ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 5.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 5.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 5.3 ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 5.4 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 6.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.5 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ / ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 6.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ AΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 7.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 7.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 7.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 7.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCING) ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 14. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 3606/2007 (εφεξής «Νόμος»). Σκοπός του Νόμου είναι η διασφάλιση ενός ενιαίου πλαισίου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και η βελτίωση του επιπέδου προστασίας των επενδυτών. Όπου στο παρόν Δελτίο γίνεται αναφορά σε επενδυτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνονται και οι παρεπόμενες. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «η Τράπεζα») υιοθετείκαι συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές που επιβάλλονται από το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζοντας τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η Τράπεζα εκδίδει το παρόν Δελτίο Προσυμβατικής Πληροφόρησης πελατών (εφεξής «Δελτίο») με στόχο να παράσχει την απαραίτητη πληροφόρηση στους υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχει θεσπίσει για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Όπου κρίνουν απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, πλέον των αναφερομένων στο παρόν Δελτίο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Τράπεζα και η παροχή τους επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Τράπεζα θα ενημερώνει τους πελάτες της μόνο για ουσιώδεις μεταβολές στο περιεχόμενο του παρόντος Δελτίου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύμβαση. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Τράπεζα είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 6062/06/B/86/01 και έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 (τηλέφωνο ). Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εθνικής Τράπεζας είναι Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το Το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν την 30 Ιουνίου 2007 σε χιλ. Λειτουργείπερισσότερο από 165 χρόνια και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, σε ό,τι αφορά τα δάνεια, τις καταθέσεις και τα ίδια κεφάλαια, προσφέρει δε, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής, εμπορικές και επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες, διαχείριση ενεργητικού και ασφαλειών. Από τον Οκτώβριο 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπό τη μορφή Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADR s). Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και τη δομή της Τράπεζας μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της στο 1

4 3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ της Τράπεζας και των πελατών της είναι η Ελληνική. Ωστόσο, η επικοινωνία με τους πελάτες της Τράπεζας πριν και μετά τη σύναψη οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μπορείνα πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας και στην Αγγλική γλώσσα. Κατά κανόνα τα έγγραφα των συμβάσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Η Τράπεζα ως κύριο μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες της θεωρεί τη γραπτή επικοινωνία. Σε περιπτώσεις που ορίζεται από τη μεταξύ τους σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής και λήψης εντολών, η επικοινωνία μπορεί επίσης να πραγματοποιείται και μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου κοινά αποδεκτού μέσου. 4. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ισχύουν μεταξύ της Τράπεζας και των πελατών της αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διέπονται από τους όρους που αναφέρονται αναλυτικά στις επιμέρους συμβάσεις για τις κατά περίπτωση παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Το παρόν Δελτίο αποτελεί πρόσθετη ενημέρωση των πελατών της Τράπεζας, που λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν επενδυτικές υπηρεσίες. 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η Τράπεζα αναγνωρίζει την υποχρέωση να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες της με τρόπο επαγγελματικό, έντιμο και αμερόληπτο. Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στις κάτωθι κατηγορίες πελατών: - Επαγγελματίες πελάτες - Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους - Ιδιώτες πελάτες Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες της, σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που προβλέπονται από το Νόμο, και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει. Η Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες της εγγράφως σχετικά με την κατηγοριοποίησή τους είτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης, είτε πριν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Σκοπός αυτής της κατηγοριοποίησης αποτελείη διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται με βάση τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν οι πελάτες για τη διενέργεια αυτών των συναλλαγών. Η Τράπεζα πραγματοποιεί την κατηγοριοποίηση των πελατών της βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Προς τούτο, οι πελάτες της Τράπεζας έχουν την υποχρέωση και παροτρύνονται να παρέχουν και να γνωστοποιούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία που θα συμβάλουν στην ορθή κατηγοριοποίησή τους, καθώς και τυχόν μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν την κατηγοριοποίηση αυτή. Η Τράπεζα δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη κατηγοριοποίηση του πελάτη, που οφείλεται σε μη επαρκή ή/και μη ειλικρινή παροχή στοιχείων από τον ίδιο. 2

5 5. 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ως Επαγγελματίες Πελάτες ορίζονται εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση, ώστε να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Οι πελάτες αυτοί περιλαμβάνουν εκτός των άλλων συγκεκριμένους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: - σύνολο ισολογισμού: , - καθαρό κύκλο εργασιών: , - ίδια κεφάλαια: Οι επαγγελματίες πελάτες απολαμβάνουν, κατά το Νόμο, μειωμένο βαθμό προστασίας σε σχέση με τους Ιδιώτες Πελάτες ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι ορίζονται οι Επαγγελματίες Πελάτες προς τους οποίους παρέχονται συγκεκριμένα είδη επενδυτικών υπηρεσιών που αφορούν στην εκτέλεση εντολών, στη λήψη ή διαβίβασή τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παρεπόμενη υπηρεσία άμεσα σχετιζόμενη με αυτές τις συναλλαγές ή όταν οι πελάτες αυτοίδιαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι δεν απολαμβάνουν της προστασίας του Νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά. 5.3 ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ως Ιδιώτες Πελάτες ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στη κατηγορία «Επαγγελματίες Πελάτες» ούτε στη κατηγορία «Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος». Η κατηγοριοποίηση πελάτη ως «Ιδιώτη», παρέχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με το Νόμο. 5.4 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο, κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε αλλαγή της κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί από την Τράπεζα, δηλαδή: - Αλλαγή κατηγορίας από Επαγγελματία Πελάτη σε Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. - Αλλαγή κατηγορίας από Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο σε Επαγγελματία Πελάτη ή σε Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. - Αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελματία Πελάτη, που συνεπάγεται μετάβαση σε καθεστώς μειωμένης προστασίας. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για αλλαγή κατηγορίας, απαιτείται η υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός του στην Τράπεζα η οποία δεν υποχρεούται να το αποδεχθεί. Η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να αφορά σε όλες ή συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες και σε συναλλαγές σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η Τράπεζα παραμένει στη διάθεσή των πελατών της για την παροχή κάθε δυνατής ενημέρωσης αναφορικά με τις συνέπειες που θα έχει η αλλαγή κατηγορίας στην παρεχόμενη επενδυτική προστασία.

6 Σε περίπτωση που γνωστοποιηθούν στην Τράπεζα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πελάτες δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της κατηγορίας στην οποία έχουν ενταχθεί, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της κατηγορίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ακολουθήσει άμεση ενημέρωση του ενδιαφερομένου πελάτη, πριν την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής υπηρεσίας ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα προς την πελατεία της. Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχουν επενδυτικούς κινδύνους διαφόρων ειδών και διαβαθμίσεων, ανάλογα με τον τύπο του χρηματοπιστωτικού μέσου. 6.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ομόλογα Χρεωστικοίτίτλοι που ενσωματώνουν υποχρέωση του εκδότη να καταβάλει στον κομιστή / δικαιούχο σε καθορισμένο χρόνο συμφωνημένες παροχές. Οι εκδότες μπορεί να είναι κράτη, εταιρίες, τράπεζες, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Τα ομόλογα μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Όταν το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, η απόδοση των ομολόγων εξαρτάται από απλούς επιτοκιακούς δείκτες (π.χ. EURIBOR) ή / και από σύνθετους παράγοντες (σύνθετα ή δομημένα ομόλογα). Οι βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα ομόλογα είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς. Έντοκα Γραμμάτια Άυλοι χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται συνήθως από κράτη, διατίθενται σε τιμή κάτω του άρτιου και δεν παρέχουν δικαίωμα εξόφλησης τοκομεριδίων αλλά την άρτια αξία τους (100%) στην προβλεπόμενη λήξη. Μετοχές Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. Παρέχουν στους μετόχους επενδυτές μερίδιο από τα κέρδη της εταιρίας με τη μορφή μερίσματος καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαίωμα ψήφου στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Οι μετοχές εκτίθενται σε όλους τους κινδύνους που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και κυρίως στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο αγοράς. Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Τα παράγωγα προϊόντα είναι χρηματοπιστωτικά εργαλεία των οποίων η τιμή παράγεται εξ' ολοκλήρου από την υποκείμενη αξία στην οποία βασίζονται. Η υποκείμενη αξία μπορεί να είναι εμπόρευμα, χρηματοοικονομικός τίτλος, ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ή πιστωτικός κίνδυνος.τα παράγωγα δημιουργούνται με στόχο να επιτρέψουν τη διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζονται. Τα συνήθη παράγωγα προϊόντα περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές κατηγορίες: - συμφωνίες ανταλλαγής (swaps), - χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options), - συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και - προθεσμιακά συμβόλαια (forwards). 4

7 Ο βασικός κίνδυνος των παραγώγων είναι ο αυξημένος κίνδυνος αγοράς λόγω της μόχλευσης που αυτά περιέχουν. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένου Αρχικού Κεφαλαίου (Κεφάλαιο Plus) Τα προϊόντα προστασίας αρχικού κεφαλαίου αποτελούν επένδυση με τη μορφή προθεσμιακής κατάθεσης ειδικού τύπου που παρέχει προστασία του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της και δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης από τα απλά καταθετικά προϊόντα. Η απόδοσή τους εξαρτάται από την πορεία των οικονομικών δεικτών που συνδέονται με την επένδυση (π.χ. ισοτιμίες συναλλάγματος, χρηματιστηριακοί δείκτες, τιμές μετοχών, πιστωτικοίδείκτες κ.α.). Οι βασικοί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με τα προϊόντα προστασίας αρχικού κεφαλαίου είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Μερίδια ΟΣΕΚΑ Οι ΟργανισμοίΣυλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν μια αδιάσπαστη ομάδα περιουσίας πολλών δικαιούχων υπό κοινή διαχείριση τρίτου. Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του ΟΣΕΚΑ αποτελείται όπως προβλέπεται από το νόμο, από κινητές αξίες και μετρητά. Η περιουσία αυτή ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ αποκαλούνται μεριδιούχοι. Οι μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, και ο κίνδυνος αγοράς. Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια - Hedge Funds Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια επιδιώκουν την επίτευξη θετικής απόδοσης της επένδυσης, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των αγορών ή με μικρή ευαισθησία σε αυτήν, μέσω ιδιαίτερα σύνθετων επνδυτικών στρατηγικών υψηλού κινδύνου που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την χρήση arbitrage ή/και παραγώγων προϊόντων για κερδοσκοπικούς λόγους και όχι για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου, τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων (short selling) και τη μόχλευση των υπό διαχείριση κεφαλαίων μέσω δανεισμού. Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ακόμη και ετήσια βάση, και, ως εκ τούτου, η περίοδος "υποχρεωτικής διακράτησης" για τον επενδυτή διαμορφώνεται ανάλογα. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις οι οποίες είτε είναι δύσκολο να ρευστοποιηθούν είτε είναι δύσκολο να αποτιμηθούν. Τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια είναι εκτεθειμένα κυρίως στους κινδύνους αγοράς, μειωμένης εποπτείας, συγκέντρωσης κινδύνου, καθώς και στον κίνδυνο μόχλευσης των παραγώγων που περιέχουν. Άλλα Προϊόντα Ειδικού Τύπου (structured products) Τα προϊόντα αυτά αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω προϊόντων, ενσωματώνουν συνήθως παράγωγα ή άλλα υποκείμενα αγαθά και αξίες, και οι αποδόσεις τους είναι συνδεδεμένες με χρηματιστηριακούς δείκτες ή με ένα σύνολο μετοχών ή με τη συναλλαγματική σχέση δύο νομισμάτων ή με την πορεία των επιτοκίων. Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα προϊόντα αυτά είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. 6.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες της για τους κινδύνους κάθε προσφερόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και κάθε προσφερόμενης επενδυτικής υπηρεσίας, αναλυτικά στους όρους της σύμβασης. Ενδεικτικά οι κυριότερες κατηγόριες των κινδύνων είναι: 5

8 Πιστωτικός Κίνδυνος Πρόκειται για το ενδεχόμενο αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων ενός εκδότη αξιών ή του αντισυμβαλλόμενου. Ειδικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από το ενδεχόμενο ο εκδότης αξιών ή ο αντισυμβαλλόμενος να μην εκπληρώνει για οποιοδήποτε λόγο τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του. Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος ρευστότητας προκαλείται εφόσον κατά τη στιγμή του κλεισίματος μιας ανοιχτής θέσης σε μια επένδυση δεν υπάρχει στην αγορά επαρκής ζήτηση ή προσφορά. Η έλλειψη προσφοράς ή ζήτησης μπορείνα επηρεάσει την τιμή σημαντικά. Ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος εφόσον η επένδυση πραγματοποιείται σε αγορές με χαμηλή ρευστότητα, ή σε μη οργανωμένες αγορές. Ειδικά για τις επενδύσεις σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν υπάρχει βεβαιότητα για την ύπαρξη δευτερογενούς αγοράς ανά πάσα στιγμή. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος μείωσης της οικονομικής αξίας ή των εσόδων της επένδυσης λόγω διακυμάνσεων της αγοράς που αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: - Κίνδυνος τίτλων: πηγάζει από δυσμενείς μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων. - Κίνδυνος επιτοκίου: αναφέρεται στη μεταβολή στις αποδόσεις της επένδυσης λόγω της διακύμανσης των επιτοκίων. - Συναλλαγματικός κίνδυνος: πηγάζει από δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμές του χρυσού και μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερες αποδόσεις από τις αναμενόμενες. - Κίνδυνος εμπορευμάτων: πηγάζει από τις δυσμενείς μεταβολές στις τιμές εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων με εξαίρεση τον χρυσό). - Κίνδυνος Μεταβλητότητας: αναφέρεται στο εύρος διακύμανσης (υψηλή χαμηλή μεταβλητότητα) της αξίας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κίνδυνος Μειωμένης Εποπτείας Αφορά προϊόντα όπου η έδρα (legal domicile) του εκδότη είναι συνήθως σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες (offshore) όπου τα συστήματα εποπτείας της αγοράς ενδέχεται να παρέχουν πλημμελέστερη προστασία στον επενδυτή. Κίνδυνος μόχλευσης Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει (κυρίως στα παράγωγα) όταν το ποσό του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλισης για το άνοιγμα μίας θέσης είναι μικρό σε σχέση με την συνολική αξία του συμβολαίου, οπότε μία μικρή σε μέγεθος μεταβολή της αξίας του συμβολαίου θα έχει μία αναλογικά πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθείή και θα απαιτηθείνα επενδυθείγια την διατήρηση της θέσεως. Συγκέντρωση Κινδύνου Όταν δεν υπάρχουν περιορισμοίως προς τις κατηγορίες επένδυσης, τις επενδυτικές αγορές και τις μεθόδους επένδυσης μπορείνα ακολουθούνται εξειδικευμένες στρατηγικές με συγκέντρωση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους ή γεωγραφικές περιοχές. Λειτουργικός κίνδυνος Ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημιών οφειλόμενων στην ανεπάρκεια ή στην αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων και συστημάτων ή σε εξωτερικά γεγονότα και περιλαμβάνει τον νομικό κίνδυνο. 6

9 Κίνδυνος διακανονισμού Ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί όπως αναμενόταν ένας διακανονισμός στο πλαίσιο συστήματος μεταφοράς διότι ένας αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει ή παραδίδει έγκαιρα όπως αναμενόταν την παροχή του. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αυξάνεται για περιπτώσεις χωρών με διαφορετική ζώνη ώρας ή με συστήματα εκκαθάρισης που δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Νομικός κίνδυνος Πρόκειται για τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από νομικές αλλαγές ή ενέργειες και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην αναμενόμενη απόδοση. Εξαιτίας του νομικού κινδύνου ενδέχεται επενδύσεις οι οποίες ήταν νόμιμες να γίνουν παράνομες. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και πιθανές φορολογικές αλλαγές. Ο νομικός κίνδυνος σε γενικές γραμμές βασίζεται σε μια πληθώρα πολιτικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων. Κίνδυνος Θεματοφυλακής Ο κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων σε θεματοφυλακή λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεματοφύλακα ή ακόμα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθείη επίμέρους φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, καταστείαφερέγγυος. 6.4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ως επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ορίζονται τα ακόλουθα: - Η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, συνθέτων ή μη σύνθετων. - Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από πλευρά της Τράπεζας με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς πραγματοποίηση συναλλαγών επ αυτών. - Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση από την τράπεζα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο της εντολής τους, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών στον πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της Τράπεζας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. 6.5 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ως παρεπόμενες υπηρεσίες ορίζονται: - Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 7

10 - Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Τράπεζα που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. - Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. - Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Νόμου. - Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. - Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και η χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. - Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 6.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ / ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Όταν οι υπηρεσίες της Τράπεζας συνίστανται αποκλειστικά σε εκτέλεση εντολών πελατών ή σε λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών, αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα και μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, γίνεται η ακόλουθη διάκριση: Στην περίπτωση των μη σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί ο πελάτης, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις, η Τράπεζα δεν υποχρεούται να προβείσε αξιολόγηση της γνώσης και εμπειρίας του πελάτη και σε σχηματισμό κρίσης σχετικά με την καταλληλότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη ότι κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει ο Νόμος. Στην περίπτωση των σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων, η Τράπεζα προβαίνει στον έλεγχο συμβατότητας, για να αξιολογήσει εάν η εν λόγω συναλλαγή είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο Ιδιώτη πελάτη βάσει της γνώσης και της εμπειρίας του. Εάν η Τράπεζα κρίνει ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν είναι κατάλληλη γι αυτόν ή δεν λάβει από αυτόν την απαιτούμενη για τον έλεγχο συμβατότητας πληροφόρηση ο πελάτης μπορείνα προχωρήσει στη διενέργεια της εν λόγω συναλλαγής κατόπιν δικής του και μόνο πρωτοβουλίας, αναλαμβάνοντας πλήρως τον κίνδυνο ή τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω συναλλαγή εφόσον έχει προηγηθείσχετική προειδοποίηση από την Τράπεζα. 6.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Η Τράπεζα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στους πελάτες της μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Ειδικότερα, όταν παρέχονται υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου η Τράπεζα ελέγχει την καταλληλότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών για την κατηγορία στην οποία ανήκει ο πελάτης, εξετάζοντας: - την εμπειρία και τη γνώση του πελάτη, - τους επενδυτικούς του στόχους και - την οικονομική του κατάσταση. 8

11 Η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα δύναται να συστήσει τα κατάλληλα για τον πελάτη χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες. Ειδικότερα για τους πελάτες οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία του Επαγγελματία, δεν απαιτείται η εξέταση της εμπειρίας και της γνώσης στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας, δεδομένου ότι κατά την κείμενη νομοθεσία θεωρείται ότι οι εν λόγω πελάτες κατέχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας, ώστε να εκτιμήσουν τους κινδύνους που ενέχονται στις συναλλαγές τους με την Τράπεζα. Ο έλεγχος καταλληλότητας πραγματοποιείται βάσει της πληροφόρησης που παρέχεται από τον πελάτη. Η Τράπεζα θεωρεί τις παρεχόμενες πληροφορίες ως ακριβείς. Η διάθεση πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης από τον πελάτη αποτελεί συμφέρον του πελάτη για την παροχή του αντίστοιχου επιπέδου προστασίας. Στην περίπτωση που η Τράπεζα δε λάβει την απαιτούμενη πληροφόρηση από τον πελάτη στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας δεν προβαίνει στην παροχή επενδυτικής συμβουλής ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 6.8 ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών: - Διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό - Αναδοχής και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων η Τράπεζα υποχρεούται να εξετάζει την εμπειρία και τη γνώση μόνο των πελατών που κατατάσσονται στην κατηγορία «Ιδιώτης Πελάτης». Οι Επαγγελματίες Πελάτες και οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι θεωρείται ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση και κατά συνέπεια δεν απαιτείται ο έλεγχος συμβατότητας. 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η Τράπεζα λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει κατά την εκτέλεση των εντολών το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα ανέπτυξε πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών, η οποία θέτει τις βασικές αρχές που διέπουν τόσο τη λήψη και διαβίβαση των εντολών όσο και την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό πελατών. Η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές με Ιδιώτες και Επαγγελματίες πελάτες και δεν ισχύει για τις συναλλαγές με τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους πελάτες. Η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις οποίες η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η βέλτιστη εκτέλεση εντολών είναι ο τρόπος με τον οποίο η Τράπεζα διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είτε όταν εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών, είτε όταν λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους (ΑΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα κλπ.) Η Τράπεζα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη λαμβάνει υπόψη της τους παρακάτω παράγοντες: - Την τιμή - Τα κόστη που συνδέονται με την εκτέλεση της εντολής (π.χ. προμήθειες για την πρόσβαση στην Αγορά, κόστος διακανονισμού και εκκαθάρισης, κλπ.) και τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη - Την ταχύτητα εκτέλεσης που μπορείνα πετύχει -Την πιθανότητα εκτέλεσης και ομαλού διακανονισμού της εντολής 9

12 - Τον όγκο και τη φύση καθώς και οποιονδήποτε άλλον παράγοντα που αφορά την εκτέλεση της εντολής - Τον τόπο εκτέλεσης της εντολής 7.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Για τον προσδιορισμό της βαρύτητας των παραπάνω παραγόντων η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη της τα παρακάτω κριτήρια: - Επενδυτικά χαρακτηριστικά του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως Ιδιώτη ή Επαγγελματία πελάτη. - Χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη. - Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελείτο αντικείμενο της εντολής. - Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης. Για τους πελάτες οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη η Τράπεζα προσδιορίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα βάσει του συνολικού τιμήματος το οποίο αναφέρεται στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου καθώς και στις σχετικές με την εκτέλεση χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής. Για τους πελάτες οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία του Επαγγελματία Πελάτη η Τράπεζα δύναται να αποδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στους λοιπούς παράγοντες (πιθανότητα εκτέλεσης, όγκος, φύση κλπ.), προσδιορίζοντας κατά περίπτωση τη σημασία των παραγόντων αυτών. 7.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ Η Τράπεζα εκτελείτης εντολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους: - Απευθείας μέσω των οργανωμένων αγορών και των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης των οποίων είναι μέλος. - Απευθείας μέσω μηχανισμών της, λειτουργώντας ως τόπος εκτέλεσης, για ίδιο χαρτοφυλάκιο. - Μέσω τρίτων (κατόπιν σχετικής συμφωνίας) για αγορές στις οποίες η Τράπεζα δεν έχει άμεση πρόσβαση. - Εκτός οργανωμένων αγορών η Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, λειτουργώντας ως αντισυμβαλλόμενος. - Απευθείας, μέσω διασταύρωσης εντολών πελατών. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Τράπεζα διαβιβάζει τις εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και ενδιάμεσων οι οποίοι ανήκουν στον Όμιλο της Τράπεζας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σε συνεχή βάση. Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές, καθώς και τους τόπους εκτέλεσης από τους οποίους η Τράπεζα συστηματικά μπορείνα επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα για την εκτέλεση των εντολών, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 7.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πολιτική της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών αναθεωρείται σε ετήσια βάση ή όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η Τράπεζα μεριμνά για τη συνεχή τήρηση της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης και διασφαλίζει ότι οι εντολές των πελατών της εκτελούνται σύμφωνα με αυτή. Επιπλέον, η Τράπεζα παρακολουθείτη συμμόρφωση των τρίτων στους οποίους κατά περίπτωση διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της με όσα αναφέρονται στις μεταξύ τους γραπτές συμφωνίες, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 10

13 7.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει από την Τράπεζα να εκτελέσει μία εντολή παρέχοντας συγκεκριμένες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών αναφορικά με τον τόπο εκτέλεσης, η Τράπεζα θεωρεί ότι με την εφαρμογή των οδηγιών του πελάτη έλαβε όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση της εν λόγω εντολής με τον πλέον ευνοϊκό για τον πελάτη όρο και συνεπώς τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθείμε τις υποχρεώσεις της για την βέλτιστη εκτέλεση εντολών. 7.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις η Τράπεζα δύναται να εκτελέσει την εντολή ενός πελάτη εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης μόνο εφόσον ο πελάτης έχει ρητά συναινέσει σε αυτό. 7.7 ΚΟΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα κόστη, οι προμήθειες, οι σχετικοίφόροι και οι λοιπές χρεώσεις σε σχέση με τα προσφερόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις προσφερόμενες επενδυτικές υπηρεσίες της Τράπεζας είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, τις ισχύουσες νομοθετικές/φορολογικές διατάξεις και είναι διαθέσιμα στους πελάτες της είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Επίσης αναλυτικό τιμολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να δοθεί στους πελάτες κατόπιν σχετικής αιτήσεως. 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οι απαιτήσεις καταθετών-επενδυτών πελατών από επενδυτικές υπηρεσίες καλύπτονται από το Ταμείο Αποζημίωσης Καταθετών και Επενδυτών Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΤΑΚΕΠΙ, εφεξής Ταμείο) το οποίο αποζημιώνει τους επενδυτές στην περίπτωση που η Τράπεζα αδυνατεί να εκπληρώσει τις προς αυτούς υποχρεώσεις της. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Ταμείου που ορίζονται από το Νόμο. 9. ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η Τράπεζα εφαρμόζει πολιτική φύλαξης περιουσιακών στοιχείων πελατών και παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι οργανωτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Πιο συγκεκριμένα η πολιτική αυτή αναφέρεται στα εξής: - Στη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. - Στην ενημέρωση του πελάτη, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων και παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, για τους ενδεχόμενους ανά περίπτωση κινδύνους. - Στη διαδικασία επιλογής Θεματοφύλακα για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. - Στην ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για την τήρηση απαραίτητων στοιχείων και λογαριασμών. 11

14 - Στη διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων μηχανισμών και διαδικασιών και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό των πελατών από την Τράπεζα ή τρίτο φορέα / Θεματοφύλακα. - Στη διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων μηχανισμών και διαδικασιών με σκοπό να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων πελατών ή των δικαιωμάτων τους. - Στην ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τη συμφωνία μεταξύ των λογαριασμών και αρχείων που τηρείη Τράπεζα. - Στην επικαιροποίηση και τη διαρκή βελτίωση των επιμέρους χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του κατά περίπτωση Θεματοφύλακα καθώς και των λοιπών λειτουργικών διαδικασιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων του πελάτη. - Στην τήρηση της υποχρέωσης της Τράπεζας να μη συνάπτει συμφωνίες για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων σχετιζόμενες με πιστωτικά μέσα που κατέχονται για λογαριασμό πελάτη σε συλλογικό λογαριασμό που τηρείται από τρίτον και να μη χρησιμοποιεί τα χρηματοπιστωτικά μέσα με άλλο τρόπο για ίδιο λογαριασμό άλλου πελάτη, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη. 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Στο πλαίσιο της ορθής, ασφαλούς, διάφανης και αποτελεσματικής διάθεσης και διαχείρισης επενδυτικών υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών της και προκειμένου να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία και τα από αυτά απορρέοντα δικαιώματά τους, η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική αποτελεσματική πολιτική. Η πολιτική αφορά τον εντοπισμό, την αποφυγή, και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των θυγατρικών, των επιχειρηματικών μονάδων, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των συνεργατών και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι οποίοι ορίζονται ως «αρμόδια πρόσωπα» στη σχετική νομοθεσία, μεταξύ των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών καθώς και μεταξύ πελατών και αρμοδίων προσώπων. Η Τράπεζα θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα για τη διαχείριση των συγκρούσεων αυτών, ειδικότερα για: - Την αποφυγή μη αποδεκτής επιρροής από το αρμόδιο πρόσωπο προς τον πελάτη κατά την παροχή των επενδυτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. - Την αποφυγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών. - Τη χωριστή εποπτεία των αρμόδιων προσώπων των οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασμό πελατών ή την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συμφέροντα των εν λόγω πελατών ενδέχεται να συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα, περιλαμβανομένων εκείνων της Τραπέζης, τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται. - Την εξάλειψη κάθε άμεσης σύνδεσης μεταξύ της αμοιβής αρμόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο μια δραστηριότητα, αφενός και, αφετέρου, της αμοιβής διαφορετικών αρμόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα ή των εσόδων που δημιουργούν αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα, όταν ενδέχεται να προκληθείσύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. 12

15 - Την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός αρμόδιου προσώπου σε χωριστές επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβείεπιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. - Την αποφυγή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των αρμόδιων προσώπων με την Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών της Τράπεζας αναφορικά με την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς. - Η Τράπεζα και οι υπάλληλοι της παρέχουν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες με ακέραιο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο και προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών και τα από αυτά απορρέοντα δικαιώματά τους και προσπαθούν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Η Τράπεζα θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στις περιπτώσεις που δεν διασφαλίζεται αποτελεσματικά η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών ώστε να συνεκτιμηθείη παράμετρος αυτή στη λήψη της επενδυτικής απόφασης. 11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCING) Στην περίπτωση που η Τράπεζα αναθέσει σε τρίτον την συμφωνηθείσα με τον πελάτη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την πραγματοποίηση συναλλαγών, υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει. 12. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Για το σκοπό του παρόντος Νόμου, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Τράπεζα οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα αρχεία: - αρχείο αναφορικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες των επενδυτών/πελατών καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά από την Τράπεζα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, - αρχείο αναφορικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει διενεργήσει η Τράπεζα είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελατών. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη, την κατηγοριοποίησή του, τις πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας και συμβατότητάς του, την ομαδοποίηση και τον επιμερισμό των εντολών του, την εκτέλεση των εντολών αυτών, τις περιοδικές ενημερώσεις του πελάτη, τα χρηματοπιστωτικά μέσα του πελάτη που κατέχει η Τράπεζα, την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε αυτούς και όποια άλλη πληροφορία αφορά στους πελάτες και απαιτείται από το Νόμο. - αρχείο που περιέχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας και του πελάτη βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας παροχής υπηρεσιών και τους όρους συναλλαγών, το οποίο τηρείται τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη. 13

16 13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Η Τράπεζα έχει καθιερώσει διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών από τους πελάτες / επενδυτές της, με σκοπό την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα έχει ήδη συστήσει ειδική υπηρεσία παραπόνων και καταγγελιών. Το αποτέλεσμα της εξέτασης και η σχετική θέση της Τράπεζας γνωστοποιείται στους πελάτες / επενδυτές εντός 45 ημερών από τη λήψη του παραπόνου / καταγγελίας. Για την υποβολή παραπόνων οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με την Τράπεζα, είτε τηλεφωνικά στο (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο), είτε: - Στα αρµόδια στελέχη των Καταστηµάτων. - Στις Υπηρεσίες Πελατών της Εθνικής Τράπεζας: o o o o o o o Δ/νση Δικτύου Α Κοραή 4, Αθήνα. Δ/νση Δικτύου Β Λ.Κηφισίας 178, Χαλάνδρι. Δ/νση Δικτύου Γ Ακτή Κονδύλη 12, Πειραιάς. Δ/νση Δικτύου Δ Πλουτάρχου 5, Θεσ/νίκη. Δ/νση Δικτύου Ε Μαιζώνος & Ζαίµη 23, Πάτρα. Δ/νση Δικτύου ΣΤ Πατρόκλου 14, Λάρισα. Δ/νση Εργασιών Δικτύου Κοραή 4, Αθήνα. - Στο Γραφείο του Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Καραγεώργη Σερβίας Αθήνα, τηλ , fax: , Website:www.bank-invest-omb.gr) 14. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Μετά την εκτέλεση κάθε συναλλαγής η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει στους πελάτες της το αντίστοιχο αποδεικτικό εκτέλεσης συναλλαγής με όλες τις απαραίτητες και ουσιώδεις πληροφορίες. Στην ενημέρωση αυτή περιλαμβάνεται, όπου συντρέχει λόγος, το κόστος των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό του και των υπηρεσιών που του παρέχονται. Η Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες σε περιοδική βάση για την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχουν. Η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα ενημέρωσης αναφορικά με την κατάσταση της εντολής κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται στην πελατεία της Τράπεζας για ενημέρωσή τους σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Νόμου 3606/2007. Ο υποψήφιος επενδυτής αφού μελετήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο και αφού πιθανόν ζητήσει οποιεσδήποτε διευκρινήσεις από το αρμόδιο στέλεχος του οποιουδήποτε καταστήματος της Τράπεζας θα κληθεί να υπογράψει αποδεικτικό παραλαβής και κατανόησης του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Ανάλογα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που θα επιλέξει ο πελάτης, η Τράπεζα δύναται να παρέχει στον πελάτη ή να ζητήσει από αυτόν πρόσθετες πληροφορίες. 14

17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1. Η IOLCUS INVESTMENTS A.E.Π.Ε.Υ. 1.1 Η Εταιρία Τα βασικά στοιχεία της IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ( ΙOLCUS ) είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα