ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας."

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και των μηχανικών μερών τους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του (έξι κατηγορίες) περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά(π.χ. ενδεικτικά: δίσκος, πλατώ, ρουλμάν, αντλίες, αναλώσιμα, ιμάντες, πλακίδια τριβής, δισκόπλακες, ελαστικά επίσωτρα, ελαιολιπαντικά κ.λ.π) που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους (π.χ. δυναμό, κινητήρας, σασμάν, διαφορικό, υδραυλική φιάλη, ψυγείο, αντλία καυσίμου κλπ). Άρθρο 2 ο Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται: α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες. δ) Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από βλάβη στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου στον αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας συμβεί αυτό. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας. στ) Θα εγγυάται την διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων της ομάδας σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Δηλαδή καθημερινά τουλάχιστον το 80% των οχημάτων/μηχανημάτων της κάθε ομάδας θα είναι επισκευασμένα/συντηρημένα και έτοιμα προς ασφαλή κυκλοφορία. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται μικρές βλάβες

2 οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Δήμου ή τρίτων, όπως επίσης και οχήματα που επισκευάζονται από το συνεργείο του Δήμου. Δηλαδή καθημερινά θα αφαιρείται από σύνολο των οχημάτων/μηχανημάτων κάθε ομάδας αυτά που έχουν μικρές βλάβες και αυτά που επισκευάζονται από το συνεργείο του Δήμου. Από το υπόλοιπο των οχημάτων που απομένει θα εφαρμόζεται ο κανόνας της διαθεσιμότητας του 80% των οχημάτων/μηχανημάτων. η) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του Δήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου, προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά. θ) Να επισκευάζει, συντηρεί τα οχήματα/μηχανήματα της ομάδας καθώς και των μεμονωμένων μηχανικών μερών τους. Άρθρο 3 ο Ρήτρες Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις. Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις: - Διαθεσιμότητα οχημάτων τουλάχιστον 80% - Επισκευή οχήματος/μηχανήματος εντός 7 ημερών ή της από κοινού συμφωνίας κατά περίπτωση - Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: 11 Μάρτιος 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Θεσσαλονίκης Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, είναι η επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και των μηχανικών μερών τους από εξειδικευμένα συνεργεία. Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία τύπων οχημάτων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν πολύ μεγάλο στόλο μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που ξεπερνούν σε αριθμό τα 350 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οχήματα διαφόρων κατασκευαστών πλαισίων (π.χ. Mercedes, MAN, Iveco κλπ) και υπερκατασκευών (Καούσης, Ήφαιστος, Sicas, Karcher κλπ) Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικώνυλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο σύμφωνα και με το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80. Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, είναι ανάγκες σε εξειδικευμένες εργασίες συγκεκριμένων μηχανικών μερών οχημάτων και μηχανημάτων του, που αιτιολογημένα κάθε φορά δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το συνεργείο του Δήμου. Πρόκειται αφ ενός για πολύ εξειδικευμένες εργασίες σε μηχανήματα έργου (φορτωτές, σκαπτικά μηχανήματα, σάρωθρα κλπ) και αφ εταίρου για εργασίες που εκτελούν εξειδικευμένα εργαστήρια που δεν διαθέτει ο Δήμος (διάγνωσης βλαβών, κυκλώματος καυσίμου, αναρτήσεων κλπ). Αυτές οι εργασίες δε μπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του Δήμου, επειδή λείπει προς το παρόν η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων αυτόνομων εργαστηρίων συνεργείων. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών λόγω της γήρανσης του στόλου των οχημάτων, η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών των οχημάτων και η έλλειψη προσωπικού λόγω

4 συνταξιοδοτήσεων, κάνουν απαραίτητη τη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία). Εξάλλου, τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, μεταφορές ΑμεΑ κλπ.). Ένας ακόμη παράγοντας που καθιστά απαραίτητη την προσφυγή σε αναδόχους επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου είναι το γεγονός ότι συχνά αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες βλάβες, για τις οποίες ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει άμεσα να ανταποκρίνεται, προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος. Οι εργασίες που θα ανατεθούν, αφορούν τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης Φορτηγών, απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, επιβατικών κ.λ.π, καθώς και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες. Οι εργασίες επισκευής έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς κατηγορίες, που θα εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήματα μηχανήματα θα παραδίνονται στο Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί να είναι περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων συνεργείων σε μια ή περισσότερες κατηγορίες (ομάδες). Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του (έξι κατηγορίες) περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους. Εξ άλλου, για τα συνεργεία αυτοκινήτων, στην παρ Εγκ. ΚΦΑΣ 3/92 (ΠΔ 186/1992 ΦΕΚ Α 84/ ) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων, που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόμενα αυτοκίνητα, μπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτων της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γατί η προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών. Στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται εκτός των άλλων, διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αμοιβής». Συνεπώς, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, αφού η προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, αν απαιτείται, επί του Τιμολογίου και θα εφαρμόζετε επί αυτών το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό των εργασιών, κατά τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων Εργασιών Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν όλες οι καταγεγραμμένες βλάβες των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, που δεν είναι εφικτό να επισκευαστούν από το συνεργείο του Δήμου. Επιπρόσθετα έγινε εκτίμηση και κοστολόγηση για όλες τις πιθανές βλάβες οχημάτων του Δήμου, που θα προκύψουν το

5 επόμενο διάστημα και επίσης δεν θα μπορούν να επισκευαστούν από το οικείο συνεργείο. Οι παραπάνω προβλέψεις είναι αναγκαίο να γίνουν, ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα διαφάνειας και δημοσιότητας ενός ανοιχτού διαγωνισμού σε αντιδιαστολή με τις «κλειστές» διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου ανά βλάβη, όταν αυτή προκύψει. Δηλαδή για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν προβλέψεις και κοστολόγηση πιθανών βλαβών. Για τους παραπάνω λόγους η κάθε σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει τη μορφή Συμφωνίας Πλαισίου και το κόστος ανά βλάβη, ανά κατηγορία και ανά είδος θα πρέπει να επανεξετάζονται κατά την επισκευή του κάθε οχήματος. Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 3373/390/ Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη τεκμηριώνεται από το Γραφείο Κίνησης, το Συνεργείο Οχημάτων και την Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/ , πραγματοποιείται έρευνα αγοράς, κοστολογείται η επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η επισκευή. Φυσικά, στην παραλαβή των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος έχει αναδειχτεί με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Τεχνικών δεν αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/ , η Επιτροπή Τεχνικών παραλαμβάνει από τον ανάδοχο Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, αποφασίζει την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών μπορεί να γίνεται για ένα όχημα ανά μήνα. Δηλαδή το σύνολο των εργασιών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν σε έναν μήνα από τον ανάδοχο, για την επισκευή ενός οχήματος/μηχανήματος μιας ομάδας, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται από την ΥΑ 3373/390/ , θα μπορούν να τιμολογούνται όλα μαζί σε μηνιαία βάση. Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, οι προϋπολογισμένες επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, ελέγχονται και θα εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε κατηγορίες (ομάδες ή άρθρα της μελέτης), οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης. Αυτές οι εργασίες αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου που, για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισμού των επισκευών, χωρίστηκαν σε ομάδες και καταγράφηκαν στους Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 που παρατίθενται στο

6 συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Μελέτης. Σ αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι τύποι οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου, πλαισίου ή αριθμό κινητήρα. Αυτοί οι αριθμοί είναι αρκετοί για την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή των μηχανικών μερών τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από τους αναδόχους. Ένα όχημα ή μηχάνημα έργου μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες του παραρτήματος, ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο. Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, μέσω απόσυρσης ή προμήθειας νέων. Στους πίνακες οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, μετά από έγγραφο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να προστεθούν νέα οχήματα στην αντίστοιχη ομάδα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των εργασιών μιας ή περισσότερων κατηγοριών (ομάδων) και σε καμία περίπτωση για μέρος εργασιών μιας ομάδας. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. Επίσης ο ανάδοχος κάθε ομάδας θα εγγυάται την διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων της ομάδας σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Δηλαδή καθημερινά τουλάχιστον το 80% των οχημάτων/μηχανημάτων της κάθε ομάδας θα είναι επισκευασμένα/συντηρημένα και έτοιμα προς ασφαλή κυκλοφορία. Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται και θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Σε περίπτωση ανάγκης για επείγουσα επισκευή ενός οχήματος/μηχανήματος, το οποίο δεν μπορεί να επισκευαστεί από την Υπηρεσία, τότε αυτή θα μπορεί μέσω της αποθήκης

7 της να δίνει τα απαραίτητα ανταλλακτικά στον ανάδοχο που θα χρησιμοποιούνται στην επισκευή. Ο ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της επισκευής θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, αν χρειαστεί, με δικά του έξοδα τη μεταφορά (περισυλλογή) του οχήματος από σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-τεχνογνωσία) από τον αναδόχου. Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον, το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα της εργασίας που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. Άρθρο 2ο : Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων Ειδικά για την κατηγορία «Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων» οι επισκευές θα είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42 και τη ΕΝ280+Α2 που ενσωματωθήκαν στο Ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α-25/06/2010 με τον τεχνικό φάκελο του, με το ΦΕΚ 1186/2003 και με τον «Οδηγό εφαρμογής νομοθεσίας ανυψωτικών μηχανημάτων» του Υπουργείου ανάπτυξης, που εξεδόθη τον Ιούνιο του Ακόμη οι ανάδοχοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 (ή μεταγενέστερο), ISO 14001, ISO με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα κατασκευών ή επισκευών, σε ισχύ. Επιπροσθέτως θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού άδεια λειτουργίας σχετική με την επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων οχημάτων. Όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν να απαιτηθούν στις επισκευές θα πραγματοποιηθούν από ηλεκτροσυγκολλητή πιστοποιημένο κατά EN 287-1:2004 ή EN :2013 που να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 280:2013, το πιστοποιητικό του οποίου θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού. Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΦΕΚ 1186/ ) του καλαθοφόρου οχήματος.

8 Άρθρο 3ο : Τρόπος σύνταξης Τεχνικών Προσφορών Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει, κατ ελάχιστο, τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει ασάφειες και θα είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη με συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. Επίσης, σημειώνεται ότι στο Άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης, στην παράγραφο Β «Φάκελος τεχνικής προσφοράς (κριτήρια οικονομικής και τεχνικής επάρκειας)» αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Ενότητα Α: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης προσφέροντος Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται, η επάρκεια και η ποιότητα τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση (διεύθυνση), ωφέλιμη επιφάνεια, χωροδιάταξη, περιγραφή συνεργείων, αποθήκης ανταλλακτικών, υπαίθριων χώρων κλπ. 2. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού, κα.) 3. Προγράμματα (software) προληπτικής συντήρησης ή / και διάγνωσης βλαβών οχημάτων παρόμοιου τύπου με αυτά της παρούσας. 4. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα, και μπορεί να επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. Ενότητα Β: Εμπειρία προσφέροντος Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα: Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συμβάσεων - με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν. Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτομικών τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των σχετικών μεθόδων. Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό. Ενότητα Γ: Τεχνική Έκθεση Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τεχνική έκθεσητεχνική περιγραφή από την οποία θα προκύπτει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των Οχημάτων, όπως επίσης ότι θα είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της τέχνης που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.

9 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή ή υπάρχουν σ αυτή ασάφειες, θα μπορεί να απορριφθεί. Άρθρο 4ο: Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί για δύο (2) έτη. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την υπογραφή τους. Η κάθε σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως και έξι(6) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενό της. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: 11 Μάρτιος 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π.Βοΐδης Τηλ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80. ΕΡΓΑΣΙΕΣ CPV Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 23% ( ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ME Φ.Π.Α 23% ( ) 1 Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων , ,00 2 Επισκευή Σαρώθρων και Πολυμηχανημάτων , ,00 3 Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας, διαγράμμισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση , ,00 πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα 4 Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων , , Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, μεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών , ,00 Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρμών ΣΜΑ, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και , ,00 πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης

11 Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Της επιχείρησης, έδρα..., οδός., αριθμός, τηλέφωνο., fax..

12 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσοστό έκπτωσης % επί του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών 1 Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων 2 Επισκευή Σαρώθρων και Πολυμηχανημάτων 3 Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας, διαγράμμισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα 4 Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων 5 6 Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, μεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων, μικρών φορτηγών Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρμών ΣΜΑ, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων Ο Προσφέρων (Σφραγίδα Υπογραφή) Ημερομηνία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι τιμές του πίνακα περιλαμβάνουν μόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ και όχι τα ανταλλακτικά

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων Αντικατάσταση κεντρικής αντλίας - Δυναμολήπτης -ΡΤΟ 400,00 Αντικατάσταση σασμάν κίνησης ΡΤΟ 450,00 Αντικατάσταση τερματικού διακόπτη 60,00 Αντικατάσταση επαγωγικού διακόπτη 140,00 Αντικατάσταση τσιμουχών υδραυλικών κυλίνδρων υψηλής πίεσης 180,00 Αντικατάσταση ηλεκτρικής επαφής 20,00 Αντικατάσταση ηλεκτρονικού ρελέ 110,00 Αλλαγή υδραυλικού λαδιού 100,00 Πηνίο Αντικατάσταση 60,00 Αντικατάσταση κεντρικής βαλβίδας χειριστηρίου 380,00 Αντικατάσταση βαλβίδας κινήσεως 150,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ ) ΤΥΠΟΥ Α Η ΑΑ 100,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ ) ΤΥΠΟΥ Β 80,00 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Επισκευή Σαρώθρων και Πολυμηχανημάτων ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36,00 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 250,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220,00 ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80,00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ΣΑΠ) 150,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ 75,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 50,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100,00

14 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100,00 ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1.200,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400,00 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας, διαγράμμισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 50,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΛΩΝΑ 250,00 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ 250,00 ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 110,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΥ (PTO) ΤΡΑΚΤΕΡ 300,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) 30,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 30,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙΔΩΤΑ) 35,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ) 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5,00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120,00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 45,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00

15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ 100,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΣΑΠΑΣ 450,00 ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 270,00 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 350,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Μ.Ε 70,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280,00 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200,00 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500,00 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200,00 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ 150,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ 120,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ 80,00 ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36,00 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 250,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220,00

16 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220,00 ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80,00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ΣΑΠ) 150,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 75,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100,00 ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00 ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180,00 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250,00 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12,00 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ 180,00 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 120,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 110,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1.200,00 ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1.400,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΤΟ 12,00 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ 12,00 ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟΔΙΑΣ ΜΟΤΟ 12,00 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΟΤΟ 29,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΤΟ 12,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ 12,00

17 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ 35,00 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ 6,00 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ 6,00 ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΟΤΟ 3,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ 6,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΤΟ 3,00 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ 12,00 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ 12,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ 6,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ) 69,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ 17,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ) 138,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ 29,00 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΤΟ 35,00 ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟ 58,00 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 17,00 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 6,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 46,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ 69,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ 6,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 29,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ 29,00 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, μεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αμάξωμα), Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) 30,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 30,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙΔΩΤΑ) 35,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ) 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5,00 ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140,00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120,00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 45,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00

18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ) 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 85,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE 100,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ 100,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 35,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 55,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 75,00 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ & Φ. ΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 10,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 100,00 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΕΡΒΙΣ A/C ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 70,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 400,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 150,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 50,00 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ 50,00 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40,00 ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 50,00 ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 60,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280,00 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200,00 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500,00 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200,00 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 85,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 120,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 65,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 60,00 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 40,00 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 150,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00

19 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ 40,00 ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36,00 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 250,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220,00 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220,00 ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80,00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ΣΑΠ) 150,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 75,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 50,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 50,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 80,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 80,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100,00 ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00 ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16,00 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180,00 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ) 60,00 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 250,00 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12,00 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ 180,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 300,00 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60,00

20 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70,00 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 400,00 ΒΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1.200,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 70,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 250,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 400,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρμών ΣΜΑ, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Καλαθοφόρων Οχημάτων ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) 30,00 ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 30,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙΔΩΤΑ) 35,00 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ) 45,00 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5,00 ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140,00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120,00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 45,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ) 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 85,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE 100,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ 100,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 35,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25,00

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3558 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο Η παρούσα µελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και των µηχανικών µερών τους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 14/ 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια ανταλλακτικών για την ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 1 165 ΚΗΙ 6853 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ 68 1992 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΚΟΜΙ Η 5.500,00 2 185 ΚΗΙ 6855 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανυψωτικών µηχανηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2 Δ.Κ./2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, επισκευής οχηµάτων αντίστοιχων κατηγοριών του δηµοπρατούµενου είδους

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, επισκευής οχηµάτων αντίστοιχων κατηγοριών του δηµοπρατούµενου είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-06-2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 32/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: Ιούλιος 0 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εργασίες έλεγχου, τακτικής περιοδικής συντήρησης, ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προληπτικού ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων Αρ. µελέτης: 34 Αύγουστος 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια adblue και πρόσθετων ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πετρελαίου για τις ανάγκες των οχηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

. KEN. 1 2 73.591,15

. KEN.   1 2 73.591,15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. KEN. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 & 23 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 16 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002926358 2015-07-22

15PROC002926358 2015-07-22 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Ωραιόκαστρο, 28-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια κάδων Ωραιοκάστρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ EΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/31-05-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 253/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο της υπ αριθ. 32/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Θεσσαλονίκη 12/10/2015 Αρ. πρωτ.23420 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

385070.14.363551 385070.14.204120 ZCFA1AD0002115452

385070.14.363551 385070.14.204120 ZCFA1AD0002115452 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια: «Ανταλλακτικά ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ µηχανηµάτων και αυτοκινήτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ του ήµου Σερρών» για το έτος 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ Αριθ. Μελέτης: 21/2013 ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003074500 2015-09-22

15PROC003074500 2015-09-22 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 21756 / 10-9 - 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011 Προυπολ.: 67.000,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002591183 2015-02-20

15PROC002591183 2015-02-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1596/20-02-2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα