ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική ιαταγή Ηµεροµηνία Καταχώρισης Τροποποίησης Βαθµός Στοιχεία Καταχωρητή Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες 1. Στον πίνακα καταχωρούνται οι διαταγές τροποποίησης της Πα που επέρχονται µόνο µετά από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 2. ίπλα στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας, να αναγράφεται κεφαλαίο «Τ» και ο α/α της τροποποίησης (π.χ. Τ1,Τ2).

3 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Τηλεφ..(Εσωτ.) 3183 ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ / Β' ΚΛ / ΕΚΠ Φ.334 /44/ ΓΕΣ / ΕΚΠ / 2β (30) Σ ΓΕΣ / Γεν. Γραµµατεία (150) Αθήνα, 6 Αυγ 2008 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού ΣΧΕΤ.: α. Πα 3-3 / 1999 / ΓΕΕΘΑ β. Πα 3-5 / 2003 / ΓΕΣ / ΕΚΠ / 2β γ. Φ.334/11/73075/Σ.1008/14 Ιουλ 2006/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ. ) δ. Φ.334/21/42322/Σ.869/27 Μαϊ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ. ) ε. Φ.300/70/46102/Σ.1348/17 Σεπ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2γ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 3-5 / 2008 «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 1. Σκοπός της παρούσας είναι : α. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην επιλογή για εκπαίδευση : (1) Κατωτέρων Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών, σε Σχολές και Κ.Ε Εξωτερικού. κ.λ.π. (2) Ανωτέρων αξιωµατικών σε σχολές Άµυνας, Πολέµου β. Η διαδικασία φοίτησης ανωτέρων αξιωµατικών, σε Σχολές - Κ.Ε Η.Π.Α µε αλληλογραφία. 2. Ειδικότερα µε την παρούσα καθορίζονται τα παρακάτω : α. Η διαδικασία προγραµµατισµού και υλοποίησης των εκπαιδεύσεων εξωτερικού. β. Τα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων. γ. Οι περιορισµοί συµµετοχής. δ. Οι ενέργειες υποψηφίων - Μονάδων - νσεων Ο-Σ/ΓΕΣ. ε. Η διαδικασία επιλογής.

4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. Οι εκπαιδεύσεις εξωτερικού προγραµµατίζονται κατ' έτος, σύµφωνα µε τις ανάγκες των νσεων Ο-Σ/ΓΕΣ και συµπεριλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Στελεχών σε Σχολές ΚΕ Εξωτερικού. 4. ΝΣΕΙΣ Ο-Σ / ΓΕΣ Υποβάλλουν προτάσεις επί των αναγκαίων εκπαιδεύσεων εξωτερικού εποµένου έτους, µέχρι 30 Μαρ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α». 5. ΕΚΠ / ΓΕΣ α. Συντάσσει τον προγραµµατισµό, µε αναλυτική κοστολόγηση, σύµφωνα µε τις προτάσεις των νσεων. β. Εισηγείται στην Ιεραρχία µέχρι 30 Ιουν την έγκριση του προτεινοµένου προγραµµατισµού εκπαιδεύσεων εξωτερικού εποµένου έτους. γ. Μετά την έγκριση του προγραµµατισµού : (1) Εκδίδει το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Στελεχών σε Σχολές - ΚΕ Εξωτερικού, για ενηµέρωση όλων των στελεχών του ΣΞ. (2) Προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση των θέσεων, εκτός των εκπαιδεύσεων για τις οποίες καθορίζεται ότι θα διεξαχθούν µε µέριµνα νσεων Ο-Σ και οι οποίες ενεργούν προς τους αρµόδιους ΑΚΑΜ, για την υλοποίησή τους. (3) Προκηρύσσει µε ξεχωριστή δγή τις θέσεις των Σχολών Άµυνας - Πολέµου Εξωτερικού, καθώς και έκτακτες εκπαιδεύσεις, µετά τη διάθεση των θέσεων και κατόπιν έγκρισης της ιεραρχίας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής, του Παραρτήµατος «Γ» και επιπλέον : α. Οι υποψήφιοι για τις ΣΕΘΑ και Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) Εξωτερικού, να είναι αξιωµατικοί των Όπλων. β. Οι εκτελούντες καθήκοντα κτού Μονάδας ή ανεξαρτήτου Υποµονάδας να συµπληρώνουν 2 έτη παραµονής στη θέση, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της εκπαίδευσης. γ. Να κατέχουν το επίπεδο γλωσσοµάθειας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Β».

5 δ. Οι Αξιωµατικοί - Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά σχολεία µε βαθµό σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Γ» και επιπλέον οι Ανώτεροι να έχουν αποφοιτήσει από την Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) µε βαθµό «Λίαν Καλώς» (15,00) και άνω. ε. Ειδικότερα για τις εκπαιδεύσεις οι οποίες είναι ισότιµες της Α ΙΣΠΟ Σ ΙΕΠ (Προσθήκη 1 Παραρτήµατος «Θ»), οι αξκοί πρέπει να είναι υποχρεωτικά απόφοιτοι των αντιστοίχων Ελληνικών Σχολών. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7. εν δικαιούνται συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι : α. Έχουν επιλεγεί ή υπηρετούν στο εξωτερικό και την Κύπρο. β. εν έχουν συµπληρώσει χρόνο 3 ετών στη χώρα (συµπληρωµένου µε την έναρξη της εκπαίδευσης), από επαναπατρισµό, µετάθεση εξωτερικού - Κύπρο. γ. Απεφοίτησαν από Σχολές Ανωτάτης Στρατιωτικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης εσωτερικού καθώς και ΑΕΙ εσωτερικού και δεν έχει παρέλθει χρόνος 3 ετών, από την ηµεροµηνία λήξεως της εκπαιδεύσεως ή της εκπαιδευτικής αδείας (συµπληρωµένου µε την έναρξη της εκπαίδευσης). δ. Εκπαιδεύθηκαν στην Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) και δεν έχει παρέλθει χρόνος 1 έτους από την αποφοίτησή τους. ε. Εκπαιδεύθηκαν στο εξωτερικό (εκτός από τεχνικές εκπαιδεύσεις) και δεν έχει παρέλθει χρόνος (Ν.1394/83) : (1) 2 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 2 µηνών και µέχρι 6 µηνών. (2) 3 ετών για εκπαίδευση διάρκειας άνω των 6 µηνών. στ. Απέτυχαν σε προηγούµενη εκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού ή διακόπηκε η εκπαίδευση από δική τους υπαιτιότητα. 8. εν θα τίθενται περιορισµοί σε περίπτωση που υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την αποστολή στελεχών για συγκεκριµένη εκπαίδευση, ή σε περίπτωση που κατόπιν αποφάσεως του ΑΣΣ, επαναπροκηρύσσεται η θέση, λόγω µη υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την αρχική προκήρυξη. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 9. Για την επιλογή :

6 α. Κατωτέρων Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών, όπως στο Παράρτηµα «Γ». β. Ανωτέρων Αξιωµατικών, όπως στο Παράρτηµα. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΜΟΝΑ ΩΝ - ΝΣΕΩΝ Ο-Σ / ΓΕΣ 10. Υποψηφίων Υποβάλλουν στη Μονάδα τους, στην καθορισµένη ηµεροµηνία : α. Αναφορά συµµετοχής. β. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Ε». γ. Πρόσφατη βεβαίωση αναλογίας ύψους - βάρους του υποψηφίου, από Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 426/ Μονάδων α. Υποβάλλουν στις αρµόδιες νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ τις αναφορές συµµετοχής υποψηφίων που πληρούν όλα τα κριτήρια, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας. β. Επιστρέφουν τις αναφορές των υποψηφίων που δεν πληρούν έστω και ένα από τα κριτήρια, γνωρίζοντας τους λόγους. 12. νσεων Ο-Σ / ΓΕΣ α. Ελέγχουν την πληρότητα των στοιχείων των υποψηφίων και επιστρέφουν τυχόν αναφορές υποψηφίων που δεν πληρούν έστω και ένα από τα κριτήρια γνωρίζοντας τους λόγους, λαµβάνοντας υπόψη και τα καθοριζόµενα στο (ε) σχετικό. β. ιαβιβάζουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ : Παράρτηµα διάρκειας). (1) Πίνακα υποψηφίων στελεχών για προεπιλογή, όπως στο «ΣΤ», εκτός των εκπαιδεύσεων σε Σχολές ΚΕ Ευρώπης (µικρής (2) Αντίγραφα καρτέλας και περιληπτικού σηµειώµατος Αξιωµατικού - Ανθυπασπιστού - Υπαξιωµατικού, πλήρως ενηµερωµένα µε τις πρόσφατες µεταβολές. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 13. Η ΕΚΠ/ΓΕΣ :

7 α. Για εκπαιδεύσεις σε Σχολές ΚΕ ΗΠΑ: (1) Μετά τη λήψη των προτάσεων από τις νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «ΣΤ», εισηγείται στον ΑΥ/ΓΕΣ την προεπιλογή των στελεχών που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις O.D.C. (2) Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων αποστέλλονται στις νσεις Ο-Σ, οι επιδόσεις των υποψηφίων, για την αποστολή του πίνακα µοριοδότησης των επιτυχόντων στελεχών, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Ζ» και «Η». β. Για εκπαιδεύσεις σε Σχολές ΚΕ Ευρώπης ή άλλων χωρών εκτός Ευρώπης (εκτός σχολών Πολέµου Άµυνας). (1) Λαµβάνει τις προτάσεις από τις νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ. (2) Εκδίδει την διαταγή εκπαίδευσης των προτεινοµένων στελεχών η οποία υπογράφεται από τον έχοντα την σχετική εξουσιοδότηση. γ. Εκπαίδευση σε Σχολές Πολέµου Άµυνας. (1) Παραλαµβάνει τους πίνακες υποψηφίων στελεχών, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Η». (2) Συντάσσει εισήγηση προς το ΑΣΣ. εισηγείται : δ. Μετά τη λήψη των πινάκων υποψηφίων, της παραγράφου 13γ (1) (1) Στη Μόνιµη Επιτροπή Εκπαιδεύσεων Εκπαιδευτικών Αδειών (ΜΕΕΕΑ) την επιλογή των στελεχών, όταν πρόκειται για σχολεία µικρής διάρκειας σε Σχολές ΚΕ ΗΠΑ. (2) Στο ΑΣΣ την επιλογή των στελεχών, όταν πρόκειται για : (α) (β) Φοίτηση σε σχολές Άµυνας Πολέµου. Φοίτηση σε ΑΕΙ Εξωτερικού. ε. Εκδίδει τις διαταγές εκπαίδευσης, µετά τη λήψη απόφασης από τα αρµόδια όργανα. 14. Η ΜΕΕΕΑ αποτελείται από τους : α. ΑΥ/ΓΕΣ, ως πρόεδρο β.. Ι Ε / ΓΕΣ - ΑΚ/ΓΕΣ εκπαίδευση. γ. ντές Όπλων - Σωµάτων/ΓΕΣ που έχουν προτείνει στελέχη για

8 δ. ντές 1ου ΕΓ - ΕΚΠ/ΓΕΣ, ως µέλη. 15. Τα στελέχη που αποφοιτούν πρώτα κατά σειρά επιτυχίας από τα Προκεχωρηµένα Σχολεία Όπλων Σωµάτων και ΣΧΕΠ ή Σ ΙΕΠ, επιλέγονται για φοίτηση, στα αντίστοιχα σχολεία του εξωτερικού, εφ όσον το δηλώσουν, ανεξαρτήτως του αριθµού µορίων που συγκεντρώνουν κατά τις επιλογικές διαδικασίες. Λεπτοµέρειες όπως στο Παράρτηµα «Θ». 16. Οι αξκοί που επιλέγονται για φοίτηση σε Σχολές Άµυνας Εξωτερικού, ισότιµες της ΣΕΘΑ, δεν θα εκπαιδεύονται και εντός Ελλάδος σε αυτές, αλλά µετά την επιστροφή τους θα χαρακτηρίζονται «Επιτελείς», σύµφωνα µε τις διαδικασίες του (α) σχετικού. 17. Για φοίτηση σε Σχολές Πολέµου - Επιτελών του εξωτερικού η αποφοίτηση από την Α ΙΣΠΟ και τη Σ ΙΕΠ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής. 18. ιαδικασία επιλογής για φοίτηση στελεχών µε αλληλογραφία σε Σχολές - Κ.Ε Η.Π.Α, όπως στο Παράρτηµα «Ι». 19. Σε περίπτωση ισοβαθµίας στα µόρια θα επιλέγεται αυτός που δεν έχει φοιτήσει στο παρελθόν σε σχολείο εξωτερικού. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 20. Μετά την επιλογή των στελεχών θα κοινοποιούνται οι πίνακες µε τα µόρια των υποψηφίων, µε µέριµνα των νσεων (Ο-Σ) εφόσον ζητηθούν. 21. Η πρόοδος της εκπαίδευσης των στελεχών Ο-Σ στο εξωτερικό, θα παρακολουθείται από τους αντίστοιχους ΑΚΑΜ ΣΑ, οι οποίοι θα αναφέρουν, στις αρµόδιες νσεις Ο-Σ: (α) (β) Για εκπαιδεύσεις έως και 12 µήνες, ανά 3µηνο. Για εκπαιδεύσεις άνω των 12 µηνών, ανά 6µηνο. (γ) Τυχόν δυσχέρειες προβλήµατα, µε τη λήψη σχετικής αναφοράς από την έδρα της σχολής ή από τον εκπαιδευόµενο. 22. Η παρούσα ισχύει από λήψεως, οπότε παύουν να ισχύουν τα (β), (γ) και (δ) σχετικά. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος ηµήτριος Βούλγαρης Αρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» (Υπόδειγµα) Κατάσταση Προτεινοµένων Εκπαιδεύσεων σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού για το Έτος. «Β» Πίνακας Απαιτουµένων Επιπέδων Γνώσης Ξένης Γλώσσας για Εκπαιδεύσεις Στελεχών σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού. «Γ» Κριτήρια Επιλογής για Εκπαίδευση Κατωτέρων Αξιωµατικών - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών σε Σχολές - Κ.Ε Εξωτερικού Κριτήρια Επιλογής για Εκπαίδευση Ανωτέρων Αξιωµατικών για Φοίτηση σε Σχολές Εξωτερικού ΣΕΘΑ, ΑΣΠ κ.λ.π. «Ε» (Υπόδειγµα) Υπεύθυνη ήλωση. «ΣΤ» (Υπόδειγµα) Πίνακας Υποψηφίων Στελεχών για Προεπιλογή προς Φοίτηση σε Σχολεία - Κ.Ε Η.Π.Α «Ζ» (Υπόδειγµα) Πίνακας Κατωτέρων Αξιωµατικών - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών που Έχουν τα Προσόντα για Φοίτηση στο Σχολείο. «Η» (Υπόδειγµα) Πίνακας Ανωτέρων Αξιωµατικών που Έχουν τα Προσόντα για Φοίτηση στο Σχολείο. «Θ» ιαδικασία Φοίτησης Στελεχών σε Σχολές Εξωτερικού µε το Σύστηµα «Ανταµοιβής - Υποτροφίας» «Ι» ιαδικασία Φοίτησης Στελεχών µε Αλληλογραφία σε Σχολές - Κ.Ε Η.Π.Α

10 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 6 Αυγ 2008 Πα.3-5 / 2008 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ (ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ) ΒΑΘΜΟΣ Ι ΑΚΤΡΑ (Εάν Απαιτούνται) Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Πα 3-5/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β 6 Αυγ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ-ΚΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (α) 1 Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Tχης- Αγγλική Κατηγορίας «Β» (β) Η.Π.Α Ανχης 2 ιακλαδικό Κολέγιο Άµυνας Τχης Γαλλική Κατηγορίας «Β» Γαλλίας 3 Ακαδηµία Πολέµου Γερµανίας Τχης Αγγλική Κατηγορίας «Γ» και Γερµανική κατηγορίας «Β» 4 ιακλαδικό Κολέγιο ιοίκησης Τχης- Αγγλική Κατηγορίας «Β» και Επιτελών Μ. Βρετανίας Ανχης 5 Σχολή Πολέµου Ρουµανίας Τχης- Ανχης Ρουµανική Μέσης Βαθµίδας και Αγγλική κατηγορίας «Γ» 6 Ακαδηµία Πολέµου ΡΑΚΟΦΣΚΙ Βουλγαρίας Τχης- Ανχης Βουλγαρική Μέσης Βαθµίδας και Αγγλική Κατηγορίας «Γ» 7 Σχολή Άµυνας ΝΑΤΟ Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Α» (NADEFCOL) 8 Βασιλικό Κολέγιο Αµυντικών Σχης Αγγλική Κατηγορίας «Α» Σπουδών Μ.Βρετανίας 9 Εθνικό Κολέγιο Άµυνας Ινδίας Ανχης (γ) Αγγλικά Κατηγορίας «Β» 10 Στρατιωτική Ακαδηµία Ανχης (γ) Βουλγαρική Μέσης βαθµίδας ΡΑΚΟΦΣΚΙ Βουλγαρίας και Αγγλική κατηγορίας «Γ» 11 Κολέγιο Πολέµου ΗΠΑ Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Β» (β) 12 Πανεπιστήµιο Εθνικής Άµυνας Σχης Αγγλική Κατηγορίας «Α» (β) ΗΠΑ (NDU-IFP) 13 Εθνικό Κολέγιο Άµυνας Ρουµανίας Ανχης (γ) Ρουµανική Μέσης Βαθµίδας και Αγγλική κατηγορίας «Γ» 14 Στρατιωτική Ακαδηµία NAΣΣΕΡ Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Β» Αιγύπτου 15 Στρατιωτική Ακαδηµία Ρωσίας Ανχης (γ) Αγγλική Κατηγορίας «Γ» 16 Ανωτέρα ιακλαδική Σχολή Τχης- Γαλλική Κατηγορίας «Β» Πολέµου Γαλλίας Ανχης 17 Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Τχης- Γαλλική Κατηγορίας «Β» Καναδικών Ε Ανχης 18 Σχολεία Μικράς ιάρκειας (δ) Αγγλική Κατηγορίας «Γ» (β) 19 Κολλέγιο Επιτελών ιακλαδικών υνάµεων Η.Π.Α (JFSC) Τχης- Ανχης Αγγλική Κατηγορίας «Α» (β)

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) Τα πτυχία ξένων γλωσσών και οι κατηγορίες γνώσεων, προβλέπονται από τη Φ.411/1/70238/Σ.69/3 Ιαν 2000/ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ, τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στην Πα 3-33/2008/ΓΕΣ/ ΕΚΠ. (β) Τα στελέχη που είναι υποψήφια για Σχολές ΚΕ ΗΠΑ, ανεξαρτήτως του επιπέδου της γλωσσοµάθειάς τους, λαµβάνουν επιπλέον µέρος στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας του O.D.C και πρέπει να λάβουν επίδοση ίση ή ανώτερη της καθοριζόµενης για κάθε σχολείο. Επιπλέον για εκπαιδεύσεις χειριστών ΕΕ/Π ΑΗ- 64Α,ΑΗ-64D και καταδύσεων (Ε ),απαιτείται και εξέταση Οral Proficiency Interview (OPI) στην οποία πρέπει να λάβουν επίδοση ίση ή ανώτερη της καθοριζόµενης για κάθε σχολείο. (γ) στη ΣΕΘΑ. Οι Ανχες των τάξεων, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής για φοίτηση (δ) Ο βαθµός καθορίζεται από το ετήσιο Πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών, ανάλογα µε την εκπαίδευση. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Πα.3-5 / Αυγ 2008 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «1» «ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ» Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν ευµενή κρίση για προαγωγή στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχοµένου βαθµού (διευκρινίζεται ότι ευµενή κρίση για προαγωγή στο βαθµό του Λγού από τις κρίσεις του 1997 και µετέπειτα θεωρείται η κατ' εκλογή προαγωγή). 2. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «2» «ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» α. Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί (1) Επίδοση στο Τµήµα Βασικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας της Σχολής ή του Κέντρου Εκπαίδευσης του Όπλου Σώµατος : (α) Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν επίδοση από 15,00 ή 75% και άνω και λαµβάνουν µόρια, ίσα µε το µέσο όρο των υποχρεωτικών σχολείων (βασικό - ειδικότητα). τύπο : (β) Τα µόρια κάθε σχολείου εξάγονται σύµφωνα µε τον Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α ( Μ : συνολικός αριθµός µορίων, Σ. : σειρά αποφοίτησης, Α : αριθµός αποφοιτησάντων, 20 : µέγιστος αριθµός βαθµολογίας) Σώµατος : (2) Επίδοση στο Τµήµα Ανθστών της Σχολής του Όπλου (α) Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν επίδοση από 15,00 ή 75% και άνω και λαµβάνουν µόρια ανάλογα µε τη σειρά επιτυχίας τους όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2α (1)(β) παραπάνω

14 (β) Όσοι έχουν επίδοση µέχρι 14,99 ή 74% στο τµήµα βασικής εκπαίδευσης της Σχολής ή Κέντρου Εκπαίδευσης του Όπλου- Σώµατος και στη συνέχεια αποφοίτησαν από το σχολείο Ανθστών µε βαθµολογία άνω του 15,00 ή 75%, δεν θα αποκλείονται της επιλογής πλην όµως για κάθε µονάδα κάτω του 15,00 ή για κάθε 5 µονάδες κάτω του 75% θα αφαιρούνται 10 µόρια (αρνητικά). (3) Η συνολική βαθµολογία εξάγεται όπως παρακάτω: Μ = Μ1+Μ2+Μ3.. ν (Μ : Αριθµός Μορίων, Μ1 : αριθµός µορίων βασικού, Μ2, Μ3..: αριθµός µορίων σχολείων ειδικότητας). Στη συνέχεια προστίθενται και τα µόρια του σχολείου Ανθστών. β. Αξιωµατικοί (1) Επίδοση στα Υποχρεωτικά Σχολεία Ο-Σ Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν αποφοιτήσει, µε επίδοση «Λίαν Καλώς» και άνω (15,00 ή 75% και άνω): (α) Για το κάθε υποχρεωτικό σχολείο Ο Σ (Βασικό, Υπολοχαγών, Προκεχωρηµένο), εξάγεται αριθµός µορίων (Μ1, Μ2, Μ3), µε τη χρήση του τύπου : Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α (β) Οι επιµέρους αριθµοί µορίων (Μ1, Μ2, Μ3) προστίθενται και ακολούθως διαιρούνται δια του αριθµού των υποχρεωτικών σχολείων και προκύπτει ο µέσος όρος µορίων που λαµβάνονται απο τα υποχρεωτικά σχολεία. (γ) Συντελεστής βαρύτητας (Β) : 1 (δ) Ο συνολικός αριθµός των µορίων που λαµβάνονται, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού µορίων (Μ) επί τον συντελεστή βαρύτητας (Β). (ε) Όσοι έχουν επίδοση µέχρι 14,99 ή 74% στο τµήµα βασικής εκπαίδευσης (Ανθλγών) του Όπλου - Σώµατος και στη συνέχεια αποφοιτήσουν από το Προκεχωρηµένο Σχολείο Λοχαγών µε βαθµολογία άνω του 15,00 ή 75% δεν θα αποκλείονται της επιλογής, πλην όµως για κάθε µονάδα βαθµολογίας κάτω του 15,00 ή για κάθε 5 µονάδες κάτω του 75%, θα αφαιρούνται 2 µόρια (αρνητικά). (στ) Για όσους δεν έχουν αποφοιτήσει από τη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ) η συνολική βαθµολογία εξάγεται όπως παρακάτω : Μ = Μ1 + Μ2 + Μ3 3

15 ( Μ : Αριθµός Μορίων, Μ1 : τα µόρια από το βασικό Σχολείο του Όπλου ή Σώµατος, Μ2 : τα µόρια από το Σχολείο Υπλγών και Μ3 : τα µόρια του Προκεχωρηµένου). (2) Επίδοση στη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ). σύµφωνα µε τον τύπο: (α) Ανάλογα µε τη σειρά επιτυχίας αποφοίτησή τους, Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α ( Μ : συνολικός αριθµός µορίων, Σ : σειρά αποφοίτησης, Α : αριθµός αποφοιτησάντων, 20 : µέγιστος αριθµός βαθµολογίας) (β) Συντελεστής βαρύτητας (Β): 1,25. (γ) Ο συνολικός αριθµός των µορίων που λαµβάνονται, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού µορίων (Μ) επί τον συντελεστή βαρύτητας (Β). (3) Επίδοση στις Σχολές Ανωτάτων Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕΑΜΧ -ΣΤΗΑ - ΣΤΕΑΤΧ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ν.1394/83). Οι αποφοιτήσαντες µε επίδοση «Λίαν Καλώς» και άνω από τις παραπάνω Σχολές, λαµβάνουν οκτώ (8) µόρια. γ. Σύνολο Μορίων Κριτηρίου. Το άθροισµα των µορίων των επί µέρους κριτηρίων της προηγούµενης υποπαραγράφου β του παρόντος κριτηρίου, αποτελεί το συνολικό αριθµό µορίων που λαµβάνει ο αξκός για το κριτήριο «2». 3. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «3» «ΧΡΟΝΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Χ )» α. Υπξκοί. Αποκλείονται της επιλογής όσοι δεν έχουν συµπληρωµένο τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης για προαγωγή στον επόµενο βαθµό και δεν υπάρχει δυνατότητα συµπλήρωσής του µετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο εξωτερικού. Ο χρόνος διοίκησης δεν µοριοποιείται, προσµετράται όµως στο κριτήριο υπ' αριθµ. «4». β. Αξκοί. (1) Για την επιλογή Αξιωµατικών Όπλων Σωµάτων είναι απαραίτητο, οι αξκοί να έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο, για τον κατεχόµενο

16 βαθµό ελάχιστο χρόνο διοικήσεως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον εκάστοτε ισχύοντα Νόµο «Περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης των Αξκών των Ε», και στην Πα 4-25, του ΓΕΣ/1 ο ΕΓ. (2) Οι αξκοί - υπξκοί των Ο-Σ, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο για το βαθµό τους Χ, λαµβάνουν µόρια για κάθε µήνα, όπως παρακάτω: (α) Συντελεστής Ετοιµότητας ιαθεσιµότητας Μονάδας. 1/ Ετοιµότητας «Α»: Τέσσερα (4) 2/ Ετοιµότητας «Α»: Τρία (3) 3/ Ετοιµότητας «Α»: ύο (2) 4/ Ετοιµότητας «Α»: Ένα (1) (β) Συντελεστής Εκστρατείας. 1/ Μονάδες Εκστρατείας: ύο (2) 2/ Λοιπές Μονάδες: Ένα (1) (γ) Συντελεστής Φρουράς 1/ Φρουρές-θέσεις κατηγορίας «Ι» : Έξη (6) 2/ Φρουρές-θέσεις κατηγορίας «ΙΙ» : Πέντε (5) 3/ Φρουρές κατηγορίας «ΙΙΙ» : Τέσσερα (4) 4/ Φρουρές κατηγορίας «ΙV» : Τρία (3) 5/ Φρουρές κατηγορίας «V» : ύο (2) 6/ Φρουρές κατηγορίας «VΙ» και «VΙΙ» : Ένα (1) (δ) Συντελεστής Εκπαιδεύσεως: 1/ Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως: Τρία (3) 2/ Αρχικής Εκπαιδεύσεως: ύο (2) 3/ Συντηρήσεως Εκπαιδεύσεως: Ένα (1) (ε) Συντελεστής Τύπου Μονάδων

17 Τρία (3) 1/ Ενεργή: 2/ Εθνοφυλακή: ύο (2) 3/ Όλων των λοιπών τύπων: Ένα (1) Μικρονήσων: Τρία (3) (στ) Συντελεστής Ειδικών Αποστολών. 1/ Ειδικών Σχεδίων, Προκαλύψεως και Επάνδρωσης 2/ Με συµµετοχή σε αποστολές ΕΥΕ/NRF: ύο (2) 3/ Λοιπές Μονάδες: Ένα (1) γ. Ο µέγιστος συντελεστής βαρύτητας που µπορεί να προκύψει είναι τρία (3,5), ενώ ο ελάχιστος ένα (1). δ. Ο επιπλέον χρόνος διοικήσεως άνω των τριάντα έξη (36) µηνών στην ίδια µονάδα, δεν υπολογίζεται. ε. Το σύνολο των µορίων του παρόντος κριτηρίου, προκύπτει από το γινόµενο των µηνών διοίκησης επί το συντελεστή βαρύτητας της µονάδος που προκύπτει σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην υποπαράγραφο β παραπάνω. στ. Σε περίπτωση που ο αξκός έχει συµπληρώσει χρόνο διοικήσεως στον κατεχόµενο βαθµό σε περισσότερες της µιας (1) µονάδος, τότε υπολογίζονται τα µόρια του ξεχωριστά για κάθε µονάδα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην προηγούµενη υποπαράγραφο ε και στη συνέχεια αθροίζονται τα µόρια όλων των µονάδων για να προκύψει ο συνολικός αριθµός των µορίων. ζ. Ο χαρακτηρισµός των Μονάδων ως εκστρατείας, καθώς και η κατηγοριοποίησή τους σε ετοιµότητες, καθορίζονται µε διαταγές που εκδίδονται από το ΓΕΣ/3 ο ΕΓ. η. Η κατηγοριοποίηση των µονάδων, αποτελεί ευθύνη των αντιστοίχων νσεων Ο-Σ του ΓΕΣ, οι οποίες εκδίδουν σχετικές δγές. θ. Οι ετοιµότητες των Μονάδων, θα λαµβάνονται µε βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν αυτές, κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο υπηρέτησε ο αξκός. Σε περίπτωση κατά την οποία, το διάστηµα που ένας αξκός υπηρετεί σε Μονάδα η οποία άλλάξε κατηγορία, τότε τα µόριά του θα λαµβάνονται από το άθροισµα των µορίων, που υπολογίζονται µέχρι την ηµεροµηνία της διαταγής του ΓΕΣ/3 ο ΕΓ, µε την κατηγορία που ίσχυε µέχρι τότε και των µορίων που υπολογίζονται από εφαρµογής της νέας διαταγής. Το ίδιο θα ισχύει κατ αναλογία και σε περιπτώσεις µετασταθµεύσεως Μονάδων.

18 ι. Για αξκούς που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες οι οποίες έχουν διαλυθεί κατά τον χρόνο επιλογής τους, τα µόρια θα λαµβάνονται µε βάση την κατηγορία και το χαρακτηρισµό που είχαν, όταν υπηρετούσαν σε αυτές. 4. ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «4» «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ( εν συµπεριλαµβάνονται τα Συγκροτήµατα)» α. Όσοι αξκοί υπξκοί έχουν συµπληρωµένο τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης για προαγωγή στον επόµενο βαθµό, λαµβάνουν για κάθε µήνα υπηρεσίας και για όσα χρόνια έχουν συµπληρώσει τα παρακάτω µόρια: (1) 0,75 µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σε µονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως, Προκαλύψεως και ΕΥΕ. (2) 0,50 µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σε λοιπές µονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας. (3) 0,25 µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σε Κέντρα Εκπσης - Μονάδες Επιστράτευσης - ΠΒ Κρήτης - Κέντρο Ελέγχου Βληµάτων (ΚΕΒ) - Μονάδες ή Υποµονάδες εκπσης παραγωγικών Σχολών Αξκών και Υπξκών των Σχολών Εφέδρων Αξκών Όπλων και Σωµάτων. β. Όσοι αξκοί - υπξκοί για υπηρεσιακούς λόγους, εκτέλεσαν διπλά καθήκοντα σε επιτελεία και µονάδες στο ίδιο χρονικό διάστηµα, βαθµολογούνται σε ένα µόνο κριτήριο, το ευνοϊκότερο για τον κρινόµενο. γ. Οι µονάδες και οι υποµονάδες που χαρακτηρίζονται ως εκστρατείας, καθορίζονται µε δγη του ΓΕΣ/3 ο ΕΓ. 5. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «5» «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» α. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν, µόνον όσοι έχουν χαρακτηρισθεί µε δγή του ΓΕΣ, ως γλωσσοµαθείς οποιασδήποτε κατηγορίας, στην Αγγλική (βασική γλώσσα). β. Οι χαρακτηρισµένοι ως γλωσσοµαθείς Αξκοί, µε δγή του ΓΕΣ, λαµβάνουν µόρια ανάλογα µε το κατεχόµενο πτυχίο που προβλέπεται από την Πα 3-33/2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ «Περί Γλωσσοµάθειας των Στελεχών», όπως παρακάτω για τη βασική γλώσσα: µόρια. (1) Οι κάτοχοι πτυχίου Α βαθµίδας Αγγλικής γλώσσας: έκα (10)

19 µόρια. (2) Οι κάτοχοι πτυχίου Β βαθµίδας Αγγλικής γλώσσας: πέντε (5) (3) Οι κάτοχοι πτυχίου Α βαθµίδας σε κάθε επιπλέον γλώσσα : Πέντε (5) µόρια. (4) Οι κάτοχοι πτυχίου Β βαθµίδας, σε κάθε επιπλέον γλώσσα : Τρία (3) µόρια. γ. Σε όσους λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις που διενεργεί το O.D.C, για τα σχολεία των Η.Π.Α, προστίθεται και το 1/3 της βαθµολογίας που λαµβάνουν σ αυτό στα µόρια του πτυχίου (Η εξέταση στο ΟΡΙ, δεν προσµετράται). 6. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «6» «ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΙ)» α. Αποκλείονται της επιλογής όσοι έλαβαν εκπαιδευτική άδεια για απόκτηση πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου και δεν κατέθεσαν πτυχίο στην Υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας. β. Όσοι δεν αποκλείονται της επιλογής και κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ- µεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό τίτλο εξ αυτών που περιλαµβάνονται στην Πα 3-39/2008/ΓΕΣ/ ΕΚΠ (συναφές µε το στρατιωτικό επάγγελµα ή/και την ειδικότητα), λαµβάνουν µόρια για καθένα, όπως παρακάτω: (1) Πέντε (5) µόρια για πτυχίο ΑΕΙ εφόσον ελήφθη µε εκπαιδευτική άδεια και οκτώ (8) µόρια εφόσον ελήφθη χωρίς. (2) Οκτώ (8) µόρια για µεταπτυχιακό τίτλο εφόσον ελήφθη µε εκπαιδευτική άδεια και δώδεκα (12) µόρια εφόσον ελήφθη χωρίς. (3) εκαπέντε (15) µόρια για διδακτορικό τίτλο. γ. Εφόσον αποκτηθούν πέραν του ενός από τα ανωτέρω πτυχία τότε η µοριοδότηση γίνεται µε βάση το έχον τα περισσότερα µόρια. δ. Τα πτυχία και µεταπτυχιακοί τίτλοι εξωτερικού θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένα από το ΟΑΤΑΠ, όπως προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 7. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «7» «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ» α. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν τα στελέχη, που ο δείκτης Μάζας-Σώµατος ( ΜΣ) που υπολογίζεται από τον τύπο ΜΣ=Β/Υ 2 (όπου

20 Β το βάρος σε χιλιόγραµµα και Υ το ύψος σε µέτρα), ευρίσκεται εντός των παραδεκτών ορίων, όπως αυτά καθορίζονται στο προεδρικό διάταγµα «Περί Κρίσης Σωµατικής Ικανότητας Στρατιωτικών» και παρατίθεται στην Προσθήκη «1/Α». β. Ο ΜΣ θα βεβαιώνεται µε επίσηµο έγγραφο του πλησιέστερου στρατιωτικού νοσοκοµείου της Μονάδας - Υπηρεσίας που υπηρετεί το στέλεχος, το οποίο θα είναι του έτους υποβολής των δικαιολογητικών και θα υποβάλλεται µαζί µε αυτά, (τελευταία έκθεση ικανότητας). γ. Τα στοιχεία υγείας που αφορούν σε χρόνια νοσήµατα, εκτιµώνται από το ΑΣΣ και µπορεί να αποτελέσουν λόγο αποκλεισµού, λαµβανοµένης και της γνώµης της ΥΓ/ΓΕΣ λόγω αποκλεισµού. 8. ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «8» «ΠΟΙΝΕΣ» α. Αποκλείονται της επιλογής όσοι κατώτεροι αξκοί - υπξκοί έχουν τιµωρηθεί µε ποινικές (πλην παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και πταισµάτων) ή καταστατικές ποινές ή εκκρεµεί παραποµπή τους σε Στρατοδικείο για κακουργήµατα ή πληµµελήµατα (πλην παραβάσεων Κ.Ο.Κ.) ή σε Ανακριτικά Συµβούλια. β. Πειθαρχικές Ποινές. 9. ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «9» Για κάθε ηµέρα ποινής αφαιρούνται µόρια όπως παρακάτω : (1) 1 ηµέρα φυλάκισης : 0,50 µόρια. (2) 1 ηµέρα κράτησης : 0,30 µόρια. (3) 1 ηµέρα περιορισµού : 0,10 µόρια. «ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ». α. Όσοι έχουν βαθµολογία «8» ή «80» σε εκατοστιαία κλίµακα (συµπεριλαµβανοµένου) και κάτω, από 2 διαφορετικούς κτές Προϊστάµενους αποκλείονται της επιλογής. β. Όσοι έχουν βαθµολογία εντός του ιδίου έτους από 2 ή περισσότερους ιοικητές - Προϊσταµένους, εξάγεται για το έτος αυτό, ο Μ.Ο των βαθµολογιών. γ. Για βαθµολογίες κάτω του «10» αφαιρούνται µόρια ως εξής :

21 (1) Για κάθε βαθµολογία «9» αφαιρούνται 5 µόρια. (2) Για κάθε βαθµολογία «8» αφαιρούνται 10 µόρια. δ. Όταν η βαθµολογία είναι σε εκατοστιαία κλίµακα αφαιρούνται µόρια όπως παρακάτω : «90». «80». (1) 0,5 µόρια για κάθε βαθµό κάτω του «100» και µέχρι (2) 1 µόριο για κάθε βαθµό κάτω του «90» και µέχρι 10. ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «10» «ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ» Σε όσους έχει απονεµηθεί ονοµαστικά ηθική αµοιβή (Προεδρική Ευαρέσκεια, έπαινος, εύφηµη µνεία), λαµβάνουν µόρια όπως παρακάτω για κάθε µία εξ αυτών: δ. Με διαταγή κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ ή στα πλαίσια Γενικής ιοικητικής Επιθεώρησης ή Επιχειρησιακής Αξιολόγησης από τον ΓΕΠΣ/ΓΕΣ: 12 µόρια. µόρια. ε. Με διαταγή κ. Προέδρου ηµοκρατίας, ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ,: ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ «11» κ.α.)» «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΣΣ, ΜΕΕΕΑ α. Το Αρµόδιο Συµβούλιο (ΜΕΕΕΑ, ΑΣΣ) έχοντας υπόψη την εικόνα του στελέχους, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα στοιχεία του φακέλου του και κάθε άλλο, κατά τη κρίση του, στοιχείο που συµβάλλει στη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας για την ποιότητα των κρινόµενων στελεχών, βαθµολογεί κάθε κρινόµενο στέλεχος µέχρι 20 µόρια, επί της συνολικής βαθµολογίας. µε αριθµό µορίων στην κλίµακα από «0 έως 20», όπως τούτο θα προκύπτει από το µέσο όρο της αντίστοιχης βαθµολογίας κάθε µέλους του Συµβουλίου. β. Τα παραπάνω µόρια προστίθενται στο σύνολο των µορίων των λοιπών κριτηρίων κάθε κρινόµενου στελέχους. 12. ΙΑΦΟΡΑ α. Αναφέρονται από τον εισηγητή, εφόσον υπάρχουν σε κατάσταση που επισυνάπτεται, δυσµενή στοιχεία - χαρακτηρισµοί, ποινές από

22 Στρατοδικεία-Πολιτικά ικαστήρια, Αναθεωρητικά Συµβούλια, Ειδικές Καταστάσεις, αιτιολογικά πειθαρχικών ποινών ή και άλλα στοιχεία που προκύπτουν από τις εκθέσεις ικανότητας του στελέχους. Τα δυσµενή στοιχεία και ειδικά αυτά που έχουν σχέση µε το ήθος και το χαρακτήρα, εκτιµώνται από το αρµόδιο συµβούλιο και µπορούν ν αποτελέσουν λόγο αποκλεισµού. Στην περίπτωση αυτή ο λόγος ή οι λόγοι αποκλεισµού καταχωρούνται στο Πρακτικό του αρµοδίου συµβουλίου. β. Ο υπολογισµός των στοιχείων για τους αξιωµατικούς, γίνεται µε την 31 εκ του προηγούµενου έτους επιλογής και για τους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικούς µε την 31 Ιαν του έτους επιλογής. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

23 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Πα 3-5/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/2β 06 Αυγ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΜΣ) ΜΣ 13,5-13, ,4 14,5-14, ,5 15,5-15, ,4 16,5-16, ,4 17,5-17, ,4 18,5-18, ,4 19,5-19, ,4 20,5-20, ,4 21,5-21, ,4 22,5-22, ,4 23,5-23, ,4 24,5-24, ,4 25,5-25, ,5 26,5-26, ,4 27,5-27, ,4 28,5-28, ,4 29,5-29,9 AN ΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΒΑΡΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΒΑΡΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ./. ΠΑΡ/ΣΕΙΣ α. Ο είκτης Μάζας Σώµατος ( ΜΣ), υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Β ΜΣ = Υ² όπου Β, το βάρος του ατόµου σε χιλιόγραµµα και Υ, το ύψος του σε µέτρα. β. Στα παραδεκτά όρια εντάσσονται: (1) Ο-η µέτρια ελλειποβαρής. (2) Ο-η φυσιολογικός-ή. (3) Ο-η υπέρβαρος-η.

24 Γ-1-2 ΜΣ 30-30,4 30,5-30, ,4 31,5-31, ,4 32,5-32, ,4 33,5-33, ,4 34,5-34, ,4 35,5-35, ,4 36,5-36, ,4 37,5-37, ,4 38,5-38, ,4 39,5-39,9 AN ΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Παναγιώτης Τσολακίδης ιευθυντής Ι Ε Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Πα.3-5 / Αυγ 2008 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ Κ.Λ.Π ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «1» «ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ» Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν κρίση προακτέου κατ εκλογή, στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχόµενου βαθµού. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ «2» «ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» α. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν µόνον όσοι έχουν αποφοιτήσει από την Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) καθώς και από τη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ), µε επίδοση «λίαν καλώς» και άνω (15.00 ή 75% και άνω). παρακάτω: β. Οι συµµετέχοντες στην επιλογή, λαµβάνουν µόρια όπως (1) Επίδοση στην Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) σύµφωνα µε τον τύπο: (α) Ανάλογα µε τη σειρά επιτυχίας αποφοίτησή τους, Μ = [(Α+1) Σ] Χ 20 / Α ( Μ : συνολικός αριθµός µορίων, Σ : σειρά αποφοίτησης, Α : αριθµός αποφοιτησάντων, 20 : µέγιστος αριθµός βαθµολογίας) (β) Συντελεστής βαρύτητας (Β): 1,5. (γ) Ο συνολικός αριθµός των µορίων που λαµβάνονται, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού µορίων (Μ) επί τον συντελεστή βαρύτητας. (δ) Για του αποφοίτους της Α ΙΣΠΟ, οι παράµετροι Σ και Α, υπολογίζονται επί της σειράς αποφοίτησης του συνόλου των αποφοίτων της εκπαιδευτικής σειράς. (2) Επίδοση στη Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ).

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΥ

Κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΥ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/100/289763 Σ.2132 Αθήνα, 06 Οκτ 14 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ. 27816 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309. Τροποποίηση Προκήρυξης Πρόσληψης ιδακτικού Προσωπικού

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309. Τροποποίηση Προκήρυξης Πρόσληψης ιδακτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (ΜΑΚ) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΜΧ) ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 63 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΛ: 2103800081 Τηλ.210-7708309 FAX: 2103834827 Φ.391/16/799 ήµο Ζωγράφου-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013 & 13: 8 , 16/04/2014. 1443 , " MIS 372071 1. ( , 6 8 ), 3 & 2, 2. ( , 8 7 ), 5,

2007-2013 & 13: 8 , 16/04/2014. 1443    ,    MIS 372071 1.   (  , 6 8 ),  3 & 2, 2.   (  , 8 7 ),  5, ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Τοµέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΞΟΝΑΣ 13: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

Επχιας(ΠΖ) Αλχιας(ΤΧ) Ελένη ΣΟΦΙΑ Καραγεωργοπούλου

Επχιας(ΠΖ) Αλχιας(ΤΧ) Ελένη ΣΟΦΙΑ Καραγεωργοπούλου ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/136/291624 Σ. 2488 Αθήνα, 12 Νοε 14 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, αιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 22-01-2013 Αριθµ.Πρωτ.:515 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΧ-Λ4Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18.11.2011

ΑΔΑ: 457ΒΧ-Λ4Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18.11.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 13 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2012/2013. Θα χορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21-06-2013 Αριθµ.Πρωτ.:5343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

αίτηση εγγραφής µέλους

αίτηση εγγραφής µέλους αίτηση εγγραφής µέλους Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση: Αίτηση για Εγγραφή Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Σ Τ Η Δ Ο Μ Η Τ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 15-10-2012 Αριθµ.Πρωτ.: 7601 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TMHMA Α' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.09.2012 Αρ. πρωτ.: 6562 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «Ε», «ΣΤ», «Ζ» Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΤΧ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ 10 Ιουν 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η ΣΤΕΑΤΧ µε έδρα τους Αγ. Αναργύρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα