ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α/Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 1.1 ΓΔΝΗΚΑ 1.2 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 2.1 ΓΔΝΗΚΑ 2.2 ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΚΑΗ Ζ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 2.3 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΔΝΗΚΑ 3.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΗΣΗΔ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 3.3 ΣΑ ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν ΒΑΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν ΜΔΣΡΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΡΟΥΑΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 5.1 ΓΔΝΗΚΑ 5.2 ΜΔΣΡΑ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 5.3 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ν ΠΡΟΣΑΔΗ 6.1 ΓΔΝΗΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ (Οδνί πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ κε απφθαζε Ννκάξρε σο θχξηεο ή κνλαδηθέο θνηλνηηθέο νδνί)

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ή ΤΝΟΦΖ) Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε νη επί ηφπνπ έιεγρνη - απηνςίεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Ζ έξεπλα ηεο νκάδαο θαηέιεμε ζε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο ειιείςεηο απηνχ. Γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζην Δζληθφ, Δπαξρηαθφ θαη Κνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ, πξνηείλνληαη θάπνηα γεληθά βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη ηα επηθίλδπλα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ, ε νκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε ζε πξνηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο. Αθνινχζεζε ζήκαλζε επί ράξηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ζεκείσλ πνπ ρξίδνπλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. Σέινο, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζήο ηνπ.

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ, ε επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα αηπρήκαηα θαζψο θαη ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ ρξίδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θπξίσο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ αιιά θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ. Γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε: 1.- Οη επί ηφπνπ έιεγρνη, απηνςίεο, θαηαγξαθή θαη θσηνγξάθεζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα αηπρήκαηα ζεκείσλ 2.- Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην ηεο θάζε νδνχ. 3.- Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε Οδνχ 4.- Υαξηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ απεηθνλίδεη ην Οδηθφ Γίθηπν. 5.- Σν αξρείν αηπρεκάησλ ηεο Σξνραίαο ηνπ Ν. Σξηθάισλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ ζπζζψξεπζεο αηπρεκάησλ ηόρνο κε ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ είλαη λα απνηειέζεη ε εξγαζία απηή ηελ απαξρή θαη ην ππφβαζξν κηαο δηαξθνχο θαηαγξαθήο, παξαθνινχζεζεο θαη επέκβαζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ αλαδηνξγάλσζεο. Έηζη, κε ηελ ζπκβνιή ηνπο ζα εμαζθαιηζηεί ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ ζην βαζκφ πνπ απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο απηφ είλαη εθηθηφ.

5 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο "ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ" ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο "ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ" 1.1 ΓΔΝΗΚΑ ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε θαηάηαμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ηεξάξρεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (ηνπ Δζληθνχ, ηνπ Δπαξρηαθνχ θαη ησλ ραξαθηεξηδνκέλσλ κε απφθαζε Ννκάξρε θχξησλ ή κνλαδηθψλ Κνηλνηηθψλ νδψλ) ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ (εζληθφ, επαξρηαθφ) θαζψο θαη θνηλνηηθφ (κφλν νη θχξηεο ή κνλαδηθέο νδνί) απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ Οδηθνχο άμνλεο θαηά θαηεγνξία απηψλ νη νπνίνη ζεκεηψλνληαη ζην Υάξηε_1: ΔΘΝΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ χκθσλα κε ηελ αξ. Πξ. Γ.Μ.Δ.Ο./ ε./ν./1308/ /φδκ 30 Β/ Απφθαζε, ην Δζληθφ νδηθφ δίθηπν θαηαηάζζεηαη ζε Βαζηθφ (Πξσηεχνλ), Γεπηεξεχνλ θαη Σξηηεχνλ ζηα παξαθάησ ηκήκαηά ηνπ: Α) Γεπηεξεύνλ Δζληθό νδηθό δίθηπν 1.- Ζ Δ.Ο. 6 Βφινο Α.Κ. Βειεζηίλνπ Λάξηζα Σξίθαια (κέζσ βφξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο) Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα Μέηζνβν Ησάλληλα Ζγνπκελίηζα θαη ε ελσηηθή νδφο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενχζα. 2.- Ζ Δ.Ο. 15 Γέθπξα Μνπξγθάλη Γξεβελά- Μπάξα Νεάπνιε (κέζσ λέαο ράξαμεο) Γηζπειηφ Καζηνξηά Σξίγσλν Άγηνο Γεξκαλφο 3.- Ζ Δ.Ο 30 ζην ηκήκα Ν. Μνλαζηήξη νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια Πχιε Διάηε Πεξηνχιη. Β) Σξηηεχνλ Δζληθφ νδηθφ δίθηπν 1.- Ζ Δ.Ο. 26 Διαζζφλα Γεζθάηε ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Ο Ζ Δ.Ο 30 ζην ηκήκα Πεξηνχιη Βνπξγαξέιη - Άξηα. Δθηφο ησλ παξαπάλσ νδψλ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ην 1996, κεηέπεηηα θαηαζθεπάζηεθε ε Οδηθή Παξάθακςε Μεγαινρσξίνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο ηκήκα ηνπ Γεπη. Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ κε αξ. 6 Βόινο Α.Κ. Βειεζηίλνπ Λάξηζα Σξίθαια Καιακπάθα ζχκθσλα κε ηελ Αξ Πξ. Γ.Μ.Δ.Ο./ ε./ν./78/ θαη ε ζπλδεηήξηα νδφο κεηαμχ ησλ Δ.Ο Σξηθάισλ Λαξίζεο θαη Σξηθάισλ Καξδίηζεο, ε νπνία αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο σο ηκήκα ηνπ Δζληθνχ νδηθνχ Γηθηχνπ ρσξίο φκσο λα έρεη ραξαθηεξηζηεί. ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Σν επαξρηαθφ δίθηπν ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ δηαθξίλεηαη ζε Πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ ζχκθσλα κε ηελ αξ. Πξ. Γ.Μ.Δ.Ο. /ε.ν./ /φδκ 293 Β/ Απφθαζε θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηά ηνπ:

7 Α) Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν. 1.- H κε αξ. 1 Δπαξρηαθή νδόο: Σξίθαια Κξελίηζα θαη Ληφπξαζν Αγξειηά Κξελίηζα Αξδάλη Βάληα (Πιάηαλνο) - Διιελφθαζηξν Ληφπξαζν. 2.- Ζ κε αξ. 2 Δπαξρηαθή νδόο: Πχιε (δηαζη. Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ Άξηαο) ηνπξλαξέτθα Βαζχξξεπκα Μεζνρψξα Γηαζηαχξσζε Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ- Άξηαο 3.- Ζ κε αξ. 3 Δπαξρηαθή νδόο: Απφ δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλφ γέθπξα Μνπξγθάλη κέρξη ην 36 ν ρικ. ηεο Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ Ησαλλίλσλ 4.- Ζ κε αξ. 4 Δπαξρηαθή νδόο : Απφ ηελ επαξρ. Οδφ 11- Καζηαληά Κξαληά - Σξία πνηάκηα Γέθπξα Γαξδηθίνπ (κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ- Άξηαο) 5.- Ζ κε αξ. 5 Δπαξρηαθή νδόο: Καιακπάθα - Κνληζθφο πξνο Διαζζφλα απφ ην 16 ν ρικ. ηεο Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ δηα Γεξαθαξίνπ Λνγγάο. 6.- Ζ κε αξ. 6 Δπαξρηαθή νδόο: Καιακπάθα - Καζηξάθη Η. Μνλή Μεηεψξσλ κε δηαθιάδσζε πξνο Η.Μ. Αγίνπ ηεθάλνπ δηαζη. Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Καιακπάθαο. 7.- Ζ κε αξ. 7 Δπαξρηαθή νδόο: Γεσξγαλάδεο (δηαζη. Δζλ. Οδνχ Σξηθάισλ-Λαξίζεο) Οηραιία Κξήλε Γηάζειιν. 8.- Ζ κε αξ. 8 Δπαξρηαθή νδόο: Κεξακίδη Φαξθαδφλα Παλαγίηζα Γξηδάλν Μεγ. Διεπζεξνρψξη (ην εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ ηκήκα ηεο νδνχ Μπινγνχηζα Σζηφηη (Φαξθαδφλα) Παιακάο. Β) Γεπηεξεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν: (χκθσλα κε ην Β.Γ. 44/ ΦΔΚ 47/ ) 1.- Ζ Αξ. 1 Κξελίηζα Παιαηφππξγνο - Αγξειηά. 2.- Ζ Αξ. 3 Σξίθαια Μηθξφ Κεθαιφβξπζν αξαθίλα κέρξη ηεο Δζλ. νδνχ Σξηθάισλ- Καιακπάθαο. 3.- Ζ Αξ. 4 Σξίθαια Μεγάια Καιχβηα πξνο Λαδαξίλα κέρξη Μνπδάθη. 4.- Ζ Αξ. 5 Παξαπφηακνο Βαιηηλφ Μεγάξρε απφ Δζλ. νδφ Σξηθάισλ- Άξηαο. 5.- Ζ Αξ. 6 Παιαηνκνλάζηεξν πξνο Μνπδάθη. 6.- Ζ Αξ. 7 Πχιε Πηαιεία Βαιηηλφ δηα Γνχζηθνπ θαη Γνξγνγχξη. 7.- Ζ Αξ. 8 Πχιε Φήθε Παξαπφηακνο απφ επαξρ. νδφ 7 ζε επαξρ. νδφ Ζ Αξ. 10 Μνζρφθπην Πνιπλέξη πξνο Σεηξάθσκν κέρξη Βνπιγαξέιη απφ 44 ν ρικ. Πξση. επαξρ. νδνχ κε αξ Ζ Αξ. 11 Πεξηνχιη ρξπζνκειηά έσο δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλφ Ζ Αξ. 12 Υξπζνκειηά Παιαηνρψξη Ζ Αξ. 14 Κξαληά - Καηάθπην Υαιίθη Ζ Αξ. 15 Κνξπθή πξνο Θενδσξηαλά απφ Δζλ. νδφ Σξηθάισλ- Άξηαο Ζ Αξ. 17 Θεφπεηξα Ρίδσκα Βάληα Ζ Αξ. 19 Μεηέσξα Βιαράβα Καιχβηα (Καιιηζέα) απφ Πξση. επαξρ. νδφ κε αξ. 6 έσο Πξση. επαξρ. νδφ Ζ Αξ. 20 Γέθπξα Μνπξγθάλη Ομχλεηα Αγλαληηά απφ 7 ν ρικ. νδνχ Γέθπξαο Μνπξγθάλη Γξεβελψλ.

8 16.- Ζ Αξ. 21 Ομχλεηα πξνο Καηαθχγη (Καιιηζέα) θαη Κξαληά Γξεβελψλ Ζ Αξ. 22 Γέθπξα Παιαηφραλν Καινκνίξα Νέα Κνπηζνχθιηαλε (Παλαγία) απφ ππ αξίζκ. 4 Πξση. επαξρ. νδνχ δηα Μαηνλεξίνπ Ακπεινρσξίνπ θαη Μαιαθαζίνπ κέρξη Δζληθήο νδνύ Σξηθάισλ Ησαλλίλσλ Ζ Αξ. 23 Νέα Κνπηζνχθιηαλε (Παλαγία) πξνο Κξαληά Γξεβελψλ απφ 64 νπ ρικ κέρξη Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ Ησαλλίλσλ Ζ Αξ. 24 ίλνπ Κεξαζηά (Κεξαζνχια) Σζνχθα (Φσηεηλφ) Γεξαθάξη απφ Δζληθήο νδνχ Γέθπξαο Μνπξγθάλη Γεζθάηεο θαη δηα Μαπξειίνπ κέρξη Πξση. επαξρ. νδνχ κε αξ Ζ Αξ. 27 Βφξηαλε (Αριαδνρψξη) Γξηδάλν Ζ Αξ. 28 Γηαθιάδσζε πξνο θεπάξη θαη Βιαράβα απφ Δζληθή νδφ Γέθπξα Μνπξγθάλη Γεζθάηεο. ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΟΗ (Οδνί πνπ ζπλδένπλ ην Δζληθό ή ην επαξρηαθό νδηθό δίθηπν κε νηθηζκνύο θαη ραξαθηεξίζηεθαλ κε απόθαζε Ννκάξρε σο θύξηεο ή κνλαδηθέο θνηλνηηθέο νδνί) 1.- Ζ κε Αξ.Πξ. 5834/86 Απφθαζε Αλαγλψξηζε θνηλνηηθήο νδνχ ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ Βιάραο ηεο θνηλφηεηαο Διάηεο κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ Άξηαο. 2.- Ζ κε Αξ.Πξ. 4088/90 Απφθαζε Αλαγλψξηζε θνηλνηηθήο νδνχ Μεγάξρεο Καινλεξίνπ. 3.- Ζ κε Αξ.Πξ. 4731/90 Απφθαζε Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηελ θνηλφηεηα Μεγ. Κεθαιφβξπζνπ κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ Καιακπάθαο. 4.- Ζ κε Αξ.Πξ. 5816/91 Απφθαζε Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο Λεπηνθαξπά σηήξα, Ράμα- Ρίδσκα. 5.- Ζ κε Αξ.Πξ. 2289/92 Απφθαζε Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο Γηπφηακν θαη Ρφγγηα κε ηελ αξ. 3 Δπαξρηαθή νδφ Σξηθάισλ Κεθαιφβξπζν αξαθίλα - Δζληθή νδφ Σξηθάισλ Καιακπάθαο. 6.- Ζ κε Αξ.Πξ. 5015/93 Απφθαζε Αλαγλψξηζε σο θνηλνηηθή νδφ, ηελ νδφ Γφκθνη- Παιαηνκνλάζηεξν. Σν Δζληθφ νδηθφ δίθηπν ζπληεξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ θαη πληεξήζεσο Έξγσλ (ΓΔΔ), Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία πληήξεζεο ηνπ Οδηθνχ δηθηχνπ κε έδξα ηε Λάξηζα ελψ ε ζπληήξεζε ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ν.Α. Σξηθάισλ. Σέινο ε Οκάδα Δξγαζίαο δελ αζρνιήζεθε θαζφινπ κε ην αγξνηηθφ θαη ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν, ην νπνίν παξαιακβάλεη ρακειφηεξν θπθινθνξηαθφ θφξην θαη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε. Καηαγξάθεθαλ φκσο νξηζκέλα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ κε ην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ δίθηπν ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο θαζφζνλ εκπιέθνληαη, δηαζηαπξψλνληαη ή εθθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζε απηφ, ρσξίο θακία πξνδηαγξαθή ζχλδεζεο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ ηεξάξρεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ν. Σξηθάισλ ήηαλ ε παξαθάησ:

9 Απηνςία απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ, ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο νδνχ ζε κνξθή πίλαθα γηα θάζε θαηεγνξία νδηθνχ δηθηχνπ θαη θάζε νδφ μερσξηζηά. (Παξάξηεκα Η, ΗΗ, ΗΗΗ) Δληνπηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηεο θάζε νδνχ θαη θσηνγξάθεζε απηψλ. Καηαγξαθή ησλ αηπρεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (απφ ην 2001 έσο ην 2005) απφ ηα δειηία ζπκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γλζεο Σξηθάισλ/ Σκήκα Σξνραίαο (Σα ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗV). ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ, θαη αμηνιφγεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν αηπρεκάησλ. Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο πκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ πξφθιεζε ησλ αηπρεκάησλ. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ήκαλζε επί ράξηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ζεκείσλ πνπ ρξίδνπλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. (Υάξηεο_2,3)

10 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο "ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ " ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο "ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ" 2.1 ΓΔΝΗΚΑ Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο κεηά απφ απηνςίεο ζην εμεηαδφκελν εζληθφ, επαξρηαθφ θαη Κνηλνηηθφ δίθηπν, πξνέβεζαλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ κεγεζψλ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχν ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζε κνξθή πίλαθα αλά νκάδα νκνεηδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γηα θάζε νδφ μερσξηζηά. Σέινο, έθξηλαλ ζθφπηκε ηε θσηνγξάθεζε ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ λνκνχ, ηα νπνία ρξίδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο απφ πιεπξάο ππεξεζηψλ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΚΑΗ Ζ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ Σν πιάηνο ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 8-10κ ελψ ηνπ θαηαζηξψκαηνο κεηαμχ ησλ 10-12κ. Όζνλ αθνξά ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, απηφ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αθνινπζεί ηελ ηππηθή δηαηνκή Ε (6/7,50), κε εμαίξεζε νξηζκέλα απνκαθξπζκέλα νξεηλά ηκήκαηα θαζψο θαη ηκήκαηα ηα νπνία δηέξρνληαη απφ νηθηζκνχο θαη παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν πιάηνο νδνχ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ηππηθήο δηαηνκήο. Δμεηάδνληαο ην εζληθφ, επαξρηαθφ θαη θνηλνηηθφ (κνλαδηθφ ή θχξην) νδηθφ δίθηπν ζην Ννκφ Σξηθάισλ, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη αζθαιηνζηξσκέλν θαη φηη ε θαηάζηαζή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ θαιήο θαη πνιχ θαιήο. Δηδηθφηεξα ην νδηθφ δίθηπν πνπ δηαηξέρεη ην πεδηλφ ηκήκα ηνπ λνκνχ, δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ φπνπ ζεκεηψλνληαη δπζρεξή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ράξαμεο ιφγσ κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, πξνβιήκαηα επζηάζεηαο εδάθνπο (θαηαπηψζεηο, θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο), θζνξψλ ηνπ (ιαθθνχβεο, ξσγκέο αζθαιηνηάπεηα), ζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Απφ ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν πνπ δηεμήρζε γηα θάζε νδφ θαη αλά δηαθξηηά ηκήκαηα νκνεηδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηεγξάθεζαλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: πνπ νθείινληαη ζηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ (Πεδνδξφκηα - εξείζκαηα, αλάπνδεο θιίζεηο ζε νξηδνλη/θέο θακπχιεο, θφκβνη, ζηελφηεηα ρψξνπ γεξπξψλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζηελ αζηάζεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζε θαθνηερλίεο (Καζηδήζεηο, θαηνιηζζήζεηο, πηψζεηο βξάρσλ, ξσγκέο, ιαθθνχβεο) πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ζήκαλζεο (ηεζαία αζθαιείαο, θηγθιηδψκαηα γεθπξψλ, πηλαθίδεο (Πιεξνθ/θέο, Ρπζκηζηηθέο, Δπηθηλδπλφηεηαο ), νξηνδείθηεο, Υηνλνδείθηεο, δηαγξάκκηζε ) ειεθηξνθσηηζκνχ θαη έιιεηςεο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. πλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ είλαη: Αλεπάξθεηα ζρεδηαζκνχ/πξνζαξκνγήο γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θακππιψλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο νδνχ Έληνλε εηεξνγέλεηα γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα Αλεπάξθεηα/αζάθεηα ζρεδηαζκνχ ηζφπεδσλ δηαζηαπξψζεσλ

12 εξεηζκάησλ Αλεπάξθεηα ζηεζαίσλ αζθαιείαο Αλεπάξθεηα ζήκαλζεο (Πιεξνθνξηαθέο, ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη Πηλαθίδεο έλδεημεο επηθίλδπλσλ ) Οξηνδείθηεο, ρηνλνδείθηεο Αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ γεθπξψλ Σνπηθά πξνβιήκαηα νξαηφηεηαο Γηα θάζε νδφ θαηαγξάθεθαλ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο, ην κήθνο ηεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχ, ηνπ θζαξκέλνπ θαη ην κήθνο ηνπ ρσκαηφδξνκνπ. Σα ζπλνιηθά κήθε αλά θαηεγνξία νδηθνχ δηθηχνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Πίλαθαο 1: Μήθνο νδηθνχ δηθηχνπ ζην Ννκφ Σξηθάισλ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΟΓΟΤ (ρικ.) ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΑΦΑΛΣ/ΝΖ ΟΓΟΤ (ρικ.) ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΦΘΑΡΜΔΝΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΥΧΜΑΣΟΓΡΟΜΟ Τ (ρικ.) (ρικ.) 1.Κχξην νδηθφ δίθηπν (α+β) 815,15 745,10 48,55 70,05 α. Δζληθφ νδηθφ δίθηπν (α.1+α.2+α.3) 268,75 256,75 7,55 12,00 1. Πξσηεχνλ 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Γεπηεξεχνλ 189,10 189,10 3,00 0,00 3. Σξηηεχνλ 79,65 67,65 4,55 12,00 β. Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (β.1+β.2) 546,40 488,35 41,00 58,05 1. Πξσηεχνλ 223,85 220,35 20,35 3,50 2. Γεπηεξεχνλ 322,55 268,00 20,65 54,55 2. Κνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν (θχξηεο ή κνλαδηθέο θνηλνηηθέο νδνί) 24,10 23,00 0,10 1,10 ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ην νδηθφ δίθηπν πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. ην λνκφ Σξηθάισλ δηέξρεηαη ε Δ. Ο. 6 Βφινο Α.Κ. Βειεζηίλνπ Λάξηζα Σξίθαια (κέζσ βφξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο) Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα Μέηζνβν Ησάλληλα Ζγνπκελίηζα κήθνπο 114,50 ρικ, ε Δ.Ο. 30 ζην ηκήκα Ν. Μνλαζηήξη νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια Πχιε Διάηε Πεξηνχιη Βνπξγαξέιη - Άξηα κήθνπο 108,65 ρικ, ε Δ. Ο. 15 Γέθπξα Μνπξγθάλη Γξεβελά- Μπάξα Νεάπνιε (κέζσ λέαο ράξαμεο) Γηζπειηό Καζηνξηά Σξίγσλν Άγηνο Γεξκαλόο, κήθνπο 19,40 ρικ., ε Δ. Ο. 26 Διαζζόλα Γεζθάηε ζπλάληεζε κε ηελ Δ.Ο 15 κήθνπο 23,50 ρικ. Ο Ννκφο Σξηθάισλ δηαηξέρεηαη απφ ζπλνιηθφ κήθνο θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δζληθνχ θαη επαξρηαθνχ) 815,15 ρηιηνκέηξσλ. Απφ απηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, δειαδή ηα 546,40 ρικ. (67,03%) είλαη ην Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη ηα ππφινηπα 268,75 ρικ. (32,97%),.απνηεινχλ ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν.

13 Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ννκνχ αλέξρεηαη ζε 745,10 ρικ θαη έλα κέξνο απφ απηφ 48,55 ρικ. ρξεηάδεηαη άκεζε επηζθεπή ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ παξνπζηάδεη. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 7,55 ρικ. εζληθήο νδνχ θαη 41,00 ρικ. επαξρηαθήο νδνχ. εκεηψλεηαη αθφκε, φηη ππάξρεη έλα ηκήκα κήθνπο 70,05 ρικ. Υσκαηόδξνκνπ ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα βαηφηεηαο θαη. ρξεηάδεηαη δηαπιάηπλζε θαη αζθαιηφζηξσζε. Αλαθέξεηαη ηέινο, φηη επηπιένλ ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ππάξρνπλ ζπλνιηθά 24,10 ρικ. θνηλνηηθήο νδνχ ραξαθηεξηδφκελε σο θχξηα ή κνλαδηθή θνηλνηηθή νδφο απφ ηα νπνία 1,10 ρικ ρξεηάδεηαη θαηαζθεπή θαη αζθαιηφζηξσζε Πξφθεηηαη γηα ηελ Κνηλνηηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ Βιάραο ηεο θνηλφηεηαο Διάηεο κε ηελ Δζληθή νδφ Σξηθάισλ Άξηαο. Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ κε ηνπο λνκνχο Άξηαο, Γξεβελψλ, Ησαλλίλσλ Καξδίηζαο θαη Λαξίζεο απηή γίλεηαη κέζσ αζθαιηνζηξσκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη θαιή, κε εμαίξεζε ην ηκήκα ηεο Δ. Ο Σξηθάισλ - Άξηαο κεηά ηελ Γέθπξα Αιεμίνπ κέρξη πξηλ ηνλ νηθηζκφ Αξκαηνιηθνχ κήθνπο 12,00 ρικ. πεξίπνπ, ην νπνίν είλαη ρσκαηφδξνκνο θαη ρξίδεη κεγάιεο θιίκαθαο δηαπιάηπλζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ράξαμεο (Πίλαθαο 2). Πίλαθαο 2: χλδεζε ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ κε ηηο έδξεο ησλ φκνξσλ Ννκψλ ΠΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ (ρικ.) Άξηα 220 Γξεβελλά 92 Ησάλληλα 151 Καξδίηζα 26 Λάξηζα 61 Γεληθά ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ θξίλεηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. Γηα ηε βειηίσζε, σζηφζν, ηεο βαηφηεηαο θπξίσο νξηζκέλσλ νδηθψλ ηκεκάησλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη δηαπιάηπλζεο ησλ νδνζηξσκάησλ ζε αξθεηά ζεκεία, θαζψο θαη ηνπνζέηεζεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζήκαλζεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηνίρνη αληηζηήξημεο θαη λέεο γέθπξεο ή επεθηάζεηο παιαηψλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.

14 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 2.3 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

15 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

16 Οδηθόο άμνλαο Σξηθάισλ Λαξίζεο - Σκήκα ηεο Δ.Ο. 6 Βόινο Α.Κ. Βειεζηίλνπ Λάξηζα Σξίθαια (κέζσ βόξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πόιεο) Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα Μέηζνβν Ησάλληλα Ζγνπκελίηζα θαη ε ελσηηθή νδόο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενύζα. Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Φαλεξσκέλε Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_1 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Πεηξόπνξν Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) Καθή ζπκβνιή ηεο νδνχ πξνο Πεηξφπνξν κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο δεκνηηθήο νδνχ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_2 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Πεηξσηό Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_3

17 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Οηραιία, Κξήλε, Αριαδνρώξη & Γάζειιν Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) Φ_4 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Κινθνηό Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_5 Υ.Θ ε δηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Κξήλε, Αριαδνρώξη & Γάζειιν. Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) Καθή ζπκβνιή ηεο νδνχ πξνο Κξήλε κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο δεκνηηθήο νδνχ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_6

18 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Εάξθν θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζε δηακνξθσκέλν θφκβν ζηελ Δ.Ο. Φ_7 Υ.Θ Γέθπξα Πελεηνύ πνηακνύ (όξηα λνκώλ Σξηθάισλ & Λαξίζεο) Μηθξφ πιάηνο ηεο Δ.Ο. ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο ζηνλ Πελεηφ πνηακφ Φ_8 Πεξηθεξεηαθή Δζληθή Οδφο Λαξίζεο Καιακπάθαο - Σκήκα ηεο Δ.Ο. 6 Βφινο Α.Κ. Βειεζηίλνπ Λάξηζα Σξίθαια (κέζσ βφξεηαο θαη Αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο) Καιακπάθα- γέθπξα Μνπξγθάλη - Καηάξα Μέηζνβν Ησάλληλα Ζγνπκελίηζα θαη ε ελσηηθή νδφο Δ.Ο. 6 θαη Δ.Ο. 20 πνπ δηαζρίδεη ηελ Διενχζα. Υ.Θ Γηαζηαχξσζε αξηζηεξά κε Γεκνηηθή νδφ θαη δεμηά κε αγξνηηθή νδφ (Φ_1, Φ_2) Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαύξσζεο (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο.) Καθή ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο νδνύ πξνο ζπλνηθία Οκόλνηα κε ηελ Δ.Ο. ρσξίο νξαηόηεηα ιόγσ ππεξύςσζεο ηεο Δ.Ο. θαη ύπαξμεο εκπνδίσλ (ζηύινη, θσηεηλέο πηλαθίδεο) Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (αξηζηεξά πξνο ζπλνηθία Οκόλνηα) Φ_1

19 Υ.Θ Γηαζηαχξσζε αξηζηεξά κε Γεκνηηθή νδφ θαη δεμηά κε αγξνηηθή νδφ Καθή ζπκβνιή ηεο αγξνηηθήο νδνύ πνπ νδεγεί ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε ηελ Δ.Ο. ρσξίο νξαηόηεηα, ιόγσ ππεξύςσζεο ηεο Δ.Ο. θαη ιόγσ ινμόηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο αγξνηηθήο νδνύ. Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (δεμηά πξνο Φπιαθέο Σξηθάισλ) Φ_2 Υ.Θ Γηαζηαχξσζε κε νδφ πξνο Αλάιεςε Καθή ζπκβνιή ηεο νδνύ πξνο Αλάιεςε κε ηελ Δ.Ο. ιόγσ κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο θαη ινμόηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο αγξνηηθήο νδνύ Πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (Πξνο νηθηζκό Σξίθθεο, Δθθι. Αλάιεςεο) Φ_3

20 Οδηθόο άμνλαο Σξηθάισλ Καξδίηζεο- Σκήκα ηεο Δ.Ο. 30 Ν. Μνλαζηήξη νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια Πύιε Διάηε Πεξηνύιη. Υ.Θ ε Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Αγ. Κπξηαθή & Μ. Καιύβηα Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ δηαγξάκκηζε ζηε δηαζηαχξσζε Καθή ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_1 Υ.Θ ε Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Αγ. Κπξηαθή, Μ. Καιύβηα & αξηζηεξά πξνο Λόγγν Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ δηαγξάκκηζε ζηε δηαζηαχξσζε Καθή ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_2 Υ.Θ ε Γηαζηαύξσζε δεμηά πξνο Αγ. Κπξηαθή & αξηζηεξά πξνο Γιίλνο Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ δηαγξάκκηζε ζηε δηαζηαχξσζε Καθή ζήκαλζε Πιεξνθνξηαθψλ Πηλαθίδσλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ Φ_3 Υ.Θ Γέθπξα Πελεηνύ πνηακνύ (όξηα λνκώλ Σξηθάισλ & Καξδίηζεο ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο (πιάηνο 6,5 κ) Καθφ νδφζηξσκα θαη θαθή πιεπξηθή δηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ ζηε γέθπξα δηαγξάκκηζε ζηε γέθπξα ζήκαλζε επηθίλδπλσλ, νιηζζεξφηεηα Φ_4

21 Οδηθόο άμνλαο Σξηθάισλ - Άξηαο Σκήκα ηεο Δ.Ο. 30 Ν. Μνλαζηήξη νθάδεο (κέζσ παξάθακςεο) Καξδίηζα (κέζσ αλαηνιηθήο παξάθακςεο) -Σξίθαια Πύιε Διάηε Πεξηνύιη Υ.Θ Κόκβνο <<Υαξά>> Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο., έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ησλ θακππιψλ Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο εξείζκαηα) δηαγξάκκηζεο ζηε δηαζηαχξσζε ειεθηξνθσηηζκνχ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο Φ_1 Υ.Θ Κόκβνο πξνο ηνπξλαξέτθα Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο., Μεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο Δπαξ. Οδνχ) Καθή ζπκβνιή ηνπ Πξ. Δπαξρ. νδηθνχ δίθηπν κε αξ.2 κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ Δπηθίλδπλε ζηξνθή, έιιεηςε νξαηφηεηαο ζηε δηαζηαχξσζε ειεθηξνθσηηζκνχ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο Φ_2 Υ.Θ Δπηθίλδπλε ζηξνθή ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ Δπηθίλδπλε ζηξνθή Φ_3 Υ.Θ Καζίδεζε ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 700κ - Καζίδεζε ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ θαζίδεζε νδνχ Φ_4

22 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Βιάρα Καθή ζπκβνιή ηνπ Κνηλ. νδηθνχ δηθηχνπ κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο νδνχ πξνο Βιάρα πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο: (Πξνο Βιάρα) ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ επηθίλδπλνο ειηγκφο ζηελ Δ.Ο., νιηζζεξφηεηα ) Φ_5 Υ.Θ Καζίδεζε Αλεπαξθέο πιάηνο νδνχ ζηελ θακπχιε Μηθξή αθηίλα θακππιφηεηαο Φ_6 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Υξπζνκειηά (Φ_7, Φ_8) Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε ζηε δηαζηαχξσζε (ρσξίο εξείζκαηα) πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (πξνο Υξπζνκειηά, Αεδφλα, Παιαηνρψξη Φ_7 Φ_8

23 Υ.Θ Δπηθίλδπλε ζηξνθή ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ επηθίλδπλε ζηξνθή Φ_9 Υ.Θ Πηψζε βξάρσλ ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ - πηψζε βξάρσλ Φ_10 Υ.Θ ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 1500κ Φ_11 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Πύξξα Καθή ζπκβνιή ηεο νδνχ πξνο Πχξξα κε ηελ Δ.Ο. ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ - δηαζηαχξσζε πξνο Πχξξα δηαγξάκκηζεο ζηε δηαζηαχξσζε Φ_12

24 Υ.Θ Πηψζε βξάρσλ ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ - επηθίλδπλε ζηξνθή, πηψζε βξάρσλ Φ_13 Υ.Θ Πηψζε βξάρσλ ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ - πηψζε βξάρσλ Φ_14 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Άγην Νηθόιαν Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Αγ. Νηθφιαν κε ηελ Δ.Ο. ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο θαη κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο ηεο νδνχ πξνο Αγ. Νηθφιαν (θαηεθνξηθή νδφο) δηαγξάκκηζεο Φ_15 Υ.Θ Δπηθίλδπλε ζηξνθή Αλάπνδε θιίζε ζηελ θακπχιεο ηεο νδνχ ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ - επηθίλδπλε ζηξνθή Φ_16

25 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Αζπξνπόηακν Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Γαξδίθη κε ηελ Δ.Ο. Σξηθάισλ -Άξηαο θαη ηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο ηεο νδνχ πξνο Γαξδίθη Καθή Πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε (κηθξή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνο Γαξδίθη) ζηεζαίσλ αζθαιείαο δηαγξάκκηζεο Φ_17 Υ.Θ Γέθπξα Αιεμίνπ ζην νδφζηξσκα ζε κήθνο 200κ δηαγξάκκηζεο Φ_18 Υ.Θ Δίζνδνο νηθηζκνύ Αξκαηνιηθνύ ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο κήθνπο 12,00 ρικ.) Φ_19 Υ.Θ Γέθπξα Μεζνρώξαο - Γηαζηαύξσζε κε Πξ. Δπαξρ. Οδό κε αξ. 2 ''ηνπξλαξετθα Βαζύξξεπκα Μεζνρώξα'' ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο) Φ_20

26 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Αεηό πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο (πξνο Αεηφ) δηαγξάκκηζεο Φ_21 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Παρηνύξη ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο) Καθή πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε (κηθξή πηλαθίδα πξνο Παρηνχξη) δηαγξάκκηζεο Φ_22 Υ.Θ ήξαγγα ηελή νδφο (Υσκαηφδξνκνο) Αλεπαξθήο ειεθηξνθσηηζκφο ζήξαγγαο Φ_23 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Λαθίλα δηαγξάκκηζεο ζε λέν νδφζηξσκα Φ_24

27 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Κνξπθή Οδφο ππφ θαηαζθεπή Φ_25 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Νεξατδα Οδφο ππφ θαηαζθεπή Φ_26 Υ.Θ Όξηα λνκώλ Σξηθάισλ & Άξηαο Φ_27

28 Δ.Ο Σξηθάισλ - Γξεβελώλ - Γέθπξα Μνπξγθάλη Γξεβελά- Μπάξα Νεάπνιε (κέζσ λέαο ράξαμεο) Γηζπειηό Καζηνξηά Σξίγσλν Άγηνο Γεξκαλόο Υ.Θ Γεθπξάθη Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε Αληηθαηάζηαζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην γεθπξάθη ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο δηαγξάκκηζε

29 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΑΚΟ ΖΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΖ ΚΑΝΔΛΛΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΡΗΕΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ ΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ

30 Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 1 - Δπαξρηαθή νδόο : Σξίθαια Κξελίηζα θαη Ληόπξαζν Αγξειηά Κξελίηζα Αξδάλη Βάληα (Πιάηαλνο) - Διιελόθαζηξν Ληόπξαζν. Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε Πεξηθεξεηαθή νδό Σξηθάισλ-Καιακπάθαο Κφκβνο ππφ θαηαζθεπή Φ_1 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε Γεπη. Δπαξρ. νδό κε αξ. 1 Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο, επηβξάδπλζεο) δηαγξάκκηζε ζηε δηαζηαχξσζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ Φ_2 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό Υατδεκέλεο - Παιαηάλνπ θαη κε αγξνηηθή νδό πξνο Γήπεδν Αξδαλίνπ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ (Πξνο Υατδεκέλε, Πιάηαλν & γήπεδν Αξδαλίνπ) Φ_3 Υ.Θ Δίζνδνο νηθηζκνύ Πιαηάλνπ ηελή νδφο ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ Πιαηάλνπ δηαγξάκκηζε Φ_4

31 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε ζηνλ νηθηζκό Πιαηάλνπ δηαγξάκκηζε εληφο ηνπ νηθηζκνχ Πιαηάλνπ ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ Φ_5

32 Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 2 - Δπαξρηαθή νδόο : Πύιε (δηαζη. Δζληθήο νδνύ Σξηθάισλ Άξηαο) ηνπξλαξετθα Βαζύξακκα Μεζνρώξα Γηαζηαύξσζε Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ- Άξηαο Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε Δ.Ο. Σξηθάισλ-Άξηαο Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία θφκβνπ (έιιεηςε ισξίδαο αλακνλήο θαη επηβξάδπλζεο ζηελ Δ.Ο., κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο Δπαξ. Οδνχ) Καθή ζπκβνιή ηνπ Πξ. Δπαξρ. νδηθνχ δηθηχνπ κε αξ.2 κε ηελ Δ.Ο ιφγσ ινμφηεηαο ηεο ράξαμεο Φ_1 αξηζηεξή ζηξνθή γηα ηνπξλαξέτθα, Μεζνρψξα), έιιεηςε νξαηφηεηαο ζηε δηαζηαχξσζε Αλεπαξθήο θσηηζκφο Φ_2 Υ.Θ ηελή Γέθπξα γηα Λνγγηέο Φ_3 Φ_4

33 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Άγην Πξνθόπην Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Παιαηνθαξπά Φ_5 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Πεηξνρώξη Δπηθίλδπλε δηαζηαχξσζε Φ_6 Υ.Θ Γέθπξα ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο (ζηελή γέθπξα) δηαγξάκκηζεο Φ_7 Υ.Θ Αξρή δξόκνπ γηα ήξαγγα ζήκαλζε δηαγξάκκηζεο Φ_8

34 Υ.Θ Θέζε Γθξόπαο ήξαγγα Γθξφπαο (ππφ θαηαζθεπή) Φ_9 Υ.Θ Γηαδoρηθέο ζηξνθέο (δηαδνρηθέο ζηξνθέο), κεησκέλε νξαηφηεηα Φ_10 Υ.Θ Καζίδεζε θαηάληε ηεο νδνύ

35 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε Γεπη. Δπαξρ. Οδό κε αξ. 10 πξνο Μνζρόθπην Φ_11 Υ.Θ ήξαγγα Αλεπαξθήο θσηηζκφο ζηε ζήξαγγα Φ_12 Υ.Θ Παιηά γέθπξα ηελφηεηα ρψξνπ γέθπξαο (ζηελή γέθπξα) δηαγξάκκηζεο Φ_13

36 Πξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν κε αξ. 3 - Δπαξρηαθή νδφο : Απφ δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλφ γέθπξα Μνπξγθάλη κέρξη ην 36ν ρικ. ηεο Δζληθήο νδνχ Σξηθάισλ Ησαλλίλσλ Υ.Θ Γηαζηαχξσζε κε Πξ. Δπαξρ. Οδηθφ δίθηπν κε αξ. 4 ''Καζηαληά Κξαληά - Σξία πνηάκηα Γέθπξα Γαξδηθίνπ'' Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαύξσζεο ιόγσ έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ησλ θακππιώλ Καθή πιεπξηθή δηακόξθσζε νδώλ (ρσξίο εξείζκαηα) δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο ζηε δηαζηαύξσζε Φ_1 Υ.Θ ηελή γέθπξα Πελεηνχ πνηακνχ ηελόηεηα ρώξνπ γέθπξαο ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ (ζηελή γέθπξα) δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο Φ_2

37 Πξσηεύνλ Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν κε αξ. 4 - Δπαξρηαθή νδόο : Από ηελ επαξρ. Οδό 11- Καζηαληά Κξαληά - Σξία πνηάκηα Γέθπξα Γαξδηθίνπ (κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο Δζλ. Οδνύ Σξηθάισλ- Άξηαο) Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε Γεπη. Δπαξρ. Οδηθό δίθηπν κε αξ.11 Πεξηνύιη Υξπζνκειηά έσο δηαθιάδσζε πξνο Κιεηλό Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαζηαχξσζεο ιφγσ έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ησλ θακππιψλ Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο εξείζκαηα) δηαγξάκκηζεο ζηε δηαζηαχξσζε Φ_1 Υ.Θ Γηαζηαύξσζε κε νδό πξνο Διάθη Καθή πκβνιή ηεο νδνχ πξνο Διάθη κε ηελ Πξ. Δπαξ. Οδφ κε αξ. 4 ρσξίο νξαηφηεηα ιφγσ έιιεηςεο αλαγθαίνπ πιάηνπο ζηελ θακπχιε ηεο νδνχ πξνο Διάθη Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο εξείζκαηα) Καθή ζήκαλζε (κηθξή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πξνο Διάθη), δηαγξάκκηζεο ζηε δηαζηαχξσζε ζηε δηαζηαχξσζε Φ_2 Υ.Θ Γηαθιάδσζε κε νδό πξνο Μαηνλέξη Πξνβιεκαηηθή γεσκεηξία δηαθιάδσζεο κε κεησκέλε νξαηφηεηα ιφγσ ηνπ ζηελέκαηνο ηεο νδνχ (γέθπξα) θαη ηεο χπαξμεο εκπνδίσλ (δέληξα) Καθή πιεπξηθή δηακφξθσζε νδψλ (ρσξίο εξείζκαηα) ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ - ζηέλεκα νδνχ δηαγξάκκηζεο ζηε δηαζηαχξσζε Φ_3 Υ.Θ Δπηθίλδπλεο ζηξνθή ζήκαλζεο επηθίλδπλσλ Δπηθίλδπλε ζηξνθή δηαγξάκκηζεο Φ_4

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ

Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Λεπηέξεο Απγελάθεο Βνπιεπηήο ΝΓ Ζξαθιείνπ Αμίδεη λα ζώζνπκε κηα αλζξώπηλε Εσή Σξνραία αηπρήκαηα, βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην νδηθό δίθηπν ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ θαη ελίζρπζε ηεο ηερλεηήο αζηπλόκεπζεο Ζξάθιεην,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε

ΠΡΟΛΟΓΟ. Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009. Κσλζηαληία Μπξνπδηψηε ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νδνχ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

δηαρείξηζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ε πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Κηιθίο

δηαρείξηζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ε πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Κηιθίο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Αλάπηπμε βάζεο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ε πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Κηιθίο Δπηκέιεηα εξγαζίαο Μπάξκπα Διέλε Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα