ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική ιαταγή Ηµεροµηνία Καταχώρισης Τροποποίησης Βαθµός Στοιχεία Καταχωρητή Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες 1. Στον πίνακα καταχωρούνται οι διαταγές τροποποίησης της Πα που επέρχονται µόνο µετά από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 2. ίπλα στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας, να αναγράφεται κεφαλαίο «Τ» και ο α/α της τροποποίησης (π.χ. Τ1,Τ2).

3 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Τηλεφ..(Εσωτ.) 3183 ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ / Β' ΚΛ / ΕΚΠ Φ.334 /44/ ΓΕΣ / ΕΚΠ / 2β (30) Σ ΓΕΣ / Γεν. Γραµµατεία (150) Αθήνα, 6 Αυγ 2008 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού ΣΧΕΤ.: α. Πα 3-3 / 1999 / ΓΕΕΘΑ β. Πα 3-5 / 2003 / ΓΕΣ / ΕΚΠ / 2β γ. Φ.334/11/73075/Σ.1008/14 Ιουλ 2006/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ. ) δ. Φ.334/21/42322/Σ.869/27 Μαϊ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ. ) ε. Φ.300/70/46102/Σ.1348/17 Σεπ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2γ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 3-5 / 2008 «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 1. Σκοπός της παρούσας είναι : α. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην επιλογή για εκπαίδευση : (1) Κατωτέρων Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών, σε Σχολές και Κ.Ε Εξωτερικού. κ.λ.π. (2) Ανωτέρων αξιωµατικών σε σχολές Άµυνας, Πολέµου β. Η διαδικασία φοίτησης ανωτέρων αξιωµατικών, σε Σχολές - Κ.Ε Η.Π.Α µε αλληλογραφία. 2. Ειδικότερα µε την παρούσα καθορίζονται τα παρακάτω : α. Η διαδικασία προγραµµατισµού και υλοποίησης των εκπαιδεύσεων εξωτερικού. β. Τα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων. γ. Οι περιορισµοί συµµετοχής. δ. Οι ενέργειες υποψηφίων - Μονάδων - νσεων Ο-Σ/ΓΕΣ. ε. Η διαδικασία επιλογής.

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. Οι εκπαιδεύσεις εξωτερικού προγραµµατίζονται κατ' έτος, σύµφωνα µε τις ανάγκες των νσεων Ο-Σ/ΓΕΣ και συµπεριλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Στελεχών σε Σχολές ΚΕ Εξωτερικού. 4. ΝΣΕΙΣ Ο-Σ / ΓΕΣ Υποβάλλουν προτάσεις επί των αναγκαίων εκπαιδεύσεων εξωτερικού εποµένου έτους, µέχρι 30 Μαρ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α». 5. ΕΚΠ / ΓΕΣ α. Συντάσσει τον προγραµµατισµό, µε αναλυτική κοστολόγηση, σύµφωνα µε τις προτάσεις των νσεων. β. Εισηγείται στην Ιεραρχία µέχρι 30 Ιουν την έγκριση του προτεινοµένου προγραµµατισµού εκπαιδεύσεων εξωτερικού εποµένου έτους. γ. Μετά την έγκριση του προγραµµατισµού : (1) Εκδίδει το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Στελεχών σε Σχολές - ΚΕ Εξωτερικού, για ενηµέρωση όλων των στελεχών του ΣΞ. (2) Προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση των θέσεων, εκτός των εκπαιδεύσεων για τις οποίες καθορίζεται ότι θα διεξαχθούν µε µέριµνα νσεων Ο-Σ και οι οποίες ενεργούν προς τους αρµόδιους ΑΚΑΜ, για την υλοποίησή τους. (3) Προκηρύσσει µε ξεχωριστή δγή τις θέσεις των Σχολών Άµυνας - Πολέµου Εξωτερικού, καθώς και έκτακτες εκπαιδεύσεις, µετά τη διάθεση των θέσεων και κατόπιν έγκρισης της ιεραρχίας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής, του Παραρτήµατος «Γ» και επιπλέον : α. Οι υποψήφιοι για τις ΣΕΘΑ και Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) Εξωτερικού, να είναι αξιωµατικοί των Όπλων. β. Οι εκτελούντες καθήκοντα κτού Μονάδας ή ανεξαρτήτου Υποµονάδας να συµπληρώνουν 2 έτη παραµονής στη θέση, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της εκπαίδευσης. γ. Να κατέχουν το επίπεδο γλωσσοµάθειας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Β».

5 δ. Οι Αξιωµατικοί - Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά σχολεία µε βαθµό σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Γ» και επιπλέον οι Ανώτεροι να έχουν αποφοιτήσει από την Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) µε βαθµό «Λίαν Καλώς» (15,00) και άνω. ε. Ειδικότερα για τις εκπαιδεύσεις οι οποίες είναι ισότιµες της Α ΙΣΠΟ Σ ΙΕΠ (Προσθήκη 1 Παραρτήµατος «Θ»), οι αξκοί πρέπει να είναι υποχρεωτικά απόφοιτοι των αντιστοίχων Ελληνικών Σχολών. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7. εν δικαιούνται συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι : α. Έχουν επιλεγεί ή υπηρετούν στο εξωτερικό και την Κύπρο. β. εν έχουν συµπληρώσει χρόνο 3 ετών στη χώρα (συµπληρωµένου µε την έναρξη της εκπαίδευσης), από επαναπατρισµό, µετάθεση εξωτερικού - Κύπρο. γ. Απεφοίτησαν από Σχολές Ανωτάτης Στρατιωτικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης εσωτερικού καθώς και ΑΕΙ εσωτερικού και δεν έχει παρέλθει χρόνος 3 ετών, από την ηµεροµηνία λήξεως της εκπαιδεύσεως ή της εκπαιδευτικής αδείας (συµπληρωµένου µε την έναρξη της εκπαίδευσης). δ. Εκπαιδεύθηκαν στην Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) και δεν έχει παρέλθει χρόνος 1 έτους από την αποφοίτησή τους. ε. Εκπαιδεύθηκαν στο εξωτερικό (εκτός από τεχνικές εκπαιδεύσεις) και δεν έχει παρέλθει χρόνος (Ν.1394/83) : (1) 2 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 2 µηνών και µέχρι 6 µηνών. (2) 3 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 6 µηνών. στ. Απέτυχαν σε προηγούµενη εκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού ή διακόπηκε η εκπαίδευση από δική τους υπαιτιότητα. 8. εν θα τίθενται περιορισµοί σε περίπτωση που υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την αποστολή στελεχών για συγκεκριµένη εκπαίδευση, ή σε περίπτωση που κατόπιν αποφάσεως του ΑΣΣ, επαναπροκηρύσσεται η θέση, λόγω µη υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την αρχική προκήρυξη. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 9. Για την επιλογή :

6 α. Κατωτέρων Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών, όπως στο Παράρτηµα «Γ». β. Ανωτέρων Αξιωµατικών, όπως στο Παράρτηµα. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΜΟΝΑ ΩΝ - ΝΣΕΩΝ Ο-Σ / ΓΕΣ 10. Υποψηφίων Υποβάλλουν στη Μονάδα τους, στην καθορισµένη ηµεροµηνία : α. Αναφορά συµµετοχής. β. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Ε». γ. Πρόσφατη βεβαίωση αναλογίας ύψους - βάρους του υποψηφίου, από Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 426/ Μονάδων α. Υποβάλλουν στις αρµόδιες νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ τις αναφορές συµµετοχής υποψηφίων που πληρούν όλα τα κριτήρια, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας. β. Επιστρέφουν τις αναφορές των υποψηφίων που δεν πληρούν έστω και ένα από τα κριτήρια, γνωρίζοντας τους λόγους. 12. νσεων Ο-Σ / ΓΕΣ α. Ελέγχουν την πληρότητα των στοιχείων των υποψηφίων και επιστρέφουν τυχόν αναφορές υποψηφίων που δεν πληρούν έστω και ένα από τα κριτήρια γνωρίζοντας τους λόγους, λαµβάνοντας υπόψη και τα καθοριζόµενα στο (ε) σχετικό. β. ιαβιβάζουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ : Παράρτηµα διάρκειας). (1) Πίνακα υποψηφίων στελεχών για προεπιλογή, όπως στο «ΣΤ», εκτός των εκπαιδεύσεων σε Σχολές ΚΕ Ευρώπης (µικρής (2) Αντίγραφα καρτέλας και περιληπτικού σηµειώµατος Αξιωµατικού - Ανθυπασπιστού - Υπαξιωµατικού, πλήρως ενηµερωµένα µε τις πρόσφατες µεταβολές. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 13. Η ΕΚΠ/ΓΕΣ :

7 α. Για εκπαιδεύσεις σε Σχολές ΚΕ ΗΠΑ: (1) Μετά τη λήψη των προτάσεων από τις νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «ΣΤ», εισηγείται στον ΑΥ/ΓΕΣ την προεπιλογή των στελεχών που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις O.D.C. (2) Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων αποστέλλονται στις νσεις Ο-Σ, οι επιδόσεις των υποψηφίων, για την αποστολή του πίνακα µοριοδότησης των επιτυχόντων στελεχών, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Ζ» και «Η». β. Για εκπαιδεύσεις σε Σχολές ΚΕ Ευρώπης ή άλλων χωρών εκτός Ευρώπης (εκτός σχολών Πολέµου Άµυνας). (1) Λαµβάνει τις προτάσεις από τις νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ. (2) Εκδίδει την διαταγή εκπαίδευσης των προτεινοµένων στελεχών η οποία υπογράφεται από τον έχοντα την σχετική εξουσιοδότηση. γ. Εκπαίδευση σε Σχολές Πολέµου Άµυνας. (1) Παραλαµβάνει τους πίνακες υποψηφίων στελεχών, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Η». (2) Συντάσσει εισήγηση προς το ΑΣΣ. εισηγείται : δ. Μετά τη λήψη των πινάκων υποψηφίων, της παραγράφου 13γ (1) (1) Στη Μόνιµη Επιτροπή Εκπαιδεύσεων Εκπαιδευτικών Αδειών (ΜΕΕΕΑ) την επιλογή των στελεχών, όταν πρόκειται για σχολεία µικρής διάρκειας σε Σχολές ΚΕ ΗΠΑ. (2) Στο ΑΣΣ την επιλογή των στελεχών, όταν πρόκειται για : (α) (β) Φοίτηση σε σχολές Άµυνας Πολέµου. Φοίτηση σε ΑΕΙ Εξωτερικού. ε. Εκδίδει τις διαταγές εκπαίδευσης, µετά τη λήψη απόφασης από τα αρµόδια όργανα. 14. Η ΜΕΕΕΑ αποτελείται από τους : α. ΑΥ/ΓΕΣ, ως πρόεδρο β.. Ι Ε / ΓΕΣ - ΑΚ/ΓΕΣ εκπαίδευση. γ. ντές Όπλων - Σωµάτων/ΓΕΣ που έχουν προτείνει στελέχη για

8 δ. ντές 1ου ΕΓ - ΕΚΠ/ΓΕΣ, ως µέλη. 15. Τα στελέχη που αποφοιτούν πρώτα κατά σειρά επιτυχίας από τα Προκεχωρηµένα Σχολεία Όπλων Σωµάτων και ΣΧΕΠ ή Σ ΙΕΠ, επιλέγονται για φοίτηση, στα αντίστοιχα σχολεία του εξωτερικού, εφ όσον το δηλώσουν, ανεξαρτήτως του αριθµού µορίων που συγκεντρώνουν κατά τις επιλογικές διαδικασίες. Λεπτοµέρειες όπως στο Παράρτηµα «Θ». 16. Οι αξκοί που επιλέγονται για φοίτηση σε Σχολές Άµυνας Εξωτερικού, ισότιµες της ΣΕΘΑ, δεν θα εκπαιδεύονται και εντός Ελλάδος σε αυτές, αλλά µετά την επιστροφή τους θα χαρακτηρίζονται «Επιτελείς», σύµφωνα µε τις διαδικασίες του (α) σχετικού. 17. Για φοίτηση σε Σχολές Πολέµου - Επιτελών του εξωτερικού η αποφοίτηση από την Α ΙΣΠΟ και τη Σ ΙΕΠ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής. 18. ιαδικασία επιλογής για φοίτηση στελεχών µε αλληλογραφία σε Σχολές - Κ.Ε Η.Π.Α, όπως στο Παράρτηµα «Ι». 19. Σε περίπτωση ισοβαθµίας στα µόρια θα επιλέγεται αυτός που δεν έχει φοιτήσει στο παρελθόν σε σχολείο εξωτερικού. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 20. Μετά την επιλογή των στελεχών θα κοινοποιούνται οι πίνακες µε τα µόρια των υποψηφίων, µε µέριµνα των νσεων (Ο-Σ) εφόσον ζητηθούν. 21. Η πρόοδος της εκπαίδευσης των στελεχών Ο-Σ στο εξωτερικό, θα παρακολουθείται από τους αντίστοιχους ΑΚΑΜ ΣΑ, οι οποίοι θα αναφέρουν, στις αρµόδιες νσεις Ο-Σ: (α) (β) Για εκπαιδεύσεις έως και 12 µήνες, ανά 3µηνο. Για εκπαιδεύσεις άνω των 12 µηνών, ανά 6µηνο. (γ) Τυχόν δυσχέρειες προβλήµατα, µε τη λήψη σχετικής αναφοράς από την έδρα της σχολής ή από τον εκπαιδευόµενο. 22. Η παρούσα ισχύει από λήψεως, οπότε παύουν να ισχύουν τα (β), (γ) και (δ) σχετικά. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος ηµήτριος Βούλγαρης Αρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» (Υπόδειγµα) Κατάσταση Προτεινοµένων Εκπαιδεύσεων σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού για το Έτος. «Β» Πίνακας Απαιτουµένων Επιπέδων Γνώσης Ξένης Γλώσσας για Εκπαιδεύσεις Στελεχών σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού. «Γ» Κριτήρια Επιλογής για Εκπαίδευση Κατωτέρων Αξιωµατικών - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού Κριτήρια Επιλογής για Εκπαίδευση Ανωτέρων Αξιωµατικών για Φοίτηση σε Σχολές Εξωτερικού ΣΕΘΑ, ΑΣΠ κ.λ.π. «Ε» (Υπόδειγµα) Υπεύθυνη ήλωση. «ΣΤ» (Υπόδειγµα) Πίνακας Υποψηφίων Στελεχών για Προεπιλογή προς Φοίτηση σε Σχολεία - Κ.Ε Η.Π.Α «Ζ» (Υπόδειγµα) Πίνακας Κατωτέρων Αξιωµατικών - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών που Έχουν τα Προσόντα για Φοίτηση στο Σχολείο. «Η» (Υπόδειγµα) Πίνακας Ανωτέρων Αξιωµατικών που Έχουν τα Προσόντα για Φοίτηση στο Σχολείο. «Θ» ιαδικασία Φοίτησης Στελεχών σε Σχολές Εξωτερικού µε το Σύστηµα «Ανταµοιβής - Υποτροφίας» «Ι» ιαδικασία Φοίτησης Στελεχών µε Αλληλογραφία σε Σχολές - Κ.Ε Η.Π.Α

10 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 6 Αυγ 2008 Πα.3-5 / 2008 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ (ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ) ΒΑΘΜΟΣ Ι ΑΚΤΡΑ (Εάν Απαιτούνται) Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Πα 3-5/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β 6 Αυγ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ-ΚΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (α) 1 Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Tχης- Αγγλική Κατηγορίας «Β» (β) Η.Π.Α Ανχης 2 ιακλαδικό Κολέγιο Άµυνας Τχης Γαλλική Κατηγορίας «Β» Γαλλίας 3 Ακαδηµία Πολέµου Γερµανίας Τχης Αγγλική Κατηγορίας «Γ» και Γερµανική κατηγορίας «Β» 4 ιακλαδικό Κολέγιο ιοίκησης Τχης- Αγγλική Κατηγορίας «Β» και Επιτελών Μ. Βρετανίας Ανχης 5 Σχολή Πολέµου Ρουµανίας Τχης- Ανχης Ρουµανική Μέσης Βαθµίδας και Αγγλική κατηγορίας «Γ» 6 Ακαδηµία Πολέµου ΡΑΚΟΦΣΚΙ Βουλγαρίας Τχης- Ανχης Βουλγαρική Μέσης Βαθµίδας και Αγγλική Κατηγορίας «Γ» 7 Σχολή Άµυνας ΝΑΤΟ Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Α» (NADEFCOL) 8 Βασιλικό Κολέγιο Αµυντικών Σχης Αγγλική Κατηγορίας «Α» Σπουδών Μ.Βρετανίας 9 Εθνικό Κολέγιο Άµυνας Ινδίας Ανχης (γ) Αγγλικά Κατηγορίας «Β» 10 Στρατιωτική Ακαδηµία Ανχης (γ) Βουλγαρική Μέσης βαθµίδας ΡΑΚΟΦΣΚΙ Βουλγαρίας και Αγγλική κατηγορίας «Γ» 11 Κολέγιο Πολέµου ΗΠΑ Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Β» (β) 12 Πανεπιστήµιο Εθνικής Άµυνας Σχης Αγγλική Κατηγορίας «Α» (β) ΗΠΑ (NDU-IFP) 13 Εθνικό Κολέγιο Άµυνας Ρουµανίας Ανχης (γ) Ρουµανική Μέσης Βαθµίδας και Αγγλική κατηγορίας «Γ» 14 Στρατιωτική Ακαδηµία NAΣΣΕΡ Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Β» Αιγύπτου 15 Στρατιωτική Ακαδηµία Ρωσίας Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Γ» 16 Ανωτέρα ιακλαδική Σχολή Τχης- Γαλλική Κατηγορίας «Β» Πολέµου Γαλλίας Ανχης 17 Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Τχης- Γαλλική Κατηγορίας «Β» Καναδικών Ε Ανχης 18 Σχολεία Μικράς ιάρκειας (δ) Αγγλική Κατηγορίας «Γ» (β) 19 Κολλέγιο Επιτελών ιακλαδικών υνάµεων Η.Π.Α (JFSC) Τχης- Ανχης Αγγλική Κατηγορίας «Α» (β)

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) Τα πτυχία ξένων γλωσσών και οι κατηγορίες γνώσεων, προβλέπονται από τη Φ.411/1/70238/Σ.69/3 Ιαν 2000/ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ, τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στην Πα 3-33/2008/ΓΕΣ/ ΕΚΠ. (β) Τα στελέχη που είναι υποψήφια για Σχολές ΚΕ ΗΠΑ, ανεξαρτήτως του επιπέδου της γλωσσοµάθειάς τους, λαµβάνουν επιπλέον µέρος στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας του O.D.C και πρέπει να λάβουν επίδοση ίση ή ανώτερη της καθοριζόµενης για κάθε σχολείο. Επιπλέον για εκπαιδεύσεις χειριστών ΕΕ/Π ΑΗ- 64Α,ΑΗ-64D και καταδύσεων (Ε ),απαιτείται και εξέταση Οral Proficiency Interview (OPI) στην οποία πρέπει να λάβουν επίδοση ίση ή ανώτερη της καθοριζόµενης για κάθε σχολείο. (γ) στη ΣΕΘΑ. Οι Ανχες των τάξεων, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής για φοίτηση (δ) Ο βαθµός καθορίζεται από το ετήσιο Πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών, ανάλογα µε την εκπαίδευση. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Πα.3-5 / Αυγ 2008 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «1» «ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ» Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν ευµενή κρίση για προαγωγή στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχοµένου βαθµού (διευκρινίζεται ότι ευµενή κρίση για προαγωγή στο βαθµό του Λγού από τις κρίσεις του 1997 και µετέπειτα θεωρείται η κατ' εκλογή προαγωγή). 2. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «2» «ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» α. Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί (1) Επίδοση στο Τµήµα Βασικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας της Σχολής ή του Κέντρου Εκπαίδευσης του Όπλου Σώµατος : (α) Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν επίδοση από 15,00 ή 75% και άνω και λαµβάνουν µόρια, ίσα µε το µέσο όρο των υποχρεωτικών σχολείων (βασικό - ειδικότητα). τύπο : (β) Τα µόρια κάθε σχολείου εξάγονται σύµφωνα µε τον Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α ( Μ : συνολικός αριθµός µορίων, Σ. : σειρά αποφοίτησης, Α : αριθµός αποφοιτησάντων, 20 : µέγιστος αριθµός βαθµολογίας) Σώµατος : (2) Επίδοση στο Τµήµα Ανθστών της Σχολής του Όπλου (α) Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν επίδοση από 15,00 ή 75% και άνω και λαµβάνουν µόρια ανάλογα µε τη σειρά επιτυχίας τους όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2α (1)(β) παραπάνω

14 (β) Όσοι έχουν επίδοση µέχρι 14,99 ή 74% στο τµήµα βασικής εκπαίδευσης της Σχολής ή Κέντρου Εκπαίδευσης του Όπλου- Σώµατος και στη συνέχεια αποφοίτησαν από το σχολείο Ανθστών µε βαθµολογία άνω του 15,00 ή 75%, δεν θα αποκλείονται της επιλογής πλην όµως για κάθε µονάδα κάτω του 15,00 ή για κάθε 5 µονάδες κάτω του 75% θα αφαιρούνται 10 µόρια (αρνητικά). (3) Η συνολική βαθµολογία εξάγεται όπως παρακάτω: Μ = Μ1+Μ2+Μ3.. ν (Μ : Αριθµός Μορίων, Μ1 : αριθµός µορίων βασικού, Μ2, Μ3..: αριθµός µορίων σχολείων ειδικότητας). Στη συνέχεια προστίθενται και τα µόρια του σχολείου Ανθστών. β. Αξιωµατικοί (1) Επίδοση στα Υποχρεωτικά Σχολεία Ο-Σ Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν αποφοιτήσει, µε επίδοση «Λίαν Καλώς» και άνω (15,00 ή 75% και άνω): (α) Για το κάθε υποχρεωτικό σχολείο Ο Σ (Βασικό, Υπολοχαγών, Προκεχωρηµένο), εξάγεται αριθµός µορίων (Μ1, Μ2, Μ3), µε τη χρήση του τύπου : Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α (β) Οι επιµέρους αριθµοί µορίων (Μ1, Μ2, Μ3) προστίθενται και ακολούθως διαιρούνται δια του αριθµού των υποχρεωτικών σχολείων και προκύπτει ο µέσος όρος µορίων που λαµβάνονται απο τα υποχρεωτικά σχολεία. (γ) Συντελεστής βαρύτητας (Β) : 1 (δ) Ο συνολικός αριθµός των µορίων που λαµβάνονται, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού µορίων (Μ) επί τον συντελεστή βαρύτητας (Β). (ε) Όσοι έχουν επίδοση µέχρι 14,99 ή 74% στο τµήµα βασικής εκπαίδευσης (Ανθλγών) του Όπλου - Σώµατος και στη συνέχεια αποφοιτήσουν από το Προκεχωρηµένο Σχολείο Λοχαγών µε βαθµολογία άνω του 15,00 ή 75% δεν θα αποκλείονται της επιλογής, πλην όµως για κάθε µονάδα βαθµολογίας κάτω του 15,00 ή για κάθε 5 µονάδες κάτω του 75%, θα αφαιρούνται 2 µόρια (αρνητικά). (στ) Για όσους δεν έχουν αποφοιτήσει από τη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ) η συνολική βαθµολογία εξάγεται όπως παρακάτω : Μ = Μ1 + Μ2 + Μ3 3

15 ( Μ : Αριθµός Μορίων, Μ1 : τα µόρια από το βασικό Σχολείο του Όπλου ή Σώµατος, Μ2 : τα µόρια από το Σχολείο Υπλγών και Μ3 : τα µόρια του Προκεχωρηµένου). (2) Επίδοση στη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ). σύµφωνα µε τον τύπο: (α) Ανάλογα µε τη σειρά επιτυχίας αποφοίτησή τους, Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α ( Μ : συνολικός αριθµός µορίων, Σ : σειρά αποφοίτησης, Α : αριθµός αποφοιτησάντων, 20 : µέγιστος αριθµός βαθµολογίας) (β) Συντελεστής βαρύτητας (Β): 1,25. (γ) Ο συνολικός αριθµός των µορίων που λαµβάνονται, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού µορίων (Μ) επί τον συντελεστή βαρύτητας (Β). (3) Επίδοση στις Σχολές Ανωτάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕΑΜΧ -ΣΤΗΑ - ΣΤΕΑΤΧ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ν.1394/83). Οι αποφοιτήσαντες µε επίδοση «Λίαν Καλώς» και άνω από τις παραπάνω Σχολές, λαµβάνουν οκτώ (8) µόρια. γ. Σύνολο Μορίων Κριτηρίου. Το άθροισµα των µορίων των επί µέρους κριτηρίων της προηγούµενης υποπαραγράφου β του παρόντος κριτηρίου, αποτελεί το συνολικό αριθµό µορίων που λαµβάνει ο αξκός για το κριτήριο «2». 3. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «3» «ΧΡΟΝΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Χ )» α. Υπξκοί. Αποκλείονται της επιλογής όσοι δεν έχουν συµπληρωµένο τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης για προαγωγή στον επόµενο βαθµό και δεν υπάρχει δυνατότητα συµπλήρωσής του µετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο εξωτερικού. Ο χρόνος διοίκησης δεν µοριοποιείται, προσµετράται όµως στο κριτήριο υπ' αριθµ. «4». β. Αξκοί. (1) Για την επιλογή Αξιωµατικών Όπλων Σωµάτων είναι απαραίτητο, οι αξκοί να έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο, για τον κατεχόµενο

16 βαθµό ελάχιστο χρόνο διοικήσεως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον εκάστοτε ισχύοντα Νόµο «Περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης των Αξκών των Ε», και στην Πα 4-25, του ΓΕΣ/1 ο ΕΓ. (2) Οι αξκοί - υπξκοί των Ο-Σ, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο για το βαθµό τους Χ, λαµβάνουν µόρια για κάθε µήνα, όπως παρακάτω: (α) Συντελεστής Ετοιµότητας ιαθεσιµότητας Μονάδας. 1/ Ετοιµότητας «Α»: Τέσσερα (4) 2/ Ετοιµότητας «Α»: Τρία (3) 3/ Ετοιµότητας «Α»: ύο (2) 4/ Ετοιµότητας «Α»: Ένα (1) (β) Συντελεστής Εκστρατείας. 1/ Μονάδες Εκστρατείας: ύο (2) 2/ Λοιπές Μονάδες: Ένα (1) (γ) Συντελεστής Φρουράς 1/ Φρουρές-θέσεις κατηγορίας «Ι» : Έξη (6) 2/ Φρουρές-θέσεις κατηγορίας «ΙΙ» : Πέντε (5) 3/ Φρουρές κατηγορίας «ΙΙΙ» : Τέσσερα (4) 4/ Φρουρές κατηγορίας «ΙV» : Τρία (3) 5/ Φρουρές κατηγορίας «V» : ύο (2) 6/ Φρουρές κατηγορίας «VΙ» και «VΙΙ» : Ένα (1) (δ) Συντελεστής Εκπαιδεύσεως: 1/ Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως: Τρία (3) 2/ Αρχικής Εκπαιδεύσεως: ύο (2) 3/ Συντηρήσεως Εκπαιδεύσεως: Ένα (1) (ε) Συντελεστής Τύπου Μονάδων

17 Τρία (3) 1/ Ενεργή: 2/ Εθνοφυλακή: ύο (2) 3/ Όλων των λοιπών τύπων: Ένα (1) Μικρονήσων: Τρία (3) (στ) Συντελεστής Ειδικών Αποστολών. 1/ Ειδικών Σχεδίων, Προκαλύψεως και Επάνδρωσης 2/ Με συµµετοχή σε αποστολές ΕΥΕ/NRF: ύο (2) 3/ Λοιπές Μονάδες: Ένα (1) γ. Ο µέγιστος συντελεστής βαρύτητας που µπορεί να προκύψει είναι τρία (3,5), ενώ ο ελάχιστος ένα (1). δ. Ο επιπλέον χρόνος διοικήσεως άνω των τριάντα έξη (36) µηνών στην ίδια µονάδα, δεν υπολογίζεται. ε. Το σύνολο των µορίων του παρόντος κριτηρίου, προκύπτει από το γινόµενο των µηνών διοίκησης επί το συντελεστή βαρύτητας της µονάδος που προκύπτει σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην υποπαράγραφο β παραπάνω. στ. Σε περίπτωση που ο αξκός έχει συµπληρώσει χρόνο διοικήσεως στον κατεχόµενο βαθµό σε περισσότερες της µιας (1) µονάδος, τότε υπολογίζονται τα µόρια του ξεχωριστά για κάθε µονάδα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην προηγούµενη υποπαράγραφο ε και στη συνέχεια αθροίζονται τα µόρια όλων των µονάδων για να προκύψει ο συνολικός αριθµός των µορίων. ζ. Ο χαρακτηρισµός των Μονάδων ως εκστρατείας, καθώς και η κατηγοριοποίησή τους σε ετοιµότητες, καθορίζονται µε διαταγές που εκδίδονται από το ΓΕΣ/3 ο ΕΓ. η. Η κατηγοριοποίηση των µονάδων, αποτελεί ευθύνη των αντιστοίχων νσεων Ο-Σ του ΓΕΣ, οι οποίες εκδίδουν σχετικές δγές. θ. Οι ετοιµότητες των Μονάδων, θα λαµβάνονται µε βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν αυτές, κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο υπηρέτησε ο αξκός. Σε περίπτωση κατά την οποία, το διάστηµα που ένας αξκός υπηρετεί σε Μονάδα η οποία άλλάξε κατηγορία, τότε τα µόριά του θα λαµβάνονται από το άθροισµα των µορίων, που υπολογίζονται µέχρι την ηµεροµηνία της διαταγής του ΓΕΣ/3 ο ΕΓ, µε την κατηγορία που ίσχυε µέχρι τότε και των µορίων που υπολογίζονται από εφαρµογής της νέας διαταγής. Το ίδιο θα ισχύει κατ αναλογία και σε περιπτώσεις µετασταθµεύσεως Μονάδων.

18 ι. Για αξκούς που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες οι οποίες έχουν διαλυθεί κατά τον χρόνο επιλογής τους, τα µόρια θα λαµβάνονται µε βάση την κατηγορία και το χαρακτηρισµό που είχαν, όταν υπηρετούσαν σε αυτές. 4. ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «4» «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ( εν συµπεριλαµβάνονται τα Συγκροτήµατα)» α. Όσοι αξκοί υπξκοί έχουν συµπληρωµένο τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης για προαγωγή στον επόµενο βαθµό, λαµβάνουν για κάθε µήνα υπηρεσίας και για όσα χρόνια έχουν συµπληρώσει τα παρακάτω µόρια: (1) 0,75 µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σε µονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως, Προκαλύψεως και ΕΥΕ. (2) 0,50 µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σε λοιπές µονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας. (3) 0,25 µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σε Κέντρα Εκπσης - Μονάδες Επιστράτευσης - ΠΒ Κρήτης - Κέντρο Ελέγχου Βληµάτων (ΚΕΒ) - Μονάδες ή Υποµονάδες εκπσης παραγωγικών Σχολών Αξκών και Υπξκών των Σχολών Εφέδρων Αξκών Όπλων και Σωµάτων. β. Όσοι αξκοί - υπξκοί για υπηρεσιακούς λόγους, εκτέλεσαν διπλά καθήκοντα σε επιτελεία και µονάδες στο ίδιο χρονικό διάστηµα, βαθµολογούνται σε ένα µόνο κριτήριο, το ευνοϊκότερο για τον κρινόµενο. γ. Οι µονάδες και οι υποµονάδες που χαρακτηρίζονται ως εκστρατείας, καθορίζονται µε δγη του ΓΕΣ/3 ο ΕΓ. 5. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «5» «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» α. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν, µόνον όσοι έχουν χαρακτηρισθεί µε δγή του ΓΕΣ, ως γλωσσοµαθείς οποιασδήποτε κατηγορίας, στην Αγγλική (βασική γλώσσα). β. Οι χαρακτηρισµένοι ως γλωσσοµαθείς Αξκοί, µε δγή του ΓΕΣ, λαµβάνουν µόρια ανάλογα µε το κατεχόµενο πτυχίο που προβλέπεται από την Πα 3-33/2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ «Περί Γλωσσοµάθειας των Στελεχών», όπως παρακάτω για τη βασική γλώσσα: µόρια. (1) Οι κάτοχοι πτυχίου Α βαθµίδας Αγγλικής γλώσσας: έκα (10)

19 µόρια. (2) Οι κάτοχοι πτυχίου Β βαθµίδας Αγγλικής γλώσσας: πέντε (5) (3) Οι κάτοχοι πτυχίου Α βαθµίδας σε κάθε επιπλέον γλώσσα : Πέντε (5) µόρια. (4) Οι κάτοχοι πτυχίου Β βαθµίδας, σε κάθε επιπλέον γλώσσα : Τρία (3) µόρια. γ. Σε όσους λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις που διενεργεί το O.D.C, για τα σχολεία των Η.Π.Α, προστίθεται και το 1/3 της βαθµολογίας που λαµβάνουν σ αυτό στα µόρια του πτυχίου (Η εξέταση στο ΟΡΙ, δεν προσµετράται). 6. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «6» «ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΙ)» α. Αποκλείονται της επιλογής όσοι έλαβαν εκπαιδευτική άδεια για απόκτηση πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου και δεν κατέθεσαν πτυχίο στην Υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας. β. Όσοι δεν αποκλείονται της επιλογής και κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ- µεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό τίτλο εξ αυτών που περιλαµβάνονται στην Πα 3-39/2008/ΓΕΣ/ ΕΚΠ (συναφές µε το στρατιωτικό επάγγελµα ή/και την ειδικότητα), λαµβάνουν µόρια για καθένα, όπως παρακάτω: (1) Πέντε (5) µόρια για πτυχίο ΑΕΙ εφόσον ελήφθη µε εκπαιδευτική άδεια και οκτώ (8) µόρια εφόσον ελήφθη χωρίς. (2) Οκτώ (8) µόρια για µεταπτυχιακό τίτλο εφόσον ελήφθη µε εκπαιδευτική άδεια και δώδεκα (12) µόρια εφόσον ελήφθη χωρίς. (3) εκαπέντε (15) µόρια για διδακτορικό τίτλο. γ. Εφόσον αποκτηθούν πέραν του ενός από τα ανωτέρω πτυχία τότε η µοριοδότηση γίνεται µε βάση το έχον τα περισσότερα µόρια. δ. Τα πτυχία και µεταπτυχιακοί τίτλοι εξωτερικού θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένα από το ΟΑΤΑΠ, όπως προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 7. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «7» «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ» α. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν τα στελέχη, που ο δείκτης Μάζας-Σώµατος ( ΜΣ) που υπολογίζεται από τον τύπο ΜΣ=Β/Υ 2 (όπου

20 Β το βάρος σε χιλιόγραµµα και Υ το ύψος σε µέτρα), ευρίσκεται εντός των παραδεκτών ορίων, όπως αυτά καθορίζονται στο προεδρικό διάταγµα «Περί Κρίσης Σωµατικής Ικανότητας Στρατιωτικών» και παρατίθεται στην Προσθήκη «1/Α». β. Ο ΜΣ θα βεβαιώνεται µε επίσηµο έγγραφο του πλησιέστερου στρατιωτικού νοσοκοµείου της Μονάδας - Υπηρεσίας που υπηρετεί το στέλεχος, το οποίο θα είναι του έτους υποβολής των δικαιολογητικών και θα υποβάλλεται µαζί µε αυτά, (τελευταία έκθεση ικανότητας). γ. Τα στοιχεία υγείας που αφορούν σε χρόνια νοσήµατα, εκτιµώνται από το ΑΣΣ και µπορεί να αποτελέσουν λόγο αποκλεισµού, λαµβανοµένης και της γνώµης της ΥΓ/ΓΕΣ λόγω αποκλεισµού. 8. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «8» «ΠΟΙΝΕΣ» α. Αποκλείονται της επιλογής όσοι κατώτεροι αξκοί - υπξκοί έχουν τιµωρηθεί µε ποινικές (πλην παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και πταισµάτων) ή καταστατικές ποινές ή εκκρεµεί παραποµπή τους σε Στρατοδικείο για κακουργήµατα ή πληµµελήµατα (πλην παραβάσεων Κ.Ο.Κ.) ή σε Ανακριτικά Συµβούλια. β. Πειθαρχικές Ποινές. 9. ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «9» Για κάθε ηµέρα ποινής αφαιρούνται µόρια όπως παρακάτω : (1) 1 ηµέρα φυλάκισης : 0,50 µόρια. (2) 1 ηµέρα κράτησης : 0,30 µόρια. (3) 1 ηµέρα περιορισµού : 0,10 µόρια. «ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ». α. Όσοι έχουν βαθµολογία «8» ή «80» σε εκατοστιαία κλίµακα (συµπεριλαµβανοµένου) και κάτω, από 2 διαφορετικούς κτές Προϊστάµενους αποκλείονται της επιλογής. β. Όσοι έχουν βαθµολογία εντός του ιδίου έτους από 2 ή περισσότερους ιοικητές - Προϊσταµένους, εξάγεται για το έτος αυτό, ο Μ.Ο των βαθµολογιών. γ. Για βαθµολογίες κάτω του «10» αφαιρούνται µόρια ως εξής :

21 (1) Για κάθε βαθµολογία «9» αφαιρούνται 5 µόρια. (2) Για κάθε βαθµολογία «8» αφαιρούνται 10 µόρια. δ. Όταν η βαθµολογία είναι σε εκατοστιαία κλίµακα αφαιρούνται µόρια όπως παρακάτω : «90». «80». (1) 0,5 µόρια για κάθε βαθµό κάτω του «100» και µέχρι (2) 1 µόριο για κάθε βαθµό κάτω του «90» και µέχρι 10. ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «10» «ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ» Σε όσους έχει απονεµηθεί ονοµαστικά ηθική αµοιβή (Προεδρική Ευαρέσκεια, έπαινος, εύφηµη µνεία), λαµβάνουν µόρια όπως παρακάτω για κάθε µία εξ αυτών: δ. Με διαταγή κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ ή στα πλαίσια Γενικής ιοικητικής Επιθεώρησης ή Επιχειρησιακής Αξιολόγησης από τον ΓΕΠΣ/ΓΕΣ: 12 µόρια. µόρια. ε. Με διαταγή κ. Προέδρου ηµοκρατίας, ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ,: ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «11» κ.α.)» «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΣΣ, ΜΕΕΕΑ α. Το Αρµόδιο Συµβούλιο (ΜΕΕΕΑ, ΑΣΣ) έχοντας υπόψη την εικόνα του στελέχους, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα στοιχεία του φακέλου του και κάθε άλλο, κατά τη κρίση του, στοιχείο που συµβάλλει στη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας για την ποιότητα των κρινόµενων στελεχών, βαθµολογεί κάθε κρινόµενο στέλεχος µέχρι 20 µόρια, επί της συνολικής βαθµολογίας. µε αριθµό µορίων στην κλίµακα από «0 έως 20», όπως τούτο θα προκύπτει από το µέσο όρο της αντίστοιχης βαθµολογίας κάθε µέλους του Συµβουλίου. β. Τα παραπάνω µόρια προστίθενται στο σύνολο των µορίων των λοιπών κριτηρίων κάθε κρινόµενου στελέχους. 12. ΙΑΦΟΡΑ α. Αναφέρονται από τον εισηγητή, εφόσον υπάρχουν σε κατάσταση που επισυνάπτεται, δυσµενή στοιχεία - χαρακτηρισµοί, ποινές από

22 Στρατοδικεία-Πολιτικά ικαστήρια, Αναθεωρητικά Συµβούλια, Ειδικές Καταστάσεις, αιτιολογικά πειθαρχικών ποινών ή και άλλα στοιχεία που προκύπτουν από τις εκθέσεις ικανότητας του στελέχους. Τα δυσµενή στοιχεία και ειδικά αυτά που έχουν σχέση µε το ήθος και το χαρακτήρα, εκτιµώνται από το αρµόδιο συµβούλιο και µπορούν ν αποτελέσουν λόγο αποκλεισµού. Στην περίπτωση αυτή ο λόγος ή οι λόγοι αποκλεισµού καταχωρούνται στο Πρακτικό του αρµοδίου συµβουλίου. β. Ο υπολογισµός των στοιχείων για τους αξιωµατικούς, γίνεται µε την 31 εκ του προηγούµενου έτους επιλογής και για τους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικούς µε την 31 Ιαν του έτους επιλογής. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

23 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Πα 3-5/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/2β 06 Αυγ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΜΣ) ΜΣ 13,5-13, ,4 14,5-14, ,5 15,5-15, ,4 16,5-16, ,4 17,5-17, ,4 18,5-18, ,4 19,5-19, ,4 20,5-20, ,4 21,5-21, ,4 22,5-22, ,4 23,5-23, ,4 24,5-24, ,4 25,5-25, ,5 26,5-26, ,4 27,5-27, ,4 28,5-28, ,4 29,5-29,9 AN ΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΒΑΡΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΒΑΡΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ./. ΠΑΡ/ΣΕΙΣ α. Ο είκτης Μάζας Σώµατος ( ΜΣ), υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Β ΜΣ = Υ² όπου Β, το βάρος του ατόµου σε χιλιόγραµµα και Υ, το ύψος του σε µέτρα. β. Στα παραδεκτά όρια εντάσσονται: (1) Ο-η µέτρια ελλειποβαρής. (2) Ο-η φυσιολογικός-ή. (3) Ο-η υπέρβαρος-η.

24 Γ-1-2 ΜΣ 30-30,4 30,5-30, ,4 31,5-31, ,4 32,5-32, ,4 33,5-33, ,4 34,5-34, ,4 35,5-35, ,4 36,5-36, ,4 37,5-37, ,4 38,5-38, ,4 39,5-39,9 AN ΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Παναγιώτης Τσολακίδης ιευθυντής Ι Ε Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Πα.3-5 / Αυγ 2008 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ Κ.Λ.Π ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «1» «ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ» Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν κρίση προακτέου κατ εκλογή, στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχόµενου βαθµού. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «2» «ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» α. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνον όσοι έχουν αποφοιτήσει από την Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) καθώς και από τη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ), µε επίδοση «λίαν καλώς» και άνω (15.00 ή 75% και άνω). παρακάτω: β. Οι συµµετέχοντες στην επιλογή, λαµβάνουν µόρια όπως (1) Επίδοση στην Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) σύµφωνα µε τον τύπο: (α) Ανάλογα µε τη σειρά επιτυχίας αποφοίτησή τους, Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α ( Μ : συνολικός αριθµός µορίων, Σ : σειρά αποφοίτησης, Α : αριθµός αποφοιτησάντων, 20 : µέγιστος αριθµός βαθµολογίας) (β) Συντελεστής βαρύτητας (Β): 1,5. (γ) Ο συνολικός αριθµός των µορίων που λαµβάνονται, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού µορίων (Μ) επί τον συντελεστή βαρύτητας. (δ) Για του αποφοίτους της Α ΙΣΠΟ, οι παράµετροι Σ και Α, υπολογίζονται επί της σειράς αποφοίτησης του συνόλου των αποφοίτων της εκπαιδευτικής σειράς. (2) Επίδοση στη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ).

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σέδες, 13 Αυγ 09 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιστορία Ιδρύσεως της Σχολής..... 1 Ιστορικό Εγκαταστάσεων της Σχολής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα