ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο κηαο δεκόζηαο ππεξεζίαο, ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαζεκεξηλήο αλάζεζεο εξγαζηώλ ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Δπηβιέπσλ: ΚΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ πνπδάζηξηα: ΠΑΑΛΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ην έξγν απηφ κειεηάηαη ε αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ελφο θνξέα. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηνπ. ηφρνο είλαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο λα ππνζηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαζπζηεξήζεσλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία (business process) ηνπ θνξέα. ε απηφ ην πιαίζην, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνρεχεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ελφο θνξέα γηα παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, αιιά ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη θαη ηηο αλαγθαίεο πξνβιέςεηο ψζηε λα κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα θαιχςεη κειινληηθέο αλάγθεο. Η αλάπηπμε ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηε κειέηε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ε νπνία απνηππψλεηαη ζε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ) θαη ππνζηεξίδνπλ πνιιαπινχο ρξήζηεο. ηελ παξνπζίαζε απηή, πεξηγξάθνληαη επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Αθνινπζεί ε ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Oracle Developer Suite. Με βάζε ηα παξαπάλσ, αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο ηερλνινγίαο Oracle θαη ηνπ εξγαιείνπ Oracle Developer Suite γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνεγείηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ ηάζεσλ θαη ε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηεο ηερλνινγίαο Oracle RDBMS. Έπεηαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρήκαηνο βάζεο θαη ησλ 2

3 ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ (φςεηο, παθέηα δηαδηθαζηψλ, ππξνδνηεηέο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία έρεη πινπνηεζεί κε ην εξγαιείν εξγαιείνπ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Oracle Developer Suite. Η παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ, ηε γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο νζνλψλ θαη αλαθνξψλ θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην αζρνιείηαη κε εηδηθά ζέκαηα, φπσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ελζσκάησζεο κε άιια ζπζηήκαηα θαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Oracle Developer Suite, Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, Βάζε Γεδνκέλσλ, Γηαρείξηζε Δξγαζηψλ 3

4 ABSTRACT This project involves the analysis, design and implementation of an Information System that administrates and monitors the tasks executed within an organization. The basic goal of this Information System (IS) is to audit and monitor the progress of the tasks, as well as to produce statistical information that contribute in drawing important and useful conclusions about the optimal use, the effectiveness and the efficiency of the human resources. The IS targets to support the decision-making process in order to tackle delays and other problems in the organization s business process. In this context, the developed IS not only aims to satisfy the actual organization s needs to monitor the tasks progress, but also incorporates all the necessary provisions, so that it can evolve to meet suture needs. The project begins with the study of the IS s specifications followed by a comparative study of the existing information technologies. The study includes a brief presentation of the technologies used for developing information systems based on Database Management Systems that support a multi-user environment. It also emphasizes on their characteristics, as well as on their advantages and disadvantages. Subsequently, the Oracle Developer Suite (a suite of development tools) is presented. Based on the above study, the selection of the Oracle Developer Suite to implement the IS is justified. The second chapter involves the presentation of the IS s database. The chapter begins with a brief presentation of the current and most popular trends in database systems. This presentation concludes to the justification of choosing Oracle RDBMS technologies for the implementation of the IS s database. The analytical and detailed presentation of the database schema comes next. This also includes the characteristics (views, packages, triggers) used in order to manage effectively the data. In the third chapter the user interface of the IS is presented which is built with Oracle Developer Suite. The chapter includes the brief presentation of the suite, the general operability of the program, the detailed description of the forms and reports as well as references to the technical solutions used for the implementation of the system. 4

5 Finally, the last part tackles miscellaneous issues such as the installation of the IS and its ability to communicate and interoperate or even incorporate with other systems and future changes. KEY WORDS Oracle Developer Suite, Information System, Database, Tasks administration/management 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ A ΔΙΑΓΩΓΗ... 9 A.1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ... 9 A.2 ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ A.3 ORACLE DEVELOPER SUITE B ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B.1 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ B.2 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΤΥΔΣΙΔΩΝ B.3 ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΥΗΜΑΣΟ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B.3.1 Υπήζηερ B.3.2 Διδικά πεδία ζηοςρ πίνακερ B.3.3 Πίνακερ B Πίνακαρ Dept B Πίνακαρ Employees B Πίνακαρ Task_Cat B Πίνακαρ Tasks B Πίνακαρ Emp_Tasks B Πίνακαρ Holiday_types B Πίνακαρ Holidays B Πίνακαρ Not_Holidays B.3.4 Βοηθηηικοί Πίνακερ B Πίνακαρ Work_Load B Πίνακαρ Workdays B.3.5 Διδικοί Πίνακερ B Πίνακαρ Menu B Πίνακαρ Menu_User B Πίνακαρ Path_Table B.3.6 Όψειρ B V_Emp_Tasks B V_Work_Load_Emp B.3.7 Ακολοςθίερ B.3.8 Πςποδοηηηέρ B.3.9 Πακέηα Γιαδικαζιών B Πακέηο Γιαδικαζιών P_holidays B Πακέηο Γιαδικαζιών P_Work_Load B Πακέηο Γιαδικαζιών Package C ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ C.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΛΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

7 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ C.1.1 Oracle Forms C.1.2 Oracle Reports C.2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ C.2.1 Γενική Λειηοςπγικόηηηα C Φόπμα Esyedflt C Μενού Οθονών C Καμβάρ και μπλοκ info C Γένηπα μονάδων C Δίδη πεδίων C Κπιηήπια C Σαξινόμηζη Δγγπαθών C Υπωμαηικά Υαπακηηπιζηικά C Βιβλιοθήκη C Αναθοπέρ C.2.2 Φόπμερ Μενού Δθαπμογήρ C.2.3 Φόπμα Μονάδερ C.2.4 Φόπμα Καηηγοπίερ Δπγαζιών C.2.5 Φόπμα Τπάλληλοι C.2.6 Φόπμα Δπγαζίερ Ανά Μονάδα C.2.7 Φόπμα Δπγαζίερ Ανά Τπάλληλο C.2.8 Φόπμα Δπγαζίερ Τπαλλήλος C.2.9 Φόπμα Γιαθεζιμόηηηα Τπαλλήλων C.2.10 Φόπμα ηαηιζηικά C.2.11 Φόπμα ηαηιζηικά Καθςζηέπηζηρ C.2.12 Φόπμα Φόπηορ Δπγαζίαρ C.2.13 Φόπμα Απγίερ και Άδειερ C.2.14 Φόπμα Δπγάζιμερ Απγίερ D ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ D.1 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ D.2 ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ D.3 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΙ E ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ F ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ G ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ G.1 ΜΟΝΑΓΔ G.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΡΓΑΙΩΝ G.3 ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ

8 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ G.4 ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ G.5 ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ G.6 ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ G.7 ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ G.8 ΣΑΣΙΣΙΚΑ G.9 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ G.10 ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΙΑ G.11 ΆΓΔΙΔ ΚΑΙ ΑΡΓΙΔ / ΔΡΓΑΙΜΔ ΑΡΓΙΔ

9 ΔΙΑΓΩΓΗ A ΔΙΑΓΩΓΗ A.1 Πποδιαγπαθέρ Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ θνπφο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ελφο θνξέα. Πξφθεηηαη γηα έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηνπ θνξέα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο θάησζη ιεηηνπξγίεο: Δκθάληζε θαη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εξγαζηψλ Αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ππαιιήινπο Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ Τπνινγηζκφο θαζπζηέξεζεο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο εξγαζηψλ Τπνινγηζκφο δηάξθεηαο εξγαζηψλ ζε αλζξσπνεκέξεο ιακβάλνληαο ππφςηλ κφλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Τπνινγηζκφο ησλ αλζξσπνεκεξψλ εξγαζίαο γηα θάζε ππάιιειν θαη θάζε κνλάδα Φφξηνο εξγαζίαο ππαιιήισλ θαη κνλάδσλ ηνπ θνξέα Πνζνζηά θαζπζηέξεζεο εξγαζηψλ Γπλαηφηεηα δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θάζε ππαιιήινπ (πξντζηάκελνο ή ππάιιεινο) Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθφ, απιφ θαη εχρξεζην, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο θαη λα εληαρζεί εχθνια ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. Μία αθφκε ζεκαληηθή απαίηεζε είλαη ην φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο δηπιή ηδηφηεηα: Να κπνξεί λα ζηαζεί ζαλ stand-alone εθαξκνγή, αιιά ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ ζε ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ θνξέα θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα αθφινπζα: Αθξίβεηα, αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία, ζπλέπεηα, επηθαηξφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 9

10 ΔΙΑΓΩΓΗ Άκεζε πξφζβαζε θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ. Αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο εξγαζηψλ. Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: Πιήξεο θαηάξγεζε ηεο ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίαο Αζθάιεηα, ηαρχηεηα, νξζφηεηα, αθξίβεηα, επθνιία θαη επειημία ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ, αιιά θαη επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξηλ ήηαλ απξνζπέιαζηεο ή θαη απνχζεο. Καλνληθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. A.2 ύγσπονερ Σάζειρ Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη νη αθφινπζεο: εθαξκνγέο πειάηε/εμππεξεηεηή (client/server). Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απαηηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ (ην client ηκήκα), θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρξφλνπ εθηέιεζεο (runtime environment), ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηνπηθά ηνπ client ηκήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, φπνπ εθηειείηαη ην server ηκήκα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ε βάζε δεδνκέλσλ. εθαξκνγέο θαηάιιειεο γηα Internet/Intranet (web-based). Οη εθαξκνγέο απηέο εθηεινχληαη ζε έλα ελδηάκεζν ππνινγηζηή (application server), ηα δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλαλ άιιν ππνινγηζηή (data base server), ελψ ε πιεπξά ηνπ ρξήζηε επηθνηλσλεί κε έλαλ ηξίην ππνινγηζηή (web server) κε ηνλ νπνίν αληαιιάζεη δεδνκέλα (αηηήζεηο θαη απαληήζεηο) ζε κνξθή 10

11 ΔΙΑΓΩΓΗ θαηάιιειε γηα αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ ζην ηζηνρψξν (html, xml θ.ιπ.). Η αξρηηεθηνληθή απηή ζπλήζσο θαιείηαη αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ (3-tier). Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα νη web-based εθαξκνγέο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λέσλ εθαξκνγψλ. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη δεκνθηιείο θπξίσο επεηδή απαηηνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε απιά ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ζηνλ ηζηνρψξν (web browser), ρσξίο θακία άιιε απαίηεζε εγθαηάζηαζεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ή ρξήζεο πφξσλ ηνπ ππνινγηζηή ή γλψζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Πέξα απφ ηελ εκθαλή δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, νη web-based εθαξκνγέο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ. Δπνκέλσο ε αλάγθε γηα χπαξμε πνιιψλ εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ εμαιείθεηαη. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη νη εθαξκνγέο απηέο εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο δελ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηφ, επνκέλσο νη επίδνμνη «πεηξαηέο» δε ζα κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ ηνλ θψδηθα. αλ νθέιε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο, αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ππάξρεη ζε έλαλ server (ή ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ servers) θαη φρη ζηνλ ππνινγηζηή θάζε ρξήζηε, θάλεη επθνιφηεξε ηε δηαρείξηζή ηεο θαη επηπιένλ, θάζε πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δηνξζσζεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δηαθφςνπλ θαζφινπ ηελ εξγαζία ηνπο νη ρξήζηεο. Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε ρακειφηεξε ηαρχηεηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα (ζπγθξηηηθά κε ηηο client/server εθαξκνγέο). Αλ ππάξρεη κεγάινο θφξηνο o application server κπνξεί λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ζηελ ηαρχηεηα ή αθφκα θαη λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο, δηαθφπηνληαο έηζη φιεο ηηο εξγαζίεο ησλ ρξεζηψλ. πγθξηηηθά, ινηπφλ, νη client/server εθαξκνγέο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο θαιχηεξεο ηαρχηεηαο επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε, θαζψο θαη ηεο θαιχηεξεο απφθξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ (transactions) κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. A.3 Oracle Developer Suite ην δεκφζην ηνκέα ε πιεηνςεθία ησλ εζσηεξηθψλ εθαξκνγψλ ησλ θνξέσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εξγαιείν Oracle Developer Suite. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν 11

12 ΔΙΑΓΩΓΗ εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηεο Oracle. Η θιαζζηθή αξρηηεθηνληθή ησλ εθαξκνγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξγαιείν απηφ είλαη ε client/server (2-tier). Όκσο, παξέρεηαη ελαιιαθηηθά ε δπλαηφηεηα γηα αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ (3- tier), σο εμήο: 1. Δπίπεδν Βάζεο Γεδνκέλσλ. ε απηφ ην επίπεδν ππάξρνπλ νη πίλαθεο φπνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. 2. Δπίπεδν Δθαξκνγήο Λνγηζκηθνχ. Η εθαξκνγή βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ server ηνπ θνξέα θαη φρη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θάζε ρξήζηε. Η επηινγή απηή θαζηζηά επθνιφηεξε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο. 3. Δπίπεδν Browser. O θάζε ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κέζσ ελφο απινχ web browser (πρ. Internet Explorer, Firefox Mozilla) κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο java plug-in. Λακβάλνληαο ππφςηλ φια φζα αλαθέξζεθαλ ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην εξγαιείν Oracle Developer Suite: 1. πλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ web-based θαη ησλ client/server εθαξκνγψλ. 2. Η εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηπρζεί είλαη ζπκβαηή κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εζσηεξηθψλ εθαξκνγψλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ, επνκέλσο κπνξεί λα θαιχςεη ηελ απαίηεζε γηα ελζσκάησζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ήδε ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 3. Η εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηπρζεί δχλαηαη λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, είλαη θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο εξγαζηψλ. 12

13 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B.1 Θευπηηικό Πλαίζιο Οη ηερλνινγίεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ψζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα πξνζθέξνπλ έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο. Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία θιίκαθα είλαη ην ζρεζηαθό. Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ ηζρπξή καζεκαηηθή ζεκειίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απνηέιεζε ηε ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ θαλνληθνπνίεζεο, πνπ νδήγεζε ζηελ απμεκέλε αμηνπηζηία, αθεξαηφηεηα θαη παξακεηξηθφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ηελ αγνξά, νη επηθξαηέζηεξεο ζήκεξα ηερλνινγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) Oracle, ην ΓΒΓ Microsoft SQL Server θαζψο θαη ην ΓΒΓ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (Open Source) MySQL. ε κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ επηθξαηέζηεξε ζεσξείηαη ε DB2 ηεο IBM. Ωζηφζν, ην κεξίδην αγνξάο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιχ κηθξφ. Η πιένλ δηαδεδνκέλε ηερλνινγία, ε νπνία ζεσξείηαη θαη σο ε πιένλ εμειηγκέλε θαη πιένλ αμηφπηζηε, είλαη ε ηερλνινγία ηνπ ζρεζηαθνχ θαη αληηθεηκελνζηξεθνχο ΓΒΓ Oracle, γηα εθαξκνγέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλν φγθν ζπλαιιαγψλ θαη απαηηνχλ πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ. Γηα ην ζχζηεκα επηιέρζεθε ην ΓΒΓ Oracle, θαζψο δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο, νη νπνίεο έρνπλ πξφζζεηεο πξνγξακκαηηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ε δπλαηφηεηα ρξήζεο φςεσλ (views), απνζεθεπκέλσλ 13

14 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαξηήζεσλ (stored procedures, functions), παθέησλ δηαδηθαζηψλ (packages), ππξνδνηεηψλ (triggers) θαη ζπλσλχκσλ θ.ιπ. Οη όςεηο (views) είλαη πξν-απνζεθεπκέλα εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο, παξέρνληαο ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, αζθάιεηα (πεξηνξηζκφο εγγξαθψλ ή πεδίσλ πίλαθα), απφθξπςε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ζρεδίαζεο απφ ηνλ ρξήζηε ή πξνγξακκαηηζηή (ρξήζε joins, group by θιπ) απνκφλσζε ησλ εθαξκνγψλ απφ ηελ θπζηθή ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ (ελνπνίεζε πεδίσλ πίλαθα, παξνπζίαζε πεδίσλ κε δηαθνξεηηθή κνξθνπνίεζε θιπ) δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ελεκέξσζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο πίλαθα (updatable join view) ππφ πξνυπνζέζεηο θαιχηεξε απφδνζε (performance) κέζσ θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο (Shared SQL Area) θαη ηεο πξνηππνπνίεζεο ησλ εληνιψλ (commonality) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπληαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ εληνιψλ (parsing). Οη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαξηήζεηο (stored procedures and functions) (βι. επφκελν ζρήκα) είλαη πξν-απνζεθεπκέλα ζχλνια SQL θαη PL-SQL εληνιψλ ζηελ Β.Γ, ηα νπνία εθηεινχληαη ζαλ ελφηεηα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ (εηζαγσγή, ελεκέξσζε, δηαγξαθή, έιεγρνο αθεξαηφηεηαο θιπ). Παξέρνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: Κεληξηθή Γηαρείξηζε Αθνινπζνχλ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ (αξζξσηή δνκή, παξάκεηξνη & νξίζκαηα εηζφδνπ/εμφδνπ θιπ) Αζθάιεηα (σο αληηθείκελα ηεο ΒΓ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφδνζεο ή κε, δηθαησκάησλ (grants) εθηέιεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο ΒΓ) Απφδνζε (νη εληνιέο εθηεινχληαη απεπζείαο ζηελ ΒΓ κεηψλνληαο ηελ κεηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην δίθηπν, ν θψδηθαο δελ ρξεηάδεηαη κεηαγιψηηηζε (compilation), φιεο νη εληνιέο φηαλ θνξησζνχλ ζηελ κλήκε 14

15 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (SGA) παξακέλνπλ ζε απηή γηα κεγάιν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα ή γηα πάληα αλ απηφ έρεη δεισζεί παξακεηξηθά) Μείσζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κλήκεο (θνξηψλεηαη κία θνξά γηα φιεο ηηο θιήζεηο εθηέιεζεο ησλ ρξεζηψλ) Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ (δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θνηλφρξεζησλ modules) σήμα 1 Σα παθέηα δηαδηθαζηώλ (packages) (βι. επφκελν ζρήκα) είλαη πξν-απνζεθεπκέλεο νκάδεο δηαδηθαζηψλ (procedures) ή/θαη ζπλαξηήζεσλ (functions) ζηελ Β.Γ. νη νπνίεο έρνπλ ζπλήζσο ινγηθή ζπζρέηηζε. Παξέρνπλ εληζρπκέλα φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη: Καιχηεξε δηαρείξηζε θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ (public & private procedures) 15

16 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Απφδνζε (Μείσζε ηνπ I/O ζηνπο δίζθνπο: κε ηελ θιήζε κίαο εμ απηψλ θνξηψλνληαη ζηελ κλήκε θαη νη ππφινηπεο δηαδηθαζίεο ηνπ παθέηνπ έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πηζαλή πξνζερή θιήζε ηνπο ) σήμα 2 Οη ππξνδνηεηέο (triggers) (βι. επφκελν ζρήκα) είλαη πξν-απνζεθεπκέλα ζχλνια SQL θαη PL-SQL εληνιψλ ζηελ Β.Γ, ηα νπνία εθηεινχληαη ζαλ ελφηεηα ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο. (πρ πξηλ ή κεηά ηελ εηζαγσγή εγγξαθψλ ζε πίλαθα, πξηλ ή κεηά ηελ ελεκέξσζε εγγξαθψλ ζε πίλαθα, πξηλ ή κεηά ηελ δηαγξαθή εγγξαθψλ απφ έλα ζε πίλαθα θιπ). Οη ππξνδνηεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πινπνηήζνπλ: Δπηρεηξεζηαθνχο θαλφλεο θαη ηελ ινγηθή ησλ εθαξκνγψλ (business rules & application logic) 16

17 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Πεξηνξηζκνχο αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ (integrity constraints), Πεξηνξηζκνχο αζθαιείαο (security constraints), Παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ ζηελ ΒΓ (Database audit) πγρξνληζκφ κεηαμχ ΒΓ (replication) Παξέρνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: Κεληξηθή δηαρείξηζε Αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Οη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ππξνδνηεηή απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή) Απφδνζε (νη εληνιέο εθηεινχληαη απεπζείαο ζηελ ΒΓ κεηψλνληαο ηελ κεηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην δίθηπν, ν θψδηθαο δελ ρξεηάδεηαη κεηαγιψηηηζε) σήμα 3 Ωο ζπλώλπκν νξίδεηαη ην ελαιιαθηηθφ φλνκα γηα θάπνην αληηθείκελν ηεο βάζεο. Σα αληηθείκελα ηεο βάζεο γηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλψλπκα είλαη νη πίλαθεο, νη φςεηο, νη αθνινπζίεο, νη απνζεθεπκέλεο ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο, ηα παθέηα δηαδηθαζηψλ θ.α.. Σν αληηθείκελν, επνκέλσο, κπνξεί λα θιεζεί 17

18 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκά ηνπ ή ην ζπλψλπκφ ηνπ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηα ζπλψλπκα απνδείρζεθαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκα, θαζψο ην ζρήκα θαη ηα θαη ηα ινηπά αληηθείκελα ηεο βάζεο δεκηνπξγνχληαη ζε έλαλ ρξήζηε θαη νη ππφινηπνη έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά κέζσ ησλ ζπλσλχκσλ ηνπο. B.2 Γιάγπαμμα Ονηοηήηυν ςζσεηίζευν ηελ παξάγξαθν απηή παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. σήμα 4 18

19 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B.3 Γομή ηος σήμαηορ ηηρ Βάζηρ Γεδομένυν ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. B.3.1 Υπήζηερ Σν ζρήκα ηεο βάζεο βξίζθεηαη ζε έλαλ ρξήζηε, ν νπνίνο είλαη θαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο. Η εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε πνιιψλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζην ζρήκα ηεο βάζεο κέζσ ζπλσλχκσλ (synonyms). πγθεθξηκέλα, θάζε ππάιιεινο ηνπ θνξέα ζα είλαη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Δπνκέλσο, γηα θάζε ππάιιειν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ν αληίζηνηρνο ρξήζηεο ζηε βάζε. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε είλαη ε αθφινπζε: 1. Γεκηνπξγία ηνπ ρξήζηε ζηε βάζε. 2. Γεκηνπξγία ζπλσλχκσλ γηα ηνλ ρξήζηε έηζη ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα αληηθείκελα ηνπ ρξήζηε-δηαρεηξηζηή. 3. Γεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο εγγξαθήο ζηνλ πίλαθα Employees κε ην ίδην φλνκα ρξήζηε. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε ινγηθή πνπ έρεη αθνινπζεζεί, ππάξρνπλ δύν επίπεδα ρξεζηώλ: Υξήζηεο βάζεο δεδνκέλσλ (database users) θαη Υξήζηεο εθαξκνγήο (application users) (αληίζηνηρν πεδίν ηνπ πίλαθα Employees). Σα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο ηαπηίδνληαη κε ηα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Με ηε δνκή απηή ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ έρνπλ ηεζεί, θαζψο θάζε ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο έρεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη πξντζηάκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν πξφζβαζεο απφ ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο. Κάλνληαο login κε ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, γίλεηαη ηαπηφρξνλα login ζηε βάζε κε ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε. 19

20 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B.3.2 Διδικά πεδία ζηοςρ πίνακερ ε θάζε πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 1 ππάξρνπλ ηέζζεξα επηπιένλ πεδία: USER_CREATE. Υξήζηεο πνπ εηζήγαγε ηελ εγγξαθή. DATE_CREATE. Ηκεξνκελία εηζαγσγήο ηεο εγγξαθήο. USER_UPDATE. Υξήζηεο πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ εγγξαθή. DATE_UPDATE. Ηκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ηεο εγγξαθήο. Με ηε βνήζεηα απηψλ ησλ πεδίσλ, ησλ θαηάιιεισλ triggers (on insert, on update) θαη ηεο ινγηθήο ησλ ρξεζηψλ πνπ εμεγήζεθε παξαπάλσ θαζίζηαηαη δπλαηή ε θξάηεζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε εγγξαθή θάζε πίλαθα ηεο βάζεο. πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο δχν παξαγξάθνπο, ζπκπεξαίλνπκε φηη κε ηε δνκή πνπ αθνινπζήζεθε επηηπγράλνληαη θαη εμαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ νθέιε: εληαίνο θαη νκνηφκνξθνο ηξφπνο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο δηπιφ επίπεδν αζθαιείαο (ρξήζηεο βάζεο δεδνκέλσλ - ρξήζηεο εθαξκνγήο) εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. παξαθνινχζεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πνηνο ρξήζηεο εηζήγαγε ή ηξνπνπνίεζε κηα εγγξαθή θαη πφηε. B.3.3 Πίνακερ ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ηα πεδία ηνπο. Σα εηδηθά πεδία πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξαιείπνληαη. B Πίνακαρ Dept Δίλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνλάδεο πνπ έρεη ν Φνξέαο. ηήιε Σύπνο Δξκελεία 1 Δμαηξνχληαη νη βνεζεηηθνί πίλαθεο Work_Load, Workdays θαη Path_Table 20

21 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ CODE VARCHAR2(10) Κσδηθφο. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. DESCR VARCHAR2(40) Πεξηγξαθή MANAGER NUMBER Πξντζηάκελνο (foreign key κε employees) BELONGS_TO VARCHAR2(10) ε πνηα κνλάδα αλήθεη. (foreign key κε dept) Αλ είλαη Γεληθή Γηεχζπλζε ην πεδίν απηφ ζα πξέπεη λα κείλεη θελφ. TYPE NUMBER Σχπνο. Παίξλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 1 Γεληθή Γηεχζπλζε 2 Γηεχζπλζε 3 Σκήκα B Πίνακαρ Employees Οη ππάιιεινη ηνπ θνξέα. ηήιε Σύπνο Δξκελεία REC_ID NUMBER Κσδηθφο. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. NAME VARCHAR2(100) Όλνκα. SURNAME VARCHAR2(100) Δπψλπκν. DEPT VARCHAR2(10) ε πνηα κνλάδα αλήθεη. (foreign key κε dept) DEGREE VARCHAR2(3) Ο βαζκφο ηνπ ππαιιήινπ. USERNAME VARCHAR2(15) Σν φλνκα ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ππάιιεινο γηα λα ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή. Σν πεδίν είλαη κνλαδηθφ θιεηδί. B Πίνακαρ Task_Cat Καηεγνξίεο εξγαζηψλ. ηήιε Σύπνο Δξκελεία CODE VARCHAR2(10) Κσδηθφο. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. DESCR VARCHAR2(40) Πεξηγξαθή 21

22 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B Πίνακαρ Tasks Δξγαζίεο. ηήιε Σύπνο Δξκελεία REC_ID NUMBER ΑΑ. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. DESCR VARCHAR2(250) Πεξηγξαθή TASK_CAT VARCHAR2(10) Καηεγνξία(foreign key κε Task_cat) DEPT VARCHAR2(10) Μνλάδα (foreign key κε dept) DATE_FROM DATE Ηκεξνκελία Αλάζεζεο DATE_BEGIN_EXP DATE Αλακελφκελε Ηκεξνκελία Έλαξμεο DATE_BEGIN_REAL DATE Πξαγκαηηθή Ηκεξνκελία Έλαξμεο DATE_TO_EXP DATE Αλακελφκελε Ηκεξνκελία Λήμεο DATE_TO_REAL DATE Πξαγκαηηθή Ηκεξνκελία Λήμεο COMMENTS VARCHAR2(250) ρφιηα-παξαηεξήζεηο PERCENT_COMPLETED NUMBER(22,6) Πνζνζηφ Οινθιήξσζεο B Πίνακαρ Emp_Tasks Τπνεξγαζίεο. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο απαηηνχληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη. Ο πίλαθαο απηφο ζπλδέεη ηηο εξγαζίεο κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ ηηο δηεθπεξαηψλνπλ. ηήιε Σύπνο Δξκελεία REC_ID NUMBER ΑΑ. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. TASK_ID VARCHAR2(250) Δξγαζία (foreign key κε Tasks) EMP_ID VARCHAR2(10) Τπάιιεινο (foreign key κε Employees) AFTER_TASK NUMBER Γείρλεη αλ έπεηαη άιιεο εξγαζίαο ππαιιήινπ. (foreign key κε 22

23 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Emp_Tasks). OFFSET NUMBER Γείρλεη πφζεο εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο πξνεγεζείζαο εξγαζίαο ππαιιήινπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε ηξέρνπζα εξγαζία ππαιιήινπ. DATE_FROM DATE Ηκεξνκελία Αλάζεζεο DATE_BEGIN_EXP DATE Αλακελφκελε Ηκεξνκελία Έλαξμεο DATE_BEGIN_REAL DATE Πξαγκαηηθή Ηκεξνκελία Έλαξμεο DATE_TO_EXP DATE Αλακελφκελε Ηκεξνκελία Λήμεο DATE_TO_REAL DATE Πξαγκαηηθή Ηκεξνκελία Λήμεο EXP_DUR NUMBER Αλακελφκελε Γηάξθεηα REAL_DUR NUMBER Πξαγκαηηθή Γηάξθεηα COMMENTS VARCHAR2(250) ρφιηα-παξαηεξήζεηο PERCENT_COMPLETED NUMBER(22,6) Πνζνζηφ Οινθιήξσζεο B Πίνακαρ Holiday_types Σχπνη αξγηψλ. ηήιε Σύπνο Δξκελεία HOLIDAY_TYPE NUMBER Σχπνο. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί HOLIDAY_DESCR VARCHAR2(200) Πεξηγξαθή ην ζχζηεκα ππάξρνπλ νη εμήο πξνθαζνξηζκέλνη ηχπνη αξγηψλ: Σχπνο Πεξηγξαθή 1 ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 2 ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ 3 ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ 23

24 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 4 2 ε ΜΔΡΑ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 5 ΠΑΥΑ 6 28 ε ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 7 25 ε ΜΑΡΣΙΟΤ 8 ΑΓΔΙΑ 10 ΓΔΚΑΠΔΝΣΑΤΓΟΤΣΟ B Πίνακαρ Holidays Αξγίεο θαη Άδεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζσζηά νη ππνινγηζκνί θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο νη αξγίεο αιιά θαη νη άδεηεο ησλ ππαιιήισλ. ηήιε Σύπνο Δξκελεία HOLIDAY DATE Ηκεξνκελία. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. EMP_ID VARCHAR2(4000) Τπάιιεινο. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. Αλ πξφθεηηαη γηα αξγία, ηφηε ην πεδίν απηφ έρεη ηηκή 0. Αλ πξφθεηηαη γηα άδεηα ππαιιήινπ, ηφηε ην πεδίν έρεη ηελ ηηκή ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ. HOLIDAY_TYPE NUMBER Σχπνο αξγίαο (βι. παξαπάλσ) Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, κία εκεξνκελία αλ δεισζεί σο αξγία, δε κπνξεί λα δεισζεί θαη σο άδεηα γηα θάπνηνλ ππάιιειν. Απηφο ν πεξηνξηζκφο δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή, αιιά θαη απφ ην ζρεηηθφ παθέην δηαδηθαζίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. B Πίνακαρ Not_Holidays Δξγάζηκεο αξγίεο. Αλ θάπνηνο ππάιιεινο εξγαζζεί ζε αξγία, ηφηε ε εκέξα απηή ζα πξέπεη λα κεηξεζεί ζαλ εξγάζηκε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν. Ο πίλαθαο απηφο δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ παξαπάλσ αλάγθε. 24

25 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ηήιε Σύπνο Δξκελεία NOT_HOLIDAY DATE Ηκεξνκελία. Παίξλεη ηηκέο απφ ην πεδίν holiday ηνπ πίλαθα Holidays. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. EMP_ID NUMBER Τπάιιεινο. (foreign key κε Employees) Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. B.3.4 Βοηθηηικοί Πίνακερ ην ζρήκα ππάξρνπλ δχν βνεζεηηθνί πίλαθεο. Οη πίλαθεο απηνί δελ ελεκεξψλνληαη απεπζείαο απφ ηνπο ρξήζηεο, αιιά κε ηελ θιήζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπλαξηήζεσλ ησλ παθέησλ δηαδηθαζηψλ. B Πίνακαρ Work_Load Φφξηνο εξγαζίαο. Ο πίλαθαο απηφο ελεκεξψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία p_enter_work_load ηνπ παθέηνπ P_Work_Load. Παξνπζηάδεη ηηο εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλεη ν ππάιιεινο θάζε εκέξα γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηήιε Σύπνο Δξκελεία EMP_ID NUMBER Τπάιιεινο. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. TASK_ID NUMBER Δξγαζία. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. WORKDATE DATE Ηκεξνκελία Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. B Πίνακαρ Workdays Δξγάζηκεο εκέξεο. Ο πίλαθαο απηφο ελεκεξψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία p_find_workdays ηνπ παθέηνπ P_Holidays. 25

26 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ηήιε Σύπνο Δξκελεία Workday date Δξγάζηκε εκεξνκελία. Πξσηεχνλ θιεηδί. B.3.5 Διδικοί Πίνακερ Οη εηδηθνί πίλαθεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. B Πίνακαρ Menu ηνλ πίλαθα απηφ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο. Σν κελνχ ηεο εθαξκνγήο θξίζεθε ζθφπηκν λα θαηαρσξεζεί ζηε βάζε, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ θαη κεηαβνιέο ηνπ κέζσ κηαο απιήο ζπλαιιαγήο κε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ηεο βάζεο. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ, ην κελνχ ηεο εθαξκνγήο ζα παξνπζηάδεηαη ζε δελδξηθή δνκή. Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα δηαθξηζνχλ νη θφκβνη θαη ηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ. ηήιε Σύπνο Δξκελεία ID VARCHAR2(10) Κσδηθφο. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. NAME VARCHAR2(400) Όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ κελνχ. BELONGS_TO VARCHAR2(10) Καζνξίδεη ζε πνηφλ ηίηιν αλήθεη ε εγγξαθή (foreign key κε menu). Παίξλεη ηηκέο κφλν αλ ν ηχπνο είλαη 1 (βι. παξαθάησ) FORMNAME VARCHAR2(400) Όλνκα θφξκαο πνπ ζα αλνίμεη απφ ην κελνχ. TYPE NUMBER Σχπνο. Παίξλεη ηηκέο 0 θαη 1 θαη θαζνξίδεη αλ ε εγγξαθή αθνξά ηίηιν (θφκβνο δέληξνπ) ή ζηνηρείν κελνχ (θιαδί δέληξνπ) αληίζηνηρα. OFFSET NUMBER Απφζηαζε. Καζνξίδεη κε πνηα ζεηξά ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία κελνχ. 26

27 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B Πίνακαρ Menu_User Ο πίλαθαο απηφο δειψλεη πνηνη ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο. ηήιε Σύπνο Δξκελεία MENU VARCHAR2(15) Μελνχ. (foreign key κε Menu) Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. USER VARCHAR2(15) Υξήζηεο. Παίξλεη ηηκέο απφ ην πεδίν username ηνπ πίλαθα Employees. Δίλαη ηκήκα ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ. B Πίνακαρ Path_Table Ο πίλαθαο απηφο απνζεθεχεη ηα paths ζηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηα αξρεία ησλ θνξκψλ, ηνπ κελνχ θαη ησλ αλαθνξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ αιιάμεη ην path, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη λα αιιάμεη ηελ εγγξαθή ζηνλ πίλαθα απηφ. Η εγγξαθή πνπ ιακβάλεηαη ππφςηλ είλαη εθείλε ζηελ νπνία ην πεδίν ID έρεη ηηκή 1. ηήιε Σύπνο Δξκελεία ID NUMBER Κσδηθφο. Δίλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. P_FORM VARCHAR2(1000) Path γηα ηηο θφξκεο P_REPORT VARCHAR2(1000) Path γηα ηηο αλαθνξέο P_MENU VARCHAR2(1000) Path γηα ην κελνχ B.3.6 Ότειρ ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη φςεηο (views) πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 27

28 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B V_Emp_Tasks Δκθαλίδεη ηα πεδία απφ ηνλ πίλαθα Emp_Tasks θαζψο θαη ην πεδίν username ηνπ πίλαθα Employees. Πξνθχπηεη απφ απιφ join κεηαμχ ησλ πηλάθσλ. ηήιε Σύπνο Πξνέξρεηαη από REC_ID NUMBER Emp_Tasks TASK_ID VARCHAR2(250) Emp_Tasks EMP_ID VARCHAR2(10) Emp_Tasks AFTER_TASK NUMBER Emp_Tasks OFFSET NUMBER Emp_Tasks DATE_FROM DATE Emp_Tasks DATE_BEGIN_EXP DATE Emp_Tasks DATE_BEGIN_REAL DATE Emp_Tasks DATE_TO_EXP DATE Emp_Tasks DATE_TO_REAL DATE Emp_Tasks EXP_DUR NUMBER Emp_Tasks REAL_DUR NUMBER Emp_Tasks COMMENTS VARCHAR2(250) Emp_Tasks PERCENT_COMPLETED NUMBER(22,6) Emp_Tasks USERNAME VARCHAR2(15) Employees Ο θψδηθαο δεκηνπξγίαο ηεο φςεο είλαη ν εμήο: CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "V_EMP_TASKS" ("REC_ID", "TASK_ID", "EMP_ID", "DATE_FROM", "DATE_COMPLETED", "COMMENTS", "IS_OK", "DATE_TO_EXP", "AFTER_TASK", "OFFSET", "DATE_BEGIN_EXP", "DATE_BEGIN_REAL", "EXP_DUR", "REAL_DUR", "USERNAME") AS SELECT ET.REC_ID, ET.TASK_ID, ET.EMP_ID, ET.DATE_FROM, ET.DATE_COMPLETED, ET.COMMENTS, ET.IS_OK, 28

29 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ET.DATE_TO_EXP, ET.AFTER_TASK, ET.OFFSET, ET.DATE_BEGIN_EXP, ET.DATE_BEGIN_REAL, ET.EXP_DUR, ET.REAL_DUR, E.USERNAME FROM EMP_TASKS ET, EMPLOYEES E WHERE ET.EMP_ID = E.REC_ID; B V_Work_Load_Emp Πξνθχπηεη απφ ηνπο πίλαθεο Employees θαη Work_Load. Παξνπζηάδεη ηηο εκέξεο πνπ δνχιεςε ν θάζε ππάιιεινο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα Work_Load. ηήιε Σύπνο Πξνέξρεηαη από REC_ID NUMBER employees COUNT NUMBER work_load Ο θψδηθαο δεκηνπξγίαο ηεο φςεο είλαη ν αθφινπζνο: CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "V_WORK_LOAD_EMP" ("REC_ID", "COUNT") AS SELECT REC_ID, COUNT(DISTINCT WORKDATE) AS COUNT FROM WORK_LOAD, EMPLOYEES E WHERE E.REC_ID = EMP_ID(+) GROUP BY REC_ID; B.3.7 Ακολοςθίερ Οη αθνινπζίεο δίλνπλ απηφκαηα ηηκέο ζηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ Tasks, Emp_Tasks θαη Employees, φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Αθνινπζία Πίλαθαο Πεδίν SEQ_TASKS tasks rec_id 29

30 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ SEQ_EMP_TASKS emp_tasks rec_id SEQ_EMPLOYEES employees rec_id Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ηππηθφο θψδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αθνινπζίαο. CREATE SEQUENCE "SEQ_1" MINVALUE 1 MAXVALUE INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER NOCYCLE ; B.3.8 Πςποδοηηηέρ Οη ππξνδνηεηέο (triggers) αλαιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ εηδηθψλ πεδίσλ θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ ελεκέξσζε ησλ εγγξαθψλ ζηνπο πίλαθεο. Δπίζεο, ζέηνπλ ηηκή ζηα πεδία πνπ παίξλνπλ ηηκέο απφ ηηο αθνινπζίεο θαηά ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο εγγξαθήο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ηππηθφο θψδηθαο δεκηνπξγίαο ησλ ππξνδνηεηψλ. create or replace TRIGGER "TR_TABLE1_INS" before insert on "TABLE1 " for each row begin if inserting then select SEQ_EMP_TASKS.nextval,USER,SYSDATE into :NEW."REC_ID",:NEW.USER_CREATE,:NEW.DATE_CREATE from dual; end if; end; 30

31 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ create or replace TRIGGER TR_TABLE1_UPD BEFORE UPDATE ON TABLE1 FOR EACH ROW BEGIN select USER,SYSDATE into :NEW.USER_UPDATE,:NEW.DATE_UPDATE from dual; END; B.3.9 Πακέηα Γιαδικαζιών ηε βάζε ππάξρνπλ ηξία παθέηα δηαδηθαζηψλ (packages), ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επεμεγείηαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. Σα παθέηα είλαη ηα αθφινπζα: P_holidays P_work_load Package1 B Πακέηο Γιαδικαζιών P_holidays Σν παθέην απηφ αζρνιείηαη κε ηηο άδεηεο θαη ηηο αξγίεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζπλαξηήζεηο: B ςνάπηηζη p_add_holidays Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Έηνο Γηα ην έηνο πνπ θαζνξίδεη ην φξηζκά ηεο ε ζπλάξηεζε δεκηνπξγεί ζηνλ πίλαθα Holidays ηηο αθφινπζεο αξγίεο: αββαηνθχξηαθα Υξηζηνχγελλα 2 ε εκέξα Υξηζηνπγέλλσλ 31

32 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Πξσηνρξνληά Γεθαπεληαχγνπζηνο 28 ε Οθησβξίνπ 25 ε Μαξηίνπ B ςνάπηηζη p_add_holidays_emp Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Ηκεξνκελία απφ, εκεξνκελία έσο, ππάιιεινο Γηα ηνλ ππάιιειν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ε ζπλάξηεζε δεκηνπξγεί ζηνλ πίλαθα Holidays ηηο θαηάιιειεο εγγξαθέο. B ςνάπηηζη Check_Holiday Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Ηκεξνκελία, Τπάιιεινο Οξίζκαηα Δμόδνπ: Έλδεημε, Νέα εκεξνκελία Διέγρεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία είλαη εξγάζηκε ή φρη. Αλ ην φξηζκα ηνπ ππαιιήινπ είλαη κεδέλ, ηφηε κε εξγάζηκεο ζεσξνχληαη νη εκέξεο πνπ είλαη αξγίεο. Αλ δελ είλαη κεδέλ, ηφηε κε εξγάζηκεο ζεσξνχληαη νη εκέξεο: πνπ είλαη αξγίεο ζηηο νπνίεο δε δνπιεχεη ν ππάιιεινο ή ζηηο νπνίεο έρεη ν ππάιιεινο άδεηα Αλ ε εκέξα είλαη εξγάζηκε, ηφηε ε έλδεημε παίξλεη ηηκή κεδέλ. Αλ δελ είλαη, ηφηε ε έλδεημε παίξλεη ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο θαη ε λέα εκεξνκελία παίξλεη ηελ ηηκή ηεο ακέζσο επφκελεο δηαζέζηκεο εξγάζηκεο εκεξνκελίαο. B ςνάπηηζη p_reset_task_dates Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Τπάιιεινο θνπφο ηεο ζπλάξηεζεο απηήο είλαη λα κεηαζέζεη θαηάιιεια ηηο εκεξνκελίεο ησλ εξγαζηψλ θαη ππνεξγαζηψλ (αλακελφκελεο θαη πξαγκαηηθέο) πνπ επεξεάδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ εθ ησλ πζηέξσλ νξηζηνχλ άδεηεο ή αξγίεο. Η αλακελφκελε θαη ε πξαγκαηηθή δηάξθεηα ησλ ππνεξγαζηψλ παξακέλεη ζηαζεξή θαη κεηαθηλνχληαη 32

33 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ θαηάιιεια νη εκεξνκελίεο πξαγκαηηθήο θαη αλακελφκελεο έλαξμεο θαη ιήμεο. Καιεί ηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ παθέηνπ Package1. Καιείηαη απφ ηελ p_reset_task_dates2 (βιέπε επφκελε παξάγξαθν). B ςνάπηηζη p_reset_task_dates2 Οξίζκαηα Δηζόδνπ:Καλέλα Γηα θαζέλαλ ππάιιειν θαιεί ηελ πξνεγνχκελε ζπλάξηεζε. Η ζπλάξηεζε απηή πξέπεη λα ελεξγήζεη φπνηε ρξεηάδεηαη λα μαλαηεζνχλ νη εκεξνκελίεο ησλ εξγαζηψλ, δειαδή φπνηε αιιάδνπλ νη αξγίεο θαη νη άδεηεο. Καιείηαη, ινηπφλ, απφ ηηο ζπλαξηήζεηο p_add_holidays θαη p_add_holidays_emp. B ςνάπηηζη p_format_holidays Οξίζκαηα Δηζόδνπ:Καλέλα Αλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία έρεη δεισζεί σο άδεηα γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο θαη εθ ησλ πζηέξσλ δειψλεηαη σο αξγία, ηφηε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα δηαγξαθνχλ νη εγγξαθέο ηεο άδεηαο. Η ζπλάξηεζε αλαιακβάλεη απηήλ ηε ιεηηνπξγία. Δπίζεο, ειέγρεη αλ ππάξρνπλ εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα εξγάζηκεο αξγίεο, νη νπνίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζε αξγίεο θαη ηηο δηαγξάθεη. Καιείηαη απφ ηελ p_add_holidays. B ςνάπηηζη p_find_workdays Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Ηκεξνκελία απφ, εκεξνκελία έσο, Τπάιιεινο Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα Workdays θαη εηζάγεη ηηο εξγάζηκεο εκεξνκελίεο ζηνλ ίδην πίλαθα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα δχν πξψηα νξίζκαηα εηζφδνπ. Αλ ην φξηζκα ηνπ ππαιιήινπ είλαη κεδέλ, ηφηε κε εξγάζηκεο ζεσξνχληαη νη εκέξεο πνπ είλαη αξγίεο. Αλ δελ είλαη κεδέλ, ηφηε κε εξγάζηκεο ζεσξνχληαη νη εκέξεο: πνπ είλαη αξγίεο ζηηο νπνίεο δε δνπιεχεη ν ππάιιεινο ή ζηηο νπνίεο έρεη ν ππάιιεινο άδεηα. 33

34 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B Πακέηο Γιαδικαζιών P_Work_Load Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην αζρνιείηαη κε ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηηο δηάξθεηεο ησλ εξγαζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο: B ςνάπηηζη p_enter_work_load Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Ηκεξνκελία απφ, εκεξνκελία έσο Γηαγξάθεη φιεο ηηο εγγξαθέο απφ ηνλ πίλαθα Work_Load θαη θαηφπηλ εηζάγεη ζηνλ ίδην πίλαθα εγγξαθέο σο εμήο: Γηα θάζε εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο εκεξνκελίεο απφ θαη έσο ησλ νξηζκάησλ εηζφδνπ θαη γηα θάζε ππάιιειν πνπ ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα εξγαζία ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, εηζάγεη ζηνλ πίλαθα work_load ηηο εξγαζίεο ηνπ ππαιιήινπ. Η ζπλάξηεζε ιακβάλεη ππφςηλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο αξγίεο, ηηο άδεηεο ηνπ ππαιιήινπ θαζψο θαη ηηο αξγίεο ζηηο δνπιεχεη ν θάζε ππάιιεινο. B Γιαδικαζία set_dur Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Ηκεξνκελία απφ, εκεξνκελία έσο, ππάιιεινο Δπηζηξέθεη: Αξηζκφ Τπνινγίδεη ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ δχν πξψησλ νξηζκάησλ. Η ζπλάξηεζε ιακβάλεη ππφςηλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ κφλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, παξαιείπνληαο ηηο αξγίεο θαη ηηο άδεηεο ηνπ ππαιιήινπ, αιιά ζπλππνινγίδνληαο ηηο αξγίεο ζηηο νπνίεο δνπιεχεη ν θάζε ππάιιεινο. B Γιαδικαζία set_task_dur_real Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Δξγαζία 34

35 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δπηζηξέθεη: Αξηζκφ Τπνινγίδεη ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ζε αλζξσπνεκέξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο βαζηδφκελε ζηηο πξαγκαηηθέο δηάξθεηεο ησλ ππνεξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εξγαζία απηή. B Γιαδικαζία set_task_dur_exp Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Δξγαζία Δπηζηξέθεη: Αξηζκφ Τπνινγίδεη ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα ζε αλζξσπνεκέξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο βαζηδφκελε ζηηο αλακελφκελεο δηάξθεηεο ησλ ππνεξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εξγαζία απηή. B ςνάπηηζη p_set_workload_stats_dept Οξίζκαηα Δηζόδνπ: κνλάδα, εκεξνκελία απφ, εκεξνκελία έσο Οξίζκαηα Δμόδνπ: εκέξεο εξγαζίαο, εξγάζηκεο εκέξεο. Βαζηδφκελε ζηνλ πίλαθα work_load, ε ζπλάξηεζε ππνινγίδεη ηνλ κέζν φξν ησλ εκεξψλ πνπ εξγάζζεθε ν θάζε ππάιιεινο ηεο κνλάδαο. Βαζηδφκελε πάιη ζηνλ ίδην πίλαθα, αιιά ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςηλ γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο άδεηεο, ηηο αξγίεο θαη ηηο αξγίεο πνπ δνχιεςαλ νη ππάιιεινη ηεο κνλάδαο, ππνινγίδεη θαη ην κέζν φξν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. B ςνάπηηζη p_set_workload_stats_dept2 Οξίζκαηα Δηζόδνπ: κνλάδα, εκεξνκελία απφ, εκεξνκελία έσο Οξίζκαηα Δμόδνπ: εκέξεο εξγαζίαο, εξγάζηκεο εκέξεο. Όκνηα, κε ηελ πξνεγνχκελε ζπλάξηεζε, κε ηε δηαθνξά φηη ε παξνχζα ζπλάξηεζε ππνινγίδεη ηνπο κέζνπο φξνπο φρη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, αιιά θαη γηα ηηο επνπηεπφκελέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε κνλάδα είλαη Γηεχζπλζε, νη κέζνη φξνη πνπ ππνινγίδνληαη αθνξνχλ φρη κφλν ηε Γηεχζπλζε αιιά θαη ηα Σκήκαηά ηεο. 35

36 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ B Πακέηο Γιαδικαζιών Package1 Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πίλαθα Emp_Tasks (ππνεξγαζίεο), πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαηάιιεια ν πίλαθαο Tasks (Δξγαζίεο) ζε φ,ηη αθνξά ηηο εκεξνκελίεο θαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο. Σν παθέην Package1 αλαιακβάλεη ην ξφιν απηφ κέζσ ησλ ζπλαξηήζεψλ ηνπ, νη νπνίεο θαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή αιιά θαη απφ ηε ζπλάξηεζε p_reset_task_dates ηνπ παθέηνπ P_Holidays. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: B ςνάπηηζη pr_set_task_precent Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Δξγαζία Τπνινγίδεη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο βαζηδφκελε ζην πφζεο απφ ηηο ππνεξγαζίεο ηεο έρνπλ νινθιεξσζεί. Αλ έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο, ζέηεη θαη ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ίζε κε ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ππνεξγαζίαο πνπ νινθιεξψζεθε ηειεπηαία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία απηή έρεη ηηκή null. B ςνάπηηζη pr_set_task_dates Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Δξγαζία Η ζπλάξηεζε ππνινγίδεη ηηο εκεξνκελίεο αλακελφκελεο έλαξμεο θαη ιήμεο θαη ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ππνεξγαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ππάξρνπλ ππνεξγαζίεο, ε εκεξνκελία αλακελφκελεο έλαξμεο ηίζεληαη ίζε κε ηελ εκεξνκελία αλακελφκελεο έλαξμεο ηεο ππνεξγαζίαο πνπ αλακέλεηαη λα αξρίζεη πξψηε. Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη ε εκεξνκελία πξαγκαηηθήο έλαξμεο. Η εκεξνκελία αλακελφκελεο ιήμεο ηεο εξγαζίαο ίζε κε ηελ εκεξνκελία αλακελφκελεο ιήμεο ηεο ππνεξγαζίαο πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηειεπηαία. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνεξγαζίεο, ηφηε ε εκεξνκελία πξαγκαηηθήο έλαξμεο παίξλεη ηηκή null, ελψ ε εκεξνκελία αλακελφκελεο έλαξμεο ηίζεληαη ίζε κε ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο. 36

37 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ C ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ C.1 Παποςζίαζη ηος επγαλείος ανάπηςξηρ Σν εξγαιείν Oracle Developer Suite είλαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηεο Oracle. Σα αξρηθά ηνπ ηκήκαηα ήηαλ ην Oracle Forms θαη ην Oracle Reports. Αξγφηεξα επεθηάζεθε θαη ζπκπεξηέιαβε θαη άιια ηκήκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηελ έθδνζε 10g, ην Oracle Developer Suite πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Oracle JDeveloper Oracle Forms Oracle Designer Oracle Software Configuration Manager Oracle Reports Oracle Discoverer Oracle Warehouse Builder Oracle Business Intelligence Beans Γηα ηελ παξνχζα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε 6i ηνπ Oracle Developer Suite θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εξγαιεία Oracle Forms θαη Oracle Reports. C.1.1 Oracle Forms Σν εξγαιείν Oracle Forms ζπλδέεηαη κε κηα Oracle βάζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγεί θόξκεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γηα θάζε θφξκα δεκηνπξγεί έλα πεγαίν αξρείν (θαηάιεμε fmb) θαη έλα εθηειέζηκν (θαηάιεμε fmx). Σν εξγαιείν ππνζηεξίδεη θιαζζηθά ζηνηρεία δηεπαθήο, φπσο θνπκπηά, γξακκέο θχιηζεο, κελνχ, δελδξηθέο δνκέο θ.α.. Γηαζέηεη κηα ζεηξά ελζσκαησκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο δεκηνπξγία, αλαδήηεζε θαη ηξνπνπνίεζε εγγξαθήο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη ην δηθφ ηεο πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε εγγξαθήο εηδηθνχ θψδηθα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα αλαγλσξίδεη 37

38 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ απηφκαηα πνηεο εγγξαθέο θαη πνηα πεδία έρνπλ κεηαβιεζεί, θιεηδψλεη ηηο θαηάιιειεο εγγξαθέο, παξάγεη ηνλ ζσζηφ SQL θψδηθα γηα ηελ ελεκέξσζε, αλαδήηεζε, πξνζζήθε θαη δηαγξαθή εγγξαθψλ. Γελ απαηηείηαη παξέκβαζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή, πιελ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ νη νπνίεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο. Σν εξγαιείν παξέρεη δηαρείξηζε κε βάζε ηα γεγνλόηα (event-driven). Τπάξρεη έλα πιήζνο ζπλαξηήζεσλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη triggers, νη νπνίεο εθηεινχληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ ζπγθεθξηκέλα θξίζηκα ζεκεία. Κξίζηκα ζεκεία ζεσξνχληαη, γηα παξάδεηγκα, ην άλνηγκα κηαο λέαο θφξκαο, ε αλαδήηεζε εγγξαθψλ, ε επεμεξγαζία εγγξαθψλ, ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ε αιιαγή ηεο ηηκήο ελφο πεδίνπ θ.α. Δπηπιένλ, ηα θξίζηκα ζεκεία αθνξνχλ θαη άιια γεγνλφηα φπσο νη θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνχ ή ε επηινγή ησλ πιήθηξσλ F1-F12. Κάζε trigger αξρηθά είλαη θελφο ή πεξηιακβάλεη κηα πξνθαζνξηζκέλε ελέξγεηα. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ηα πεξηερφκελα ηνπ trigger, αλ επηζπκεί λα έρεη πξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε PL/SQL. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εξγαιείνπ γηα ηε δεκηνπξγία θνξκψλ είλαη ηα εμήο: Μπλοκ δεδομένων: θάζε κπινθ πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα ηεο βάζεο, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ, ηα πεδία ηνπ πίλαθα απηνχ. Μέζσ απηνχ επηηπγράλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ππάξρνπλ κπινθ ή ζηνηρεία ηα νπνία δελ αληηζηνηρνχλ ζε πίλαθα ή πεδίν ηεο βάζεο, αιιά επηηεινχλ άιιεο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. κπινθ θξηηεξίσλ, κπινθ θαη ζηνηρείν δελδξηθήο δνκήο). Σν κπινθ κπνξεί λα εκθαλίζεη κία ή πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο (γξακκέο) ηαπηφρξνλα. Σα ζηνηρεία ηνπ κπινθ κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνηρείν θεηκέλνπ (απιφ ζηνηρείν), θνπκπί εληνιήο, ζηνηρείν ιίζηαο, ηεηξαγσλίδην επηινγήο (check box), νκάδα θνπκπηψλ επηινγήο (radio buttons), ζηνηρείν δηαγξάκκαηνο θ.α. Triggers ζε επίπεδν θφξκαο, κπινθ θαη ζηνηρείνπ κπινθ. Τπάξρνπλ triggers ηα νπνία είλαη εηδηθά γηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (π.ρ. When-Radio-Changed) γηα ζηνηρείν νκάδαο θνπκπηψλ επηινγήο. Η πιεηνλφηεηα ησλ triggers, φκσο, ππάξρεη θαη ζηα ηξία επίπεδα θαη παξνπζηάδεηαη ε εμήο ηδηαηηεξφηεηα: Ο trigger ζην επίπεδν θφξκαο ηζρχεη γηα φια ηα κπινθ δεδνκέλσλ θαη γηα φια ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο. Αλ ν trigger βξίζθεηαη ζε επίπεδν κπινθ, ηφηε ηζρχεη κφλν γηα ην 38

39 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ζπγθεθξηκέλν κπινθ. Αληίζηνηρα, αλ βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπεηαη γεληθή αιιά θαη εηδηθή δηαρείξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε επίπεδν θφξκαο ππάξρεη ν trigger When- Mouse-Doubleclick θαη ν ίδηνο trigger ππάξρεη θαη ζε έλα κπινθ ηεο θφξκαο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ θψδηθα, ηφηε ζα ζπκβεί ην εμήο: Γηα φια ηα κπινθ πιελ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζα ηζρχεη ν θψδηθαο ηνπ trigger ηεο θφξκαο, ελψ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κπινθ ζα ηζρχεη ν θψδηθαο ηνπ δηθνχ ηνπ trigger. Καμβάρ: Ο θακβάο αλήθεη ζε έλα παξάζπξν. Πάλσ ζηνλ θακβά εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ κπινθ δεδνκέλσλ. Οη ηχπνη θακβάδσλ είλαη πεξηερφκελν (απιφο θακβάο), θαξηέια, νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε ξάβδνο θχιηζεο, ζηνίβα. Ο ηειεπηαίνο ηχπνο θακβά επηηξέπεη ηελ εκθάληζε θαη άιισλ θακβάδσλ ζην ίδην παξάζπξν ηαπηφρξνλα. Παπάθςπο: Κάζε παξάζπξν εκθαλίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θακβάδεο. Η θφξκα κπνξεί λα πεξηέρεη πάλσ απφ έλα παξάζπξα, ηα νπνία κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ελαιιάμ. Παπάμεηποι σπήζηη Γςναμική λίζηα ηιμών, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν θάπνηνπ κπινθ δεδνκέλσλ. Ομάδερ εγγπαθών, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηε ιίζηα ηηκψλ κε ηηκέο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πεδία ηεο βάζεο. Δνόηηηερ ππογπάμμαηορ. Πξφθεηηαη γηα ζπλαξηήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θιεζνχλ απφ triggers. Πποειδοποιήζειρ: Μελχκαηα πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Οη πξνεηδνπνηήζεηο κπνξνχλ λα θιεζνχλ απφ triggers. Οπηικά σαπακηηπιζηικά: Αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ζηνηρείσλ (γξακκαηνζεηξά, θφλην θ.α.) θαη κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε ζηνηρεία κπινθ δεδνκέλσλ ή ζε ιίζηεο ηηκψλ. Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία θνξκψλ, ην Oracle Forms παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία κελνύ θαη βηβιηνζεθώλ. Γηα θάζε κελνχ δεκηνπξγεί έλα πεγαίν αξρείν (θαηάιεμε mmb) θαη έλα εθηειέζηκν (θαηάιεμε mmx). Οη βηβιηνζήθεο (*.pll) είλαη ζχλνια ζπλαξηήζεσλ ή/θαη δηαδηθαζηψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κία ή 39

40 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ πεξηζζφηεξεο θφξκεο, αλαθνξέο ή κελνχ. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ κελνχ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε PL/SQL. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηιακβάλνληαη πξνθαζνξηζκέλα παθέηα δηαδηθαζηψλ, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. C.1.2 Oracle Reports Σν εξγαιείν Oracle Reports ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ. Δπηθνηλσλεί κε κηα Oracle βάζε δεδνκέλσλ. Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα ζηαινχλ απεπζείαο ζηνλ εθηππσηή ή λα έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή: HTML RTF PDF XML Microsoft Excel Γηα θάζε αλαθνξά δεκηνπξγεί έλα πεγαίν αξρείν (θαηάιεμε rdf) θαη έλα εθηειέζηκν (θαηάιεμε rep). εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θιήζεο κηαο αλαθνξάο κέζα απφ κηα θφξκα. Σν Oracle Reports νξίδεη ηξία παξάιιεια επίπεδα θαηά ηε δεκηνπξγία κηαο αλαθνξάο: Μονηέλο δεδομένων: Οξίδεηαη ην εξψηεκα ζηε βάζε αιιά θαη νη παξάκεηξνη ηνπ ρξήζηε Μονηέλο διάηαξηρ: Οξίδεηαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ Φόπμα παπαμέηπων: Οξίδνληαη νη παξάκεηξνη ρξήζηε θαη ζπζηήκαηνο πνπ ζα δεηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλαθνξάο. Σέινο, ζηε Εωνηανή πποεπιζκόπηζη γίλεηαη ε εθηέιεζε ηεο αλαθνξάο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ είλαη ηα αθφινπζα: Δπηηξέπεη ηελ εθηέιεζε αλαθνξψλ βάζεη παξακέηξσλ Γηα θάζε αληηθείκελν ηεο αλαθνξάο, ππάξρεη trigger 40

41 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δπηπιένλ ππάξρνπλ triggers πνπ θαιχπηνπλ ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο αλαθνξάο (πρ. πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζή ηεο, πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο θφξκαο παξακέηξσλ, ζε αιιαγή ζειίδαο). Καη εδψ ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη PL/SQL. Δπηηξέπεη ηελ επηζχλαςε βηβιηνζεθψλ Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε πξνηχπσλ Πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλα παθέηα C.2 Παποςζίαζη ηηρ Δθαπμογήρ C.2.1 Γενική Λειηοςπγικόηηηα ηελ παξνχζα παξάγξαθν πεξηγξάθνληαη γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη νη ηερληθέο ιχζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. C Φόπμα Esyedflt Δίλαη ε θφξκα-πβξίδην ζηελ νπνία φιεο νη άιιεο θφξκεο. Έρεη πξνθαζνξηζκέλνπο triggers, θακβάδεο, παξάζπξα, ζπλαξηήζεηο, πξνεηδνπνηήζεηο θιπ., ηα νπνία είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο θφξκεο. Έηζη, θάζε λέα θφξκα πνπ δεκηνπξγείηαη, ρξεζηκνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θφξκαο απηήο. Οπζηαζηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θιεξνλνκεί απφ απηήλ. Απηφ δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο, θαζψο αλ αιιάμεη θάηη, γηα παξάδεηγκα ν θψδηθαο ζε έλαλ trigger ηεο esyedflt, ηφηε νη αιιαγέο ηζρχνπλ θαη γηα φιεο ηηο θφξκεο πνπ βαζίδνληαη ζε απηήλ. 41

42 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ C Μενού Οθονών Σν κελνχ stdfrmg είλαη ην κελνχ ησλ νζνλψλ, ην νπνίν έρεη επηπιένλ ζηνηρεία απφ ην πξνθαζνξηζκέλνπ κελνχ ηνπ Oracle Forms. Δικόνα 1 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη αλάινγα κε ην πνην είλαη ην κπινθ δεδνκέλσλ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, ελεξγνπνηνχληαη ή απελεξγνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ κελνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ζε κπινθ ζην νπνίν δελ επηηξέπεηαη εηζαγσγή ή δηαγξαθή εγγξαθψλ, απελεξγνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία απηά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ trigger when-new-block-instance ηεο esyedflt ζε επίπεδν θόξκαο, ν νπνίνο αλάινγα κε ην αλ έλα κπινθ δηαβάδεη ή φρη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ηνπ κελνχ. Δλαιιαθηηθά, αλ έλα κπινθ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε δηαρείξηζε, ηφηε ν θψδηθαο κπνξεί λα γξαθεί ζηνλ ίδην trigger αιιά ζε επίπεδν κπινθ. C Καμβάρ και μπλοκ info Σν κπινθ info εκθαλίδεηαη ζηνλ νκψλπκν θακβά. Τπάξρνπλ ζε φιεο ηηο θφξκεο θαη θιεξνλνκνχληαη απφ ηελ esyedflt. Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε (θσδηθφο, νλνκαηεπψλπκν, κνλάδα ζηελ νπνία αλήθεη) αιιά θαη γηα ηε θφξκα (φλνκα θφξκαο). Σα ζηνηρεία ηνπ παίξλνπλ ηηκή θαηά ην άλνηγκα ηεο θφξκαο θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ή επεμεξγαζίαο. C Γένηπα μονάδυν Έρνπλ κέρξη ηξία επίπεδα (Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε, Σκήκα) θαη παξνπζηάδνπλ ζε δελδξηθή δνκή ηε ζπζρέηηζε ησλ επνπηεπφκελσλ κνλάδσλ ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ρξήζηεο είλαη πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, ην δέληξν ζα παξνπζηάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε Γεληθή Γηεχζπλζε ηηο επνπηεπφκελεο Γηεπζχλζεηο ηεο θαη γηα θάζε επνπηεπφκελε Γηεχζπλζε, ηα Σκήκαηα. 42

43 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 2 Αληίζηνηρα, αλ ν ρξήζηεο είλαη πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο, ην δέληξν ζα παξνπζηάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε ηα επνπηεπφκελα Σκήκαηα. Δικόνα 3 Αλ ν ρξήζηεο είλαη πξντζηάκελνο Σκήκαηνο, ην δέληξν ζα έρεη κφλν έλα ζηνηρείν, ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Σα δέληξα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα ζηηο θφξκεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο πξντζηάκελνπο. Παίξλνπλ ηηκέο κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο set_tree ηεο βηβιηνζήθεο lib_003.pll C Δίδη πεδίυν Σα είδε ησλ πεδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή είλαη ηα εμήο: Απιά πεδία (ζηνηρεία θεηκέλνπ) Πεδία -ηαηηθέο Λίζηεο: παίξλνπλ ηηκή απφ ζηαηηθή ιίζηα Δικόνα 4 43

44 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Πεδία - Γπλακηθέο Λίζηεο: Παίξλνπλ ηηκή κέζσ κηαο νκάδαο εγγξαθψλ απφ θάπνηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, ε ιεηηνπξγία ηεο ιίζηαο θαιείηαη απφ έλα θνπκπί. Δικόνα 5 Πεδία-Σεηξαγσλίδηα Δπηινγήο (check box). Παίξλνπλ κφλν δχν ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ check box (επηιεγκέλν ή φρη). Δικόνα 6 Πεδία-Οκάδα θνπκπηψλ επηινγήο (radio buttons). Πξφθεηηαη γηα δχν ή παξαπάλσ νκαδνπνηεκέλα θνπκπηά επηινγήο, θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλε θαη κνλαδηθή ηηκή θαη γηα ηα νπνία ηζρχεη φηη κφλν έλα ηε θνξά κπνξεί λα είλαη επηιεγκέλν. Δικόνα 7 C Κπιηήπια Η πιεηνςεθία ησλ νζνλψλ ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ζην πάλσ κέξνο ππάξρεη ην ηκήκα ησλ θξηηεξίσλ, ελψ ζην θάησ κέξνο ηα κπινθ πνπ αλαθηνχλ εγγξαθέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο. Σν κπινθ ην νπνίν θηινμελεί ηα θξηηήξηα δελ είλαη κπινθ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θξηηήξηα ιεηηνπξγνχλ ζπδεπθηηθά. 44

45 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 8 Σππηθά θξηηήξηα είλαη: η δενδπική δομή πνπ παξνπζηάδεη ηα επνπηεπφκελα ηκήκαηα ηνπ πξντζηακέλνπ.(βιέπε παξάγξαθν C.1.1C ) ηο σπονικό διάζηημα : νκάδα θνπκπηψλ επηινγήο ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε αλαδήηεζε εγγξαθψλ. Οη επηινγέο είλαη: Σξέρσλ Μήλαο Σξέρνλ Σξίκελν Σξέρνλ Δμάκελν Σξέρνλ Έηνο Αλάινγα κε ηελ ελεξγνπνηεκέλε επηινγή, δχν πεδία εκεξνκεληψλ (απφ θαη έσο) πνπ βξίζθνληαη ζην κπινθ θξηηεξίσλ παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο ηηκέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο set_radio_dates ηεο βηβιηνζήθεο lib_003.pll (βιέπε παξάγξαθν C.2.1.9) ζηνλ when-radio-changed trigger ηνπ πεδίνπ. η καηάζηαζη ηων επγαζιών: είλαη κηα ζηαηηθή ιίζηα ηηκψλ πνπ παίξλεη ηξεηο δπλαηέο ηηκέο: Όιεο, Δθθξεκείο, ΟΚ (Οινθιεξσκέλεο). η καηηγοπία ηων επγαζιών: είλαη δπλακηθή ιίζηα θαη αληιεί δεδνκέλα απφ ηνλ πίλαθα Task_Cat. καθςζηέπηζη έναπξηρ και ολοκλήπωζηρ. Δίλαη ηεηξαγσλίδηα επηινγήο, ηα νπνία αλ είλαη επηιεγκέλα, ζεκαίλεη φηη νη εξγαζίεο ή νη ππνεξγαζίεο πνπ επηζηξέθνληαη έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα μεθηλήζνπλ ή/θαη λα νινθιεξσζνχλ. Σα θξηηήξηα ππνβάιινληαη κε ην θνπκπί ΟΚ, νπφηε θαη εθηειείηαη ε αλαδήηεζε, ελψ κε ην θνπκπί Απσικοποίηζη παίξλνπλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο αξρηθέο ηηκέο ηνπο. 45

46 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζέζεη θαη πην ιεπηνκεξή θξηηήξηα, επηιέγνληαο ην link Σύνθεηα Κπιηήπια, νπφηε θαη εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν, ην νπνίν πεξηέρεη ηα θξηηήξηα απηά. Σα ζχλζεηα θξηηήξηα αθνξνχλ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο, αλακελφκελεο θαη πξαγκαηηθέο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο, θαζψο θαη ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαη ιήμεο. Με ην θνπκπί ΟΚ γίλνληαη απνδεθηά ηα ζχλζεηα θξηηήξηα, ελψ κε ην θνπκπί Ακύπωζη απνξξίπηνληαη. Δικόνα 9 C Σαξινόμηζη Δγγπαθών ηελ εθαξκνγή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ησλ εγγξαθψλ ζε κπινθ πνπ αληινχλ δεδνκέλα απφ ηε βάζε θαη εκθαλίδνπλ πνιιέο εγγξαθέο ηαπηφρξνλα. Απηφ γίλεηαη κε δηπιό θιηθ πάλσ ζην πεδίν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα γίλεη ε ηαμηλφκεζε. Ο θψδηθαο πνπ πινπνηεί απηήλ ηε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ζηνλ whenmouse-doubleclick trigger ζε επίπεδν θόξκαο. Σα πεδία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηαμηλφκεζε είλαη φζα αληινχλ δεδνκέλα απεπζείαο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. C Υπυμαηικά Υαπακηηπιζηικά ηα κπινθ δεδνκέλσλ ηα νπνία αλαθηνχλ εγγξαθέο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, (κε εμαίξεζε ηα κπινθ πνπ αθνξνχλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ μερσξηζηά 46

47 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ρξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά) ηζρχνπλ νη θάησζη ρξσκαηηθνί ζπκβνιηζκνί, νη νπνίνη έρνπλ γίλεη πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε: Σα πεδία ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία έρνπλ ρξψκα θφληνπ ιεπθφ. Σα πεδία ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία έρνπλ ρξψκα θφληνπ γαιάδην. Έλαο επηπιένλ ρξσκαηηθφο ζπκβνιηζκφο είλαη ν εμήο: Αλ ην κπινθ παξνπζηάδεη πάλσ απφ κία εγγξαθέο ηαπηφρξνλα, ηφηε γηα λα θαηαιαβαίλεη ν ρξήζηεο ζε πνηα γξακκή βξίζθεηαη, αιιάδεη ην ρξψκα γξακκαηνζεηξάο θαη θφληνπ ησλ πεδίσλ ηεο ηξέρνπζαο γξακκήο κφλν. Δικόνα 10 Σερληθά, ε ιχζε δφζεθε κε ηελ θιήζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ set_item_property( block1.field1',current_row_background_color, rgb color ); set_item_property( block1.field1',current_row_foreground_color, rgb color ); γηα θάζε έλα απφ ηα πεδία ηνπ κπινθ 2 ζηνλ trigger post-query ηνπ κπινθ. C Βιβλιοθήκη Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη βηβιηνζήθεο είλαη αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ζπλαξηήζεηο ή/θαη δηαδηθαζίεο. Σα αξρεία απηά κπνξνχλ λα επηζπλαθζνχλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θφξκεο, ζηηο νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο νη ζπλαξηήζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ. ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγήζεθε ε βηβιηνζήθε lib_003.pll, ε νπνία πεξηέρεη δχν ζπλαξηήζεηο: Set_Radio_Dates. Οξίζκαηα Δηζόδνπ: Δπηινγή ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Οξίζκαηα Δμόδνπ: Ηκεξνκελία απφ, Ηκεξνκελία Έσο 2 Καλνληθά ζα έπξεπε λα θιεζεί ε set_block_property( block1, ) πνπ αληηζηνηρεί ζε φιν ην κπινθ, αιιά ζηα Windows XP Home ε ζπλάξηεζε απηή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα κε ιεηηνπξγεί θαζφινπ ην εθηειέζηκν αξρείν. Αληίζεηα, ε set_item_property δελ πξνμελεί πξνβιήκαηα. Σν πξφβιεκα απηφ δελ παξνπζηάδεηαη ζηα Windows XP Professional. 47

48 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η ζπλάξηεζε ζέηεη ηηκέο ζηα νξίζκαηα εμφδνπ αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1=ηξέρσλ κήλαο, 3=ηξέρνλ ηξίκελν, 6=ηξέρνλ εμάκελν, 12=ηξέρνλ έηνο). Καιείηαη απφ ηηο θφξκεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα θξηηήξηά ηνπο ηελ αληίζηνηρε νκάδα θνπκπηψλ επηινγήο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ηα πεδία γηα ηηο εκεξνκελίεο απφ θαη έσο. (βιέπε παξάγξαθν C.2.1.6). Set_Tree. Οξίζκαηα Δηζόδνπ : Όλνκα ρξήζηε Θέηεη ηηκέο ζηα δέληξα πνπ αθνξνχλ ηηο επηβιεπφκελεο κνλάδεο ηνπ ρξήζηεπξντζηακέλνπ (βιέπε παξάγξαθν C.2.1.4). C Αναθοπέρ ηελ εθαξκνγή νη αλαθνξέο θαινχληαη κέζα απφ ηηο θφξκεο κε ηε βνήζεηα ηεο ελζσκαησκέλεο ζπλάξηεζεο run_product. Η ζπλάξηεζε απηή έρεη ηα αθφινπζα νξίζκαηα: product: παίξλεη ηξεηο δπλαηέο ηηκέο: FORMS, GRAPHICS, REPORTS αλάινγα κε ην ηη αληηθείκελν θαιεί (θφξκα, γξάθεκα ή αλαθνξά αληίζηνηρα). module: ην φλνκα θαη ε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ πνπ θαιείηαη. commmode: ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα είλαη ζχγρξνλνο(synchronous) ή αζχγρξνλνο (ΑSYNCHRONOUS). Δπηιέρζεθε ην πξψην. execmode: ηξφπνο εθηέιεζεο. Οη επηηξεπηέο ηηκέο είλαη BATCH θαη RUNTIME. Δπηιέρζεθε ην πξψην. location: Παξάκεηξνο πνπ ππνδεηθλχεη ην πνχ βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα, ζην ζχζηεκα αξρείσλ (FILESYSTEM) ή ζηε βάζε δεδνκέλσλ (DB). Δπηιέρζεθε ην πξψην. paramlist_id / paramlist_name: ε ιίζηα παξακέηξσλ. Οη παξάκεηξνη ηεο ιίζηαο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο παξακέηξνπο ηεο αλαθνξάο. Η ιίζηα γεκίδεη κε ηελ εληνιή Add_Parameter. Η θιήζε ηεο Add_Parameter πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 48

49 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ε εμήο: Add_Parameter( θσδηθφο ιίζηαο, Όλνκα Παξακέηξνπ Αλαθνξάο',text_parameter 3 (είδνο παξακέηξνπ), <ηηκή παξακέηξνπ>). display: αθνξά ηα γξαθήκαηα. Δδψ παίξλεη ηηκή null. C.2.2 Φόπμερ Μενού Δθαπμογήρ Αξρείν: Menu Σν κελνχ ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδεηαη ζε δελδξηθή δνκή θαη φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ππάξρεη δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε απηφ. Δπνκέλσο, θάζε ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο έρεη πξφζβαζε κέζσ ηνπ κελνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμήο: Οη πξντζηάκελνη-ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο βιέπνπλ ην αθφινπζν κελνχ: Δικόνα 11 Σν κελνχ γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο (ππάιιεινη) είλαη ην αθφινπζν: 3 Η άιιε απνδεθηή ηηκή γηα απηφ ην φξηζκα είλαη data_parameter θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε παξάκεηξνο αθνξά νκάδα εγγξαθψλ. 49

50 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 12 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη δηαθνξεηηθφ κελνχ θαη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο: Δικόνα 13 Η νζφλε κελνχ είλαη ε αξρηθή νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο. Βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Menu. Γηα λα αλνίμεη κία ζπγθεθξηκέλε νζφλε, ν ρξήζηεο αξθεί λα επηιέμεη δχν θνξέο κε ην πνληίθη(double click) ην θαηάιιειν θιαδί ηνπ δέληξνπ. ηελ νζφλε απηή δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Υξεζηκνπνηείηαη απιά γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο. Αξρείν: Menu_Admin Η πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε κελνχ θαη δηθαησκάησλ ρξεζηψλ φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, κπνξεί λα αιιάμεη δπλακηθά, θαζψο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ λέεο νζφλεο ζηελ εθαξκνγή ή λα αιιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. Σε ιεηηνπξγία απηή ππνζηεξίδεη ε νζφλε menu_admin, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο πίλαθεο Πξφθεηηαη γηα κία απιή master νζφλε πνιιαπιψλ εγγξαθψλ. Βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Menu θαη Menu_User. 50

51 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ. Δικόνα 14 ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη ε δελδξηθή δνκή πνπ απεηθνλίδεη ην κελνχ σο έρεη. εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα θάζε ε δελδξηθή δνκή ππνζηεξίδεη κφλν δχν επίπεδα (θφκβνο-θιαδί). Δπηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλν θφκβν ή θιαδί ηνπ δέληξνπ ζην δεμί κέξνο θαίλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή, θαζψο θαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ κελνχ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ, θαζψο θαη πξνζζήθεο λέσλ εγγξαθψλ φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ηνπ κελνχ αιιά θαη ηνπο «δηθαηνχρνπο» ζε απηέο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο επηιέγνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο ηηκψλ. ε φ,ηη αθνξά ηηο επηινγέο κελνχ, ν ηχπνο κπνξεί λα είλαη ηίηινο ή ζηνηρείν (αληίζηνηρα ζηε δελδξηθή απεηθφληζε θφκβνο ή θιαδί). Αλ είλαη ζηνηρείν, ηφηε πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζε πνηφλ ηίηιν (θφκβν) αλήθεη, κέζσ ηνπ πεδίνπ Ανήκει Σε θαη ηεο ζπζρεηηδφκελεο κε απηφ ιίζηαο ηηκψλ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ εθηειέζηκνπ αξρείνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα πεδία απηά παξακέλνπλ θελά θαη θιεηδσκέλα. Η θφξκα δηελεξγεί ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξαθψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη δελ επηηξέπεη ηε δηαγξαθή ή ηε κεηαηξνπή ηνπ ηχπνπ ελφο θφκβνπ πνπ έρεη θιαδηά, ελψ δηαζθαιίδεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ πεδίνπ Ανήκει 51

52 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Σε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγξαθή αθνξά θιαδί ηνπ δέληξνπ. Σέινο, θαη εδψ, γηα λα αλνίμεη κία ζπγθεθξηκέλε νζφλε, ν ρξήζηεο αξθεί λα επηιέμεη δχν θνξέο κε ην πνληίθη(double click) ην θαηάιιειν θιαδί ηνπ δέληξνπ. Πξνζνρή! Πξνηείλεηαη λα έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε απηήλ ηελ νζφλε κφλν ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. C.2.3 Φόπμα Μονάδερ Αξρείν: Depts Η νζφλε βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Dept θαη επηηπγράλεη ηελ απεηθφληζε ησλ κνλάδσλ ηνπ θνξέα ζε δελδξηθή κνξθή. Δικόνα 15 ην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη ε δελδξηθή δνκή πνπ απεηθνλίδεη ηηο κνλάδεο ηνπ θνξέα θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα θάζε ε δελδξηθή δνκή ππνζηεξίδεη κφλν ηξία επίπεδα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηε ζρέζε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεχζπλζε Σκήκα. Δπηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλν θιαδί ηνπ δέληξνπ ζην δεμί κέξνο θαίλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ, θαζψο θαη πξνζζήθεο λέσλ εγγξαθψλ. Ο ηχπνο ηεο κνλάδαο κπνξεί λα είλαη Γεληθή Γηεχζπλζε 52

53 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Γηεχζπλζε Σκήκα. Αλ είλαη Γηεχζπλζε ή Σκήκα, ηφηε πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζε πνηφλ ηίηιν (θφκβν) αλήθεη, κέζσ ηνπ πεδίνπ Ανήκει Σε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πεδίν απηφ παξακέλεη θελφ. Η θφξκα δηελεξγεί ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξαθψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη δελ επηηξέπεη ηε δηαγξαθή ή ηε κεηαηξνπή ηνπ ηχπνπ κηαο κνλάδαο πνπ έρεη επνπηεπφκελεο κνλάδεο, ελψ δηαζθαιίδεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ πεδίνπ Ανήκει Σε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγξαθή αθνξά Γηεχζπλζε ή Σκήκα. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή κνλάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη. Αλαθνξά Η νζφλε θαιεί κία αλαθνξά ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη φιεο νη κνλάδεο ηνπ θνξέα ζε απεηθφληζε αληίζηνηρε ηεο δελδξηθήο δνκήο. Η κνξθή ηεο αλαθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα (G.1). Πξνζνρή! Πξνηείλεηαη λα έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε απηήλ ηελ νζφλε κφλν ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. C.2.4 Φόπμα Καηηγοπίερ Δπγαζιών Αξρείν: Tasks_Cat Πξφθεηηαη γηα κία απιή master νζφλε πνιιαπιψλ εγγξαθψλ, ζηελ νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Task_Cat. 53

54 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 16 Αλαθνξά Η νζφλε θαιεί κία αλαθνξά ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο εξγαζηψλ. Δλδεηθηηθφ ζηηγκηφηππν ηεο αλαθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα (G.2). C.2.5 Φόπμα Τπάλληλοι Αξρείν: Employees Όκνηα κε πξηλ, πξφθεηηαη γηα κία απιή master νζφλε πνιιαπιψλ εγγξαθψλ ζηελ νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Employees. 54

55 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 17 Αλαθνξά Η νζφλε θαιεί κία αλαθνξά ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη φινη νη ππάιιεινη. Δλδεηθηηθφ ζηηγκηφηππν ηεο αλαθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα (G.3). C.2.6 Φόπμα Δπγαζίερ Ανά Μονάδα Αξρείν: Tasks Γηα θάζε επηιεγκέλε κνλάδα θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, εκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο, νη ππνεξγαζίεο απηψλ θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Η νζφλε ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα. 55

56 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 18 Σν πξψην ηκήκα αθνξά ηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κνλάδα,.ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο, ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θαηεγνξία. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη θαη άιια θξηηήξηα, κέζσ ηνπ link Σύνθεηα Κπιηήπια (βιέπε παξάγξαθν C.2.1.6). Σν δεχηεξν ηκήκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θαξηέιεο. Καξηέια Δξγαζίεο. Δδψ παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Σα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηνλ πίλαθα Tasks. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο θαη κεηαβνιήο ησλ εξγαζηψλ. Η επηιεγκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη ζην ρψξν πάλσ απφ ηηο θαξηέιεο, απ φπνπ ν ρξήζηεο έρεη δηθαίσκα πινήγεζεο κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ < θαη >. Η ιεηηνπξγηθφηεηα απηή πινπνηήζεθε πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε γηα λα κελ αλαγθάδεηαη λα αιιάδεη θαξηέιεο θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα δεη ηηο ππνεξγαζίεο δηαθνξεηηθήο εξγαζίαο. Καξηέια Αλάζεζε ζε Τπαιιήινπο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θάζε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ππνεξγαζίεο, νη νπνίεο αλαηίζεληαη ζε θάπνηνλ ππάιιειν. ε απηήλ ηελ θαξηέια παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε νη ππνεξγαζίεο ηεο επηιεγκέλεο εξγαζίαο 56

57 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (πίλαθαο Emp_Tasks) θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο θαη κεηαβνιήο ησλ εγγξαθψλ. Δικόνα 19 Καξηέια ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ νινθιεξσκέλσλ θαη εθθξεκψλ εξγαζηψλ ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο. Η παξνπζίαζε ππνζηεξίδεηαη κε έλα γξάθεκα. Καξηέια πλνιηθά ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Οκνίσο, κφλν πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηε κνλάδα θαη ηηο επνπηεπφκελεο κνλάδεο ηεο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε επηιεγκέλε κνλάδα είλαη Γηεχζπλζε, ηφηε ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ ίδηα αιιά θαη ηα Σκήκαηα ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηήλ. Όηαλ ε επηιεγκέλε κνλάδα είλαη Σκήκα, ε θαξηέια απηή δελ είλαη νξαηή. 57

58 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 20 Ειδικά θέμαηα: Έλεγχοι ημεπομηνιών: Σφζν ζηελ θαξηέια Δξγαζίεο, φζν θαη ζηελ θαξηέια Αλάζεζε Αλά Τπάιιειν γίλεηαη έιεγρνο εκεξνκεληψλ. Ο έιεγρνο έρεη δχν ζθέιε. Σν πξψην αθνξά ην φηη ε εκεξνκελία πνπ ζα εηζαρζεί ζα πξέπεη λα είλαη εξγάζηκε. Απηφ πινπνηείηαη απφ ηε ζπλάξηεζε check_holiday ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Holidays (βιέπε παξάγξαθν B ). Αλ δελ είλαη εξγάζηκε, ηφηε ηίζεηαη απηφκαηα ε επφκελε εξγάζηκε εκεξνκελία. Σν δεχηεξν ζθέινο ηνπ ειέγρνπ εκεξνκεληψλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ φηη νη εκεξνκελίεο έλαξμεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ εκεξνκεληψλ ιήμεο. Αλ ζπκβαίλεη δηαθνξεηηθά, ν ρξήζηεο εηδνπνηείηαη κε ην θαηάιιειν κήλπκα. Ημεπομηνίερ έναπξηρ και λήξηρ επγαζίαρ: Δλεκεξψλνληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ησλ ππνεξγαζηψλ ηεο εξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ pr_set_task_precent θαη pr_set_task_dates ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ Package1. (βιέπε παξαγξάθνπο B θαη B αληίζηνηρα). Διάπκεια: Η δηάξθεηα ησλ ππνεξγαζηψλ ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο θαη ιήμεο. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ νη εκεξνκελίεο κε ηελ θιήζε ηεο 58

59 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ δηαδηθαζίαο set_dur ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Work_Load (βιέπε παξάγξαθν B ). Η δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζε αλζξσπνεκέξεο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ δηαξθεηψλ ησλ ππνεξγαζηψλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη. Δλεκεξψλεηαη θαηά ηελ αλάθηεζε ησλ εγγξαθψλ θαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε είλαη ε set_task_dur_exp θαη ε set_task_dur_real ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Work_Load (βιέπε παξάγξαθνπο B θαη B αληίζηνηρα). Μεηά Από, Offset: Δίλαη δχν πεδία ηνπ πίλαθα ππνεξγαζίεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε ζπζρέηηζε δχν δηαθνξεηηθψλ ππνεξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. Σν πεδίν Μεηά Από ζπλδέεηαη κε κηα ιίζηα ηηκψλ πνπ εκθαλίδεη ηηο άιιεο ππνεξγαζίεο ηεο ίδηαο εξγαζίαο. Μέζσ απηνχ δειψλεηαη κηα ζρέζε Λήμεο-Έλαξμεο (Finish to Start FS) κεηαμχ δχν ππνεξγαζηψλ. Η αλακελφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δεχηεξεο ππνεξγαζίαο ηζνχηαη κε ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξψηεο ζπλ ηηο εκέξεο πνπ νξίδεη ην πεδίν Offset. Ένδειξη ολοκλήπωζηρ: Η έλδεημε νινθιήξσζεο ηεο ππνεξγαζίαο (ζηήιε ΟΚ ) πξέπεη λα είλαη ζεηηθή (επηιεγκέλε) κφλν αλ ε πξαγκαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο έρεη ηηκή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή (κε-επηιεγκέλε). Σν ζχζηεκα αλαιακβάλεη απηφλ ηνλ έιεγρν, ν νπνίνο πινπνηείηαη ζηνλ trigger postchange ηνπ πεδίνπ Ππαγμαηική Ζμ/νία Ολοκλήπωζηρ θαη ζηνλ trigger key-commit ζην αληίζηνηρν κπινθ δεδνκέλσλ. Ποζοζηό ολοκλήπωζηρ: Σν πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην πιήζνο ησλ νινθιεξσκέλσλ ππνεξγαζηψλ ηεο πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνεξγαζηψλ ηεο. Δλεκεξψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ απφ ηε ζπλάξηεζε pr_set_task_precent ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ Package1. (βιέπε παξάγξαθν B ). Σηαηιζηικά: Οη θαξηέιεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ελεκεξψλνληαη κέζσ δχν ζπλαξηήζεσλ ηεο θφξκαο (set_stats, set_stats2). Οη ζπλαξηήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ cursors γηα λα δηαβάζνπλ απφ ηνλ πίλαθα Tasks ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σα κπινθ δεδνκέλσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ δε ζπλδένληαη κε θάπνηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, αιιά ελεκεξψλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο. 59

60 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Αλαθνξέο Σν νκψλπκν link παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Οη δηαζέζηκεο αλαθνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα είλαη νη αθφινπζεο: 1. Σξέρνπζα Δξγαζία. Παξνπζηάδεη ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαη ηηο ππνεξγαζίεο ηεο. 2. Όιεο νη Δξγαζίεο. Παξνπζηάδεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα θαη ηηο ππνεξγαζίεο απηψλ. 3. Λίζηα Δξγαζηψλ. Δκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ εξγαζηψλ πνπ πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. 4. ηαηηζηηθά. Παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ θαξηειψλ ηεο νζφλεο. Δλδεηθηηθά ζηηγκηφηππα ησλ παξαπάλσ αλαθνξψλ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα (,, θαη ). Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. C.2.7 Φόπμα Δπγαζίερ Ανά Τπάλληλο Αξρείν: Employees_Tasks Γηα θάζε επηιεγκέλε κνλάδα εκθαλίδνληαη νη ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, εκθαλίδνληαη νη ππνεξγαζίεο ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε ππάιιειν. Η νζφλε ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα. 60

61 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 21 Σν πξψην ηκήκα αθνξά ηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κνλάδα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο, ηελ θαηεγνξία θαη ηελ θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε θφξκα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη θαη άιια θξηηήξηα, κέζσ ηνπ link Σύνθεηα Κπιηήπια (βιέπε παξάγξαθν C.2.1.6). Σν δεχηεξν ηκήκα απνηειείηαη απφ ηξεηο θαξηέιεο. Καξηέια Τπάιιεινη. Δδψ παξνπζηάδνληαη νη ππάιιεινη ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο (πίλαθαο Employees). Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο θαη κεηαβνιήο ησλ εγγξαθψλ. Η επηιεγκέλε εγγξαθή παξνπζηάδεηαη θαη ζην ρψξν πάλσ απφ ηηο θαξηέιεο, απ φπνπ ν ρξήζηεο έρεη δηθαίσκα πινήγεζεο κεηαμχ ησλ εγγξαθψλ κε ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ < θαη >. Η ιεηηνπξγηθφηεηα απηή πινπνηήζεθε πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε γηα λα κελ αλαγθάδεηαη λα αιιάδεη θαξηέιεο θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα δεη ηηο ππνεξγαζίεο δηαθνξεηηθνχ ππαιιεινπ. Καξηέια Δξγαζίεο Τπαιιήινπ. Δκθαλίδεη ηηο ππνεξγαζίεο (πίλαθαο Emp_Tasks) πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ επηιεγκέλν ππάιιειν ζχκθσλα κε ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο θαη κεηαβνιήο ησλ εγγξαθψλ. εκεηψλεηαη 61

62 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ φηη νη εξγαζίεο νη νπνίεο εκθαλίδεη ε ιίζηα είλαη εθείλεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί (εμαηξείηαη ε θαηάζηαζε). Δικόνα 22 Καξηέια ηαηηζηηθά. Παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ νινθιεξσκέλσλ θαη εθθξεκψλ ππνεξγαζηψλ ηνπ επηιεγκέλνπ ππαιιήινπ. Η παξνπζίαζε ππνζηεξίδεηαη κε έλα γξάθεκα. 62

63 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 23 Ειδικά θέμαηα: Ιζρχεη φηη έρεη αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ειέγρνπο εκεξνκεληψλ, ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ, ηε δηάξθεηα, ηα πεδία Μεηά Από θαη Offset ηελ έλδεημε νινθιήξσζεο θαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο. Οκνίσο θαη εδψ, ε ζπλάξηεζε set_stats αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ κπινθ ησλ ζηαηηζηηθψλ, δηαβάδνληαο απφ ηνλ πίλαθα Emp_Tasks, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν κπινθ δελ αληιεί δεδνκέλα απεπζείαο απφ ηε βάζε. Αλαθνξέο Σν νκψλπκν link παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Οη δηαζέζηκεο αλαθνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα είλαη νη αθφινπζεο: 1. Σξέρσλ Τπάιιεινο. Παξνπζηάδεη ηνλ ηξέρνληα ππάιιειν θαη ηηο ππνεξγαζίεο ηνπ, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. 2. Όινη νη Τπάιιεινη. Όκνηα κε πξηλ, αιιά παξνπζηάδεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο. 63

64 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3. ηαηηζηηθά. Παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηειεπηαίαο θαξηέιαο ηεο νζφλεο. Δλδεηθηηθά ζηηγκηφηππα ησλ παξαπάλσ αλαθνξψλ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα (G.5). Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. C.2.8 Φόπμα Δπγαζίερ Τπαλλήλος Αξρείν: Emp_Tasks Δκθαλίδνληαη νη ππνεξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Δίλαη ε κνλαδηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε νη απινί ππάιιεινη ηνπ θνξέα. Δικόνα 24 64

65 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η νζφλε ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα αθνξά ηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ.ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο, ηελ θαηεγνξία θαη ηελ θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θφξκεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη θαη άιια θξηηήξηα, κέζσ ηνπ link Σύνθεηα Κπιηήπια (βιέπε παξάγξαθν C.2.1.6). Σν δεχηεξν ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θαξηέιεο. Καξηέια Δξγαζίεο Τπαιιήινπ. Δκθαλίδεη ηηο ππνεξγαζίεο (πίλαθαο Emp_Tasks) πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ ππάιιειν ζχκθσλα κε ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ησλ εγγξαθψλ, αιιά φρη πξνζζήθεο λέσλ ή δηαγξαθήο. Καξηέια ηαηηζηηθά. Παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ νινθιεξσκέλσλ θαη εθθξεκψλ ππνεξγαζηψλ ηνπ ππαιιήινπ. Η παξνπζίαζε ππνζηεξίδεηαη κε έλα γξάθεκα. Δικόνα 25 Ειδικά θέμαηα: Ιζρχεη φηη έρεη αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ειέγρνπο εκεξνκεληψλ, ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ, ηε δηάξθεηα, ηελ έλδεημε νινθιήξσζεο θαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο. Καη ζε απηήλ ηε θφξκα, ε ζπλάξηεζε set_stats αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ κπινθ ησλ 65

66 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ζηαηηζηηθψλ, δηαβάδνληαο απφ ηνλ πίλαθα Emp_Tasks, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν κπινθ δελ αληιεί δεδνκέλα απεπζείαο απφ ηε βάζε. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα πξνζηίζεληαη ή λα δηαγξάθνληαη νη εγγξαθέο. Η νζφλε απηή έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν γηαηί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ φινη νη ππάιιεινη ηνπ θνξέα. Δθφζνλ, ινηπφλ, νη αλαζέζεηο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο κφλν, αθαηξέζεθαλ ηα δηθαηψκαηα πξνζζήθεο θαη δηαγξαθήο εγγξαθψλ ζε απηήλ ηελ νζφλε. Δπηπιένλ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ν ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κόλν ζπγθεθξηκέλα πεδία, φπσο ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηελ έλδεημε αλ έρεη νινθιεξσζεί ε ππνεξγαζία ή φρη. Αλαθνξέο Σν νκψλπκν link παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Οη δηαζέζηκεο αλαθνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα είλαη νη αθφινπζεο: 1. Λίζηα Δξγαζηψλ. Παξνπζηάδεη ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ππάιιεινο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. 2. ηαηηζηηθά. Παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηειεπηαίαο θαξηέιαο ηεο νζφλεο. Δλδεηθηηθά ζηηγκηφηππα ησλ παξαπάλσ αλαθνξψλ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα (G.6). C.2.9 Φόπμα Γιαθεζιμόηηηα Τπαλλήλυν Αξρείν: Avail_Emp θνπφο ηεο νζφλεο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο. Γελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. 66

67 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 26 Σα θξηηήξηα (πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο) είλαη ε κνλάδα (δελδξηθή δνκή) θαη ε εκεξνκελία. Πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ζπζηήκαηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ εκεξνκελία αλ ην επηζπκεί, είηε εηζάγνληαο κηα λέα εκεξνκελία ζην αληίζηνηρν πεδίν, είηε κεηαβαίλνληαο ζηελ πξνεγνχκελε ή επφκελε εκεξνκελία κε ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ < θαη > αληίζηνηρα. Με ην θνπκπί ΟΚ εθηειείηαη ε αλαδήηεζε. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη ζε ηξεηο νκνηφκνξθεο θαξηέιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Καξηέια Γηαζέζηκνη Τπάιιεινη. Οη ππάιιεινη ηεο κνλάδαο πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγάζηκε γηα απηνχο εκέξα δελ εθηεινχλ θακία εξγαζία. Αληιεί δεδνκέλα απφ ηνπο πίλαθεο Employees, Work_Load, Holidays θαη Not_Holidays. Καξηέια Τπάιιεινη κε Δξγαζία. Οη ππάιιεινη ηεο κνλάδαο πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα εθηεινχλ θάπνηα εξγαζία. Αληιεί δεδνκέλα απφ ηνπο πίλαθεο Employees θαη Work_Load. Καξηέια Με Γηαζέζηκνη Τπάιιεινη. Οη ππάιιεινη ηεο κνλάδαο πνπ δελ εξγάδνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, είηε επεηδή έρνπλ άδεηα, είηε επεηδή ε 67

68 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ζπγθεθξηκέλε εκέξα είλαη αξγία. Αληιεί δεδνκέλα απφ ηνπο πίλαθεο Employees, Holidays θαη Not_Holidays. Ειδικά θέμαηα: Μη επγάζιμερ ημέπερ: Τπελζπκίδεηαη φηη γηα έλαλ ππάιιειν κε εξγάζηκεο ζεσξνχληαη νη εκέξεο: o πνπ είλαη αξγίεο ζηηο νπνίεο δε δνπιεχεη ν ππάιιεινο ή o ζηηο νπνίεο έρεη ν ππάιιεινο άδεηα. ΟΚ: Με ην θνπκπί ΟΚ θαιείηαη ε ζπλάξηεζε P_enter_work_load ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Work_Load (βιέπε παξάγξαθν B ), κε ηελ νπνία γίλνληαη νη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί. Αλαθνξά Η νζφλε θαιεί κία αλαθνξά κε ηελ επηινγή ηνπ νκψλπκνπ link. ην Παξάξηεκα (G.7) παξαηίζεηαη ζηηγκηφηππν ηεο αλαθνξάο απηήο. Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. C.2.10 Φόπμα ηαηιζηικά Αξρείν: Statistics ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζε αλζξσπν-εκέξεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. 68

69 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 27 Η νζφλε ρσξίδεηαη ζην ηκήκα ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Σα θξηηήξηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή κνλάδαο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη θαηεγνξίαο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη θαη άιια θξηηήξηα, κέζσ ηνπ link Σύνθεηα Κπιηήπια (βι. παξάγξαθν C.2.1.6). ην ηκήκα ησλ απνηειεζκάησλ δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θαξηέιεο. Σα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηνπο πίλαθεο Tasks θαη Emp_Tasks θαη.πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ κφλν νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο. Καξηέια Δξγαζίεο. Δκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο θαη ε αλακελφκελε θαη πξαγκαηηθή ηνπο δηάξθεηα ζε αλζξσπνεκέξεο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαη ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο. Καξηέια Αλά Τπάιιειν. Γηα θάζε ππάιιειν γηα ηηο ππνεξγαζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη εκθαλίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ αλακελφκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ δηαξθεηψλ, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ αζξνηζκάησλ θαη ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο απηήο. 69

70 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 28 Καξηέια ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Παξνπζηάδεηαη ε ίδηα πιεξνθνξία κε πξηλ, αιιά ζπλνιηθά γηα ηελ επηιεγκέλε κνλάδα. Καξηέια πλνιηθά ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Οκνίσο, κφλν πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηε κνλάδα θαη ηηο επνπηεπφκελεο κνλάδεο ηεο. Όηαλ ε επηιεγκέλε κνλάδα είλαη Σκήκα, ε θαξηέια απηή δελ είλαη νξαηή. 70

71 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 29 Ειδικά θέμαηα: Επγαζίερ: Οη εξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη κφλν νη νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο. Καπηέλα Ανά Υπάλληλο και Καπηέλερ Σηαηιζηικών: Σα κπινθ ζε απηέο ηηο θαξηέιεο δελ είλαη κπινθ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, άξα δελ αληινχλ ζηνηρεία απεπζείαο απφ ηε βάζε. Γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, ινηπφλ, θαινχληαη αληίζηνηρα νη ζπλαξηήζεηο ηεο θφξκαο set_stats_emp, set_stats_dept θαη set_stats_dept_d, νη νπνίεο αληινχλ δεδνκέλα απφ ηνπο πίλαθεο Emp_Tasks θαη Tasks. Αλαθνξέο Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ηελ επηινγή ηνπ νκψλπκνπ link. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Οη δηαζέζηκεο αλαθνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία απφ ηηο θαξηέιεο ηεο νζφλεο θαη παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα κε παξφκνηα κνξθή. Δίλαη νη αθφινπζεο: 1. Λίζηα Δξγαζηψλ 2. Λίζηα Τπαιιήισλ 3. ηαηηζηηθά 71

72 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κε πνηφλ ηξφπν ζα εκθαληζηνχλ ηα θξηηήξηα ζηελ αλαθνξά. ην Παξάξηεκα (G.8) παξαηίζεληαη ζηηγκηφηππα ησλ αλαθνξψλ απηψλ. Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. C.2.11 Φόπμα ηαηιζηικά Καθςζηέπηζηρ Αξρείν: Statistics_Delay ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο θαζπζηεξήζεηο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Δικόνα 30 72

73 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η νζφλε ρσξίδεηαη ζην ηκήκα ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Σα θξηηήξηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή κνλάδαο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη θαηεγνξίαο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη θαη άιια θξηηήξηα, κέζσ ηνπ link Σύνθεηα Κπιηήπια (βι. παξάγξαθν C.2.1.6). ην ηκήκα ησλ απνηειεζκάησλ δηαθξίλνπκε ηξεηο θαξηέιεο. Σα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο βαζίδνληαη ζηνλ πίλαθα Tasks θαη.πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Καξηέια Δξγαζίεο. Δκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο, ε αλακελφκελε θαη πξαγκαηηθή εκεξνκελία έλαξμεο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, ε αλακελφκελε θαη πξαγκαηηθή εκεξνκελία ιήμεο θαη ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά.. Καξηέια ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζπλνιηθά γηα ηελ επηιεγκέλε κνλάδα ζρεηηθά κε: ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ, ην πιήζνο ησλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ πνπ άξγεζαλ λα μεθηλήζνπλ/νινθιεξσζνχλ, ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ πνπ μεθίλεζαλ/νινθιεξψζεθαλ λσξίηεξα, ην πιήζνο ησλ εξγαζηψλ πνπ μεθίλεζαλ/νινθιεξψζεθαλ θαλνληθά θαη ηα ζρεηηθά πνζνζηά. Καξηέια πλνιηθά ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Οκνίσο, κφλν πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηε κνλάδα θαη ηηο επνπηεπφκελεο κνλάδεο ηεο. Όηαλ ε επηιεγκέλε κνλάδα είλαη Σκήκα, ε θαξηέια απηή δελ είλαη νξαηή. 73

74 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 31 Ειδικά θέμαηα: Καπηέλερ Σηαηιζηικών: Σα κπινθ ζε απηέο ηηο θαξηέιεο δελ είλαη κπινθ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, άξα δελ αληινχλ ζηνηρεία απεπζείαο απφ ηε βάζε. Γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, ινηπφλ, θαινχληαη αληίζηνηρα νη ζπλαξηήζεηο ηεο θφξκαο set_stats_dept θαη set_stats_dept_d, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πίλαθα Tasks. Αλαθνξέο Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ηελ επηινγή ηνπ νκψλπκνπ link. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Οη δηαζέζηκεο αλαθνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κία απφ ηηο θαξηέιεο ηεο νζφλεο θαη παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα κε παξφκνηα κνξθή. Δίλαη νη αθφινπζεο: 1. Λίζηα Δξγαζηψλ 2. ηαηηζηηθά Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κε πνηφλ ηξφπν ζα εκθαληζηνχλ ηα θξηηήξηα ζηελ αλαθνξά. ην Παξάξηεκα (G.9) παξαηίζεληαη ζηηγκηφηππα ησλ αλαθνξψλ απηψλ. 74

75 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. C.2.12 Φόπμα Φόπηορ Δπγαζίαρ Αξρείν: Workload ηελ νζφλε απηή εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ην θφξην εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ κνλάδσλ. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Δικόνα 32 Η νζφλε ρσξίδεηαη ζην ηκήκα ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Σα θξηηήξηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή κνλάδαο θαη ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ εθηειείηαη ε αλαδήηεζε θαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη νη 75

76 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ αξγίεο γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ην θνπκπί Απσικοποίηζη αξρηθνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα. ην ηκήκα ησλ απνηειεζκάησλ δηαθξίλνπκε ηξεηο θαξηέιεο. Σα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο αληινχληαη απφ ηνλ πίλαθα Work_Load θαη πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Καξηέια Αλά Τπάιιειν. Γηα θάζε ππάιιειν ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο εκθαλίδνληαη νη εκέξεο πνπ επηηεινχζε θάπνηα εξγαζία (εκέξεο κε εξγαζία), ην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ ππαιιήινπ γηα ην ηεζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ. εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ ππαιιήινπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ νξίδνληαη γεληθά γηα ην δηάζηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί γηα ην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ ππαιιήινπ ζπλππνινγίδνληαη νη εκέξεο άδεηαο ηνπ ππαιιήινπ θαη νη εκέξεο αξγίαο πνπ εξγάζζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καξηέια ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Γηα ηελ επηιεγκέλε κνλάδα εκθαλίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ εκεξψλ κε εξγαζία, ν κέζνο φξνο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαζψο θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο. Ο κέζνο φξνο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηεο κνλάδαο πξνθχπηεη απφ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ησλ ππαιιήισλ ηεο κνλάδαο. Δπίζεο εκθαλίδεηαη έλα γξάθεκα πίηαο πνπ απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κέζσλ φξσλ. Καξηέια πλνιηθά ηαηηζηηθά Μνλάδαο. Οκνίσο, κφλν πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηε κνλάδα θαη ηηο επνπηεπφκελεο κνλάδεο ηεο. Όηαλ ε επηιεγκέλε κνλάδα είλαη Σκήκα, ε θαξηέια απηή δελ είλαη νξαηή. 76

77 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 33 Ειδικά θέμαηα: Επγαζίερ: Οη εξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη κφλν νη νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο. ΟΚ: Με ην θνπκπί ΟΚ θαιείηαη ε ζπλάξηεζε P_enter_work_load ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Work_Load (βιέπε παξάγξαθν B ), κε ηελ νπνία γίλνληαη νη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί. Επγάζιμερ Ημέπερ: Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο εκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καπηέλα Ανά Υπάλληλο: Σν κπινθ ηεο θαξηέιαο δε δηαβάδεη απεπζείαο απφ ηε βάζε. Δλεκεξψλεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο set_stats_emp ηεο θφξκαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί cursor γηα λα αληιήζεη δεδνκέλα απφ ηνλ πίλαθα Work_Load. Σηαηιζηικά: Σα κπινθ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη κπινθ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, άξα δελ αληινχλ ζηνηρεία απεπζείαο απφ ηε βάζε. Γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, ινηπφλ, θαινχληαη αληίζηνηρα νη ζπλαξηήζεηο p_set_workload_stats_dept θαη p_set_workload_stats_dept2 ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Work_Load. (βιέπε παξαγξάθνπο B θαη B ) κέζσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο θφξκαο set_stats θαη set_stats2. 77

78 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Αλαθνξέο Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ηελ επηινγή ηνπ νκψλπκνπ link. Σα δεδνκέλα ζηηο αλαθνξέο πιεξνχλ ηα ηεζέληα θξηηήξηα. Οη δηαζέζηκεο αλαθνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα είλαη νη αθφινπζεο: 1. Απαζρφιεζε Τπαιιήινπ. Παξνπζηάδεη ζε κνξθή κήηξαο (matrix/crosstab) κε πνηεο εξγαζίεο αζρνιήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο γηα θάζε κία απφ ηηο εκέξεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ηεζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα. 2. Φφξηνο Δξγαζίαο 3. ηαηηζηηθά Οη δχν ηειεπηαίεο αλαθνξέο αληηζηνηρνχλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαξηέιεο θαη παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα κε παξφκνηα κνξθή. ην Παξάξηεκα (G.10) παξαηίζεληαη ζηηγκηφηππα ησλ αλαθνξψλ απηψλ. Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. C.2.13 Φόπμα Απγίερ και Άδειερ Αξρείν: Holidays Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ αξγηψλ θαη ησλ αδεηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Holidays. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Η νζφλε ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ην ηκήκα ησλ θξηηεξίσλ θαη ζην θάησ νη εγγξαθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αθνξνχλ αξγίεο ή άδεηεο. 78

79 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 34 Αξγίεο Με ην άλνηγκα ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη νη αξγίεο γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, επηιέγνληαο θάπνην άιιν θνπκπί επηινγήο, ή βάδνληαο ηηκέο ζην πιαίζην Έηορ-Ζμεπομηνίερ. Παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ εθηειείηαη ε αλαδήηεζε θαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη νη αξγίεο γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ην θνπκπί Απσικοποίηζη αξρηθνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα. Η δεκηνπξγία λέσλ αξγηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: Ο πξψηνο είλαη λα εηζάγεη απεπζείαο ζην ζχζηεκα ν ρξήζηεο κηα αξγία, εηζάγνληαο κηα λέα εγγξαθή ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη απηνκαηνπνηεκέλνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην link Γημιοςπγία Απγιών, νπφηε θαη εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ην έηνο γηα ην νπνίν επηζπκεί λα εηζαρζνχλ νη αξγίεο. 79

80 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 35 Με ην θνπκπί Γημιοςπγία θαιείηαη ε ζπλάξηεζε p_add_holidays ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Holidays (βιέπε παξάγξαθν B ) θαη εηζάγνληαη απηφκαηα νη εμήο αξγίεο γηα ην επηζπκεηφ έηνο ζην ζχζηεκα: αββαηνθχξηαθν Υξηζηνχγελλα Πξσηνρξνληά 2ε Μέξα Υξηζηνπγέλλσλ 28ε Οθησβξίνπ 25ε Μαξηίνπ Γεθαπεληαχγνπζηνο Σν θνπκπί Έξοδορ θιείλεη ην παξάζπξν Γεκηνπξγίαο Αξγηψλ. Άδεηεο Γηα λα εκθαληζηνχλ νη άδεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ρξήζηεο αξθεί λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν θνπκπί επηινγήο ζην πιαίζην Αξγίεο/Άδεηεο. Παξαηεξνχκε φηη ηψξα ε δελδξηθή δνκή πνπ απεηθνλίδεη ηα επνπηεπφκελεο απφ ηνλ πξντζηάκελν κνλάδεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ελεξγνπνηνχληαη. Δπηπιένλ ην link Γημιοςπγία Απγιών δελ είλαη πιένλ νξαηφ θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ην link Γημιοςπγία Αδειών. Ο ρξήζηεο επηιέγεη κνλάδα απφ ηε δελδξηθή δνκή θαη παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ εθηειείηαη ε αλαδήηεζε θαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νη άδεηεο ησλ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηιεγκέλε κνλάδα. Αλ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα δεη ηηο άδεηεο ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο, ηφηε επηιέγεη ηνλ ππάιιειν απφ ηε ιίζηα ηηκψλ ζην πιαίζην Υπάλληλορ θαη παηά μαλά ην θνπκπί 80

81 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΟΚ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ηηκψλ εκθαλίδεη κφλν απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο. Δικόνα 36 Η δεκηνπξγία λέσλ αδεηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: Ο πξψηνο είλαη λα εηζάγεη απεπζείαο ζην ζχζηεκα ν ρξήζηεο κηα άδεηα, εηζάγνληαο κηα λέα εγγξαθή ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ειέγρεηαη απφ ην ζχζηεκα αλ ε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία έρεη δεισζεί σο αξγία θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ην θαηάιιειν κήλπκα. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη απηνκαηνπνηεκέλνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην link Γημιοςπγία Αδειών, - κφλν φηαλ έρεη επηιέμεη ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν, αιιηψο ην ζχζηεκα ηνλ εηδνπνηεί κε ην θαηάιιειν κήλπκα- νπφηε θαη εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν επηζπκεί λα εηζαρζνχλ νη άδεηεο γηα ηνλ επηιεγκέλν ππάιιειν. 81

82 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Δικόνα 37 Με ην θνπκπί Γημιοςπγία θαιείηαη ε ζπλάξηεζε p_add_holidays_emp ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Holidays (βιέπε παξάγξαθν B ) θαη εηζάγνληαη απηφκαηα νη άδεηεο, ελψ κε θνπκπί Έξοδορ θιείλεη ην παξάζπξν Γεκηνπξγίαο Αδεηψλ. Γηα λα εκθαληζηνχλ μαλά νη αξγίεο, αξθεί ε αιιαγή ηεο επηινγήο ζην πιαίζην Αξγίεο/Άδεηεο. Αλαθνξέο Η νζφλε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θιήζεο αλαθνξψλ. Η αλαθνξά πνπ ζα θιεζεί εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ζην πιαίζην Αξγίεο/Άδεηεο : 1. Δξγάζηκεο Ηκέξεο. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε ε επηινγή Αξγίεο. Δκθαλίδεη ηηο εξγάζηκεο εκεξνκελίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα θξηηήξηα. 2. Δξγάζηκεο Ηκέξεο Τπαιιήινπ. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε ε επηινγή Άδεηεο. Δκθαλίδεη ηηο εξγάζηκεο εκεξνκελίεο γηα ηνλ επηιεγκέλν ππάιιειν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα θξηηήξηα. Καη νη δχν αλαθνξέο θαηά ηελ θιήζε ηνπο εθηεινχλ ηε ζπλάξηεζε p_find_workdays ηνπ παθέηνπ δηαδηθαζηψλ P_Holidays (βιέπε παξάγξαθν B ). Δλδεηθηηθά ζηηγκηφηππα ησλ αλαθνξψλ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα (G.11). Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. 82

83 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ C.2.14 Φόπμα Δπγάζιμερ Απγίερ Αξρείν: Not_Holidays Παξνπζηάδεη ηηο αξγίεο ηηο νπνίεο εξγάζζεθε ν θάζε ππάιιεινο. Βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα Not_Holidays. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ εγγξαθψλ. Έρεη παξεκθεξή ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηελ πξνεγνχκελε νζφλε, θαζψο θαη απηή ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ην ηκήκα ησλ θξηηεξίσλ (πάλσ κέξνο) θαη ην ηκήκα ησλ εγγξαθψλ (θάησ κέξνο). Δικόνα 38 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνλ ίδην ηξφπν κε πξηλ. Η δελδξηθή δνκή απεηθνλίδεη ηα επνπηεπφκελεο απφ ηνλ πξντζηάκελν κνλάδεο, ελψ παξάιιεια ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο. Αθνχ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα επηζπκεηά θξηηήξηα, παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ εθηειείηαη ε αλαδήηεζε θαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη νη εξγάζηκεο αξγίεο γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ επηιεγκέλε κνλάδα ή ηνλ επηιεγκέλν ππάιιειν. Με ην θνπκπί Απσικοποίηζη αξρηθνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα. 83

84 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Αλαθνξέο Η νζφλε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θιήζεο αλαθνξάο πνπ αθνξά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ ππαιιήινπ. Δίλαη ε ίδηα αλαθνξά πνπ θαιείηαη απφ ηελ νζφλε Αξγίεο/Άδεηεο. Πξνζνρή! Η ζπγθεθξηκέλε νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνπο πξντζηακέλνπο κνλάδσλ. 84

85 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ D ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ D.1 Δγκαηάζηαζη Δθαπμογήρ Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κε ηελ νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή (2-tier ή 3-tier)(βιέπε παξάγξαθν A.3). ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ε Oracle βάζε δεδνκέλσλ θαη ν Oracle Developer Suite ζηνλ server 4 (εθφζνλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλα). Αλάινγα κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ζα επηιεγεί, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Client-server (2-tier) αξρηηεθηνληθή: ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ηκήκα ηνπ Oracle Developer Suite, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ηα εθηειέζηκα αξρεία. Όζνλ αθνξά ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο, γηα λα απνθεπρζεί ε αληηγξαθή ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θάζε ρξήζηε (θαζψο απηή ε ηαθηηθή θάλεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο δπζθνιφηεξε), πξνηείλεηαη λα αληηγξαθνχλ ηα αξρεία (εθηειέζηκα θαη κε) ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο Application Server. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα ζηα αξρεία, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θαλέλα, πιελ ηνπ menu.fmx, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπαίλνπλ ζηελ εθαξκνγή. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν λα αληηγξαθεί ηνπηθά ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ. ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα path_table ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ θαηάιιεια. 3-tier αξρηηεθηνληθή: Σα αξρεία ηεο εθαξκνγήο (εθηειέζηκα θαη κε) ζα πξέπεη λα αληηγξαθνχλ ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο Application Server. ηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εγθαηαζηαζεί ην java plugin ζηνλ browser. Η αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη θαη πάιη ην menu.fmx. 4 εκεηψλεηαη φηη ε Oracle 10g Express δελ είλαη ζπκβαηή κε ην Oracle Developer Suite 6i, νπφηε ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ν ζπλδπαζκφο απηφο. 85

86 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ε θάζε πεξίπησζε, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο σο stand-alone είλαη ηα αθφινπζα: 1. Γεκηνπξγία λέαο βάζεο δεδνκέλσλ (πξναηξεηηθφ βήκα). 2. Γεκηνπξγία tablespace MY_USERS. 3. Γεκηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα έρεη δηθαηψκαηα γηα δεκηνπξγία πηλάθσλ, φςεσλ, ππξνδνηεηψλ, παθέησλ δηαδηθαζηψλ. 4. Γεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θεληξηθνχ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 5. Δηζαγσγή εγγξαθήο ζηνλ πίλαθα Path_Table. Τπελζπκίδεηαη φηη ζα ιεθζεί ππφςηλ κφλν ε εγγξαθή κε θσδηθφ 1. Σν φλνκα ηνπ θάζε path ζα πξέπεη λα ηειεηψλεη κε ην \. 6. Αληηγξαθή ησλ αξρείσλ θνξκψλ (fmb,fmx), κελνχ (mmb,mmx) θαη αλαθνξψλ (rdf) ζηνλ Application Server θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαδξνκή πνπ ππνδεηθλχεη ν πίλαθαο Path_Table Αληηγξαθή ησλ αξρείσλ γξαθεκάησλ (odg) θαη βηβιηνζήθεο (pll) ζηηο default δηαδξνκέο ζηνλ Application Server. Γηα ηα γξαθήκαηα είλαη ε..\orant\bin 6 θαη γηα ηε βηβιηνζήθε ε..\orant\forms Γεκηνπξγία ινηπψλ ρξεζηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ε θάζε ρξήζηε εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλσλχκσλ. 9. Δηζαγσγή εγγξαθψλ ζηνπο πίλαθεο Holiday_Types, Menu. 10. Δηζαγσγή εγγξαθψλ ζηνλ πίλαθα Menu_Users. Μπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 11. Γεκηνπξγία εγγξαθψλ ζηνλ πίλαθα Depts. Μπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 12. Γεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ κε ηνπο ρξήζηεο ππαιιήισλ ζηνλ πίλαθα Employees. Μπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 13. Δλεκέξσζε ηνπ πίλαθα Depts κε ηνπο πξντζηάκελνπο θάζε κνλάδαο. Μπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 14. Γεκηνπξγία Αξγηψλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Μπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 5 To icon Folder-Opened.ico ζα πξέπεη λα αληηγξαθεί επίζεο ζην ίδην path κε ηηο θφξκεο. 6 Σα γξαθήκαηα επίζεο ζα πξέπεη λα αληηγξαθνχλ θαη ζην..\orant\forms60. 86

87 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 15. Γεκηνπξγία Αδεηψλ Τπαιιήισλ θαη κε-εξγάζηκσλ αξγηψλ. Πξνηείλεηαη λα γίλεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. D.2 Γιαλειηοςπγικόηηηα με άλλα Πληποθοπιακά ςζηήμαηα ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξζεθαλ ηα βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο αλ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο stand-alone.όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο (βιέπε παξάγξαθν A.1), ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ή/θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα βήκαηα δηαθέξνπλ. Αο εμεηάζνπκε πξψηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Σα βήκαηα 1 έσο θαη 10 είλαη ηα ίδηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο εμήο: Η ελεκέξσζε ησλ εγγξαθψλ ζηνπο πίλαθεο Employees, Depts, Holidays, Not_Holidays ζα γίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πξνηεηλφκελνη ηξφπνη είλαη: sql scripts πνπ ζα εηζάγνπλ ηηο εγγξαθέο ζηνπο πίλαθεο κε ηε βνήζεηα ηνπ SQL Loader. Η κέζνδνο απηή πξνυπνζέηεη φηη ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη πξψηα λα εμαρζνχλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο ζε text κνξθή (π.ρ. csv). sql scripts πνπ ζα εηζάγνπλ απεπζείαο ηηο εγγξαθέο ζηνπο πίλαθεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ άιινπ ζρήκαηνο. Αλ ην ζρήκα βάζεο ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα database links. Σα sql scripts πνπ αθνξνχλ ηνπο πίλαθεο Employees, Depts αξθεί λα ηξέμνπλ άπαμ, δεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ζηα δεδνκέλα απηά είλαη ζπάληεο, νπφηε νη πίλαθεο δε ρξεηάδνληαη ζπρλή ελεκέξσζε. Σα sql scripts, φκσο, πνπ αθνξνχλ ηηο άδεηεο (πίλαθαο Holidays) ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη αζπλέπεηα ζηηο εγγξαθέο ησλ αδεηψλ. Σν πξφβιεκα απηφ ιχλεηαη, θαζψο ε Oracle παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκέλεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κέζσ ηνπ Oracle Scheduler. 87

88 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Η πεξίπησζε ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα λα ελζσκαησζεί ζε ήδε ππάξρνλ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, πξνυπνζέηεη φηη ην ήδε ππάξρνλ Π πξέπεη λα είλαη δεκηνπξγεκέλν απφ ην ίδην εξγαιείν αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (θαη θπζηθά φηη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ είλαη Oracle). Αλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα είλαη ρηηζκέλν ζε έθδνζε ηνπ Oracle Developer Suite κεηαγελέζηεξε ηεο 6i, ηφηε πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη migration ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο. Καηά ηα άιια, ηα βήκαηα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη δε ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ νη εγγξαθέο ζηνπο πίλαθεο Menu θαη Menu_Users, αθνχ ε εθαξκνγή ζα ελζσκαησζεί ζην κελνχ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα, ζα πξέπεη ην άιιν ζχζηεκα λα νξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ ζα απαγνξεχνπλ ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ρξεζηψλ ζε θφξκεο ηεο εθαξκνγήο. D.3 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ ηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαθέξνληαη νη πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο εθαξκνγήο. 1. Η πξψηε επέθηαζε αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν ππνεξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην ζχζηεκα ζηελ ηξέρνπζα έθδνζή ηνπ ππνζηεξίδεη ηε ζρέζε Λήμεο-Έλαξμεο (Finish to Start FS). ε επφκελε έθδνζε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίδεη επηπιένλ θαη άιιεο ζρέζεηο, γηα παξάδεηγκα: Λήμεο-Λήμεο (Finish to Finish FF) θαη Έλαξμεο-Έλαξμεο(Start to Start SS). 2. ηηο ππνεξγαζίεο ε αλακελφκελε θαη ε πξαγκαηηθή δηάξθεηα ππνινγίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο. Μία αθφκα επέθηαζε κπνξεί λα αθνξά ην αληίζηξνθν: Απφ ηε δηάξθεηα λα ππνινγίδνληαη νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ζα πξέπεη λα δειψλεηαη πνηα ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα γηα θάζε ππνεξγαζία. 3. Οη θαηεγνξίεο εξγαζηψλ κειινληηθά ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, έηζη ψζηε θάζε κνλάδα λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. 88

89 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 4. Μία επηπιένλ επέθηαζε αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ησλ εξγαζηψλ φρη κφλν ζε αλζξσπνεκέξεο αιιά θαη ζε αλζξσπνψξεο. Βέβαηα, ην εγρείξεκα απηφ απαηηεί επηπξφζζεηνπο πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο, θαζψο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνχλ νη σξηαίεο άδεηεο θαη νη ππεξσξίεο. 5. Σέινο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο νζφλεο θαη αλαθνξέο πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 89

90 ΔΠΙΛΟΓΟ E ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ελφο θνξέα. Η εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε αθνινπζεί ηε θηινζνθία ησλ client/server εθαξκνγψλ. Παξέρεηαη, σζηφζν, ε δπλαηφηεηα γηα κεηαηξνπή ηεο ζε εθαξκνγή ηξηψλ επηπέδσλ (3-tier). Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ θαη ζηεξίδεηαη ζε έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ηε κελ βάζε δεδνκέλσλ ε ηερλνινγία ηεο Oracle RDBMS, γηα ηε δε αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε ε ηερλνινγία Oracle Developer Suite. Σν απνηέιεζκα απνηειεί κηα εθαξκνγή ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ, θαζψο παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ εξγαζηψλ, παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ππαιιήινπο. Ιθαλνπνηεί, επίζεο, ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο, θαζψο ππνζηεξίδεη θαη πινπνηεί ηε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα είλαη εξγνλνκηθφ, απιφ, θαη εχρξεζην, θαη έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ λα ην εληάμνπλ εχθνια ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. Σαπηφρξνλα, πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο (Management Information System), ελζσκαηψλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζπζηέξεζε θαη δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ. Απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ κνλάδσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο standalone, αιιά θαη λα επηθνηλσλήζεη ή αθφκα θαη λα ελζσκαησζεί ζε ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ επηπιένλ απαηηήζεηο ηνπ θνξέα. 90

91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ F ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αζεκαθόπνπινο Α. (2006), Γιασείπιζη Σςζηημάηων Βάζεων Γεδομένων, ΔΓΓ Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο, Αζήλα Κηνπληνύδεο Δ. (2000), Μεθοδολογίερ Ανάλςζηρ και Σσεδιαζμού Πληποθοπιακών Σςζηημάηων, Δθδ. Μπελνπ (2 ε Έθδνζε), Αζήλα Κόιιηαο Ι. (1991), Βάζειρ Γεδομένων, ηνκ. 1 & 2, Δθδ. πκκεηξία, Αζήλα Κνύιαο Π. (2006), Παποςζίαζη Σύγσπονος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Σσεζιακήρ Βάζηρ Γεδομένων, ΔΓΓ Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο, Αζήλα Μηανύιεο Γ. (2006), Ανάλςζη & Σσεδιαζμόρ ΠΣ ζηον Γημόζιο Τομέα, ΔΓΓ Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο, Αζήλα Υάιαξεο Ι. & θνπξιάο Υ. (2006), Τεσνολογίερ Πληποθοπιακών Σςζηημάηων, ΔΓΓ Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο, Αζήλα Oracle Corp. (2006), Oracle Application Development Framework Developer s Guide, 10g Release 3 ( ), B Oracle Corp. (2006), Oracle Database Administrator s Guide, 10g Release 2 (10.2), B Oracle Corp. (2006), Oracle Database Concepts, 10g Release 2 (10.2), B Oracle Corp. (2005), Oracle Database SQL Reference, 10g Release 2 (10.2), B Oracle Corp. (2005), Oracle Database PL/SQL User's Guide and Reference, 10g Release 2 (10.2), B Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe (1994) Fundamentals of Database Systems, 2nd Edition, Benjamin/Cummings Smith G.S. (2004), Business Statistics and Decision Making, Prentice Hall Turbane E. (2004), Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice Hall 91

92 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΡΗΙΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

93 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ G ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηηγκηφηππα ησλ αλαθνξψλ. G.1 Μονάδερ G.2 Καηηγοπίερ Δπγαζιών 93

94 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ G.3 Τπάλληλοι G.4 Δπγαζίερ Ανά Μονάδα Παξάζπξν επηινγήο αλαθνξάο 94

95 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Σξέρνπζα εξγαζία/όιεο νη εξγαζίεο Λίζηα εξγαζηψλ 95

96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ηαηηζηηθά G.5 Δπγαζίερ Ανά Τπάλληλο Παξάζπξν Δπηινγήο Αλαθνξψλ. 96

97 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Σξέρσλ Τπάιιεινο/Όινη νη Τπάιιεινη ηαηηζηηθά 97

98 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ G.6 Δπγαζίερ Τπαλλήλος Οζφλε Δπηινγήο Αλαθνξψλ Λίζηα Δξγαζηψλ 98

99 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ηαηηζηηθά G.7 Γιαθεζιμόηηηα Τπαλλήλυν 99

100 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ G.8 ηαηιζηικά Οζφλε επηινγήο αλαθνξάο Λίζηα Δξγαζηψλ 100

101 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Λίζηα Τπαιιήισλ ηαηηζηηθά 101

102 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ G.9 ηαηιζηικά Καθςζηέπηζηρ Οζφλε επηινγήο αλαθνξάο Λίζηα Δξγαζηψλ 102

103 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ηαηηζηηθά G.10 Φόπηορ Δπγαζίαρ Οζφλε επηινγήο αλαθνξάο 103

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #3 Structured Query Language - SQL

MySQL Εργαστήριο #3 Structured Query Language - SQL MySQL Εργαστήριο #3 Structured Query Language - SQL Τν πιηθό πξνέξρεηαη από δηαθάλεηεο ηνπ Δ. Καηζίθαξνπ (http://infolab.cs.unipi.gr/people/katsikaros/) ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε ζεξκά Νίθνο Γηαηξάθνο Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα