ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Τι περιλαµβάνει ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και πως επηρεάζει τον επενδυτή; 3 Μέρος Πρώτο Πριν από την επένδυση Κατηγοριοποίηση επενδυτών Είδη παρεχοµένων υπηρεσιών Τι πληροφόρηση λαµβάνει ο επενδυτής πριν επενδύσει; 9 Μέρος εύτερο Κατά τη διάρκεια της επένδυσης και µετά την ολοκλήρωσή της Τι συµβαίνει όταν ο επενδυτής δίνει εντολή σε µία εταιρία; Τι πληροφόρηση λαµβάνει ο επενδυτής κατά τη διάρκεια της επένδυσης και µετά την ολοκλήρωσή της; 11 Μέρος Τρίτο ιαρκείς απαιτήσεις Συγκρούσεις συµφερόντων Προστασία των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών Καταγγελίες επενδυτών 13 Επισήµανση 14 Συµπέρασµα 14 2

3 Εισαγωγή Τι περιλαµβάνει ο νόµος για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (ν. 3606/2007) και πως επηρεάζει τον επενδυτή; Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στον επενδυτή που έχει επενδύσει ή σχεδιάζει να επενδύσει σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Επεξηγεί τις βασικές αρχές του νέου θεσµικού πλαισίου για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και πως αυτή επηρεάζει τον επενδυτή κατά τις συναλλαγές του µε εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ο επενδυτής µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασµούς, επενδυτικούς λογαριασµούς, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, συνταξιοδοτικά προγράµµατα, αµοιβαία κεφάλαια. Ο ν. 3606/2007 ισχύει µόνο για τα ακόλουθα χρηµατοπιστωτικά µέσα: µετοχές, οµόλογα, παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. εν ισχύει για καταθέσεις, δάνεια και ασφαλιστικά προϊόντα. Για τα προαναφερόµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα που καλύπτονται από το ν. 3606/2007 οι εταιρίες µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως διαχείριση χαρτοφυλακίων για λογαριασµό του επενδυτή, παροχή επενδυτικών συµβουλών και αγορά ή πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατόπιν εντολής του επενδυτή. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του νόµου είναι να εναρµονίσει το πλαίσιο προστασίας των επενδυτών σε όλη την Ευρώπη. Ο βαθµός προστασίας του επενδυτή συναρτάται άµεσα µε το βαθµό εµπιστοσύνης του αφενός στην εταιρία που του παρέχει τις υπηρεσίες και αφετέρου στις δικές του γνώσεις και την εµπειρία του. Για παράδειγµα, αν οι γνώσεις και η πείρα του επενδυτή δεν είναι επαρκείς και ζητά από την εταιρία να τον συµβουλεύσει ή να λάβει αποφάσεις για λογαριασµό του, τότε πρέπει να του παρασχεθεί ο υψηλότερος βαθµός προστασίας. Ο ν. 3606/2007 επιβάλει τρεις γενικές αρχές που ισχύουν για τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες όταν συναλλάσσονται µε πελάτες τους. Η εταιρία οφείλει: Να ενεργεί έντιµα, δίκαια και µε επαγγελµατισµό για τη διασφάλιση των συµφερόντων του επενδυτή, ώστε να τον προστατεύει όταν συναλλάσσεται µαζί της, αφού η εταιρία, ως επαγγελµατίας, βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση. Να του παρέχει κατάλληλη και κατανοητή πληροφόρηση, η οποία να είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητική. Η πληροφόρηση αυτή βοηθά τον επενδυτή να κατανοήσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και υπηρεσίες, έτσι ώστε, όντας ενηµερωµένος, να πάρει αποφάσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι δεν λαµβάνει µεροληπτική ή συγκεχυµένη πληροφόρηση. Να παρέχει υπηρεσίες έχοντας λάβει υπόψη τα ατοµικά χαρακτηριστικά του επενδυτή. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις του πελάτη ανταποκρίνονται στο επενδυτικό του προφίλ και στις απαιτήσεις του. Ο οδηγός αυτός απεικονίζει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας µιας επένδυσης καθώς και τον τρόπο που οι εταιρίες οργανώνουν και διενεργούν τις συναλλαγές τους µε τους επενδυτές σε καθηµερινή βάση. Oι αρχές του ν. 3606/2007 εφαρµόζονται σε κάθε στάδιο της σχέσης µεταξύ της εταιρίας και του επενδυτή. 3

4 Στάδια της Επενδυτικής ιαδικασίας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Η εταιρία κατηγοριοποιεί τους επενδυτές ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Η εταιρία ζητά από τον επενδυτή συγκεκριµένες πληροφορίες ανάλογα µε το είδος της αιτούµενης υπηρεσίας. Η εταιρία παρέχει πληροφορίες στον επενδυτή, ώστε, όντας ενηµερωµένος, να µπορεί να λάβει αποφάσεις Κάθε εντολή πρέπει να τυγχάνει άµεσου χειρισµού και να εκτελείται µε τους καλύτερους δυνατούς όρους για τον επενδυτή. Η εταιρία αποστέλλει στον επενδυτή επιβεβαιώσεις και περιοδικές ενηµερώσεις. Κατηγορία πελάτη - Ιδιώτης - Επαγγελµατίας Είδη Υπηρεσιών: -Παροχή επενδυτικών συµβουλών -Αγορά και πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατόπιν εντολής του επενδυτή - ιαχείριση χαρτοφυλακίων -Πληροφορίες για το µάρκετινγκ της εταιρίας -Πληροφορίες για την εταιρία, τις υπηρεσίες, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, το κόστος και τα έξοδα - Σύµβαση µε τον πελάτη - Χειρισµός εντολών - Βέλτιστη εκτέλεση -Ενηµερώσεις σε πελάτες ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - Συγκρούσεις συµφερόντων - Προστασία των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - Αντιµετώπιση καταγγελιών 4

5 Μέρος Πρώτο Πριν από την επένδυση 1.1 Κατηγοριοποίηση επενδυτών Η εταιρία, πριν την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής υπηρεσίας, πρέπει να κατατάξει τον επενδυτή στην κατηγορία του Ιδιώτη πελάτη ή του Επαγγελµατία πελάτη. Η πλειονότητα των επενδυτών συνήθως κατηγοριοποιούνται ως Ιδιώτες πελάτες. Ο επενδυτής ως Ιδιώτης πελάτης λαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Ο ν. 3606/2007 εξασφαλίζει στους επενδυτές µε τις λιγότερες επενδυτικές γνώσεις και πείρα (Ιδιώτες πελάτες) αυξηµένη προστασία, σε αντίθεση µε τους επενδυτές µε περισσότερες επενδυτικές γνώσεις και πείρα (Επαγγελµατίες πελάτες), στους οποίους παρέχεται λιγότερη προστασία. Επαγγελµατίες πελάτες είναι κυρίως οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις, τα συνταξιοδοτικά ταµεία, οι µεγάλες επιχειρήσεις και κατ εξαίρεση ορισµένα φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ο επενδυτής, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία του Επαγγελµατία πελάτη προκειµένου να έχει πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν είναι διαθέσιµα στους Ιδιώτες πελάτες ή να γίνει πελάτης εταιρίας που δεν συναλλάσσεται µε Ιδιώτες πελάτες. Ο επενδυτής που θέλει να γίνει Επαγγελµατίας πελάτης πρέπει να είναι ικανός να λαµβάνει µόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να αξιολογεί τους αναλαµβανόµενους κινδύνους, ώστε να µη χρειάζεται υψηλό επίπεδο προστασίας. Ο επενδυτής που επιλέγει να είναι Επαγγελµατίας πελάτης θα απολέσει µέρος της προστασίας που παρέχεται στους Ιδιώτες πελάτες, όπως, για παράδειγµα, θα λαµβάνει λιγότερες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις ή προειδοποιήσεις για ορισµένα θέµατα. Η εταιρία παρέχει σχετικές διευκρινίσεις στους πελάτες της. Η εταιρία, πριν χαρακτηρίσει έναν πελάτη ως Επαγγελµατία, πρέπει πρώτα να εκτιµήσει εάν η κατηγορία αυτή είναι κατάλληλη γι αυτόν. Ο σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι να επιβεβαιώσει η εταιρία την ικανότητα του πελάτη ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και την κατανόηση των κινδύνων που εµπεριέχονται σε αυτές. Η εταιρία µπορεί να χαρακτηρίσει ως Επαγγελµατία πελάτη τον επενδυτή που πληροί τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να διενεργεί συχνά συναλλαγές Να κατέχει µεγάλο χαρτοφυλάκιο Να έχει εργαστεί στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών. 1.2 Είδη παρεχοµένων υπηρεσιών Ο επενδυτής συνήθως, λαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες: Προσωπικές συστάσεις σχετικά µε επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα (επενδυτικές συµβουλές) Αγορά ή πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς επενδυτική συµβουλή 5

6 ιαχείριση από την εταιρία περιουσιακών στοιχείων του επενδυτή για λογαριασµό του (διαχείριση χαρτοφυλακίου). Στο κεφάλαιο αυτό εξηγούνται τα διαφορετικά είδη υπηρεσιών που µπορεί να λαµβάνει ο επενδυτής από τις εταιρίες και οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν οι εταιρίες ώστε να παρέχουν στους επενδυτές την κατάλληλη προστασία. Επενδυτικές συµβουλές Ο επενδυτής που πρόκειται να λάβει επενδυτικές συµβουλές βασίζεται περισσότερο στην εµπιστοσύνη που έχει στην εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών απ όσο στην περίπτωση µιας απλής, χωρίς συµβουλή, συναλλαγής. Γι αυτό πρέπει να διαθέτει τη βεβαιότητα ότι η εταιρία έχει κατανοήσει τις ατοµικές του ανάγκες και συνθήκες ώστε να του συστήσει τα κατάλληλα γι αυτόν προϊόντα. Ο ν. 3606/2007 απαιτεί να ακολουθείται µία διαδικασία που ονοµάζεται έλεγχος Καταλληλότητας, κατά την οποία η εταιρία προβαίνει σε µια σειρά ερωτήσεων προς τον επενδυτή προκειµένου να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα είδη των επενδύσεων που είναι κατάλληλα για τον επενδυτή. Ως µέρος του ελέγχου Καταλληλότητας, ο επενδυτής είναι δυνατόν να ερωτηθεί για τα ακόλουθα: Τους επενδυτικούς στόχους του Μπορεί να συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις για τη χρονική διάρκεια που επιθυµεί να διατηρήσει την επένδυση, τη διάθεσή του για έκθεση σε κίνδυνο και το επενδυτικό προφίλ του, εάν επιθυµεί να επενδύσει για σταθερή απόδοση ή ανάπτυξη, να διατηρήσει το κεφάλαιό του ασφαλές και να αποφύγει οποιονδήποτε κίνδυνο ή να αποδεχθεί υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή του Η πληροφόρηση αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση µπορεί να επιτευχθεί µέσω ερωτήσεων σχετικά µε τις πηγές και το µέγεθος του τακτικού του εισοδήµατος, τα περιουσιακά του στοιχεία, την ακίνητη περιουσία του, τυχόν χρέη και άλλες χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις. Τις επενδυτικές γνώσεις και την εµπειρία του Οι ερωτήσεις σχετικά µε τις επενδυτικές γνώσεις και την εµπειρία µπορεί να αφορούν τα είδη των υπηρεσιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων που γνωρίζει ο επενδυτής, τη φύση, τον όγκο και τη συχνότητα των προηγουµένων συναλλαγών του, όπως επίσης το επίπεδο της µόρφωσής του, το επάγγελµά του ή το προηγούµενο επάγγελµά του. Αν η πληροφόρηση από τον επενδυτή είναι ελλιπής, αυτό επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που του παρέχονται από την εταιρία. Συνεπώς, αν µια εταιρία δε λάβει ή δεν µπορέσει να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εκτιµήσει την Καταλληλότητα, τότε δεν µπορεί να παράσχει την υπηρεσία των επενδυτικών συµβουλών. Συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα χωρίς επενδυτικές συµβουλές (α) Ο έλεγχος Συµβατότητας Όταν η εταιρία παρέχει στον επενδυτή την υπηρεσία των επενδυτικών συµβουλών, τότε, όπως έχει αναφερθεί, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συµβουλές είναι κατάλληλες γι αυτόν. 6

7 Στην περίπτωση που ο επενδυτής δε λαµβάνει επενδυτικές συµβουλές από µια εταιρία (ή δεν έχει αναθέσει σε µία εταιρία τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του), τότε αναµένεται ότι αναλαµβάνει ο ίδιος µεγαλύτερο βαθµό ευθύνης για τις επενδυτικές του αποφάσεις. Έτσι, αν επιθυµεί από την εταιρία του να ακολουθεί απλώς τις οδηγίες του για την αγορά ή την πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων, τότε ισχύει διαφορετικό πλαίσιο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία ακολουθεί µια διαδικασία που ονοµάζεται έλεγχος Συµβατότητας. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η προστασία εκείνων που δεν κατανοούν ή δεν έχουν επίγνωση των συνεπειών και του βαθµού κινδύνου µιας συναλλαγής, ειδικά µάλιστα στην περίπτωση που τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι «σύνθετα» ή στην περίπτωση που η συναλλαγή δε διενεργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των επενδυτών. Παραδείγµατα «µη σύνθετων» χρηµατοοικονοµικών µέσων: Μετοχές που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές (shares) Μέσα χρηµαταγοράς (money market instruments) ιάφοροι τύποι τίτλων σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα, οµολογίες) Μερίδια σε αµοιβαία κεφάλαια (investment funds). Παραδείγµατα «σύνθετων» χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι τα ακόλουθα: ικαιώµατα προαίρεσης (options), ικαιώµατα µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) και άλλα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών (financial contracts for differences) Μετατρέψιµες οµολογίες (convertible bonds) ικαιώµατα συνδεόµενα µε χρηµατοπιστωτικά µέσα (warrants). Ως µέρος του ελέγχου Συµβατότητας, ο επενδυτής µπορεί να ερωτηθεί για τις γνώσεις και την εµπειρία του σε επενδύσεις. Εάν η εταιρία κρίνει ότι ο επενδυτής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα για να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει µια συναλλαγή, τότε µπορεί να προχωρήσει στη συναλλαγή αυτή. Εάν η εταιρία κρίνει είτε ότι ο επενδυτής δε διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα ή ότι δεν έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να µπορέσει να διαµορφώσει άποψη, τότε θα τον προειδοποιήσει είτε ότι εκτιµά πως η επικείµενη συναλλαγή δεν είναι κατάλληλη γι αυτόν ή πως η πληροφόρησή της δεν είναι επαρκής για να αποφανθεί περί της συµβατότητας. Σε περίπτωση που ο επενδυτής επιµείνει να διενεργήσει τη συναλλαγή, τότε αποδέχεται και τον κίνδυνο απ αυτήν. (β) Συναλλαγή σε «µη σύνθετα» χρηµατοπιστωτικά µέσα, µόνο κατόπιν εντολής του πελάτη Σε ορισµένες περιπτώσεις εκτέλεσης εντολών ή λήψης και διαβίβασης εντολών για λογαριασµό επενδυτών δεν εφαρµόζεται ο έλεγχος Συµβατότητας. Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρµόζεται ο έλεγχος Συµβατότητας είναι οι ακόλουθες: όταν το χρηµατοπιστωτικό µέσο της προτεινόµενης συναλλαγής είναι αυτό που ο ν. 3606/2007 αποκαλεί «µη σύνθετο» και 7

8 όταν ο επενδυτής επικοινωνεί µε την εταιρία µε δική του πρωτοβουλία και η εταιρία δεν απευθύνεται προσωπικά σ αυτόν µε σκοπό να τον επηρεάσει ως προς ένα συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή συναλλαγή (για παράδειγµα, όταν δίνονται εντολές αγοράς on-line). Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν απαιτείται απάντηση σε ερωτήσεις για τις γνώσεις και την πείρα του επενδυτή σε επενδύσεις, τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση ή τους επενδυτικούς του στόχους. Η εταιρία βέβαια µπορεί να θέτει ερωτήσεις για άλλους σκοπούς, ειδικά εάν πρόκειται για νέο πελάτη. Η εταιρία προειδοποιεί τον επενδυτή, σε περίπτωση που δεν αξιολογεί τη συµβατότητα της συναλλαγής του. ιαχείριση χαρτοφυλακίου Όταν η εταιρία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή, τότε εκείνος βασίζεται στις αποφάσεις και τις επιλογές της. Καθώς η εταιρία δεν επικοινωνεί µε τον επενδυτή κάθε φορά που επενδύει για λογαριασµό του, είναι σηµαντικό να διαθέτει εξαρχής επαρκείς πληροφορίες για αυτόν, ώστε να είναι σε θέση να του παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Για να το επιτύχει αυτό, όπως και στην περίπτωση των επενδυτικών συµβουλών παραπάνω, η εταιρία διενεργεί έλεγχο Καταλληλότητας. Εάν ο επενδυτής δε δώσει στην εταιρία επαρκείς πληροφορίες, αυτό επηρεάζει τη φύση των υπηρεσιών που του παρέχονται, µε συνέπεια η εταιρία να µην µπορεί να του παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Το ακόλουθο διάγραµµα αποτελεί µια περίληψη όσων αναπτύχθηκαν στην παράγραφο

9 Ο επενδυτής απευθύνεται σε µια εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007 για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 1. Να ζητήσει από την εταιρία να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιό του Τι συµβαίνει µετά: 2. Να λάβει από την εταιρία επενδυτικές συµβουλές σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή τις επενδυτικές αποφάσεις 3. Να ζητήσει από την εταιρία να αγοράσει ή να πωλήσει ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο για λογαριασµό του ή να ζητήσει από την επιχείρηση να προωθήσει την εντολή του για να εκτελεσθεί από κάποιον άλλο, χωρίς η εταιρία να τον συµβουλεύσει Η εταιρία του ζητά πληροφορίες για τους επενδυτικούς του στόχους, τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση και τις γνώσεις και εµπειρία του, ώστε να είναι σε θέση να του παράσχει την κατάλληλη επενδυτική υπηρεσία ή να του συστήσει κατάλληλα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή συναλλαγές (Έλεγχος Καταλληλότητας) Τι συµβαίνει µετά, εξαρτάται από το αν το χρηµατοπιστωτικό µέσο που αφορά η προτεινόµενη συναλλαγή είναι «σύνθετο» ή «µη σύνθετο» Εάν το χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι «σύνθετο», η εταιρία ζητά πληροφορίες ώστε να µπορεί να εκτιµήσει αν ο επενδυτής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εµπειρία για να κατανοήσει τους κινδύνους που εµπεριέχονται στην προτεινόµενη συναλλαγή (Έλεγχος Συµβατότητας) Εάν το χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι «µη σύνθετο», τότε ισχύει ο έλεγχος Συµβατότητας, εκτός αν ο επενδυτής επικοινωνεί µε την εταιρία µε δική του πρωτοβουλία για να της ζητήσει να εκτελέσει ή να κανονίσει µια συναλλαγή για λογαριασµό του (Εκτέλεση και µόνο) 1.3 Τι πληροφόρηση λαµβάνει ο επενδυτής πριν επενδύσει; Το σύνολο της πληροφόρησης που παρέχει η εταιρία στον πελάτη της καθ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης πρέπει να είναι «ακριβής, σαφής και µη παραπλανητική». Η αρχή αυτή ισχύει τόσο για το περιεχόµενο της πληροφόρησης όσο και για τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται στον επενδυτή. Η εταιρία πρέπει να παρέχει στον επενδυτή την κατάλληλη πληροφόρηση, στο σωστό χρονικό σηµείο πριν αυτός επενδύσει, ώστε να λάβει αποφάσεις όντας ενηµερωµένος. Τα είδη των πληροφοριών που λαµβάνει ο επενδυτής πριν από την επένδυση περιλαµβάνουν: ιαφηµιστικές ανακοινώσεις Η εταιρία µπορεί να αποστέλλει διαφηµιστικό υλικό και να εφαρµόζει διάφορες άλλες επικοινωνιακές τεχνικές προώθησης σε υφιστάµενους ή δυνητικούς πελάτες της, αρκεί να παρουσιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να αναγνωρισθεί η προωθητική φύση τους. Συµβάσεις Προκειµένου η εταιρία να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες πρέπει να ζητήσει από τους νέους Ιδιώτες πελάτες της να υπογράψουν ανάλογη σύµβαση, η οποία περιέχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δύο µερών. 9

10 Πληροφορίες για την εταιρία Η εταιρία πρέπει να παρέχει στον επενδυτή γενικές πληροφορίες για αυτήν, όπως ποιος την εποπτεύει και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, για να βοηθήσει τον επενδυτή να καταλάβει τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται και τους κινδύνους που εµπεριέχονται. Πληροφόρηση για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου Σε περίπτωση που ο επενδυτής έχει ζητήσει από την εταιρία να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιό του, η πληροφόρηση που αναµένεται να λάβει περιλαµβάνει την περιγραφή των στόχων της διαχείρισης και του βαθµού του κινδύνου, τα είδη των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή συναλλαγών που µπορεί να περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη µέθοδο αποτίµησης και τη συχνότητα αποτίµησης του χαρτοφυλακίου του. Πληροφόρηση για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα Ο επενδυτής λαµβάνει πληροφορίες που εξηγούν τη φύση, τους κινδύνους και το κόστος των χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως, για παράδειγµα, περιγραφή των κινδύνων των χρηµατοπιστωτικών µέσων και της πιθανότητας διακύµανσης των τιµών ή αξιών. Το πλήθος αυτών των πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο του χρηµατοπιστωτικού µέσου, το πόσο σύνθετο είναι και το βαθµό του κινδύνου του. Πληροφόρηση για το κόστος και τα έξοδα Ο επενδυτής λαµβάνει πληροφορίες για το άµεσο και το έµµεσο κόστος και τις χρεώσεις µιας υπηρεσίας ή ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε προµήθειας που χρεώνεται. Με τις πληροφορίες αυτές αναλύεται ξεκάθαρα το σύνολο του κόστους. Κάποιες φορές, όµως, το ακριβές ποσό του συνολικού κόστους δεν είναι διαθέσιµο τη χρονική στιγµή κατά την οποία παρέχονται οι πληροφορίες στον επενδυτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αντί για τις προαναφερόµενες πληροφορίες, ο επενδυτής πρέπει να λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογισµό του κόστους, ώστε να µπορέσει να επιβεβαιώσει το ύψος του όταν θα είναι διαθέσιµο. Πριν από την επένδυση ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβάλει παράπονα, καταγγελίες ή να αναζητήσει αποζηµίωση καθώς και το σύστηµα αποζηµιώσεων που καλύπτει την εταιρία. Η εταιρία οφείλει να πληροφορήσει τον επενδυτή σχετικά µε τα προαναφερόµενα. 10

11 Μέρος εύτερο Κατά τη διάρκεια της επένδυσης και µετά την ολοκλήρωσή της 2.1 Τι συµβαίνει όταν ο επενδυτής δίνει εντολή σε µία εταιρία; Πως χειρίζεται η εταιρία την εντολή του επενδυτή; Όταν ο επενδυτής δίνει εντολή σε µια εταιρία να αγοράσει ή να πωλήσει ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο, η εντολή πρέπει να εκτελεστεί άµεσα, µε τη σειρά µε την οποία την έλαβε η εταιρία και έγκαιρα. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εταιρία έχει σηµαντική δυσκολία στο χειρισµό της εντολής, πρέπει να ενηµερώσει σχετικά τον επενδυτή. Τι είναι η Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών; Για να ολοκληρωθεί η αγορά ή η πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων η εταιρία πρέπει να εκτελέσει τις εντολές των επενδυτών µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει µε συνέπεια το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τον επενδυτή. Αυτό αναφέρεται ως «βέλτιστη εκτέλεση εντολών». Η εταιρία επιλέγει «τόπους εκτέλεσης» που της επιτρέπουν να επιτύχει τη βέλτιστη εκτέλεση. Παραδείγµατα τόπων εκτέλεσης είναι τα χρηµατιστήρια, οι πλατφόρµες διαπραγµάτευσης, άλλες εταιρίες ή ακόµα και η ίδια η εταιρία. Η εταιρία µπορεί να πετύχει Βέλτιστη Εκτέλεση για την εντολή του επενδυτή λαµβάνοντας υπόψη ορισµένους παράγοντες όπως η τιµή, το κόστος εκτέλεσης, η ταχύτητα και η πιθανότητα της εκτέλεσης της εντολής. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες, τους οποίους η εταιρία λαµβάνει υπόψη της όταν εκτελεί την εντολή του επενδυτή, είναι η τιµή και το συνολικό κόστος (δηλαδή το συνολικό τίµηµα που πληρώνεται από τον επενδυτή για τη συναλλαγή, το οποίο περιλαµβάνει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου καθώς και όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον επενδυτή και συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής). 2.2 Τι πληροφόρηση λαµβάνει ο επενδυτής κατά τη διάρκεια της επένδυσης και µετά την ολοκλήρωσή της; Τι πληροφόρηση πρέπει να περιµένει ο επενδυτής από τις εταιρίες που εκτελούν εντολές; Ο επενδυτής λαµβάνει πληροφόρηση σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους η εταιρία επιτυγχάνει βέλτιστη εκτέλεση για λογαριασµό του. Η πληροφόρηση αυτή περιλαµβάνει: Το πως η εταιρία προσδιορίζει τους παράγοντες, οι οποίοι είναι οι πιο σπουδαίοι, για να επιτύχει βέλτιστη εκτέλεση. Ποιοι είναι οι τόποι εκτέλεσης, στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία. Την προειδοποίηση ότι, αν ο επενδυτής δώσει στην εταιρία συγκεκριµένη οδηγία για την εκτέλεση µιας εντολής, τότε η εταιρία δεν ακολουθεί τις δικές της διαδικασίες ώστε να επιτύχει τη Βέλτιστη Εκτέλεση για λογαριασµό του επενδυτή και εκτελεί την εντολή σύµφωνα µε την οδηγία του επενδυτή. Για παράδειγµα, αν ο επενδυτής ζητήσει από την εταιρία να εκτελέσει τη συναλλαγή του σε συγκεκριµένη αγορά, 11

12 µπορεί να χάσει το πλεονέκτηµα να επιτευχθεί καλύτερη τιµή για τη συναλλαγή αυτή σε κάποια άλλη αγορά. Τι ενηµέρωση λαµβάνει ο επενδυτής; Μετά την αγορά ή την πώληση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, η εταιρία αποστέλλει στον επενδυτή επιβεβαίωση της συναλλαγής καθώς και τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε αυτή, όπως την ονοµασία του χρηµατοπιστωτικού µέσου, την τιµή, την ηµέρα και το χρόνο εκτέλεσης και το σύνολο των προµηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν. Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή, πρέπει να του αποστέλλει περιοδικές ενηµερώσεις µε πληροφορίες όπως το περιεχόµενο και την αποτίµηση των επενδύσεών του, το συνολικό ποσό αµοιβών και εξόδων που του χρεώθηκαν και την απόδοση των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση. Ο επενδυτής, για το δικό του συµφέρον, πρέπει να κρατά αντίγραφα όλων των εγγράφων που λαµβάνει από την εταιρία. 12

13 Μέρος Τρίτο ιαρκείς απαιτήσεις Ο ν. 3606/2007 θεσµοθετεί οργανωτικές απαιτήσεις σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας µια εταιρίας. Ορισµένες από τις απαιτήσεις αυτές σχετίζονται µε τις συναλλαγές των εταιριών µε τους επενδυτές. 3.1 Συγκρούσεις συµφερόντων Οι εταιρίες πρέπει να ενεργούν προς το συµφέρον των επενδυτών. Γι αυτό πρέπει να καθιερώσουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ώστε τα συµφέροντα των επενδυτών να µην επηρεάζονται δυσµενώς από άλλα συµφέροντα. Η εταιρία πρέπει να αποφεύγει να θέτει συµφέροντα άλλων πελατών ή τα δικά της πριν από τα συµφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχει µια υπηρεσία. Παραδείγµατα συγκρούσεων συµφερόντων είναι η περίπτωση κατά την οποία η εταιρία είναι πιθανόν να κερδίσει ή να αποφύγει µια ζηµιά σε βάρος του επενδυτή ή όταν έχει κίνητρο να ευνοήσει τα συµφέροντα κάποιου άλλου επενδυτή. Η εταιρία πληροφορεί τον επενδυτή σχετικά µε τις διαδικασίες που ακολουθεί για τον εντοπισµό και τη διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων. Όταν οι µηχανισµοί της εταιρίας δεν είναι επαρκείς για να διαχειριστεί µια σύγκρουση συµφερόντων, τότε πρέπει να γνωστοποιήσει στον επενδυτή, πριν από τη συναλλαγή και µε σαφή τρόπο, τη φύση και τις αιτίες αυτής της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2 Προστασία των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών Όταν ο επενδυτής τοποθετεί περιουσιακά στοιχεία (χρηµατοπιστωτικά µέσα ή χρήµατα) σε µια εταιρία, αυτή προστατεύει τα περιουσιακά του δικαιώµατα, έχοντας αναπτύξει µηχανισµούς για να: διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσει για λογαριασµό ενός επενδυτή από τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσει για λογαριασµό άλλου επενδυτή καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία, τηρεί ακριβή αρχεία και λογαριασµούς και διενεργεί τακτικές συµφωνίες, αποστέλλει στον επενδυτή ενηµέρωση τουλάχιστον µία φορά το έτος, µε λεπτοµέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσει για λογαριασµό του. 3.3 Καταγγελίες επενδυτών Οι εταιρίες πρέπει να καθιερώσουν αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες για το χειρισµό των καταγγελιών των επενδυτών. Όταν ο επενδυτής στέλνει µια καταγγελία, η εταιρία πρέπει τηρήσει αρχείο για την καταγγελία αυτή, το οποίο να περιλαµβάνει και τα µέτρα που λήφθηκαν για την επίλυση του προβλήµατος. 13

14 Επισήµανση Οι εταιρίες που, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες είναι οι ΑΕΠΕΥ, οι ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος - µέλος, οι ΑΕΕ, οι ΑΕ ΑΚ διευρυµένου σκοπού και τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που έχουν λάβει σχετική άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Συµπέρασµα Σκοπός του οδηγού είναι να ενηµερωθούν οι επενδυτές σχετικά µε τις νέες ρυθµίσεις προστασίας που παρέχει ο ν. 3606/2007, οι οποίες τους αφορούν. Τα µέτρα που αναλύθηκαν σ αυτόν τον οδηγό έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές είναι επαρκώς προστατευµένοι όταν επενδύουν σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Ο επενδυτής πρέπει να θυµάται τις βασικές αρχές, τις οποίες οι εταιρίες οφείλουν να πληρούν όταν συναλλάσσονται µαζί του: Να ενεργούν έντιµα, δίκαια και µε επαγγελµατισµό, σύµφωνα µε το συµφέρον των επενδυτών. Να παρέχουν στους επενδυτές την κατάλληλη και κατανοητή πληροφόρηση, η οποία είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητική. Να παρέχουν υπηρεσίες στους επενδυτές, έχοντας λάβει υπόψη τους τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά. Αυτός ο οδηγός είναι µια συνοπτική επισκόπηση και όχι µια πλήρης περιγραφή των δικαιωµάτων των επενδυτών, υπό το καθεστώς του ν. 3606/2007. Τα περιεχόµενα είναι αποκλειστικά περιγραφικά και δε συνιστούν νοµική συµβουλή. Ο ν. 3606/2007 και οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση του νόµου είναι στη διάθεση των επενδυτών στο διαδίκτυο και συγκεκριµένα στη διεύθυνση Τα νόµιµα κείµενα της MiFID είναι στη διάθεση των επενδυτών στο διαδίκτυο και συγκεκριµένα στη διεύθυνση 14

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο

Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο Ξανθίππη Λ. Γκλαβοπούλου Πραγματογνώμων Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Δικαστήρια Θεσ/νίκης) πτυχ. Νομικής (ΔΠΘ), MSc (ΑΠΘ) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα