ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου Ἀπόσοδις τῆςὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου Ἀπόσοδις τῆςὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου."

Transcript

1 ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου Ἀπόσοδις τῆςὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ( τὸ ὡς ἄνω ) Στίχ.β Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ. γ Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( τὸ ὡς ἄνω )

2 2 ΗΧΟΣ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ου λι θου σφρα γι σθεν τος υ πο των Ι ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λασ σον των το α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε όξα Πατρί... Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς Ἦχος Πα Κων/νου Πρίγγου αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

3 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 3 Παρ θε ε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και την α να α στα σιν Καὶ νῦν..., τὸ αὐτὸ π. Κ. Παπαγιάννη αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε Παρ θε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ

4 4 ΗΧΟΣ Α φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και την α να στα σι ι ιν ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ Ἦχος Κε Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν ον τα Δ φον σου Σω τηρ στρα τι ω ται τη ρουν τες νε κροι τη α στρα πη του ο φθεν τος Αγ γε λου ε γε νον το κη ρυ υτ τον τος Γυ ναι ξι την α να α στα σιν Σε δο ξα α ζο μεν τον της φθο ρας κα θαι ρε την σοι προ σπι ι πτο μεν τω α να σταν

5 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 5 τι εκ τα φου και μο νω Θε ω η μων όξα Πατρὶ... ταυ ρω Δ προ ση λω θεις ε κου σι ως οι κτιρ μον εν μνη μα τι τε θεις ως θνη τος ζω ο δο τα το κρα τος συ νε ε τρι ψας δυ να τε τω θα να α τω σου σε γαρ ε ε φρι ξαν οι πυ λω ροι οι του Α δου συ συν η η γει ρας τους απ αι ω νος θα νον τας ως μο νος φι λαν θρω πος Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς ἦχος ὁ αὐτὸς Αὐτόμελον π. Κ. Παπαγιάννη ο ρος αγ γε λι κος εκ πλητ τε σθω το θαυ μα βρο τοι δε ταις φω ναις α να κρα ξω

6 6 ΗΧΟΣ Α μεν υ μνον ο ρων τε ες την α α φα τον του Θε ου συ υγ κα τα α βα σιν ον γαρ τρε ε μου σι των ου ρα νων αι δυ να μεις γη ρα λε ε αι νυν εν αγ κα λι ζον ται χει ρες τον μο νον φι λαν θρω πον Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν Ἦχος Πα υ ναι κες προς το μνη μα πα ρε γε νον το ορ θρι αι και αγ γε λι κην ο πτα σι αν θε α σα α με ναι ε τρε μον ο τα φος ε ξη στρα πτε ζω ην το θα αυ μα κα τε πλητ τεν αυ τας δι α του το α πελ θου σαι τοις μα θη ταις ε κη ρυτ τον την ε γερ σιν τον Α

7 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 7 δην ε σκυ λευ σε Χρι στος ως μο νος κρα ται ος και δυ να τος και φθα ρεν τας συ νη γει ρε παν τας τον της κα τα κρι σε ως φο βον λυ σας δυ να α μει Σταυ ρου όξα Πατρὶ... ν τω Σταυ ρω προ ση λω θεις η ζω η των α παν των και εν νε κροις λο γι σθεις ο α θα να τος Κυ ρι ε α νε στης τρι η με ρος Σω τηρ και η γει ρας Α δαμ εκ της φθο ρας δι α του το αι υ να μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο τα δο ξα τοις σοις πα θη μα σι Χρι στε δο ο ξα τη Α να στα σει σου δο ξα τη συ γκα τα βα σει σου μο νε φι

8 8 ΗΧΟΣ Α λα αν θρω ω πε Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς Ἦχος Κε Τὸν τάφον σου Σωτὴρ π. Κ. Παπαγιάννη ων συν τω Πα τρι ε πι θρο νου α γι ου ελ θων ε πι της γης εκ Παρ θε νου ε τε χθη και βρε φος ε γε ε νε το χρο νοις ων α πε ρι ι γρα πτος ον δε ξα α με νος ο Συ με ων εν αγ κα λαις χαι ρων ε λε γε νυν α πο λυ εις Οι κτιρ μον ευ φρα νας τον δου λον σου

9 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 9 ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα) Ἦχος Κε Χρύσ. Θεοδοσόπουλου Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ων Αγ γε λων ο δη μος κα τε πλα γη ο ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθε εν τα του θα να του δε Σω τερ την ι σχυν κα θε λο ον τα και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα και εξ Α δου πα αν τας ε λευ θε ρω σαν τα Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ σιν ω Μα θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα α πτω ων εν

10 10 ΗΧΟΣ Α τω τα φω Αγ γε λος προ σε φθεγ γε το ταις Μυ ρο φο ροις Ι δε τε υ μεις τον τα α φον και η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε ε στη του μνη μα τος Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι και ω μα τα σου ι αν πρω ι Μυ ρο φο ροι ε δρα μον προς το μνη μα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη νου ο και ρος πε παυ ται μη κλαι ε τε την Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

11 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ11 και ω μα τα σου υ ρο φο ροι γυ ναι κες με τα μυ ρων ελ θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε νη χου ουν το Αγ γε ε λου τρα νως προς αυ τα ας φθεγ γο με ε νου Τι με τα νε κρων τον ζω ων τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε ε στη του μνη μα τος Δο ξα πα τρι ι και Υι ω και α γι ω πνευ μα τι ρο σκυ νου μεν Πα τε ρα και τον του του Υι ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι αν Τρι α δα εν μι α τη ου σι ι α συν

12 12 ΗΧΟΣ Α τοις Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α γι ος Α γι ος Α γι ος ει Κυ ρι ε Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νωνω α μην ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω σω Παρ θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο νην δε τη Ευ α αν τι λυ πης πα ρε ε σχες ρευ σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α ο ο ξα σοι ο Θε ος (δὶς) Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

13 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ13 λου ι α ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ος Ἡ Ὑπακοή Ἡ τοῦ Ληστοῦ μετάνοια, τὸν παράδεισον ἐσύλησεν, ὁ δὲ θρῆνος τῶν Μυροφόρων τὴν χαρὰν ἐμήνυσεν ὁτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ Ἦχος Πα Ἀντίφωνον Α' ν τω θλι βε σθαι με ει σα κου σον μου των ο δυ νω ων Κυ ρι ε σοι κρα ζω οις ε ρη μι κοις α παυ στος ο θει ος πο θος εγ γι νε ται κο σμου ου σι του μα ται αι ου εκ το ος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι

14 14 ΗΧΟΣ Α αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι τι μη και δο ξα ωσ περ Πα τρι πρε πει α μα και Υι ω δι α του το α σω μεν τη τρι α δι μο νο κρα το ρι α Ἀντίφωνον Β' ις τα ο ρη των σων υ ψω σας με νο μων α ρε ταις εκ λαμ πρυ νον ο Θε ος ι να υ μνω σε ε ξι α σου χει ρι λα βων συ Λο γε φυ λα ξον με φρου ρη σον μη πυρ με φλε ε ξη της α μαρ τι ας

15 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ15 ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι πα σα η κτι σις και νουρ γει ται πα λιν δρο μου σα εις το πρω ω τον ι σο σθε νε ες γαρ ε στι Πα τρι και Λο γω Ἀντίφωνον Γ' πι τοις ει ρη κο σι μοι ο δευ σω μεν εις τας αυ λα ας του Κυ ρι ι ου ευ φραν θη μου το πνευ μα συγ χαι ρει η καρ δι α πι οι κον α βιδ φο βος με γας ε κει

16 16 ΗΧΟΣ Α γαρ θρο νων εκ τε θεν των κρι θη η σον ται α πα σαι αι φυ λαι της γης και γλω σσαι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην γι ω Πνευ μα τι τι μην προ σκυ νη σιν δο ξαν και κρα τος ως Πα τρι τε α ξι ον και τω Υι ω ω δει προ σφε ρειν μο νας γαρ ε στιν η Τρι ας τη φυ υ σει αλλ ου προ σω ποις Τὸ Προκείμενον υν α να στη σο μαι λε γει Κυ ρι ος θη

17 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ17 σο μαι εν σω τη ρι ω πα ρη σι α σο μαι εν αυ τω (δὶς) Στίχος Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῆ, κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως. Τὸ τρίτον υν α να στη σο μαι λε γει Κυ ρι ος θη σο μαι εν σω τη ρι ω παρ ρη σι α α σο μαι εν αυ τω ω ω ω Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ ρι ον (δὶς) Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ. Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ υ ρι ο ο ον

18 18 ΗΧΟΣ Α Ἐωθινὸν Εὐαγγέλιον Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. εῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. Ὁ Ν ψαλμὸς Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Δι λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα

19 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ19 θα ρι σον με τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α παν το ος οι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι σε δου γαρ εν α νο μι αις συν ε λη φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η μη τηρ μου δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα

20 20 ΗΧΟΣ Α α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν θη σο μαι κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με ε να πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο

21 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ21 Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε λης απ ε μου πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνευ μα τι η γε μο νι κω στη ρι ξον με ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η

22 22 ΗΧΟΣ Α γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη η σεις υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ

23 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ23 ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο σχους και ε λε η σον με ο Θε ος ἕτερος Ν ψαλμὸς Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Νη λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ο ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μω ων σου ε ξα λει ψον το α νο μη μα μου πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο μι

24 24 ΗΧΟΣ Α ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα ρι σον με ο ο τι την α νο μι αν μου ε γω γι νω ω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου ε στι δι α παν τος οι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι σε δου ου ου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη η φθη και εν α μαρ τι ι αις ε κισ ση σε με η μη τηρ μου

25 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ25 δου ου ου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σον ε δη λω σας μοι αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο μαι πλυ νει ει εις με και υ περ χι ο να λευ καν θη σο μαι κ ου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α τε τα πει νω με να πο ο ο στρε ψον το προ σω πο ον σου α πο των α μαρ τι ω ων μου και πα α α σας τας α νο μι ας μου ε ξα λει ψον

26 26 ΗΧΟΣ Α αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι οι ο Θε ος και πνε ε ευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις μου η α πο ρι ι ψης με α πο του προ σω που σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε λης α πε μου πο ο ο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και Πνε ε ευ μα τι η γε μο νι κω στη η ρι ξον με ι δα α α ξω α νο μουςτας ο δου ους σου και α σε βεις ε πι σε ε ε πι στρε ψου σι

27 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ27 υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου υ ρι ε τα χει λη μου α νοι οι ξεις και το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου τι ει η θε λη σας θυ σι ι αν ε δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ε ευ δο κη σεις υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει νω με ε νην ο Θε ο ος ουκ ε ξου δε νω σει γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α

28 28 ΗΧΟΣ Α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα ο τε α νοι οι σου ου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου μο ο σχους και ε λε η σον με ο Θε ος Ι ΙΟΜΕΛΑ ΤΡΙΩ ΙΟΥ Γεωρ. Πρωγάκη Ἦχος Νη Τῆς μετανοίας... Δο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω Πνε ε ε ε ευ μα α α α τι ης με τα νοι α α ας α α α α νοι οι

29 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ29 ξον μοι οι πυ υ λας Ζω ο ο ο δο ο ο ο τα ορ θρι ι ζει ει γαρ το πνε ευ μα α μου προς να ον τον α γι ι ο ο ον σου να ον φε ρον του σω μα τος ο ο ο λο ον ε σπι λω με ε ε ε νον αλλ ως οι κτιρ μω ων κα α α α α α θα ρον ευ σπλα αγ χνω ω σου ου ε λε ε ε ε ει Τῆς σωτηρίας... Και νυν και α α ει και εις τους αι ω ω νας των αι ω ω ω ω ω νω ων α α α μην ης σω τη ρι α α ας ε ε ε ευ θυ υ νον μοι οι τρι ι βους Θε ο ο ο

30 30 ΗΧΟΣ Α το ο ο ο κε αι σχραι αις γα αρ κατ ερ ρυ υ πω ω σα την ψυ χην α μα αρ τι ι ι αις ως ρα θυ μως τον βι ον μου ο ο ο ο λο ον εκ δα πα νη η η η σας ταις σαις πρε σβει ει αι αις ρυ υ υ υ υ υ σαι με πα α α α σης α α κα θα α αρ σι ι ι ι ας Τὰ πλήθη... Ἦχος Πα Ε λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο ο μη μα α α α μου

31 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ31 α πλη η η η η η η η η θη των πε πρα αγ με νω ων μοι οι δει ει νων εν νο ω ω ων ο ο τα α α λας τρε ε ε ε ε μω ω την φο βε ραν η με ε ρα α αν της κρι ι σε ε ε ε ως αλ λα θαρ ρων εις το ε λε ος της ευ σπλαγ χνι α ας Σου ως ο ο α α α βι ι ιδ βο ω ω ω Σοι Ε λε η η σον με ε ο ο ο Θε ε ος κα τα το με γα Σου ε λε ο ο ο ο ος

32 32 Ἕτερα Ἰδιόμελα Τριωδίου Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος ΗΧΟΣ Α Νη Τῆς μετανοίας... Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ι ι ω Πνε ε ε ε ε ευ μα α α α τι ης με τα νοι οι α α ας α α νοι οι ξο ον μοι οι οι πυ υ υ λας Ζω ω ο ο ο δο ο ο ο τα ορ θρι ζει ει γαρ το ο πνε ευ μα α α μου προς να ον το ον α α α γι ι ο ο ον σου να ον φε ρον του σω μα τος ο ο ο ο ο ο λο ο ον ε σπι ι λω ω ω με ε ε

33 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ33 ε νον αλλ ως οι κτι ιρ μω ων κα α α θα α α α ρον ε ε ε ε ευ σπλα α α ευ σπλα αγ χνω ω ω σου ε ε ε λε ε ε ε ει Τῆς σωτηρίας... Και νυν και α ει και εις τους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω ω ω ω νων α α α μην ης σω τη ρι ι α α ας ε ε ευ θυ υ νο ον μοι οι οι τρι ι ι βους Θε ε ο ο ο το ο ο ο κε αι σχραις γα αρ κα τε ε ε ρυ υ πω ω σα την ψυ χη η ην α α α μα αρ τι ι ι αις

34 34 ΗΧΟΣ Α ως ρα θυ μως τον βι ον μου ο ο ο ο ο ο λο ο ον ε εκ δα α πα α α νη η η η η η σας ταις σαις πρε σβει ει αι αις ρυ υ υ υ υ σαι αι με πα α α α α σης α α κα α α θα α αρ σι ι ι ι ι ας Τὰ πλήθη... λε η σον με ο Θε ος κα τα το με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο ο μη η η μα α α α μου α πλη η η η η η θη τω πε πραγ με

35 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ35 ε νω ων μοι οι οι δει νων εν νο ω ω ω ων ο ο ο τα α α α λα ας τρε ε ε ε ε ε μω ω την φο βε ραν η με ε ε ρα α αν της κρι ι ι ι ι σε ε ε ε ως αλ λα θαρ ρων εις το ε λε ος της ε ευ σπλα α αγ χνι ι ι α ας σου ου ως ο ο ο α αυ ι ιδ βο ο ο ω ω ω ω σοι οι ε λε η η σο ον με ε ο ο Θε ε ος κα τα το με ε ε γα α α α σου ε λε ο ο ο ο ος

36 36 ΗΧΟΣ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος Δι Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον (τρὶς) Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον Ἀναστάσιμος Ἦχος Πα ᾨδὴ Α' ὁεἱρμὸς ου η τρο παι ου χος δε ξι α θε ο πρε πως εν ι σχυ ι δε δο ξα σται αυ τη γαρ α θα να τε ως παν σθε νης υ πε ναν τι ους ε θραυ σε τοις Ι σρα η λι ταις ο δον βυ θου και

37 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ37 νουρ γη η σα α σα Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε χερ σιν α χραν τοις εκ χο ος θε ουρ γι κως κατ αρ χας δι α πλα σας με χει ρας δι ε πε τα σας εν τω Σταυ ρω εκ γης α να κα λου με νος το φθα ρεν μου σω μα ο εκ Πα θε νου προ σει ει λη η φας Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε ε κρω σιν υ πε στη δι ε με και την ψυ χην τω θα να τω προ δι δω σιν ο εμ πνευ

38 38 ΗΧΟΣ Α σει θει α ψυ χην μοι εν θεις και λυ σας αι ω νι ι ων δε σμων και συ να να στη σας τη αφ θαρ σι α ε δο ο ξα α σε Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας αι ρε η της χα ρι τος πη γη χαι ρε η κλι μαξ και πυ λη ου ρα νι ος χαι ρε η λυ χνι α και στα μνος χρυ ση και ο ρος α λα το μη τον η τον Ζω ο δο την Χρι στον τω κο σμω κυ η η σα α σα

39 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ39 ὁ Κανὼν τοῦ Τριωδίου ᾨδὴ Α Ἦχος Βου Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας π.κ.παπαγιάννη Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι α ρα βο λαις εμ βι βα ζων παν τας Χρι στος προς βι ου δι ορ θω σιν τον Τε λω νην α νυ ψοι εκ της τα πει νω σε ως δει κνυ υ υς Φα ρι σαι ον τη ε παρ σει τα πει νου με ε νο ον Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι κ τα πει νω σε ως γε ε ρας υ ψο ποι ον εκ δε της ε παρ σε ως πτω μα βλε πων χα λε πον του Τε λω νου ζη λου

40 40 ΗΧΟΣ Α τα κα λα και την φα ρι σα ι κην κα κι αν μι ση η σο ον Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι ς ο Τε λω νης στε να α ζω και ο δυρ μοις α σι γη τοις Κυ ρι ε νυν προσ ερ χο μαι τη ση ε ευ σπλαγ χνι α οι κτει ρον κα με τα πει νω σει την ζω ην νυν δι εξ α γο ον τα α Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας νω μην βου λην προ σδο κι αν σω μα ψυ χην και το πνευ μα ε σποι να α να τι θη μι

41 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ41 προς σε δυ σχε ρων εχ θρων και πει ρα σμων και μελ λου σης α πει λης ρυ σαι και σω σο ον με ε ὁ Κανὼν τῆς Ὑπαπαντῆς ᾨδὴ α'. Ἦχος Γα Χέρσον ἀβυσσοτόκον π.κ.παπαγιάννη Δο ξα σοι ο Θε ο ος η μω ων δο ξα α σοι α να τω σαν υ υ δωρ νε φε λαι η λι ος εν νε φε ε λη γαρ κου ου φη ε πο χου με νος ε πε στη α κη ρα τοις ω λε ναις Χρι στος εν τω να ω ως βρε ε φος δι ο πι στοι βο η σω ω μεν α σω μεν τω Κυ ρι ι ι ω εν δο ξως γαρ δε δο ο ξα α σται (δὶς)

42 42 ΗΧΟΣ Α Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι σχυ σα τε χει ρες Συ με ων τω γη ρα α νει με ε ναι και κνη μαι πα ρει με ναι δε Πρε σβυ του αυ θυ βο λως κι νει σθε Χρι στου προς υ παν την χο ρει ει αν συν α σω μα τοις στη σαν τες α σω μεν τω Κυ ρι ι ι ω εν δο ξως γαρ δε δο ο ξα α σται Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι αι ω νων α μην υ νε σει τα θεν τες ου ρα νοι ευ φραν θη τε α γαλ λου δε η γη υ περ θε ων γαρ εκ κολ πων

43 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ43 ο τε χνι ι της φοι οι τη σας Χρι στος υ πο Μη τρος Παρ θε νου Θε ω Πα τρι προ σα γε ε ται νη πι ος ο προ πα α αν των εν δο ξως γαρ δε δο ο ξα α σται Ἀναστάσιμος Ἦχος Πα ᾨδὴ Γ' ὁεἱρμός μο νος ει δως της των βρο των ου σι ας την α σθε νει αν και συμ πα θως αυ την μορ φω σα με νος πε ρι ζω σον με εξ υ ψους δυ να μιν του βο αν σοι Α γι ος ο να ος ο εμ ψυ χος της α χραν του σου δο ξης φι λα αν θρω ω πε

44 44 ΗΧΟΣ Α Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε ε ος μου υ παρ χων Α γα θε πε σον τα κατ ω κτει ρη σας και κα τα βη ναι προς με ηυ δο κη σας α νυ ψω σας με δι α σταυ ρω σε ως του βο αν σοι Α γι ος ο της δο ξης Κυ ρι ος ο α νει κα στος εν α γα θο ο τη η τι Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε ω η εν υ πο στα τος Χρι στε υ παρ χων και φθα ρεν τα με ως συμ πα θης Θε ο ος εν

45 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ45 δυ σα με νος εις χουν θα να του κα τα βας ε σπο τα το θνη τον δι ερ ρη ξας και νε κρους τρι η με ρος α να στας α φθαρ σι αν ημ φι ι α σας Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας ε ον συλ λα βου σα εν γα στρι Παρ θε νε δι α Πνευ μα τος του Πα να γι ου ε ε μει νας α φλε κτος ε πει σε βα τος τω νο μο θε ε τη Μω ση φλε γο με νη α καυ στα σα φως προ ε μη νυ σε την το πυρ δε ξα με νην το α α στε ε κτον

46 46 ΗΧΟΣ Α ὁ Κανὼν τοῦ Τριωδίου ᾨδὴ Γ' Ἦχος Βου Οὐκ ἔστιν ἅγιος π.κ.παπαγιάννη Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι πο κο πρι ας και πα θων τα πει νος α νυ ψου ται α ρε των α πο υ ψους κα τα πι πτει δε δει νως υ ψη λο καρ δι ος πας ου τον τρο πον της κα κι ας φυ γω ω με εν Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι ε νο δο ξι α εκ κε νοι πλου τον δι και ο συ νης των πα θων δε σκορ πι ζει η τα πει νω σις πλη θυν ην μι μου με νους η μας της με ρι δος δει ξον του Τε λω ω νου

47 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ47 Σω τη ηρ Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι ρος ζη λον ελ θω μεν πι στοι κα τορ θουν τες το πρα ον τα πει νω σει συ ζων τες εκ καρ δι ας στε ναγ μω κλαυθ μω τε και προ σευ χη ο πως σχω ω μεν εκ Θε ου συγ χω ω ρη η σι ιν Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας ν σοι τη μο νη προ σφυ γη πε ποι θως μη εκ πε σω της κα λης προ οσ δο κι ας αλ λα τυ χοι μι της σης ε πι κου ρι ας Αγ νη

48 48 ΗΧΟΣ Α πα σης βλα βης δυσχε ρων ρυ ο με ε νο ος ὁ Κανὼν τῆς Ὑπαπαντῆς ᾨδὴ γ Ἦχος Γα π.κ.παπαγιάννη Τὸ στερέωμα, τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων Δο ξα σοι ο Θε ο ος η μω ων δο ξα α σοι πρω το ο το κος εκ του Πα τρος προ ο αι ω ω ω νων πρω το το κος νη πι ος Κο ρης α φθο ο ρου τω Α δαμ χει ρας προ τει ει νων ε πε ε φα α νε (δὶς) Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι η πι ο ο φρο να τον γε γο νο τα α α πα α α τη πρω το πλα στον εμ πα

49 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ49 λιν ε πα νορ θω ω σων Θε ο ος Λο γος νη πι α α σας ε πε ε φα α νε Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι αι ω νων α μην ης α πο ο γο νον πα λιν δρο μη σα α σαν τα α αυ την Θε ο τη τος συμ μορ φον φυ σιν ο Πλα α στης ως α τρε πτως νη πι α α σας α νε δει ξε ε ε εν

50 50 ΗΧΟΣ Α Κοντάκιον Ἀναστάσιμον Ἦχος α Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, έσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει κράζουσα Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν. ὉΟἶκος Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυμνήσωμεν, ὡς Θεὸν παντοδύναμον, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψαντα, καὶ τοὺς ἀπ αἰῶνος ἐκ τάφου ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα καθὼς ηὐδόκησε, πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας καὶ Ἀποστόλοις χαρὰν μηνύων, ὡς μόνος ζωοδότης. Ὅθεν πίστει αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς σύμβολα νίκης εὐαγγελίζονται, καὶ ᾅδης στενάζει, καὶ θάνατος ὀδύρεται, καὶ κόσμος ἀγάλλεται, καὶ πάντες συγχαίρουσι Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν. ΜΕΣΩ ΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ἦχος Δι Ταχὺ προκατάλαβε π.κ.παπαγιάννη α πει νω σις υ ψω σε κα τη σχυμ με νον κα κοις Τε λω νην στυ γνα σαν τα και το Ι λα σθη τι τω Κτι στη βο η σαν τα ε

51 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ51 παρ σις δε κα θει λεν α πο δι και ο συ νης δει λαι ον Φα ρι σαι ον με γα λορ ρη μο νουν τα ζη λω σω μεν δι ο τα κα λα κα κων α πε χο με νοι όξα Πατρί... α πει νω σις υ ψω σε πα λαι Τε λω νην κλαυθ μω βο η σαν τα Ι λασ θη τι και ε δι και ω σεν Αυ τον μι μη σω με θα α παν τες οι εις βα θος των κα κων εμ πε σον τες κρα ξω μεν τω Σω τη ρι α πο βα θους καρ δι ας η μαρ το μεν ι λα σθη τι μο νε φι λαν θρω πε

52 52 ΗΧΟΣ Α Καὶ νῦν..., τῆς Ἑορτῆς Ἦχος Δι Κατέπλαγη Ἰωσὴφ π.κ.παπαγιάννη ν τω ο ρει τω ω Σι να πα λαι κα τει δε Μω υ σης τα ο πι σθι α α Θε ου και α μυ δρως θει ας φω νης κα τη ξι ω θη εν γνο φω τε και αι θυ ε ε ελ λη νυν δε Συ με ων τον σαρ κω θε εν τα Θε ον α τρε πτως δι η μας ε νη γκα λι ι σα α το και γε γη θως η πει γε το των τη η η δε προς την ζω ην τη ην αι ω νι ι ον δι ο ο ε βο ο ο α νυν α πο λυ εις τον δου λο ον σου ε ε σπο τα α α

53 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ53 Κοντάκιον Τριωδίου Ἦχος δ' Ἐπεφάνης σήμερον Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε. Ἕτερον Ἦχος γ' Ἡ Παρθένος σήμερον Στεναγμοὺς προσοίσωμεν, τελωνικοὺς τῷ Κυρίῳ, καὶ αὐτῷ προσπέσωμεν, ἁμαρτωλοὶ ὡς εσπότῃ θέλει γὰρ τὴν σωτηρίαν πάντων ἀνθρώπων, ἄφεσιν παρέχει πᾶσι μετανοοῦσι δι' ἡμᾶς γὰρ ἐσαρκώθη Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος. ὉΟἶκος Ἑαυτοὺς ἀδελφοὶ ἅπαντες ταπεινώσωμεν, στεναγμοῖς καὶ ὀδυρμοῖς τύψωμεν τὴν συνείδησιν, ἵναἐντῇκρίσειτότετῇ αἰωνίᾳ, ἐκεῖ ὀφθῶμεν πιστοὶ ἀνεύθυνοι, τυχόντες ἀφέσεως ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὄντως ἡ ἄνεσις, ἣν ἰδεῖν ἡμᾶς νῦν ἱκετεύσωμεν, ἐκεῖ ὀδύνη ἀπέδρα λύπη καὶ οἱ ἐκ βάθους στεναγμοί, ἐν τῇ Ἐδὲμ τῇ θαυμαστῇ, ἧς ὁ Χριστός δημιουργός, Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ Τῇ Θ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Κίλικος. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Σικελίας, Φιλαγρίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίου. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πέτρος ὁ αμασκηνὸς ξίφει τελειοῦται.

54 54 ΗΧΟΣ Α Ὑπόμνημα Τριωδίου Τῇ αὐτῇ ἡμέρα τῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ παραβολῆς μνείαν ποιούμεθα. Στίχοι Φαρισαΐζων, Ἱεροῦ μακρὰν γίνου, Χριστὸς γὰρ ἔνδον, ᾧ ταπεινὸς δεκτέον. Ἕτεροι εἰς τὸ τριῴδιον Ὁ δημιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω, ΤρισάγιονμὲνὕμνονἐκτῶνἈγγέλων, Τριῴδιον δὲ καὶ παρ' ἀνθρώπων δέχου. Ταῖς τῶν Ἁγίων πάντων, μεγαλουργῶν σου πρεσβείαις, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Γα ᾨδὴ Α ερ σον α βυσ σο το κον πε δον η λι ο ο ος ε πε πο λευ σε πο τε ω σει τει χος γαρ ε πα γη ε κα τε ε ρω θεν υ υ δωρ λα ω πε ζο πον το πο ρουν τι και θε α ρε στω ως με ελ

55 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ55 πο ον τι α σω μεν τω Κυ ρι ι ι ω εν δο ξως γαρ δε δο ο ξα α σται ᾨδὴ Γ ο στε ρε ω μα των ε πι σοι πε ε ποι θο ο ο ο τω ων στε ρε ω σον Κυ ρι ε την Εκ κλη σι ι αν ην ε κτη σω Α χορὸς τω τι μι ι ω σου αι αι μα α τι ᾨδὴ κα α λυ ψεν ου ρα νους η α ρε τη η σου Χρι στε της κι βω του γαρ προ ελ θων του α γι α σμα το ος σου της α φθο ο ρου Μη τρος εν τω να ω της δο ξης σου ω φθης ως βρε ε φο ος αγ κα λο φο ρου ου με

56 56 ΗΧΟΣ Α ε νος και ε πλη ρω ω θη τα πα αν τα της σης αι νε ε σε ε ως ᾨδὴ Ε ς ει δεν Η σα ι ας συμ βο λι κως εν θρο νω ε πηρ με ε νω θε ον υπ Αγ γε λων δο ο ο ξης δο ρυ φο ρου ου με ε νον ω τα α α λας ε βο ο ο α ε γω προ γαρ ει ει δο ο ον σω μα του με νον Θε ον φω τος α νε σπε ε ρου και ει ρη η νης δε σπο ο ζο ον τα ᾨδὴ ΣΤ βο η σε ε ε ε ε σοι ι δων ο πρε ε ε ε ε σβυς τοις ο φθαλ μοι οις το σω

57 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ57 τη η ρι ο ον ο λα οις ε πε στη εκ Θε ου Χρι στε συ υ Θε ος μου ᾨδὴ Ζ ε τον εν πυ ρι δρο σι σαν τα παι αι δας θε ο λο ο γη η σα αν τας και Παρ θε νω α κη ρα τω ε νοι κη σαν τα Θε ο ον Λο ο γον υ μνου ου μεν ευ σε βως με ε ε λω δου ου ου ου ουν τες ευ λο γη το ος ο Θε ος ο των Πα τε ε ρων η μων ᾨδὴ Η Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου ου μεν τον Κυ υ ρι ι ον στε ε κτω πυ ρι ι ε νω θεν τες οι θε

58 58 ΗΧΟΣ Α ο σε βει α προ ε στω τες νε α νι ι αι τη φλο γι ι δε μη η η λω βη θεν τες θει ον υ μνο ον ε ε με ελ πον ευ λο γει τε παν τα α τα ε ερ γα Κυ ρι ι ου τον Κυ ρι ο ο ο ον Ἀντὶ τοῦ «Τὴν Τιμιωτέραν» ψάλλονται τὰ Μεγαλυνάρια τῆς Ἑορτῆς Ἦχος Γα π.κ.παπαγιάννη Α κα τα λη πτον ε στι ι ι το ο τε λου ου με νο ον εν σοι και αγ γε λοις και βρο τοι οι οις Μη η τρο πα αρ θε νε ε α γνη Αγ κα λι ζε ται χερ σι ιν ο Πρε σβυ υ

59 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ59 της Συ υ με ων τον του νο μου ποι η τη ην και ε σπο την του ου παν τος Βου λη θεις ο Πλα στουρ γο ος ι ι να σω ω ση το ον Α δαμ μη τραν ω κη σε την ση ην της Παρ θε ε νου και αι Α γνης Âε νος α παν των βρο τω ων μα κα ρι ι ζει σε ε Α γνη και δο ξα ζει σε πι στω ως ως Μη τε ρα του ου Θε ου Δευ τε ι δε τε Χρι στο ον το ον ε σπο ο την του ου παν τος ον βα στα ζει Συ με ω ων ση με ρον εν τω ω να ω

60 60 ΗΧΟΣ Α Ε πι βλε πεις προς την γη η ην και ποι ει εις τρε μειειν αυ την και πω ως γε ρων κε κμη κω ως σε κα τε χει εν χερ σι Ζη σας ε τη Συ με ω ων ε ως ει δε τον Χρι στον και ε βο α προς αυ το ον νυν α πο ο λυ σι ιν ζη τω Η λα βις η μυ στι κη η η η τον αν θρα κα α Χρι στον συλ λα βου σα εν γα στρι ι συ υ πα αρ χεις Μα α ρι αμ Æε λων ε εν ην θρω πη σας ο προ α ναρ χος Θε ος και να ω προ σφε ρε σαι τεσ σα

61 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ61 ρα κον θη με ρος Κα τελ θοντ εξ ου ρα νου ου τον ε σπο ο την του ου παν τος υ πε δε ξα το αυ το ον Συ με ω ων ο ι ι ε ρευς Éαμ πρυ νον μου την ψυ χη ην και το φως το αι σθη τον ο πως ι δω κα θα ρως κα αι κη ρυ υ ξω σε Χρι ι στον ν νο ο μω σκι α και γραμ μα τι τυ υ πον κα τι ι δω μεν οι πι στοι παν αρ σεν το την μη τραν δι α νοι οι οι γο ον α γι ον Θε ω δι ο πρω το ο το κον Λο γον Πα τρος α να αρ

62 62 ΗΧΟΣ Α χου Υι ον πρω το το κου με νον Μη τρι α πει ρα α αν δρω με γα λυ υ νο ο μεν Μη τρο παρ θε νε ε α γνη η τι προ σφε ρεις τω να ω νε ον βρε φος α πο δου ουσ εν αγ κα α λαις Συ υ με ων ν νο ο μω σκι α και γραμ μα τι τυ υ πον κα τι ι δω μεν οι πι στοι παν αρ σεν το την μη τραν δι α νοι οι οι γο ον α γι ον Θε ω δι ο πρω το ο το κον Λο γον Πα τρος α να αρ χου Υι ον πρω το το κου με νον Μη τρι α πει ρα α αν δρω με γα λυ υ νο ο μεν

63 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ63 Νυν α πο λυ σιν ζη τω α πο σου του Πλα στουρ γου ο τι ει δον σε Χρι στε ε το ο σω τη η ρι ο ον μου φως οις πρι ιν νε ο γνων τρυ γο νων ζευ γος δυ ας τε η ην νε οσ σων ανθ ων ο θει ος πρε σβυς και σω φρον Α αν να προ φη η τις τω εκ Παρ θε ε νου τεχ θεν τι και οι ω γο ο νω Πα τρος εν τω να ω προσ ι ο ο ον τι λει τουρ γουν τες ε με γα α λυ υ νον Ον οι α νω λει τουρ γοι οι τρο μω λι ι τα νευ ου σι κα τω νυν ο Συ με ω ων αγ κα λι ζε ται αι χερ σι

64 64 ΗΧΟΣ Α οις πρι ιν νε ο γνων τρυ γο νων ζευ γος δυ ας τε η ην νε οσ σων ανθ ων ο θει ος πρε σβυς και σω φρον Α αν να προ φη η τις τω εκ Παρ θε ε νου τεχ θεν τι και οι ω γο ο νω Πα τρος εν τω να ω προσ ι ο ο ον τι λει τουρ γουν τες ε με γα α λυ υ νον Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Η τη φυ σει μεν Μο να α ας τοι οις προ σω ποις δε ε Τρι ας φυ λατ τε ε τους δου ου λους σου τους πι στευ ον τα ας εις σε πε δω κας μοι ε βο α Συ με ων του

65 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ65 σω τη ρι ου σου Χρι στε ε α γα αλ λι α α σιν α πο λα βε ε σου τον λα τριν τον τη σκι α α κεκ μη κο ο τα νε ε ον της χα ρι τος ι ε ρο κη ρυ κα μυ υ υ στην εν αι νε σει με γα λυ υ νο ον τα Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην Æε ο το κε η η ελ πι ι ις παν των τω ων Χρι στι ι α νων σκε πε φρου ου ρει φυ υ λατ τε τους ελ πι ζον τα ας εις σε ε ρο πρε πως αν θω μο λο γει το Αν να υ πο φη τευ ου ου σα η σω φρων και ο

66 66 ΗΧΟΣ Α σι α και πρε σβυ ρα τω ω ε σπο τη εν τω Να ω ω δι αρ ρη η δην την Θε ο το κον δε α να κη ρυτ του σα πα σι τοις πα ρου σιν ε με γα α λυ υ νε Καταβασία ᾨδὴ Θ Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ε ο το ο κε η η η ε ελ πι ι ις πα αν των τω ω ω ων Χρι στι ι α α νων σκε πε φρου ου ου ρει φυ υ υ υ λα αι τε ε ε του ους ελ πι ι ζο τα ας ει εις σε Εν νο ο μω σκι α και γραμ μα τι τυ υ πον κα τι ι δω μεν οι οι πι ι στοι παν αρ σεν το την μη τραν

67 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ67 δι α νοι γο ον α γι ον Θε ω δι ο πρω το ο το κον Λο γον πα τρος α να αρ χου Υι ον πρω το το κου με νον Μη τρι α πει ρα αν δρω ω ω με γα λυ νο με ε ε ε ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ Ἦχος Δι Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε ο ος η μων (δὶς) ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ του Β χορὸς ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι

68 68 ΗΧΟΣ Α Ἀναστάσιμον Α Ἦχος Δι Χρύσ. Θεοδοσόπουλου οις μα θη ται αις συ νε ελ θω μεν εν ο ρει Γα αλ λι λαι αι ας πι στει Χρι στο ο ον θε α α σα σθαι λε γον τα ε ε ξου σι ι αν λα βειν των α νω ω και κα α α τω μα θω μεν πω ως δι δα α σκει βα πτι ζειν ει εις το ο ο νο μα του Πα α τρος ε ε θνη πα αν τα και του Υι ου ου ου ου ου και Α γι ου Πνευ μα τος και αι συ νει ει ναι τοις μυ σταις ω ως υ πε ε σχε το ε ως τη ης συ υν τε λει ει α ας

69 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ69 τοῦ Τριωδίου ἦχος ὁ αὐτὸς Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν π.κ.παπαγιάννη ψη γο ο ρι ι αν φυ υ υ γω ω μεν Φα ρι ι σαι ου ου κα κι ι στην τα πει νω σι ιν δε μα α θω μεν του Τε ε λω νου ου α ρι ι στην ιν υ ψω θω με εν βο ω ων τες τω Θε ε ω συ υν ε κει ει νω ι λα σθη τι ι τοις δου ου λοις σου ο τε ε χθεις ε εκ Παρ θε ε νου Χρι στε Σω ω τη η η η ηρ ε κου σι ως και στα αυ ρον υ υ πο μει ει νας συ νη γει ρα ας τον κο ο σμον σου θε ι ι κη δυ υ να στει ει α α

70 70 ΗΧΟΣ Α Τὸ τῆς Ἑορτῆς Ἦχος Γα Αὐτόμελον π.κ.παπαγιάννη ν πνευ μα τι τω ι ε ρω ω ω ω ω ω ω πα ρα στας ο πρε σβυ της αγ κα λαις υ πε δε ξα το τον του νο μου ε σπο την κραυ γα ζων νυν του ου δε σμου ου με της σαρ κος α πο ο λυ υ σον ως ει ρη κας εν ει ρη η νη ει δον γαρ τοις οφ θαλ μοις α πο κα λυ ψιν ε θνων και Ισ ρα ηλ σω τη ρι αν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου α σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ

71 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ71 υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ων ου ρα α νων αι νει τε α αυ το ο ον εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοις σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω ι νει τε αυ το ον πα α αν τες οι Α αγ γε ε λοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μεις α αυ του ου σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῇ κρῖμα ἔγγραπτον Δο ξα αυ τη ε σται πα σι τοις ο σι ι ι οις α α

72 72 ΗΧΟΣ Α αυ του μνου μεν σου Χρι στε το σω τη η ρι ο ον πα α α θος και δο ξα ζο μεν σου τη ην α να α α α στα α α α σιν Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω μα τι της δυ να α με ως α α αυ του σταυ ρον υ πο μει ει ει νας και τον θα να τον κα τα ργη η σας και α να στας ε εκ τω ννε ε ε κρων ει ρη νευ σον η μων την ζω ην Κυ ρι ι ε ως μο νος παν το δυ υ υ υ να α α α μος

73 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ73 Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ υ νης α α αυ του τον Α δην σκυ λε ευ σας και τον αν θρω πον α να στη σας τη α να στα α σει ει σου Χρι ι στε α ξι ω σον η μας εν κα θα ρα α κα αρ δι ι α υ μνειν και δο ξα α α α ζει ει ει ειν σε Ἰδιόμελα τοῦ Τριωδίου Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Γα Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη η ρι ι ι

74 74 ΗΧΟΣ Α ω και αι αι κι θα α α ρα α ου Τε λω νου και του Φα ρι σαι ου ου το ο δι α α α φο ρον ε ε πι ι γνου ου ου ου σα α ψυ χη η η η μου ου του με εν μι ση η σον την υ πε ρη η φα νο ον φω ω νην του δε ζη η λω σον την ευ κα τα νυκ τον ευ χην και αι βο ο ο η η η η σο ον ο Θε ος ι λα α α α σθη η τι ι ι μοι τω α μαρ τω λω και ε λε ε ε ε ε η σο ο ον με ε Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χο ορ δαι αι

75 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ75 αι αις και αι αι ο ορ γα α α νω ω ου Φα ρι σαι ου την με γα λαυ χον φω ω νη ην πι στοι μι ση η η η σω ω ω ω με εν του δε Τε ε λω ω ω νου την ευ κα τα νυκ τον ευ χην ζη η λω ω ω σω ω ω ω με εν μη τα α υ ψη λα α α α φρο ο νω ω ω μεν αλλ ε αυ τους τα α α α πει ει νου ου ουν τε ες εν κα τα νυ ξει ει κρα α α ξω ω ω ω με εν ο Θε ος ι λα α σθη η τι ι ταις α μα αρ τι ι ι ι αις η η μων

76 76 ΗΧΟΣ Α Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ὑπαπαντῆς Ἦχος Βου Ἔδωκας σημείωσιν π.κ.παπαγιάννη Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λα γμου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον ο μον τον εν γραμ μα τι α πο πλη ρων ο φι λαν θρω πος τω να ω νυν προ σα γε ται και του ου τον εισ δε χε ται γη ραι αις αγ κα α λαις Συ με ων ο πρε ε σβυς νυν α πο λυ εις με βο ων προς την ε κει ει θεν μα κα ρι ο τη τα κα τει δον γαρ σε ση με ρον σαρ κα θνη την πε ρι κει με νον

77 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ77 τον ζω η ης κυ ρι ευ ον τα και θα να α του δε σπο ζον τα Στίχ. Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου έσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ Κύριε, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου, τὸ σωτήριόν σου. ως εις α πο κα λυ ψιν ε θνων ε πε φα νας Κυ ρι ε ε πι κου ου φης κα θη με νος νε φε ε λης ο Η η λι ος της δι και ο συ νης νο μου το σκι ω δες α πο πλη ρων και την αρ χην κα θυ πο φαι αι νων της νε ας χα ρι τος δι ο σε θε α σα με νος ο Συ με ων α νε κραυ γα ζεν εκ φθο ρα ας με α πο λυ σον ο τι ει ει δον σε ση με ρον

78 78 ΗΧΟΣ Α Στίχ. Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. ολ πων του γεν νη το ρος μη χω ρι σθεις τη θε ο τη τι σαρ κω θεις ως ηυ δο κη σας αγ κα α λαις κρα του με νος της Α ει παρ θε νου χερ σιν ε πε δο ο θης του θε ο δο χου Συ με ων ο τη χει ρι ι σου κρα των τα συμ παν τα δι ο νυν α πο λυ εις με πε ρι χα ρως α νε κραυ γα ζεν εν ει ρη η νη τον δου λον σου ο τι ει ει δον σε ε σπο τα

79 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ79 ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ Στεφάνου Λαμπαδαρίου Ἦχος Νη Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι αις εξ ε ε ε ερ γων κα αυ χη σε ε σι ι Φα ρι σαι ον δι και ου ουν τα ε α αυ τον κα τε ε κρι ι να ας Κυ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ υ ρι ι ι ε και Τε λω ω ω ω ω ω νην με τρι ο πα θη η η η σα α α αν τα και στε να α αγ μοις ι λα σμο ο ο ο ο ο ο ον αι του ου ου ου αι του ου ου ου με νον ε

80 80 ΗΧΟΣ Α δι ι και αι αι αι αι ω ω ω ω σας ου γαρ προ οσ ι ε ε σαι αι τους με γα λο ο ο φρο νας λο ο γι ι σμους και τας συν τε τριμ με νας κα αρ δι ι ι ας ουκ ε ε ε εξ ου ου θε ε νεις δι ο ο ο ο ο και η η μεις σοι οι προ ο οσ πι ι πτο ο ο μεν εν τα πει νω ω ω ω ω σει τω πα θο ο ο ο ο ον τι δι ι ι ι ι η η η η μας πα ρα α α α σχου τη ην α α α α α α α φε ε ε ε την α α φε ε ε σιν και το με ε γα α ε ε ε ε ε ε λε ε ος

81 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ81 Ἔτερον οξαστικὸν Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Νη ε Δο ο ξα Πα α τρι ι ι ι ι ι και αι Υι υι ω ω και Α γι ι ω ω Πνε ε ε ε ε ε ε ε ευ μα α α α α Πνε ευ μα τι αις ε ξε ε ε ε ε ερ γων κα αυ χη σε ε σι ι Φα ρι σαι αι αι αι ον δι και ου ουν τα α α ε αυ το ο ον κα τε ε κρι ι ι νας Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ υ ρι ε και Τε λω ω ω ω ω ω νην με τρι ο πα θη η σα α αν τα και στε ε ε ναγ μοις ι λα α σμο ο ον αι του ου ου ου ου ου

82 82 ΗΧΟΣ Α με ε ε ε νον ε δι και αι αι αι αι αι αι αι ω ω ω ε δι και αι ω σας ου γαρ προ ο σι ε ε σαι αι τους με γα λο ο ο φρο ο ο νας λο γι σμου ου ους και αι τας συν τε τρι με ε ε ε ε νας καρ δι ι ι ι ας ου ου ουκ ε ξου θε ε νεις δι ο ο ο ο ο και η μεις σοι οι προ ο ο σπι ι πτο ο ο μεν εν τα πει νω ω ω ω ω σει τω πα θο ο ον τι ι ι δι η μα α ας πα ρα α α α α α σχου τη ην α α α φε ε ε σιν και το με ε γα α ε ε ε ε ε ε ε λε ε ο ο ο ος

83 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ83 Καὶ νῦν... οξαστικὸν τῆς Ὑπαπαντῆς Ἦχος Πα π.κ.παπαγιάννη Και αι νυ υ υν και α α ει και εις τους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω νων α α α α μην εν χερ σι ι πρε σβυ τι ι καις την ση με ε ε ρο ο ον η η με ε ε ραν ως εφ αρ μα α το ο ο ο ος Χε ε ρου ου βιμ α να κλι θη η η η ναι αι ευ δο κη η σα α ας Χρι στε ε ε ο ο Θε ε ε ος και η μα ας τους υ μνουν τα ας σε της των πα θω ων τυ υ ρα αν νι ι ι δος α να κα λου ου ου ου με ε ε ε νος ρυ υ υ υ υ σαι αι και σω σον τα α ας ψυ χα α ας

84 84 ΗΧΟΣ Α η η η η η μω ω ων ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Μανουὴλ Πρωτοψάλτου Ἦχος Πα ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι α την με γα λην σου δο αν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο

85 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ85 νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον πνε ευ μα υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ας του κο ο σμου ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η σον η μας τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις

86 86 ΗΧΟΣ Α δο ο ξαν Θε ου Πα τρος Α μην αθ ε κα α στην η με ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα ταυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη η ναι η μα ας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα τε ε ρων η μων και αι νε το ο ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω νας Α μη ην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

87 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ87 μας καθ α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ε ε ε ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα α σου (τρίς) υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ε ε λε η σον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ τον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ο Θε ο ος μου

88 88 ΗΧΟΣ Α τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ψο ο με θα φω ως α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις * γι νω σκου σι σε Α γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος Α θα να τος ε λε η σον η μας *(τρὶς) ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην γι ος Α θα να τος ε λε η σον η μας

89 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ89 Ἀσματικὸν γι ι ος ο Θε ε ε ο ος Α α α γι ι ι ος Ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ο ος Α α θα α να α α τος ε ε λε ε η σο ον η η η μα α α ας η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα φου και αρ χη γω ω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μιν και το με γα ε ε λε ε ο ο ο ος

90 90 ΗΧΟΣ Α οξολογία Μεγάλη Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Πα ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξαν υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ Παν το κρα α τωρ Κυ ρι ε Υι ε μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και α γι ον Πευ μα

91 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ91 υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο σμου ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε λε η σον η μας ει συ ει μο νος α γι ος συ ει ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου Πα τρος α μη ην αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι

92 92 ΗΧΟΣ Α ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η μα ας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα τε ρων η μων και αι νε το ο ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω ω νας α μη ην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η μας κα θα περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε ε υ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξα ον με

93 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ93 τα δι και ω μα τα σου (δὶς) υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ τον σοι υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει ο Θε ος μος τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω ψω τι

94 94 ΗΧΟΣ Α ι σου ο ψω με θα φω ως α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις γι * νω σκου σι ι σε Α α γι ος ο Θε ος Α α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας *(τρὶς) ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω ναςτων αι ω νων α μην γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα ας α γι ι ο ο ος ο Θε ο ο ος

95 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ95 Α α α α γι ι ο ο ος Ι ι ι σχυ υ υ ρο ος Α α γι ο ος α θα α να α το ος ε λε ε ε η η η ο ον η η η μα α α ας η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και αρ χη γω ω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν η μιν και το με γα ε λε ο ο ος

96 96 ΗΧΟΣ Α ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη Α μην 1. υ ρι ε ε λε ε η σον 2. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 3. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 4. υ ρι ε ε λε ε ε η η σον 5. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 6. υ ρι ε ε λε ε ε η σον 7. υ ρι ε ε ε λε η σον

97 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ97 8. υ ρι ε ε ε λε η σον 9. υ ρι ε ε λε η σον 10. υ ρι ε ε λε ε η σον 11. υ ρι ε ε λε ε η σον 12. υ ρι ε ε λε ε η σον περ Α γι α Θε ο το κε σω ω σον η μας οι Κυ ρι ε

98 98 ΗΧΟΣ Α ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ Ἦχος Δι Ἀντίφωνον Α Α μην Στίχος Α Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν. Στίχος Β Ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου. αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η μας Στίχος Γ Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου. αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η μα α ας

99 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ99 Ἀντίφωνον Β Α μην Στίχος Α Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου δυνατέ. Στίχος Β Καὶ ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο εν αγ κα λαις του δι και ου Συ με ων βα στα χθεις ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Στίχος Γ Τὰ βέλη σου ἠκονημένα δυνατέ, λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦνται. ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο εν αγ κα λαις του δι και ου Συ με ων βα στα χθεις ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

100 100 ΗΧΟΣ Α ὁ Μονογενὴς ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α ει Παρ θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας Σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να Ν α α τω θα να τον πα τη σας ει εις ων της

101 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ101 Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω σον η μα α ας Ἀντίφωνον Γ Ἦχος Πα π. Κ. Παπαγιάννη Στίχος Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου. αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε Παρ θε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την

102 102 ΗΧΟΣ Α των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και την α να στα σι ι ιν Στίχος Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. Στίχος Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἦχος Εἰσοδικὸν Δι γνω ω ρι σε Κυ ρι ος το σω τη ρι ον αυ του εν αν τι ον παν των των ε θνων Ðω ω σον η μα ας Υι ε ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

103 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ103 Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον Ἦχος Πα ου λι θου σφρα γι σθεν τος υ πο των Ι ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λασ σον των το α χραν τον σου σω ω μα α νε ε στης τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω την ζω ην δι α του το αι δυ να α μεις των ου ρα νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα δο ο ξα τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο ξα τη βα σι λει α σου δο ξα τη οι κο νο μι α σου μο νε φι λα αν θρω ω πε

104 104 ΗΧΟΣ Α Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς Ἦχος Πα Κων/νου Πρίγγου αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε Παρ θε ε νε εκ σου γαρ α νε τει λεν ο η λι ος της δι και ο συ νης Χρι στος ο Θε ος η μων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α με νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η μων χα ρι ζο με νον η μιν και την α να α στα σιν Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

105 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ105 Κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς Ἦχος Πα μη τραν παρ θε νι κην α γι α σας τω το κω σου και χει ρας του Συ με ων ευ λο γη η σας ως ε πρε πε προ φθα σας και νυν ε σω σας η μας Χρι στε ε ο Θε ος αλλ ει ρη η νευ σον εν πο λε μοις το πο λι τευ μα και κρα ται αι ω σον βα σι λεις ους η γα πη σας ο μο νος φι λα αν θρω ω πο ο ος

106 106 ΗΧΟΣ Α ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ Ἦχος Δι Α μην α γι ι ι ο ο ος ο ο Θε ε ο ο ο ος Α α γι ι ι ο ο ος Ι ι σχυ υ ρο ο ο ος Α α γι ι ι ος Α θα α να α α α τος ε λε ε ε η σο ο ο ον η μα α ας (δὶς) τὸ τρίτον γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος Α α γι ος Ι σχυ ρο ο ο ο ος Α α γι ι ι ος α θα α να α α α τος ε λε ε ε ε η σο ο ο ον η μα ας ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

107 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ107 Πνε ε ευ μα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην α γι ι ι ος Α θα α να α α τος ε λε ε ε ε η σο ο ο ον η μα ας ΔΥΝΑΜΙΣ ε ε ε ε ε υ υ να α α μις Α γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος Α α γι ο ο ο ο ος Ι σχυ ρος Α α α α α γι ος α α α θα α να α α τος ε ε λε ε η η σο ο ον η η η η μα α α ας

108 108 ΗΧΟΣ Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Προκείμενον. Ἦχος γ Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Πρὸς Τιμόθεον Β Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Αντιοχείᾳ, ἐν Ικονίῳ, ἐν Λύστροις οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ιησοῦ διωχθήσονται πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, έσποτα. Στίχ. Φῶς εἰς αποκάλυψιν ἐθνῶν.

109 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ109 ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ἀντὶ τοῦ «Ἄξιον ἐστίν» Ἦχος Γα π. Κ. Παπαγιάννη Æε ο το ο ο κε η η η η η η η ε ελ πι ι ι ι ι ι ι ις πα αν των τω ω ω ω ων Χρι στι ι ι α α νων σκε πε φρου ου ου ρει φυ υ υ υ υ υ λα ατ τε ε ε ε ε ε του ους ελ πι ι ι ι ι ζον τα α ας ει εις σε ν νο ο μω σκι ι α α και γρα α αμ μα τι ι ι ι τυ υ υ πον κα τι ι ι δω ω μεν οι οι οι πι ι ι ι στοι οι πα αν α αρ σεν το την μη τρα αν δι ι α νοι οι οι οι γο ο ον α

110 110 ΗΧΟΣ Α γι ι ο ο ον Θε ε ε ε ω ω δι ο ο πρω το ο ο ο το ο κον Λο ο ο ο γον Πα τρος α να α α αρ χου ου Υι υι υι ο ο ον πρω το το κου με νο ον Μη η η τρι ι ι α α πει ρα α α αν δρω ω ω με γα α λυ υ υ υ υ νο ο ο με ε ε εν ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Ποτήριον σωτηρίου» Ἦχος Πα Κων/νου Πρίγγου ὑπὸ Χρύσ. Θεοδοσόπουλου ο τη η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η

111 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ111 η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η πο ο τη η ρι ι ι ο ο ο ο ο ον σω τη ρι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι σω τη η η ρι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ου ου ου ου ου ου ου λη η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η η σω τη η ρι ι ου ου ου λη η η η η η η η η η η η η η η η η η η η ψο ο σω τη ρι ι ι ου ου ου λη η η η η η η ψο ο ο ο μαι αι αι αι αι και το ο