ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική ιαταγή Ηµεροµηνία Στοιχεία Καταχωρητή Καταχώρισης Τροποποίησης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες 1. Στον πίνακα καταχωρούνται οι διαταγές τροποποίησης της Πα που επέρχονται µόνο µετά από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 2. ίπλα στη θέση κάθε µεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας, να α- ναγράφεται κεφαλαίο «Τ» και ο αύξων αριθµός της τροποποίησης (π.χ. Τ1,Τ2).

3 - 3 - ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β Τηλεφ.(Εσωτ.) 3183 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ / ΕΚΠ / 2β (30) Φ /12/ ΓΕΣ / Γεν. Γραµµατεία (150) Σ.356 Αθήνα, 23 Φεβ 2009 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών στις Ξένες Γλώσσες ΣΧΕΤ: α. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιπέδων Γλωσσοµάθειας ΕΕ/2001 β. ΣΤΥΠ (STANAG) 6001/2003 (Language Proficiency Standards) γ. Πα 3-33/2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β δ. SIC:ΒΑΒ/220856Ζ ΕΚ 2003/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2Β ε. Φ /162/161429/Σ.1718/12 Νοε 2004/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) στ. Φ /22/165218/Σ.378/27 Ιαν 2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) ζ. SIC:ΒΑΒ/230830Ζ ΦΕΒ 2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2Β η. Φ /90/174321/Σ.1540/4 Οκτ 2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) θ. Υπ αριθ. 3 Γνωµάτευση της 12 ης /30 Απρ 2007 Συνεδρίασης ΣΑΓΕ ι. Φ /87/48152/Σ.1703/19 Οκτ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) ια. Φ /113/357323/Σ.130/24 εκ 2007/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/2β (Γ ) ιβ. Πα 3-3/2008/ΓΕΝ/Β2 (Εξετάσεις στο ΣΕΚΓ) ιγ. Φ.300/25/248503/Σ.5343/26 Μαϊ 2008/ΓΕΣ/1 ο ΕΓ/3/2 ιδ. Πα 4-30/2008/ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ&ΟΡΓ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 3-33 / 2009 " ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ " ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην : α. Σταδιακή καθιέρωση ως υποχρεωτικής της εκµάθησης της Αγγλικής γλώσσας. β. Αξιολόγηση της γλωσσοµάθειας των στελεχών. γ. Αναγνώριση της γλωσσοµάθειας των στελεχών. δ. Εκπαίδευση των στελεχών στις ξένες γλώσσες. 2. Οι πολλές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας σε στρατιωτικό επίπεδο, έχουν επιβάλλει τη δηµιουργία δεξαµενής στελεχών τα οποία θα πρέ-

4 - 4 - πει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την Αγγλική κυρίως γλώσσα, προκειµένου να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές, µπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω τοµείς: α. Πάγιες υποχρεώσεις κάλυψης θέσεων εξωτερικού, είτε εθνικού ενδιαφέροντος (ΑΚΑΜ, ΣΑ, Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι, Σύνδεσµοι κλπ.), είτε επ ωφελεία διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ.) β. Υποχρεώσεις συµµετοχής συγκροτηµένων τµηµάτων ή µεµονω- µένου προσωπικού σε αποστολές ΕΥΕ, σε αναπτυγµένα Στρατηγεία ή σε αναπτυγµένες δυνάµεις. γ. Υποχρεώσεις επάνδρωσης θέσεων εσωτερικού, όλων των κλι- µακίων διοικήσεως, των οποίων αντικείµενο, µεταξύ των άλλων, είναι και η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ή ο χειρισµός θεµάτων διεθνούς χαρακτήρα. δ. Υποχρεώσεις εκπαιδεύσεως σε ΑΕΙ, Σχολεία και Σεµινάρια Εξωτερικού. ε. Υποχρεώσεις µελέτης ξένων συγγραµµάτων, δηµοσιευµάτων και βοηθηµάτων, είτε για την εκπόνηση αντιστοίχων Ελληνικών, είτε για την καλύτερη αξιοποίηση µέσων, υλικών και οπλικών συστηµάτων. στ. Έκτακτες υποχρεώσεις, οι οποίες δεν δύνανται να περιγραφούν στην παρούσα διαταγή. 3. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν, συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες που υπήρχαν στο παρελθόν, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αυτές θα βαίνουν συνεχώς αυξανόµενες, η δε εναλλαγή των στελεχών σε καθήκοντα και φρουρές, δη- µιουργεί την ανάγκη γλωσσοµάθειας, του ελαχίστου τουλάχιστον παραδεκτού επιπέδου, σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, σε βάθος χρόνου 15 ετών. 4. Εξίσου σηµαντικός λόγος, ο οποίος επιβάλλει την ανάγκη της εκµάθησης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας είναι και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα στελέχη. Με τη µη επιβολή, ως υποχρεωτικής της γλωσσοµάθειας πολλά εξαίρετα στελέχη στο παρελθόν, δεν είχαν τη δυνατότητα να καρπωθούν των ευεργετηµάτων που παρέχει µια τοποθέτηση ή µια εκπαίδευση στο εξωτερικό και να έχουν πρόσβαση σε νέες ή διαφορετικές αντιλήψεις, θεωρίες και ι- δέες, µέσω των οποίων θα ήταν δυνατό να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους. 5. Η επιλογή της Αγγλικής, ως υποχρεωτικής προς εκµάθηση γλώσσας, απορρέει από το γεγονός ότι το 90% των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απαιτούν τη χρήση της. 6. Στις επόµενες ενότητες της παρούσας, αναλύονται τα εξής θέµατα: α. Επίπεδα και κατηγορίες γλωσσοµάθειας.

5 - 5 - β. Απαιτήσεις γλωσσοµάθειας, ανάλογα µε την επιδιωκόµενη χρήση. γ. Καθιέρωση ελαχίστου αποδεκτού επιπέδου γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας. δ. Εκµάθηση ξένων γλωσσών σε Στρατιωτικές ή µη Σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανισµούς και ινστιτούτα. ανάγκες. ε. Αναγνώριση της γλωσσοµάθειας των στελεχών για υπηρεσιακές στ. Εξετάσεις ξένων γλωσσών. ζ. Καταβολή διδάκτρων. η. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις. ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 7. Τα επίπεδα και οι κατηγορίες γλωσσοµάθειας, καθορίζονται µε τα διεθνή πρότυπα (Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ), όπως καθορίζουν τα (α) και (β) σχετικά και τις εθνικές απαιτήσεις. Στο Παράρτηµα Α της παρούσας, φαίνονται τα επίπεδα τα οποία είναι καθιερωµένα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα, ενώ στο Παράρτηµα Β ο διαχωρισµός επιπέδων που έχει κάνει το ΝΑΤΟ για την εύρυθµη λειτουργία του. 8. Αντίστοιχα µε τα παραπάνω επίπεδα, στο Παράρτηµα Γ, φαίνεται η απλοποιηµένη κατηγοριοποίηση γλωσσοµάθειας την οποία έχει κάνει το ΓΕΣ και η οποία θα χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό του επιπέδου γνώσεων των στελεχών και την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε απαιτήσεις των υ- ποχρεώσεων της παραγράφου 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΙΩΚΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 9. Αγγλική Γλώσσα (Υποχρεωτική) α. Κατηγορία Γ Όλο το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, πλην των ΕΠΟΠ που δεν έχουν µονιµοποιηθεί, θα πρέπει να αποκτήσει πτυχίο της υπόψη κατηγορίας µέχρι 31 εκ β. Κατηγορία Β (1) Για στελέχη που υποβάλλουν αιτήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού, για τις οποίες απαιτείται, σύµφωνα µε το (ιδ) σχετικό, γλωσσοµάθεια αυτής της κατηγορίας.

6 - 6 - (2) Για όλες τις εκπαιδεύσεις εξωτερικού σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σχολεία, των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τους 2 µήνες και µέχρις 1 έτους και επιπλέον, για µικρότερης διάρκειας, εφόσον υφίσταται τέτοια απαίτηση από την περιγραφή της εκπαιδεύσεως. (3) Για όλες τις θέσεις εσωτερικού των οποίων το προσοντολόγιο καθηκοντολόγιο, απαιτεί τέτοιο επίπεδο. γ. Κατηγορία Α (1) Για στελέχη που υποβάλλουν αιτήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού, για τις οποίες απαιτείται, σύµφωνα µε το (ιδ) σχετικό, γλωσσοµάθεια αυτής της κατηγορίας. (2) Για όλες τις εκπαιδεύσεις εξωτερικού σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σχολεία, των οποίων η συνολική διάρκεια υπερβαίνει το 1 έτος και επιπλέον, για µικρότερης διάρκειας, εφόσον υφίσταται τέτοια απαίτηση από την περιγραφή της εκπαιδεύσεως. (3) Για όλες τις θέσεις εσωτερικού των οποίων το προσοντολόγιο καθηκοντολόγιο, απαιτεί τέτοιο επίπεδο. 10. Λοιπές Βασικές Γλώσσες (Γαλλική Γερµανική Ιταλική Ισπανική Ρωσική Βαλκανικών χωρών). α. Η γνώση σε επίπεδο κατηγορίας Α, δεν είναι απαραίτητη για το προσωπικό που υποβάλλει αιτήσεις τοποθέτησης σε θέσεις ΑΚΑΜ ΣΑ των χωρών όπου οµιλείται αυτή η γλώσσα, πλην όµως θα αποτελεί βαρύνον κριτήριο επιλογής για τις υπόψη θέσεις, εφόσον βέβαια πληρούται η αντίστοιχη α- παίτηση γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται στο (ιδ) σχετικό. β. Για τις λοιπές περιπτώσεις η µεγίστη απαιτούµενη κατηγορία γλωσσοµάθειας είναι η Β και θα καθορίζεται ανάλογα µε την εκάστοτε προκήρυξη. 11. Λοιπές Γλώσσες. Η γνώση άλλης γλώσσας, πλην των αναφεροµένων στις παραγράφους 9 και 10 της παρούσας, θα αποτελεί ενισχυτικό κριτήριο και θα λαµβάνει µόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής, µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν αποτελεί την επίσηµη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ή εκπαιδευτεί το στέλεχος (π.χ. η Πορτογαλική γλώσσα για τοποθέτηση στο JALLC που σταθµεύει εκεί). β. Όταν περιλαµβάνεται ως επιθυµητό προσόν στο αντίστοιχο προσοντολόγιο καθηκοντολόγιο.

7 - 7 - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12. Στελέχη Απόφοιτοι ΣΣΕ ΣΜΥ α. Τα µόνιµα στελέχη του ΣΞ που προέρχονται από τις ΣΣΕ και ΣΜΥ, µε την αποφοίτηση από τις Σχολές, υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, στο πλαίσιο του ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών των Σχολών, τουλάχιστο σε επίπεδο κατηγορίας Γ. Στο Παράρτηµα παρέχονται οι σχετικές λεπτοµέρειες εκµάθησης πιστοποίησης στις υπόψη σχολές. Το παρόν µέτρο έχει εφαρµογή για τους απόφοιτους ΣΣΕ - ΣΜΥ, από την τάξη 2012 συµπεριλαµβανοµένης. β. Τα ήδη υπηρετούντα στελέχη προελεύσεως ΣΣΕ ΣΜΥ, υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατηγορίας Γ, µέχρι 31 εκ Του παρόντος µέτρου εξαιρούνται: (1) Οι υποψήφιοι για φοίτηση στην Α ΙΣΠΟ, οι οποίοι ανεξαρτήτως τάξεως, απαιτείται να έχουν πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια, από τη φοίτηση της εκπαιδευτικής σειράς που θα φοιτήσει την περίοδο , σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Α ΙΣΠΟ. (2) Οι επιθυµούντες να φοιτήσουν στη ΣΕΘΑ, από την τάξη 1985 συµπεριλαµβανοµένης και µετέπειτα, απαιτείται να έχουν πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια, σύµφωνα µε τον Οργανισµό της ΣΕΘΑ. 13. Λοιπά Μόνιµα Στελέχη (πλην ΕΠΟΠ) Για τα µόνιµα στελέχη των λοιπών κατηγοριών (εξ ανακατατάξεως, ειδικής µονιµότητας, προσληφθέντων κατόπιν διαγωνισµού, ΕΜΘ, κ.λ.π) που ήδη υπηρετούν στο ΣΞ, δεν είναι υποχρεωτική η γλωσσοµάθεια. 14. ΕΠΟΠ α. Οι ΕΠΟΠ που προσελήφθησαν προ της ισχύος της παρούσης, δεν υποχρεούνται να έχουν πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια, ούτε έχουν δικαίω- µα υποβολής πτυχίων ξένης γλώσσας για αναγνώριση πριν τη µονιµοποίησή τους. Μετά τη µονιµοποίησή τους ενθαρρύνονται για την απόκτηση πτυχίου. β. Για τους ΕΠΟΠ που θα προσλαµβάνονται από την 1 Ιαν 2010 και µετέπειτα, να συµπεριλαµβάνεται στην προκήρυξη των θέσεων, η απαίτηση γνώσης αγγλικής γλώσσας, για όσες ειδικότητες θεωρείται αναγκαίο προσόν.

8 Λοιπές κατηγορίες Στρατιωτικού Προσωπικού. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού που δεν περιλαµβάνεται στις παραγράφους 12, 13 και 14, δεν εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσης Παγίας γής. 16. Πολιτικό Προσωπικό. Για τη γλωσσοµάθεια των Μονίµων Υπαλλήλων του ΣΞ, υπεύθυνος φορέας είναι το ΓΕΣ/ ΠΠ, το οποίο θα καθορίζει την πολιτική γλωσσοµάθειας, ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΜΗ ΣΧΟΛΕΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 17. Η εκµάθηση ξένων γλωσσών στις ΣΣΕ και ΣΜΥ, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα της παρούσης. 18. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών στη ΣΣΞΓ α. Γαλλική Γερµανική Τουρκική Γλώσσα (1) Κάθε χρόνο λειτουργούν στη ΣΣΞΓ : (α) 1 τµήµα εκµάθησης της γαλλικής γλώσσας, για Αξιωµατικούς (Τχες-Λγούς-Υπλγούς, 12 αξιωµατικοί). (β) 1 τµήµα εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας, για Αξιω- µατικούς (Τχες-Λγούς-Υπλγούς, 12 αξιωµατικοί). (γ) 1 τµήµα τουρκικής γλώσσας, µέχρι 12 στελέχη (6 αξιωµατικοί βαθµού Λγού - Υπλγού και 6 Ανθυπασπιστές - Μόν. Υπαξιωµατικοί, έως βαθµού Επχία (όχι ΕΜΘ)). (2) ιάρκεια φοίτησης : 44 εβδοµάδες. β. Είναι δυνατό, σε περίπτωση που προκύψει απαίτηση, να διοργανωθούν και άλλα τµήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών, κατόπιν δγής του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. γ. ιαδικασία Επιλογής (1) Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν στελέχη Ο-Σ, πλην (ΥΓ), (Ο), (Τ ), (ΓΓ), (Γ), (Ε), µετά από κατατακτήριες εξετάσεις στη ΣΣΞΓ, στην αντίστοιχη γλώσσα και σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Ε» για τούς Αξκούς και Παραρτήµατος «ΣΤ» για τους Ανθστές- Μ. Υπξκούς έως βαθµού Επχία (όχι ΕΜΘ).

9 - 9 - (2) Επιπλέον στην παραπάνω διαδικασία θα συµµετέχουν και στελέχη των Σωµάτων (ΥΓ) τα άρτια έτη και (Ο) τα περιττά έτη. Από τα συµµετέχοντα στελέχη (ΥΓ) και (Ο), θα επιλέγεται 1 κατ έτος, υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχει επιτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις. (3) Στη διαδικασία επιλογής, είναι δυνατό να συµµετέχει και πολιτικό προσωπικό, από το οποίο θα επιλέγεται κάθε έτος ο/η πρώτος/η επιτυχών/ούσα, ως υπεράριθµος/η του καθοριζόµενου στο εδάφιο 18α(1) αριθµού. (4) εν θα επιλέγεται στέλεχος για φοίτηση στη ΣΣΞΓ, εάν κατά το παρελθόν έχει εκπαιδευθεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ή υπηρετεί στο εξωτερικό (σε θέσεις, ειρηνευτικές αποστολές κλπ) κατά το έτος λειτουργίας των τµηµάτων και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος επαναπατρισµού του. (5) Σε περίπτωση επιλογής και µη φοίτησης του στελέχους κατόπιν αναφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, το δικαίωµα δεν µεταφέρεται για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος. Το παρόν ισχύει και για την περίπτωση διακοπής της φοίτησης, για οποιοδήποτε λόγο. (6) Σε περίπτωση κατά την οποία αναβληθεί η φοίτηση κάποιου στελέχους για υπηρεσιακές ανάγκες, αυτό είναι δυνατόν να φοιτήσει ως υπεράριθµο στην εκπαιδευτική σειρά του εποµένου έτους, απαγορευοµένης της υποβολής αιτήσεως νέας αναβολής, για οποιονδήποτε λόγο. δ. Προσόντα Υποψηφίων (1) Αξιωµατικοί (α) Όσοι έχουν ευµενή κρίση για προαγωγή στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχοµένου βαθµού. (β) Να έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο Χ στο βαθµό τους µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ, εκτός αν δύνανται να τον συµπληρώσουν µετά την αποφοίτησή τους. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ επιλογής τους για φοίτηση και έναρξης λειτουργίας του τµήµατος δεν τον συµπληρώσουν για οποιοδήποτε λόγο, θα αποκλείονται από τη φοίτηση. (γ) Να έχουν επίδοση 75% ή 15,00 και άνω, στα υποχρεωτικά σχολεία του Ο-Σ και στις Σ ΙΕΠ (ΣΧΕΠ) Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ). (δ) Να συµπληρώνουν 1 έτος παραµονής στη Μονάδα τοποθέτησης µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ. (ε) Αποκλείονται της επιλογής όσοι έχουν βαθµολογία «8» ή «80» συµπεριλαµβανοµένων και κάτω, στα προσόντα 101 ή 102 (παλαιές εκθέσεις), ή 141 (νέες εκθέσεις) των 2 τελευταίων βαθµών, από 2 διαφορετικούς διοικητές - προϊσταµένους. (στ) Να είναι ικανοί για την ενεργό Υπηρεσία και να µην είναι ΕΥ ή ΥΓ.

10 Οι απόφοιτοι Α ΙΣΠΟ (ΑΣΠ) να έχουν 1 χρόνο σε Επιτελείο τουλάχιστον. (ζ) (η) Οι Τχες οι οποίοι δεν συµπληρώνουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε Μονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας, από τον βαθµό του Ανθλγού µέχρι την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ, αποκλείονται της επιλογής για φοίτηση, όπως παρακάτω : 1/ Αξιωµατικοί Όπλων πλην ΜΧ, 6 χρόνια. 2/ Αξιωµατικοί ΜΧ, 6 χρόνια, εκ των οποίων 4 χρόνια τουλάχιστο σε µονάδες ή ανεξάρτητες υποµονάδες εκστρατείας. Ο υπολειπόµενος χρόνος, δύναται να καλυφθεί σε θέσεις ΣΕ ή ΜΧ Σχηµατισµών επιπέδου Μεραρχίας. 3/ Αξκοί Σωµάτων, 4 χρόνια. (θ) Οι Λγοί και Υπλγοί Όπλων πλην ΜΧ, να έχουν συµπληρώσει 5 και 3 χρόνια υπηρεσίας αντίστοιχα, από το βαθµό του Ανθλγού, σε µονάδα εκστρατείας, οι δε ΜΧ και Σωµάτων 4 και 2 αντίστοιχα. (2) Ανθυπασπιστές - Μόν. Υπαξιωµατικοί (α) Να είναι απόφοιτοι ΑΣΣΥ. (β) Να έχουν ευµενή κρίση για προαγωγή στον κατεχόµενο και στον προηγούµενο του κατεχοµένου βαθµού. (γ) Να έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο Χ στο βαθµό τους µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ, εκτός αν δύνανται να τον συµπληρώσουν µετά την αποφοίτησή τους. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ επιλογής τους για φοίτηση και έναρξης λειτουργίας του τµήµατος δεν τον συµπληρώσουν για οποιοδήποτε λόγο, θα αποκλείονται από τη φοίτηση. (δ) Να έχουν επίδοση 75% ή 15,00 και άνω, στο βασικό σχολείο του Ο-Σ και στα σχολεία ειδικότητας. παρακάτω : (ε) Να έχουν συµπληρώσει έτη σε µονάδα εκστρατείας, όπως 1/ Ανθυπασπιστές : 6 2/ Αλχίες : 4 3/ Επχίες : 2 (στ) Να έχουν συµπληρώσει 1 έτος παραµονής στη Μονάδα τοποθέτησης µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος της ΣΣΞΓ.

11 (ζ) Αποκλείονται της επιλογής όσοι έχουν βαθµολογία «8» (συµπεριλαµβανοµένου) και κάτω στα προσόντα υπ' αριθµ. 15 ή 16, των 2 τελευταίων βαθµών, από 2 διαφορετικούς διοικητές. (η) Να είναι ικανοί για την ενεργό Υπηρεσία και να µην είναι ΕΥ ή ΥΓΡ. (3) Πολιτικό Προσωπικό Σύµφωνα µε οδηγίες που θα εκδίδονται από το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. δ. Υποβολή ικαιολογητικών - Προτάσεων (1) Αρχικές Ενέργειες ΓΕΣ/ ΕΚΠ Εκδίδει διαταγή προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τα στελέχη, που πληρούν τα προβλεπόµενα προσόντα. (2) Ενέργειες Στελεχών Υποβάλλουν αναφορά συµµετοχής στη µονάδα τους. Επισηµαίνεται ότι µε τη δήλωση συµµετοχής τους για φοίτηση στη ΣΣΞΓ η υπηρεσία µπορεί να τους τοποθετήσει σε ανάλογες θέσεις σχετικές µε την γλωσσοµάθεια που θα αποκτήσουν από τη φοίτησή τους. (3) Ενέργειες Μονάδων Υποβάλλουν τις υποψηφιότητες στις αντίστοιχες νσεις Ο-Σ και στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, µετά από έλεγχο και στην προβλεπόµενη, από την προκήρυξη, χρονική διάρκεια. (4) Ενέργειες νσεων Ο-Σ και ΠΠ (α) Αποστέλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, τα στοιχεία των παραπάνω υποψηφίων στελεχών, που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. (β) Αποστέλλουν στο ΓΕΣ/ ΕΚΠ, µετά την κοινοποίηση των επιδόσεων, τις προτάσεις τους σύµφωνα µε τα κριτήρια των Παραρτηµάτων «Ε» και «ΣΤ». (5) Τελικές Ενέργειες ΓΕΣ/ ΕΚΠ (α) Εισηγείται στην Ιεραρχία την πρόσκληση των υποψηφίων στελεχών, στις αντίστοιχες εξετάσεις των ξένων γλωσσών. (β) Καθορίζει τις επιτροπές διεξαγωγής των εξετάσεων, οι ο- ποίες πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΞΓ.

12 (γ) Αποστέλλει τις επιδόσεις στις αντίστοιχες νσεις Ο-Σ και στο ΓΕΣ/ ΠΠ, προκειµένου να ενηµερώσουν τα στελέχη αρµοδιότητας τους και να υποβάλουν προτάσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια των Παραρτηµάτων «Ε» και «ΣΤ» για Αξιωµατικούς και Ανθστες -Μον. Υπξκούς αντίστοιχα, που θα επιλεγούν για φοίτηση στη ΣΣΞΓ και εφόσον ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες, ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων, σε περίπτωση: Μονάδος. 1/ Επιτυχίας 2 ή περισσοτέρων στελεχών της αυτής 2/ Μεταθέσεως στελεχών από και προς αυτές. (δ) Εκδίδει τις διαταγές φοίτησης των επιλεγέντων στελεχών, σύµφωνα µε τη µοριοδότησή τους και την επιλογή τους από τον ΑΥ/ΓΕΣ. ε. ιάφορα (1) Έναρξη λειτουργίας της ΣΣΞΓ, την πρώτη ευτέρα του Σεπτεµβρίου κάθε έτους. (2) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη ΣΣΞΓ θα υφίστανται κάθε 2µηνο αξιολογήσεις, για έλεγχο της προόδου τους και σε περίπτωση που ο µέσος όρος βαθµολογίας στο τέλος του 2 ου µήνα θα είναι κατώτερος της προβλεπόµενης βάσης (9,99), η φοίτηση θα διακόπτεται και ο σπουδαστής θα επιστρέφει αµέσως στη µονάδα του. Οµοίως, θα διακόπτεται η φοίτηση κάθε σπουδαστή, ο οποίος αν και θα έχει επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας άνω της βάσης, στο τέλος του 2 ου µήνα, στους υπόλοιπους µήνες θα έχει επίδοση κάτω της βάσης και θα του χορηγείται Φ.Π για τη µονάδα του, χωρίς να µπορεί µελλοντικά να φοιτήσει σε οποιαδήποτε γλώσσα στη ΣΣΞΓ, µε ταυτόχρονη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, από την αρµόδια ιεύθυνση. 19. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε µη Στρατιωτικές Σχολές. α. Τα στελέχη βαθµού Επχία µέχρι και Ανχη, καθώς και οι Μόνιµοι Υπάλληλοι, που υπηρετούν στις Φρουρές Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, αρµοδιότητας ΓΕΣ - ΑΣ ΕΝ - ΑΣ ΥΣ και Γ'ΣΣ/ΕΘΕΠ, δύνανται να φοιτήσουν, ανάλογα των υπηρεσιακών αναγκών, στο Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης (ΚΣΝΑΕ) ή στο Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου Αίµου (ΙΜΧΑ) αντίστοιχα. β. ιδασκόµενες Γλώσσες ιαδικασίες Επιλογής, όπως στο Παράρτηµα «Ζ». 20. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Εσωτερικού Εξωτερικού) και Ινστιτούτα. α. Κάθε στέλεχος είναι δυνατό να αποκτά γνώσεις ξένης γλώσσας, ιδιωτικώς και χωρίς καµιά επιβάρυνση της υπηρεσίας, πλην των καθοριζοµένων µε την παρούσα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης. Η απόκτηση των γνώσεων ξένης γλώσσας, είναι δυνατό να γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους:

13 (1) Με την εγγραφή, κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας, σε ΑΕΙ ε- σωτερικού ή εξωτερικού του οποίου το βασικό γνωστικό αντικείµενο είναι η γλωσσο- µάθεια (π.χ. Γαλλική Φιλολογία). (2) Με την επιλογή συγκεκριµένου µαθήµατος που αποσκοπεί στη γνώση συγκεκριµένης γλώσσας, στα πλαίσια εγκεκριµένης φοίτησης σε ΑΕΙ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει και τίτλο σπουδών ο οποίος αναγνωρίζεται. (3) Με την εγγραφή σε οργανισµούς ή ινστιτούτα ή κέντρα εκµάθησης ξένων γλωσσών ηµοσίου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν πιστοποιηµένους τίτλους σπουδών, οι οποίοι αναγνωρίζονται, τόσο από τη χώρα στην οποία οµιλείται η συγκεκριµένη γλώσσα, όσο και από το ΥΠΕΠΘ. (4) Με τη λήψη ιδιαιτέρων µαθηµάτων, των οποίων αποτέλεσµα είναι η απόκτηση εγκεκριµένου τίτλου σπουδών. β. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα πτυχία που θα αποκτώνται, στα πλαίσια των αναφεροµένων στην προηγούµενη υποπαράγραφο 20α και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Θ» θα αναγνωρίζονται για την πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του εδαφίου 1β (4) του Παραρτή- µατος «ΙΑ», πλην όµως τα στελέχη δεν θα δικαιούνται αποζηµιώσεως για το κόστος των διδάκτρων. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 21. Αναγνωρίζονται ως γλωσσοµαθή, αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακές ανάγκες, τα στελέχη, πλην των ΕΠΟΠ που δεν έχουν µονιµοποιηθεί, που κατέχουν πτυχία ξένων γλωσσών των επίσηµα αναγνωρισµένων ινστιτούτων ξένων γλωσσών των αντιστοίχων χωρών, τα οποία περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Θ» και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί διαταγή αναγνώρισης γι αυτά από το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. 22. Επιπλέον καθορίζονται τα παρακάτω: α. Τα στελέχη, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες επιλογής για τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού ή αποστολών ΕΥΕ, θα πρέπει να διαθέτουν (ανάλογα µε τη θέση), κατ ελάχιστον, αναγνωρισµένα πτυχία Αγγλικής µονίµου ισχύος (όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα «Θ» της παρούσας) ή TOEFL 173 µορίων (Computer Based), 61 µορίων (Internet Based) ή 500 µορίων (Paper Based) και άνω, των οποίων η ισχύς, ως πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας, λήγει την 30 Αυγ 2009, α- νεξάρτητα µε το χρόνο κτήσεως ή TOEIC 505 µορίων και άνω τα οποία ισχύουν για 2 έτη από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτησή τους. Η συγκεκριµένη απαίτηση γλωσσοµάθειας για κάθε θέση ξεχωριστά, θα καθορίζεται στην αντίστοιχη διαταγή προκήρυξης του ΓΕΣ/1 ο ΕΓ, αφού ληφθεί υπόψη το (ιδ) σχετικό και πραγµατοποιηθεί σχετικός συντονισµός µε το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. β. Για όσα στελέχη τοποθετήθηκαν σε θέσεις εξωτερικού για τουλάχιστον 1 έτος και για τις οποίες η απαίτηση γλωσσοµάθειας ήταν κατηγορίας «Β»

14 και άνω, η δε γλωσσοµάθειά τους είχε πιστοποιηθεί µε πτυχίο περιορισµένης χρονικής διάρκειας κατηγορίας «Β» συµπεριλαµβανοµένης και άνω, θα ισχύει η γλωσσοµάθειά τους για 7 επιπλέον χρόνια, από την ηµέρα επαναπατρισµού τους. γ. Κατ εξαίρεση των καθοριζοµένων στις υποπαραγράφους 22 α και β παραπάνω, η γλωσσοµάθεια στελεχών η οποία έχει αναγνωρισθεί µε δγές της υπηρεσίας προ της ισχύος της παρούσης, συνεχίζει να έχει ισχύ, µέχρι την 31 εκ 2016, αποκλειστικά και µόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Για συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση στη ΣΕΘΑ ή Α ΙΣΠΟ. (2) Για τοποθέτηση σε µη καίριες θέσεις αποστολών ΕΥΕ, οι ο- ποίες είναι εντεταγµένες σε Εθνικές µονάδες υποµονάδες τµήµατα του ΣΞ. 23. Οι υποψήφιοι για εκπαιδεύσεις εξωτερικού θα πρέπει να κατέχουν (ανάλογα µε την εκπαίδευση), αναγνωρισµένο πτυχίο Αγγλικής, ή άλλης ξένης γλώσσας (εφόσον απαιτείται από τη σχετική εκπαίδευση). 24. Τα απαιτούµενα επίπεδα γνώσης της ξένης γλώσσας για τις εκπαιδεύσεις εξωτερικού καθορίζονται στο Παράρτηµα «Ι». 25. Η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων γλωσσών και καταχώρησης της γλωσσοµάθειας των στελεχών καθορίζεται στο Παράρτηµα «ΙΑ». ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 26. Το Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσοµάθειας (ΣΕΚΓ) α. Από 1 Ιαν 2008, άρχισε να λειτουργεί το ΣΕΚΓ, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικού ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Το ΣΕΚΓ, συγκροτήθηκε µε το (θ) σχετικό και αποσκοπεί στην πιστοποίηση γνώσεως Αγγλικής γλώσσας των στελεχών και των 3 κλάδων των Ε, που τοποθετούνται σε θέσεις Στρατηγείων του ΝΑΤΟ, τα οποία υπάγονται στο Συµµαχικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων (ACO). β. Οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας και τις εξετάσεις στο ΣΕΚΓ, καθορίζονται στα (θ) και (ιβ) σχετικά και αναλύονται στο Παράρτηµα ΙΒ της παρούσας. 27. Άλλες εξετάσεις µε µέριµνα της Υπηρεσίας, διεξάγονται όπως παρακάτω: α. Στο Γραφείο Αµυντικής Συνεργασίας Η.Π.Α. (ODC) (1) Τα στελέχη που προεπιλέγονται για φοίτηση σε σχολεία των Η.Π.Α., υποχρεούνται να εξετασθούν στο ODC για διαπίστωση γνώσεως της αγγλικής γλώσσας στο ποσοστό που απαιτείται για το κάθε σχολείο, κατόπιν δγής του ΓΕΣ/ ΕΚΠ. (2) Τα στελέχη του ΓΕΣ/ ΑΣ, πλέον της γραπτής εξετάσεως, υποβάλλονται και σε προφορικές εξετάσεις Oral proficiency Interview (OPI).

15 β. Στο Βρετανικό Συµβούλιο και στην Ελληνοαµερικανική Ένωση Για τους Ευέλπιδες και τους µαθητές ΣΜΥ, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα. γ. Στο Γαλλικό και Γερµανικό Ινστιτούτο, για απόκτηση πτυχίου κατηγορίας «Γ» και άνω, για τους αποφοίτους των τµηµάτων Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας της ΣΣΞΓ. 28. Με µέριµνα των στελεχών, στα αναγνωρισµένα Ινστιτούτα του Παραρτήµατος «Η». ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ι ΑΚΤΡΩΝ 29. Τα στελέχη που αποκτούν αναγνωρισµένα πτυχία ξένων γλωσσών µε δικά τους έξοδα, δικαιούνται χρηµατική αποζηµίωση. Λεπτοµέρειες όπως στο Παράρτηµα «ΙΓ» ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 30. Κατά τη µεταβατική διάρκεια ισχύος της παρούσας (από υπογραφής της µέχρι 1 Ιαν 2013), να δροµολογηθούν από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και τα στελέχη, οι απαραίτητες ενέργειες εναρµόνισης µε την παρούσα, συµπεριλαµβανο- µένων και των εγκαίρων τροποποιήσεων των καθ οιονδήποτε τρόπο επηρεαζοµένων διατάξεων άλλων διαταγών, έτσι ώστε µε την πλήρη εφαρµογή της, όλα τα µόνι- µα στελέχη του ΣΞ, να έχουν αποκτήσει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 31. Η παρούσα, αποτελεί τη βασική διαταγή για το θέµα της γλωσσοµάθειας στο ΣΞ. Ως εκ τούτου κάθε διαταγή η οποία αντίκειται προς τις διατάξεις της, θεωρείται άκυρη. Κατόπιν των παραπάνω καθορίζονται: α. Η άµεση τροποποίηση ή κατάργηση όλων των διαταγών που αντίκεινται προς την παρούσα. β. Η υποχρεωτική αναγραφή της παρούσας, ως σχετικής, σε οποιαδήποτε διαταγή που εκδίδεται από φορείς του ΓΕΣ και σχετίζεται µε τη γλωσσοµάθεια (συµπεριλαµβανοµένων και των διαταγών τοποθετήσεων στο εξωτερικό ή ΕΥΕ). γ. Ο υποχρεωτικός συντονισµός των φορέων που εκδίδουν διαταγές που περιέχουν ή στηρίζονται στη γλωσσοµάθεια, µε το ΓΕΣ/ ΕΚΠ. δ. Η ακριβής τήρηση των διατάξεων της παρούσας, χωρίς καµιά παρέκκλιση.

16 Με την υπογραφή της παρούσας, καταργούνται τα (γ) έως (η) σχετικά, πλην του Παραρτήµατος «Θ» του (γ) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το (ι) όµοιο. 33. Ισχύς της παρούσας: α. Για τη σχεδίαση και εφαρµογή του συνόλου των διατάξεων, πλην της εφαρµογής των Παραρτηµάτων «ΙΒ» και «ΙΓ» και των επί µέρους διατάξεων για τις οποίες καθορίζονται συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, από υπογραφής της. β. Για την εφαρµογή του Παραρτήµατος «ΙΒ», από την έναρξη διαδικασίας σχεδιασµού των τοποθετήσεων σε θέσεις εξωτερικού έτους 2010, οπότε και καταργείται το (ια) σχετικό. γ. Για την εφαρµογή του Παραρτήµατος «ΙΓ», από υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΙΚ, οπότε και καταργούνται το Παράρτηµα «Θ» του (γ) σχετικού και το (ι) όµοιο. δ. Για την εφαρµογή των διατάξεων που έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, από την αντίστοιχη ηµεροµηνία. 34. Παρακαλώ όλους τους καθ οιονδήποτε τρόπο εµπλεκοµένους µε την ε- φαρµογή της παρούσας, για την πιστή τήρηση των διατάξεών της. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος ηµήτριος Βούλγαρης Αρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Επίπεδα Γλωσσοµάθειας Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Γλώσσα «Β» Επίπεδα Γλωσσοµάθειας ΝΑΤΟ (ΣΤΥΠ 6001) «Γ» «Ε» «ΣΤ» Ζ «Ζ» «Η» «Θ» «Ι» «ΙΑ» «ΙΒ» «ΙΓ» Κατηγορίες Γλωσσοµάθειας ΣΞ και Αντιστοιχία µε ιεθνή Πρότυπα Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών στη ΣΣΕ - ΣΜΥ. Κριτήρια Επιλογής για Φοίτηση στη ΣΣΞΓ Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξκών. Κριτήρια Επιλογής για φοίτηση στη ΣΣΞΓ Ανθστών-Μον. Υπξκών. Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών σε Μη Στρατιωτικές Σχολές. Πίνακας Πιστοποιηµένων Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών. Πίνακας Πτυχίων Ξένων Γλωσσών που Αναγνωρίζονται από την Υπηρεσία.Ι Πίνακας Απαιτούµενου Επιπέδου Γνώσεως Ξένων Γλωσσών για Εκπαιδεύσεις Εξωτερικού. ιαδικασία Αναγνωρίσεως Πτυχίων. Εξετάσεις στο ΣΕΚΓ. Καταβολή Αποζηµίωσης σε Στελέχη που Αποκτούν Πτυχία Ξένων Γλωσσών µε ικά τους Έξοδα.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗΝ Πα 3-33/2009 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ 23 Φεβ 2009 ΕΠΙΠΕ Α ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στα πλαίσια της τυποποίησης των επιπέδων γλωσσοµάθειας, το Συµβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε µε το (α) σχετικό ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, το οποίο καθορίζει 6 επίπεδα: α. Α1, το οποίο είναι το κατώτερο επίπεδο γλωσσοµάθειας, στο οποίο µπορεί κάποιος να ανταποκρίνεται στοιχειωδώς σε απλούστατη µορφή. β. Α2, το οποίο αποτελεί το επίπεδο στο οποίο αποκτώνται οι αρχικές γνώσεις επικοινωνίας µιας ξένης γλώσσας. γ. Β1, το οποίο αποτελεί την αφετηρία χειρισµού της ξένης γλώσσας σε λειτουργικό επίπεδο. δ. Β2, το οποίο αποτελεί το κατώτερο πιστοποιηµένο επίπεδο γνώσεων, το οποίο γίνεται αποδεκτό σε λειτουργικό επίπεδο. ικανότητας». ε. Γ1, το οποίο αποτελεί το επίπεδο «Αποτελεσµατικής Λειτουργικής στ. Γ2, το οποίο είναι το ανώτερο επίπεδο γνώσεων ξένης γλώσσας, στο οποίο µπορεί να φθάσει κάποιος µη γηγενής και το οποίο είναι αποδεκτό για οποιαδήποτε λειτουργική απαίτηση στη χώρα όπου οµιλείται η ξένη γλώσσα. 2. Από τα παραπάνω 6 επίπεδα γλωσσοµάθειας, µόνον τα 3 ανώτερα (Β2, Γ1, Γ2) είναι αυτά που πιστοποιούνται µε πτυχία τα οποία, µπορούν να γίνουν αποδεκτά σε εκπαιδευτικό και λειτουργικό επίπεδο από το Ελληνικό ηµόσιο και κατ ε- πέκταση από το Στρατό Ξηράς. 3. Ενδεικτική σύγκριση των επιπέδων γλωσσοµάθειας του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου για τη γλώσσα, µε τις αντίστοιχες απλοποιηµένες κατηγορίες που έχουν καθορισθεί για τις Ελληνικές Ε, φαίνεται στο Παράρτηµα «Γ» του παρόντος. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗΝ Πα 3-33/2009 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ 23 Φεβ 2009 ΕΠΙΠΕ Α ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΑΤΟ (ΣΤΥΠ 6001) 1. Τα επίπεδα γλωσσοµάθειας του ΝΑΤΟ, καθορίζονται µε το (β) σχετικό, το οποίο χρησιµοποιείται, τόσο για την περιγραφή των απαιτήσεων σε εργασιακό επίπεδο, όσο και για τον τρόπο κωδικοποίησης της γλωσσοµάθειας σε 4 βασικούς το- µείς της γλώσσας (Ακουστική Κατανόηση, Οµιλία, Ανάγνωση Μελέτη και Γραφή). 2. Επίπεδα Γλωσσοµάθειας Τα επίπεδα γλωσσοµάθειας που αποδέχεται το ΝΑΤΟ είναι 6: α. Επίπεδο 0 χωρίς πρακτικές γνώσεις. β. Επίπεδο 1 Αρχικό βασικών γνώσεων. γ. Επίπεδο 2 Μέτριο (Ελάχιστο αποδεκτό εργασίας). δ. Επίπεδο 3 Καλό (Ελάχιστο επαγγελµατικό). ε. Επίπεδο 4 Πολύ Καλό (Πλήρως επαγγελµατικό). στ. Επίπεδο 5 Άριστο (Γηγενής). 3. Κωδικοποίηση Γλωσσοµάθειας α. Η κωδικοποίηση της γλωσσοµάθειας πραγµατοποιείται µε συνδυασµό 4 ψηφίων, που το καθένα από αυτά καταδεικνύει το επίπεδο γλωσσοµάθειας σε κάθε βασικό τοµέα χρήσης της γλώσσας, µε την παρακάτω σειρά: (1) Τοµέας Χρήσης Α υνατότητα ακουστικής κατανό-ησης. (2) Τοµέας Χρήσης Β υνατότητα οµιλίας. (3) Τοµέας Χρήσης C υνατότητα ανάγνωσης και µε-λέτης. (4) Τοµέας Χρήσης D υνατότητα γραφής. β. Ο τετραψήφιος αυτός αριθµός ακολουθεί τα αρχικά SLP από τις λέξεις Standardized Language Profile (Τυποποιηµένο Προφίλ Γλωσσοµά-θειας) και χρησιµοποιείται στα καθηκοντολόγια προσοντολόγια των θέσεων του ΝΑΤΟ ως ελαχίστη απαίτηση γλωσσοµάθειας για την πλήρωση της συγκεκριµένης θέσης. Όταν δηλαδή η απαίτηση περιγράφεται ως SLP 4343, τότε σηµαίνει ότι αυτός ο οποίος θα

20 πληρώσει τη θέση θα πρέπει να έχει επίπεδα γλωσσοµάθειας, 4 για ακουστική κατανόηση και ανάγνωση µελέτη και 3 για οµιλία και γραφή. 4. Με βάση την τυποποίηση αυτή του ΝΑΤΟ οι γενικές απαιτήσεις γλωσσο- µάθειας είναι οι παρακάτω: α. SLP 4444 Υψηλόβαθµα στελέχη (Ανώτατοι Σχες) και θέσεις υ- ψηλής ευθύνης ή απαιτήσεων. β. SLP 3333 ντές Τµηµάτων, Επιτελείς και βοηθοί Επιτε-λών επιλεγµένων θέσεων. γ. SLP 2222 Όλο το κατώτερο και βοηθητικό προσωπικό. 5. Ενδεικτική σύγκριση των επιπέδων γλωσσοµάθειας του ΝΑΤΟ µε τις αντίστοιχες απλοποιηµένες κατηγορίες που έχουν καθορισθεί για τις Ελληνικές Ε, φαίνονται στο Παράρτηµα Γ της Παρούσης. Ακριβές Αντίγραφο Aντγος Γεώργιος Βέζος Α' Υπαρχηγός Μ.Υ/Α Κων/νος Κατής ΕΚΠ/2β

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιστορία Ιδρύσεως της Σχολής..... 1 Ιστορικό Εγκαταστάσεων της Σχολής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.392/5/13789 Σ. 828 13 Αυγ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr/kesyp Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ

http://didefth.gr/kesyp Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΕΥΜ9-ΙΩΙ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-2 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα