Αυτοδιοικήσεις, η αποσφράγιση του αυτοκινήτου διενεργείται από την πρώτη κατά σειρά άφιξης επιτροπή β Ελέγχου της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης του φορτίου, στο οποίο αναφέρεται η ποσότητα που εκφορτώθηκε καθώς και το υπόλοιπο της ποσότητας που προορίζεται για άλλη ή άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το οποίο υποχρεωτικά συνοδεύει τη μεταφερόμενη ποσότητα και παραδίδεται στην επόμενη ή επόμενες κατά σειρά άφιξης επιτροπή ή επιτροπές ελέγχου. 4. Για περιπτώσεις αποστολής μικροποσοτήτων ετοί μου προϊόντος, μέσω πρακτορείου μεταφορών, δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω παράγραφος περί σφράγισης του αυτοκινήτου από την επιτροπή α Ελέγχου στον τόπο συσκευασίας και φόρτωσης του προϊόντος αλλά, στο πρακτικό της επιτροπής Α Ελέγχου κατά τη φόρ τωση του προϊόντος, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά το φορτίο μέχρι τον τελικό παραλήπτη, αναφέρεται ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω πρακτορείου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3 και 4 δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15, παρ. 3, περίπτωση στ. όσον αφορά στη σφράγιση του φορτηγού ψυγείου. Ισχύουν όμως κανονικά όσον αφορά στην ποιότητα του μεταφε ρόμενου προϊόντος, εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας, 5. Η παράδοση του προϊόντος από τον ανάδοχο και η παραλαβή του από τον φορέα δικαιούχων διενερ γείται παρουσία της επιτροπής β ελέγχου του τόπου διανομής, η οποία παρακολουθεί το έργο και θεωρεί τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, τα οποία συντάσ σονται μεταξύ αναδόχου και φορέα δικαιούχων ή των νομίμων εκπροσώπων τους εις τετραπλούν σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 της παρούσας, εκ των οποίων το πρωτότυπο παραμένει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ τα αντίγραφα κοινοποιούνται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε., στον ανάδοχο και στους φορείς δικαιούχων αποδέκτες της δωρεάν διανομής. Στη συνέχεια συντάσσεται και υπογράφεται το πρα κτικό της επιτροπής Β ελέγχου (Υπόδειγμα 5) του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στη Δ/νση Πληρω μών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στον ανάδοχο. Στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποστέλλονται επίσης τα αποτελέ σματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών, όπου αυτές πραγματοποιήθηκαν στον τόπο διανομής, σε περίπτω ση ύπαρξης αποχρωσών ενδείξεων, τα οποία μαζί με τα ανωτέρω πρωτόκολλα, το πρακτικό (Υπόδειγμα 5) της επιτροπής Β ελέγχου και τα δελτία αποστολής του τυριού Φέτα ΠΟΠ στους τόπους διανομής, λαμβάνο νται υπόψη για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του έργου και τη μερική αποδέσμευση της εγγύησης του ανάδοχου. 6. Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και παραλα βής συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 του συνημμένου παραρτήματος με τυχόν στοιχεία αναδιανομής ποσοτήτων η οποία επίσης αποστέλλεται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύ σεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 11 Διοικητικά έξοδα φορέων δικαιούχων της δωρεάν διανομής Οι φορείς δικαιούχων δύναται να υποβάλλουν στη Δ/ νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτηση πληρωμής για την απόδοση διοικητικών δαπα νών ύψους μέχρι 1% της αξίας του χορηγηθέντος προϊ όντος. Για τον σκοπό αυτό, εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους και μετά το πέρας της διενέργειας

8 12214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του περιγραφόμενου στο άρθρο 12 ελέγχου σε αυτόν, με τον οποίο θα βεβαιώνεται η ορθότητα της διανομής του προϊόντος στα μέλη του φορέα, ο υπεύθυνος δια νομής του φορέα δικαιούχων υποβάλλει φάκελο με τα κατωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση στην Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσε ων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 11 του συνημμένου παραρτήματος πι νάκων υποδειγμάτων και συνοδεύεται από κατάσταση πληρωμής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 του συνημμέ νου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων 2. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων. 3. Συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία των τελικών δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, Αρ. Δελτ. Ταυτό τητας, Διεύθυνση, παραληφθείσα ποσότητα, υπογρα φή των δικαιούχων) θεωρημένη από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. 4. Επίσημα έγγραφα άλλης διοικητικής δαπάνης (τιμο λόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) που σχε τίζονται με τη διαχείριση του προϊόντος. Ο Φ.Π.Α. της περίπτωσης αυτής δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής. Άρθρο 12 Έλεγχος στους φορείς δικαιούχων ως προς την ορθότητα διανομής του προϊόντος στους τελικούς αποδεκτές δικαιούχους 1. Στο συνημμένο υπόδειγμα 1 περιγράφεται αναλυτι κά ο αριθμός και το είδος των ελέγχων, που διεξάγο νται από την επιτροπή β ελέγχου από την ημερομηνία άφιξης του προϊόντος στο Νομό έως την ολοκλήρωση του προγράμματος καθώς και τα υποδείγματα, που θα πρέπει σε κάθε φάση να συμπληρωθούν και να αποστα λούν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τίθεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα τετρα μήνου, εντός του οποίου θα διεξάγονται όλοι οι επιτόπι οι έλεγχοι σε κάθε φορέα δικαιούχων και υποβάλλονται οι εκθέσεις ελέγχων και τα στατιστικά στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο Κατά τη διάρκεια της διανομής του προϊόντος στους τελικούς αποδέκτες και το αργότερο εντός ενός μήνα από την υποβολή της κατάστασης τελικών αποδεκτών στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (όπως ορίζε ται στο σημείο γ, παρ.2 του άρθρου 9), μέλος ή μέλη της επιτροπής β ελέγχου πραγματοποιούν υποχρεω τικά, περιοδικά και τουλάχιστον για μία φορά επιτό πιους ελέγχους σε κάθε δικαιούχο φορέα δικαιούχων για την επίβλεψη και επιβεβαίωση της εφαρμογής του προγράμματος. Συντάσσεται πρακτικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του συνημμένου παραρτήματος πινάκων υποδειγμάτων με την ημερομηνία, τον τόπο και την ονομασία του δικαιούχου φορέα δικαιούχων, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και καταγράφονται τυχόν διαπιστώσεις, παρατηρήσεις ή προβλήματα κατά την πορεία του έργου. 3. Οι επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι στον κάθε φορέα δικαιούχων πραγματοποιούνται επί του 5% τουλάχι στον της παραδοθείσας ποσότητας του κάθε φορέα υλοποίησης. Το δείγμα ελέγχου δύναται να είναι τυχαίο ή να εξάγεται με βάση κριτήρια όπως το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας, διαφοροποιήσεις των κατα στάσεων τελικών δικαιούχων, διαγραφές ή παραποιή σεις ονομάτων δικαιούχων, καταγγελίες και οτιδήποτε κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση της επιτροπής β ελέγχου ή της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. 4. Διαπίστωση περιπτώσεων παρατυπιών καταγράφο νται απαραίτητα στο υπόδειγμα 8. Δύναται να καταγρα φούν και σε ειδικό πρακτικό και αντιμετωπίζονται κατά την κρίση της τριμελούς επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και συμπλη ρωματικοί των προβλεπόμενων ελέγχων στο άρθρο 3 της υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β 448) «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαι ούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης». Άρθρο 13 Εκθέσεις ελέγχων Στατιστικά στοιχεία Το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ολο κλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων του άρθρου 12, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει αρχικά με φαξ ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παράλληλα επίσημα με το ταχυδρομείο στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συμπληρωμένο το υπόδειγμα 9 του συνημμένου παραρ τήματος πινάκων υποδειγμάτων καθώς και την έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα 10 της παρούσας, επί της πορείας εφαρμογής του μέτρου. Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συντάσσει και αποστέλλει στην Ευρωπα ϊκή Επιτροπή την έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Καν. (ΕΟΚ) 3149/1992 της Επιτροπής. Άρθρο 14 Έκτακτοι έλεγχοι 1. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με απόφασή του, να συστήνει κλιμάκια ελέγχου για τη διεξαγωγή εκτάκτων ελέγχων σε όλα τα στάδια εκτέ λεσης του έργου. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν το ίδιο περι εχόμενο και αντικείμενο με τους τακτικούς ελέγχους, που περιγράφονται στο άρθρο 12. Επίσης ελέγχονται οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Τα κλιμάκια ελέγχου μπορούν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε συνδυασμένους ελέγχους με κάθε άλλη Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία έχει ανατεθεί η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων, όπως και με τις αρμό διες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών κρίσεων μεταξύ των κλιμακίων διεξαγωγής έκτακτων ελέγχων και των επιτροπών διε ξαγωγής των τακτικών ελέγχων κατισχύουν αυτές των κλιμακίων ελέγχου. 2. Τα πρόσωπα που έχουν σε κάθε φάση του έργου στην κατοχή τους το προϊόν, δηλαδή ο ανάδοχος του έργου, οι δικαιούχοι φορείς δικαιούχων ή οι τελικοί απο δέκτες αποδέχονται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την επίδειξη της σχετικής απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τη διεξαγωγή του εκτάκτου ελέγχου. 3. Τα μέλη των κλιμακίων ελέγχων συντάσσουν πρα κτικό με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος εκτάκτου ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καθώς και στη

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ. Σε πε ρίπτωση ανάγκης εφαρμογής των διατάξεων του άρ θρου 15 της παρούσας απόφασης, μέσω υποβολής των σχετικών της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ. στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιβάλ λονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. 4. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι των α και β ελέγχων των άρθρων 7, 10, 12 της παρούσας καθώς και των ελέγχων που δύναται να πραγματοποιεί η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, ως εποπτεύουσα υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος. 5. Άρνηση των υπόχρεων να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ελέγχου, τακτικού ή εκτάκτου, επισύρει για μεν το ανά δοχο του έργου τις κυρώσεις του άρθρου 15, περίπτωση «Κυρώσεις στον ανάδοχο», παράγραφοι ε και στ, για δε τους δικαιούχους φορείς δικαιούχων τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις της περίπτωσης 2»Κυρώ σεις στους φορείς δικαιούχων του ίδιου άρθρου». Άρθρο 15 Κυρώσεις Α. Κυρώσεις στον ανάδοχο 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, ή δεν εκτελέσει το ανατιθέμενο έργο, κηρύσσε ται υποχρεωτικά έκπτωτος από το έργο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτό. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλο νται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007 κυρώσεις, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 38 του π.δ. 118/ Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης με υπαιτιότητα του αναδόχου των εργασιών της δωρεάν διανομής, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, στα πλαίσια της υπο γραφείσας σύμβασης, η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσης με το διπλάσιο της αξίας που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του προ ϊόντος που δεν παρελήφθη ή δεν διενεμήθη εγκαίρως. 3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παρα γράφου, ως «παρτίδα» θεωρείται η συνολική ποσότητα προϊόντος η οποία, κατά περίπτωση, περιέχεται είτε σε ολόκληρο το ελεγχόμενο τυροκομείο, είτε σε κάθε ιδιαίτερο ψυκτικό του θάλαμο είτε σε σφραγισμένη «πα λέτα» είτε σε κάθε φορτηγό ψυγείο μεταφοράς. α) Σε περίπτωση, που κατά τον λογιστικό έλεγχο των βιβλίων του τυροκομείου, διαπιστωθούν αναντιστοιχίες μεταξύ των εισκομισθεισών ποσοτήτων κατά κατηγορία γάλακτος και της παραχθείσης ποσότητος τυριού Φέτα ΠΟΠ, καθώς και των λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων, κατά τρόπο που δημιουργείται βεβαιότητα για την μη τήρηση της νομοθεσίας παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ: α1. η ποσότητα του τυροκομείου που περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου απορρίπτεται και διακόπτεται η συνεργασία με το εν λόγω τυροκομείο. Ο ανάδοχος ζητεί προς έγκριση νέο ή νέα τυροκομεία από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την αντικατάσταση των απορριφθεισών ποσοτήτων. α2. καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης του αναδόχου ίσο με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η περιεχόμενη στην προσφορά ποσότητα, του ελεγχθέ ντος τυροκομείου σε σχέση με την συνολική προσφε ρόμενη ποσότητα. Πριν επιβληθούν οι κυρώσεις του παρόντος σημείου, ο ανάδοχος και ο υπεύθυνος του τυροκομείου, καλούνται από την Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή ενδεχομένων παρατη ρήσεών τους. β. Σε περίπτωση διαπίστωσης, ότι η δειγματισθείσα ποσότητα είναι ελλειποβαρής, καταπίπτει ποσοστό της εγγυήσεως του αναδόχου, ίσο με το τριπλάσιο του πο σοστού που αντιπροσωπεύει η συνολική ελλιπής πο σότητα, σε σχέση με την συνολική κανονική ποσότητα ολόκληρης της δειγματισθείσας παρτίδας. γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης, βάσει των αποτελεσμά των των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους ότι το προϊόν παρεκκλίνει των προβλεπομένων από την εθνική νομοθεσία προδιαγραφών ως ΠΟΠ, καταπίπτει ποσοστό της εγγυήσεως του αναδόχου, ίσο με το τρι πλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγμα τισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης βάσει των αποτελε σμάτων των υγειονομικών ελέγχων, ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο προς κατανάλωση, ισχύουν οι κυρώσεις της περίπτωσης γ της παρούσας παραγράφου. ε. Σε περίπτωση, που κατά την φόρτωση από το τυρο κομείο η επιτροπή διαπιστώσει ότι οι ψυκτικοί θάλαμοι, ή οι σφραγισθείσες παλέτες, όπου είναι αποθηκευμένο το προϊόν, έχουν παραβιασθεί, η επιτροπή ελέγχου επι βάλλεται να προχωρήσει σε επανέλεγχους, εφαρμοζο μένων των διατάξεων των ως άνω περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις 3β, 3γ, 3δ της παρούσας παραγρά φου επιβάλλεται ως κύρωση η διακοπή της συνεργασίας του αναδόχου με το ελεγχθέν τυροκομείο, ο δε ανάδο χος ζητά από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσε ων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την έγκριση για συνεργασία αυτού με άλλο ή με άλλα τυροκομεία προς αντικατάσταση της ποσότητος του απορριφθέντος τυροκομείου. στ. Σε περίπτωση, που κατά την άφιξη του φορτηγού ψυγείου, από τα τυροκομεία στους τόπους διανομής διαπιστωθεί ότι, χωρίς να έχουν παραβιασθεί οι σφρα γίδες, η ποσότητα του μεταφερόμενου προϊόντος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας, τότε: στ.1. ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται και καταπίπτει ποσοστό της εγγύησης ίσο με το διπλάσιο του ποσο στού που η δειγματισθείσα παρτίδα αντιπροσωπεύει σε σχέση με την συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου και στ.2. διακόπτεται η συνεργασία του αναδόχου με το τυροκομείο από το οποίο εξήχθη το δειγματισθέν φορ τίο όσον αφορά τις υπόλοιπες προς προμήθεια ποσό τητες και ο ανάδοχος ακολουθεί την προαναφερθείσα διαδικασία αντικαταστάσεως. ζ. Σε περίπτωση, που οι διαπιστώσεις της περίπτωσης (στ.) περιλαμβάνουν και διαπίστωση παραβίασης των σφραγίδων, πέραν από την απόρριψη της παρτίδας, καταπίπτει ποσό της εγγύησης ίσο με το τετραπλάσιο του ποσοστού που η δειγματισθείσα παρτίδα αντιπρο σωπεύει στο σύνολο της προσφερόμενης ποσότητος.

10 12216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλιπούς ή ανεπαρκούς σήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας και στη διακήρυξη, απορρίπτονται όλες οι κατά περί πτωση ποσότητες και ο ανάδοχος υποχρεούται για την αντικατάστασή τους. Επιπλέον καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης του αναδόχου, ίσο με το ήμισυ του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η απορριφθείσα παρτίδα, στην συνολική προσφορά του αναδόχου. 5. Σε περίπτωση άρνησης του τυροκομείου να δεχθεί τους προβλεπόμενους από την παρούσα απόφαση ελέγ χους, διακόπτεται η συνεργασία του αναδόχου με το τυροκομείο και ο ανάδοχος ζητεί ανανέωση των προ βλεπομένων ποσοτήτων από άλλο ή άλλα τυροκομεία μετά, από έγκριση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση, άρνησης του αναδόχου να επιτρέψει σε οποιοδήποτε στάδιο τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, η Δ/ νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εισηγείται την καταγγελία της σύμβασης και την κα τάπτωση του συνόλου της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. 6. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν πρότασης της Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εισήγησης της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. Στις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων των σημείων 3 και 4 η πρόταση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύ σεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνοδεύεται από τη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του άρθρου 3 της παρούσας. 7. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Καν. (ΕΟΚ) 3149/1992 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενι σχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται, πέραν των άλλων κυρώσεων, με απόφασή του να αποκλείει τον ανάδοχο του έργου μέχρι και δύο (2) συνεχόμενα έτη από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Β. Κυρώσεις στους φορείς δικαιούχων 1) Οι φορείς δικαιούχων του μέτρου της δωρεάν δια νομής υποχρεούνται για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφα σης καθώς και των σχετικών κοινοτικών κανονισμών. Παρατυπίες που διαπιστώνονται, κατ εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου της παρούσας, και οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια αυτών, επισύρουν μία ή πε ρισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Πληρωμή διοικητικών προστίμων κατά περίπτω ση, ανάλογα με το είδος και το εύρος της αμέλειας ή παρατυπίας. β) Ολική ή μερική αφαίρεση του παρασχεθέντος οφέ λους και διανομή σε άλλους δικαιούχους. γ) Απαγόρευση παροχής ή αφαίρεση του οφέλους για περίοδο μεταγενέστερη της περιόδου παρατυπίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους τον αποκλεισμό αυτών από το μέτρο της δωρεάν διανομής. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση των αρμοδίων επιτροπών των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυ ξης προς τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνη γνώμη αυτής και εισήγηση με τη σειρά της προς τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α ή μετά από πρόταση της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. 2) Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων σε όποιον αρνείται τον έλεγχο και υποβάλλει με τα δικαιολογητικά του ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή αποπειράται να παρεκκλί νει από τον τελικό προορισμό του προϊόντος (κατανά λωση από απόρους), ή αποπειράται να κάνει άλλη χρήση του προϊόντος από αυτήν για την οποία προορίζεται ή για την οποία το παρέλαβε, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας. Άρθρο 16 Εκχώρηση εργασίας Η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του έργου της δωρεάν διανομής, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπογραφή της σχετικής προς τούτο πράξεως, τηρου μένων κατά τα λοιπά όλων των όρων της παρούσας, απαγορεύεται με ποινή εκπτώσεως του αναδόχου. Άρθρο 17 Τήρηση λογιστικών βιβλίων Για την υλοποίηση των διαφόρων ελέγχων, εθνικών ή κοινοτικών, τόσο ο ανάδοχος όσο και οι φορείς δικαι ούχων (εκτός από εκείνους για τους οποίους από τη νομοθεσία δεν προβλέπεται) υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης κοι νοτικής και εθνικής νομοθεσίας λογιστικά βιβλία, με λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία εισόδου εξόδου, με ταφοράς και διανομής προϊόντος που παραδόθηκε κατά κατηγορία δικαιούχων (άτομο ή οικογένεια). Άρθρο 18 Ασφάλιση Υποχρέωση ασφαλίσεως του προϊόντος 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προϊόν για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 110% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας των ,00, σε νομίμως λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία. 2. Η ασφάλιση του προϊόντος, καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο, μέχρι την τελική παράδοσή του στους καθορισμένους δικαιούχους. 3. Η ασφάλιση του προϊόντος καλύπτει τη μερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια αυτού ή την ποιοτική υπο βάθμισή του, από πυρκαγιά ή πλημμύρα από κάθε αιτία, κλοπή δι οιουδήποτε τρόπου, χιονόπτωση, χιονοθύελ λα, θύελλα, καταιγίδα, ατύχημα, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια. Επίσης καλύπτει τους κινδύνους πολέμου, απεργιών, στάσεων και πολιτικών ταραχών, όπως οι κίνδυνοι αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου και ισχύουν εκάστοτε. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμ βολαίου κατατίθεται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 19 Κάλυψη δαπάνης Η δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος δω ρεάν διανομής του τυριού Φέτα ΠΟΠ σε απόρους για το έτος 2008 και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, και

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέχρι του ποσού της κοινοτικής συμμετοχής ( ευρώ), βαρύνει τον Κ.Α του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). H επιπλέον δαπάνη της κοινοτικής συμμετοχής για την εφαρμογή του προγράμματος έτους 2008 και μέχρι του ποσού των Ευρώ, βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολο γισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καλύπτεται από τον ΚΑΕ 5423 του Φ 29/110. Για τη διαδικασία πληρωμής των ποσών της κοινοτικής συνδρομής ή των ποσών του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, που αφορούν στον ΕΛΕΓΕΠ. Άρθρο 20 Αμφισβητήσεις διαφορές Τυχόν αμφισβητήσεις και διαφορές μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του αναδόχου που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, επιλύονται κατ αρχήν από την Επιτροπή Συμβιβασμού που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση μη επίλυσης αυτών αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρ μογή έχει η Ελληνική Νομοθεσία. Άρθρο 21 Παράρτημα Υποδειγμάτων Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 22 Εξουσιοδότηση Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύ ναται με απόφασή του να καθορίζει τις ειδικότερες τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθώς και να τροποποιεί το συνημμένο πα ράρτημα.

12 12218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π 2008

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12219

14 12220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12221

16 12222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

17 ΦΕΚ 919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12223

18 12224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12225

20 12226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 25.6.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 33686/9965

Αργοστόλι 25.6.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 33686/9965 ΦΑΚΕΛΟΣ: αλληλογραφία με τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 22 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2189 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16598 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμί σθωσης μοτοσικλετών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί και Σχολεία. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 105-106

Σεισμοί και Σχολεία. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 105-106 Σεισμοί και Σχολεία Κεχαγιάς Στέργιος, Διευθυντής του 3ου 6/θ Δ.Σ Ελευθερούπολης, μετεκπαιδευμένος στο πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Σπουδαστής : Στάμος Νικόλαος Α.Μ 6676

Εισηγητής: ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Σπουδαστής : Στάμος Νικόλαος Α.Μ 6676 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύσταση και τήρηση βιβλίων Γ Κατηγορίας ΟΕ σε μηχανογραφημένο περιβάλλον για μια χρήση» Εισηγητής ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σπουδαστής Στάμος Νικόλαος ΑΜ 6676 Ευχαριστίες Πολλοί είναι οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012. 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ H επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 26124 : Θ. : 24210 80959 ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 26124 : Θ. : 24210 80959 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. πρωτ. : 26124 Πληροφορίες : Θ. Γώγος Τηλέφωνο : 24210 80959 ΠΡΟΣ: Fax : 24210 80344 την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ H Κύπρος βρίσκεται ήδη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η επιβεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΥΓΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΔΙΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2059 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29530 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι σμού των δήμων, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η ομάδα στην αυλή του σχολείου

1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η ομάδα στην αυλή του σχολείου 1 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ομάδα στην αυλή του σχολείου Μυτιλήνη Σχολικό έτος 2008-2009 1 Τα μέλη της ομάδας: Α1 Γυμνασίου Αδαλής Μιχάλης Κουρκουτή Ελένη Κεραμίδη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προπτυχιακή Εργασία. Βιτωράκη Ανδριάνα. Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προπτυχιακή Εργασία Βιτωράκη Ανδριάνα Ιδιωτικοποίηση και Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ, 27-06-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 3342 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

AΘΗΝΑ, 27-06-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 3342 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 27-06-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 3342 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ, ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Για σκοπούς συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Κεφάλαιο 19 Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Θα μπορέσουμε να αγαπάμε τους άλλους πιο ολοκληρωμένα και σταθερά, όταν μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από το λαβύρινθο των δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 940/2008 ΑΠ ( 459311) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Προϋποθέσεις ευθύνης για αποζημίωση. Μόνη η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν στοιχειοθετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι.- 1. Συνοπτικός τίτλος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 09.10.2000 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή σήμερα το πολύ επίκαιρο και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 Ν. 81(Ι)/2014 81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Τμ. Προσωπικού ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαλένης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΙΟΥ

LEGAL INSIGHT ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΙΟΥ LEGAL INSIGHT ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΙΟΥ Γιώργος Ψαράκης Μεγάλος όγκος πληροφορίας υπάρχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο σχετικά με την ευθύνη του εγγυητή δανείου με αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σύστημα στο ποδόσφαιρο είναι η κατάλληλη διάταξη των παιχτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βάσει της οποίας εκπληρώνεται μια καθορισμένη εργασία από τους παίχτες, τόσο στην άμυνα όσο

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΜΕΡΟΣ 1. Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70)

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Οκόσμοςτωνζώων., Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Τα Αρθρόποδα Τα Αρθρόποδα είναι η μεγαλύτερη συνομοταξία ζώων στο ζωικό βασίλειο. Περίπου το 80% όλων των ειδών ζώων που ζουν σήμερα, είναι αρθρόποδα. Έχουν εξωσκελετό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4323, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4323, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 69(Ι) του 1992. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 24.02.2015 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 9376 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφ. Αθανασία Μόκαλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Β. Κωνσταντίνου 48 Ταχ. Κώδικας : 11635 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ 1. Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος; Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 19/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 33 14 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3438 Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγι κής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρω μής των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέ πονται στην υπ αριθμ. 47121/1.8.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα