Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)"

Transcript

1 Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς Σας ἑορτῆς. Ομολογῶ, ὅπως πάντοτε, τὴν ἀδυναμία μου νὰ ἀνταποκριθῶ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐξαιρετικῆς αὐτῆς στιγμῆς, ἀλλὰ ἐλπίζω στὶς ἅγιες εὐχές Σας καὶ στὶς προσευχὲς τῶν πνευματικῶν Σας τέκνων καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μου, ὥστε νὰ μὴ Σᾶς κουράσω μὲ τὰ πενιχρά μου λόγια. Αϝ ΛΕΓΕΤΑΙ, ὅτι ἕνας διάσημος Μουσικός, σὲ κάποιο ταξίδι του εἰσῆλθε ἄγνωστος σὲ μία Εκκλησία κατὰ τὴν ὥρα τῆς Ακολουθίας. Ο Χορὸς ἦταν ἀκατάρτιστος ἡ κακοφωνία καὶ ἡ παραφωνία ἦσαν ἀπερίγραπτες... Ο περίφημος Μουσικὸς ἐπλησίασε σιγὰ-σιγὰ καὶ ἀπαρατήρητος ἔλαβε μέρος στὸν Χορό... Λίγα λεπτὰ πέρασαν καὶ ἐπεκράτησε: ὁ λαμπρὸς «καλλιτέχνης» παρέσυρε ὅλο τὸν Χορὸ πρὸς τὴν μελωδία του ἡ παραφωνία μετετράπη σὲ μελωδία!... Ετσι πάντοτε Σᾶς νοιώθαμε, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, μέσα στὸ Κοινόβιό μας: ἕναν ἔμπειρο «καλλιτέχνη» τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος μετέτρεπε τὴν δυσαρμονία τῶν παθῶν μας, τῶν διαφορετικῶν χαρακτήρων μας, τῶν ἀδυναμιῶν μας, σὲ μία ἁρμονία ἀγάπης πάντοτε διακριτικά, σοφὰ καὶ ταπεινὰ κατωρθώνατε νὰ βασιλεύη γύρω Σας, μέσα στὴν Αδελφότητά μας, τὸ πνεῦμα τῆς ἀνοχῆς, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἀγάπης, τῆς γαλήνης, καὶ τῆς ἑνότητος... Καὶ Σᾶς ὀφείλουμε γι αὐτὸ μεγάλη εὐγνωμοσύνη καὶ προσευχόμεθα στὸν Κύριό μας νὰ Σᾶς ἐνισχύη καὶ μακροημερεύη, ὥστε συνεχῶς νὰ μᾶς ἐπαναφέρετε στὴν ἁρμονικὴ μελωδία τῆς ἀγάπης, ὅταν ξεφεύγουμε καὶ παραφωνοῦμε.

2 Βʹ ΕΠΙΣΗΣ, Σᾶς ὀφείλουμε βαθειὰ εὐγνωμοσύνη, διότι Σᾶς νοιώθουμε, πολυσέβαστε Πατέρα μας, ὡς τὸν ἀγωγὸ καὶ τὸ μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Θεῖος Παράκλητος ἐκχέει τὰ χαρίσματά Του σὲ μᾶς τοὺς Υποτακτικούς Σας. Γιὰ νὰ ἑλκύσουν ὅμως τὶς δωρεὲς τοῦ Αγίου Πνεύματος οἱ Μοναχοί, καὶ γενικώτερα τὰ πνευματικὰ τέκνα, ὀφείλουν νὰ ἀγαποῦν, νὰ σέβωνται καὶ νὰ τιμοῦν τὸν Γέροντά τους. Η εὐλάβεια πρὸς τοὺς Πνευματικοὺς Πατέρας εἶναι πηγὴ ζωῆς καὶ ὅρος σωτηρίας εἶναι θεία ἐντολή. Ας ἀκούσουμε τὶ λέγει ὁ μεγάλος Πατέρας τῆς Ορθοδοξίας μας, ὁ Αγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Πᾶσαν οὖν τιμὴν καὶ ἀγάπην ὀφείλεις τοῖς πνευματικοῖς πατράσιν, ὡς τῆς εἰς αὐτοὺς τιμῆς ἀναφερομένης ἐπὶ τὸν Χριστόν, καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἐν ᾧ τὴν υἱοθεσίαν ἔλαβες, καὶ τὸν ἐπουράνιον Πατέρα, παρ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται. Σπεύσεις δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου πνευματικὸν πατέρα ἔχειν, καὶ ἐξαγγέλλειν αὐτῷ πᾶν ἁμάρτημα, καὶ πάντα λογισμόν, καὶ λαμβάνειν παρ αὐτοῦ τὴν ἰατρείαν καὶ τὴν ἄφεσιν αὐτοῖς γὰρ ἐδόθη λύειν καὶ δεσμεῖν ψυχάς, καὶ πάντα ὅσα ἂν δήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ πάντα ὅσα ἂν λύσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ ταύτην γὰρ τὴν χάριν καὶ τὴν δύναμιν ἔλαβον παρὰ Χριστοῦ διὸ καὶ ὑπακούσεις αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀντιλέξεις αὐτοῖς, ἵνα μὴ προξενήσῃς ἀπώλειαν τῇ σεαυτοῦ ψυχῇ. Εἰ γὰρ ὁ ἀντιλέγων τοῖς κατὰ σάρκα γονεῦσιν, εἰς ἅ μὴ ἀπηγόρευται τῷ θείῳ νόμῳ, θανατοῦται, κατὰ τὸν νόμον, πῶς ὁ ἀντιλέγων τοῖς κατὰ πνεῦμα πατράσιν, οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ διώκει ἀπ αὐτοῦ, καὶ τὴν οἰκείαν ἀπόλλυσι ψυχήν; Διὰ τοῦτο καὶ συμβούλευσαι καὶ ἐπάκουσον διὰ τέλους τοῖς σοῖς ἐν πνεύματι πατράσιν, ἵνα σωθῇ σου ἡ ψυχή, καὶ κληρονόμος γένῃ τῶν αἰωνίων καὶ ἀκηράτων ἀγαθῶν» 1.

3 Η Αγία Παράδοσις τῆς Ορθοδοξίας μας μαρτυρεῖ, ὅτι ἡ καθοδήγησις τοῦ πνευματικοῦ τέκνου ἀπὸ τὸν Γέροντα δὲν περιορίζεται μόνο σὲ συμβουλὲς καὶ πνευματικὲς διδασκαλίες, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ σὲ μία ἀληθινὴ μεταβίβασι πνευματικῶν δυνάμεων. Μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς ὁ Υποτακτικὸς δέχεται τὴν δωρεὰ τοῦ Αγίου Πνεύματος αὐτὴ ἡ δωρεὰ καὶ ἡ μεταβίβασις τῶν οὐρανίων χαρισμάτων περιγράφεται ὡς κάτι ὀφθαλμοφανὲς στοὺς Βίους τῶν Αγίων. Ετσι, ὅταν ὁ Αγιος Σέργιος τοῦ Ραντονὲζ εὐλογῆ τὸν Μοναχὸ Ισαὰκ νὰ ἐξασκήση τὴν σιωπή, ἐκεῖνος βλέπη νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ δάκτυλα ποὺ τὸν εὐλογοῦν μία λάμψι, ἡ ὁποία τὸν τυλίγει καὶ τὸν κυριεύει. «Πολλοὶ ἀδελφοὶ ἔλαμψαν μὲ τὴν ἀρετή τους στὴν Λαύρα τῆς Αγίας Τριάδος. Πολλοὶ ἀπ αὐτοὺς ἔγιναν Ηγούμενοι σὲ ἄλλα Μοναστήρια καὶ Επίσκοποι. Ολοι αὐτοὶ προώδευαν μὲ τὶς συμβουλὲς καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Οσίου [Σεργίου]. Μεταξὺ τῶν ὑποτακτικῶν του ἦταν κάποιος ποὺ λεγόταν π. Ισαάκιος. Ο π. Ισαάκιος ἐπιθυμοῦσε ν ἀφιερώση τὸν ἑαυτό του στὴν ἄσκησι τῆς τελείας σιωπῆς καὶ γι αὐτὸ παρακαλοῦσε ἐπίμονα τὸν Οσιο. Κάποτε λοιπὸν ὁ σοφὸς ποιμένας τοῦ ἀπάντησε: Εάν, παιδί μου, θέλεις νὰ ἀσκηθῆς στὴν σιωπή, θὰ σοῦ δώσω αὔριο τὴν εὐλογία μου. Τὴν ἑπομένη, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, τὸν σταύρωσε μὲ τὸν τίμιο Σταυρὸ λέγοντας: Ο Κύριος ἂς ἐκπληρώση τὴν ἐπιθυμία σου. Ο π. Ισαάκιος εἶδε νὰ βγαίνη ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Οσίου μιὰ φλόγα καὶ νὰ τὸν περιβάλλη!... Απὸ τότε παρέμεινε σιωπηλὸς καὶ μόνο μιὰ φορὰ ἕνα ἄλλο θαυμαστὸ ὅραμα τοῦ ἄνοιξε τὰ χείλη» 2. Πιὸ συχνὰ γίνεται λόγος στοὺς Βίους τῶν Αγίων γιὰ μία χαρὰ καὶ μία γαλήνη ποὺ περνᾶ κατὰ μυστηριώδη τρόπο ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς στὴν ψυχὴ τοῦ Υποτακτικοῦ. Κάποτε ὁ Οσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ δέχθηκε τὴν ἐπίσκεψι ἑνὸς πνευματικοῦ τέκνου του ποὺ τὸ κατεῖχε μία βαθειὰ θλῖψι ὁ Αγιος Στάρετς τὸν παρηγορεῖ ψάλλοντάς του ἕναν ὕμνο ἀπὸ τὴν

4 Παράκλησι τῆς Παναγίας, τοῦ ὁποίου τὰ λόγια εἶναι μία ἱκεσία γιὰ πνευματικὴ χαρά: «Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα» 3. Τότε ἡ γαληνιαία κατάστασις τῆς ψυχῆς τοῦ Οσίου πέρασε στὴν καρδιὰ τοῦ θλιβομένου καὶ ἐκεῖνος ἐγύρισε στὴν Μονὴ εἰρηνευμένος καὶ γεμᾶτος πνευματικὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι! 4. Γʹ ΕΝΑΣ ἀκόμη λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη καὶ εὐλάβεια στὸ πρόσωπό Σας, πολυσέβαστε Πνευματικέ μας Πατέρα, εἶναι ὅτι Σεῖς γίνεσθε ἡ αἰτία νὰ βιώνουμε τὸ Μυστήριο τῆς Υπακοῆς. Στὰ μάτια τῶν μὴ ἀναγεννημένων ἀνθρώπων τῆς ἐπαναστατικῆς καὶ ὑπερήφανης γενιᾶς μας ἡ εὐλογημένη ὑπακοὴ ἀποτελεῖ ἕνα τεράστιο σκάνδαλο. Στὴν πραγματικότητα ὅμως, πάντοτε ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ ταπείνωσις ἦταν σκάνδαλο ἐνώπιον τοῦ κόσμου, διότι οἱ δυνατοὶ τοῦ κόσμου θυσιάζουν, ἐνῶ οἱ δυνατοὶ τοῦ Θεοῦ θυσιάζονται. Αὐτὸ ἦταν ἀνέκαθεν «τὸ σκάνδαλο τοῦ Σταυροῦ» 5, τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ποὺ ὁ κόσμος δὲν καταλάβαινε. Ο Μοναχὸς ζῆ καθημερινῶς τὴν ἑκούσια αὐτὴ θυσία διὰ μέσου τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ἀρνήσεως τοῦ θελήματός του. Εἶναι ὁ πραγματικὰ δυνατός, διότι συντρίβει τὸν ἐγωϊσμό του καὶ ἀρνεῖται τὸν ἑαυτό του χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον: ἔτσι ἀποκτᾶ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Εἶναι ἀναμφισβήτητο, ὅτι ἀγαπᾶμε στὸ ποσοστὸ ποὺ ἀρνούμεθα τὸν ἑαυτό μας. Τὸ Μυστήριο τῆς Υπακοῆς εἶναι μέγα καὶ ἡ ὠφέλεια τοῦ Μοναχοῦ εἶναι ἀπερίγραπτη, διότι μέσῳ αὐτῆς ὁ Υποτακτικὸς μιμεῖται τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, μετέχει στὴν Υπακοή Του πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα καὶ γίνεται κατὰ χάριν Χριστός. «Κειμήλιόν ἐστι τοῦ Μοναχοῦ ἡ ὑπακοή», λέγει ὁ Αββᾶς Υπερέχιος, καὶ «ὁ κεκτημένος αὐτήν, εἰσακουσθήσεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ παρρησίας τῷ σταυρωθέντι παραστή-

5 σεται ὁ γὰρ σταυρωθεὶς Κύριος, ὑπήκοος γέγονε μέχρι θανάτου» 6. Ολες οἱ εὐλογίες διὰ τῆς Υπακοῆς ἔρχονται στὸν Μοναχό: «Η ὑπακοή, ἀντὶ ὑπακοῆς ἐστιν εἴ τις ὑπακούει τῷ Θεῷ, ὁ Θεὸς ὑπακούει αὐτόν» 7. Μακάριοι καὶ τρισμακάριοι ὅσοι ἀξιώνονται «τῆς τῶν Αγίων Πατέρων ὑπακοῆς» 8, διότι ἀπαλάσσονται ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ οἴησι καὶ αὐτοπεποίθησι αἰσθάνονται ἀσφάλεια καὶ ἠρεμία εἶναι ἐμπιστευμένοι στὸ ἔλεος καὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός των. Εἶναι τόσο θεάρεστη ἡ Υπακοὴ καὶ ἀπαραίτητη γιὰ νὰ εὐαρεστήση στὸν Θεὸ ὁ Μοναχός, ὥστε ὁ Κύριός μας δὲν δέχεται οὔτε τὸ μαρτύριο τοῦ Υποτακτικοῦ, ἄν αὐτὸ δὲν γίνεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Γέροντος. Ας ἐνθυμηθοῦμε ἕνα σύγχρονο σχετικὸ γεγονός. «Κοντὰ στὸ Κελλὶ τοῦ Αγίου Δημητρίου στὴν Αγιορειτικὴ Σκήτη τῆς Κερασιᾶς ὑπῆρχε μία Καλύβη ποὺ δὲν εἶχε πηγαῖο νερό. Εκεῖ ἡσύχαζε κάποιος ἐνάρετος Γέροντας μὲ τὸν ὑποτακτικό του. Μιὰ ἡμέρα ἀνεχώρησε ὁ ὑποτακτικὸς καὶ πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολι, ὅπου ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ο Γέροντας ἀγωνιοῦσε γιὰ τὴν τύχη τοῦ Μοναχοῦ του καὶ ἐπειδὴ δὲν ἠμποροῦσε, λόγῳ τοῦ γήρατος, νὰ συντηρῆται, ἀνεχώρησε καὶ πῆρε τὸν δρόμο γιὰ τὴν Ιερὰ Σκήτη τῆς Αγίας Αννης. Οταν εἶχε φθάσει στὸν ἐπάνω τοῦ Αγίου Βασιλείου Σταυρό, βλέπει τὸν ὑποτακτικό του νὰ ἔρχεται, τὸν ὁποῖο ὑποδέχτηκε φιλόφρονα καὶ τὸν ἐρωτοῦσε τὶ ἔγινε. Ο Μοναχὸς τοῦ εἶπε ὅτι, ἐμαρτύρησε μὲν γιὰ τὸν Χριστό μας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀνεχώρησε χωρὶς τὴν εὐλογία του, ἐστάλη ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ ζητήση συγχώρεσι καὶ νὰ τοῦ ἀναγγείλη νὰ μὴ φύγη ἀπὸ τὴν Καλύβη του, διότι μετὰ ἀπὸ σαράντα ἡμέρες θὰ ἀπέλθη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή, τὸ ὁποῖο καὶ ἔγινε!...» 9. Τὸ μεγαλεῖο ἄλλωστε τῆς ὑπακοῆς κατανοεῖται πλήρως ἀπὸ τὴν θεοδώρητη ἐξουσία τοῦ Γέροντος, τὴν ὁποία σέβεται καὶ ὁ Οὐράνιος Κόσμος, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἑξῆς θαυμαστὴ διήγησι:

6 «Στὴν Κερασιὰ ὑπῆρχε τὸ Κελλὶ τοῦ Αγίου Δημητρίου, στὸ ὁποῖο ἦταν ἡγούμενος ὁ περιβόητος γιὰ τὴν ἀρετή του Χατζηγιώργης. Εἶχε ἀρχικῶς συνοδία σαράντα Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνήστευαν καὶ τὸ λάδι. Τὸ Πάσχα ἀντὶ γιὰ αὐγὰ ἔβαφαν πατάτες. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς αὐτοὺς ἀνεπαύθησαν πράγματι μὲ θαυμαστὸ καὶ παράδοξο τρόπο. Ενῶ εὑρίσκοντο στὴν Εκκλησία καὶ προσηύχοντο, Αγγελος Κυρίου προσεκάλει ὅσους ἐπρόκειτο νὰ ἀπέλθουν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό. Κάποια φορὰ κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας ἦλθε ἅγιος Αγγελος σ ἕναν Αδελφὸ καὶ τοῦ λέει: Αγομεν πρὸς τὴν μέλλουσαν ζωήν. Ο Αδελφὸς ἀμέσως ἔτρεξε στὸν Προεστῶτα καὶ τοῦ ἀνήγγειλε τὴν πρόσκλησι τοῦ Αγγέλου. Τότε ὁ Ηγούμενος ἀπήντησε στὸν Αδελφό: Νὰ εἰπῆς στὸν Αγγελο νὰ περιμένη μέχρι νὰ τελειώση ἡ Λειτουργία. Ετσι καὶ ἔγινε. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ὁ Αδελφὸς ἐκοιμήθη!...» 10. Ενα ἀκόμη χαρακτηρηστικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο μᾶς διασώζουν τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Εκκλησίας μας, ἐπισφραγίζει μὲ ἰδιαίτερη ἔμφασι τὰ ἀνωτέρω καὶ δὲν ἀφήνει καμμίαν ἀμφιβολία γιὰ τὸ πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ τὴν δύναμι τῆς Εὐλογίας καὶ τῆς «ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων» 11 Εξουσίας τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς καὶ Γέροντος. «Στὶς 15 Οκτωβρίου ἡ Εκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη ἑνὸς ἀνώνυμου Μάρτυρα Μοναχοῦ. Ο Μοναχὸς αὐτὸς ζοῦσε σὲ μιὰ Σκήτη τῆς Αἰγύπτου, καὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ἔκανε ὑπακοὴ σὲ Γέροντα. Απὸ φθόνο ὅμως τοῦ μισόκαλου δαίμονα ἀθέτησε τὴν ὑπακοή του κι ἔφυγε ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Γέροντα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει εὔλογη καὶ βλαπτικὴ γιὰ τὴν ψυχή του αἰτία. Καταφρόνησε μάλιστα καὶ τὸ ἐπιτίμιο, μὲ τὸ ὁποῖο τὸν κανόνισε ὁ Γέροντάς του. Εφυγε λοιπὸν καὶ κατέβηκε στὴν Αλεξάνδρεια. Αλλὰ ἐκεῖ τὸν ἔπιασε ὁ εἰδωλολάτρης ἄρχοντας 12, τοῦ ἔβγαλε τὸ Μοναχικὸ Σχῆμα καὶ τὸν πίεζε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Καθὼς ὅμως μὲ κανένα τρόπο δὲν τὸν ἔπειθε νὰ τὸ κάνει, πρόσταξε πρῶτα νὰ τὸν δείρουν ἀλύπητα μὲ βούρδουλα,

7 κι ἔπειτα νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν μὲ ξίφος. Ετσι κι ἔγινε. Αρπαξαν τὸν Μοναχὸ οἱ εἰδωλολάτρες, τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι καὶ πέταξαν τὸ σῶμά του ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ νὰ τὸ φᾶνε τὰ σκυλιά. Μερικοὶ ὅμως εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ ἦρθαν τὴν νύχτα καὶ τὸ σήκωσαν. Τὸ ἄλειψαν μὲ μύρα, τὸ τύλιξαν μὲ σεντόνια καὶ τὸ ἔβαλαν μέσα σὲ λάρνακα. Υστερα τὸ τοποθέτησαν στὸ ἅγιο βῆμα ἑνὸς Ναοῦ τῆς πολιτείας γιὰ νὰ τιμᾶται σὰν Μαρτυρικὸ Λείψανο. Κάθε φορὰ ὅμως ποὺ γινόταν Θεία Λειτουργία καὶ ὁ διάκονος ἐκφωνοῦσε τὸ Οσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι προέλθετε, ἔβλεπαν ὅλοι τὴν λάρνακα νὰ βγαίνει μόνη της ἔξω ἀπὸ τὸ Ιερό!... Χωρὶς νὰ τὴν ἀγγίζει ἀνθρώπινο χέρι, ἔφτανε μέχρι τὸν νάρθηκα τῆς Εκκλησίας κι ἔμενε ἐκεῖ μέχρι τὴν Απόλυση. Επειτα γυρνοῦσε πάλι μόνη της πίσω στὸ Ιερό!... Ολοι ἔμεναν ἐκστατικοὶ μ αὐτὸ ποὺ γινόταν. Τὸ πληροφορήθηκε κι ἕνας ἀπὸ τοὺς διακριτικοὺς πατέρες, καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ τοῦ δώσει ἐξήγηση. Δὲν ἄργησε νὰ τοῦ φανερωθεῖ ἡ αἰτία τοῦ θαύματος. Αγγελος παρουσιάστηκε μπροστά του καὶ τοῦ λέει: Γιατὶ θαυμάζεις καὶ ἀπορεῖς γι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει; Δὲν ἔλαβαν οἱ Απόστολοι τοῦ Χριστοῦ, καθὼς γνωρίζεις, ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ; Κι ἀπὸ κείνους πάλι οἱ διάδοχοί τους κ.ο.κ.; Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ἀδελφό, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ χύσει τὸ αἷμα του γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὅμως δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκεται μέσα στὸ ἱερὸ Βῆμα ὅσο τελεῖται ἡ ἀναίμακτη θυσία, μάθε πὼς Αγγελος τὸν διώχνει μέχρι τὸ νάρθηκα. Γιατί, ἐνῶ ἦταν ὑποτακτικὸς τοῦ τάδε συνασκητῆ σου, ἀθέτησε τὴν ὑπακοή. Κι ὅταν ὁ Γέροντάς του εὔλογα τὸν ἐπιτίμησε μὲ κανόνα, ἐκεῖνος τὸν ἄφησε κι ἔφυγε δεμένος μὲ τὸ ἐπιτίμιο. Καὶ σὰν Μάρτυρας μέν, ἔλαβε τὸ μαρτυρικὸ στεφάνι. Σὰν δεμένος ὅμως μὲ ἐπιτίμιο ἀπὸ τὸ Γέροντά του, δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκεται μέσα στὸ Ιερό, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Εκτὸς κι ἂν τοῦ λύσει τὸν κανόνα ὁ Γέροντας ποὺ τὸν ἔδεσε. Σὰν τά μαθε αὐτὰ ὁ ἅγιος ἐκεῖνος ἀσκητής, πῆρε τὸ ραβδί του, πῆγε στὸ Γέροντα τοῦ Μάρτυρα καὶ τοῦ διηγή-

8 θηκε τὰ πάντα. Επειτα τὸν πῆρε καὶ κατέβηκαν μαζὶ στὴν Αλεξάνδρεια. Πῆγαν στὸ Ναό, ὅπου βρισκόταν τὸ Μαρτυρικὸ Λείψανο. Ανοιξαν τὴ θήκη, ποὺ περιεῖχε τὸ σῶμα τοῦ Μάρτυρα, καὶ τοῦ ἔδωσαν κι οἱ δυὸ τὴν συγχώρηση. Επειτα, ἀφοῦ τὸν ἀσπάστηκαν, στάθηκαν καὶ προσευχήθηκαν δοξολογώντας τὸ Θεό. Απὸ τότε, ὅταν γινόταν Θεία Λειτουργία, παρέμενε ὁ Μάρτυρας Μοναχός ἀσάλευτος στὴ θέση του μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα...» 13. Δʹ ΜΕΧΡΙ τώρα, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, ἀπαρίθμησα τρεῖς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη καὶ εὐλάβεια στὸ πρόσωπό Σας: α) διότι εἶσθε ὁ ἔμπειρος «καλλιτέχνης» τῆς ἀγάπης β) διότι εἶσθε τὸ μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπολαμβάνουμε τὰ χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ γ) διότι γίνεσθε αἴτιος νὰ βιώνουμε τὸ Μυστήριο τῆς εὐλογημένης καὶ παμμακάριστης Υπακοῆς. Επικαλούμεθα τὶς ἅγιες εὐχές Σας, ὥστε νὰ μὴ φανοῦμε ἀγνώμονες ἔναντι τῶν μεγάλων αὐτῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ, διότι ἄλλοι ἀδελφοί μας ταλαιπωροῦνται, ἀναζητώντας αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς ἀπολαμβάνουμε πλουσιοπαρόχως. Λέγεται, ὅτι οἱ μέλισσες γιὰ νὰ φτιάξουν ἕνα κιλὸ μέλι, κάνουν τὸ ὀλιγώτερο πτήσεις καὶ κάθονται ἐπάνω σὲ περίπου ἄνθη!... Εμεῖς ὅμως μέσα στὸ εὐλογημένο αὐτὸ Κοινόβιο, στὸ πνευματικὸ αὐτὸ μελίσσι, ἔχουμε ἕτοιμο τὸ γλυκύτατο μέλι τοῦ Αγίου Πνεύματος, φθάνει νὰ εὐλαβούμεθα τὸν Γέροντά μας, νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπό του, νὰ ἐγκολπονώμεθα τὴν ἁγία ταπεινοφροσύνη καὶ νὰ ἐπιδιώκουμε πάντοτε τὴν τρισαγία Υπακοή. * * *

9 Σᾶς εὐχαριστοῦμε, πολυσέβαστε Πνευματικέ μας Πατέρα, διότι ἡ ὀνομαστική Σας ἑορτὴ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε γιὰ λίγο στὴν Μοναχική μας ἰδιότητα. Εὐχόμεθα ἐγκαρδίως νὰ Σᾶς δίδη ὁ Κύριός μας, διὰ πρεσβειῶν τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Αγίων, ὑγεία καὶ μακροημέρευσι, χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι, «πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον» 14, ὥστε μὲ τὴν ἁγία διάκρισι καὶ σοφία τῶν Πατέρων τῆς Εκκλησίας μας νὰ κατευθύνετε τὴν Ιερὰ Ολκάδα τοῦ λογικοῦ Ποιμνίου Σας ἐπὶ λιμένα σωτηρίας, στὴν αἰωνία τρυφὴ καὶ μακαριότητα, στὴν εὐλογημένη κοινωνία τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος. Αμήν! 3η Οκτωβρίου 1985 π. Γλ. (*) Η ἐργασία αὐτὴ μὲ τίτλο «Η Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα» ἐξεφωνήθη ὡς Πανηγυρικὸς Λόγος τὸ ἔτος 1985 στὴν εἰδικὴ Εκδήλωσι «Εὐχαριστήρια»: «Εν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν Πατέρα σου», τὴν ὁποία διωργάνωσε ἡ Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, πρὸν τιμὴν τοῦ ἑορτάζοντος Πνευματικοῦ αὐτῆς Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. 1. Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, PG τ. 150, στλ. 1096D-1097Α («Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν Νομοθεσίας»). 2. Αρχιμ. Τιμοθέου, Ο Οσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ, σελ. 61, Ιερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ωρωπὸς Αττικῆς Ακολουθίας Μικρᾶς Παρακλήσεως, Ωδὴ Θ, Τροπάριον β. 4. Βίος τοῦ Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώβ. 5. Πρβλ. Γαλ. ε Τὸ Γεροντικόν, ἤτοι Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων, σελ. 123β, «Τοῦ Αββᾶ Υπερεχίου», η, ἐκδόσεις «ΑΣΤΗΡ», Αθῆναι Τὸ Γεροντικόν, αὐτόθι, σελ. 78β, «Τοῦ Αββᾶ Μιώς», α. 8. Ο Οσιος Θεόδωρος ὁ Ηγιασμένος, δεχόμενος μὲ ταπείνωσι καὶ σύνεσι τὶς προσπάθειες τοῦ Οσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου γιὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν αὐταρέσκεια, ἐπαινοῦσε τὸν Γέροντά του καὶ ὡμολογοῦσε αὐτομεμφόμενος: «Εγὼ τοίνυν ὁ ἁμαρτωλός, πενθεῖν ἑαυτὸν ὀφείλω, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατευθύνῃ μου τὴν καρδίαν πρὸς τὸ ἀγαθὸν καὶ ἄξιος γένωμαι τῆς τῶν Αγίων Πατέρων ὑπακοῆς ἄνευ γὰρ τῆς τοῦ Κυρίου βοηθείας τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ἐφ ἑαυτῷ μάλιστα πεποίθησις, σποδός ἐστι καὶ τέφρα». (Παύλου Μοναχοῦ, Εὐεργετινός..., Βιβλίον Α, Υπόθεσις ΛΕ, α. Εν τῷ βίῳ τοῦ Αγίου Παχωμίου). 9. Βλ. περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ / Οκτώβριος 1984, σελ. 376 (Στήλη «Εἶπε Γέρων»: «Περισπούδαστα ἁγιορειτικὰ διηγήματα»). 10. Βλ. περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», αὐτόθι. 11. Πρβλ. Ιακ. α «Η ἱστορία διαδραματίζεται σὲ περίοδο διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν, πιθανότατα στὸν διωγμό, πού ἔγινε στήν Αλεξάνδρεια ἐπί Μαξιμίνου, ἀνάμεσα στὸ 308 καί τό 311, ὁπότε μαρτύρησαν καί πολλοί Μοναχοὶ» ( Ιερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Θαύματα καὶ Αποκαλύψεις..., βλ. τὴν ὑποσημ. 13). 13. Ιερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Θαύματα καὶ Αποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία, σελ : «Ο παρήκοος ὁσιομάρτυρας», ἔκδοση δεύτερη, Ωρωπὸς Αττικῆς Πρβλ. Ιακ. α 17.

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα