Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)"

Transcript

1 Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς Σας ἑορτῆς. Ομολογῶ, ὅπως πάντοτε, τὴν ἀδυναμία μου νὰ ἀνταποκριθῶ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐξαιρετικῆς αὐτῆς στιγμῆς, ἀλλὰ ἐλπίζω στὶς ἅγιες εὐχές Σας καὶ στὶς προσευχὲς τῶν πνευματικῶν Σας τέκνων καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μου, ὥστε νὰ μὴ Σᾶς κουράσω μὲ τὰ πενιχρά μου λόγια. Αϝ ΛΕΓΕΤΑΙ, ὅτι ἕνας διάσημος Μουσικός, σὲ κάποιο ταξίδι του εἰσῆλθε ἄγνωστος σὲ μία Εκκλησία κατὰ τὴν ὥρα τῆς Ακολουθίας. Ο Χορὸς ἦταν ἀκατάρτιστος ἡ κακοφωνία καὶ ἡ παραφωνία ἦσαν ἀπερίγραπτες... Ο περίφημος Μουσικὸς ἐπλησίασε σιγὰ-σιγὰ καὶ ἀπαρατήρητος ἔλαβε μέρος στὸν Χορό... Λίγα λεπτὰ πέρασαν καὶ ἐπεκράτησε: ὁ λαμπρὸς «καλλιτέχνης» παρέσυρε ὅλο τὸν Χορὸ πρὸς τὴν μελωδία του ἡ παραφωνία μετετράπη σὲ μελωδία!... Ετσι πάντοτε Σᾶς νοιώθαμε, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, μέσα στὸ Κοινόβιό μας: ἕναν ἔμπειρο «καλλιτέχνη» τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος μετέτρεπε τὴν δυσαρμονία τῶν παθῶν μας, τῶν διαφορετικῶν χαρακτήρων μας, τῶν ἀδυναμιῶν μας, σὲ μία ἁρμονία ἀγάπης πάντοτε διακριτικά, σοφὰ καὶ ταπεινὰ κατωρθώνατε νὰ βασιλεύη γύρω Σας, μέσα στὴν Αδελφότητά μας, τὸ πνεῦμα τῆς ἀνοχῆς, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἀγάπης, τῆς γαλήνης, καὶ τῆς ἑνότητος... Καὶ Σᾶς ὀφείλουμε γι αὐτὸ μεγάλη εὐγνωμοσύνη καὶ προσευχόμεθα στὸν Κύριό μας νὰ Σᾶς ἐνισχύη καὶ μακροημερεύη, ὥστε συνεχῶς νὰ μᾶς ἐπαναφέρετε στὴν ἁρμονικὴ μελωδία τῆς ἀγάπης, ὅταν ξεφεύγουμε καὶ παραφωνοῦμε.

2 Βʹ ΕΠΙΣΗΣ, Σᾶς ὀφείλουμε βαθειὰ εὐγνωμοσύνη, διότι Σᾶς νοιώθουμε, πολυσέβαστε Πατέρα μας, ὡς τὸν ἀγωγὸ καὶ τὸ μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Θεῖος Παράκλητος ἐκχέει τὰ χαρίσματά Του σὲ μᾶς τοὺς Υποτακτικούς Σας. Γιὰ νὰ ἑλκύσουν ὅμως τὶς δωρεὲς τοῦ Αγίου Πνεύματος οἱ Μοναχοί, καὶ γενικώτερα τὰ πνευματικὰ τέκνα, ὀφείλουν νὰ ἀγαποῦν, νὰ σέβωνται καὶ νὰ τιμοῦν τὸν Γέροντά τους. Η εὐλάβεια πρὸς τοὺς Πνευματικοὺς Πατέρας εἶναι πηγὴ ζωῆς καὶ ὅρος σωτηρίας εἶναι θεία ἐντολή. Ας ἀκούσουμε τὶ λέγει ὁ μεγάλος Πατέρας τῆς Ορθοδοξίας μας, ὁ Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Πᾶσαν οὖν τιμὴν καὶ ἀγάπην ὀφείλεις τοῖς πνευματικοῖς πατράσιν, ὡς τῆς εἰς αὐτοὺς τιμῆς ἀναφερομένης ἐπὶ τὸν Χριστόν, καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἐν ᾧ τὴν υἱοθεσίαν ἔλαβες, καὶ τὸν ἐπουράνιον Πατέρα, παρ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται. Σπεύσεις δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου πνευματικὸν πατέρα ἔχειν, καὶ ἐξαγγέλλειν αὐτῷ πᾶν ἁμάρτημα, καὶ πάντα λογισμόν, καὶ λαμβάνειν παρ αὐτοῦ τὴν ἰατρείαν καὶ τὴν ἄφεσιν αὐτοῖς γὰρ ἐδόθη λύειν καὶ δεσμεῖν ψυχάς, καὶ πάντα ὅσα ἂν δήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ πάντα ὅσα ἂν λύσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ ταύτην γὰρ τὴν χάριν καὶ τὴν δύναμιν ἔλαβον παρὰ Χριστοῦ διὸ καὶ ὑπακούσεις αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀντιλέξεις αὐτοῖς, ἵνα μὴ προξενήσῃς ἀπώλειαν τῇ σεαυτοῦ ψυχῇ. Εἰ γὰρ ὁ ἀντιλέγων τοῖς κατὰ σάρκα γονεῦσιν, εἰς ἅ μὴ ἀπηγόρευται τῷ θείῳ νόμῳ, θανατοῦται, κατὰ τὸν νόμον, πῶς ὁ ἀντιλέγων τοῖς κατὰ πνεῦμα πατράσιν, οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ διώκει ἀπ αὐτοῦ, καὶ τὴν οἰκείαν ἀπόλλυσι ψυχήν; Διὰ τοῦτο καὶ συμβούλευσαι καὶ ἐπάκουσον διὰ τέλους τοῖς σοῖς ἐν πνεύματι πατράσιν, ἵνα σωθῇ σου ἡ ψυχή, καὶ κληρονόμος γένῃ τῶν αἰωνίων καὶ ἀκηράτων ἀγαθῶν» 1.

3 Η Αγία Παράδοσις τῆς Ορθοδοξίας μας μαρτυρεῖ, ὅτι ἡ καθοδήγησις τοῦ πνευματικοῦ τέκνου ἀπὸ τὸν Γέροντα δὲν περιορίζεται μόνο σὲ συμβουλὲς καὶ πνευματικὲς διδασκαλίες, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ σὲ μία ἀληθινὴ μεταβίβασι πνευματικῶν δυνάμεων. Μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς ὁ Υποτακτικὸς δέχεται τὴν δωρεὰ τοῦ Αγίου Πνεύματος αὐτὴ ἡ δωρεὰ καὶ ἡ μεταβίβασις τῶν οὐρανίων χαρισμάτων περιγράφεται ὡς κάτι ὀφθαλμοφανὲς στοὺς Βίους τῶν Αγίων. Ετσι, ὅταν ὁ Αγιος Σέργιος τοῦ Ραντονὲζ εὐλογῆ τὸν Μοναχὸ Ισαὰκ νὰ ἐξασκήση τὴν σιωπή, ἐκεῖνος βλέπη νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ δάκτυλα ποὺ τὸν εὐλογοῦν μία λάμψι, ἡ ὁποία τὸν τυλίγει καὶ τὸν κυριεύει. «Πολλοὶ ἀδελφοὶ ἔλαμψαν μὲ τὴν ἀρετή τους στὴν Λαύρα τῆς Αγίας Τριάδος. Πολλοὶ ἀπ αὐτοὺς ἔγιναν Ηγούμενοι σὲ ἄλλα Μοναστήρια καὶ Επίσκοποι. Ολοι αὐτοὶ προώδευαν μὲ τὶς συμβουλὲς καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Οσίου [Σεργίου]. Μεταξὺ τῶν ὑποτακτικῶν του ἦταν κάποιος ποὺ λεγόταν π. Ισαάκιος. Ο π. Ισαάκιος ἐπιθυμοῦσε ν ἀφιερώση τὸν ἑαυτό του στὴν ἄσκησι τῆς τελείας σιωπῆς καὶ γι αὐτὸ παρακαλοῦσε ἐπίμονα τὸν Οσιο. Κάποτε λοιπὸν ὁ σοφὸς ποιμένας τοῦ ἀπάντησε: Εάν, παιδί μου, θέλεις νὰ ἀσκηθῆς στὴν σιωπή, θὰ σοῦ δώσω αὔριο τὴν εὐλογία μου. Τὴν ἑπομένη, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, τὸν σταύρωσε μὲ τὸν τίμιο Σταυρὸ λέγοντας: Ο Κύριος ἂς ἐκπληρώση τὴν ἐπιθυμία σου. Ο π. Ισαάκιος εἶδε νὰ βγαίνη ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Οσίου μιὰ φλόγα καὶ νὰ τὸν περιβάλλη!... Απὸ τότε παρέμεινε σιωπηλὸς καὶ μόνο μιὰ φορὰ ἕνα ἄλλο θαυμαστὸ ὅραμα τοῦ ἄνοιξε τὰ χείλη» 2. Πιὸ συχνὰ γίνεται λόγος στοὺς Βίους τῶν Αγίων γιὰ μία χαρὰ καὶ μία γαλήνη ποὺ περνᾶ κατὰ μυστηριώδη τρόπο ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς στὴν ψυχὴ τοῦ Υποτακτικοῦ. Κάποτε ὁ Οσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ δέχθηκε τὴν ἐπίσκεψι ἑνὸς πνευματικοῦ τέκνου του ποὺ τὸ κατεῖχε μία βαθειὰ θλῖψι ὁ Αγιος Στάρετς τὸν παρηγορεῖ ψάλλοντάς του ἕναν ὕμνο ἀπὸ τὴν

4 Παράκλησι τῆς Παναγίας, τοῦ ὁποίου τὰ λόγια εἶναι μία ἱκεσία γιὰ πνευματικὴ χαρά: «Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα» 3. Τότε ἡ γαληνιαία κατάστασις τῆς ψυχῆς τοῦ Οσίου πέρασε στὴν καρδιὰ τοῦ θλιβομένου καὶ ἐκεῖνος ἐγύρισε στὴν Μονὴ εἰρηνευμένος καὶ γεμᾶτος πνευματικὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι! 4. Γʹ ΕΝΑΣ ἀκόμη λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη καὶ εὐλάβεια στὸ πρόσωπό Σας, πολυσέβαστε Πνευματικέ μας Πατέρα, εἶναι ὅτι Σεῖς γίνεσθε ἡ αἰτία νὰ βιώνουμε τὸ Μυστήριο τῆς Υπακοῆς. Στὰ μάτια τῶν μὴ ἀναγεννημένων ἀνθρώπων τῆς ἐπαναστατικῆς καὶ ὑπερήφανης γενιᾶς μας ἡ εὐλογημένη ὑπακοὴ ἀποτελεῖ ἕνα τεράστιο σκάνδαλο. Στὴν πραγματικότητα ὅμως, πάντοτε ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ ταπείνωσις ἦταν σκάνδαλο ἐνώπιον τοῦ κόσμου, διότι οἱ δυνατοὶ τοῦ κόσμου θυσιάζουν, ἐνῶ οἱ δυνατοὶ τοῦ Θεοῦ θυσιάζονται. Αὐτὸ ἦταν ἀνέκαθεν «τὸ σκάνδαλο τοῦ Σταυροῦ» 5, τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ποὺ ὁ κόσμος δὲν καταλάβαινε. Ο Μοναχὸς ζῆ καθημερινῶς τὴν ἑκούσια αὐτὴ θυσία διὰ μέσου τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ἀρνήσεως τοῦ θελήματός του. Εἶναι ὁ πραγματικὰ δυνατός, διότι συντρίβει τὸν ἐγωϊσμό του καὶ ἀρνεῖται τὸν ἑαυτό του χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον: ἔτσι ἀποκτᾶ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Εἶναι ἀναμφισβήτητο, ὅτι ἀγαπᾶμε στὸ ποσοστὸ ποὺ ἀρνούμεθα τὸν ἑαυτό μας. Τὸ Μυστήριο τῆς Υπακοῆς εἶναι μέγα καὶ ἡ ὠφέλεια τοῦ Μοναχοῦ εἶναι ἀπερίγραπτη, διότι μέσῳ αὐτῆς ὁ Υποτακτικὸς μιμεῖται τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, μετέχει στὴν Υπακοή Του πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα καὶ γίνεται κατὰ χάριν Χριστός. «Κειμήλιόν ἐστι τοῦ Μοναχοῦ ἡ ὑπακοή», λέγει ὁ Αββᾶς Υπερέχιος, καὶ «ὁ κεκτημένος αὐτήν, εἰσακουσθήσεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ παρρησίας τῷ σταυρωθέντι παραστή-

5 σεται ὁ γὰρ σταυρωθεὶς Κύριος, ὑπήκοος γέγονε μέχρι θανάτου» 6. Ολες οἱ εὐλογίες διὰ τῆς Υπακοῆς ἔρχονται στὸν Μοναχό: «Η ὑπακοή, ἀντὶ ὑπακοῆς ἐστιν εἴ τις ὑπακούει τῷ Θεῷ, ὁ Θεὸς ὑπακούει αὐτόν» 7. Μακάριοι καὶ τρισμακάριοι ὅσοι ἀξιώνονται «τῆς τῶν Αγίων Πατέρων ὑπακοῆς» 8, διότι ἀπαλάσσονται ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ οἴησι καὶ αὐτοπεποίθησι αἰσθάνονται ἀσφάλεια καὶ ἠρεμία εἶναι ἐμπιστευμένοι στὸ ἔλεος καὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός των. Εἶναι τόσο θεάρεστη ἡ Υπακοὴ καὶ ἀπαραίτητη γιὰ νὰ εὐαρεστήση στὸν Θεὸ ὁ Μοναχός, ὥστε ὁ Κύριός μας δὲν δέχεται οὔτε τὸ μαρτύριο τοῦ Υποτακτικοῦ, ἄν αὐτὸ δὲν γίνεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Γέροντος. Ας ἐνθυμηθοῦμε ἕνα σύγχρονο σχετικὸ γεγονός. «Κοντὰ στὸ Κελλὶ τοῦ Αγίου Δημητρίου στὴν Αγιορειτικὴ Σκήτη τῆς Κερασιᾶς ὑπῆρχε μία Καλύβη ποὺ δὲν εἶχε πηγαῖο νερό. Εκεῖ ἡσύχαζε κάποιος ἐνάρετος Γέροντας μὲ τὸν ὑποτακτικό του. Μιὰ ἡμέρα ἀνεχώρησε ὁ ὑποτακτικὸς καὶ πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολι, ὅπου ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ο Γέροντας ἀγωνιοῦσε γιὰ τὴν τύχη τοῦ Μοναχοῦ του καὶ ἐπειδὴ δὲν ἠμποροῦσε, λόγῳ τοῦ γήρατος, νὰ συντηρῆται, ἀνεχώρησε καὶ πῆρε τὸν δρόμο γιὰ τὴν Ιερὰ Σκήτη τῆς Αγίας Αννης. Οταν εἶχε φθάσει στὸν ἐπάνω τοῦ Αγίου Βασιλείου Σταυρό, βλέπει τὸν ὑποτακτικό του νὰ ἔρχεται, τὸν ὁποῖο ὑποδέχτηκε φιλόφρονα καὶ τὸν ἐρωτοῦσε τὶ ἔγινε. Ο Μοναχὸς τοῦ εἶπε ὅτι, ἐμαρτύρησε μὲν γιὰ τὸν Χριστό μας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀνεχώρησε χωρὶς τὴν εὐλογία του, ἐστάλη ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ ζητήση συγχώρεσι καὶ νὰ τοῦ ἀναγγείλη νὰ μὴ φύγη ἀπὸ τὴν Καλύβη του, διότι μετὰ ἀπὸ σαράντα ἡμέρες θὰ ἀπέλθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή, τὸ ὁποῖο καὶ ἔγινε!...» 9. Τὸ μεγαλεῖο ἄλλωστε τῆς ὑπακοῆς κατανοεῖται πλήρως ἀπὸ τὴν θεοδώρητη ἐξουσία τοῦ Γέροντος, τὴν ὁποία σέβεται καὶ ὁ Οὐράνιος Κόσμος, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἑξῆς θαυμαστὴ διήγησι:

6 «Στὴν Κερασιὰ ὑπῆρχε τὸ Κελλὶ τοῦ Αγίου Δημητρίου, στὸ ὁποῖο ἦταν ἡγούμενος ὁ περιβόητος γιὰ τὴν ἀρετή του Χατζηγιώργης. Εἶχε ἀρχικῶς συνοδία σαράντα Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνήστευαν καὶ τὸ λάδι. Τὸ Πάσχα ἀντὶ γιὰ αὐγὰ ἔβαφαν πατάτες. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς αὐτοὺς ἀνεπαύθησαν πράγματι μὲ θαυμαστὸ καὶ παράδοξο τρόπο. Ενῶ εὑρίσκοντο στὴν Εκκλησία καὶ προσηύχοντο, Αγγελος Κυρίου προσεκάλει ὅσους ἐπρόκειτο νὰ ἀπέλθουν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό. Κάποια φορὰ κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας ἦλθε ἅγιος Αγγελος σ ἕναν Αδελφὸ καὶ τοῦ λέει: Αγομεν πρὸς τὴν μέλλουσαν ζωήν. Ο Αδελφὸς ἀμέσως ἔτρεξε στὸν Προεστῶτα καὶ τοῦ ἀνήγγειλε τὴν πρόσκλησι τοῦ Αγγέλου. Τότε ὁ Ηγούμενος ἀπήντησε στὸν Αδελφό: Νὰ εἰπῆς στὸν Αγγελο νὰ περιμένη μέχρι νὰ τελειώση ἡ Λειτουργία. Ετσι καὶ ἔγινε. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ὁ Αδελφὸς ἐκοιμήθη!...» 10. Ενα ἀκόμη χαρακτηρηστικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο μᾶς διασώζουν τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Εκκλησίας μας, ἐπισφραγίζει μὲ ἰδιαίτερη ἔμφασι τὰ ἀνωτέρω καὶ δὲν ἀφήνει καμμίαν ἀμφιβολία γιὰ τὸ πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ τὴν δύναμι τῆς Εὐλογίας καὶ τῆς «ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων» 11 Εξουσίας τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς καὶ Γέροντος. «Στὶς 15 Οκτωβρίου ἡ Εκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη ἑνὸς ἀνώνυμου Μάρτυρα Μοναχοῦ. Ο Μοναχὸς αὐτὸς ζοῦσε σὲ μιὰ Σκήτη τῆς Αἰγύπτου, καὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ἔκανε ὑπακοὴ σὲ Γέροντα. Απὸ φθόνο ὅμως τοῦ μισόκαλου δαίμονα ἀθέτησε τὴν ὑπακοή του κι ἔφυγε ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Γέροντα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει εὔλογη καὶ βλαπτικὴ γιὰ τὴν ψυχή του αἰτία. Καταφρόνησε μάλιστα καὶ τὸ ἐπιτίμιο, μὲ τὸ ὁποῖο τὸν κανόνισε ὁ Γέροντάς του. Εφυγε λοιπὸν καὶ κατέβηκε στὴν Αλεξάνδρεια. Αλλὰ ἐκεῖ τὸν ἔπιασε ὁ εἰδωλολάτρης ἄρχοντας 12, τοῦ ἔβγαλε τὸ Μοναχικὸ Σχῆμα καὶ τὸν πίεζε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Καθὼς ὅμως μὲ κανένα τρόπο δὲν τὸν ἔπειθε νὰ τὸ κάνει, πρόσταξε πρῶτα νὰ τὸν δείρουν ἀλύπητα μὲ βούρδουλα,

7 κι ἔπειτα νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν μὲ ξίφος. Ετσι κι ἔγινε. Αρπαξαν τὸν Μοναχὸ οἱ εἰδωλολάτρες, τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι καὶ πέταξαν τὸ σῶμά του ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ νὰ τὸ φᾶνε τὰ σκυλιά. Μερικοὶ ὅμως εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ ἦρθαν τὴν νύχτα καὶ τὸ σήκωσαν. Τὸ ἄλειψαν μὲ μύρα, τὸ τύλιξαν μὲ σεντόνια καὶ τὸ ἔβαλαν μέσα σὲ λάρνακα. Υστερα τὸ τοποθέτησαν στὸ ἅγιο βῆμα ἑνὸς Ναοῦ τῆς πολιτείας γιὰ νὰ τιμᾶται σὰν Μαρτυρικὸ Λείψανο. Κάθε φορὰ ὅμως ποὺ γινόταν Θεία Λειτουργία καὶ ὁ διάκονος ἐκφωνοῦσε τὸ Οσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι προέλθετε, ἔβλεπαν ὅλοι τὴν λάρνακα νὰ βγαίνει μόνη της ἔξω ἀπὸ τὸ Ιερό!... Χωρὶς νὰ τὴν ἀγγίζει ἀνθρώπινο χέρι, ἔφτανε μέχρι τὸν νάρθηκα τῆς Εκκλησίας κι ἔμενε ἐκεῖ μέχρι τὴν Απόλυση. Επειτα γυρνοῦσε πάλι μόνη της πίσω στὸ Ιερό!... Ολοι ἔμεναν ἐκστατικοὶ μ αὐτὸ ποὺ γινόταν. Τὸ πληροφορήθηκε κι ἕνας ἀπὸ τοὺς διακριτικοὺς πατέρες, καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ τοῦ δώσει ἐξήγηση. Δὲν ἄργησε νὰ τοῦ φανερωθεῖ ἡ αἰτία τοῦ θαύματος. Αγγελος παρουσιάστηκε μπροστά του καὶ τοῦ λέει: Γιατὶ θαυμάζεις καὶ ἀπορεῖς γι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει; Δὲν ἔλαβαν οἱ Απόστολοι τοῦ Χριστοῦ, καθὼς γνωρίζεις, ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ; Κι ἀπὸ κείνους πάλι οἱ διάδοχοί τους κ.ο.κ.; Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ἀδελφό, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ χύσει τὸ αἷμα του γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὅμως δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκεται μέσα στὸ ἱερὸ Βῆμα ὅσο τελεῖται ἡ ἀναίμακτη θυσία, μάθε πὼς Αγγελος τὸν διώχνει μέχρι τὸ νάρθηκα. Γιατί, ἐνῶ ἦταν ὑποτακτικὸς τοῦ τάδε συνασκητῆ σου, ἀθέτησε τὴν ὑπακοή. Κι ὅταν ὁ Γέροντάς του εὔλογα τὸν ἐπιτίμησε μὲ κανόνα, ἐκεῖνος τὸν ἄφησε κι ἔφυγε δεμένος μὲ τὸ ἐπιτίμιο. Καὶ σὰν Μάρτυρας μέν, ἔλαβε τὸ μαρτυρικὸ στεφάνι. Σὰν δεμένος ὅμως μὲ ἐπιτίμιο ἀπὸ τὸ Γέροντά του, δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκεται μέσα στὸ Ιερό, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Εκτὸς κι ἂν τοῦ λύσει τὸν κανόνα ὁ Γέροντας ποὺ τὸν ἔδεσε. Σὰν τά μαθε αὐτὰ ὁ ἅγιος ἐκεῖνος ἀσκητής, πῆρε τὸ ραβδί του, πῆγε στὸ Γέροντα τοῦ Μάρτυρα καὶ τοῦ διηγή-

8 θηκε τὰ πάντα. Επειτα τὸν πῆρε καὶ κατέβηκαν μαζὶ στὴν Αλεξάνδρεια. Πῆγαν στὸ Ναό, ὅπου βρισκόταν τὸ Μαρτυρικὸ Λείψανο. Ανοιξαν τὴ θήκη, ποὺ περιεῖχε τὸ σῶμα τοῦ Μάρτυρα, καὶ τοῦ ἔδωσαν κι οἱ δυὸ τὴν συγχώρηση. Επειτα, ἀφοῦ τὸν ἀσπάστηκαν, στάθηκαν καὶ προσευχήθηκαν δοξολογώντας τὸ Θεό. Απὸ τότε, ὅταν γινόταν Θεία Λειτουργία, παρέμενε ὁ Μάρτυρας Μοναχός ἀσάλευτος στὴ θέση του μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα...» 13. Δʹ ΜΕΧΡΙ τώρα, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, ἀπαρίθμησα τρεῖς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη καὶ εὐλάβεια στὸ πρόσωπό Σας: α) διότι εἶσθε ὁ ἔμπειρος «καλλιτέχνης» τῆς ἀγάπης β) διότι εἶσθε τὸ μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπολαμβάνουμε τὰ χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ γ) διότι γίνεσθε αἴτιος νὰ βιώνουμε τὸ Μυστήριο τῆς εὐλογημένης καὶ παμμακάριστης Υπακοῆς. Επικαλούμεθα τὶς ἅγιες εὐχές Σας, ὥστε νὰ μὴ φανοῦμε ἀγνώμονες ἔναντι τῶν μεγάλων αὐτῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ, διότι ἄλλοι ἀδελφοί μας ταλαιπωροῦνται, ἀναζητώντας αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς ἀπολαμβάνουμε πλουσιοπαρόχως. Λέγεται, ὅτι οἱ μέλισσες γιὰ νὰ φτιάξουν ἕνα κιλὸ μέλι, κάνουν τὸ ὀλιγώτερο πτήσεις καὶ κάθονται ἐπάνω σὲ περίπου ἄνθη!... Εμεῖς ὅμως μέσα στὸ εὐλογημένο αὐτὸ Κοινόβιο, στὸ πνευματικὸ αὐτὸ μελίσσι, ἔχουμε ἕτοιμο τὸ γλυκύτατο μέλι τοῦ Αγίου Πνεύματος, φθάνει νὰ εὐλαβούμεθα τὸν Γέροντά μας, νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπό του, νὰ ἐγκολπονώμεθα τὴν ἁγία ταπεινοφροσύνη καὶ νὰ ἐπιδιώκουμε πάντοτε τὴν τρισαγία Υπακοή. * * *

9 Σᾶς εὐχαριστοῦμε, πολυσέβαστε Πνευματικέ μας Πατέρα, διότι ἡ ὀνομαστική Σας ἑορτὴ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε γιὰ λίγο στὴν Μοναχική μας ἰδιότητα. Εὐχόμεθα ἐγκαρδίως νὰ Σᾶς δίδη ὁ Κύριός μας, διὰ πρεσβειῶν τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Αγίων, ὑγεία καὶ μακροημέρευσι, χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι, «πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον» 14, ὥστε μὲ τὴν ἁγία διάκρισι καὶ σοφία τῶν Πατέρων τῆς Εκκλησίας μας νὰ κατευθύνετε τὴν Ιερὰ Ολκάδα τοῦ λογικοῦ Ποιμνίου Σας ἐπὶ λιμένα σωτηρίας, στὴν αἰωνία τρυφὴ καὶ μακαριότητα, στὴν εὐλογημένη κοινωνία τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος. Αμήν! 3η Οκτωβρίου 1985 π. Γλ. (*) Η ἐργασία αὐτὴ μὲ τίτλο «Η Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα» ἐξεφωνήθη ὡς Πανηγυρικὸς Λόγος τὸ ἔτος 1985 στὴν εἰδικὴ Εκδήλωσι «Εὐχαριστήρια»: «Εν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν Πατέρα σου», τὴν ὁποία διωργάνωσε ἡ Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, πρὸν τιμὴν τοῦ ἑορτάζοντος Πνευματικοῦ αὐτῆς Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. 1. Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, PG τ. 150, στλ. 1096D-1097Α («Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν Νομοθεσίας»). 2. Αρχιμ. Τιμοθέου, Ο Οσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ, σελ. 61, Ιερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ωρωπὸς Αττικῆς Ακολουθίας Μικρᾶς Παρακλήσεως, Ωδὴ Θ, Τροπάριον β. 4. Βίος τοῦ Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώβ. 5. Πρβλ. Γαλ. ε Τὸ Γεροντικόν, ἤτοι Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων, σελ. 123β, «Τοῦ Αββᾶ Υπερεχίου», η, ἐκδόσεις «ΑΣΤΗΡ», Αθῆναι Τὸ Γεροντικόν, αὐτόθι, σελ. 78β, «Τοῦ Αββᾶ Μιώς», α. 8. Ο Οσιος Θεόδωρος ὁ Ηγιασμένος, δεχόμενος μὲ ταπείνωσι καὶ σύνεσι τὶς προσπάθειες τοῦ Οσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου γιὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν αὐταρέσκεια, ἐπαινοῦσε τὸν Γέροντά του καὶ ὡμολογοῦσε αὐτομεμφόμενος: «Εγὼ τοίνυν ὁ ἁμαρτωλός, πενθεῖν ἑαυτὸν ὀφείλω, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατευθύνῃ μου τὴν καρδίαν πρὸς τὸ ἀγαθὸν καὶ ἄξιος γένωμαι τῆς τῶν Αγίων Πατέρων ὑπακοῆς ἄνευ γὰρ τῆς τοῦ Κυρίου βοηθείας τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ἐφ ἑαυτῷ μάλιστα πεποίθησις, σποδός ἐστι καὶ τέφρα». (Παύλου Μοναχοῦ, Εὐεργετινός..., Βιβλίον Α, Υπόθεσις ΛΕ, α. Εν τῷ βίῳ τοῦ Αγίου Παχωμίου). 9. Βλ. περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ / Οκτώβριος 1984, σελ. 376 (Στήλη «Εἶπε Γέρων»: «Περισπούδαστα ἁγιορειτικὰ διηγήματα»). 10. Βλ. περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», αὐτόθι. 11. Πρβλ. Ιακ. α «Η ἱστορία διαδραματίζεται σὲ περίοδο διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν, πιθανότατα στὸν διωγμό, πού ἔγινε στήν Αλεξάνδρεια ἐπί Μαξιμίνου, ἀνάμεσα στὸ 308 καί τό 311, ὁπότε μαρτύρησαν καί πολλοί Μοναχοὶ» ( Ιερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Θαύματα καὶ Αποκαλύψεις..., βλ. τὴν ὑποσημ. 13). 13. Ιερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Θαύματα καὶ Αποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία, σελ : «Ο παρήκοος ὁσιομάρτυρας», ἔκδοση δεύτερη, Ωρωπὸς Αττικῆς Πρβλ. Ιακ. α 17.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου καὶ Πνευματικὸ Τέκνο 1 Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Βʹ, 2/15.11.2012 Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Πνευματικὸ Τέκνο: Αγάπη καὶ Ελευθερία ἢ Εξουσία καὶ Εξάρτησις; Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Αδελφοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ

Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας (25 Αʹ) Οἱ Ρῶσοι Αγιοι Νεομάρτυρες* Αʹ. Τὴν 25η Ιανουαρίου ἔχει ὁρισθῆ νὰ τιμῶνται κατ ἔτος πάντες οἱ Ρῶσοι Αγιοι Νεομάρτυρες. Πρῶτος τῆς μεγάλης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ*

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (13η Αὐγούστου) Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Ἀπολυτίκιον. Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Δόσιν ἔνθεον καταπλουτήσας, δόσις ἄμωμος Θεῷ προσήχθης, φερωνύμως, θεόφρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Κατὰ τὸ θέρος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Κουρὲς Μοναχῶν στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὡς καὶ τὸ Γ Σάββατο, 16.3.2008 ἐκ.ἡμ.,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική σας βοήθεια, γιὰ νὰ φέρω εἰς

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική σας βοήθεια, γιὰ νὰ φέρω εἰς «Εὐχαριστήρια 2004» Ο Ποιμὴν ὁ Καλός. Κλῆσις καὶ Χάρισμα Σεβασμιώτατε Πατέρα καὶ Μητροπολῖτα μας, Αγιοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Δόγμα Τριάδας: Δόγμα Ἀγάπης Σὲ παλαιότερο σημείωμά μας, μιλήσαμε γιὰ τὸν Ἕναν Θεό, τὰ Τρία Πρόσωπα καὶ τὴν Μία Οὐσία, ἔχοντας

Δόγμα Τριάδας: Δόγμα Ἀγάπης Σὲ παλαιότερο σημείωμά μας, μιλήσαμε γιὰ τὸν Ἕναν Θεό, τὰ Τρία Πρόσωπα καὶ τὴν Μία Οὐσία, ἔχοντας διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 24 ο - Ἰούνιος 2016 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας Η Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014) ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλῖμα βαθειᾶς προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει

ΟΤΑΝ κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα* Σχέση ἀνάμεσα στὴν Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα ΟΤΑΝ κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης

Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Οἱ τρεῖς ἀδελφοὶ Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Διάλεξη του Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων ἁγίων στὶς 5 Ἰουνίου 1991. «Ὁ Ποιμήν», τ. ΝΣΤʹ (1991),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της *

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη Η «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Μεγάλων Γερόντων (6η Φεβρουαρίου) Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Εἰσαγωγὴ* Ο μοναχισμὸς στὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἔζησαν οἱ ὅσιοι Πατέρες μας Βαρσανούφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία*

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (30ὴ Αὐγούστου) Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ Εχουμε ἤδη παρουσιάσει στὴν Ιστοσελίδα μας τὸν ἐκτενῆ Βίο τοῦ Οσίου

Διαβάστε περισσότερα