Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων"

Transcript

1 Ελευθερία Παγούνη Σει.: Fax: Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ (BPR) Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ ζηε Γηνίθεζε Πνηόηεηαο Επαγγελματική Εμπειρία Ηνύλ έσο ζήκεξα Σύμβουλος Ποιότητας Advanced Quality Services Ltd. ρεδηαζκόο, Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο, Δθπαίδεπζε & Δζσηεξηθόο Έιεγρνο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ζηηο αθόινπζεο εηαηξείεονξγαληζκνύο: Αγξνηηθή Βηνκεραληθή Μαθεδνλίαο Α.Δ. (Μέινο Οκίινπ TOTTIS) Παξαγσγή Αξηνζθεπαζκάησλ (ISO 9001:1994 & HACCP) ΔΡΓΟΜΠΔΣΟΝ Μαθεδνλίαο Α.Μ.Δ.Σ.Β.Δ. Παξαγσγή θαη εκπνξία έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο (ISO 9002:1994) ΔΛΒΗΚΛΗΜΑ Α.Β.Δ.Δ. Καηαζθεπή ζπζηεκάησλ ςύμεο/θαηάςπμεο ηξνθίκσλ, θιηκαηηζκόο βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ISO 9001:1994) Γήκνο Μπηηιήλεο (ISO 9002:1994) πλεηαηξηζκόο Φαξκαθνπνηώλ Θεζζαινλίθεο (Τ.ΦΑ ΠΔ) Γηαθίλεζε Φαξκαθεπηηθώλ θαη Παξαθαξκαθεπηηθώλ εηδώλ (ISO 9001:2000) ICAP A.E. Δηαηξία Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ, Δθδόζεσλ θαη πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ (ISO 9001:1994) ΠΑΠΑΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΑ ΑΒΔΔ Παξαγσγή αγξνρεκηθώλ πξντόλησλ (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) ΘΡΑΣΔΞ Α.Δ. (Μέινο Οκίινπ Πιαζηηθώλ Θξάθεο) Καηαζθεπή εηδηθώλ βηνκεραληθώλ ζάθσλ (ISO 9001:2000) ΓΗΚΣΤΟ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΧΝ KOSMOCAR (VW & AUDI) (ISO 9001:2000) ΔΓΔΚΑΣ Α.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δηαηξεία Καηαζθεπώλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ Έξγσλ (ISO 9001:2000) ΚΣΗΡΗΟΓΟΜΖ Α.Σ.Δ.Β.Δ. Καηαζθεπέο Ηδησηηθώλ θαη Γεκόζησλ Έξγσλ (ISO 9001:2000) ΓΗΑΣΑΖ Α.Δ. Βηνκεραληθέο Καηαζθεπέο θαη Δγθαηαζηάζεηο Καηαζθεπή Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (ISO 9001:2000) ΠΟΣΟΠΟΗΪΗΑ ΓΟΪΓΑ ΑΒΔΔ - Παξαγσγή ζπζθεπαζία - ηππνπνίεζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, εκπνξία λεξώλ, αλαςπθηηθώλ, πξντόλησλ δπζνπνηίαο θαη αιθννινύρσλ πνηώλ (ΔΛΟΣ 1416) ΒΔΛΣΑΛ Α.Δ. - Παξαγσγή πζθεπαζία Σππνπνίεζε θαη Δκπνξία Μηγκάησλ Αξηνπνηίαο θαη Εαραξνπιαζηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο Πξντόλησλ Αιεύξσλ (ISO 9001:2000 & ΔΛΟΣ 1416) CV Παγούνη_ doc Page 1 of 5

2 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΔΠ ΖΠΔΗΡΟΤ (ISO 9001:2000 & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ISO 9001:2000) ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ (ISO 9001:2000 & Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα) ALPHA BETA ROTO S.A. Τιηθά πζθεπαζίαο (ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 & BRC) KLT ENERGY A.E. Δηζαγσγή θαη Δκπνξία εηδώλ Φύμεο θαη Θέξκαλζεο, Έξγα Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο (ISO 9001:2000) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (ISO 9001:2000 & ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γηεπζύλζεηο Πξαζίλνπ & Οδνπνηίαο (ISO 9001:2000 & (ζε ζπλεξγαζία κε EUCAT) Δπηθνηλωλία Λέζβνπ Α.Δ Δθδνηηθέο Δθηππσηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ISO 9001:2000) Αλαπηπμηαθή ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ. (ISO 9001:2000 & Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα) ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΗΛΚΗ 6 Γηεπζύλζεηο (ISO 9001:2000 & Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 5 Γηεπζύλζεηο (ISO 9001:2000 & ΔΤΡΖΚΑ Α.Δ. (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) Antopack ΑΝΣΩΝΗΟΤ Α.Δ. Δηηθέηεο - Τιηθά πζθεπαζίαο (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ΔΛΟΣ 1801) (ζε εμέιημε) ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 5 Γηεπζύλζεηο (ISO 9001:2008 & (ζε εμέιημε) Γήκνο Μπηηιήλεο (ISO 9001:2008 & (ζε εμέιημε) Κέληξν Διιεληθήο Γνύλαο (ISO 9001:2008 & Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα) (ζε εμέιημε) Ννκαξρία Δπξπηαλίαο ( (ζε εμέιημε) Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Ηνλίωλ Νήζωλ (ISO 9001:2008 & (ζε εμέιημε) Σύμβουλος Αναδιοργάνωσης Αλαδηνξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκώλ (Business Process Reengineering) [ελαζρόιεζε θπξίσο κε Αμηνιόγεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηόηεηαο (Μνληέιν EFQM, Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο), Μέηξεζε Ηθαλνπνίεζεο Πξνζσπηθνύ, Μέηξεζε Πνηόηεηαο Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ (Μνληέιν SERVQUAL), Γείθηεο Πνηόηεηαο & Παξαγσγηθόηεηαο, πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε (Benchmarking) θ.α.]. Projects: Σακείν πληάμεωλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίωλ Έξγωλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) Soulis Furs - Γνπλνπνηία BIEMEK ABEE Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο. Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ & ΤΗΟ YALCO Δηζαγωγή θαη Δκπνξία Δπηηξαπέδηωλ Δηδώλ, Δηδώλ Οηθηαθήο Υξήζεο, Δηδώλ Μαδηθήο Δζηίαζεο TOSOH HELLAS ABE (Μέινο Οκίινπ Mitsubishi) - Παξαγωγή EMD (Electrolytic Manganese Dioxide) CV Παγούνη_ doc Page 2 of 5

3 Όκηινο Δηαηξεηώλ «ΠΑΠΗΣΑ» (Σειεπηθνηλωλίεο, Γηαρείξηζε Αθηλήηωλ θ.α.) - 11κελε κεξηθή απαζρόιεζε ωο εμωηεξηθή ύκβνπινο ζην Σκήκα Πνηόηεηαο ηνπ Οκίινπ ΔΛΚΔΓΔ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Α.Δ. (ύζηεκα Αμηνιόγεζεο Δθπαίδεπζεο) Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ΤΠΔΓΓΑ ΚΔΑΓ (Γηαδηθαζίεο Καηαζηεκάηωλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (Μειέηε Αλαδηάξζξωζεο Φπηηθήο & Εωηθήο Παξαγωγήο) Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (Μειέηε Δθαξκνγήο ΚΠΑ) Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ (Μειέηε Δθαξκνγήο ΚΠΑ) Πεξηθέξεηα Ηνλίωλ Νήζωλ (Μειέηε Δθαξκνγήο ΚΠΑ & ύζηεκα δεηθηώλ) ΚΗΟΛΔΪΓΖ Α.Δ. (Έξεπλα Ηθαλνπνίεζεο Πξνζωπηθνύ) Ννκαξρία Κηιθίο (Πξνεηνηκαζία Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε ηόρνπο γηα ην Έηνο 2010) (ζε εμέιημε) ύληαμε πξνζθνξώλ πξνηάζεσλ, επηκέιεηα πιηθνύ παξνπζηάζεσλ, ππνζηήξημε ζηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζηε Βόξεην Διιάδα Ηαλ Μάξηηνο 2004 Process Development Ltd. Συνεργάτης σε θέματα Ποιότητας. Projects: Ννκαξρία Καβάιαο ύληαμε 2 Μειεηώλ γηα ηα Σνπηθά ύκθωλα Απαζρόιεζεο ALEXANDRA BEACH HOTEL - Θάζν (ISO 9001:2000 & HACCP) Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα ζηε Δκπνξηθό & Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Γξάκαο ύληαμε θαη επηκέιεηα ηεζζάξωλ νδεγώλ κε ζέκα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, ΔΛΟΣ 1416, OHSAS 18001, Οινθιεξωκέλε Γηαρείξηζε ζηε Φπηηθή Παξαγωγή, Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Υνηξηλνύ Κξέαηνο, Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Πξνϊόληωλ Ηρζπνθαιιηέξγεηαο) θαη ελόο νδεγνύ κε ζέκα ηηο Γηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο θαη ήκαλζεο Πξνϊόληωλ (Πηζηνπνίεζε Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη ήκαλζε CE) Μαξ Ηνπλ ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΠΕ Υπεύθυνη Γραφείου Δυτικής Ελλάδας youth.gr (1ε Γηεζλήο Έθζεζε Νέσλ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν πνπ δηνξγαλώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Κνδάλεο & Καιακαξηάο θαη ηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο) Τπεύζπλε Λεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνώζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έθζεζεο ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξηνρή Ννέκβξηνο 1998 έσο Μάξηηνο 1999 Εισηγήτρια Σεμιναρίων σε θέματα Ποιότητας 01/03/99-11/03/99 εκηλάξην «Γξακκαηείο θαη Οξγάλσζε ύγρξνλνπ Γξαθείνπ» ζην ΚΔΚ ΓΑΗΑ Γξεβελώλ πνπ δηνξγάλσζε ην ΚΔΔ Γήκεηξα. ύλνιν σξώλ: 54 εκηλάξην «Καηάξηηζε ζηε Υξήζε Ζ/Τ (Excel 97 - PowerPoint 97)» ζην ΚΔΚ ΓΑΗΑ Γξεβελώλ πνπ δηνξγάλσζε ην ΚΔΔ Γήκεηξα. ύλνιν σξώλ: 54 CV Παγούνη_ doc Page 3 of 5

4 08/12/98-07/01/99 εκηλάξην «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο - Πνηνηηθόο Έιεγρνο» πνπ πινπνηήζεθε ζην Ηλζηηηνύην Αλάπηπμεο Σερλνινγίαο θαη Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ηεο Γξάκαο από ην ΚΔΚ Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή. ύλνιν σξώλ: 35 13/12/98 Κνηλνηηθό «ύζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνύ Διέγρνπ EMAS» - Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα: «Οη επηρεηξήζεηο κπξνζηά ζηελ πξόθιεζε ηνπ 2000 θαη ησλ εμειίμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξννπηηθέο ελίζρπζεο κέζσ επξσπατθώλ πξσηνβνπιηώλ» πνπ νξγάλσζε ε ZEUS BALKAN ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Money Show Θεζζαινλίθεο 23/11/98-25/11/98 εκηλάξην ζε ζέκαηα Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ πινπνίεζε ε επηρείξεζε "ΜΠΔΛΟΝΗ ΑΔ" (Θέξκε Θεζζαινλίθεο), ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο (0,45%) έηνπο ύλνιν σξώλ: 9 Σπουδές επη Αύγ University of Stirling - Scotland MSc in Quality Management Quality Systems and Auditing, Management Principles, Quality Planning and Analysis, Quantitative Techniques, Systems Analysis, Capital Budgeting, Service Operations Management, Change Management, Human Resource Management, Quality Costing, Safety and Risk Management, Total Quality Management, Marketing Γηπισκαηηθή Δξγαζία: Measuring Service Quality at Astley Ainslie s Outpatients Department using the SERVQUAL Model (Μέηξεζε Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ησλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Astley Ainslie, ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν SERVQUAL) Ζ εξγαζία παξνπζηάζηεθε ζηηο 22/10/98 από ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stirling θα Adrianne Curry ζε εθδήισζε ηνπ SCOTTISH QUALITY EXCHANGE (θνξέαο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο ζηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο ηεο θνηίαο) επη Αύγ BSc (2:1) in Mechanical Engineering Staffordshire University - England Αύγνπζηνο 1996 Μεηάβαζε ζην Παλεπηζηήκην Staffordshire κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus Ηαλ Ηνύλ Σκήκα Μεραλνινγίαο ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ Σεμινάρια επιμόρφωση εκηλάξην «Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» εκηλάξην «Quality Systems Auditing» 3ε Δηήζηα Ζκεξίδα «Ζ Πνηόηεηα ζηελ Παξνρή Φξνληίδσλ Τγείαο Ζ Πνξεία πξνο ηελ Πηζηνπνίεζε Οξγαληζκώλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο» Ξένες γλώσσες Αγγλικά CV Παγούνη_ doc Page 4 of 5

5 First Certificate in English (Βαζκόο Α ) - University of Cambridge Λοιπές δεξιότητες Υπολογιστές MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet Ενδιαφέροντα Μνπζηθή, Λνγνηερλία, Βηβιηνγξαθία Μάλαηδκελη, Σαμίδηα, Volleyball (Βαζηθό κέινο ηεο νκάδαο ηνπ Γπκλαζηηθνύ πιιόγνπ Κνδάλεο έσο θαη ην 1990, κε ηελ νπνία αγσλίζηεθα ζηελ Α2 θαηεγνξία) Προσωπικές πληροφορίες Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 5 Ηνπλίνπ 1972 Δζληθόηεηα: Διιεληθή CV Παγούνη_ doc Page 5 of 5

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: gfragki@hotmail.com Προζωπική Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Μεηέρεη ζηελ εηαηξεία HCI ops από ην 2006 σο ζπλ-ηδξπηήο. ήκεξα, σο βαζηθό ηεο ζηέιερνο, εγείηαη projects πνπ αθνξνύλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη δηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα