Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας"

Transcript

1 Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ, ηελ έθδνζε θαη έιεγρν εθαξκνγήο ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ. Δίλαη αξκόδηα γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζηόρν ηελ έγθαηξε, νηθνλνκηθή θαη άξηζηε από επηζηεκνληθήο απόςεσο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. πγρξόλσο ε Γηεύζπλζε είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλσλ ζπλζεθώλ αζθαινύο κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεκνηώλ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηαηώλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Νόκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππόινηπεο Γηεπζύλζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηθύξσζε ησλ κειεηώλ πνπ έρνπλ ζπληάμεη. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαλσηηθώλ κνλάδσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη νη εμήο: 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Παξαιακβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαθέισλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ειέγρεη ηηο ππνβαιιόκελεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή, ειεθηξνκεραλνινγηθέο, ζεξκνκόλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο) ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθώλ εθδίδεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο. Διέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο, ηε κειέηε ζεξκνκόλσζεο, ηε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ή αλαζεώξεζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ βηνκεραληθώλ θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Αλαζεσξεί θαη ελεκεξώλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίλεη εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηεξεί όια ηα απαηηνύκελα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αξρεία ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ. Διέγρεη ην ζύλλνκν εθδνζεηζώλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη πξνβαίλεη ζε δηαθνπή εξγαζηώλ ή αλάθιεζε αδεηώλ, αλ απαηηείηαη. Δθδίδεη απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρώλ, εληόο ησλ νπνίσλ νη όςεηο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηώλνληαη κέζα ζ έμη έηε από ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απόθαζεο. Υνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζκνύ ζηελ μεξά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 α ηνπ λ. 2075/1992 (ΦΔΚ 129 Α ), όπσο ηζρύεη, θαη ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεύζπλζε Πνιενδνκίαο θαη ηα Σκήκαηα ηεο (ηήξεζε πξσηνθόιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνύ θιπ). Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ γηα ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πόιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ / αλαζεώξεζεο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ.

2 Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξόηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο πεξηνρήο Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Οη εθαξκνγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ πηλαθίδσλ εθαξκνγήο. Σελ ζύληαμε δηαγξακκάησλ εθαξκνγήο θαη δηαγξακκάησλ δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο. Σνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζύληαμε πξάμεσλ ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνύ ή πξάμεσλ εθαξκνγήο. Σελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθώλ κειεηώλ θαη κειεηώλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο.Π. Σελ ζύληαμε Πξάμεσλ Δθαξκνγήο. (ζη) Σελ εθαξκνγή πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθώλ εθηειεζηώλ πξάμεσλ, πνπ δελ έρνπλ γεληθόηεξν ραξαθηήξα. (δ) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο, θαη άξζξν115 Κ.Β.Π.Ν. (ε) Σελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ πξόβιεςε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 155 Κ.Β.Π.Ν. Γλσκνδνηεί γηα παξέθθιηζε από ηνπο όξνπο δόκεζεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα γεσθηελνηξνθηθέο, γεσπηελνηξνθηθέο ή πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, ηρζπνηξνθώλ, γεσξγηθώλ θαη αιηεπηηθώλ εθνδίσλ, γεσξγηθώλ θαη αιηεπηηθώλ πξντόλησλ, ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δώσλ θαη δεμακελώλ από νπνηνδήπνηε πιηθό (ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο Αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Αιηείαο). Σεξεί αξρεία ραξηώλ θαη ξπκνηνκηθώλ δηαγξακκάησλ, όξσλ δόκεζεο, δηαγξακκάησλ θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπώλ ώζηε λα δηαπηζηώλεηαη ε εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκό απηώλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. ε πεξηπηώζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη ζε επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ πξνβιεπνκέλσλ θπξώζεσλ θαηά ηελ θείκελε πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ γεληθό νηθνδνκηθό θαλνληζκό θαη ηηο νηθνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. Δηζεγείηαη ηελ αθαίξεζε άδεηαο από νηθνδνκέο γηα κε εμόθιεζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην ΙΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δεκνηηθή αζηπλνκία. Σεξεί ηα αξρεία ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε ειεθηξνληθή θαη θπζηθή κνξθή (θάθεινη κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα). Σνλ θαζνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. Σελ δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθώλ πξνζδηνξηζκνύ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, θαζώο θαη ηελ παξαρώξεζε ρώξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο.

3 2. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Μελεηών και Εκηέλεζης Έργων πλεξγάδεηαη κε ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνύλ ηελ πινπνίεζε ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ, θαηαζθεπέο γεθπξώλ, θόκβσλ θαη δηαβάζεσλ θιπ) θαη θηηξηαθώλ έξγσλ (θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθόζκεζε θαη εμνπιηζκόο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ), θαζώο θαη έξγσλ δηακόξθσζεο, δηαξξύζκηζεο θαη εμσξατζκνύ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πεδόδξνκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ηερληθά έξγα ρώξσλ πξαζίλνπ, αζιεηηθνί ρώξνη, αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη κλεκεία, θνηκεηήξηα θιπ), ζύκθσλα κε ην εύξνο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δήκσλ. Δπίζεο ην Σκήκα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηόηεηα ησλ ραιύβσλ νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηζηκέληνπ. Μεξηκλά γηα ηελ εθπόλεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο (εθπόλεζε κε πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). Δπηβιέπεη ηελ θαιή εθπόλεζε ησλ κειεηώλ. πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε πιηθά, εξγαιεία, ηερληθό εμνπιηζκό αλζξώπηλν δπλακηθό θιπ θαη εηζεγείηαη ηελ κεζνδνινγία εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). πλεξγάδεηαη κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ησλ κειεηώλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Γηελεξγεί επηκεηξήζεηο εξγαζηώλ θαη ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηώλ πνπ ππνβάιινληαη από ηξίηνπο. Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη από ηξίηνπο. Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηό ρεηξηζκό θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί (αλαιώζεηο πιηθώλ, απαζρόιεζε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ, απαζρόιεζε ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, ζηνηρεία θόζηνπο θιπ) θαη αληίζηνηρα αξρεία κειεηώλ θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ). Δμάγεη πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο από ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. Δλεκεξώλεη ηελ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξόνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. 3. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Μελεηών και Εκηέλεζης Ηλεκηρομητανολογικών Έργων Σν ηκήκα έρεη αληηθείκελν ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ νδώλ θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ηνπ θσηηζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηεο πεξηνρήο. ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηύνπ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδώλ θαη πιαηεηώλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζε νδεγνύο θαη δηεξρνκέλνπο, πηλαθίδεο ζηάζεσλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ θιπ).

4 ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ απνκάθξπλζεο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ. ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδώλ, θαζώο θαη ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ. ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ θάζε είδνπο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκνπ. Σν Σκήκα έρεη επίζεο σο αληηθείκελν ηελ πξνώζεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (θηίξηα, απηνθίλεηα θιπ) θαη ηελ πξνώζεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηό : Μεξηκλά γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ δεκόζησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ Πνιηηεία. Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηόλ, θαζαξώλ νρεκάησλ από ην Γήκν. Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ θηηξηαθώλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Σεξεί αξρείν Παξαζηαηηθώλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο ησλ θνξέσλ από ηνπο πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδόηεζε. 4. Αρμοδιόηηηες ημήμαηος Σσνηήρηζης & ασηεπιζηαζίας 1) Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εθηεινύληαη κε απηεπηζηαζία. πγθξνηεί, νξγαλώλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 2) πγθξνηεί, νξγαλώλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία ακέζνπ επέκβαζεο ζε πεξηπηώζεηο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ εθηόο πξνγξάκκαηνο. 5. Τμήμα Σσγκοινωνιακών Εγκαηαζηάζεων και Αδειών Μεηαθοράς Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ δηθηύνπ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ ζην Γήκν θαη ηε ξύζκηζε ζρεηηθώλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηό: Μεξηκλά γηα ηελ άζθεζε, κε δπλαηόηεηα επηβνιήο θνκίζηξνπ, ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, εθόζνλ ην έξγν απηό δελ εμππεξεηείηαη από πθηζηάκελε γξακκή. Η άζθεζε ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη είηε κε ηδηόθηεηα κέζα, είηε κε ηε ρξήζε κηζζσκέλσλ κέζσλ θαη ππεξεζηώλ. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξώλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη, παηδηά), είλαη εξγαδόκελνη ζην Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα, ή είλαη καζεηέο πνπ κεηαθηλνύληαη ζηνλ ηόπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Καζνξίδεη ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηελ αθεηεξία, ηε δηαδξνκή,

5 ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ. Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκό θνκίζηξσλ ησλ αζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ. Καζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ ησλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνύ ιεσθνξείνπ, από ηνλ θύθιν εξγαζίαο, εληόο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηό : Μεξηκλά γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο. Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ θαη κε δπλαηόηεηα κίζζσζεο αθηλήησλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο, Μεξηκλά γηα ηελ νλνκαζία νδώλ θαη πιαηεηώλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, αξίζκεζε θηηζκάησλ θιπ. Μεξηκλά γηα ηελ εθπόλεζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ. Απαγνξεύεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνκέλσλ δηθύθισλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΓΓΤ. Καζνξίδεη ην εμσηεξηθνύ ρξώκαηνο ησλ ΣΑΞΙ. Μεξηκλά θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ από δξαζηεξηόηεηεο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. ην πιαίζην απηό : (α) Διέγρεη ηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηηο νδνύο, (β) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ πνπ εθηεινύλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνύο, (γ) Λακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία από επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαη από έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαη ειέγρεη ηα πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη. Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβόισλ ζσιήλσλ, θσηεηλώλ επηγξαθώλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ θαη έιεγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, πιπληεξίσλ ξνύρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνύρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. Μεξηκλά γηα ηελ αδεηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. ην πιαίζην απηό :

6 (α) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ. (β) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. (γ) Υνξεγεί, αλαλεώλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο άδεηεο εθγπκλαζηώλ, θαζώο θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ. (δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνύο ειέγρνπο. (ε) Υνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ), θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα Κέληξα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. (ζη)υνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνύ ηαρπηήησλ. (δ) Θεσξεί ηηο Κάξηεο Δπηζεώξεζεο θαη Δπηζθεπώλ ησλ ελνηθηαδόκελσλ νρεκάησλ. 6. Αρμοδιότητες τμήματος Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Σν Σκήκα απηό ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. θαη ηνπο άιινπο πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ εηζεγείηαη πξνο ηελ Γ/λζε ην εηήζην Σερληθό πξόγξακκα, κε θύξηα όκσο επζύλε επί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ. Δηζεγείηαη πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ Γηεπζπληή ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ εηήζηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο. ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μειεηώλ θαη ην Σκήκα Καηαζθεπώλ, παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη εηζεγείηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. θαη πξνο ηελ αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ζύληαμε, παξαθνινύζεζε, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια Σκήκαηα ηεο Σ.Τ. ηεξεί πίλαθα θαηαγξαθήο όισλ ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ κε ηα ζηνηρεία: ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ΑΠΔ, ζπλνπηηθνύο ινγαξηαζκνύο. Δηζεγείηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. πλεξγάδεηαη κε ηα άιια Σκήκαηα γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ζηα πινπνηνύκελα ή ζηα πξνο πινπνίεζε έξγα εάλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. Μεξηκλά γηα δηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ρξεκαηνδνηήζεηο από Πεξηθεξεηαθά ή ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα, από Δζληθά ή Κνηλνηηθά θνλδύιηα όζνλ αθνξά ηα ηερληθά έξγα. Μεξηκλά γηα ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ, παξαθνινύζεζεο έξγσλ (ππνβνιή ινγαξηαζκώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ, Α.Π.Δ., ηξνπνηεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θ.ιπ.) κε ηηο ππεξεζίεο εθηόο Γήκνπ, πνπ εθηεινύλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο, θνξέα πξόηαζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξντζηακέλε ππεξεζία πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ θαη παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ. Έρεη ηελ επζύλε ηεο θαηάξηηζεο θαθέισλ αηηήζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ρξεκαηνδόηεζεο ελ γέλεη δξάζεσλ, γηα έληαμε ζε επηρεηξεζηαθά ή ηνκεαθά Πξνγξάκκαηα.

7 Δηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο». Έρεη ηηο επζύλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα εγρεηξίδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Γήκνπ, Έρεη ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαηά ISO. Έρεη ηε επζύλε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηελ νξζή πινπνίεζε δξάζεσλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. πλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη έρεη ηελ επζύλε όηαλ απηά αθνξνύλ ρξεκαηνδνηήζεηο Έξγσλ. Έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινύζεζε, πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε κειεηώλ ηνπ Σκήκαηόο επζύλεο ηνπ. Δηζεγείηαη πξνο ηνλ Γ/ληε ηεο Σ.Τ. ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρνξήγεζε αδεηώλ, ηνκήο νδνζηξσκάησλ από θαη Δηαηξείεο ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο. Έρεη ηελ επζύλε επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνύ ελεξγεηώλ ζην επίπεδν πινπνίεζεο έξγσλ κε Τπεξεζίεο (Ννκαξρία, Πεξηθέξεηα, Τπνπξγεία θ.ιπ.) θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Γηεπζπληή Σ.Τ. γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιήςε απνθάζεσλ επηηειηθνύ ραξαθηήξα γηα ηα έξγα απηά.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα