Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα."

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε.

2 Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα 3 Περί απολογισμού Σελίδα 4 Μήνυμα από τη Γενική Διεύθυνση Σελίδα 6 1: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Σελίδα Ιστορική διαδρομή της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Σελίδα Συμμετοχή σε Eνώσεις και Φορείς Σελίδα Βραβεύσεις / Διακρίσεις Σελίδα Οικονομική Ανάπτυξη & Επιχειρηματική Στρατηγική Σελίδα Εταιρική Διακυβέρνηση Σελίδα Διοικητική Οργάνωση Σελίδα Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων & Εσωτερικός Έλεγχος Σελίδα Διαχείρηση κινδύνων Σελίδα Κίνδυνοι και ευκαιρίες σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη Σελίδα 17 2: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σελίδα Οι Εταιρικές μας αρχές Σελίδα Οργανωτική δομή για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας Σελίδα Κώδικας Δεοντολογίας της BSH Σελίδα Το Οικουμενικό Σύμφωνο - Global Compact Σελίδα Οι Συμμέτοχοι της Εταιρείας Σελίδα Διάλογος με τους Συμμετόχους Σελίδα Οι Κοινωνικές μας δράσεις Σελίδα Στόχοι της Εταιρικής Υπευθυνότητας Σελίδα 27 3: ΑΓΟΡΑ Σελίδα Προϊόντα και Υπηρεσίες Σελίδα Ποιότητα προϊόντων και ασφάλεια Σελίδα Πληροφορίες για προϊόντα Σελίδα Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προϊόντων Σελίδα Διαχείριση σχέσεων με πελάτες Σελίδα Υπεύθυνες Προμήθειες Σελίδα 36 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Σελίδα Το ανθρώπινο δυναμικό σε αριθμούς Σελίδα Αξιολόγηση προσωπικού Σελίδα Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα Σελίδα Εκπαίδευση και ανάπτυξη Σελίδα Πρόσθετες παροχές προς τους εργαζομένους Σελίδα Εθελοντισμός εργαζομένων Σελίδα Εσωτερική επικοινωνία Σελίδα Συλλογικές Συμβάσεις Σελίδα Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Σελίδα 44 5: ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελίδα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σελίδα Περιβαλλοντικά Θέματα της BSH Σελίδα Κλιματική Αλλαγή Σελίδα Περιβαλλοντική Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Σελίδα Προϊόντα με περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα Σελίδα 54 ΠΙΝΑΚΕΣ Σελίδα 56 Πίνακας βασικών στοιχείων επίδοσης Σελίδα 56 Πίνακες GRI Σελίδα 57 Δείκτες Επίδοσης Σελίδα 58 Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής Σελίδα 63 ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 67

4 4 Π Ε Ρ Ι Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Περί απολογισμού Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 (περίοδος 1/1/ /12/2011) αποτελεί τη δεύτερη συνεχή έκδοση της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ. Η Εταιρεία μας έχει αποφασίσει να εκδίδει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση. Με τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση της συνολικής της επίδοσης όσον αφορά στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς και στην ενίσχυση του διαλόγου με τις διάφορες ομάδες συμμετόχων με τις οποίες συνδέεται, όπως οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι (μητρική Εταιρεία Ομίλου BSH), πελάτες, καταναλωτές και λοιποί συμμέτοχοι καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την Εταιρεία ή για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ο Απολογισμός αντανακλά τη δέσμευση της Εταιρείας να λειτουργεί στις Αγορές ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός. Δίνοντας σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Εταιρείας, δημοσιοποιώντας τις εταιρικές αξίες που συμβάλλουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επιτυχία, τονίζοντας διαρκώς το σεβασμό της στα ανθρώπινα δικαιώματα, και χρησιμοποιώντας τον Απολογισμό ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εταιρικής επικοινωνίας, η Εταιρεία στοχεύει στην εντονότερη εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πεδίο και Όριο Ο Απολογισμός καλύπτει το πλήρες εύρος των θεμάτων που άπτονται της Οικονομικής, Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής επίδρασης της Εταιρείας, χωρίς να υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το πεδίο ή το όριο του Απολογισμού. Ο Απολογισμός καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ στην Ελλάδα (παραγωγικές εγκαταστάσεις, διοικητικές υπηρεσίες κλπ), ενώ δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν θυγατρικές εταιρείες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, προμηθευτές ή τρίτους. Καθώς στον Απολογισμό δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν θυγατρικές εταιρείες της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, πιθανές εξαγορές, πωλήσεις, κοινοπραξίες με τρίτους και άλλες δραστηριότητες, δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων από έτος σε έτος. Στο πλαίσιο του παρόντος απολογισμού δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο, στο όριο, ή στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται. Ενδεχόμενες αναθεωρήσεις πληροφοριών σημειώνονται, ενώ επίσης διευκρινίζονται και οι λόγοι για την αναθεώρηση στα αντίστοιχα σημεία. Δεν υφίστανται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία, που να επηρεάζουν το περιεχόμενο του Απολογισμού. Όπου υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις, αυτές αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες. Διαδικασία καθορισμού περιεχομένου Ο καθορισμός των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό, πραγματοποιήθηκε με βάση μια παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η μητρική μας εταιρεία (BSH) μεταξύ διαφόρων συμμετόχων, με σκοπό την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των σημαντικών θεμάτων της. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνδυάστηκαν με εσωτερική έρευνα σε κάθε τομέα της εταιρείας και με τον τρόπο αυτό προέκυψε μια

5 Π Ε Ρ Ι Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 5 καταγραφή των σημαντικότερων θεμάτων. Επιπλέον, για τον καθορισμό των περιεχομένων του Απολογισμού, ελήφθησαν υπόψη και οι αρχές του Global Reporting Initiative: Αρχή της Συμμετοχικότητας Αρχή της Ουσιαστικότητας Αρχή του Πλαισίου Αειφορίας Αρχή της Πληρότητας. Μεθοδολογία Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Αειφορίας του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI έκδοση G3.1). Για τη σύνταξη του Απολογισμού έχει συσταθεί ειδική ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Τμήματα. Βασικό έργο της ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Εταιρεία. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών καταγραφής που εφαρμόζει η Εταιρεία, αλλά και από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής διαφόρων συστημάτων. Σε διάφορα σημεία που παρατίθενται επεξεργασμένα μη πρωτογενή δεδομένα, συχνά αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού ενώ παράλληλα ακολουθούνται οι οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI έκδοση G3.1). Εξωτερική επαλήθευση Για τη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ η εξωτερική επαλήθευση συνιστά πρακτική με αυξημένη προστιθέμενη αξία για τον Απολογισμό και την ποιότητα της λογοδοσίας της προς τους συμμετόχους της. Η Εταιρεία προχώρησε σε εξωτερική επαλήθευση 2 κεφαλαίων του Απολογισμού (Ανθρώπινο Δυναμικό και Περιβάλλον), με σκοπό να επεκτείνει στο μέλλον την πρακτική αυτή και στα υπόλοιπα κεφάλαια. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τα σχόλια που προέκυψαν από τη διαδικασία εξωτερικής επαλήθευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των επόμενων Απολογισμών που θα δημοσιευθούν. Η δήλωση του ανεξάρτητου Φορέα Επαλήθευσης, παρατίθεται στις σελίδες Η δημιουργία του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της εταιρείας Sustainable Development. Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Θωμά Μοδέστου, Διευθυντής Ποιότητας & Συντονιστή EKE Tηλ: , fax: ή με Ζωή Ζάχαρη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Tηλ: , fax:

6 6 Μ Η Ν Υ Μ Α Α Π Ο Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Από αριστερά ο κ. Manfred Normann, ο κ. Byron Vargas και ο κ. Ελευθέριος Ελευθεράκης Αγαπητέ αναγνώστη, Κάνοντας τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, μένουμε ικανοποιημένοι γιατί και το 2011 επιβεβαίωσε τη θέση μας στην ελληνική αγορά οικιακών συσκευών, όπου κατέχουμε την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς άνω του 42%, επιτυγχάνοντας πολύ καλά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της εταιρείας σε καιρούς δύσκολους για τις επιχειρήσεις. Η επιτυχία αυτή οφείλεται, εκτός των άλλων, στην πλήρη γκάμα συσκευών ενεργειακά υπεραποδοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, ένα σημαντικό μέρος της οποίας είναι «made in Greece». Εν μέσω μιας περιόδου συνεχόμενης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, η BSH καλείται να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ευθύνη στις ανάγκες των συμμετόχων της. Αναγνωρίζοντας τον παγκόσμιο προβληματισμό για θέματα περιβάλλοντος, τις δυσκολίες και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η οικονομική κρίση, καθώς και τις δραματικές κοινωνικές συνέπειές της στην Ελλάδα, η εταιρεία ενσωμάτωσε το 2011 με ακόμη πιο ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στο σύνολο της επιχειρηματικής της λειτουργίας και δραστηριότητας. Δημιουργήσαμε όλη την απαραίτητη οργανωτική υποδομή για να βελτιώσουμε

7 Μ Η Ν Υ Μ Α Α Π Ο Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η 7 ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα του διαλόγου μας με τους συμμετόχους και την κοινωνία ειδικά. Κύριος σκοπός μας είναι να διαχειριστούμε τα αποτελέσματά μας με τρόπο τέτοιον ώστε να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την επιτυχία μας σε βάθος χρόνου, διατηρώντας αδιάλειπτα την «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Το 2011, οι συνεχείς προσπάθειές μας να επιχειρούμε πάντα με πλήρη συνείδηση των ευθυνών μας για το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον και με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη επιβραβεύτηκαν με μια σειρά από διακρίσεις, όπως το χρυσό βραβείο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ), το ασημένιο βραβείο του Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), το βραβείο Περιβαλλοντικής Οργάνωσης και Διοίκησης από τον ΠΑΣΕΠΠΕ κ.ά. Στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει η παραγωγή και η διάθεση ενεργειακά υπεραποδοτικών οικιακών συσκευών. Σύμφωνα με μελέτες, οι συσκευές αυτές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά (μέχρι και 25%) στη μείωση της κατανάλωσης των κτηρίων στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το 40% του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης. Δυστυχώς την περίοδο αυτή η δημόσια συζήτηση στρέφεται αποκλειστικά ή κυρίως γύρω από την κάλυψη των στόχων παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ λιγότερο γύρω από τις δυνατότητες για μείωση της κατανάλωσης. Θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί πως κοστίζει τρείς φορές περισσότερο να παραγάγει και να διανείμει μία κιλοβατώρα από το να μειώσει αντίστοιχα την κατανάλωσή της. Για το λόγο αυτόν λανσάραμε μια καμπάνια «αποδοτικής χρήσης φυσικών πόρων» στα εργοστάσια και τα τμήματα διοίκησης, στοχεύοντας σε μια μείωση κατά 25% της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων μέχρι το Το ίδιο ισχύει και για όλες τις πρώτες ύλες που καταναλώνουμε, καθώς και για την ανακύκλωση και την απόρριψή τους αφού είναι δεδομένο ότι κάποιες από αυτές ήδη σπανίζουν στη φύση καθώς και ότι έχει αυξηθεί το κόστος τους. Ως θυγατρική ενός παγκόσμιου ομίλου, η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ χτίζει το μέλλον της βασιζόμενη στη συνεχή προσπάθεια να παραμένει πρωτοπόρος στην εύρεση, την εξέλιξη, και τη διατήρηση τον καταλληλότερων ανθρώπων. Η μακρόπνοη πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού μας και τα μέτρα συνεχούς βελτίωσης ικανοτήτων και δεξιοτήτων επιτρέπουν στους εργαζομένους μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Το γεγονός αυτό μας καθιστά έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας στα θέματα της διαχείρισης των ταλέντων μας και της διαφοροποίησης. Και οι δύο αυτές επιδιώξεις μας εντάσσονται στη στρατηγική μας για την αειφορία. Ο παρών Απολογισμός Αειφορίας ο δεύτερος κατά σειρά παραθέτει και εξηγεί τους στόχους μας, τα επιτεύγματά μας και τις θεματικές ενότητες στις οποίες συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και αποτελεί την αναφορά προόδου μας σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact). H μητρική μας εταιρεία (BSH Βosch & Siemens Ηausger te GmbH), έχοντας υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο, δεσμεύει και εμάς στην προώθηση υπεύθυνων πρακτικών αειφορίας εκεί όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσα στο 2012 θα γίνουμε και εμείς μέλη του ελληνικού παραρτήματος του UN Global Compact. Ελπίζουμε να βρείτε στον απολογισμό αυτό πλούσιες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. Για τη διευκόλυνση όλων μας επισυνάπτουμε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο παρακαλούμε να μας το στείλετε συμπληρωμένο. Manfred Normann Byron Vargas Ελευθέριος Ελευθεράκης Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος Διοικητική Διεύθυνση & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ Εμπορική Διεύθυνση

8 8 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 1 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ είναι μέλος του ομίλου BSH Bosch und Siemens Ηausger te GmbH, του μεγαλύτερου κατασκευαστή οικιακών συσκευών στην Ευρώπη. Ο όμιλος προέκυψε από την κοινοπραξία, η οποία συστάθηκε το 1967 μεταξύ της Robert Bosch GmbH (Στουτγάρδη) και της Siemens AG (Μόναχο), και το 2011 κατέγραψε ετήσιες πωλήσεις 9,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. O Όμιλος της BSH προσφέρει μεγάλες οικιακές συσκευές, καταναλωτικά προϊόντα και οικιακή τεχνολογία. Τα τελευταία δέκα χρόνια η εταιρεία έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Σήμερα, ο Όμιλος BSH διαθέτει 42 εργοστάσια σε 13 χώρες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Σε συνδυασμό με ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, η οικογένεια της BSH απαρτίζεται σήμερα από περίπου 70 εταιρείες σε 49 χώρες, με συνολικό εργατικό δυναμικό σχεδόν ανθρώπων. Η έδρα του Ομίλου BSH βρίσκεται στο Μόναχο. Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. έχει την έδρα της στην Κηφισιά, όπου και στεγάζονται ο εμπορικός τομέας, ο τομέας μάρκετινγκ και το κεντρικό τεχνικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (service). Διαθέτει υποκαταστήματα πωλήσεων σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κύπρο, δύο παραγωγικές μονάδες οικιακών συσκευών στον Αγ. Ι. Ρέντη (για ηλεκτρικά ψυγεία και κουζίνες), αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής και τεχνικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (service) στην Κύπρο. Διαθέτει επίσης ένα ολοκληρωμένο δίκτυο service οικιακών συσκευών σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικές μονάδες στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης και συμβεβλημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.

9 9 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 9 Ο Όμιλος της BSH κατά το 2011 Toronto Irvine La Follette Mexiko City New Bern Casablanca Tel Aviv Dubai Jeddah Mumbai Seoul Chuzhou Nanjing Wuxi Hong Kong Kabinburi Bangkok Kuala Lumpur Singapore Lima São Paulo Buenos Aires Montevideo Johannesburg Melbourne Auckland 13 μάρκες, 42 εργοστάσια, ~ εργαζόμενοι ~ 9,7 δισ. Εuro πωλήσεις το 2011 ~ 70 εταιρείες σε 49 χώρες Παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και εξηπηρέτησης πελατών Ηγετική θέση στην Ευρώπη Oslo Stockholm Helsinki St. Petersburg Υπόμνημα Κεντρικά Θυγατρικές Εργοστάσια Κουζίνας Ψυγείων Πλυντηρίων πιάτων Πλυντηρίων/Στεγν. ρούχων Μικροσυσκευών Κινητήρες/Αντλίες Group Headquarters Subsidiaries Santander Vitoria Estella Huarte Esquiroz Zaragoza LaCartuja Montañana Lisbon Factories: Cooking Refrigeration/Freezing Dishwashing Washing/Drying Milan Ballerup Consumer Products Nauen Milton Keynes Motors/Pumps Berlin Warsaw Amsterdam Lodz Brussels Bad Neustadt Prague Luxembourg Bretten Giengen Regensburg Michalovce Paris Lipsheim Dillingen Munich Traunreut Vienna Geroldswil Budapest Nazarje Çerkezköy Bucharest Athens Kiev Istanbul Moscow

10 10 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Εργοστάσιο, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Κέντρο Διανομής/ Αποθήκες (Ασπρόπυργος) Κεντρικό ρόλο για την επιτυχία μας στην αγορά κατέχουν οι μάρκες Bosch και Siemens. Με τις τρεις εξειδικευμένες μάρκες (Gaggenau, Neff, Constructa), η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Συγχρόνως η πολύ δυνατή παραδοσιακή Ελληνική μάρκα PITSOS ολοκληρώνει τo χαρτοφυλάκιο των μαρκών μας καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιλαμβάνει μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές. Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο το 2011 πάνω από 42% όσον αφορά τις λευκές οικιακές συσκευές, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς και εκτείνεται στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο. Ο τζίρος της ανέρχεται στα 205,9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 63,8 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στις εξαγωγές. Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε διατηρεί την μεγαλύτερη ιδιόκτητη οργάνωση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών μεταξύ όλων των παραγωγών και εμπόρων οικιακών συσκευών στην Ελλάδα. Νέα Κηφισιά: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Εργοστάσιο Ασπρόπυργος: Κέντρο Διανομής/ Αποθήκες Θεσσαλονίκη: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών Πάτρα: Εξυπηρέτηση Πελατών Ηράκλειο: Εξυπηρέτηση Πελατών Λευκωσία: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών

11 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ιστορική Διαδρομή της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Τα σημαντικότερα σημεία στην ιστορική διαδρομή της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, είναι τα εξής: 1865: Ιδρύεται η ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και θερμαστρών 1959: Κατασκευάστηκε το νέο εργοστάσιο της Εταιρείας στο Ρέντη, όπου και ξεκίνησε η παραγωγή ψυγείων και θερμαστρών πετρελαίου 1968: Παραγωγή ασπρόμαυρων τηλεοράσεων. 1974: Έναρξη συνεργασίας της ΠΙΤΣΟΣ με τη Siemens Hellas Α.Ε. 1977: Εξαγορά του 60% της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. από την Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH και την Siemens Hellas A.E. 1986: Σύναψη συμφωνίας με τη Robert Bosch για τη διανομή οικιακών συσκευών στην Ελλάδα. 1989: Έναρξη παραγωγής ψυγείων Νο-Frost στο εργοστάσιο της Αθήνας. 1990: Έναρξη παραγωγής κουζινών με βυθιζόμενα κουμπιά (POP) στο εργοστάσιο της Αθήνας. 1996: Η Bosch, η Siemens και η Pitsos δραστηριοποιούνται από κοινού με την επωνυμία BSP ΑΒΕ 1996: Έναρξη παραγωγής πυρολυτικών κουζινών στο εργοστάσιο της Αθήνας. 1998: Ενσωμάτωση της μάρκας Gaggenau στην BSP 1998: Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατά ISO : Έναρξη παραγωγής της νέας σειράς κουζινών Competence International Cooker στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2000: Έναρξη παραγωγής κουζινών και ψυγείων Inox στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2001: Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της BSH Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών (Κηφισιά) Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατά ISO : Ενσωμάτωση της μάρκας Neff στην BSP 2002: Μετονομασία της Εταιρείας σε BSH Οικιακές Συσκευές ABE. 2003: Συγχώνευση της Euroservice A.E. με την BSH Οικιακές Συσκευές ABE. 2003: Βράβευση Recognized for Excellence της BSH Οικιακές Συσκευές ABE από το EFQM. 2004: Πρώτη παραγωγή Ψυγειοκαταψυκτών με τεχνολογία και συνδεση με διαδίκτυο. 2005: Συμπλήρωση 140 ετών από την ίδρυση της Pitsos. 2007: Συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του ομίλου BSH 2007: Πρώτη παραγωγή της νέας «πλατφόρμας» ελεύθερων κουζινών Inter- Cooker 2 στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2009: Πρώτη παραγωγή της νέας «πλατφόρμας» εντοιχιζόμενων κουζινών InterCooker 5 στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2010: Έκδοση πρώτου απολογισμού ΕΚΕ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, Έκδοση G : Πρώτη παραγωγή της νέας «πλατφόρμας» ελεύθερων κουζινών Inter- Cooker2.5 στο εργοστάσιο της Αθήνας. 2011: Λανσάρισμα των πρώτων κλιματικά ουδέτερων συσκευών, ως προς τη χρήση, στην Ευρώπη. 2011: Εξωτερική επαλήθευση της συμμόρφωσης του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΟHSAS 18001:2007) της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ.

12 12 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 1.2 Συμμετοχή σε Ενώσεις και Φορείς Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ συμμετέχει ενεργά σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς φορείς και οργανώσεις: Οργανισμός Περιγραφή και Σκοπός οργανισμού Συμμετοχή Σήμανση Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών (ΣΒΕΗΣ) Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών) Εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με το Κράτος, προωθώντας τον διάλογο και την εφαρμογή αποτελεσματικών και κοινά αποδεκτών λύσεων. Παρεμβαίνει δημόσια, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα, στις διεργασίες και εξελίξεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό και το οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προασπίζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κλάδου. Η στατιστική παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς με συνεχή αναφορά στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων στον όγκο των πραγματοποιούμενων πωλήσεων και στην δραστηριότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Η εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μελών. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προσφέρει υπηρεσίες στις ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή να επεκταθούν στο εξωτερικό. Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Η BSH (μητρική εταιρεία) αποτελεί μέλος του UN Global Compact και έχει δεσμευτεί απέναντι στο Σύμφωνο και στις 10 Αρχές που το διέπουν. Μέλος Από το 1977 Μέλος Από το 2000 Μέλος Από το 1992 Ιδρυτικό Μέλος (από το 2004 που ιδρύθηκε) Μέλος από το 2004 CECED European Committee of Domestic Equipment Manufacturers Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ European Business Ethics Network (EBEN) Η BSH ως μέλος του CECED ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του. Η ανταπόκριση των μελών στον Κώδικα αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία για τη προώθηση δίκαιων και αειφόρων προτύπων αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική ισότητα και την περιβαλλοντική απόδοση. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το Κοινή πεποίθηση των ιδρυτικών μελών του Ινστιτούτου ήταν η αναγνώριση της ανάγκης να αναβαθμιστεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα ή έμμεσα, έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση των αρχών της Επιχειρηματικής Ηθικής, της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς οργανισμούς. Μέλος από το 1977 Μέλος από το 2010 Μέλος από 2011 Μέλος από 2011 EFQM Το European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ο κύριος φορέας στην Ευρώπη που παρέχει εργαλεία και μεθόδους για την επίτευξη αριστείας σε οργανισμούς πάσης φύσεως που θέλουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Μέλος από 1999

13 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Βραβεύσεις /Διακρίσεις Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ κατά το 2011 έλαβε τα ακόλουθα βραβεία / διακρίσεις: Οργανισμός Περιγραφή Σήμανση European Business Ethics Network (EBEN), Ελληνικός Κλάδος Χρυσό βραβείο αριστείας στην επιχειρηματική ηθική για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στους τομείς «Internal Auditing» και «Business Analysis». Ελληνικό Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) Ασημένιο βραβείο του Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας για εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της ΕΚΕ. Επιπλέον στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης απονεμήθηκε στην Εταιρεία ειδική διάκριση στην κατηγορία «Εργασιακό Περιβάλλον». Βραβείο GREEN LEADER στην PITSOS για τις περιβαλλοντική της πρωτοβουλία σχετικά με τις πρώτες κλιματικά ουδέτερες ως προς την χρήση τους συσκευές στην Ευρώπη. Χρυσό Βραβείο Superbrand για την αναγνωρισιμότητα και επωνυμία της μάρκας της. Boussias Communications & Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- (ΑΣΣΟΕ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) Βράβευση της PITSOS για καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές στην κατηγορία κοινωνικών δικτύων και διαδραστικού μαρκετινκ. Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης για το Περιβάλλον σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. 1.4 Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματική Στρατηγική Το 2011, ο κύκλος εργασιών της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ ανήλθε σε 205,9 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,17% σε σχέση με το Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,2 εκ. ευρώ έναντι 63,9 εκ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 289%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκ. ευρώ από 2,2 εκ. ευρώ το Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, ανήλθαν σε 3,6 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 106,1% σε σχέση με το Η Εταιρεία κατέβαλλε στο ελληνικό κράτος εργοδοτικές εισφορές ύψους 9,7 εκ. ευρώ για το Η Επιχειρηματική μας Στρατηγική Η BSH όντας μία εκ των ηγέτιδων εταιρειών παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής οικιακών συσκευών έχει επιτύχει να συνδέσει τον όνομά της με την καινοτομία, την ποιότητα και την αξιοπιστία. Επιπλέον κατέχει ηγετική θέση και στην ελληνική αγορά, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα με υψηλής ποιότητας προϊόντα made in Greece εκτείνεται σε περισσότερες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. Η στρατηγική της Εταιρείας βασίζεται στις αρχές αειφορίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας και στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, το προσωπικό και την ευρύτερη κοινωνία. Η Αειφορία είναι αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής, της δομής και οργάνωσης καθώς και των εταιρικών μας αρχών. Σημαντικός πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα αυτά είναι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των σχέσεών μας με πελάτες και συμμετόχους. Επιδιώκουμε συνεχώς την ενίσχυση των δυνατών μας σημείων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Η μακροπρόθεσμη αειφόρος ανάπτυξη της Εταιρείας είναι στενά συνδεδεμένη με την εκπλήρωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων. Οι στρατηγικοί μας στόχοι για την επόμενη τριετία είναι: Διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά στον τομέα των μεγάλων οικιακών συσκευών. Περεταίρω διείσδυση και βελτίωση των μεριδίων μας στις μικρές συσκευές.

14 14 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Διατήρηση μιας υγιούς κερδοφορίας. Ενίσχυση των εξαγωγών μας, μείωση της εξάρτησης της παραγωγής από την ελληνική αγορά. Ελαχιστοποίηση επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων. Βελτίωση της επικοινωνίας μας με τους συμμετόχους για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Προϊοντική καινοτομία μέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων 1.5 Εταιρική Διακυβέρνηση Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ ακολουθεί πρακτικές υπεύθυνης εσωτερικής λειτουργίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τις απαιτήσεις που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει ως σκοπό να διασφαλίζει τη διαφανή, χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, που μακροπρόθεσμα οδηγεί στην επιχειρηματική και οικονομική επιτυχία. Επιπλέον, οι πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της, βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη και οι προδιαγραφές που τέθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ανώτερος φορέας διακυβέρνησης στη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από 9 συνολικά μέλη, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι μη εκτελεστικά. Στο ΔΣ δεν συμμετέχουν ανεξάρτητα μέλη. Γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ είναι η διοίκηση και εκπροσώπηση της επιχείρησης. Το Δ.Σ. της Εταιρείας διατηρεί επικοινωνία, τόσο ως σώμα όσο και τα μέλη του ξεχωριστά, με τους εργαζόμενους της Εταιρείας και τη μέτοχο Εταιρεία σε διαρκή βάση. Επιπλέον, συστηματική και άμεση επικοινωνία με τους μετόχους, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ όσον αφορά την επικοινωνία με τους εργαζόμενους, υπάρχει σωματείο εργαζομένων, το οποίο επικοινωνεί με τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Στη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ ο ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι διαχωρισμένοι, ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν είναι εκτελεστικό μέλος, με αποτέλεσμα την διάκριση των διοικητικών καθηκόντων και την ενίσχυση της διαφάνειας στην επιχείρηση. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει ως κύρια αρμοδιότητα να συγκαλεί και να προεδρεύει του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Όνομα Ιδιότητα Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Winfried Seitz Πρόεδρος Δ.Σ. Byron Vargas Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελευθέριος Ελευθεράκης Διευθύνων Σύμβουλος Manfred Normann Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μπομπής Μέλος Δ.Σ. Πάνος Ξυνής Μέλος Δ.Σ. Thomas Baader Μέλος Δ.Σ. Christian Prenzel Μέλος Δ.Σ. Χαράλαμπος Περγαντής Μέλος Δ.Σ. Σημείωση: Τα 5 μέλη του Δ.Σ. είναι Γερμανικής υπηκοότητας και τα υπόλοιπα ελληνικής. Αναλογία φύλων και ηλικιακή κατανομή Διοικητικού Συμβουλίου Φύλο Μέλη Διοικητικού < >50 Συμβουλίου Γυναίκες Άνδρες Σύνολο

15 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ 15 Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων τα άτομα που θεωρούνται καταλληλότερα για την άσκηση υπεύθυνης διοίκησης. Η αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση με βάση τους ανάλογους στόχους που έχουν τεθεί. Επιπλέον, στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται και κριτήρια από όλους τους πυλώνες της Εταιρικής Ευθύνης (Διοίκηση, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία). Ο ανώτατος φορέας Διακυβέρνησης ενημερώνεται για τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας συγκεκριμένα ο συντονιστής θεμάτων Εταιρικής υπευθυνότητας αναφέρεται στον αναπληρωτή πρόεδρο του Δ.Σ. κο Byron Vargas. Νομική Μορφή και Μετοχική Σύνθεση Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «BSH Οικιακές Συσκευές Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «BSH EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» και με αριθμό μητρώου 916/01 ΑΤ/Β/86/405(2002). Μέτοχοι της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ είναι οι εταιρείες: BSH HOME APLIANCES HOLDING GmbH: μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 99,99%). BSH VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH: 62 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 0,01%). 1.6 Διοικητική Οργάνωση Η κατανομή των διοικητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των τριών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της ΒSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ έχει ως εξής: Byron Vargas Herzberg Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνικός τομέας (Παραγωγή, Εξέλιξη, Τεχνικές Υπηρεσίες, Βιομηχανικός σχεδιασμός, Ποιότητα, Projects, Εταιρική Υπευθυνότητα, Περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια) Ελευθέριος Ελευθεράκης Διευθύνων Σύμβουλος Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση Manfred Normann Διευθύνων Σύμβουλος Διοίκηση επιχειρήσεων ( Ανθρώπινοι πόροι, Οικονομικό, Λογιστήριο πελατών, Λογιστήριο πιστωτών, Αγορές, Εφοδιαστική, Πληροφορική τεχνολογία, Service). Οργανόγραμμα BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Διοικητικό Συμβούλιο Πωλήσεις, Μάρκετινγκ Ελευθέριος Ελευθεράκης Διοίκηση επιχειρήσεων & Εξυπηρέτηση Πελατών Manfred Normann Τεχνολογία Byron Vargas Herzberg Πωλήσεις Λευκών Συσκευών Αλυσίδων Πωλήσεις Λευκών Συσκευών Συνεταιρισμών & Ανεξαρτήτων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πωλήσεις Εφοδιαστική Διοίκηση Έργων Εξέλιξη Προϊόντων & Παραγωγή Πωλήσεις Μικροσυσκευών Προμήθειες Βιομηχανικός Σχεδιασμός Πωλήσεις Κύπρου Οικονομική Διεύθυνση & Λογιστήριο Ποιότητα Περιβάλλον & Ασφάλεια ΕΚΕ Marketing Ανθρώπινο Δυναμικό Τεχνικές Υπηρεσίες Πληροφορική Τεχνολογία Εξυπηρέτηση Πελατών

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας Η ιστορία της PITSOS 1865 Ίδρυση της εταιρείας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. - PITSOS από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου 1959 Έναρξη της παραγωγής ψυγείων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 1 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.B.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 1. Εισαγωγή Σελίδα 4 2. Μήνυμα Διευθυνόντων Συμβούλων Σελίδα 5 Η εταιρεία 3. BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.: Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Profile 2014. Communication Dept_Sept 2014

Profile 2014. Communication Dept_Sept 2014 Profile 2014 Communication Dept_Sept 2014 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Όμιλος AkzoNobel Vivechrom σήμερα Αγορά Προϊόντα Vivechrom Vivechrom Profile 2 Ιστορική Αναδρομή: Νίκαια 1932 Ιδρύεται από τον Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ηθική. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι εστί Ηθική; Ορισμός της Ηθικής Γιατί να στραφούμε στην Ηθική; Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα Η αντίληψη της Επιχειρηματικής Ηθικής σε Πορτογαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα