Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»"

Transcript

1 Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Άξζξν 94 (παξάγξαθνη 2 θαη 4) (Πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο δήκσλ) 2. ην άξζξν 75 παξ. I ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ππό ηνλ ηνκέα γ' («Πνηόηεηα Εσήο θαη Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πόιεσλ»), πξνζηίζεληαη νη αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: «15. Η κειέηε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο δήκνπ. 16. Η εθπόλεζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ, θαζώο θαη ε κειέηε, εθηέιεζε θαη επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ζήκαλζεο, ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ. 17. Ο θαζνξηζκόο ησλ αζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 18. Ο θαζνξηζκόο θνκίζηξσλ αζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ. 19. Η ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο, ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 78/2006 (ΦΔΚ 80Α ) θαη ησλ ζρεηηθώλ Κ.Τ.Α Η ρνξήγεζε άδεηαο δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζκνύ ζηελ μεξά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 α ηνπ λ. 2075/1992 (ΦΔΚ 129Α), όπσο ηζρύεη θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 21. Η ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβόισλ, ζσιήλσλ, θσηεηλώλ επηγξαθώλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, θαζώο θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ. 22. Η ζύζηαζε επηηξνπήο θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ γηα ηελ εμώδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε θαηαλαισηέο ή ελώζεηο θαηαλαισηώλ, ε ηήξεζε αξρείσλ ησλ πνξηζκάησλ ηεο νηθείαο επηηξνπήο, θαζώο θαη ε ηήξεζε κεηξώνπ θαηαλαισηώλ. 23. Ο θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ ησλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 24. Η απαγόξεπζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. 25. ε παξαιαβή απνζπξόκελσλ δηθύθισλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα Ο.Γ.Γ.Τ Ο θαζνξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξσκαηηζκνύ ησλ ΣΑΞΙ.

2 27. Ζ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνύ ιεσθνξείνπ, από ηνλ θύθιν εξγαζίαο, εληόο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη άξζξν 31 ηνπ λ. 2963/ Η πεξηζπιινγή αδέζπνησλ ζθύισλ, θαζώο θαη ε ίδξπζε ή βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ ζθύισλ. 29. Ο θαζνξηζκόο ησλ σξώλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηώλ θαη αξηεξγαηώλ. 30. ε ρνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 31. Η ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ παξαγσγώλ θαη ε ζεώξεζή ηνπο από ηνλ νηθείν δήκν, όπνπ ν παξαγσγόο θαηνηθεί. Η αξκνδηόηεηα απηή δελ αθνξά ηελ έθδνζε αδεηώλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 32. Η ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ή άιισλ πξάμεσλ πνπ δεηνύλ ηα εληεηαικέλα όξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο. 33. Η ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληθώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ. 34. Ζ ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. 35. Η ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηώλ εθγπκλαζηώλ, θαζώο θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηώλ. 36. Η έθδνζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ειέγρσλ. 37. Η ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (Κ.Δ.Κ.), θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ Κέληξσλ Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. 38. Η ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνύ ηαρπηήησλ. 39. Η ζεώξεζε ησλ Καξηώλ Δπηζεώξεζεο θαη Δπηζθεπώλ ησλ ελνηθηαδόκελσλ νρεκάησλ.» Οη αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από Ζ αξκνδηόηεηα ηεο πεξίπησζεο 34 ζα αζθείηαη από Μέρξη ζα αζθείηαη από ηηο Πεξηθέξεηεο. 4. ην άξζξν 75 παξ. I ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ππό ηνλ ηνκέα ζη' («Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ»), πξνζηίζεληαη νη αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: «13. Η εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 14. Η ζπγθξόηεζε επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο, επηινγήο θαη εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζώο θαη επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο δηδαθηήξην. 15. Η απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζώο θαη ε αλέγεξζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ. 16. Η κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκόζησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ε ζηέγαζε θαη ε ζπζηέγαζε απηώλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ν θαζνξηζκόο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο νξηζκέλσλ ρώξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, από θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζώο θαη ηεο θνηλήο ρξήζεο ησλ ππόινηπσλ ρώξσλ θαη ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδόκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

3 17. Η δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθειείαο ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ, θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή. 18. Ζ κεηαθνξά καζεηώλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, θαζώο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηώλ κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ θαη ιπθείσλ. 19. Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. 20. Η έγθξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο ή επηζθεπήο ηειεθσληθώλ ζπλδέζεσλ (θπξίσλ, δεπηεξεπνπζώλ, πξόζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 21. Η νξγάλσζε ζπλαπιηώλ ή άιισλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηνπο καζεηέο, θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 22. Ο δηνξηζκόο θαη ε αληηθαηάζηαζε δηνηθεηώλ ησλ ηδξπκάησλ, πνπ ρνξεγνύλ ππνηξνθίεο, εθόζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία. 23. Ζ έγθξηζε νπνηαζδήπνηε κίζζσζεο ηδησηηθνύ απηνθίλεηνπ δεκόζηαο ρξήζεο γηα κεηαθνξά πξνζώπσλ θαη πιηθώλ πξνο θάιπςε ζρνιηθώλ αλαγθώλ. 24. Ο θαζνξηζκόο θνηλσθεινύο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 25. Η θαηαλνκή πηζηώζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ. 26. Η επηβνιή θπξώζεσλ, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη ακεινύλ ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο. 27. Η δηαθνπή καζεκάησλ, ιόγσ έθηαθησλ ζπλζεθώλ ή επηδεκηθήο λόζνπ, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 28. Η ρνξήγεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ κνπζηθώλ ηδξπκάησλ (σδείσλ, κνπζηθώλ ζρνιώλ, ρνξσδηώλ, ζπκθσληθώλ νξρεζηξώλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ. 16/1966 (ΦΔΚ 7Α). 29. Η ζπκκεηνρή εθπξνζώπνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 30. Η επηρνξήγεζε θνξέσλ πνπ αλαπηύζζνπλ πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα δξαζηεξηόηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη όζσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ. 31. Η άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Με ηελ απόθαζε απηή, ε νπνία εθδίδεηαη θαηόπηλ γλώκεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, εληόο έηνπο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, πξνζδηνξίδνληαη εηδηθόηεξα ηα Δζληθά Αζιεηηθά Κέληξα, θαη αληηζηνηρία πξνο ηνπο νηθείνπο δήκνπο, εμεηδηθεύνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επνπηεία, θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό ηερληθό, ιεπηνκεξεηαθό θαη δηαδηθαζηηθό δήηεκα.» Ζ αξκνδηόηεηα ηεο πεξίπησζεο 18 ζα αζθείηαη από , ζύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (Α87) άξζξν 18 παξ. 10, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει. 50. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Άξζξν 186 (ΣΟΜΔΑ Δ) Αξκνδηόηεηεο Πεξηθεξεηώλ

4 Δ. Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 1. Η έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ αιιαγή έδξαο επηβαηεγώλ νρεκάησλ δεκνζίαο ρξήζεο, θαηά ην άξζξν 3 παξ 2 ηνπ λ. 3109/2003 (ΦΔΚ 38 Α). 2. Η ρνξήγεζε άδεηαο ζύζηαζεο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη ζπλεηαηξηζκώλ από ηδηνθηήηεο επηβαηεγώλ δεκνζίαο ρξήζεο. 3. Η ρνξήγεζε, ε αλαζεώξεζε θαη ε αλάθιεζε ησλ αδεηώλ νδήγεζεο νρεκάησλ θαη ηεο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο. 4. Ο θαζνξηζκόο ησλ ππεξαζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο Κ.Σ.Δ.Λ. 5. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ ησλ ππνρξεσηηθώλ δξνκνινγίσλ θνηλώλ, ηαρέσλ θαη ππεξηαρέσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη n θαηαλνκή απηώλ αλά 24σξν, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη γλώκε ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ πξνθεηκέλνπ γηα ππεξαζηηθέο γξακκέο. 6. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο θνκίζηξνπ ζηα όξηα επζύλεο θάζε Κ.Σ.Δ.Λ.. 7. O θαζνξηζκόο θνκίζηξσλ ππεξαζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963/2001 (ΦΔΚ 268 Α). 8. Ζ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππεξαζηηθνύ ιεσθνξείνπ από ηνλ θύθιν εξγαζίαο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο. 9. Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ επηβνιήο θπξώζεσλ ζε θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ θαη ζε ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ. 10. Η νξγάλσζε ηνπ πεξηνδηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θάζε είδνπο, από ηα Γεκόζηα Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ (Κ.Σ.Δ.Ο.) θάζε λνκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3α ηνπ λ. 3446/2006 (ΦΔΚ 49 Α). 11. Ο θαζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ κε ή ρσξίο κεηξεηή, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζρεηηθώλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ θάζε λνκνύ ηεο πεξηθέξεηαο. 12. Η έγθξηζε ζέζεο ζε θπθινθνξία απηνθηλήησλ επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο από δήκνπο ή επηρεηξήζεηο ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπο, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο ρξνλνινγίαο κέρξη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ απηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο παξάηαζεο ηεο. 13. Ο θαζνξηζκόο θαη άιισλ ρώξσλ ηεο ίδηαο έδξαο, εθηόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο νη δηαπξάηηνληεο ζνβαξέο παξαβάζεηο επηβαηηθώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ επηζύξνπλ πεηζαξρηθέο, θαζώο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 14. Η δηάζεζε λέσλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θνξηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ ζε άιινπο δηθαηνύρνπο, ζε πεξηπηώζεηο παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ δηθαηώκαηνο από ηνπο αξρηθνύο δηθαηνύρνπο. 15. Η θαη εμαίξεζε ρνξήγεζε νξηζηηθώλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θνξηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήησλ ζε εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύλ ζηελ Διιάδα ζεκαληηθέο επελδύζεηο ή ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππάγνληαη ζε αλαπηπμηαθνύο λόκνπο. 16. Ζ έθδνζε απόθαζεο γηα πξνζσξηλή θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο νξηζηηθή εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή θπζηθήο αληθαλόηεηαο ή λνκηθήο αδπλακίαο ηνπ κεηαθνξέα επηβαηώλ ή εκπνξεπκάησλ. 17. Η έθδνζε θαη αλάθιεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ πγξαεξίσλ θαη κηθηώλ πξαηεξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ

5 πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 118/2006 (ΦΔΚ 119 Α), 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α), πιπληεξίσλ, ιηπαληεξίσλ θαη ζηαζκώλ απηνθηλήησλ, θαηά ην άξζξν 23 ηνπ π.δ. 455/1976 (ΦΔΚ 169 Α), θαζώο θαη ε δηελέξγεηα απηνςηώλ γεπέδσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηεο ζέζεο πξνο ίδξπζε ηνπο. 18. Η ηήξεζε Μεηξώνπ αδεηώλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη Μεηξών νδεγώλ Δ.Γ.Υ Η ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε αδεηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ξαδηνζηαζκώλ CB, θαζώο θαη ε ζθξάγηζή ηνπο. 20. Η επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο ησλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ θαη πεηξακαηηθώλ ζηαζκώλ αζπξκάηνπ, εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ θαη ξαδηνζηαζκώλ CB, θαζώο θαη ζρεηηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ. 21. Η ρνξήγεζε αδεηώλ θαηαζθεπήο, θαηνρήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ θαη πεηξακαηηθώλ ζηαζκώλ αζπξκάηνπ θαη εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ, θαζώο θαη ε αλάθιεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ. 22. Η ρνξήγεζε άδεηαο ζε πισηά κέζα, πνπ θηλνύληαη ζε θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο, θαζώο θαη ζε πισηνύο πνηακνύο γηα ηελ άζθεζε ηνπξηζηηθώλ θαη ζπγθνηλσληαθώλ πιόσλ. 23. Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ, ε ζπγθξόηεζε εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ ή εκπνξεπκάησλ ζηνπο απόθνηηνπο ησλ ζρνιώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Μεηαθνξέσλ. 24. Ζ κεηαθνξά πξνζώπσλ ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειώζεηο θ.ιπ., από ηα νηθεία Κ.Σ.Δ.Λ. ή ΡΟΓΑ εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ή ζε όκνξνπο λνκνύο θαη γηα δξνκνιόγηα ρσξίο δηαλπθηέξεπζε ησλ επηβαηώλ, εθόζνλ δηαπηζησζεί αλεπάξθεηα ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ από ηελ πξνβιεπόκελε επηηξνπή θαη ν θαζνξηζκόο ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο επηηξνπήο. 25. Ο θαζνξηζκόο, κεηά από πξόηαζε ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ., ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηδηνθηήηε Δ.Γ.Υ. νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηδηνθηήηε όκνηνπ νρήκαηνο, πνπ αλήθεη ζε άιιε δηνηθεηηθή έδξα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο. 26. Ζ θαζηέξσζε λέαο ππεξαζηηθήο δηαπεξηθεξεηαθήο γξακκήο, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ζπλεθκεηάιιεπζεο απηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ηέξκα ηεο γξακκήο, δερζεί ηε ζπλεθκεηάιιεπζε. 27. Ζ αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο ππεξαζηηθήο δηαπεξηθεξεηαθήο γξακκήο ζην Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηέξκα ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο γξακκήο βξίζθεηαη ζε λνκό άιιεο πεξηθέξεηαο, ε αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ πεξηθεξεηαξρώλ. 28. Ζ αλάζεζε ζηνλ νηθείν δήκν ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο αζηηθήο θαη ελδνπεξηθεξεηαθήο ππεξαζηηθήο γξακκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξόηεηα ησλ πξώησλ 6 κελώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο από ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα, απνδεηθλύεηαη όηη είλαη θαηώηεξε ηνπ 20% θαη ην Κ.Σ.Δ.Λ. αξλεζεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο, εθόζνλ όκσο δελ έρεη αξλεζεί ηελ πξόηαζε γηα θάιπςε ησλ απσιεηώλ εζόδσλ ζην πνζνζηό ηνπ 20%. 29. Ζ δπλαηόηεηα αλάζεζεο ηεο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο λεζηνύ, πνπ δηελεξγείηαη από Κ.Σ.Δ.Λ. λνκνύ ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο ζε δήκν ηνπ λεζηνύ

6 κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ηνπ λνκνύ απηνύ. 30. Η ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ Κ.Σ.Δ.Ο., θαζώο θαη ε αλάθιεζε, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ηεο άδεηαο, αλ δηαπηζησζεί όηη έπαπζαλ λα ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε. 31. Ζ ρνξήγεζε θνηλνηηθήο αδείαο γηα δηεζλή νδηθή κεηαθνξά επηβαηώλ, γηα ινγαξηαζκό άιινπ, κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία, ζην έδαθνο ηεο Κνηλόηεηαο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 684/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Μαξηίνπ 1992, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 11/ Ζ έθδνζε Βηβιηαξίνπ Φύιισλ Πνξείαο γηα δηεζλή έθηαθηα δξνκνιόγηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία κεηαμύ θξαηώλ κειώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 684/92 θαη γηα έθηαθηα δξνκνιόγηα ελδνκεηαθνξώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Kαλ. (EK) αξηζ. 12/ H ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, γηα ίδην ινγαξηαζκό, πνπ εθηεινύληαη κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία κεηαμύ θξαηώλ πνπ είλαη είηε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. είηε θξάηε ηεο ΔΕΔ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 684/ Ζ έθδνζε Βηβιίσλ Φύιισλ Διέγρνπ γηα απειεπζεξσκέλεο έθηαθηεο δηεζλείο κεηαθνξέο επηβαηώλ κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία, πξνβιεπόκελα από ηηο πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ASOR θαη INTERBUS (82/505/ΔΟΚ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1982 θαη 2002/917/ΔΚ ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2002 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ αληίζηνηρα). 35. Η έθδνζε εηδηθώλ αδεηώλ ξπκνύιθεζεο γηα E.I.X. θαη Φ.Ι.Υ. απηνθίλεηα. 36. Η ρνξήγεζε ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ζε εηζαγόκελα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. 37. Η δηελέξγεηα εμεηάζεσλ θαη ε ρνξήγεζε πηπρίνπ ρεηξηζηή αζπξκάηνπ θαη ξαδηνεξαζηηέρλε, θαζώο θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιόγνπ θαη ξαδηνηερλίηε. 38. Η έθδνζε ησλ αδεηώλ δνθηκαζηηθήο θπθινθνξίαο (Γ.Ο.Κ.) Δπηβαηεγώλ Φνξηεγώλ θαη Μνηνζπθιεηώλ. 39. Η ρνξήγεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νδεγώλ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (.Δ.Κ.Ο.Ο.Μ.Δ.Δ.). Οη αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από ΜΔΡΟ Γ ΝΖΗΩΣΗΚΟΗ ΓΖΜΟΗ Άξζξν 204 (ΣΟΜΔΑ Γ) Αξκνδηόηεηεο λεζησηηθώλ δήκσλ ηνπο δήκνπο ησλ πεξηθεξεηώλ Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ινλίνπ κεηαθέξνληαη, πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 94, νη εμήο αξκνδηόηεηεο ησλ θαηαξγνύκελσλ νηθείσλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ: Γ. Από ηνπο Σνκείο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ: 1. O θαζνξηζκόο ησλ ππεξαζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο Κ.Σ.Δ.Λ. εληόο ηνπ λεζηνύ, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ

7 ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 2. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ ησλ ππνρξεσηηθώλ δξνκνινγίσλ θνηλώλ, ηαρέσλ θαη ππεξηαρέσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ε θαηαλνκή απηώλ αλά 24σξν, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο θνκίζηξνπ ζηα όξηα επζύλεο θάζε Κ.Σ.Δ.Λ.. 3. O θαζνξηζκόο θνκίζηξσλ ππεξαζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963/ H αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππεξαζηηθνύ ιεσθνξείνπ από ηνλ θύθιν εξγαζίαο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο. 5. Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ επηβνιήο θπξώζεσλ ζε θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ θαη ζε ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ. 6. Ο θαζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ κε ή ρσξίο κεηξεηή, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζρεηηθώλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ ηνπ δήκνπ. 7. H αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο ππεξαζηηθήο γξακκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξόηεηα ησλ πξώησλ 6 κελώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο από ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα, απνδεηθλύεηαη όηη είλαη θαηώηεξε ηνπ 20%, ην Κ.Σ.Δ.Λ. αξλεζεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό δελ έρεη αξλεζεί ηελ πξόηαζε γηα θάιπςε ησλ απσιεηώλ εζόδσλ ζε πνζνζηό 20%. 8. Η έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ αιιαγή έδξαο επηβαηεγώλ νρεκάησλ δεκόζηαο ρξήζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ.3109/2003 (ΦΔΚ 38Α). Οη αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο ζα αζθνύληαη από Μέρξη νη αξκνδηόηεηεο ζα αζθνύληαη από ηηο Πεξηθέξεηεο. Άξζξν 205 (Παξ. 1 θαη 2) Αξκνδηόηεηεο λεζησηηθώλ πεξηθεξεηώλ 1. Οη πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ είλαη αξκόδηεο θαη γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ έγθξηζε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ ελδνπεξηθεξεηαθώλ ζπγθνηλσληώλ. 2. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αζθνύληαη από ηηο πεξηθέξεηεο από ηελ ΜΔΡΟ Δ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Άξζξν 210 (Παξ. 1 θαη ΣΟΜΔΑ Γ) Μεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο Ι. H κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε κεηξνπνιηηηθή ελόηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αζθνύλ πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 186 θαη αξκνδηόηεηεο κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηαξηίδνληαη από ην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην. Οη ιεηηνπξγίεο κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα αθνξνύλ ηνπο ηνκείο πεξηβάιινληνο θαη πνηόηεηαο δσήο, ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αζηηθώλ αλαπιάζεσλ, κεηαθνξώλ θαη ζπγθνηλσληώλ, πνιηηηθήο

8 πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, πνπ ππεξβαίλνπλ ην δηνηθεηηθά όξηα δήκνπ θαη είλαη νη εμήο: Γ. Σνκέαο κεηαθνξώλ θαη ζπγθνηλσληώλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 1. Ζ εθπόλεζε κειεηώλ, πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ. 2. Ζ θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ κεηξνπνιηηηθνύ επηπέδνπ. 3. Ο ζπληνληζκόο ησλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ νε επίπεδν κεηξνπνιηηηθήο απηνδηνίθεζεο θαη παξέρνπλ ζπγθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο. 4. Ζ επί ηόπνπ εθαξκνγή ησλ κειεηώλ, ε ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή κειεηώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ, θαζώο θαη ε θαηάξηηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ κειεηώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ. 5. H εθπόλεζε ή αλάζεζε εθπόλεζεο θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ, θαζώο θαη ν έιεγρνο, από θπθινθνξηαθήο απόςεσο, ησλ κειεηώλ απηώλ. 6. O ζπληνληζκόο θαη ε επνπηεία ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη ζηα όξηα ηεο κεηξνπνιηηηθήο απηνδηνίθεζεο. 7. Η κειέηε ησλ εξγαζηώλ ζήκαλζεο, ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. 8. Η εθηέιεζε ή ε επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζήκαλζεο, ζεκαηνδόηεζεο, σο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. 9. Η ζπγθέληξσζε θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζρεδίσλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 α ηνπ λ.2503/ Οη αξκνδηόηεηεο γηα ηα έξγα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 69/ Ο θαζνξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξσκαηηζκνύ ησλ ΣΑΞΙ. Οη αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από ΜΔΡΟ ΗΑ Μεηαβαηηθέο Σειηθέο Ρπζκίζεηο εηδηθώλ ζεκάησλ Καηαξγεηηθέο δηαηάμεηο Έλαξμε ηζρύνο Άξζξν 282 (Παξ. 1) Γεληθέο Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 1.α. Γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ πεξηέξρνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ζηνπο δήκνπο, αληηζηνίρσο, θαη γηα ηηο νπνίεο νη δηαηάμεηο λόκσλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, πνπ ηηο νξηνζεηνύλ, πξνβιέπνπλ, σο αξκόδηα όξγαλα άζθεζήο ηνπο ην Ννκάξρε, ην Ννκαξρηαθό πκβνύιην θαη ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή, από ηελ έλαξμε άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ αξκνδηνηήησλ, γηα κελ ηηο πεξηθέξεηεο λννύληαη, σο αξκόδηα όξγαλα άζθεζήο ηνπο, ν πεξηθεξεηάξρεο, ην πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιην θαη ε νηθεία νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο πεξηθέξεηαο, γηα δε ηνπο δήκνπο ν δήκαξρνο, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ε νηθεία επηηξνπή. β. Γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ θξαηηθώλ πεξηθεξεηώλ νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ησλ νπνίσλ ε άζθεζε, από ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηηο δηέπνπλ, νξίδνπλ, σο αξκόδην όξγαλν ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο

9 θξαηηθήο πεξηθέξεηαο, από ηελ έλαξμε αζθήζεσο θαζεθόλησλ ησλ λέσλ αηξεηώλ νξγάλσλ λνείηαη ν πεξηθεξεηάξρεο. Άξζξν 283 (Παξ. 3) Σειηθέο Ρπζκίζεηο 3. Λνηπέο αξκνδηόηεηεο Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, όπσο είραλ νξηζζεί θαη αζθνύληαλ κε δηαηάμεηο ηππηθώλ λόκσλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ απνλεκεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο κε ην άξζξν 186 ηνπ παξόληνο, νύηε έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο δήκνπο αζθνύληαη, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νηθείσλ αηξεηώλ νξγάλσλ από ηελ Πεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ, θαζώο θαη ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο, ε άζθεζε ησλ νπνίσλ πεξηέξρεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Άξζξν 286 Έλαξμε Ηζρύνο Η ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη από εθηόο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θεθάιαηα Α θαη Β ηνπ πξώηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο, ζε ζρέζε κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ, ησλ άξζξσλ 100, 204 παξάγξαθνο Σ, 216, 219, 222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παξάγξαθνο 7, 269 παξάγξαθνο 5, 272, 274, 280 παξάγξαθνη VI θαη VIII, 282 παξάγξαθνη 7, 8, 11 θαη 14, 283 παξάγξαθνη 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 θαη 18, 284 θαη 285, θαζώο θαη ησλ εμνπζηνδνηηθώλ δηαηάμεσλ πξνο έθδνζε θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα πξάμεσλ, πνπ ηζρύνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 4 Ινπλίνπ 2010 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΟΛΟ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΗΑ Ο ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΗΩΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΜΑΡΗΑ ΔΛΗΕΑ ΞΔΝΟΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΜΗΥΑΖΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΛΟΤΚΗΑ ΣΑΡΗΣΑ ΚΑΣΔΛΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΠΑΣΕΔΛΖ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011

Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011 Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011 Πξνο : Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ - Τπνπξγό, θ. Ησάλλε Ραγθνχζε Θέκα : «Πξνηάζεηο Θέζεηο ηεο Ο.Φ.Α.Δ.» ρεηηθά κε ην θείκελν ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα