Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας"

Transcript

1 Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τη πόλη της Λάρισας (µε τη χρήση της Visual Basic και των MapObjects της ESRI) Χρήστος Ε. Σωµαράς Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Master στα Πληροφοριακά Συστήµατα (MIS) Σµολέσκυ 9, 41222, Λάρισα τηλ

2 2 Ανάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τη πόλη της Λάρισας (µε τη χρήση της Visual Basic και των MapObjects της ESRI) Περίληψη Η παρούσα εργασία περιγράφει την εφαρµογή Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ΓΣΠ), που αναπτύχθηκε για την πόλη της Λάρισας, στο πλαίσιο διπλωµατικής εργασίας, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού µου διπλώµατος στα Πληροφοριακά Συστήµατα (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας). Για την υλοποίησή της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε η Visual Basic και τα MapObjects της ESRI. Η εφαρµογή περιλαµβάνει είκοσι επτά (27) ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα µε χωρικές οντότητες της πόλης της Λάρισας και περιγραφικά δεδοµένα γι` αυτές. Επίσης, διαθέτει χρήσιµες διαδικασίες για τη διαχείριση των χωρικών οντοτήτων και των δεδοµένων τους. Επιπρόσθετα, στο παρόν πόνηµα τονίζεται η ανάγκη για την ανάπτυξη εφαρµογών ΓΣΠ στους ΟΤΑ της χώρας µας. Αυτό γίνεται γιατί οι σύγχρονοι ελληνικοί ΟΤΑ, χρειάζονται τα ΓΣΠ για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους, τη διευκόλυνση του διοικητικού τους έργου και την αντιµετώπιση των σηµερινών προβληµάτων τους. Λέξεις κλειδιά: χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα, εφαρµογή ΓΣΠ, ενοποίηση δεδοµένων, γραφικό περιβάλλον διεπαφής, ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα, Map Objects, Visual Basic

3 3 1. Εισαγωγή: Σύντοµη αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που αποτελείται από: το υλικό (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές) τα δεδοµένα (χωρικά και περιγραφικά) το ανθρώπινο δυναµικό (χρήστες, αναλυτές, προγραµµατιστές) και το λογισµικό (µέθοδοι και διάφορα υποσυστήµατα που σχετίζονται µε τα δεδοµένα όπως: εισαγωγής, αποθήκευσης-ανάκτησης, επεξεργασίας, ανάλυσης-ερωτηµάτων, αναφορών-χαρτών κ.α) (Σωµαράς, 2001: 16-23) Είναι σχεδιασµένο να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να ενηµερώνει και να διαχειρίζεται, καθώς και να επεξεργάζεται, να αναλύει και να παρουσιάζει όλα τα είδη πληροφορίας που έχουν σχέση µε φαινόµενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο (Παρασχάκης κ.α., 1991: 235). Συνδέει τις γεωγραφικές τοποθεσίες µε περιγραφική πληροφορία, οπτικοποιώντας την, παράγοντας ταυτόχρονα θεµατικούς χάρτες. Οι τελευταίοι βοηθούν στην ανάλυση της πληροφορίας και στη δηµιουργία χρήσιµων συµπερασµάτων για τη λήψη αποφάσεων (DeMers 1997). Οι βασικοί στόχοι σε ένα ΓΣΠ είναι η σωστή δοµή στις βάσεις δεδοµένων, η ευελιξία στους µηχανισµούς διατύπωσης ερωτηµάτων (σενάρια what if analysis) και η επανατροφοδότησή του κάθε στιγµή, µε επίκαιρα δεδοµένα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δοµή του είναι:

4 4 το είδος και οι απαιτήσεις των χρηστών του ο σκοπός της χρήσης του οι τεχνικές επιλογές για τη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των δεδοµένων οι οικονοµικές δυνατότητες υλοποίησης του το διαθέσιµο προσωπικό και ο βαθµός εξειδίκευσής του (Παρασχάκης κ.α 1991, ΙΕΚ Επανοµής 1999) Τα βασικά στάδια δηµιουργίας ενός ΓΣΠ συνοψίζονται: στη µελέτη ανάπτυξης του συστήµατος στο λογικό σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρµογής και στην υλοποίηση του συστήµατος Τα ΓΣΠ αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για : τον σχεδιασµό και τη χωρική ανάλυση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (εθνικός και περιφερειακός προγραµµατισµός πολιτική, αστικός σχεδιασµός) την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση τη διαχείριση γης και των φυσικών διαθεσίµων-πηγών (π.χ. στο κτηµατολόγιο, στον έλεγχο των ιδιοκτησιών κ.α) τον έλεγχο και σχεδιασµό των τεχνικών υποδοµών (στις τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, µεταφορές, δίκτυα κοινής ωφέλειας)

5 5 την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαµόρφωση πολιτικών πρόληψης (π.χ. σε πληµµύρες, σεισµούς, πυρκαγιές, κ.α) την ευελιξία του «αποφασίζειν» σε τοµείς όπως η φορολογία, η εκπαίδευση, η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισµός, η βιοµηχανία-ενέργεια, η αρχιτεκτονική, η γεωργία, οι τράπεζες, οι κατασκευές και η οικιστική ανάπτυξη, ο στρατός, οι επιχειρήσεις και αλλού (http://www.esri.com/news/arcuser/index.html, ESRI 1999 και 2003, 2. Ανάγκη δηµιουργίας ενός ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας Στην Ελλάδα τα ΓΣΠ αναπτύσσονται σχετικά αργά. Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στους φορείς, που αρµοδιότητα έχουν, το σχεδιασµό του χώρου και τη λήψη αποφάσεων σε προβλήµατα µε χωρικές εκφάνσεις. Η ανυπαρξία ΓΣΠ σε αυτούς, σχετίζεται άµεσα µε την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, διαθέσιµης τεχνολογίας, ψηφιακών δεδοµένων και ελληνοποιηµένων εφαρµογών. Η ύπαρξη δοµών και µηχανισµών που αναστέλλουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής βάσης, είναι εξίσου σηµαντικός λόγος. (ΙΕΚ Επανοµής, 1999: 177) Η εµπειρία του εξωτερικού αποδεικνύει, ότι µε τη χρήση των ΓΣΠ στους ΟΤΑ, υποβοηθείται η διοίκηση, ο έλεγχος και η άσκηση πολιτικής. Η χρήση ΓΣΠ σ` αυτούς, οδηγεί στη βελτιστοποίηση: της αποδοτικότητας των διαδικασιών των προϊόντων των υπηρεσιών των λειτουργιών διαχείρισης και παρακολούθησης

6 6 και της συνολικής τους εικόνας (Ελληνική Εταιρία ΓΣΠ 1999) Σε επόµενο στάδιο, µε την ενσωµάτωση «ιστοστραφών» και δικτυακών τεχνολογιών, στα ΓΣΠ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα διευκολυνθεί η συµµετοχή του πολίτη στην επίλυση προβληµάτων και η επικοινωνία των διαφόρων φορέων µε κοινό αντικείµενο ευθύνης. (Η συµµετοχή του πολίτη) Τα ΓΣΠ, οργανώνουν, αξιολογούν και οπτικοποιούν τα διάφορα σενάρια πολιτικής για κάποιο πρόβληµα-θέµα, τα οποία µέσω διαδικτύου, µπορούν να είναι προσβάσιµα από τους πολίτες. Αυτοί µε τη σειρά τους, θα µπορούν να αποστέλλουν το σενάριο πολιτικής που επιλέγουν από τα διαθέσιµα, εύκολα και γρήγορα, πίσω στο ΓΣΠ του ΟΤΑ. Στη συνέχεια, ο ΟΤΑ µπορεί να σταθµίζει τα προηγούµενα αποτελέσµατα, µε θέµατα που άπτονται ειδικής πολιτικής (προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική δικαιοσύνη, µειονοτικές οµάδες κ.α), και αναλόγως να ενεργεί. Έτσι, ο πολίτης θα έχει άµεση επαφή και λόγο σε θέµατα, που σχετίζονται µε την κυκλοφορία, την κατοικία, τη διατήρηση των φυσικών πηγών, την προστασία του περιβάλλοντος και αλλού. (Η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών-φορέων-οργανισµών) Με την υλοποίηση δικτυακής επικοινωνίας µεταξύ των ΓΣΠ διαφόρων φορέων που έχουν κοινό αντικείµενο ευθύνης, διευκολύνεται η συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων. Ακόµη, οµάδες από φορείς διοίκησης, ιδιωτικές υπηρεσίες και ακαδηµαϊκά ινστιτούτα µπορούν να αναπτύξουν πολύπλοκες βάσεις δεδοµένων για ευρύτερες περιοχές. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς

7 7 διαφορετικούς χρήστες για διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό το τελευταίο περιγράφεται ως η υλοποίηση της ενοποίησης των δεδοµένων, και σε αυτό µπορούν να συµβάλουν τα ΓΣΠ. (http://www.esri.com/news/arcuser/index.html, news/arcnews/arcnews.html, Καρνάβου 2002, ESRI 1999 και 2003) Πέρα από τους παραπάνω λόγους, η υλοποίηση µιας αυτόνοµης εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, επιβάλλεται από την υπάρχουσα κατάσταση. Ο δήµος Λάρισας διαχειρίζεται τη χωρική πληροφορία που διαθέτει, µέσω εµπορικών εφαρµογών, οι οποίες δεν είναι αµιγώς εφαρµογές ΓΣΠ, διαθέτουν συγκεκριµένες λειτουργίες / ενέργειες / εντολές και απαιτούν µεγάλο κόστος περαιτέρω παραµετροποίησης. Από την άλλη, η αυτόνοµη εφαρµογή είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα. ίνει ευελιξία και ελευθερία στους στόχους και τις επιλογές ελέγχου, ανάλυσης και επεξεργασίας των χωρικών και µη δεδοµένων. Επιπλέον, µπορεί να επεκταθεί προγραµµατιστικά µε µικρό κόστος και σε λίγο χρονικό διάστηµα. Τέλος, η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, µπορεί να αποτελέσει την αρχή για τον προβληµατισµό, γύρω από την υιοθέτηση µιας τέτοιου είδους και φιλοσοφίας εφαρµογής, στο δήµο Λάρισας. 3. Παρουσίαση της εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας Η εφαρµογή αποτελείται από: δεδοµένα (χαρτογραφικά υπόβαθρα µε χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα) διαδικασίες λειτουργίες, σχετικές µε την επεξεργασία των δεδοµένων, την εξυπηρέτηση των αναγκών καλύτερης αποτύπωσης της πραγµατικότητας και την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

8 8 γραφικό περιβάλλον διεπαφής (ΓΠ ), για την εµφάνιση των χωρικών οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους γνωρισµάτων (περιγραφικά δεδοµένα) αλλά και για την επικοινωνία µε το χρήστη Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το τελικό αποτέλεσµα το επηρέασαν: α. τα πολλά προβλήµατα στην εύρεση επίκαιρων δεδοµένων β. η αποτύπωση σε κώδικα του ΓΠ και των λειτουργιών που επιτελεί η εφαρµογή (χρονοβόρος διαδικασία) 3.1. εδοµένα Τα δεδοµένα είναι οργανωµένα σε 27 (εικοσιεπτά) ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα (shapefiles). Η επιλογή και η υλοποίηση των χαρτογραφικών υποβάθρων έγινε µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, τη διευκόλυνση της διενέργειας ερωτήσεων στα δεδοµένα και την ορθολογικότερη διαχείριση και απεικόνιση της συνολικής πληροφορίας, που υπήρχε. Τα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται, δηµιουργήθηκαν µε µεταφορά της πληροφορίας από αναλογικούς χάρτες, µε τη χρήση του Pc ArcInfo και ArcView της ESRI και του AutocadMap της Autodesk. Τα περιγραφικά δεδοµένα για τις χωρικές οντότητες µορφοποιήθηκαν και οργανώθηκαν µε τη χρήση των προγραµµάτων Εxcel και Αccess της Microsoft Στο πλαίσιο της εφαρµογής, απεικονίζονται και αποτυπώνονται για την πόλη της Λάρισας: τα ξενοδοχεία οι κλινικές

9 9 οι επαγγελµατικές στέγες (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, ταξιδιωτικά γραφεία) οι κοινωνικές υπηρεσίες οι εκκλησίες οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις οι δηµόσιες υπηρεσίες οι χώροι πολιτισµού οι εγκαταστάσεις αθλητισµού τα κοινωφελή δίκτυα τα δίκτυα υποδοµών τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οικοδοµικά τετράγωνα ο κτιριακός εξοπλισµός κ.α Επιπλέον, για τις οντότητες σε κάθε χαρτογραφικό υπόβαθρο υπάρχουν πολλών ειδών γνωρίσµατα, τα οποία οργανώνονται σε πίνακες (αρχεία µορφότυπου dbf). Τα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα (shapefiles) της εφαρµογής για τη Λάρισα, παρουσιάζονται παρακάτω, µαζί µε τα γνωρίσµατά των οντοτήτων τους στους αντίστοιχους πίνακες. υπόβαθρα (shapefiles) µε σηµειακές οντότητες Hotels: απεικονίζει τα ξενοδοχεία, µε γνωρίσµατα τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα, τον αριθµό κλινών, την κατηγορία, την ονοµασία και την περίοδο λειτουργίας

10 10 Taxid_grafeia: απεικονίζει τα ταξιδιωτικά γραφεία, µε γνωρίσµατα τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα και την ονοµασία Politismos: απεικονίζει τα σηµεία φορέων πολιτισµού, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα και τη χρήση αυτών Klinikes: απεικονίζει τις κλινικές και τα νοσοκοµεία, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα, τον αριθµό κλινών και την ειδίκευσή τους Kaph: απεικονίζει τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα και τη δυναµικότητά τους σε πληθυσµό Iatreia: απεικονίζει τις επαγγελµατικές στέγες των γιατρών, µε γνωρίσµατα το όνοµα του γιατρού, την ειδικότητά του, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Ekklhsies: απεικονίζει τις εκκλησίες, µε γνωρίσµατα την ονοµασία τους, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Education: απεικονίζει τους παιδικούς σταθµούς, τα νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά σχολεία, τα γυµνάσια και τα λύκεια, µε γνωρίσµατα τη δυναµικότητα τους σε µαθητές (1998), τα εργαστήρια / γυµναστήρια / βιβλιοθήκες που διαθέτουν, την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Tritogenis: απεικονίζει τις τριτογενείς δηµόσιες υπηρεσίες, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το αντικείµενο των εργασιών τους και τον ταχυδροµικό κώδικα Dikhgoroi: απεικονίζει τα δικηγορικά γραφεία, µε γνωρίσµατα το όνοµα του δικηγόρου, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα

11 11 Arxaia: απεικονίζει τα σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε γνώρισµα την περιγραφή τους A8lhtismos: απεικονίζει τους αθλητικούς χώρους, µε γνωρίσµατα το χαρακτηρισµό των αθλοπαιδιών που αναπτύσσονται, τον τίτλο-ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Ote: απεικονίζει τους στύλους του ΟΤΕ Freatia: απεικονίζει τα φρεάτια της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Fos: απεικονίζει τους στύλους δηµόσιου φωτισµού Deh: απεικονίζει τους στύλους της ΕΗ υπόβαθρα (shapefiles) µε γραµµικές οντότητες Treno: εµφανίζει την σιδηροδροµική γραµµή Potami: εµφανίζει τα ρέµατα και τη ροή του ποταµού Πηνειού Roads: εµφανίζει το οδικό δίκτυο, µε γνωρίσµατα τον χαρακτηρισµό του και την ονοµασία των οδών Bus: εµφανίζει τις γραµµές αστικών συγκοινωνιών της πόλης, µε γνώρισµα τον αριθµό της κάθε µιας Veranta: εµφανίζει τα περιγράµµατα των κλιµάκων και των βεραντών των κτιρίων της πόλης υπόβαθρα (shapefiles) µε πολυγωνικές οντότητες Ktiria: περιλαµβάνει τα κτίρια που υπάρχουν στην πόλη, µε γνωρίσµατα τον αριθµό ορόφων, το εµβαδόν, την περίµετρο, την επικάλυψη και

12 12 για τα κτίρια του κέντρου της πόλης: τη διεύθυνση, αν διαθέτουν υπόγειο, το είδος οροφής, τον τύπο, την ηλικία, την αξία, την κατάσταση, το πλήθος δωµατίων, τη χρήση γης (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα (για 1ο, 2ο και λοιπούς ορόφους)) ( ήµος Λάρισας 1997) Xrhseis_kentro: περιλαµβάνει τις χρήσεις γης στο κέντρο που περιέχονται ως τµήµατα των οικοδοµικών τετραγώνων (ΟΤ), µε γνωρίσµατα την οδό που βρίσκονται, την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα χρήση και τον αριθµό κτιρίων που περιέχουν Ot_larissa: περιλαµβάνει τα οικοδοµικά τετράγωνα της πόλης, µε γνωρίσµατα τον κωδικό ΟΤ, το πλήθος των κατοίκων, την κατηγορία αντικειµενικής αξίας των ακινήτων που περιβάλουν, το εµβαδόν, την περίµετρο, τη χρήση γης (κατά ΕΠΑ), το όνοµα της συνοικίας που ανήκουν, τον συντελεστή δόµησης, την αρτιότητα, τις παρεκκλίσεις, το ύψος κατά ΓΟΚ, το είδος ΚοινωνικοΕπαγγελµατικής Κατηγορίας (ΚΕΚ) των κατοίκων τους (Μαλούτας και Σωµαράς 1999), τα ονόµατα πλατειών, τον αριθµό των κτιρίων που περιβάλουν (τόσο συνολικά όσο και κατά ηλικία, αριθµό ορόφων, καθεστώς κατασκευής, υλικό κατασκευής, είδος στέγης, χρήση γης (αποκλειστική και µικτή) κ.α) Oria_synoik: περιλαµβάνει τα όρια των συνοικιών, µε γνώρισµα την ονοµασία τους Kekzones: περιλαµβάνει τις πολεοδοµικές ενότητες της πόλης, µε γνωρίσµατα τον αριθµό νοικοκυριών (συνολικά, κατά καθεστώς ενοίκισης και αριθµό µελών), τον πραγµατικό και ενεργό πληθυσµό (γυναίκες, άνδρες, συνολικά), τον πληθυσµό (κατά είδος ΚΕΚ, κλάδο παραγωγής (και διαβάθµιση κλάδου), επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικία, ασφάλιση κ.α)) Grid: περιλαµβάνει κάνναβο για την εύρεση των οδών

13 13 Πηγές για τα παραπάνω δεδοµένα αποτέλεσαν: επαγγελµατικοί και τηλεφωνικοί οδηγοί της πόλης (εµπορικό επιµελητήριο, ΟΤΕ κ.α) µελέτες του δήµου Λάρισας ( ήµος Λάρισας 1997) ερευνητικές εργασίες (Μαλούτας και Σωµαράς 1999) και διάφορες διπλωµατικές εργασίες χάρτες της πόλης (δήµος Λάρισας, Υπουργείο οικονοµικών, ΕΠΑ, κ.α.) η ΕΣΥΕ: πιο συγκεκριµένα τα ψηφιακά δεδοµένα σε πίνακες, της απογραφής πληθυσµού και κτιρίων της Λάρισας, για το 1991 προσωπική εργασία και συλλογή στοιχείων για την πόλη 3.2. Λογισµικό: Γραφικό Περιβάλλον ιεπαφής, λειτουργίες - διαδικασίες Το προγραµµατιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας ήταν η Visual Basic, µε χρήση των Map Objects. H συγκεκριµένη επιλογή έγινε για λόγους: Αυτονοµίας: ο παραπάνω συνδυασµός εξυπηρετούσε τη δηµιουργία αυτόνοµης εφαρµογής Εξειδίκευσης: τα MapObjects εξυπηρετούσαν την ανάγκη της συγκεκριµένης εφαρµογής, για υλοποίηση εξειδικευµένων λειτουργιών διαχείρισης των χαρτογραφικών υποβάθρων (της χωρικής και της περιγραφικής πληροφορίας) Υποστήριξης: τα Microsoft Windows και το υλικό που υποστηρίζουν αποτελούν τη βασική πλατφόρµα, στην οποία οι αναπτυσσόµενες εφαρµογές µε MapObjects µπορούν να εκτελούνται

14 14 Συµβατότητας: η Visual Basic, ως το στρατηγικό προγραµµατιστικό περιβάλλον της Microsoft, και οι εφαρµογές που παράγει, είναι απόλυτα συµβατές µε τα Microsoft Windows Στο περιβάλλον της Visual Basic χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένα αντικείµενα (objects), κλάσεις (classes) και ιδιότητες (properties) για να υλοποιηθούν οι διάφορες λειτουργίες, τα µέρη και το γραφικό περιβάλλον διεπαφής της εφαρµογής. Επιπρόσθετα, για τα αντικείµενα και τις κλάσεις αντικειµένων αναπτύχθηκαν κατά περίπτωση συναρτήσεις-ρουτίνες (methods) και ενέργειες (events). (Perry 1999) Τα MapObjects βοήθησαν στην χαρτογραφική λειτουργικότητα της εφαρµογής και προσέφεραν άριστη προτυποποίηση και παραστατικό περιβάλλον, για την ανάπτυξη της. (ΕSRI 1996a και 1996b) Το γραφικό περιβάλλον διεπαφής της εφαρµογής αποτελείται από (βλ. σχήµα 1): 1. το µενού των εντολών 2. τη µπάρα εργαλείων 3. το υπόµνηµα µε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα 4. το χώρο απεικόνισης του χάρτη (δηλ. των χαρτογραφικών υποβάθρων) 5. το χώρο απεικόνισης της περιοχής παρούσας εστίασης ως προς τα ακραία όρια του χάρτη 6. τη µπάρα οπτικής κλίµακας 7. τη περιοχή ορισµού των µονάδων µέτρησης της πραγµατικότητας 8. το σηµείο προσανατολισµού του βορρά 9. το τίτλο του χάρτη 10. τη µπάρα κατάστασης, µε πληροφορίες για: την αριθµητική κλίµακα

15 15 τη θέση του κέρσορα στο χάρτη (συντεταγµένες) την τιµή κάποιου από τα γνωρίσµατα των οντοτήτων, κατά την περιήγηση του κέρσορα στις χωρικές οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων, µέσω των συνδυασµών επιλογών που µπορούν να υπάρξουν στη θέση Συµβουλές Σχήµα 1: Το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής Πηγή: Ιδία επεξεργασία Οι λειτουργίες της εφαρµογής οργανώθηκαν στα µενού εντολών. Στη µπάρα εργαλείων υπάρχουν οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες εντολές. Αυτές είναι σχετικές µε:

16 16 την παρουσίαση και διαχείριση των χαρτογραφικών υποβάθρων και των ιδιοτήτων των οντοτήτων τους τη διαχείριση των αρχείων µε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα και την ειδική επεξεργασία του τύπου τους και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους την επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές και τη µετατροπή του µορφότυπου (format) των δεδοµένων την επικοινωνία µε το χρήστη τα ερωτήµατα στα δεδοµένα (χωρικά και λογικά) κ.α O χρήστης της εφαρµογής µπορεί: να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά (αριθµός και είδος οντοτήτων, αριθµός και τύπος των γνωρισµάτων αυτών) ενός ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου (shapefile), πριν εισαχθεί αυτό ως νέο στην εφαρµογή να αλλάζει σύστηµα αναφοράς σε ένα ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο από πολλά διαθέσιµα ή εξωτερικά συστήµατα αναφοράς να κάνει προεπισκόπηση της εκτύπωσης και να παρεµβαίνει στη διάταξη στο χαρτί των γεωγραφικών οντοτήτων του χάρτη, του υποµνήµατος, της κλίµακας, του τίτλου και του σηµείου του βορρά να εκτυπώνει χάρτες από συνδυασµούς χαρτογραφικών υποβάθρων να εξάγει εικόνες από συνδυασµούς χαρτογραφικών υποβάθρων, σε µορφότυπο (format).emf και.bmp, που µπορεί να είναι χρήσιµες σε διάφορες τεχνικές µελέτες να περιηγείται σε οποιοδήποτε σηµείο του χάρτη και να εστιάζει στο βαθµό που επιθυµεί

17 17 να διαµορφώνει τις ιδιότητες του χάρτη (µονάδες µέτρησης) και του χώρου απεικόνισης αυτού να προσθέτει ή να αφαιρεί ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα να αλλάζει τις ιδιότητες των οντοτήτων κάθε χαρτογραφικού υπόβαθρου ως προς τον τρόπο που αυτές θα απεικονίζονται. ηλαδή, να χρησιµοποιείται από το χρήστη κάποιο γνώρισµα των οντοτήτων για να χρωµατίζονται αυτές ανάλογα ή να εµφανίζονται για αυτές ετικέτες κ.α να µετρά αποστάσεις µεταξύ χωρικών οντοτήτων να βλέπει τις τιµές των γνωρισµάτων για κάθε χωρική οντότητα κάθε χαρτογραφικού υποβάθρου να επιλέγει οντότητες: o µε απλά και συνδυαστικά χωρικά ερωτήµατα (πολλοί τρόποι επιλογής) o µε απλά ή συνδυαστικά λογικά ερωτήµατα στα γνωρίσµατα τους o µε αναζήτηση συγκεκριµένου αλφαριθµητικού στις τιµές των γνωρισµάτων τους Το γεγονός ότι η εφαρµογή περιλαµβάνει λειτουργίες και διαδικασίες σαν τις παραπάνω, οφείλεται στη µελέτη, από την πλευρά του προγραµµατιστή της, σχετικής βιβλιογραφίας (Κουτσόπουλος 2002) και διαφόρων άλλων εµπορικών εφαρµογών Απαιτήσεις υλικού εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από απόψεως υλικού για την εκτέλεση της εφαρµογής. Απλά ενδείκνυται η εγκατάσταση και χρήση της σε Η/Υ γενιάς Pentium

18 18 που να διαθέτουν cd-rom. Τέλος, για την καλύτερη οπτική απόδοση των δεδοµένων απαιτείται οθόνη 17 ιντσών. 4. Πιθανές µελλοντικές εξελίξεις της εφαρµογής Η εφαρµογή, σε επόµενη έκδοσή της, µπορεί να περιλαµβάνει καλύτερη µορφοποίηση των φορµών και των γραφικών της. Επίσης, είναι απαραίτητη η επέκταση και η επεξεργασία των δεδοµένων που υπάρχουν για τις οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων, ώστε να είναι επίκαιρα. Άλλες µελλοντικές δυνατότητες µπορεί να αποτελέσουν: η δηµιουργία και αποθήκευση αρχείων project, όπως στο ArcView η ενσωµάτωση του υποµνήµατος, της κλίµακας και του σηµείου του βορρά στις εικόνες του χάρτη, που έχει τη δυνατότητα να εξάγει η εφαρµογή ο καθορισµός των χρωµάτων από το χρήστη, για κάθε τιµή του γνωρίσµατος που επιλέγεται, για να αποδώσει θεµατική πληροφορία σε κάποιο χαρτογραφικό υπόβαθρο η επεξεργασία (editing) των χαρτογραφικών υποβάθρων (shapefiles), και των δεδοµένων των αρχείων δεδοµένων (.dbf) που βρίσκονται πίσω από τα χαρτογραφικά υπόβαθρα της εφαρµογής η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων υποβάθρων και ο εµπλουτισµός τους µε παραπάνω περιγραφικά δεδοµένα η ενσωµάτωση διαδικασιών χωρικής και δικτυακής ανάλυσης κ.α. Στο απώτερο στάδιο εξέλιξης η εφαρµογή θα µπορούσε να γίνει «διαδικτυακή». Θα αποκτούσε έτσι τη δυνατότητα υποστήριξης χαρτογραφικών υποβάθρων από διαφορετικούς εξυπηρετητές, και πρόσβασης σ` αυτή από πολλούς διαφορετικούς

19 19 χρήστες µέσω του διαδικτύου. Το τελευταίο βέβαια απαιτεί την ύπαρξη προτυποποίησης στα δεδοµένα και επίτευξης της διαλειτουργικότητας της εφαρµογής, που θα εξυπηρετεί τη δικτυακή ζήτηση, ώστε η πληροφορία να µπορεί να είναι αξιοποιήσιµη από άλλους φορείς πέραν του δήµου. (http://ontogeo.ntua.gr/publications/english_pub.htm ) 5. Eπίλογος Η ανάπτυξη των ΓΣΠ προβλέπεται ραγδαία και αύξουσα τα επόµενα χρόνια. Επειδή συµβάλλουν στη µοντελοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων φαινοµένων, τόσο σε ερευνητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, υπάρχει η τάση για υιοθέτηση τεχνολογιών σε αυτά, όπως: της ασαφούς λογικής της τεχνητής νοηµοσύνης των έµπειρων / ευφυών συστηµάτων της εξόρυξης δεδοµένων των αποθηκών δεδοµένων των αντικειµενοστραφών βάσεων δεδοµένων του οντοκεντρικού προγραµµατισµού των Intranets του παγκόσµιου διαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού και των περιβαλλόντων προσοµοίωσης (http://www.esri.com/news/arcuser/index.html, ESRI 1999 και 2003, arcnews.html)

20 20 To γεγονός ότι, τα ΓΣΠ δίνουν µέσα για την κατανόηση της γεωγραφίας, που είναι µέρος του καθηµερινού µας κόσµου, αφού κάθε µας απόφαση περιορίζεται, επηρεάζεται ή επιβάλλεται από κάποιο γεωγραφικό στοιχείο, κάνει αναγκαία τη χρήση τους στη λήψη αποφάσεων. Η υιοθέτηση τους θα επιτύχει καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια, πιο οργανωµένη διακυβέρνηση και περισσότερο πληροφορηµένη κοινωνία. Το µέλλον τους εξαρτάται από την αποδοχή τους στους φορείς διοίκησης και την εξακολούθηση της συνεισφοράς τους, στον σχεδιασµό και στην παρακολούθηση του χώρου. (Καρνάβου 2002) Η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, περιλαµβάνει αρκετά είδη λειτουργιών και µπορεί να θεωρηθεί µια ικανοποιητική µέσου µεγέθους εφαρµογή Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Άλλωστε, η υλοποίηση της µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα, για περισσότερο προβληµατισµό και ενασχόληση, µε στόχο τη βελτιστοποίηση της. Επιπρόσθετα, µπορεί να αποτελέσει το πρότυπο των περιεχοµένων, µιας τέτοιου είδους εφαρµογής που αναφέρεται σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εξακρίβωση των διαδικασιών σε ένα τέτοιο οργανισµό και οριστικοποίηση του είδους των χωρικών και µη δεδοµένων, που απαιτεί αυτός για την καλύτερη λειτουργία του, ταυτόχρονα µε την απαίτηση µειωµένου κόστους επίτευξης των παραπάνω, µπορεί να αποτελέσει κοµµάτι ερευνητικού ενδιαφέροντος και επαναπρογραµµατισµού της συγκεκριµένης εφαρµογής. Άλλωστε, µια τέτοιου είδους εφαρµογή κρίνεται από τα δεδοµένα που περιλαµβάνει, γιατί αυτά και οι τρόποι διαχείρισής τους, καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει, µέσα από τον προγραµµατισµό, αυτή να διαθέτει.

21 21 Βιβλιογραφικές αναφορές DeMers M. N. (1997) Fundamentals of Geographic Information Systems, New York: John Wiley & sons Inc. ESRI (2003) Proceedings Workshops 2003, 23 rd International User Conference, San Diego (CDROM) ESRI (1999) Proceedings Workshops 1999, 19 th International User Conference, San Diego (CDROM) ESRI (1996a) Εγχειρίδιο Χρήσης MapObjects: Building Applications with MapObjects, USA: ESRI Inc. ESRI (1996b) Εγχειρίδιο Αναφοράς Προγραµµατιστή MapObjects, USA: ESRI Inc. Perry G. (1999) Εγχειρίδιο της Visual Basic 6, Αθήνα: Μ. Γκιούρδας ---- ήµος Λάρισας (1997) ιερεύνηση υφιστάµενων χρήσεων γης στο κεντρικό τοµέα της πόλης της Λάρισας και προτάσεις πολεοδοµικής αναβάθµισης, αιτιολογική έκθεση, Λάρισα: ήµος Λάρισας - /νση πολεοδοµίας-τµήµα σχεδίου πόλης Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (1999) Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, δυνατότητες και εφαρµογές, προοπτικές και προκλήσεις, πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα: ΕΕΓΣΠ IEK Επανοµής (1999) Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών στην πρόκληση του 2000, πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: ΟΕΕΚ Καρνάβου Ε. (2002) Υποδοµή Χωρικών εδοµένων και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Κουτσόπουλος Κ. (2002) Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Αθήνα: Παπασωτηρίου

22 22 Μαλούτας Θ., Σωµαράς Χ. (1999) Η κοινωνική διαίρεση στη Λάρισα: Κοινωνικοεπαγγελµατική µορφολογία του τόπου κατοικίας, στο συλλογικό τόµο: Πετράκος Γ., Οικονόµου. (επ.), Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Βόλος: Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας - Gutenberg Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π. (1991) Αυτοµατοποιηµένη Χαρτογραφία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη Σωµαράς Χ. (2001) Ανάπτυξη Εφαρµογής ΓΣΠ για τη πόλη της Λάρισας, διπλωµατική εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.Μ.841

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.Μ.841 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Πρίσκας Στυλιανός Α.Ε.Μ.808 Πιρπιρής Θεόδωρος Α.Ε.Μ.841 Επόπτης Εργασίας : ρ Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι).

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Αστική Γεωγραφία 6ο εξάµηνο Σ.Α.Τ.Μ. Μάιος 2014 Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Εαρινό εξάµηνο Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: Βασικός Εξοπλισµός και ικτύωση. Workstations: PCs: Server: Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο 3. Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: Βασικός Εξοπλισµός και ικτύωση. Workstations: PCs: Server: Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο 3. Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής : Βασικός Εξοπλισµός και ικτύωση Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο 3 Workstations: PCs: Παρατηρητήριο Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής ικτύωση ικτύωση ικτύωση Server: Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

GIS Γενική παρουσίαση

GIS Γενική παρουσίαση GIS Γενική παρουσίαση Επισκόπηση Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Bασικές λειτουργίες ενός GIS Εφαρμογές των GIS Αναγνώριση σεναρίων στα οποία τα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,ΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα