ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013"

Transcript

1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επνρηθήο γξίπεο (βι. Γξάθεκα 1 ζηελ Δβδνκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο γηα ηε γξίπε) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε γξίπεο είναι ζκόπιμο να επιδιώκεηαι, καηά ηη διάπκεια ηηρ πεπιόδος αςξημένηρ δπαζηηπιόηηηαρ ηος ιού, όηαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ λνζειεύνληαη: εκθαλίδνπλ βαξηά θιηληθή εηθόλα ή/θαη αηθλίδην ζάλαην (ζηα ΣΔΠ ή ηνλ ζάιακν) κε ζπκπηώκαηα θπξίσο από ην αλαπλεπζηηθό έρνπλ ζνβαξά ππνθείκελα λνζήκαηα πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε εκθάληζε ζνβαξώλ επηπινθώλ από ηε γξίπε ηίζεηαη ε ππνςία αληνρήο ζηελ αληητηθή ζεξαπεία (π.ρ. παξαηεηακέλν εκπύξεην παξά ηελ ζεξαπεία, αδπλακία βειηίσζεο θιπ). Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε γξίπεο ππέπει να γίνεηαι ζηα ζοβαπά κπούζμαηα γπίπηρ πος νοζηλεύονηαι ζε Μ.Δ.Θ (ή είλαη ζε κεραληθή ππνζηήξημε αλαπλνήο ελ αλακνλή θιίλεο ΜΔΘ), ζηα παξαθάησ εξγαζηήξηα: 1. Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Ν. Διιάδνο, Διιεληθό Ιλζηηηνύην Pasteur ζηελ Αζήλα και 2. Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Β. Διιάδνο, B Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ., ζηε Θεζζαινλίθε. πκπιεξσκαηηθά, δείγκαηα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ θαη ην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Αζήλαο. Γείγκαηα από ζνβαξά πεξηζηαηηθά κε ηελ ππνςία γξίπεο ηα νπνία πιεξνύλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα αλλά ΓΔΝ νοζηλεύονηαι ζε Μ.Δ.Θ πέξαλ Δξγαζηεξίσλ Αλαθνξάο Γξίπεο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ είηε ζε εξγαζηήξηα παλεπηζηεκηαθώλ θαη γεληθώλ λνζνθνκείσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ δηάγλσζε ηεο γξίπεο, είηε ζην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ. Σν δείγκα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη ΠΑΝΣΑ από ην εηδηθό «πλνδεπηηθό Γειηίν Απνζηνιήο Ρηλνθαξπγγηθνύ Δπηρξίζκαηνο/Δθπιύκαηνο πξνο Δξγαζηήξηα ή/θαη Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο ». Δπηζεκαίλεηαη όηη είλαη δπλαηόλ λα απαηηείηαη >1 δείγκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο γξίπεο ηδηαίηεξα ζε βαξηά θξνύζκαηα. ζε πεξίπησζε ζεηηθνύ δείγκαηνο, δελ ζπληζηάηαη ε επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο γηα ηελ δηαπίζησζε ζπλερηδόκελεο παξνπζίαο ηνπ ηνύ, θαζώο: 1

2 νη κνξηαθέο ηερληθέο δηαπηζηώλνπλ ηελ ύπαξμε γελεηηθνύ πιηθνύ αθόκε θαη ζηε πεξίπησζε ύπαξμεο λεθξώλ ηώλ ζην αλαπλεπζηηθό ε αληητηθή αγσγή ζεξαπεύεη ηνλ αζζελή αιιά δελ εμαιείθεη πάληνηε άκεζα ηελ ύπαξμε ηνπ ηνύ ζην βξνγρηθό δέλδξν θαη ηα επαλαιακβαλόκελα δείγκαηα απμάλνπλ δπζαλάινγα ην θόξην εξγαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην θόζηνο ηεο δηάγλσζεο. Σέινο ππελζπκίδεηαη όηη ε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε αλήθεη ζηα ππνρξεσηηθώο δεινύκελα λνζήκαηα θαη ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κε ην εηδηθό ζρεηηθό δειηίν δήισζεο. Ανίσνεςζη ηος ιού ηηρ γπίπηρ 1. ΓΔΙΓΜΑΣΑ Ο ηόο απεθθξίλεηαη από ην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό θαη κπνξεί λα απνκνλσζεί έσο 3-4 εκέξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Σα κηθξά παηδηά κπνξεί λα απνβάιινπλ ηνλ ηό γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέξαλ ησλ 5 εκεξώλ. πζηήλεηαη ην δείγκα λα ιακβάλεηαη μέζα ζηιρ ππώηερ 3 ημέπερ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Σν ζπλεζέζηεξα ιακβαλόκελν δείγκα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο είλαη ην: - Φαπςγγικό επίσπιζμα ή έκπλςμα. Άιια δείγκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ελαιιαθηηθά, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο, ην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο Δ.Κ.Π.Α ή ηα εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα ηε δηάγλσζε ηεο γξίπεο είλαη: ξηληθό επίρξηζκα, ξηλνθαξπγγηθό επίρξηζκα, ξηλνθαξπγγηθό έθπιπκα, ηξαρεηαθό έθπιπκα, βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα, ηεκάρην βηνςίαο πλεύκνλα, κεηαζαλάηηα δείγκαηα πλεπκνληθνύ ηζηνύ ή ηζηνύ ηεο ηξαρείαο. 2. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ α) Λήτη θαπςγγικού επισπίζμαηορ Η ιήςε ηνπ θαπςγγικού επισπίζμαηορ γίλεηαη κε πιαζηηθό ζηεηιεό κε άθξν θαηά πξνηίκεζε από πνιπεζηέξα ή dacron θαη εθ όζνλ απηόο δελ είλαη δηαζέζηκνο, κε πιαζηηθό βακβαθνθόξν ζηεηιεό. Σν θαπςγγικό επίσπιζμα ιακβάλεηαη κε ηε βνήζεηα γισζζνπηέζηξνπ. Ο ζηεηιεόο εηζέξρεηαη βαζηά ζην θάξπγγα θαη πεξηζηξέθεηαη ζην ηνίρσκα ώζηε ην δείγκα λα είλαη πινύζην ζε θύηηαξα. Βπζίδεηε ηνλ ζηεηιεό ζην ζσιελάξην πνπ πεξηέρεη ην πιηθό κεηαθνξάο ηώλ θαη θαηόπηλ ηνλ ζπάδεηε ή ηνλ θόβεηε ζην ύςνο ηνπ ιαηκνύ ηνπ ζσιελαξίνπ. Γύν ζηεηιενί ζπιινγήο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ίδην ζσιελάξην. Κιείλεηε ην ζσιελάξην. πκπιεξώλεηε ζηελ εηηθέηα ηνπ ζσιελαξίνπ κε ζηπιό δηαξθείαο θαη επθξηλή γξάκκαηα α) ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζζελνύο, β) ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο θαη γ) ηελ Κιηληθή, Ννζνθνκείν, Κέληξν Τγείαο θηι. Καηόπηλ ηνπνζεηείηε ην ζσιελάξην ζε θνηλό ςπγείν, ζηε ζπληήξεζε (+4 ν C). Σν δείγκα κπνξεί λα θξαηεζεί ζην ςπγείν ην πνιύ έσο 3 εκέξεο. β) Λήτη θαπςγγικού εκπλύμαηορ Η ιήςε ηνπ θαπςγγικού εκπλύμαηορ γίλεηαη κε ην πγξό πνπ ππάξρεη ζην εηδηθό θηαιίδην πνπ ζαο έρεη ζηαιεί από ην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο. Ο αζζελήο μεπιέλεη θαιά ην ζηόκα ηνπ θαη ην θάξπγγά ηνπ θάλνληαο γάξγαξα κε λεξό ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θηύλεη. 2

3 Αθνινύζσο, θάλεη γαξγάξα κε ην πγξό πνπ πεξηέρεη ην εηδηθό θηαιίδην. Αθνύ θάλεη ηελ γαξγάξα θηύλεη ην πγξό ζην ίδην θηαιίδην. Κιείλεηε ην θηαιίδην. πκπιεξώλεηε ζηελ εηηθέηα ηνπ θηαιηδίνπ κε ζηπιό δηαξθείαο θαη επθξηλή γξάκκαηα α/ ην επώλπκν θαη όλνκα ηνπ αζζελνύο, β/ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο θαη γ/ ηελ Κιηληθή, Noζνθνκείν, Κέληξν Τγείαο, θηι. Σνπνζεηείηε ην θηαιίδην ζε θνηλό ςπγείν, ζηε ζπληήξεζε (+4 ν C). Σν δείγκα κπνξεί λα θξαηεζεί ζην ςπγείν ην πνιύ έσο 3 εκέξεο. Γηα όινπο ηνπ ηύπνπο δεηγκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε απόςπμε θαη ςύμε ηνπ δείγκαηνο, γηαηί ν ηόο ράλεη ηε κνιπζκαηηθόηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηα. 3. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΛΙΚΧΝ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΓΙΑ ΙΟΤ ΓΡΙΠΗ Σα πιηθά δεηγκαηνιεςίαο, δειαδή ηα θηαιίδηα κε ην πιηθό κεηαθνξάο ηώλ γξίπεο θαη ηα θηαιίδηα κε ην πγξό γηα γαξγάξεο γηα ηα δείγκαηα πξνο δηάγλσζε ηεο γξίπεο παξέρνληαη από ηα δύν Δξγαζηήξηα/Κέληξα Αλαθνξάο: Σν Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο Διιάδαο παξέρεη πιηθό κεηαθνξάο γηα θαξπγγηθό επίρξηζκα. Σν Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο παξέρεη πιηθό γηα γαξγάξεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεηγκαηνιεςία από ελήιηθεο θαη πιηθό γηα θαξπγγηθό επίρξηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεηγκαηνιεςία από παηδηά. Όζνλ αθνξά ζηην ζςνηήπηζη ηος ςλικού δειγμαηολητίαρ, δηεπθξηλίδνπκε όηη: α) ηα θηαιίδηα πνπ παξέρνληαη από ην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο Διιάδαο ππιν ηη δειγμαηολητία θα ππέπει να διαηηπούνηαι ζηην καηάτςξη (-20 ο C). μεηά ηην δειγμαηολητία και μέσπι ηην μεηαθοπά ηοςρ ζηο επγαζηήπιο, ηοποθεηούνηαι ζηην ζςνηήπηζη (+4 0 C). β) ηα θηαιίδηα πνπ παξέρνληαη από ην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο διαηηπούνηαι ζηην ζςνηήπηζη (+4 0 C). γ) γηα ηα πιηθά κεηαθνξάο πνπ παξέρνληαη από ηα ππόινηπα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα δεηνύληαη νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα θαζέλα ρσξηζηά. 4. ΤΚΔΤΑΙΑ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ Σα δείγκαηα ζπιιέγνληαη ζηα θηαιίδηα πνπ παξέρνληαη είηε από ηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο είηε από ηα εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ θάλνπλ έιεγρν γηα γξίπε. Σα θηαιίδηα κεηαθνξάο πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά, νύησο ώζηε λα κελ δηαθύγεη ην πιηθό θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην θηαιίδην ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθό δνρείν κεηαθνξάο (ηπιπλό κοςηί-βιέπε παξάξηεκα) γηα κνιπζκαηηθά δείγκαηα. ε όια ηα δείγκαηα ηνπνζεηείηαη εηηθέηα, όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο, ε εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο θαη ην Ννζνθνκείν από ην νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα. Σα δείγμαηα ζςνοδεύονηαι ΠΑΝΣΟΣΔ από ηο ειδικό «ζςνοδεςηικό δεληίο αποζηολήρ θαπςγγικού επισπίζμαηορ/εκπλύμαηορ ππορ Δθνικά Δπγαζηήπια Αναθοπάρ Γπίπηρ ή άλλα Δπγαζηήπια» ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ o ΠΡΟΟΥΗ μην ηςλίγεηε ηο ζςνοδεςηικό δεληίο γύπυ από ηο δείγμα. Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζηα εξγαζηήξηα αλαθνξάο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην εξγαζηήξην. ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ ΟΣΙ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΑΒΒΑΣΟ ΚΑΙ ΚΤΡΙΑΚΗ ΘΑ ΑΠΟΣΔΛΛΟΝΣΑΙ ΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ ΣΗΝ ΓΔΤΣΔΡΑ 3

4 5. ΒΙΟΑΦΑΛΔΙΑ Πποθςλάξειρ καηά ηην λήτη και ηον σειπιζμό ηυν δειγμάηυν Καηά ηελ λήτη από ηον αζθενή, ηον σειπιζμό και ηην επεξεπγαζία ησλ δεηγκάησλ ιακβάλνληαη πάνηα ηα βαζηθά κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ήηνη: Πξνζηαηεπηηθή κπινύδα κηαο ρξήζεο Γάληηα κηαο ρξήζεσο Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Μάζθα (Τςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο ή δηπιή ρεηξνπξγηθή) 6. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΙΧΝ ΓΡΙΠΗ Δθνικό Δπγαζηήπιο Αναθοπάρ Γπίπηρ Νόηιαρ Δλλάδαρ Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ, Σκήκα Ινινγίαο Γξ. Α. Μεληήο Σει & Δθνικό Δπγαζηήπιο Αναθοπάρ Γπίπηρ Βόπειαρ Δλλάδαρ B Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθό Σκήκα Α.Π.Θ Καζ. Ν. Μαιηζηώβαο Σει ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ: Δπγαζηήπιο Μικποβιολογίαρ, Ιαηπική σολή, Πανεπιζηήμιο Αθηνών Καθ. Α. Τσακρής Μ. Ασίας 75, , Αθήνα Τηλ. : , , , ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΦΑΡΤΓΓΙΚΟΤ ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΟ/ΔΚΠΛΤΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΑ ΔΘΝΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ Ή ΑΛΛΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Σν δειηίν πνπ αθνινπζεί πξέπεη λα ζπλνδεύεη πάνηοηε ηα δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζηα Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ή άιια Δξγαζηήξηα. 8. ΣΑΥΔΙΔ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΠΟΤ ΓΙΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΣΟ ΔΜΠΟΡΙΟ Οη ηαρείεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην (Rapid Tests) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηώλ γξίπεο ηύπνπ Α, αιιά ιόγσ ηεο ρακειήο επαηζζεζίαο ηνπο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο εξγαζηεξηαθέο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο, κπνξνύλ λα δώζνπλ τεςδώρ απνηηικά απνηειέζκαηα. 4

5 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΡΙΝΟΦΑΡΤΓΓΙΚΟΤΔΠΙΥΡΙΜΑΣΟ/ΔΚΠΛΤΜΑΣΟ ΠΡΟ ΔΘΝΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ Ή ΑΛΛΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Δ.Ο.Π.Τ.Τ/ΚΤ/ΠΙ/ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ: Γιαηπόρ (ον/μο): Σηλ: Πληρουορίες για τα εργαστήρια: Δζλ. Δξγ. Ννη. Διιάδαο: Δζλ. Δξγ. Βνξ. Διιάδαο: /-169 Δξγ. Δ.Κ.Π.Α: /-133 /-129/-054 ΔΒΓOΜΑΓΑ Α.Α. ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γείγμα: Ρηληθό επίρξηζκα Φαξπγγηθό επίρξηζκα Φαξπγγηθό έθπιπκα Άιιν, Ση; ΗΜ/ΝΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ημ/νία λήτηρ δείγμαηορ: / / Α.Α. ΣΟ ΚΔΔΛΠΝΟ Σ Ο Ι Υ Ε Ι Α Α Θ Ε Ν Ο Τ / / Δπώνςμο: Όνομα: Ηλικία: εηώλ (Σημειώστε ηλικία σε σσμπληρωμένα (κλεισμένα) έτη. Εάν ηλικία <1 έτοσς: σημειώστε " 0 ") Φύλο: Άλδξαο/αγόξη Γπλαίθα/θνξίηζη Καηοικία: Νομόρ: Πόλη/συπιό: Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Δπαθή κε άηνκν/α πνπ έρνπλ εκθαλίζεη εθδειώζεηο γξηπώδνπο ζπλδξνκήο; Αλήθεη ζε ζπξξνή εθηόο νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο; (πρ εξγαζία, ζρνιείν θιπ) ; Κ Λ Ι Ν Ι Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α Ημ/νία έναπξηρ ζςμπηυμάηυν: Δμβολιαζμόρ για γπίπη καηά ηη θεηινή πεπίοδο (δηλ. από ηελεςηαίο επηέμβπιο): ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ / / ΟΥΙ ΝΑΙ Ση επαθή /ζρέζε; Σι; Λαμβάνει ανηι-ιική αγυγή: ΟΥΙ ΝΑΙ Σι; Ππξεηόο ΟΥΙ ΝΑΙ Μέγηζηνο ππξεηόο: C Αηθλίδηα έλαξμε ζπκπη. ΟΥΙ ΝΑΙ Καηαβνιή ΟΥΙ ΝΑΙ Βήραο ΟΥΙ ΝΑΙ Κεθαιαιγία ΟΥΙ ΝΑΙ Καηαξξνή ΟΥΙ ΝΑΙ Μπαιγίεο ΟΥΙ ΝΑΙ Πνλόιαηκνο ΟΥΙ ΝΑΙ Γηάξξνηα ΟΥΙ ΝΑΙ Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα ΟΥΙ ΝΑΙ Έκεηνο ΟΥΙ ΝΑΙ Δλδείμεηο πλεπκνλίαο ΟΥΙ ΝΑΙ Άιιν Δπηπινθέο ΟΥΙ ΝΑΙ Σι ; Σσμπληρώνεται από το Εργαστήριο ΚΑ Ννη. Διιάδαο ΚΑ Βνξ. Διιάδαο Δξγ Δ.Κ.Π.Α Α Π Ο Σ Ε Λ Ε Μ Α Σ Α Ε Ρ Γ Α Σ Η Ρ Ι Α Κ Ο Τ Ε Λ Ε Γ Υ Ο Τ Αλίρλεπζε ηνύ γξίπεο; ΟΥΙ ΝΑΙ Σαπηνπνίεζε:.. - Αλίρλεπζε άιινπ ηνύ; ΟΥΙ ΝΑΙ Σι;

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΠΛΟ ΚΟΤΣΙ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Απσική ζςζκεςαζία 1) Τδαηνζηεγέο δνρείν κε εηηθέηα, πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη πεξηέρεη ην δείγκα (πρ. θηαιίδην από Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο) Σημείωση: Γηα πεξηζζόηεξα από έλα δείγκαηα, θάζε θηαιίδην ζα πξέπεη λα είλαη ηπιηγκέλν κεκνλσκέλα κε απνξξνθεηηθό πιηθό γηα λα κε ζπάζεη ζηε κεηαθνξά Γεύηεπη ζςζκεςαζία 1) Απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ πεξηθιείεη ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία δει. ην πδαηνζηεγέο δνρείν πνπ πεξηέρεη ην δείγκα. 2) Τδαηνζηεγέο αλζεθηηθό δνρείν πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη εζσθιείεη ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Σελική ζςζκεςαζία 1) Γνρείν/θνπηί πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεύηεξε ζπζθεπαζία θαη πξνζηαηεύεη ην πεξηερόκελν από επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (θπζηθή θαηαζηξνθή, λεξό). Η ηειηθή ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγήο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο πγξόο πάγνο. Η ηειηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα θηλδύλνπ γηα κνιπζκαηηθά πιηθά, ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη κεηαθνξά κε κέζα ζπγθνηλσλίαο (αεξνπιάλν, πινίν θιπ), θαζώο θαη εηδηθή εηηθέηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζπζθεπαζίαο. ημείωση: Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ θιηληθώλ δεηγκάησλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. τελευταία ενημέρωση: 9/10/2013

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori World Water Museum installation A permanent project by Keti Haliori Παξνπζηάδνληαη ε ηδέα, νη ζηόρνη, ε πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαζώο θαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα