Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας"

Transcript

1 Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τη πόλη της Λάρισας (µε τη χρήση της Visual Basic και των MapObjects της ESRI) Χρήστος Ε. Σωµαράς Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Master στα Πληροφοριακά Συστήµατα (MIS) Σµολέσκυ 9, 41222, Λάρισα τηλ

2 2 Ανάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τη πόλη της Λάρισας (µε τη χρήση της Visual Basic και των MapObjects της ESRI) Περίληψη Η παρούσα εργασία περιγράφει την εφαρµογή Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ΓΣΠ), που αναπτύχθηκε για την πόλη της Λάρισας, στο πλαίσιο διπλωµατικής εργασίας, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού µου διπλώµατος στα Πληροφοριακά Συστήµατα (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας). Για την υλοποίησή της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε η Visual Basic και τα MapObjects της ESRI. Η εφαρµογή περιλαµβάνει είκοσι επτά (27) ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα µε χωρικές οντότητες της πόλης της Λάρισας και περιγραφικά δεδοµένα γι` αυτές. Επίσης, διαθέτει χρήσιµες διαδικασίες για τη διαχείριση των χωρικών οντοτήτων και των δεδοµένων τους. Επιπρόσθετα, στο παρόν πόνηµα τονίζεται η ανάγκη για την ανάπτυξη εφαρµογών ΓΣΠ στους ΟΤΑ της χώρας µας. Αυτό γίνεται γιατί οι σύγχρονοι ελληνικοί ΟΤΑ, χρειάζονται τα ΓΣΠ για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους, τη διευκόλυνση του διοικητικού τους έργου και την αντιµετώπιση των σηµερινών προβληµάτων τους. Λέξεις κλειδιά: χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα, εφαρµογή ΓΣΠ, ενοποίηση δεδοµένων, γραφικό περιβάλλον διεπαφής, ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα, Map Objects, Visual Basic

3 3 1. Εισαγωγή: Σύντοµη αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που αποτελείται από: το υλικό (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές) τα δεδοµένα (χωρικά και περιγραφικά) το ανθρώπινο δυναµικό (χρήστες, αναλυτές, προγραµµατιστές) και το λογισµικό (µέθοδοι και διάφορα υποσυστήµατα που σχετίζονται µε τα δεδοµένα όπως: εισαγωγής, αποθήκευσης-ανάκτησης, επεξεργασίας, ανάλυσης-ερωτηµάτων, αναφορών-χαρτών κ.α) (Σωµαράς, 2001: 16-23) Είναι σχεδιασµένο να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να ενηµερώνει και να διαχειρίζεται, καθώς και να επεξεργάζεται, να αναλύει και να παρουσιάζει όλα τα είδη πληροφορίας που έχουν σχέση µε φαινόµενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο (Παρασχάκης κ.α., 1991: 235). Συνδέει τις γεωγραφικές τοποθεσίες µε περιγραφική πληροφορία, οπτικοποιώντας την, παράγοντας ταυτόχρονα θεµατικούς χάρτες. Οι τελευταίοι βοηθούν στην ανάλυση της πληροφορίας και στη δηµιουργία χρήσιµων συµπερασµάτων για τη λήψη αποφάσεων (DeMers 1997). Οι βασικοί στόχοι σε ένα ΓΣΠ είναι η σωστή δοµή στις βάσεις δεδοµένων, η ευελιξία στους µηχανισµούς διατύπωσης ερωτηµάτων (σενάρια what if analysis) και η επανατροφοδότησή του κάθε στιγµή, µε επίκαιρα δεδοµένα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δοµή του είναι:

4 4 το είδος και οι απαιτήσεις των χρηστών του ο σκοπός της χρήσης του οι τεχνικές επιλογές για τη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των δεδοµένων οι οικονοµικές δυνατότητες υλοποίησης του το διαθέσιµο προσωπικό και ο βαθµός εξειδίκευσής του (Παρασχάκης κ.α 1991, ΙΕΚ Επανοµής 1999) Τα βασικά στάδια δηµιουργίας ενός ΓΣΠ συνοψίζονται: στη µελέτη ανάπτυξης του συστήµατος στο λογικό σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων και την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρµογής και στην υλοποίηση του συστήµατος Τα ΓΣΠ αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για : τον σχεδιασµό και τη χωρική ανάλυση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (εθνικός και περιφερειακός προγραµµατισµός πολιτική, αστικός σχεδιασµός) την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση τη διαχείριση γης και των φυσικών διαθεσίµων-πηγών (π.χ. στο κτηµατολόγιο, στον έλεγχο των ιδιοκτησιών κ.α) τον έλεγχο και σχεδιασµό των τεχνικών υποδοµών (στις τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες, µεταφορές, δίκτυα κοινής ωφέλειας)

5 5 την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαµόρφωση πολιτικών πρόληψης (π.χ. σε πληµµύρες, σεισµούς, πυρκαγιές, κ.α) την ευελιξία του «αποφασίζειν» σε τοµείς όπως η φορολογία, η εκπαίδευση, η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισµός, η βιοµηχανία-ενέργεια, η αρχιτεκτονική, η γεωργία, οι τράπεζες, οι κατασκευές και η οικιστική ανάπτυξη, ο στρατός, οι επιχειρήσεις και αλλού (http://www.esri.com/news/arcuser/index.html, ESRI 1999 και 2003, 2. Ανάγκη δηµιουργίας ενός ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας Στην Ελλάδα τα ΓΣΠ αναπτύσσονται σχετικά αργά. Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στους φορείς, που αρµοδιότητα έχουν, το σχεδιασµό του χώρου και τη λήψη αποφάσεων σε προβλήµατα µε χωρικές εκφάνσεις. Η ανυπαρξία ΓΣΠ σε αυτούς, σχετίζεται άµεσα µε την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, διαθέσιµης τεχνολογίας, ψηφιακών δεδοµένων και ελληνοποιηµένων εφαρµογών. Η ύπαρξη δοµών και µηχανισµών που αναστέλλουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής βάσης, είναι εξίσου σηµαντικός λόγος. (ΙΕΚ Επανοµής, 1999: 177) Η εµπειρία του εξωτερικού αποδεικνύει, ότι µε τη χρήση των ΓΣΠ στους ΟΤΑ, υποβοηθείται η διοίκηση, ο έλεγχος και η άσκηση πολιτικής. Η χρήση ΓΣΠ σ` αυτούς, οδηγεί στη βελτιστοποίηση: της αποδοτικότητας των διαδικασιών των προϊόντων των υπηρεσιών των λειτουργιών διαχείρισης και παρακολούθησης

6 6 και της συνολικής τους εικόνας (Ελληνική Εταιρία ΓΣΠ 1999) Σε επόµενο στάδιο, µε την ενσωµάτωση «ιστοστραφών» και δικτυακών τεχνολογιών, στα ΓΣΠ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα διευκολυνθεί η συµµετοχή του πολίτη στην επίλυση προβληµάτων και η επικοινωνία των διαφόρων φορέων µε κοινό αντικείµενο ευθύνης. (Η συµµετοχή του πολίτη) Τα ΓΣΠ, οργανώνουν, αξιολογούν και οπτικοποιούν τα διάφορα σενάρια πολιτικής για κάποιο πρόβληµα-θέµα, τα οποία µέσω διαδικτύου, µπορούν να είναι προσβάσιµα από τους πολίτες. Αυτοί µε τη σειρά τους, θα µπορούν να αποστέλλουν το σενάριο πολιτικής που επιλέγουν από τα διαθέσιµα, εύκολα και γρήγορα, πίσω στο ΓΣΠ του ΟΤΑ. Στη συνέχεια, ο ΟΤΑ µπορεί να σταθµίζει τα προηγούµενα αποτελέσµατα, µε θέµατα που άπτονται ειδικής πολιτικής (προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική δικαιοσύνη, µειονοτικές οµάδες κ.α), και αναλόγως να ενεργεί. Έτσι, ο πολίτης θα έχει άµεση επαφή και λόγο σε θέµατα, που σχετίζονται µε την κυκλοφορία, την κατοικία, τη διατήρηση των φυσικών πηγών, την προστασία του περιβάλλοντος και αλλού. (Η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών-φορέων-οργανισµών) Με την υλοποίηση δικτυακής επικοινωνίας µεταξύ των ΓΣΠ διαφόρων φορέων που έχουν κοινό αντικείµενο ευθύνης, διευκολύνεται η συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων. Ακόµη, οµάδες από φορείς διοίκησης, ιδιωτικές υπηρεσίες και ακαδηµαϊκά ινστιτούτα µπορούν να αναπτύξουν πολύπλοκες βάσεις δεδοµένων για ευρύτερες περιοχές. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς

7 7 διαφορετικούς χρήστες για διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό το τελευταίο περιγράφεται ως η υλοποίηση της ενοποίησης των δεδοµένων, και σε αυτό µπορούν να συµβάλουν τα ΓΣΠ. (http://www.esri.com/news/arcuser/index.html, news/arcnews/arcnews.html, Καρνάβου 2002, ESRI 1999 και 2003) Πέρα από τους παραπάνω λόγους, η υλοποίηση µιας αυτόνοµης εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, επιβάλλεται από την υπάρχουσα κατάσταση. Ο δήµος Λάρισας διαχειρίζεται τη χωρική πληροφορία που διαθέτει, µέσω εµπορικών εφαρµογών, οι οποίες δεν είναι αµιγώς εφαρµογές ΓΣΠ, διαθέτουν συγκεκριµένες λειτουργίες / ενέργειες / εντολές και απαιτούν µεγάλο κόστος περαιτέρω παραµετροποίησης. Από την άλλη, η αυτόνοµη εφαρµογή είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα. ίνει ευελιξία και ελευθερία στους στόχους και τις επιλογές ελέγχου, ανάλυσης και επεξεργασίας των χωρικών και µη δεδοµένων. Επιπλέον, µπορεί να επεκταθεί προγραµµατιστικά µε µικρό κόστος και σε λίγο χρονικό διάστηµα. Τέλος, η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, µπορεί να αποτελέσει την αρχή για τον προβληµατισµό, γύρω από την υιοθέτηση µιας τέτοιου είδους και φιλοσοφίας εφαρµογής, στο δήµο Λάρισας. 3. Παρουσίαση της εφαρµογής ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας Η εφαρµογή αποτελείται από: δεδοµένα (χαρτογραφικά υπόβαθρα µε χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα) διαδικασίες λειτουργίες, σχετικές µε την επεξεργασία των δεδοµένων, την εξυπηρέτηση των αναγκών καλύτερης αποτύπωσης της πραγµατικότητας και την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

8 8 γραφικό περιβάλλον διεπαφής (ΓΠ ), για την εµφάνιση των χωρικών οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους γνωρισµάτων (περιγραφικά δεδοµένα) αλλά και για την επικοινωνία µε το χρήστη Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το τελικό αποτέλεσµα το επηρέασαν: α. τα πολλά προβλήµατα στην εύρεση επίκαιρων δεδοµένων β. η αποτύπωση σε κώδικα του ΓΠ και των λειτουργιών που επιτελεί η εφαρµογή (χρονοβόρος διαδικασία) 3.1. εδοµένα Τα δεδοµένα είναι οργανωµένα σε 27 (εικοσιεπτά) ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα (shapefiles). Η επιλογή και η υλοποίηση των χαρτογραφικών υποβάθρων έγινε µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, τη διευκόλυνση της διενέργειας ερωτήσεων στα δεδοµένα και την ορθολογικότερη διαχείριση και απεικόνιση της συνολικής πληροφορίας, που υπήρχε. Τα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται, δηµιουργήθηκαν µε µεταφορά της πληροφορίας από αναλογικούς χάρτες, µε τη χρήση του Pc ArcInfo και ArcView της ESRI και του AutocadMap της Autodesk. Τα περιγραφικά δεδοµένα για τις χωρικές οντότητες µορφοποιήθηκαν και οργανώθηκαν µε τη χρήση των προγραµµάτων Εxcel και Αccess της Microsoft Στο πλαίσιο της εφαρµογής, απεικονίζονται και αποτυπώνονται για την πόλη της Λάρισας: τα ξενοδοχεία οι κλινικές

9 9 οι επαγγελµατικές στέγες (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, ταξιδιωτικά γραφεία) οι κοινωνικές υπηρεσίες οι εκκλησίες οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις οι δηµόσιες υπηρεσίες οι χώροι πολιτισµού οι εγκαταστάσεις αθλητισµού τα κοινωφελή δίκτυα τα δίκτυα υποδοµών τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οικοδοµικά τετράγωνα ο κτιριακός εξοπλισµός κ.α Επιπλέον, για τις οντότητες σε κάθε χαρτογραφικό υπόβαθρο υπάρχουν πολλών ειδών γνωρίσµατα, τα οποία οργανώνονται σε πίνακες (αρχεία µορφότυπου dbf). Τα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα (shapefiles) της εφαρµογής για τη Λάρισα, παρουσιάζονται παρακάτω, µαζί µε τα γνωρίσµατά των οντοτήτων τους στους αντίστοιχους πίνακες. υπόβαθρα (shapefiles) µε σηµειακές οντότητες Hotels: απεικονίζει τα ξενοδοχεία, µε γνωρίσµατα τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα, τον αριθµό κλινών, την κατηγορία, την ονοµασία και την περίοδο λειτουργίας

10 10 Taxid_grafeia: απεικονίζει τα ταξιδιωτικά γραφεία, µε γνωρίσµατα τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα και την ονοµασία Politismos: απεικονίζει τα σηµεία φορέων πολιτισµού, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα και τη χρήση αυτών Klinikes: απεικονίζει τις κλινικές και τα νοσοκοµεία, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα, τον αριθµό κλινών και την ειδίκευσή τους Kaph: απεικονίζει τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον ταχυδροµικό κώδικα και τη δυναµικότητά τους σε πληθυσµό Iatreia: απεικονίζει τις επαγγελµατικές στέγες των γιατρών, µε γνωρίσµατα το όνοµα του γιατρού, την ειδικότητά του, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Ekklhsies: απεικονίζει τις εκκλησίες, µε γνωρίσµατα την ονοµασία τους, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Education: απεικονίζει τους παιδικούς σταθµούς, τα νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά σχολεία, τα γυµνάσια και τα λύκεια, µε γνωρίσµατα τη δυναµικότητα τους σε µαθητές (1998), τα εργαστήρια / γυµναστήρια / βιβλιοθήκες που διαθέτουν, την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Tritogenis: απεικονίζει τις τριτογενείς δηµόσιες υπηρεσίες, µε γνωρίσµατα την ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το αντικείµενο των εργασιών τους και τον ταχυδροµικό κώδικα Dikhgoroi: απεικονίζει τα δικηγορικά γραφεία, µε γνωρίσµατα το όνοµα του δικηγόρου, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα

11 11 Arxaia: απεικονίζει τα σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε γνώρισµα την περιγραφή τους A8lhtismos: απεικονίζει τους αθλητικούς χώρους, µε γνωρίσµατα το χαρακτηρισµό των αθλοπαιδιών που αναπτύσσονται, τον τίτλο-ονοµασία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον ταχυδροµικό κώδικα Ote: απεικονίζει τους στύλους του ΟΤΕ Freatia: απεικονίζει τα φρεάτια της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Fos: απεικονίζει τους στύλους δηµόσιου φωτισµού Deh: απεικονίζει τους στύλους της ΕΗ υπόβαθρα (shapefiles) µε γραµµικές οντότητες Treno: εµφανίζει την σιδηροδροµική γραµµή Potami: εµφανίζει τα ρέµατα και τη ροή του ποταµού Πηνειού Roads: εµφανίζει το οδικό δίκτυο, µε γνωρίσµατα τον χαρακτηρισµό του και την ονοµασία των οδών Bus: εµφανίζει τις γραµµές αστικών συγκοινωνιών της πόλης, µε γνώρισµα τον αριθµό της κάθε µιας Veranta: εµφανίζει τα περιγράµµατα των κλιµάκων και των βεραντών των κτιρίων της πόλης υπόβαθρα (shapefiles) µε πολυγωνικές οντότητες Ktiria: περιλαµβάνει τα κτίρια που υπάρχουν στην πόλη, µε γνωρίσµατα τον αριθµό ορόφων, το εµβαδόν, την περίµετρο, την επικάλυψη και

12 12 για τα κτίρια του κέντρου της πόλης: τη διεύθυνση, αν διαθέτουν υπόγειο, το είδος οροφής, τον τύπο, την ηλικία, την αξία, την κατάσταση, το πλήθος δωµατίων, τη χρήση γης (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα (για 1ο, 2ο και λοιπούς ορόφους)) ( ήµος Λάρισας 1997) Xrhseis_kentro: περιλαµβάνει τις χρήσεις γης στο κέντρο που περιέχονται ως τµήµατα των οικοδοµικών τετραγώνων (ΟΤ), µε γνωρίσµατα την οδό που βρίσκονται, την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα χρήση και τον αριθµό κτιρίων που περιέχουν Ot_larissa: περιλαµβάνει τα οικοδοµικά τετράγωνα της πόλης, µε γνωρίσµατα τον κωδικό ΟΤ, το πλήθος των κατοίκων, την κατηγορία αντικειµενικής αξίας των ακινήτων που περιβάλουν, το εµβαδόν, την περίµετρο, τη χρήση γης (κατά ΕΠΑ), το όνοµα της συνοικίας που ανήκουν, τον συντελεστή δόµησης, την αρτιότητα, τις παρεκκλίσεις, το ύψος κατά ΓΟΚ, το είδος ΚοινωνικοΕπαγγελµατικής Κατηγορίας (ΚΕΚ) των κατοίκων τους (Μαλούτας και Σωµαράς 1999), τα ονόµατα πλατειών, τον αριθµό των κτιρίων που περιβάλουν (τόσο συνολικά όσο και κατά ηλικία, αριθµό ορόφων, καθεστώς κατασκευής, υλικό κατασκευής, είδος στέγης, χρήση γης (αποκλειστική και µικτή) κ.α) Oria_synoik: περιλαµβάνει τα όρια των συνοικιών, µε γνώρισµα την ονοµασία τους Kekzones: περιλαµβάνει τις πολεοδοµικές ενότητες της πόλης, µε γνωρίσµατα τον αριθµό νοικοκυριών (συνολικά, κατά καθεστώς ενοίκισης και αριθµό µελών), τον πραγµατικό και ενεργό πληθυσµό (γυναίκες, άνδρες, συνολικά), τον πληθυσµό (κατά είδος ΚΕΚ, κλάδο παραγωγής (και διαβάθµιση κλάδου), επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικία, ασφάλιση κ.α)) Grid: περιλαµβάνει κάνναβο για την εύρεση των οδών

13 13 Πηγές για τα παραπάνω δεδοµένα αποτέλεσαν: επαγγελµατικοί και τηλεφωνικοί οδηγοί της πόλης (εµπορικό επιµελητήριο, ΟΤΕ κ.α) µελέτες του δήµου Λάρισας ( ήµος Λάρισας 1997) ερευνητικές εργασίες (Μαλούτας και Σωµαράς 1999) και διάφορες διπλωµατικές εργασίες χάρτες της πόλης (δήµος Λάρισας, Υπουργείο οικονοµικών, ΕΠΑ, κ.α.) η ΕΣΥΕ: πιο συγκεκριµένα τα ψηφιακά δεδοµένα σε πίνακες, της απογραφής πληθυσµού και κτιρίων της Λάρισας, για το 1991 προσωπική εργασία και συλλογή στοιχείων για την πόλη 3.2. Λογισµικό: Γραφικό Περιβάλλον ιεπαφής, λειτουργίες - διαδικασίες Το προγραµµατιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας ήταν η Visual Basic, µε χρήση των Map Objects. H συγκεκριµένη επιλογή έγινε για λόγους: Αυτονοµίας: ο παραπάνω συνδυασµός εξυπηρετούσε τη δηµιουργία αυτόνοµης εφαρµογής Εξειδίκευσης: τα MapObjects εξυπηρετούσαν την ανάγκη της συγκεκριµένης εφαρµογής, για υλοποίηση εξειδικευµένων λειτουργιών διαχείρισης των χαρτογραφικών υποβάθρων (της χωρικής και της περιγραφικής πληροφορίας) Υποστήριξης: τα Microsoft Windows και το υλικό που υποστηρίζουν αποτελούν τη βασική πλατφόρµα, στην οποία οι αναπτυσσόµενες εφαρµογές µε MapObjects µπορούν να εκτελούνται

14 14 Συµβατότητας: η Visual Basic, ως το στρατηγικό προγραµµατιστικό περιβάλλον της Microsoft, και οι εφαρµογές που παράγει, είναι απόλυτα συµβατές µε τα Microsoft Windows Στο περιβάλλον της Visual Basic χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένα αντικείµενα (objects), κλάσεις (classes) και ιδιότητες (properties) για να υλοποιηθούν οι διάφορες λειτουργίες, τα µέρη και το γραφικό περιβάλλον διεπαφής της εφαρµογής. Επιπρόσθετα, για τα αντικείµενα και τις κλάσεις αντικειµένων αναπτύχθηκαν κατά περίπτωση συναρτήσεις-ρουτίνες (methods) και ενέργειες (events). (Perry 1999) Τα MapObjects βοήθησαν στην χαρτογραφική λειτουργικότητα της εφαρµογής και προσέφεραν άριστη προτυποποίηση και παραστατικό περιβάλλον, για την ανάπτυξη της. (ΕSRI 1996a και 1996b) Το γραφικό περιβάλλον διεπαφής της εφαρµογής αποτελείται από (βλ. σχήµα 1): 1. το µενού των εντολών 2. τη µπάρα εργαλείων 3. το υπόµνηµα µε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα 4. το χώρο απεικόνισης του χάρτη (δηλ. των χαρτογραφικών υποβάθρων) 5. το χώρο απεικόνισης της περιοχής παρούσας εστίασης ως προς τα ακραία όρια του χάρτη 6. τη µπάρα οπτικής κλίµακας 7. τη περιοχή ορισµού των µονάδων µέτρησης της πραγµατικότητας 8. το σηµείο προσανατολισµού του βορρά 9. το τίτλο του χάρτη 10. τη µπάρα κατάστασης, µε πληροφορίες για: την αριθµητική κλίµακα

15 15 τη θέση του κέρσορα στο χάρτη (συντεταγµένες) την τιµή κάποιου από τα γνωρίσµατα των οντοτήτων, κατά την περιήγηση του κέρσορα στις χωρικές οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων, µέσω των συνδυασµών επιλογών που µπορούν να υπάρξουν στη θέση Συµβουλές Σχήµα 1: Το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής Πηγή: Ιδία επεξεργασία Οι λειτουργίες της εφαρµογής οργανώθηκαν στα µενού εντολών. Στη µπάρα εργαλείων υπάρχουν οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες εντολές. Αυτές είναι σχετικές µε:

16 16 την παρουσίαση και διαχείριση των χαρτογραφικών υποβάθρων και των ιδιοτήτων των οντοτήτων τους τη διαχείριση των αρχείων µε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα και την ειδική επεξεργασία του τύπου τους και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους την επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές και τη µετατροπή του µορφότυπου (format) των δεδοµένων την επικοινωνία µε το χρήστη τα ερωτήµατα στα δεδοµένα (χωρικά και λογικά) κ.α O χρήστης της εφαρµογής µπορεί: να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά (αριθµός και είδος οντοτήτων, αριθµός και τύπος των γνωρισµάτων αυτών) ενός ψηφιακού χαρτογραφικού υπόβαθρου (shapefile), πριν εισαχθεί αυτό ως νέο στην εφαρµογή να αλλάζει σύστηµα αναφοράς σε ένα ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο από πολλά διαθέσιµα ή εξωτερικά συστήµατα αναφοράς να κάνει προεπισκόπηση της εκτύπωσης και να παρεµβαίνει στη διάταξη στο χαρτί των γεωγραφικών οντοτήτων του χάρτη, του υποµνήµατος, της κλίµακας, του τίτλου και του σηµείου του βορρά να εκτυπώνει χάρτες από συνδυασµούς χαρτογραφικών υποβάθρων να εξάγει εικόνες από συνδυασµούς χαρτογραφικών υποβάθρων, σε µορφότυπο (format).emf και.bmp, που µπορεί να είναι χρήσιµες σε διάφορες τεχνικές µελέτες να περιηγείται σε οποιοδήποτε σηµείο του χάρτη και να εστιάζει στο βαθµό που επιθυµεί

17 17 να διαµορφώνει τις ιδιότητες του χάρτη (µονάδες µέτρησης) και του χώρου απεικόνισης αυτού να προσθέτει ή να αφαιρεί ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα να αλλάζει τις ιδιότητες των οντοτήτων κάθε χαρτογραφικού υπόβαθρου ως προς τον τρόπο που αυτές θα απεικονίζονται. ηλαδή, να χρησιµοποιείται από το χρήστη κάποιο γνώρισµα των οντοτήτων για να χρωµατίζονται αυτές ανάλογα ή να εµφανίζονται για αυτές ετικέτες κ.α να µετρά αποστάσεις µεταξύ χωρικών οντοτήτων να βλέπει τις τιµές των γνωρισµάτων για κάθε χωρική οντότητα κάθε χαρτογραφικού υποβάθρου να επιλέγει οντότητες: o µε απλά και συνδυαστικά χωρικά ερωτήµατα (πολλοί τρόποι επιλογής) o µε απλά ή συνδυαστικά λογικά ερωτήµατα στα γνωρίσµατα τους o µε αναζήτηση συγκεκριµένου αλφαριθµητικού στις τιµές των γνωρισµάτων τους Το γεγονός ότι η εφαρµογή περιλαµβάνει λειτουργίες και διαδικασίες σαν τις παραπάνω, οφείλεται στη µελέτη, από την πλευρά του προγραµµατιστή της, σχετικής βιβλιογραφίας (Κουτσόπουλος 2002) και διαφόρων άλλων εµπορικών εφαρµογών Απαιτήσεις υλικού εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από απόψεως υλικού για την εκτέλεση της εφαρµογής. Απλά ενδείκνυται η εγκατάσταση και χρήση της σε Η/Υ γενιάς Pentium

18 18 που να διαθέτουν cd-rom. Τέλος, για την καλύτερη οπτική απόδοση των δεδοµένων απαιτείται οθόνη 17 ιντσών. 4. Πιθανές µελλοντικές εξελίξεις της εφαρµογής Η εφαρµογή, σε επόµενη έκδοσή της, µπορεί να περιλαµβάνει καλύτερη µορφοποίηση των φορµών και των γραφικών της. Επίσης, είναι απαραίτητη η επέκταση και η επεξεργασία των δεδοµένων που υπάρχουν για τις οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων, ώστε να είναι επίκαιρα. Άλλες µελλοντικές δυνατότητες µπορεί να αποτελέσουν: η δηµιουργία και αποθήκευση αρχείων project, όπως στο ArcView η ενσωµάτωση του υποµνήµατος, της κλίµακας και του σηµείου του βορρά στις εικόνες του χάρτη, που έχει τη δυνατότητα να εξάγει η εφαρµογή ο καθορισµός των χρωµάτων από το χρήστη, για κάθε τιµή του γνωρίσµατος που επιλέγεται, για να αποδώσει θεµατική πληροφορία σε κάποιο χαρτογραφικό υπόβαθρο η επεξεργασία (editing) των χαρτογραφικών υποβάθρων (shapefiles), και των δεδοµένων των αρχείων δεδοµένων (.dbf) που βρίσκονται πίσω από τα χαρτογραφικά υπόβαθρα της εφαρµογής η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων υποβάθρων και ο εµπλουτισµός τους µε παραπάνω περιγραφικά δεδοµένα η ενσωµάτωση διαδικασιών χωρικής και δικτυακής ανάλυσης κ.α. Στο απώτερο στάδιο εξέλιξης η εφαρµογή θα µπορούσε να γίνει «διαδικτυακή». Θα αποκτούσε έτσι τη δυνατότητα υποστήριξης χαρτογραφικών υποβάθρων από διαφορετικούς εξυπηρετητές, και πρόσβασης σ` αυτή από πολλούς διαφορετικούς

19 19 χρήστες µέσω του διαδικτύου. Το τελευταίο βέβαια απαιτεί την ύπαρξη προτυποποίησης στα δεδοµένα και επίτευξης της διαλειτουργικότητας της εφαρµογής, που θα εξυπηρετεί τη δικτυακή ζήτηση, ώστε η πληροφορία να µπορεί να είναι αξιοποιήσιµη από άλλους φορείς πέραν του δήµου. (http://ontogeo.ntua.gr/publications/english_pub.htm ) 5. Eπίλογος Η ανάπτυξη των ΓΣΠ προβλέπεται ραγδαία και αύξουσα τα επόµενα χρόνια. Επειδή συµβάλλουν στη µοντελοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων φαινοµένων, τόσο σε ερευνητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, υπάρχει η τάση για υιοθέτηση τεχνολογιών σε αυτά, όπως: της ασαφούς λογικής της τεχνητής νοηµοσύνης των έµπειρων / ευφυών συστηµάτων της εξόρυξης δεδοµένων των αποθηκών δεδοµένων των αντικειµενοστραφών βάσεων δεδοµένων του οντοκεντρικού προγραµµατισµού των Intranets του παγκόσµιου διαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού και των περιβαλλόντων προσοµοίωσης (http://www.esri.com/news/arcuser/index.html, ESRI 1999 και 2003, arcnews.html)

20 20 To γεγονός ότι, τα ΓΣΠ δίνουν µέσα για την κατανόηση της γεωγραφίας, που είναι µέρος του καθηµερινού µας κόσµου, αφού κάθε µας απόφαση περιορίζεται, επηρεάζεται ή επιβάλλεται από κάποιο γεωγραφικό στοιχείο, κάνει αναγκαία τη χρήση τους στη λήψη αποφάσεων. Η υιοθέτηση τους θα επιτύχει καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια, πιο οργανωµένη διακυβέρνηση και περισσότερο πληροφορηµένη κοινωνία. Το µέλλον τους εξαρτάται από την αποδοχή τους στους φορείς διοίκησης και την εξακολούθηση της συνεισφοράς τους, στον σχεδιασµό και στην παρακολούθηση του χώρου. (Καρνάβου 2002) Η εφαρµογή ΓΣΠ για την πόλη της Λάρισας, περιλαµβάνει αρκετά είδη λειτουργιών και µπορεί να θεωρηθεί µια ικανοποιητική µέσου µεγέθους εφαρµογή Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Άλλωστε, η υλοποίηση της µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα, για περισσότερο προβληµατισµό και ενασχόληση, µε στόχο τη βελτιστοποίηση της. Επιπρόσθετα, µπορεί να αποτελέσει το πρότυπο των περιεχοµένων, µιας τέτοιου είδους εφαρµογής που αναφέρεται σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εξακρίβωση των διαδικασιών σε ένα τέτοιο οργανισµό και οριστικοποίηση του είδους των χωρικών και µη δεδοµένων, που απαιτεί αυτός για την καλύτερη λειτουργία του, ταυτόχρονα µε την απαίτηση µειωµένου κόστους επίτευξης των παραπάνω, µπορεί να αποτελέσει κοµµάτι ερευνητικού ενδιαφέροντος και επαναπρογραµµατισµού της συγκεκριµένης εφαρµογής. Άλλωστε, µια τέτοιου είδους εφαρµογή κρίνεται από τα δεδοµένα που περιλαµβάνει, γιατί αυτά και οι τρόποι διαχείρισής τους, καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει, µέσα από τον προγραµµατισµό, αυτή να διαθέτει.

21 21 Βιβλιογραφικές αναφορές DeMers M. N. (1997) Fundamentals of Geographic Information Systems, New York: John Wiley & sons Inc. ESRI (2003) Proceedings Workshops 2003, 23 rd International User Conference, San Diego (CDROM) ESRI (1999) Proceedings Workshops 1999, 19 th International User Conference, San Diego (CDROM) ESRI (1996a) Εγχειρίδιο Χρήσης MapObjects: Building Applications with MapObjects, USA: ESRI Inc. ESRI (1996b) Εγχειρίδιο Αναφοράς Προγραµµατιστή MapObjects, USA: ESRI Inc. Perry G. (1999) Εγχειρίδιο της Visual Basic 6, Αθήνα: Μ. Γκιούρδας ---- ήµος Λάρισας (1997) ιερεύνηση υφιστάµενων χρήσεων γης στο κεντρικό τοµέα της πόλης της Λάρισας και προτάσεις πολεοδοµικής αναβάθµισης, αιτιολογική έκθεση, Λάρισα: ήµος Λάρισας - /νση πολεοδοµίας-τµήµα σχεδίου πόλης Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (1999) Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, δυνατότητες και εφαρµογές, προοπτικές και προκλήσεις, πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα: ΕΕΓΣΠ IEK Επανοµής (1999) Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών στην πρόκληση του 2000, πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: ΟΕΕΚ Καρνάβου Ε. (2002) Υποδοµή Χωρικών εδοµένων και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Κουτσόπουλος Κ. (2002) Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Αθήνα: Παπασωτηρίου

22 22 Μαλούτας Θ., Σωµαράς Χ. (1999) Η κοινωνική διαίρεση στη Λάρισα: Κοινωνικοεπαγγελµατική µορφολογία του τόπου κατοικίας, στο συλλογικό τόµο: Πετράκος Γ., Οικονόµου. (επ.), Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Βόλος: Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας - Gutenberg Παρασχάκης Ι., Παπαδοπούλου Μ., Πατιάς Π. (1991) Αυτοµατοποιηµένη Χαρτογραφία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη Σωµαράς Χ. (2001) Ανάπτυξη Εφαρµογής ΓΣΠ για τη πόλη της Λάρισας, διπλωµατική εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI.

Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI. Προϋποθέσεις εφαρµογής Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI. Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.Μ.841

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.Μ.841 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Πρίσκας Στυλιανός Α.Ε.Μ.808 Πιρπιρής Θεόδωρος Α.Ε.Μ.841 Επόπτης Εργασίας : ρ Θεοδωρίδου Μυροφόρα

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι).

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Αστική Γεωγραφία 6ο εξάµηνο Σ.Α.Τ.Μ. Μάιος 2014 Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Εαρινό εξάµηνο Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης

εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης λειτουργικότητα και χρήστης Δρ. Ανδριανή ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. askop@survey.ntua.gr περιεχόμενα εισαγωγή γεωπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS )

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS ) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.11 Χάρτες απεικόνισης με χρήση GIS κρουσμάτων, παγίδων εντόμων,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Με την συγχρηµατοδότηση. της Ελλάδας και. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Με την συγχρηµατοδότηση. της Ελλάδας και.  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1 Εισαγωγή 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1.1 Εφαρμογή HealthGuide 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα