Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: ,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά ,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ Ζγκριςθ δαπάνθσ: 30/002/000/4364/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ (AΔΑ : Β55ΤΘ-ΜΔΨ) & ΧΘΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΘΜΑ Aϋ Ταχ. Δ/νςθ : Αν. Τςόχα 16 Ρροσ: Ταχ. Κϊδικασ : Ακινα Κάκε ενδιαφερόμενο Ρλθροφορίεσ : Ρ. Μπρόφασ Τθλζφωνο : Φαξ : Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για την προμήθεια μελανιών φαξ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικαςία τησ διαπραγμάτευςησ Ανακζτουςα Αρχι: Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX: ΚΑΕ: 1719 «Ρρομικεια υλικοφ εκτυπϊςεων και βιβλιοδετιςεων» CPV : Κριτιριο Ανάκεςθσ: «μελάνια» Χαμθλότερθ τιμι Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: ,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά ,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Διάρκεια ιςχφσ προςφορϊν: 3/9/ μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ για τθν υποβολι των προςφορϊν 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ Το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ πρόκειται να προμθκευτεί μελάνια φαξ, εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Γ.Χ.Κ., με κριτήριο ανάθεςησ την χαμηλότερη τιμή, για το ςφνολο των ειδών. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για κάκε είδοσ ξεχωριςτά. Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προμθκευτισ που προςφζρει τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι για το άκροιςμα των τιμϊν μονάδασ όλων των ειδϊν. 1

2 Συγκεκριμζνα, τα υπό προμικεια είδθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν περιγράφονται ωσ εξισ: 1.1. Πίνακασ των υπό προμήθεια ειδών α/α ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ ΧΡΩΜΑ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΗ 1 Dell 1710n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 2 Epson C1750Aculaser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 3 Epson M1200 Aculaser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 4 Epson epl 5800 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 5 HP laserjet 1320 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 6 HP laserjet 1215 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 7 HP laserjet 1215 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 8 HP laserjet 1215 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 9 HP laserjet 1215 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 10 HP laserjet 2200 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 11 HP laserjet 1505 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 12 HP color laserjet cp3525n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 13 HP color laserjet cp3525n ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 14 HP color laserjet cp3525n ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 15 HP color laserjet cp3525n ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 16 HP color laserjet cp1515n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 17 HP color laserjet cp1515n ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 18 HP laserjet 1022 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 19 HP laserjet 1100 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 20 HP laserjet 2300 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 21 HP laserjet P3005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 22 HP laserjet P1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 23 HP laserjet 2600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 24 HP laserjet 2600 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 25 HP laserjet 2600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 26 HP laserjet 2600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 27 HP laserjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 28 HP laserjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 29 Kyocera FS-920 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 30 Kyocera FS-1030D ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 31 Lexmark T630 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 32 Lexmark e352dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 33 Lexmark C530dn blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 34 Lexmark C530dn cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 35 Lexmark C530dn yellow ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 36 Lexmark C530dn magenta ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 37 Printer CBM-910/ japan ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 38 Samsung clp-325 (clt-k4072s) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 2

3 39 Samsung clp-325 (clt-c4072s) KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 40 Samsung clp-325 (clt-y4072s) ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 41 Samsung clp-325 (clt-m4072s) ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 42 samsung ML-2160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 43 Xerox phaser 4400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 44 Xerox 6125 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 45 Xerox 6125 cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 46 Xerox 6125 mag ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 47 Xerox 6125 yel ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 48 brother m-4318 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 49 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (pgi-520) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 50 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (cli-521) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 51 Canon ip 3600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 52 Canon ip 3600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 53 Canon ip 3600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 54 Canon ip 4500 ΜΑΥΟ (pgi-5bk) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 55 Canon ip 4500 ΜΑΥΟ (cli-8bk) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 56 Canon ip 4500 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 57 Canon ip 4500 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 58 Canon ip 4500 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 59 Canon ip 1700 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 60 Canon ip 1700 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 61 Canon ip 4600 ΜΑΥΟ (pgi-520b) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 62 Canon ip 4600 ΜΑΥΟ (cli-521b) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 63 Canon ip 4600 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 64 Canon ip 4600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 65 Canon ip 4600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 66 Epson fx-2190 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 67 Epson epl-n1600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 68 Epson stylus color 1160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 69 Epson stylus color 1160 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 70 Epson stylus color 680 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 71 Epson stylus color 680 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 72 Epson stylus photo 830 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 73 Epson stylus photo 830 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 74 Epson stylus color 600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 75 Epson stylus color 600 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 76 Epson XP-202 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 77 Epson XP-202 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 78 Epson XP-202 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 79 Epson XP-202 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 80 Epson lx-400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 81 Epson stylus d88 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 82 Epson stylus d88 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 3

4 83 Epson stylus d88 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 84 Epson stylus d88 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 85 Epson lx-300 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 86 Epson lx-300 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 87 Epson wf-7015 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 88 Epson wf-7015 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 89 Epson wf-7015 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 90 Epson wf-7015 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 91 Epson stylus d92 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 92 Epson stylus d92 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 93 HP officejet 6210 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 94 HP officejet 6210 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 95 HP Laserjet 3600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 96 HP officejet R45 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 97 HP officejet R45 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 98 HP officejet pro 5400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 99 HP officejet pro 5400 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 100 HP officejet pro 5400 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 101 HP officejet pro 5400 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 102 HP photosmart C4680 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 103 HP photosmart 8250 c8772e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 104 HP photosmart 8250 c9358e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 105 HP photosmart 8250 c8771e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 106 HP photosmart 8250 c9357e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 107 HP photosmart 8250 c87736e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 108 HP photosmart 8250 c8721e ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 109 HP deskjet d2460 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 110 HP deskjet d2460 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 111 HP deskjet 5652 blk (56) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 112 HP deskjet 5652 clr (57) ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 113 HP officejet pro k850 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 114 HP officejet pro k850 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 115 HP officejet pro k850 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 116 HP officejet pro k850 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 117 HP deskjet 1660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 118 HP deskjet 1660 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 119 HP deskjet 3550 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 120 HP deskjet 3550 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 121 HP deskjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 122 HP deskjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 123 HP deskjet 9300 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 124 HP deskjet 9300 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 125 HP deskjet 6940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 126 HP deskjet 6940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 4

5 127 HP deskjet 895Cxi ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 128 HP deskjet 895Cxi ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 129 HP deskjet 920c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 130 HP deskjet 920c ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 131 HP deskjet 4260 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 132 HP deskjet 4260 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 133 HP deskjet 2360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 134 HP deskjet 2360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 135 HP deskjet 3920 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 136 HP deskjet 3920 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 137 HP officejet 4500 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 138 HP officejet 4500 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 139 HP officejet 6310 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 140 HP officejet 6310 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 141 HP deskjet d5560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 142 HP deskjet d5560 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 143 HP deskjet 540 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 144 HP deskjet 540 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 145 HP deskjet 640 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 146 HP deskjet 940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 147 HP deskjet 940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 148 HP deskjet 6122 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 149 HP deskjet 6122 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 150 HP photosmart d5460 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 151 HP photosmart d5460 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 152 HP photosmart d5460 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 153 HP photosmart d5460 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 154 HP deskjet 1360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 155 HP deskjet 1360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 156 HP 895 cxi ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 157 HP 895 cxi ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 158 HP officejet pro L7580 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 159 HP officejet pro L7580 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 160 HP officejet pro L7580 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 161 HP officejet pro L7580 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 162 Lexmark z 1420 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 163 Lexmark z 1420 clr ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 164 Οki microline 521 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 165 star lc-15 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 166 HP deskjet F4280 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 167 HP deskjet F4280 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 168 Samsung ML2240 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 169 HP laserjet1005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 170 Epson EPL-6200L ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 5

6 171 Samsung ML-1670 Laser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 172 HP Officejet 6000 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 173 HP Officejet 6001 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 174 Samsung ML2160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 175 Samsung ML1660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 176 Οki Okipage 4W ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 177 HP deskjet d4360 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 178 HP deskjet d4360 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 179 Xerox Phaser 3130 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 180 Xerox Phaser 6000 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 181 Xerox Phaser 6000 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 182 Xerox Phaser 6000 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 183 Xerox Phaser 6000 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 184 Xerox Phaser 8400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 185 Xerox Phaser 8400 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 186 Xerox Phaser 8400 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 187 Xerox Phaser 8400 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 188 HP laserjet 1560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 189 HP laserjet 2660 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 190 HP laserjet 2660 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 191 HP laserjet 1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 192 HP deskjet 710c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 193 HP deskjet 710c ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 194 HP Laserjet 4100 mfp ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 195 HP Business Inkjet 1200 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 196 HP Business Inkjet 1200 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 197 HP Business Inkjet 1200 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 198 HP Business Inkjet 1200 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 199 HP Color Laserjet CP1518 ni ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 200 HP Color Laserjet CP1518 ni KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 201 HP Color Laserjet CP1518 ni ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 202 HP Color Laserjet CP1518 ni ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 203 HP LaserJet 1010 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 204 Canon ip 560 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 205 Canon ip 560 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 206 Canon ip 560 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 207 Canon ip 560 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 208 HP deskjet 840c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 209 HP photosmart plus b209a ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 210 HP photosmart plus b209a ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 211 Citizen swift 200 C ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 212 HP LaserJet 1000 series ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 213 HP LaserJet 1018 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 214 Hp deskjet 840 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 6

7 215 Hp deskjet 840 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 216 Hp deskjet 845 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 217 Hp deskjet 845 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 218 Hp 640c ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 219 Samsung ML1640 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 220 Lexmark e360dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 221 ΘP DeskJet 3650 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 222 ΘP DeskJet 3650 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 223 ΘP DeskJet 5150 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 224 ΘP DeskJet 5150 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 225 Epson stylus c84 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 226 Epson stylus c84 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 227 Epson stylus c84 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 228 Epson stylus c84 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 229 Epson stylus s21 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 230 Epson stylus s21 KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 231 Epson stylus s21 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 232 Epson stylus s21 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 233 HP Deskjet3845 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 234 HP Deskjet3845 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 235 HP Color laserjet 2605dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 236 HP Color laserjet 2605dn KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 237 HP Color laserjet 2605dn ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 238 HP Color laserjet 2605dn ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 239 Lexmark 2380 Plus ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 240 Epson LQ-300+ ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 241 Epson WF 3010 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 242 Epson WF 3010 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 243 HP Laserjet P2015 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 244 lexmark cs 410 dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 245 lexmark cs 410 dn ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 246 lexmark cs 510 dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 247 Lexmark Z617 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 248 Lexmark Z617 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 249 HP Deskjet 5150 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 250 HP Deskjet 5150 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 251 Citizen CBM-910 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 252 HP DeskJet 2050 All-in-one J510Series ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 253 HP DeskJet 2050 All-in-one J510Series ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 254 HP laserjet 1020 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 255 HP DeskJet 690C ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 256 LEXMARK E120 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 257 LEXMARK X4850 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 258 LEXMARK X4850 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 7

8 259 PANASONIC KX-MB2025 MAYO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 260 Samsung ML1665 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 261 SAMSUNG XPRESS H2022 W ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 262 SAMSUNG XPRESS M2825ND ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 263 HP laserjet 1510 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 264 Samsung sf-760p ΜΑΥΟ ΦΑΞ 265 Samsung scx-4655f ΜΑΥΟ ΦΑΞ 266 Canon L120 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 267 Canon L200 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 268 Canon L240 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 269 Infotec is 2316 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 270 Okifax 170 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 271 Οki ΜΒ471w ΜΑΥΟ ΦΑΞ 272 Panasonic KF-FA55X ΜΑΥΟ ΦΑΞ 273 Panasonic kx-fl611 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 274 Panasonic kx-mb771 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 275 Panasonic uf-4100 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 276 Panasonic uf-490 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 277 Panasonic kx-flm651 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 278 Philips laserfax 925 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 279 Samsung sf-650 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 280 Samsung sf-560 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 281 Sagem 4575 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 282 Philips magic 5 clasic C dect ΜΑΥΟ ΦΑΞ 283 Samsung INKJET SF-360 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 284 Canon jx210p ΜΑΥΟ ΦΑΞ 285 Samsung sf-340 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 286 Panasonic UG 3221 (fax) ΜΑΥΟ ΦΑΞ 287 Panasonic kx-fl401 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 288 Panasonic kx-fp141 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 289 Panasonic kx-fp181 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 290 Panasonic kx-bp215 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 291 Xerox fax centre F110 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 292 SharpF0-145 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 293 Panasonic kx-1170 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 294 Panasonic kx-fl421 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 295 Xerox phaser 3100 MFP/X EUR ΜΑΥΟ ΦΑΞ 296 Samsung sf-370 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 297 Canon B160 ΜΑΥΟ ΦΑΞ 298 Gestetner mp 200 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 299 Konica Minolta 7216 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 300 Konica Minolta 163 bizhub ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 301 Konica Minolta 162 bizhub ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 302 Konica Minolta 7085 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 8

9 303 Konica Minolta 7040 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 304 Lexmark X854e ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 305 Ricoh aficio mp 1500 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 306 Ricoh aficio mp 2550 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 307 Canon Image Runner 2520 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 308 Canon MX330 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 309 Canon MX331 ΕΓΧΩΜΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 310 Konica Minolta 1216 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 311 Panasonic worki ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 312 Ricoh ft 4618 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 313 Olivetti d-copia 163 MF ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 314 Ricoh aficio mp 2000 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 315 Konica Minolta 7220 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 316 Konica Minolta tn 114 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 317 Infotec MP1900 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 318 Konica Minolta 1600f ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 319 OKI MB-471dn ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 320 TOSHIBA e-2007 ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 321 CANON IR 3025N ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 322 CANON IR 3035N ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 323 CANON IR 3235N ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ 324 CANON IR 2525N ΜΑΥΟ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ Τα είδθ κα παραγγζλλονται τμθματικά με βάςθ τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ πίςτωςθσ και ςε διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, εφόςον επαρκεί θ διατικζμενθ πίςτωςθ και εξυπθρετοφνται οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατείνεται κατά 6 ακόμθ μινεσ, εφόςον ςυμφωνοφν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 1.2 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Τα μελάνια να είναι γνιςια ι ιςοδφναμα/ςυμβατά, τθρϊντασ όμωσ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Α. Για όλα τα μελάνια, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986/Αϋ75 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι: εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί ελαττωματικό, κα αντικαταςτακεί άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ. ςε περίπτωςθ που ςτθ ςυςκευι που κα τοποκετθκεί το μελάνι προκλθκεί βλάβθ εξαιτίασ του μελανιοφ, κα αναλάβουν εξϋ ολοκλιρου τθν επιςκευι ι ακόμα και τθν αντικατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΓΧΚ. παρζχουν εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ, τουλάχιςτον δζκα οκτϊ (18) µθνϊν, από τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ. Β. Για τα γνήςια μελάνια: απαιτείται διλωςθ των ςυμμετεχόντων ότι τα προςφερόμενα είναι τα γνιςια εργοςταςιακά μελάνια, ότι προζρχονται από τισ εταιρείεσ καταςκευισ των μθχανθμάτων που κα τοποκετθκοφν, κακϊσ επίςθσ ότι είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. Γ. Για τα ιςοδφναμα/ςυμβατά μελάνια: 9

10 απαιτείται διλωςθ των ςυμμετεχόντων ότι τα προςφερόμενα είδθ κα ζχουν θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια μετά τθν θμερομθνία παράδοςθσ. ςτθν εξωτερικι τουσ ςυςκευαςία κα αναγράφεται: θ ςυμβατότθτα τφπου μοντζλου, και θ θμερομθνία λιξθσ, εςωτερικά κα είναι αεροςτεγϊσ ςυςκευαςμζνα και κα ζχουν θμερομθνία λιξεωσ όχι μικρότερθ των δφο ετϊν. Για τα inkjet κα αναφζρεται θ περιεκτικότθτα ςε ml, ενϊ για τα laserjet ο αρικμόσ των εκτιμοφμενων εκτυπωμζνων ςελίδων και κα δθλϊνεται ότι αυτά τα νοφμερα δεν είναι µικρότερα των αντίςτοιχων του γνιςιου (original) προϊόντοσ. απαιτείται πιςτοποίθςθ ISO 9001 του καταςκευαςτι κακϊσ και βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ότι τα προϊόντα του, είναι καταςκευαςµζνα ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ DIN (laser toner) DIN (inkjet cartridges) ι ιςοδφναµεσ ι νεϊτερεσ. Διευκρινίηεται ότι τα αναγομωμζνα τόνερ και μελάνια δεν κεωροφνται ιςοδφναμα. Τα είδθ κα παραδοκοφν ςτθν Κεντρικι Αποκικθ Υλικοφ Γ.Χ.Κ. θ οποία ςτεγάηεται ςτο κτιριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Γ.Χ.Κ. (Α. Τςόχα 16, ΤΚ , Αμπελόκθποι, Ακινα). Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό ,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά ,00 και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ 2015 (ΚΑΕ 1719). 2.Δικαίωμα υποβολήσ προςφορών Δικαίωμα υποβολισ προςφορϊν ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου ι κοινοπραξίεσ /ςυμπράξεισ φυςικϊν ι /και νομικϊν προςϊπων που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με νομοκεςία ενόσ Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ε.Ε. Θ ςυμμετοχι κάκε υποψθφίου προμθκευτι ςτθ διαδικαςία ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ εκ μζρουσ του. Αποκλείεται από ςυμμετοχι κάκε προςφζρων, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ΡΔ 118/ Τποβολή Προςφορών Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ καλοφνται να υποβάλλουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο με τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ (ΕΡΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, ΤΘΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και του ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ), τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΣΗ (ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ & ΧΘΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΤΜΘΜΑ Αϋ) κακϊσ και τθν ζνδειξθ: ΠΡΟΦΟΡΑ για την προμήθεια μελανιών φαξ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιών του Γ.Χ.Κ. το αργότερο μζχρι τθν 3/9/2015 και ώρα 14:00, ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ςτθ διεφκυνςθ Αν. Τςόχα 16, ΤΚ Ακινα, ςτο ιςόγειο, γραφείο 1 (Διεκπεραίωςθ- Ρρωτόκολλο). Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ Ρροςωπικά ι με εκπρόςωπό τουσ, Ταχυδρομικά ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν, επί αποδείξει. 10

11 Θ θμερομθνία αποςτολισ των προςφορϊν αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων του Γ.Χ.Κ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν πρωτοκολλθκεί πριν ι και κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 14:00. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει α) Δφο αντίγραφα του ςυμπλθρωμζνου από τον ςυμμετζχοντα ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Αϋ τθσ παροφςασ, με όλεσ τισ ςελίδεσ του αρικμθμζνεσ και υπογεγραμμζνεσ από το νόμιμο εκπρόςωπο, και με ςφραγίδα του προςφζροντοσ ςτθν τελευταία ςελίδα β)σεχνική προςφορά ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Βϋ(Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ), τεχνικά φυλλάδια, προςπζκτουσ κλπ. γ) Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για κάκε είδοσ ξεχωριςτά αλλά και ςυνολικά για όλα τα είδθ, ωσ το άκροιςμα των τιμϊν μονάδασ όλων των ειδϊν. Οι προςφορζσ θα ςυντάςςονται με βάςη το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Δεν είναι αποδεκτζσ αλλαγζσ ςτθ γραμμογράφθςθ του εντφπου ι ςτο περιεχόμενο των προςυμπλθρωμζνων ςτθλϊν ι γραμμϊν του. Εναλλακτικζσ προςφορζσ - αντιπροςφορζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιονδιποτε όρο ι προςκικθ όρων τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ απορρίπτονται. Δεν κα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που ξεπερνοφν τον προχπολογιςμό. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν παρατυπίεσ και διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ.). Αν υπάρχει διόρκωςθ, προςκικθ κ.λ.π. κα πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και να ζχει μονογραφεί από τον Ρροςφζροντα. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ κεωρείται ότι αποδζχονται πλήρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ Πρόςκληςησ και δεν δφνανται, με τθν προςφορά τουσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςουν ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ όρουσ αυτοφσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία. 4.Ιςχφσ προςφορών Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για εκατόν ογδόντα (180) μζρεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ κατάκεςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ που αναφζρουν μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ ανακοίνωςθ επιλογισ προμθκευτι μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον υποψιφιο προμθκευτι μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεγζντοσ, θ ανάκεςθ γίνεται ςτον δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ. 11

12 5. Σιμζσ Στισ τιμζσ χωρίσ ΦΡΑ κα περιλαμβάνονται: Θ αξία των προςφερόμενων ειδϊν ςε ευρϊ. Πλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και δαςμοί, τζλθ κακϊσ και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ ι άλλεσ αμοιβζσ και επιβαρφνςεισ (π.χ. κόςτοσ μεταφοράσ) Πλεσ οι δαπάνεσ αςφάλιςθσ των ειδϊν, μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 6. Ειδικοί όροι Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε ΕΥΩ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι προμθκευτζσ δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 7. Αξιολόγηςη προςφορών-κατακφρωςη Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ του διαγωνιςμοφ και τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των ειδϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για κάκε είδοσ ξεχωριςτά αλλά και ςυνολικά για όλα τα είδθ, ωσ το άκροιςμα των τιμϊν μονάδασ όλων των ειδϊν. Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προμθκευτισ που προςφζρει τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ αποδεκτϊν ιςότιμων προςφορϊν, θ ανάκεςθ γίνεται μετά από διαπραγμάτευςθ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και των υποψιφιων προμθκευτϊν που μειοδότθςαν. Το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ μπορεί να προτείνει τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επανάλθψι τθσ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν καμία οικονομικι απαίτθςθ ςε τζτοια περίπτωςθ. Ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί, κα κλθκεί να υπογράψει ςφμβαςθ με το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, αφοφ θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ που του ανατίκεται ξεπερνά τισ 2.500,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). 8. Παράδοςη παραλαβή Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να παραγγζλει από τον Ανάδοχο τα είδθ που κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τμθματικά μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ πίςτωςθσ και ςε διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, εφόςον επαρκεί θ διατικζμενθ πίςτωςθ και εξυπθρετοφνται οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατείνεται κατά 6 ακόμθ μινεσ, εφόςον ςυμφωνοφν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 12

13 Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται εντόσ είκοςι ημερών από κάκε παραγγελία ςτθν Αποκικθ Υλικοφ του ΓΧΚ, Αν. Τςόχα 16, Αμπελόκθποι, φςτερα από ςυνεννόθςθ του Ρρομθκευτι με τον υπεφκυνο τθσ Αποκικθσ και τθσ Μθχανογράφθςθσ. Τα είδθ κα ςυνοδεφονται από το ςχετικό δελτίο αποςτολισ, ςτο οποίο υποχρεωτικά κα αναγράφεται και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Απόφαςθσ ανάκεςθσ ι τθσ Σφμβαςθσ, ο κωδικόσ ΚΑΕ 1719 και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ ζγκριςθσ δαπάνθσ. Τα ίδια ςτοιχεία πρζπει να αναφζρονται και ςτο τιμολόγιο των ειδϊν. Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςθ το δελτίο αποςτολισ τουσ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Μετά τθν κοινοποίθςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςτον προμθκευτι, εκδίδεται το τιμολόγιο των ειδϊν, με βάςθ το οποίο κα πλθρωκεί ο προμθκευτισ. Θ Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ που μετά τθν παραλαβι των ανωτζρω υπό προμικεια ειδϊν και πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ βρεκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι μζροσ απ αυτά ελαττωματικά και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κα ηθτιςει από τον προμθκευτι τθν αντικατάςταςθ τθσ ακατάλλθλθσ ποςότθτασ με ίςθ ποςότθτα, που κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ (κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 33 του Ρ.Δ. 118/2007). Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κάνει τθν αντικατάςταςθ εντόσ είκοςι (20) ημερών, ςε αντίκετθ περίπτωςθ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν μπορεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παρατείνεται ι να μετατίκεται, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ χρόνου ι και χωρίσ προθγοφμενο αίτθμα του προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ του ζργου ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι ςε λοιπζσ περιπτϊςεισ που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ τα υπό προμικεια είδθ δεν παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ. Επιςθμαίνεται ότι: Τα υπό προμικεια είδθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ Ρρομθκευτζσ. 9. Σρόποσ πληρωμήσ Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςε Ευρϊ, βάςθ τιμολογίου του προμθκευτι, μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, με ζκδοςθ επιταγισ ςτο όνομα του δικαιοφχου, που κα εξοφλθκεί ςτθν Τράπεηα Ελλάδοσ και ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ 2015, ΚΑΕ 1719, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων ο οποίοσ δεν ξεπερνάει 60 μζρεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4152/2013, όπωσ ιςχφει. 13

14 Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ (Ρ.Δ.118/07),κακϊσ και τθν οικία απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν ΦΕΚ 431/Β/ , όπωσ ιςχφουν. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. Από τθν πλθρωμι παρακρατοφνται οι ιςχφουςεσ κάκε φορά νόμιμεσ κρατιςεισ. Επίςθσ κα παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ 4%. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ περί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτην ιςτοςελίδα του ΓΧΚ, ςτη διεφθυνςη μζχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ προςφορών. Με εντολή τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Δημοςίων Εςόδων (ΦΕΚ 2545/Β/ , απόφαςη Γ.Γ.Δ.Ε. αρ. 30/002/7491/ ) O ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ TΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ.Χ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΧΟ υνημμζνα: Ραράρτθμα Αϋ: Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ Ραράρτθμα Βϋ: Υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ Υπεφκυνθ διλωςθ Ρροςχζδιο ςφμβαςθσ Κοινοποίηςη: Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικοφ Συντονιςμοφ ΓΓΔΕ (mail: Εςωτ. Διανομή: 1.Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 2. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου, Τμιματα Αϋ και Βϋ 14

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ τησ υπ αριθμ. 30/002/000/ Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφοράσ για μελάνια φαξ, εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Γ.Χ.Κ. ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςώπου) Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ α/α ΕΙΔΟ ΜΕΛΑΝΙΟΤ ΧΡΩΜΑ ΕΙΔΟ ΤΚΕΤΗ 1 Dell 1710n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 2 Epson C1750Aculaser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 3 Epson M1200 Aculaser ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 4 Epson epl 5800 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 5 HP laserjet 1320 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 6 HP laserjet 1215 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 7 HP laserjet 1215 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 8 HP laserjet 1215 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 9 HP laserjet 1215 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 10 HP laserjet 2200 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 11 HP laserjet 1505 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 12 HP color laserjet cp3525n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 13 HP color laserjet cp3525n ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 14 HP color laserjet cp3525n ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 15 HP color laserjet cp3525n ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 16 HP color laserjet cp1515n ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 17 HP color laserjet cp1515n ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 18 HP laserjet 1022 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ ΓΝΗΙΟ/ ΙΟΔΤΝΑΜΟ ΟΙΚΟ/ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ Σιμη μονάδασ είδουσ χωρίσ ΦΠΑ (αριθμητικώσ) Σιμη μονάδασ είδουσ με ΦΠΑ (αριθμητικώσ)

16 19 HP laserjet 1100 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 20 HP laserjet 2300 d ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 21 HP laserjet P3005 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 22 HP laserjet P1102 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 23 HP laserjet 2600 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 24 HP laserjet 2600 ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 25 HP laserjet 2600 ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 26 HP laserjet 2600 ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 27 HP laserjet 5940 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 28 HP laserjet 5940 ΕΓΧΩΜΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 29 Kyocera FS-920 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 30 Kyocera FS-1030D ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 31 Lexmark T630 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 32 Lexmark e352dn ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 33 Lexmark C530dn blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 34 Lexmark C530dn cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 35 Lexmark C530dn yellow ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 36 Lexmark C530dn magenta ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 37 Printer CBM-910/ japan ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 38 Samsung clp-325 (clt-k4072s) ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 39 Samsung clp-325 (clt-c4072s) KYANO ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 40 Samsung clp-325 (clt-y4072s) ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 41 Samsung clp-325 (clt-m4072s) ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 42 samsung ML-2160 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 43 Xerox phaser 4400 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 44 Xerox 6125 blk ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 45 Xerox 6125 cyan ΚΥΑΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 46 Xerox 6125 mag ΜΑΤΗΕΝΤΑ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 47 Xerox 6125 yel ΚΙΤΙΝΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 48 brother m-4318 ΜΑΥΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 49 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (pgi-520) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 50 Canon ip 3600 ΜΑΥΟ (cli-521) ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα