Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Kανονισµού 9 των «Περί Ρυθµίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών», Κ Π 659/ 2002 O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 19 του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου 19(Ι)/2002 και o Κανονισµός 9 των «Περί Ρυθµίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών αδειών(τηλεπικοινωνιών) Κανονισµοί» Κ..Π. 659/2002, εκδίδει το ακόλουθο ιάταγµα: Συνοπτικός. Ερµηνεία. 1. Tο παρόν ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισµού των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Καθεστώτος ιάταγµα του (1) Στο παρόν ιάταγµα εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «βασικές απαιτήσεις» σηµαίνει την ασφάλεια λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τη διατήρηση της ακεραιότητας του και σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, τη προστασία δεδοµένων (όπως τη προστασία των προσωπικών στοιχείων, την εµπιστευτικότητα των µεταδιδόµενων ή αποθηκευµένων πληροφοριών, και τη προστασία της ιδιωτικής ζωής), τη προστασία του περιβάλλοντος και τους πολεοδοµικούς και χωροταξικούς στόχους, καθώς και την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος συχνοτήτων και την αποφυγή των επιβλαβών παρεµβολών µεταξύ συστηµάτων ραδιοεπικοινωνιών και άλλων, διαστηµικών ή επίγειων, τεχνικών συστηµάτων. «οι Κανονισµοί» σηµαίνει τους «Περί Ρυθµίσεως των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Εδικών Αδειών(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµοί», Κ..Π. 659/2002 και περιλαµβάνει οιουσδήποτε Κανονισµούς ή ιατάγµατα που τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν.

2 «Νόµος» σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο 19(I)/ 2002 και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στο παρόν ιάταγµα και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόµος και οι Κανονισµοί. Πεδίο Εφαρµογής. 3. Το παρόν ιάταγµα τυγχάνει εφαρµογής στον καθορισµό, από τον Επίτροπο, του είδους ή τα είδη τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε Γενική Εξουσιοδότηση και των όρων που τίθενται σε τέτοιες εξουσιοδοτήσεις, δυνάµει των άρθρων 19 (1) (κ) και 30 (1) (β) του Νόµου και του Κανονισµού 9 των Κανονισµών. Γενικές Αρχές. 4. Η εφαρµογή, ερµηνεία, ενεργοποίηση και κάθε τροποποίηση στο µέλλον των κατηγοριών στα είδη των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε Γενική Εξουσιοδότηση και των όρων που τίθενται σε τέτοιες εξουσιοδοτήσεις δυνάµει του παρόντος ιατάγµατος είναι συµβατή και διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις και τις αρχές της µη διάκρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας. Κατηγορίες των Γενικών εξουσιοδοτήσεων. 5. Κατ εφαρµογή των άρθρων 19 (1) (κ) και 30 (1) (β) του Νόµου, και του Κανονισµού 9 των Κανονισµών, ο Επίτροπος δια του παρόντος καθορίζει ότι Γενική Εξουσιοδότηση απαιτείται και, όπου κρίνεται δέον, χορηγείται δια την δηµιουργία, εγκαθίδρυση και/ή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή τη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως αναφέρονται ειδικά στο Παράρτηµα Ι του παρόντος ιατάγµατος. Γενικοί Οροι 6. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού 16 των Κανονισµών και δυνάµει του Κανονισµού 14 των Κανονισµών, οι Γενικοί Οροι ως αναγράφονται στο Παράρτηµα II, τίθενται σε όλες τις Γενικές Εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι µε σκοπό τη διασφάλιση συµµόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις και των κανόνων προστασίας του ανταγωνισµού, την εξασφάλιση παροχής των 2

3 απαιτούµενων από τον Επίτροπο πληροφοριών και τη διασφάλιση αποτελεσµατικής χρήσης του σχεδίου αριθµοδότησης. Ειδικοί Οροι. Επιβολή Ποινών. Έναρξη ισχύος του παρόντος ιατάγµατος. 7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31(2) του Νόµου και του Κανονισµού 16 των Κανονισµών, και δυνάµει του Κανονισµού 15 των Κανονισµών, οι Ειδικοί Οροι ως αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ τίθενται ανά κατηγορία στις σχετικές Γενικές Εξουσιοδοτήσεις. 8. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων που έχουν τεθεί σε κάθε Γενική Εξουσιοδότηση η οποία χορηγείται τηρουµένων των διατάξεων των Κανονισµών και του παρόντος ιατάγµατος, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει ποινές κατ εφαρµογή του άρθρου 35 του Νόµου, και των Κανονισµών 24 και 71 των Κανονισµών. 9.Το παρόν ιάταγµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισµοί 4, 5 και 6) A. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία A01. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Μεταπώλησης Φωνής (Γενική Εξουσιοδότηση χρειάζεται µόνο στην περίπτωση όπου ο αδειοδοτούµενος δεν έχει ειδική άδεια για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας) A0100 Εκµετάλλευση δικτύου δηµόσιων τηλεφωνικών συσκευών (καρτοτηλέφωνα ή/και κερµατοτηλέφωνα). A0101 Εκµετάλλευση δηµόσιου τηλεφωνικού κέντρου συνδεδεµένου µε δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο(callshops). A0102 Υπηρεσίες αυτόµατης επανάκλησης (Callback services). A0103 A0104 Υπηρεσίες µεταφοράς κλήσης (Call through services). Φωνητικές Υπηρεσίες από Παροχείς Ιδεατών ικτύων (Virtual Network Operators, VNO). Κατηγορία A02. Υπηρεσίες εδοµένων: Μετάδοσης και Προστιθέµενης Αξίας Α0200 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ). Α0201 Μετάδοση Πληροφορίας µέσω EDI (Electronic Data Interchange) προτύπων όπως Χ12. Α0202 Υπηρεσία τηλεοµοιοτυπίας για µετάδοση πληροφορίας από βάση δεδοµένων. Α0203 Μετάδοση δεδοµένων για Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer, EFT). Α0204 Υπηρεσίες Τηλεελέγχου για µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον εξ αποστάσεως έλεγχο και την εξ αποστάσεως διάγνωση (Telecontrol and Telemetry services). Α0205 Μετάδοση δεδοµένων για υπηρεσίες Τηλεκειµενογραφίας (Teletex services). Α0206 Μετάδοση δεδοµένων για υπηρεσίες Εικονογραφίας (Videotex services). Α0207 Υπηρεσίες Τηλεγραφής (Telewriting services). Α0208 Υπηρεσίες Τηλεεπεξεργασίας (Teleprocessing services). Α0209 Υπηρεσίες Τηλεγραφίας (Telegraphy services). A0210 Παροχή υπηρεσίας τηλετύπου-telex Service. Σηµείωση: Η υπηρεσία αυτή αν και απαιτεί πρωτογενή εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης 4

5 Κατηγορία Α03. Υπηρεσίες Φωνής Προστιθέµενης Αξίας (Γενική Εξουσιοδότηση χρειάζεται µόνο στην περίπτωση όπου ο αδειοδοτούµενος δεν έχει ειδική άδεια για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας) Α0300 Α0301 Α0302 Α0303 Α0304 Παροχή υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotex services). Σηµείωση: Σε αυτές τις υπηρεσίες ο Επίτροπος δεν ελέγχει το περιεχόµενο των παρεχοµένων υπηρεσιών και απλά αδειοδοτεί την παροχή υπηρεσιών Υπηρεσίες Ηχοδιάσκεψης (Audioconference). Υπηρεσίες Φωνοκιβωτίου όπου µπορεί να αφεθεί και να ανακληθεί φωνητικό µήνυµα. Υπηρεσίες Καταλόγου µε δυνατότητα τερµατισµού κλήσης (directory services with/without call completion) Υπηρεσίες φωνής µέσω πρωτοκόλου IP που δεν απαιτούν πρωτογενή εκχώρηση αριθµών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Κατηγορία Α04. Ενοποιηµένες Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας Α0400 Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης(Videoconference) για µετάδοση φωνής, κειµένου και πληροφορίας Α0401 Εικονοτηλεφωνία (View phone services) όπου συµµετέχοντες µπορούν να δουν ο ένας τον άλλο κατά την διάρκεια της συνοµιλίας τους. Α0402 Ενοποιηµένες Υπηρεσίες Τηλεφωνίας (Unified Communication services). Κατηγορία Α05. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω ιαδικτύου Α0500 Υπηρεσίες ιαδικτύου. Κατηγορία Α06. Παροχή µισθωµένων γραµµών και εκµίσθωση χωρητικότητας στο κοινό (Υπηρεσίες µεταπώλησης) Α0600 Εκµίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, µέσω δικτυακής υποδοµής της ο οποίας ο δηλών έχει την διαχείριση. Εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις µεταπώλησης µισθωµένων γραµµών. Α0601 Παροχή Ιδεατού Ιδιωτικού ίκτυου (VPN). 5

6 Κατηγορία Α07. Εξειδικευµένες ιεθνείς Υπηρεσίες Α0700 ιεθνείς υπηρεσίες διασύνδεσης περιορισµένες σε επίπεδο carrier to carrier. Η Γενική εξουσιοδότηση δίνεται για την υπηρεσία, ενώ για το σχετικό δίκτυο χρειάζεται ειδική άδεια. A0701 ιεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας για τις οποίες χορηγείται αριθµός πρόσβασης για σκοπούς προεπιλογής και επιλογής φορέα και για τις οποίες δεν χρειάζεται η δηµιουργία δικτυακής υποδοµής για την οποία απαιτείται Ειδική Άδεια. Κατηγορία Α08. Παροχή Υπηρεσιών Πολυµέσων Α0800 Υπηρεσίες Πολυµέσων (Video-on-demand, pay-per-view κτλ). Σηµείωση: Ο Επίτροπος δεν ελέγχει το περιεχόµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών και απλά αδειοδοτεί την παροχή υπηρεσιών. Κατηγορία Α09. Υπηρεσίες ιαχείρισης και Λειτουργίας ικτύου και παροχή υπηρεσιών Α0900 Υπηρεσίες Ευφυούς ικτύου(in). Α0901 Λειτουργία ικτύου για παροχή υπηρεσιών σε Κλειστές Οµάδες Χρηστών για παροχή γενικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Α0902 Παροχή Πυλών (gateways) µεταξύ δικτύων διαφόρων φορέων. Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία Β01. Ενοποιηµένες κινητές Υπηρεσίες Β0100 Υπηρεσίες µετάδοσης σύντοµων µηνυµάτων (SMS). Σηµείωση: H υπηρεσία αυτή παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης ανεξαρτήτως του ότι απαιτείται πρωτογενής εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο. Β0101 Υπηρεσίες µετάδοσης µηνυµάτων πολυµέσων (MMS). Σηµείωση: H υπηρεσία αυτή παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης ανεξαρτήτως του ότι απαιτείται πρωτογενής εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο. Κατηγορία Β02. Κινητές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Μετάδοσης εδοµένων Β0200 Μετάδοση δεδοµένων µε µεταγωγή πακέτου (π.χ. GPRS, EDGE). Σηµείωση: Αυτή η υπηρεσία αφορά κάτοχο άδειας δηµόσιου δικτύου 6

7 Β0201 κινητής τηλεφωνίας Μετάδοση δεδοµένων µε µεταγωγή κυκλώµατος (HSCSD) Σηµείωση: Αυτή η υπηρεσία αφορά κάτοχο άδειας δηµόσιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας Κατηγορία Β03. Συστήµατα Τηλεειδοποίησης Β0300 Υπηρεσίες Τηλεειδοποίησης (Paging Services). Σηµείωση: Η υπηρεσία αυτή, αν και απαιτεί πρωτογενή εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο, παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης Γ. ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία Γ01. Εκµίσθωση Χωρητικότητας Γ0100 Εκµίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, µέσω δορυφορικής δικτυακής υποδοµής της ο οποίας ο δηλών έχει την διαχείριση. Κατηγορία Γ02. Γενικές ορυφορικές Υπηρεσίες Γ0200 Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων. Γ0201 Υπηρεσίες µετάδοσης και µεταγωγής φωνής. ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ Κατηγορία 01. Σταθερά Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα 0100 ιαχείριση και λειτουργία δικτύων µετάδοσης δεδοµένων για τα οποία δεν απαιτείται εκχώρηση Ειδικής Άδειας. Για παράδειγµα δίκτυα πακετοµεταγωγής. Σηµείωµα: Όλες οι υπηρεσίες ή/ και δίκτυα που φαίνονται πιο πάνω αναφέρονται σε δηµόσιες υπηρεσίες ή/και δίκτυα τηλεπικοινωνιών µε εξαίρεση όπου αναφέρεται άλλως πως. Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Για οποιαδήποτε υπηρεσία για την οποία δεν προνοείται ειδική άδεια ή εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας ο αιτητής δύναται όπως εγγραφεί σύµφωνα µε το µέρος ΙΙ των κανονισµών περί Ρυθµίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) του 2002, Κ Π 659/

8 Νοείται ότι για τα δίκτυα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω δεν χρειάζεται πρωτογενής εκχώρηση αριθµών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης µε εξαίρεση όπου αναφέρεται άλλως πως. Στο παράρτηµα ΙΙΙ ακολουθεί επεξηγηµατικός πίνακας των πιο πάνω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και δικτύων όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο. 8

9 Προοίµιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI (Κανονισµοί 6 και 7) Οι κατηγορίες υπηρεσιών ή/και δικτύων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι υπόκεινται στους ακόλουθους γενικούς όρους, οι οποίοι εφαρµόζονται για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, καθώς και στους ακόλουθους ειδικούς όρους οι οποίοι εφαρµόζονται ανά κατηγορία όπως καθορίζεται πιο κάτω. 1. Γενικοί Όροι Γενικοί Όροι Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Όλοι οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και δικτύων υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης οφείλουν όπως: (α) παρέχουν πληροφορίες στο κοινό και στους συνδροµητές, ανάλογα µε τη περίπτωση, σχετικά µε την τιµολόγηση και τους όρους των προσφεροµένων υπηρεσιών, όπως εκάστοτε δυνατό να καθορίζονται από τον Επίτροπο, (β) παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών οι οποίες είναι δηµόσιες, όπως εκάστοτε δυνατό να καθορίζονται από τον Επίτροπο, (γ) διατηρούν και κοινοποιούν διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και παραπόνων, (δ) παρέχουν στον Επίτροπο λογικά απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευση της συµµόρφωσης προς τους εφαρµοστέους όρους καθώς και για στατιστικούς λόγους. (ε) στα δίκτυα ή/και υπηρεσίες στα οποία εκχωρούνται πρωτογενής αριθµοί από το ΕΣΑ να τηρούνται οι όροι που συνδέονται µε την αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση του ΕΣΑ σύµφωνα µε τους εκάστοτε Κανονισµούς Αριθµοδότησης. 2. Ειδικοί Όροι Κατηγορία Α01 Α0100 Α0101 Ειδικοί Όροι Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Ο αδειούχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση των τηλεφωνικών συσκευών. Ο αδειούχος που παρέχει δηµόσιες τηλεφωνικές συσκευές διασφαλίζει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες καταλόγου. 2. ωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών χωρίς τη χρήση κερµάτων ή καρτών. 3. Πρόσβαση σε υπηρεσίες ελευθέρων κλήσεων. 4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή. 9

10 Επιπρόσθετα ο αδειούχος οφείλει όπως επιδεικνύει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ορατό, αναγνώσιµο και ανεξίτηλο στο χώρο που φιλοξενούνται οι συσκευές τα ακόλουθα: 1. Πληροφορίες χρέωσης και τρόπους πληρωµής της παρεχόµενης υπηρεσίας. 2. Τοποθεσία συσκευής (διεύθυνση υποστατικού, χώρου στέγασης συσκευών). 3. Να δηλώνει τη δυνατότητα κλήσεως υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών 4. Να δηλώνει τη δυνατότητα ή µη λήψης εισερχόµενων κλήσεων. 5. Πληροφορίες επικοινωνίας σε περιπτώσεις παραπόνων ή προβληµάτων. Α01 Α0102 Η υπηρεσία προσφέρεται µε τη χρήση αριθµών ελευθέρων κλήσεων (800xxxxx) Ο παροχέας αυτής της υπηρεσίας οφείλει να συµµορφώνεται στο ρυθµιστικό καθεστώς κάθε χώρας στην οποία τερµατίζεται η επανακαλούµενη φωνητική κίνηση και να µην παρέχει υπηρεσίες αυτόµατης επανάκλησης όπου αυτό απαγορεύεται σύµφωνα µε σχετικό ψήφισµα της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU Resolution 29 Montreal, 27 September 6 October 2000). Α01 Α0103 Η υπηρεσία προσφέρεται µε τη χρήση αριθµών ελεύθερων κλήσεων (800 xxxxx) Α03 Α0300 Ο αδειοδοτούµενος οφείλει να καθορίζει την τιµή και να ανακοινώνει το κόστος χρέωσης στην έναρξη κάθε κλήσης. Ο Επίτροπος δεν είναι υπεύθυνος για έλεγχο του περιεχοµένου και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Α03 Α0304 Ο αδειούχος οφείλει να ενηµερώνει το κοινό για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας. Τερµατισµός κλήσεων στην Κύπρο από το Εξωτερικό Ο αδειούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη µεταφορά του αριθµού του καλούντα (Calling Line Identity Presentation). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εφαρµόζεται απόκρυψη του αριθµού του καλούντα (Calling Line Identity Restriction, CLIR). Ο αδειούχος έχει δικαίωµα διασύνδεσης µε δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Προέλευση κλήσεων από την Κύπρο Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του αδειούχου στην Κύπρο προσφέρεται µε τη χρήση αριθµών ελεύθερων κλήσεων 10

11 (800 xxxxx) Α07 Α0701 Ο αδειούχος οφείλει να προσκοµίσει στον Επίτροπο τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτεί η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU για χορήγηση σε αυτόν των απαιτούµενων κωδικών (Signaling area/network codes, International Point code) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Επεξηγηµατικό A. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία A01. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Μεταπώλησης Φωνής (Γενική Εξουσιοδότηση χρειάζεται µόνο στην περίπτωση όπου ο αδειοδοτούµενος δεν έχει ειδική άδεια για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας) A0100 Εκµετάλλευση δικτύου δηµόσιων τηλεφωνικών συσκευών (καρτοτηλέφωνα ή/ και κερµατοτηλέφωνα). A0101 Εκµετάλλευση δηµοσίου τηλεφωνικού κέντρου συνδεδεµένου µε δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (Callshops). A0102 Υπηρεσίες αυτόµατης επανάκλησης (Callback services). ιαδικασία: 1. Κλήση συγκεκριµένου 8ψήφιου αριθµού 2. εισαγωγή προσωπικού κωδικού 3. σχηµατισµός διεθνούς αριθµού κλήσης 4. ο καλών κατεβάζει το ακουστικό 5. ο αρχικά καλών καλείται από το σύστηµα που τον συνδέει µε τον επιθυµητό διεθνή αριθµό. A0103 Υπηρεσίες µεταφοράς κλήσης (Call through services). ιαδικασία: 1. Κλήση συγκεκριµένου 8ψήφιου αριθµού 2. εισαγωγή προσωπικού αριθµού 3. σχηµατισµός διεθνούς αριθµού κλήσης 4. αυτόµατη σύνδεση A0104 Φωνητικές Υπηρεσίες από Παροχείς Ιδεατών ικτύων (Virtual Network Operators, VNO). Οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών δεν χρησιµοποιούν αρίθµηση από το ΕΣΑ και δεν χρησιµοποιούν απαραίτητα τηλεπικοινωνιακή υποδοµή απλά πωλούν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µέσω κάποιου υφιστάµενου τηλεπικοινωνιακού παρόχου που κατέχει αρίθµηση και τηλεπικοινωνιακή υποδοµή Κατηγορία A02. Υπηρεσίες εδοµένων: Μετάδοσης και Προστιθέµενης Αξίας. Α0200 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) βασιζόµενο στη µετάδοση µηνυµάτων (κειµένου µε χαρακτήρες) µέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Α0201 Μετάδοση Πληροφορίας µέσω EDI (Electronic Data Interchange) πρότυπα όπως Χ12. π.χ. η µετάδοση επιχειρηµατικών εγγράφων όπως παραγγελίες αγοράς, τιµολόγια, λογαριασµοί φορτωτικής, έγγραφα αποστολής µέσω δικτύου προστιθέµενης αξίας. Τεχνική που υιοθετείται από εταιρείες στη δραστηριότητα αγοράς και πώλησης µέσω της 12

13 µεταφοράς δεδοµένων. Α0202 Υπηρεσία τηλεοµοιοτυπίας προστιθέµενης αξίας για µετάδοση πληροφορίας από βάση δεδοµένων. Μέσω ανάκλησης από µνήµη και αυτοµατοποιηµένη µαζική µετάδοση, π.χ. µαζική αποστολή φαξδιαφηµίσεων/ανακοινώσεων από τον αδειοδοτηµένο οργανισµό εκ µέρους εταιρειών-πελατών του σε συνδροµητές των εταιρειών. Α0203 Μετάδοση δεδοµένων για Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων ( Electronic Funds Transfer, EFT). Μετάδοση δεδοµένων για διεκπεραίωση συναλλαγών µεταξύ υπολογιστών συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών (π.χ. συστήµατα εκκαθάρισης κ.λ.π.). Α0204 Υπηρεσίες Τηλεελέγχου για µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον εξ αποστάσεως έλεγχο και την εξ αποστάσεως διάγνωση (Telecontrol and Telemetry services). Μετάδοση αποτελεσµάτων µετρήσεων από αποµακρυσµένες περιοχές µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Για παράδειγµα έλεγχος συστηµάτων υδατοπροµήθειας, σταθµών αερίου, δηµόσιου φωτισµού κλπ. Α0205 Μετάδοση δεδοµένων για υπηρεσίες Τηλεκειµενογραφίας (Teletex services). Υπηρεσίες που παρέχουν πρότυπα σετ χαρακτήρων και πρωτόκολα επικοινωνίας για την ηλεκτρονική µεταφορά τεχνικών εγγράφων και συµβολαίων χρησιµοποιώντας πλούσια συλλογή γραφικών σε τηλεφωνικά δίκτυα. υνατόν να χρησιµοποιηθεί σαν συµπληρωµατική υπηρεσία µε υπηρεσία τηλετύπου. Η πληροφορία µεταδίδεται µε µορφή κειµένου µπορεί όµως να απεικονισθεί και σε οθόνη. Α0206 Μετάδοση δεδοµένων για υπηρεσίες Εικονογραφίας (Videotex services), π.χ. υπηρεσίες που επιτρέπουν σε παρoχείς πληροφορίας συνεχόµενους σύνδεσης να παρέχουν πρόσβαση συνεχόµενους σύνδεσης σε βάσεις δεδοµένων, πίνακες ανακοινώσεων, βιβλιοθήκες, πληροφορίες ταινιών και αγορές µέσω καταλόγων. Η υπηρεσία µεταδίδεται µέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε ειδικά ρυθµισµένες τηλεοράσεις. Α0207 Υπηρεσίες Τηλεγραφής (Telewriting services). Τηλεγραφικά συστήµατα χρησιµοποιούνται για να στέλνουν και να δέχονται µηνύµατα ελεύθερου σχεδίου και γραφικά µέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Α0208 Υπηρεσίες Τηλεεπεξεργασίας (Teleprocessing services). Υπηρεσίες που συσχετίζουν τεχνικές τηλεπικοινωνιών και τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων µε στόχο την επεξεργασία της πληροφορίας από απόσταση. Α0209 Υπηρεσίες Τηλεγραφίας (Telegraphy services). ιαδικασία µετάδοσης σε απόσταση και αναπαραγωγής γραπτού κειµένου ή εικόνων. A0210 Παροχή υπηρεσίας τηλετύπου-telex Service. Υπηρεσία που επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία µεταξύ συνδροµητών, µέσω συσκευής έναρξης- τερµατισµού. Σηµείωση: Η υπηρεσία αυτή αν και απαιτεί πρωτογενή εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης. 13

14 Κατηγορία Α03. Υπηρεσίες Φωνής Προστιθέµενης Αξίας (Γενική Εξουσιοδότηση χρειάζεται µόνο στην περίπτωση όπου ο αδειοδοτούµενος δεν έχει ειδική άδεια για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας) Α0300 Παροχή υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotex services). Για παράδειγµα: Τραπεζικά Προσωπική συµβουλή λογαριασµού, εκτέλεση συναλλαγών κλπ. Μεταφορές, τουρισµός Χρονοπρογράµµατα, διαθεσιµότητα και κρατήσεις κλπ. ηµόσιες Πληροφορίες Πρόβλεψη καιρού, νέα, κινηµατογράφοι κλπ. Αναψυχή Παιγνίδια, ωροσκόπιο κλπ. Γραµµές συνοµιλίας, κλπ. Άλλες παρόµοιες υπηρεσίες Α0301 Α0302 Α0303 Α0304 Σηµείωση: Ο Επίτροπος δεν ελέγχει το περιεχόµενο των παρεχοµένων υπηρεσιών και απλά αδειοδοτεί την παροχή υπηρεσιών. Υπηρεσίες Ηχοδιάσκεψης (Audioconference). Οι συµµετέχοντες σε αυτή την υπηρεσία ενώνονται µέσω κυκλωµάτων που υποστηρίζουν µετάδοση φωνής. Εκτός από φωνή είναι εφικτή η µετάδοση φαξ και σηµάτων τηλεγραφίας. Είναι εφικτή η ταυτόχρονη συνοµιλία ατόµων από διάφορα µέρη του κόσµου καλώντας κάποιο συγκεκριµένο προσυµφωνηµένο αριθµό που καταλήγει στον απαιτούµενο εξοπλισµό. Υπηρεσίες Φωνοκιβωτίου όπου µπορεί να αφεθεί και να ανακληθεί φωνητικό µήνυµα. Υπηρεσίες Καταλόγου µε δυνατότητα τερµατισµού κλήσης (directory services with/without call completion). Υπηρεσίες φωνής µέσω πρωτοκόλλου IP που δεν απαιτούν πρωτογενή εκχώρηση αριθµών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Κατηγορία Α04. Ενοποιηµένες Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας Α0400 Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης(Videoconference) για µετάδοση φωνής, κειµένου και πληροφορίας. Α0401 Εικονοτηλεφωνία (View phone services) όπου συµµετέχοντες µπορούν να δουν ο ένας τον άλλο κατά την διάρκεια της συνοµιλίας τους. Α0402 Ενοποιηµένες Υπηρεσίες Τηλεφωνίας (Unified Communication services). Για παράδειγµα: Η ταυτόχρονη ανάκληση µηνυµάτων φωνής, φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 14

15 Κατηγορία Α05. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω ιαδικτύου Α0500 Υπηρεσίες ιαδικτύου. Κατηγορία Α06. Παροχή µισθωµένων γραµµών και εκµίσθωση χωρητικότητας στο κοινό. (Υπηρεσίες µεταπώλησης) Α0600 Εκµίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, µέσω δικτυακής υποδοµής της ο οποίας ο δηλών έχει την διαχείριση. Εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις µεταπώλησης µισθωµένων γραµµών. Α0601 Παροχή Ιδεατού Ιδιωτικού ίκτυου (VPN). Κατηγορία Α07. Εξειδικευµένες ιεθνείς Υπηρεσίες Α0700 ιεθνείς υπηρεσίες διασύνδεσης περιορισµένες σε επίπεδο carrier to carrier. Η Γενική εξουσιοδότηση δίνεται για την υπηρεσία, ενώ για το σχετικό δίκτυο χρειάζεται ειδική άδεια. A0701 ιεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας για τις οποίες χορηγείται αριθµός πρόσβασης για σκοπούς προεπιλογής και επιλογής φορέα και για τις οποίες δεν χρειάζεται η δηµιουργία δικτυακής υποδοµής για την οποία απαιτείται Ειδική Άδεια. Κατηγορία Α08. Παροχή Υπηρεσιών Πολυµέσων Α0800 Υπηρεσίες Πολυµέσων (Video-on-demand, pay-per-view etc). Video-ondemand σηµαίνει προγράµµατα ή ταινίες που στέλλονται ανεξάρτητα σε συνδροµητές σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους. Pay-per-view είναι η περίπτωση όπου ο συνδροµητής πληρώνει να παρακολουθήσει κάποιο συγκεκριµένο γεγονός ή ταινία. Αυτά τα συστήµατα παρέχουν αυτή την υπηρεσία είτε κατόπιν τηλεφωνικής επιθυµίας του συνδροµητή ή κατόπιν επιλογής από µενού. Σηµείωση: Ο Επίτροπος δεν ελέγχει το περιεχόµενο των παρεχοµένων υπηρεσιών και απλά αδειοδοτεί την παροχή υπηρεσιών. Κατηγορία Α09. Υπηρεσίες ιαχείρισης και Λειτουργίας ικτύου και παροχή υπηρεσιών Α0900 Υπηρεσίες Ευφυούς ικτύου(in), Προπληρωµένες κάρτες, προσωπικοί 15

16 Α0901 Α0902 αριθµοί κλπ. Λειτουργία ικτύου για παροχή υπηρεσιών σε Κλειστές Οµάδες Χρηστών για παροχή γενικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Παροχή Πυλών(gateways) µεταξύ δικτύων διαφόρων φορέων ώστε να επιτευχθεί διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων δικτύων Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία Β01. Ενοποιηµένες κινητές Υπηρεσίες Β0100 Υπηρεσίες µετάδοσης σύντοµων µηνυµάτων (SMS). Σηµείωση: H υπηρεσία αυτή παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης ανεξαρτήτως του ότι απαιτείται πρωτογενής εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος δεν είναι υπεύθυνος για έλεγχο του περιεχοµένου και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Β0101 Υπηρεσίες µετάδοσης µηνυµάτων πολυµέσων (MMS). Σηµείωση: H υπηρεσία αυτή παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης ανεξαρτήτως του ότι απαιτείται πρωτογενής εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος δεν είναι υπεύθυνος για έλεγχο του περιεχοµένου και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Κατηγορία Β02. Κινητές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Μετάδοσης εδοµένων Β0200 Μετάδοση δεδοµένων µε µεταγωγή πακέτου (π.χ. GPRS, EDGE). Σηµείωση: Αυτή η υπηρεσία αφορά κάτοχο άδειας δηµοσίου δικτύου κινητής τηλεφωνίας Β0201 Μετάδοση δεδοµένων µε µεταγωγή κυκλώµατος (HSCSD) Σηµείωση: Αυτή η υπηρεσία αφορά κάτοχο άδειας δηµοσίου δικτύου κινητής τηλεφωνίας Κατηγορία Β03. Συστήµατα Τηλεειδοποίησης Β0300 Υπηρεσίες Τηλεειδοποίησης (Paging Services). Σηµείωση: Η υπηρεσία αυτή, αν και απαιτεί πρωτογενή εκχώρηση αριθµού του ΕΣΑ από τον Επίτροπο, παρέχεται υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης. 16

17 Γ. ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατηγορία Γ01. Εκµίσθωση Χωρητικότητας Γ0100 Εκµίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, µέσω δορυφορικής δικτυακής υποδοµής της ο οποίας ο δηλών έχει την διαχείριση. Κατηγορία Γ02. Γενικές ορυφορικές Υπηρεσίες Γ0200 Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων. Γ0201 Υπηρεσίες µετάδοσης και µεταγωγής φωνής. ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ Κατηγορία 01. Σταθερά Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα 0100 ιαχείριση και λειτουργία δικτύων µετάδοσης δεδοµένων για τα οποία δεν απαιτείται εκχώρηση Ειδικής Άδειας. Για παράδειγµα δίκτυα πακετοµεταγωγής. 17

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα