Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»"

Transcript

1 Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Άξζξν 94 (παξάγξαθνη 2 θαη 4) (Πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο δήκσλ) 2. ην άξζξν 75 παξ. I ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ππό ηνλ ηνκέα γ' («Πνηόηεηα Εσήο θαη Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πόιεσλ»), πξνζηίζεληαη νη αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: «15. Η κειέηε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο δήκνπ. 16. Η εθπόλεζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ, θαζώο θαη ε κειέηε, εθηέιεζε θαη επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ζήκαλζεο, ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ δήκνπ. 17. Ο θαζνξηζκόο ησλ αζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 18. Ο θαζνξηζκόο θνκίζηξσλ αζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ. 19. Η ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο, ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 78/2006 (ΦΔΚ 80Α ) θαη ησλ ζρεηηθώλ Κ.Τ.Α Η ρνξήγεζε άδεηαο δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζκνύ ζηελ μεξά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 α ηνπ λ. 2075/1992 (ΦΔΚ 129Α), όπσο ηζρύεη θαη ε επηβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 21. Η ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβόισλ, ζσιήλσλ, θσηεηλώλ επηγξαθώλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, θαζώο θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ. 22. Η ζύζηαζε επηηξνπήο θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ γηα ηελ εμώδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε θαηαλαισηέο ή ελώζεηο θαηαλαισηώλ, ε ηήξεζε αξρείσλ ησλ πνξηζκάησλ ηεο νηθείαο επηηξνπήο, θαζώο θαη ε ηήξεζε κεηξώνπ θαηαλαισηώλ. 23. Ο θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ ησλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 24. Η απαγόξεπζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. 25. ε παξαιαβή απνζπξόκελσλ δηθύθισλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα Ο.Γ.Γ.Τ Ο θαζνξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξσκαηηζκνύ ησλ ΣΑΞΙ.

2 27. Ζ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνύ ιεσθνξείνπ, από ηνλ θύθιν εξγαζίαο, εληόο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη άξζξν 31 ηνπ λ. 2963/ Η πεξηζπιινγή αδέζπνησλ ζθύισλ, θαζώο θαη ε ίδξπζε ή βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ ζθύισλ. 29. Ο θαζνξηζκόο ησλ σξώλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηώλ θαη αξηεξγαηώλ. 30. ε ρνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 31. Η ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ παξαγσγώλ θαη ε ζεώξεζή ηνπο από ηνλ νηθείν δήκν, όπνπ ν παξαγσγόο θαηνηθεί. Η αξκνδηόηεηα απηή δελ αθνξά ηελ έθδνζε αδεηώλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 32. Η ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ή άιισλ πξάμεσλ πνπ δεηνύλ ηα εληεηαικέλα όξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο. 33. Η ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληθώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ. 34. Ζ ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. 35. Η ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηώλ εθγπκλαζηώλ, θαζώο θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηώλ. 36. Η έθδνζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ειέγρσλ. 37. Η ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (Κ.Δ.Κ.), θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ Κέληξσλ Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. 38. Η ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνύ ηαρπηήησλ. 39. Η ζεώξεζε ησλ Καξηώλ Δπηζεώξεζεο θαη Δπηζθεπώλ ησλ ελνηθηαδόκελσλ νρεκάησλ.» Οη αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από Ζ αξκνδηόηεηα ηεο πεξίπησζεο 34 ζα αζθείηαη από Μέρξη ζα αζθείηαη από ηηο Πεξηθέξεηεο. 4. ην άξζξν 75 παξ. I ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ππό ηνλ ηνκέα ζη' («Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ»), πξνζηίζεληαη νη αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: «13. Η εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 14. Η ζπγθξόηεζε επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο, επηινγήο θαη εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζώο θαη επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο δηδαθηήξην. 15. Η απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζώο θαη ε αλέγεξζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ. 16. Η κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκόζησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ε ζηέγαζε θαη ε ζπζηέγαζε απηώλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ν θαζνξηζκόο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο νξηζκέλσλ ρώξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, από θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζώο θαη ηεο θνηλήο ρξήζεο ησλ ππόινηπσλ ρώξσλ θαη ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδόκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

3 17. Η δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθειείαο ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ, θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή. 18. Ζ κεηαθνξά καζεηώλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, θαζώο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηώλ κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ θαη ιπθείσλ. 19. Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. 20. Η έγθξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο ή επηζθεπήο ηειεθσληθώλ ζπλδέζεσλ (θπξίσλ, δεπηεξεπνπζώλ, πξόζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 21. Η νξγάλσζε ζπλαπιηώλ ή άιισλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηνπο καζεηέο, θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 22. Ο δηνξηζκόο θαη ε αληηθαηάζηαζε δηνηθεηώλ ησλ ηδξπκάησλ, πνπ ρνξεγνύλ ππνηξνθίεο, εθόζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία. 23. Ζ έγθξηζε νπνηαζδήπνηε κίζζσζεο ηδησηηθνύ απηνθίλεηνπ δεκόζηαο ρξήζεο γηα κεηαθνξά πξνζώπσλ θαη πιηθώλ πξνο θάιπςε ζρνιηθώλ αλαγθώλ. 24. Ο θαζνξηζκόο θνηλσθεινύο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 25. Η θαηαλνκή πηζηώζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ. 26. Η επηβνιή θπξώζεσλ, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη ακεινύλ ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο. 27. Η δηαθνπή καζεκάησλ, ιόγσ έθηαθησλ ζπλζεθώλ ή επηδεκηθήο λόζνπ, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 28. Η ρνξήγεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ κνπζηθώλ ηδξπκάησλ (σδείσλ, κνπζηθώλ ζρνιώλ, ρνξσδηώλ, ζπκθσληθώλ νξρεζηξώλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ. 16/1966 (ΦΔΚ 7Α). 29. Η ζπκκεηνρή εθπξνζώπνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 30. Η επηρνξήγεζε θνξέσλ πνπ αλαπηύζζνπλ πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα δξαζηεξηόηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη όζσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ. 31. Η άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Με ηελ απόθαζε απηή, ε νπνία εθδίδεηαη θαηόπηλ γλώκεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, εληόο έηνπο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, πξνζδηνξίδνληαη εηδηθόηεξα ηα Δζληθά Αζιεηηθά Κέληξα, θαη αληηζηνηρία πξνο ηνπο νηθείνπο δήκνπο, εμεηδηθεύνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επνπηεία, θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό ηερληθό, ιεπηνκεξεηαθό θαη δηαδηθαζηηθό δήηεκα.» Ζ αξκνδηόηεηα ηεο πεξίπησζεο 18 ζα αζθείηαη από , ζύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (Α87) άξζξν 18 παξ. 10, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει. 50. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Άξζξν 186 (ΣΟΜΔΑ Δ) Αξκνδηόηεηεο Πεξηθεξεηώλ

4 Δ. Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 1. Η έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ αιιαγή έδξαο επηβαηεγώλ νρεκάησλ δεκνζίαο ρξήζεο, θαηά ην άξζξν 3 παξ 2 ηνπ λ. 3109/2003 (ΦΔΚ 38 Α). 2. Η ρνξήγεζε άδεηαο ζύζηαζεο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη ζπλεηαηξηζκώλ από ηδηνθηήηεο επηβαηεγώλ δεκνζίαο ρξήζεο. 3. Η ρνξήγεζε, ε αλαζεώξεζε θαη ε αλάθιεζε ησλ αδεηώλ νδήγεζεο νρεκάησλ θαη ηεο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο. 4. Ο θαζνξηζκόο ησλ ππεξαζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο Κ.Σ.Δ.Λ. 5. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ ησλ ππνρξεσηηθώλ δξνκνινγίσλ θνηλώλ, ηαρέσλ θαη ππεξηαρέσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη n θαηαλνκή απηώλ αλά 24σξν, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη γλώκε ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ πξνθεηκέλνπ γηα ππεξαζηηθέο γξακκέο. 6. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο θνκίζηξνπ ζηα όξηα επζύλεο θάζε Κ.Σ.Δ.Λ.. 7. O θαζνξηζκόο θνκίζηξσλ ππεξαζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963/2001 (ΦΔΚ 268 Α). 8. Ζ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππεξαζηηθνύ ιεσθνξείνπ από ηνλ θύθιν εξγαζίαο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο. 9. Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ επηβνιήο θπξώζεσλ ζε θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ θαη ζε ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ. 10. Η νξγάλσζε ηνπ πεξηνδηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θάζε είδνπο, από ηα Γεκόζηα Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ (Κ.Σ.Δ.Ο.) θάζε λνκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3α ηνπ λ. 3446/2006 (ΦΔΚ 49 Α). 11. Ο θαζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ κε ή ρσξίο κεηξεηή, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζρεηηθώλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ θάζε λνκνύ ηεο πεξηθέξεηαο. 12. Η έγθξηζε ζέζεο ζε θπθινθνξία απηνθηλήησλ επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο από δήκνπο ή επηρεηξήζεηο ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπο, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο ρξνλνινγίαο κέρξη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ απηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο παξάηαζεο ηεο. 13. Ο θαζνξηζκόο θαη άιισλ ρώξσλ ηεο ίδηαο έδξαο, εθηόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο νη δηαπξάηηνληεο ζνβαξέο παξαβάζεηο επηβαηηθώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ επηζύξνπλ πεηζαξρηθέο, θαζώο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 14. Η δηάζεζε λέσλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θνξηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ ζε άιινπο δηθαηνύρνπο, ζε πεξηπηώζεηο παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ δηθαηώκαηνο από ηνπο αξρηθνύο δηθαηνύρνπο. 15. Η θαη εμαίξεζε ρνξήγεζε νξηζηηθώλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θνξηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήησλ ζε εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύλ ζηελ Διιάδα ζεκαληηθέο επελδύζεηο ή ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππάγνληαη ζε αλαπηπμηαθνύο λόκνπο. 16. Ζ έθδνζε απόθαζεο γηα πξνζσξηλή θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο νξηζηηθή εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή θπζηθήο αληθαλόηεηαο ή λνκηθήο αδπλακίαο ηνπ κεηαθνξέα επηβαηώλ ή εκπνξεπκάησλ. 17. Η έθδνζε θαη αλάθιεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ πγξαεξίσλ θαη κηθηώλ πξαηεξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ

5 πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 118/2006 (ΦΔΚ 119 Α), 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α), πιπληεξίσλ, ιηπαληεξίσλ θαη ζηαζκώλ απηνθηλήησλ, θαηά ην άξζξν 23 ηνπ π.δ. 455/1976 (ΦΔΚ 169 Α), θαζώο θαη ε δηελέξγεηα απηνςηώλ γεπέδσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηεο ζέζεο πξνο ίδξπζε ηνπο. 18. Η ηήξεζε Μεηξώνπ αδεηώλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη Μεηξών νδεγώλ Δ.Γ.Υ Η ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε αδεηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ξαδηνζηαζκώλ CB, θαζώο θαη ε ζθξάγηζή ηνπο. 20. Η επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο ησλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ θαη πεηξακαηηθώλ ζηαζκώλ αζπξκάηνπ, εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ θαη ξαδηνζηαζκώλ CB, θαζώο θαη ζρεηηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ. 21. Η ρνξήγεζε αδεηώλ θαηαζθεπήο, θαηνρήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ θαη πεηξακαηηθώλ ζηαζκώλ αζπξκάηνπ θαη εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ, θαζώο θαη ε αλάθιεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ. 22. Η ρνξήγεζε άδεηαο ζε πισηά κέζα, πνπ θηλνύληαη ζε θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο, θαζώο θαη ζε πισηνύο πνηακνύο γηα ηελ άζθεζε ηνπξηζηηθώλ θαη ζπγθνηλσληαθώλ πιόσλ. 23. Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ, ε ζπγθξόηεζε εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ ή εκπνξεπκάησλ ζηνπο απόθνηηνπο ησλ ζρνιώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Μεηαθνξέσλ. 24. Ζ κεηαθνξά πξνζώπσλ ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειώζεηο θ.ιπ., από ηα νηθεία Κ.Σ.Δ.Λ. ή ΡΟΓΑ εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ή ζε όκνξνπο λνκνύο θαη γηα δξνκνιόγηα ρσξίο δηαλπθηέξεπζε ησλ επηβαηώλ, εθόζνλ δηαπηζησζεί αλεπάξθεηα ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ από ηελ πξνβιεπόκελε επηηξνπή θαη ν θαζνξηζκόο ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο επηηξνπήο. 25. Ο θαζνξηζκόο, κεηά από πξόηαζε ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ., ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηδηνθηήηε Δ.Γ.Υ. νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηδηνθηήηε όκνηνπ νρήκαηνο, πνπ αλήθεη ζε άιιε δηνηθεηηθή έδξα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο. 26. Ζ θαζηέξσζε λέαο ππεξαζηηθήο δηαπεξηθεξεηαθήο γξακκήο, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ζπλεθκεηάιιεπζεο απηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ηέξκα ηεο γξακκήο, δερζεί ηε ζπλεθκεηάιιεπζε. 27. Ζ αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο ππεξαζηηθήο δηαπεξηθεξεηαθήο γξακκήο ζην Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηέξκα ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο γξακκήο βξίζθεηαη ζε λνκό άιιεο πεξηθέξεηαο, ε αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ πεξηθεξεηαξρώλ. 28. Ζ αλάζεζε ζηνλ νηθείν δήκν ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο αζηηθήο θαη ελδνπεξηθεξεηαθήο ππεξαζηηθήο γξακκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξόηεηα ησλ πξώησλ 6 κελώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο από ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα, απνδεηθλύεηαη όηη είλαη θαηώηεξε ηνπ 20% θαη ην Κ.Σ.Δ.Λ. αξλεζεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο, εθόζνλ όκσο δελ έρεη αξλεζεί ηελ πξόηαζε γηα θάιπςε ησλ απσιεηώλ εζόδσλ ζην πνζνζηό ηνπ 20%. 29. Ζ δπλαηόηεηα αλάζεζεο ηεο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο λεζηνύ, πνπ δηελεξγείηαη από Κ.Σ.Δ.Λ. λνκνύ ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο ζε δήκν ηνπ λεζηνύ

6 κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ηνπ λνκνύ απηνύ. 30. Η ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ Κ.Σ.Δ.Ο., θαζώο θαη ε αλάθιεζε, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ηεο άδεηαο, αλ δηαπηζησζεί όηη έπαπζαλ λα ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε. 31. Ζ ρνξήγεζε θνηλνηηθήο αδείαο γηα δηεζλή νδηθή κεηαθνξά επηβαηώλ, γηα ινγαξηαζκό άιινπ, κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία, ζην έδαθνο ηεο Κνηλόηεηαο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 684/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Μαξηίνπ 1992, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 11/ Ζ έθδνζε Βηβιηαξίνπ Φύιισλ Πνξείαο γηα δηεζλή έθηαθηα δξνκνιόγηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία κεηαμύ θξαηώλ κειώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 684/92 θαη γηα έθηαθηα δξνκνιόγηα ελδνκεηαθνξώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Kαλ. (EK) αξηζ. 12/ H ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, γηα ίδην ινγαξηαζκό, πνπ εθηεινύληαη κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία κεηαμύ θξαηώλ πνπ είλαη είηε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. είηε θξάηε ηεο ΔΕΔ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 684/ Ζ έθδνζε Βηβιίσλ Φύιισλ Διέγρνπ γηα απειεπζεξσκέλεο έθηαθηεο δηεζλείο κεηαθνξέο επηβαηώλ κε πνύικαλ θαη ιεσθνξεία, πξνβιεπόκελα από ηηο πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ASOR θαη INTERBUS (82/505/ΔΟΚ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1982 θαη 2002/917/ΔΚ ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2002 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ αληίζηνηρα). 35. Η έθδνζε εηδηθώλ αδεηώλ ξπκνύιθεζεο γηα E.I.X. θαη Φ.Ι.Υ. απηνθίλεηα. 36. Η ρνξήγεζε ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ζε εηζαγόκελα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. 37. Η δηελέξγεηα εμεηάζεσλ θαη ε ρνξήγεζε πηπρίνπ ρεηξηζηή αζπξκάηνπ θαη ξαδηνεξαζηηέρλε, θαζώο θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιόγνπ θαη ξαδηνηερλίηε. 38. Η έθδνζε ησλ αδεηώλ δνθηκαζηηθήο θπθινθνξίαο (Γ.Ο.Κ.) Δπηβαηεγώλ Φνξηεγώλ θαη Μνηνζπθιεηώλ. 39. Η ρνξήγεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιώλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νδεγώλ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (.Δ.Κ.Ο.Ο.Μ.Δ.Δ.). Οη αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από ΜΔΡΟ Γ ΝΖΗΩΣΗΚΟΗ ΓΖΜΟΗ Άξζξν 204 (ΣΟΜΔΑ Γ) Αξκνδηόηεηεο λεζησηηθώλ δήκσλ ηνπο δήκνπο ησλ πεξηθεξεηώλ Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ινλίνπ κεηαθέξνληαη, πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 94, νη εμήο αξκνδηόηεηεο ησλ θαηαξγνύκελσλ νηθείσλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ: Γ. Από ηνπο Σνκείο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ: 1. O θαζνξηζκόο ησλ ππεξαζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο Κ.Σ.Δ.Λ. εληόο ηνπ λεζηνύ, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ

7 ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 2. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ ησλ ππνρξεσηηθώλ δξνκνινγίσλ θνηλώλ, ηαρέσλ θαη ππεξηαρέσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ε θαηαλνκή απηώλ αλά 24σξν, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο θνκίζηξνπ ζηα όξηα επζύλεο θάζε Κ.Σ.Δ.Λ.. 3. O θαζνξηζκόο θνκίζηξσλ ππεξαζηηθώλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963/ H αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππεξαζηηθνύ ιεσθνξείνπ από ηνλ θύθιν εξγαζίαο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο. 5. Ζ ζπγθξόηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ επηβνιήο θπξώζεσλ ζε θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ θαη ζε ηδηνθηήηεο ιεσθνξείσλ. 6. Ο θαζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ επηβαηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ κε ή ρσξίο κεηξεηή, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζρεηηθώλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ ηνπ δήκνπ. 7. H αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο λέαο ππεξαζηηθήο γξακκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξόηεηα ησλ πξώησλ 6 κελώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο από ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα, απνδεηθλύεηαη όηη είλαη θαηώηεξε ηνπ 20%, ην Κ.Σ.Δ.Λ. αξλεζεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό δελ έρεη αξλεζεί ηελ πξόηαζε γηα θάιπςε ησλ απσιεηώλ εζόδσλ ζε πνζνζηό 20%. 8. Η έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ αιιαγή έδξαο επηβαηεγώλ νρεκάησλ δεκόζηαο ρξήζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ.3109/2003 (ΦΔΚ 38Α). Οη αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο ζα αζθνύληαη από Μέρξη νη αξκνδηόηεηεο ζα αζθνύληαη από ηηο Πεξηθέξεηεο. Άξζξν 205 (Παξ. 1 θαη 2) Αξκνδηόηεηεο λεζησηηθώλ πεξηθεξεηώλ 1. Οη πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ είλαη αξκόδηεο θαη γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ έγθξηζε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ ελδνπεξηθεξεηαθώλ ζπγθνηλσληώλ. 2. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αζθνύληαη από ηηο πεξηθέξεηεο από ηελ ΜΔΡΟ Δ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Άξζξν 210 (Παξ. 1 θαη ΣΟΜΔΑ Γ) Μεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο Ι. H κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε κεηξνπνιηηηθή ελόηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αζθνύλ πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 186 θαη αξκνδηόηεηεο κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηαξηίδνληαη από ην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην. Οη ιεηηνπξγίεο κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα αθνξνύλ ηνπο ηνκείο πεξηβάιινληνο θαη πνηόηεηαο δσήο, ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αζηηθώλ αλαπιάζεσλ, κεηαθνξώλ θαη ζπγθνηλσληώλ, πνιηηηθήο

8 πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, πνπ ππεξβαίλνπλ ην δηνηθεηηθά όξηα δήκνπ θαη είλαη νη εμήο: Γ. Σνκέαο κεηαθνξώλ θαη ζπγθνηλσληώλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 1. Ζ εθπόλεζε κειεηώλ, πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ. 2. Ζ θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ κεηξνπνιηηηθνύ επηπέδνπ. 3. Ο ζπληνληζκόο ησλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ νε επίπεδν κεηξνπνιηηηθήο απηνδηνίθεζεο θαη παξέρνπλ ζπγθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο. 4. Ζ επί ηόπνπ εθαξκνγή ησλ κειεηώλ, ε ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή κειεηώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ, θαζώο θαη ε θαηάξηηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ κειεηώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ. 5. H εθπόλεζε ή αλάζεζε εθπόλεζεο θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ, θαζώο θαη ν έιεγρνο, από θπθινθνξηαθήο απόςεσο, ησλ κειεηώλ απηώλ. 6. O ζπληνληζκόο θαη ε επνπηεία ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη ζηα όξηα ηεο κεηξνπνιηηηθήο απηνδηνίθεζεο. 7. Η κειέηε ησλ εξγαζηώλ ζήκαλζεο, ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. 8. Η εθηέιεζε ή ε επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζήκαλζεο, ζεκαηνδόηεζεο, σο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. 9. Η ζπγθέληξσζε θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζρεδίσλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 α ηνπ λ.2503/ Οη αξκνδηόηεηεο γηα ηα έξγα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 69/ Ο θαζνξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξσκαηηζκνύ ησλ ΣΑΞΙ. Οη αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από ΜΔΡΟ ΗΑ Μεηαβαηηθέο Σειηθέο Ρπζκίζεηο εηδηθώλ ζεκάησλ Καηαξγεηηθέο δηαηάμεηο Έλαξμε ηζρύνο Άξζξν 282 (Παξ. 1) Γεληθέο Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 1.α. Γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ πεξηέξρνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ζηνπο δήκνπο, αληηζηνίρσο, θαη γηα ηηο νπνίεο νη δηαηάμεηο λόκσλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, πνπ ηηο νξηνζεηνύλ, πξνβιέπνπλ, σο αξκόδηα όξγαλα άζθεζήο ηνπο ην Ννκάξρε, ην Ννκαξρηαθό πκβνύιην θαη ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή, από ηελ έλαξμε άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ αξκνδηνηήησλ, γηα κελ ηηο πεξηθέξεηεο λννύληαη, σο αξκόδηα όξγαλα άζθεζήο ηνπο, ν πεξηθεξεηάξρεο, ην πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιην θαη ε νηθεία νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο πεξηθέξεηαο, γηα δε ηνπο δήκνπο ν δήκαξρνο, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη ε νηθεία επηηξνπή. β. Γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ θξαηηθώλ πεξηθεξεηώλ νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ησλ νπνίσλ ε άζθεζε, από ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηηο δηέπνπλ, νξίδνπλ, σο αξκόδην όξγαλν ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο

9 θξαηηθήο πεξηθέξεηαο, από ηελ έλαξμε αζθήζεσο θαζεθόλησλ ησλ λέσλ αηξεηώλ νξγάλσλ λνείηαη ν πεξηθεξεηάξρεο. Άξζξν 283 (Παξ. 3) Σειηθέο Ρπζκίζεηο 3. Λνηπέο αξκνδηόηεηεο Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, όπσο είραλ νξηζζεί θαη αζθνύληαλ κε δηαηάμεηο ηππηθώλ λόκσλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ απνλεκεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο κε ην άξζξν 186 ηνπ παξόληνο, νύηε έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο δήκνπο αζθνύληαη, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νηθείσλ αηξεηώλ νξγάλσλ από ηελ Πεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ, θαζώο θαη ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο, ε άζθεζε ησλ νπνίσλ πεξηέξρεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Άξζξν 286 Έλαξμε Ηζρύνο Η ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη από εθηόο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θεθάιαηα Α θαη Β ηνπ πξώηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο, ζε ζρέζε κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ, ησλ άξζξσλ 100, 204 παξάγξαθνο Σ, 216, 219, 222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παξάγξαθνο 7, 269 παξάγξαθνο 5, 272, 274, 280 παξάγξαθνη VI θαη VIII, 282 παξάγξαθνη 7, 8, 11 θαη 14, 283 παξάγξαθνη 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 θαη 18, 284 θαη 285, θαζώο θαη ησλ εμνπζηνδνηηθώλ δηαηάμεσλ πξνο έθδνζε θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα πξάμεσλ, πνπ ηζρύνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 4 Ινπλίνπ 2010 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΟΛΟ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΗΑ Ο ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΗΩΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΜΑΡΗΑ ΔΛΗΕΑ ΞΔΝΟΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΜΗΥΑΖΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΛΟΤΚΗΑ ΣΑΡΗΣΑ ΚΑΣΔΛΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΠΑΣΕΔΛΖ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Η Δηεύζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Ειέγρνπ Πεξηβάιινληνο είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο ρσξηζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟ Σατ. Γ/νζη: Περικλέοσς 55 Υολαργός Σ.Κ. 15561 Σηλ.: 213 2002806 Fax: 210 6513840 Υολαργός, 11 / 01 / 2012 Αριθ. Πρωη.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη:

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ. Έτονηαςσπόυη: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Ακύληαην 09-01-2015 Αριθμός Πρφη. : 297 Αριθμός Απόθ. : 15 Θέμα: Οριζμός Ανηιδημάρτφν και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηφν Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Έτονηαςσπόυη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ -1- ΑΣΤΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΙΘ. 2258/2.11.93 (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1266/82)

ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ -1- ΑΣΤΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΙΘ. 2258/2.11.93 (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1266/82) Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ -1- ΑΣΤΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΙΘ. 2258/2.11.93 (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1266/82) Θέκα: Καζνξηζκόο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ ππό ηε κνξθή Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ), Μαξνύζη, 06-05-2010 ΑΠ. 564/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο Σπζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ».

ΑΠΟΦΑΗ. «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ». Μαρούζη, 21-6-2011 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 608/13 ΑΠΟΦΑΗ «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ». Η Δζληθή Δπηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα