Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας"

Transcript

1 Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ, ηελ έθδνζε θαη έιεγρν εθαξκνγήο ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ. Δίλαη αξκόδηα γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζηόρν ηελ έγθαηξε, νηθνλνκηθή θαη άξηζηε από επηζηεκνληθήο απόςεσο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. πγρξόλσο ε Γηεύζπλζε είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλσλ ζπλζεθώλ αζθαινύο κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεκνηώλ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηαηώλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Νόκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππόινηπεο Γηεπζύλζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηθύξσζε ησλ κειεηώλ πνπ έρνπλ ζπληάμεη. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαλσηηθώλ κνλάδσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη νη εμήο: 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Παξαιακβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαθέισλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ειέγρεη ηηο ππνβαιιόκελεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή, ειεθηξνκεραλνινγηθέο, ζεξκνκόλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο) ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθώλ εθδίδεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο. Διέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο, ηε κειέηε ζεξκνκόλσζεο, ηε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ή αλαζεώξεζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ βηνκεραληθώλ θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Αλαζεσξεί θαη ελεκεξώλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίλεη εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηεξεί όια ηα απαηηνύκελα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αξρεία ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ. Διέγρεη ην ζύλλνκν εθδνζεηζώλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη πξνβαίλεη ζε δηαθνπή εξγαζηώλ ή αλάθιεζε αδεηώλ, αλ απαηηείηαη. Δθδίδεη απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρώλ, εληόο ησλ νπνίσλ νη όςεηο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηώλνληαη κέζα ζ έμη έηε από ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απόθαζεο. Υνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζκνύ ζηελ μεξά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 α ηνπ λ. 2075/1992 (ΦΔΚ 129 Α ), όπσο ηζρύεη, θαη ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεύζπλζε Πνιενδνκίαο θαη ηα Σκήκαηα ηεο (ηήξεζε πξσηνθόιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνύ θιπ). Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ γηα ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πόιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ / αλαζεώξεζεο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ.

2 Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξόηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο πεξηνρήο Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Οη εθαξκνγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ πηλαθίδσλ εθαξκνγήο. Σελ ζύληαμε δηαγξακκάησλ εθαξκνγήο θαη δηαγξακκάησλ δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο. Σνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζύληαμε πξάμεσλ ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνύ ή πξάμεσλ εθαξκνγήο. Σελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθώλ κειεηώλ θαη κειεηώλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο.Π. Σελ ζύληαμε Πξάμεσλ Δθαξκνγήο. (ζη) Σελ εθαξκνγή πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθώλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ, πνπ δελ έρνπλ γεληθόηεξν ραξαθηήξα. (δ) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο, θαη άξζξν115 Κ.Β.Π.Ν. (ε) Σελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ πξόβιεςε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 155 Κ.Β.Π.Ν. Γλσκνδνηεί γηα παξέθθιηζε από ηνπο όξνπο δόκεζεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα γεσθηελνηξνθηθέο, γεσπηελνηξνθηθέο ή πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, ηρζπνηξνθώλ, γεσξγηθώλ θαη αιηεπηηθώλ εθνδίσλ, γεσξγηθώλ θαη αιηεπηηθώλ πξντόλησλ, ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δώσλ θαη δεμακελώλ από νπνηνδήπνηε πιηθό (ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο Αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Αιηείαο). Σεξεί αξρεία ραξηώλ θαη ξπκνηνκηθώλ δηαγξακκάησλ, όξσλ δόκεζεο, δηαγξακκάησλ θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπώλ ώζηε λα δηαπηζηώλεηαη ε εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκό απηώλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. ε πεξηπηώζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη ζε επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ πξνβιεπνκέλσλ θπξώζεσλ θαηά ηελ θείκελε πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ γεληθό νηθνδνκηθό θαλνληζκό θαη ηηο νηθνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. Δηζεγείηαη ηελ αθαίξεζε άδεηαο από νηθνδνκέο γηα κε εμόθιεζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην ΙΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. Σεξεί ηα αξρεία ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε ειεθηξνληθή θαη θπζηθή κνξθή (θάθεινη κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα). Σνλ θαζνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. Σελ δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθώλ πξνζδηνξηζκνύ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, θαζώο θαη ηελ παξαρώξεζε ρώξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο.

3 2. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Μελεηών και Εκηέλεζης Έργων πλεξγάδεηαη κε ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνύλ ηελ πινπνίεζε ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ, θαηαζθεπέο γεθπξώλ, θόκβσλ θαη δηαβάζεσλ θιπ) θαη θηηξηαθώλ έξγσλ (θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθόζκεζε θαη εμνπιηζκόο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ), θαζώο θαη έξγσλ δηακόξθσζεο, δηαξξύζκηζεο θαη εμσξατζκνύ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πεδόδξνκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ηερληθά έξγα ρώξσλ πξαζίλνπ, αζιεηηθνί ρώξνη, αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη κλεκεία, θνηκεηήξηα θιπ), ζύκθσλα κε ην εύξνο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δήκσλ. Δπίζεο ην Σκήκα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηόηεηα ησλ ραιύβσλ νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηζηκέληνπ. Μεξηκλά γηα ηελ εθπόλεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο (εθπόλεζε κε πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). Δπηβιέπεη ηελ θαιή εθπόλεζε ησλ κειεηώλ. πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε πιηθά, εξγαιεία, ηερληθό εμνπιηζκό αλζξώπηλν δπλακηθό θιπ θαη εηζεγείηαη ηελ κεζνδνινγία εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). πλεξγάδεηαη κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ησλ κειεηώλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Γηελεξγεί επηκεηξήζεηο εξγαζηώλ θαη ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηώλ πνπ ππνβάιινληαη από ηξίηνπο. Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη από ηξίηνπο. Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηό ρεηξηζκό θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί (αλαιώζεηο πιηθώλ, απαζρόιεζε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ, απαζρόιεζε ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, ζηνηρεία θόζηνπο θιπ) θαη αληίζηνηρα αξρεία κειεηώλ θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ). Δμάγεη πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο από ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. Δλεκεξώλεη ηελ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. 3. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Μελεηών και Εκηέλεζης Ηλεκηρομητανολογικών Έργων Σν ηκήκα έρεη αληηθείκελν ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ νδώλ θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ηνπ θσηηζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηεο πεξηνρήο. ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηύνπ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδώλ θαη πιαηεηώλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζε νδεγνύο θαη δηεξρνκέλνπο, πηλαθίδεο ζηάζεσλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ θιπ).

4 ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ απνκάθξπλζεο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ. ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδώλ, θαζώο θαη ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ. ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ θάζε είδνπο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκνπ. Σν Σκήκα έρεη επίζεο σο αληηθείκελν ηελ πξνώζεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ) θαη ηελ πξνώζεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηό : Μεξηκλά γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ δεκόζησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ Πνιηηεία. Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηόλ, θαζαξώλ νρεκάησλ από ην Γήκν. Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ θηηξηαθώλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Σεξεί αξρείν Παξαζηαηηθώλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο ησλ θνξέσλ από ηνπο πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδόηεζε. 4. Αρμοδιόηηηες ημήμαηος Σσνηήρηζης & ασηεπιζηαζίας 1) Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εθηεινύληαη κε απηεπηζηαζία. πγθξνηεί, νξγαλώλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 2) πγθξνηεί, νξγαλώλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία ακέζνπ επέκβαζεο ζε πεξηπηώζεηο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ εθηόο πξνγξάκκαηνο. 5. Τμήμα Σσγκοινωνιακών Εγκαηαζηάζεων και Αδειών Μεηαθοράς Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ δηθηύνπ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ ζην Γήκν θαη ηε ξύζκηζε ζρεηηθώλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηό: Μεξηκλά γηα ηελ άζθεζε, κε δπλαηόηεηα επηβνιήο θνκίζηξνπ, ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, εθόζνλ ην έξγν απηό δελ εμππεξεηείηαη από πθηζηάκελε γξακκή. Η άζθεζε ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη είηε κε ηδηόθηεηα κέζα, είηε κε ηε ρξήζε κηζζσκέλσλ κέζσλ θαη ππεξεζηώλ. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξώλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη, παηδηά), είλαη εξγαδόκελνη ζην Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα, ή είλαη καζεηέο πνπ κεηαθηλνύληαη ζηνλ ηόπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Καζνξίδεη ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηελ αθεηεξία, ηε δηαδξνκή,

5 ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ. Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκό θνκίζηξσλ ησλ αζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ. Καζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ ησλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνύ ιεσθνξείνπ, από ηνλ θύθιν εξγαζίαο, εληόο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηό : Μεξηκλά γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο. Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ θαη κε δπλαηόηεηα κίζζσζεο αθηλήησλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο, Μεξηκλά γηα ηελ νλνκαζία νδώλ θαη πιαηεηώλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, αξίζκεζε θηηζκάησλ θιπ. Μεξηκλά γηα ηελ εθπόλεζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ. Απαγνξεύεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνκέλσλ δηθύθισλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΓΓΤ. Καζνξίδεη ην εμσηεξηθνύ ρξώκαηνο ησλ ΣΑΞΙ. Μεξηκλά θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ από δξαζηεξηόηεηεο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. ην πιαίζην απηό : (α) Διέγρεη ηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηηο νδνύο, (β) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ πνπ εθηεινύλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνύο, (γ) Λακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία από επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαη από έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαη ειέγρεη ηα πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη. Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβόισλ ζσιήλσλ, θσηεηλώλ επηγξαθώλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ θαη έιεγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, πιπληεξίσλ ξνύρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνύρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. Μεξηκλά γηα ηελ αδεηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. ην πιαίζην απηό :

6 (α) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ. (β) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. (γ) Υνξεγεί, αλαλεώλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο άδεηεο εθγπκλαζηώλ, θαζώο θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ. (δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνύο ειέγρνπο. (ε) Υνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ), θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα Κέληξα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. (ζη)υνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνύ ηαρπηήησλ. (δ) Θεσξεί ηηο Κάξηεο Δπηζεώξεζεο θαη Δπηζθεπώλ ησλ ελνηθηαδόκελσλ νρεκάησλ. 6. Αρμοδιότητες τμήματος Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Σν Σκήκα απηό ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. θαη ηνπο άιινπο πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ εηζεγείηαη πξνο ηελ Γ/λζε ην εηήζην Σερληθό πξόγξακκα, κε θύξηα όκσο επζύλε επί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ. Δηζεγείηαη πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ Γηεπζπληή ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο. ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μειεηώλ θαη ην Σκήκα Καηαζθεπώλ, παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη εηζεγείηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. θαη πξνο ηελ αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ζύληαμε, παξαθνινύζεζε, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια Σκήκαηα ηεο Σ.Τ. ηεξεί πίλαθα θαηαγξαθήο όισλ ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ κε ηα ζηνηρεία: ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ΑΠΔ, ζπλνπηηθνύο ινγαξηαζκνύο. Δηζεγείηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. πλεξγάδεηαη κε ηα άιια Σκήκαηα γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ζηα πινπνηνύκελα ή ζηα πξνο πινπνίεζε έξγα εάλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. Μεξηκλά γηα δηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ρξεκαηνδνηήζεηο από Πεξηθεξεηαθά ή ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα, από Δζληθά ή Κνηλνηηθά θνλδύιηα όζνλ αθνξά ηα ηερληθά έξγα. Μεξηκλά γηα ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ, παξαθνινύζεζεο έξγσλ (ππνβνιή ινγαξηαζκώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ, Α.Π.Δ., ηξνπνηεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θ.ιπ.) κε ηηο ππεξεζίεο εθηόο Γήκνπ, πνπ εθηεινύλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο, θνξέα πξόηαζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξντζηακέλε ππεξεζία πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ θαη παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ. Έρεη ηελ επζύλε ηεο θαηάξηηζεο θαθέισλ αηηήζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ρξεκαηνδόηεζεο ελ γέλεη δξάζεσλ, γηα έληαμε ζε επηρεηξεζηαθά ή ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα.

7 Δηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο». Έρεη ηηο επζύλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα εγρεηξίδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Γήκνπ, Έρεη ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαηά ISO. Έρεη ηε επζύλε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηελ νξζή πινπνίεζε δξάζεσλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη έρεη ηελ επζύλε όηαλ απηά αθνξνύλ ρξεκαηνδνηήζεηο Έξγσλ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινύζεζε, πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε κειεηώλ ηνπ Σκήκαηόο επζύλεο ηνπ. Δηζεγείηαη πξνο ηνλ Γ/ληε ηεο Σ.Τ. ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρνξήγεζε αδεηώλ, ηνκήο νδνζηξσκάησλ από θαη Δηαηξείεο ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο. Έρεη ηελ επζύλε επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνύ ελεξγεηώλ ζην επίπεδν πινπνίεζεο έξγσλ κε Τπεξεζίεο (Ννκαξρία, Πεξηθέξεηα, Τπνπξγεία θ.ιπ.) θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Γηεπζπληή Σ.Τ. γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιήςε απνθάζεσλ επηηειηθνύ ραξαθηήξα γηα ηα έξγα απηά.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Η Δηεύζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Ειέγρνπ Πεξηβάιινληνο είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο ρσξηζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη:

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Ακύληαην 09-01-2015 Αριθμός Πρφη. : 297 Αριθμός Απόθ. : 15 Θέμα: Οριζμός Ανηιδημάρτφν και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηφν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Έτονηαςσπόυη:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ), Μαξνύζη, 06-05-2010 ΑΠ. 564/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο Σπζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348 Ιανοσάριος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αλσηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο πξόηαζε, είηε κεκνλσκέλα, είηε από θνηλνύ, κε ηε κνξθή Σπλεξγαζίαο, καδί κε ηνπιάρηζηνλ κία (1) από ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα