Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*"

Transcript

1 Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ Αʹ, Ιωσήφ, Βαρσανούφιος, Ἀνατόλιος ὁ Νέος, Νεκτάριος, Νίκων καὶ Ισαὰκ 1 Μνήμη: 11η Οκτωβρίου Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ τῆς Οπτινα εὑρίσκεται στὴν περιοχὴ Καλούγκα, σὲ κάποια ἀπόστασι ἀπὸ τὴν πόλι Κοζέλσκ, διακόσια περίπου χιλιόμετρα νοτίως τῆς Μόσχας, στὴν δεξιὰ ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ζίντρα, στὶς παρυφὲς πυκνοῦ δάσους. Καθ ὅλον τὸν ΙΘʹ αἰ. καὶ μέχρι τοὺς διωγμούς, τοὺς ὁποίους ἐκίνησαν οἱ μπολσεβῖκοι, ὑπῆρξε κέντρο ἑνὸς μεγάλου κινήματος πνευματικῆς ἀνανεώσεως, ἡ ὁποία ἀντλοῦσε ἀπὸ τὴν Ησυχαστικὴ Παρά- 1

2 δοσι ποὺ μετέφεραν στὴν Ρωσία οἱ μαθητὲς τοῦ Οσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15η Νοεμβρίου 1796). Γνωστὴ ἤδη ἀπὸ τὸν ΙϚʹ αἰ., ἡ Ιερὰ Μονὴ τῆς Οπτινα ἐρημώθηκε τελείως, ἐξ αἰτίας τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα ἐπέβαλε ἡ Αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη Βʹ κατὰ τῶν Μοναχῶν (1764). Πρὸς τὰ τέλη τοῦ ΙΗʹ αἰ., ὁ Μητροπολίτης Μόσχας Πλάτων, διερχόμενος ἀπὸ τὴν Οπτινα, ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ τόπου καὶ ἐπεφόρτισε τὸν Ηγούμενο Ἀβραὰμ τῆς Μονῆς Πέσνοσα, νὰ ἀνακαινίση τὸ Μοναστήρι καὶ νὰ ἀποκαταστήση τὴν κοινοβιακὴ ζωὴ καὶ τὴν πνευματικὴ Παράδοσι τοῦ Οσίου Παϊσίου. *** ΤΡΙΑΝΤΑ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1821, ὁ Επίσκοπος τῆς Καλούγκα Φιλάρετος, μελλοντικὸς Μητροπολίτης Κιέβου, ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τοῦ ἡσυχαστικοῦ ἰδεώδους τοῦ Οσίου Παϊσίου, ἵδρυσε ὡς ἐξάρτημα τῆς Μονῆς τὴν Ιερὰ Σκήτη τοῦ Προδρόμου, γιὰ τοὺς Μοναχοὺς ἐκείνους ποὺ ἤθελαν νὰ ἀφιερωθοῦν ὁλοκληρωτικὰ στὴν προσευχή. Γιὰ νὰ τὴν ὀργανώσι τῆς Σκήτης, προσεκάλεσε δύο κατὰ σάρκα ἀδελφούς, τὸν Μωϋσῆ καὶ τὸν Ἀντώνιο (Πουτίλωφ) 2, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν ἤδη μία δεκαετία στὰ δάση τοῦ Ροσλάβλ (περιοχὴ τοῦ Σμολένσκ), ὑπὸ τὴν καθοδήγησι πνευματικῶν Πατέρων τοῦ κύκλου τοῦ Οσίου Παϊσίου. Εκεῖ, μέσα στὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἀδι- άλειπτη προσευχή, ὁ ΜΩΥΣΗΣ ἔμαθε νὰ δαμάζη τὸν φλογερὸ καὶ ὀργίλο χαρακτῆρα του. Μετὰ ἀπὸ πίεσι τοῦ Επισκόπου, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καὶ ἀπαρνήθηκε τὸν πόθο του νὰ ἀφιερωθῆ ὁλοκληρωτικὰ στὴν προσευχὴ καὶ τὴν θεωρία, προκειμένου νὰ ἀναλάβη τὶς ἀ- ναγκαῖες οἰκοδομικὲς ἐργασίες στὴν Ιερὰ Μονὴ καὶ τὴν νεοπαγῆ Σκήτη. Εὑρίσκετο στὴν Μόσχα γιὰ νὰ συγκεντρώση χορηγίες, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ἐξελέγη Ηγούμενος. Παρέμεινε 2

3 στὸ ἀξίωμα αὐτὸ τριάντα ἑπτὰ χρόνια, κατὰ τὰ ὁποῖα ἀναλώθηκε δίχως φειδὼ γιὰ τὴν προκοπὴ τοῦ Ιεροῦ Κοινοβίου. «Πλούσιος ἐν πενίᾳ», ὅπως τοῦ ἄρεσε νὰ λέγη, ἐπιχειροῦσε πάντοτε μεγάλα ἔργα δίχως νὰ ἔχη τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια, ὑπολογίζοντας μόνο στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὴν διαχείρισι τῆς Μονῆς βασιζόταν στὴν εὐαγγελικὴ ἐντολὴ νὰ μὴ μεριμνᾶ γιὰ τὴν αὔριον (Ματθ. ϛʹ 34) καὶ εἶχε ὡς ἀρχὴ νὰ μὴν ἀφήνη ποτὲ νὰ μαζεύωνται χρήματα, τὰ ὁποῖα διαμοίραζε στοὺς πτωχούς. Σὲ ἐποχὲς ἀνέχειας, ξεκινοῦσε σημαντικὲς ἐργασίες ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ νὰ συνδράμη τὶς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ ἐσήμαινε ὅτι τὸ Μοναστήρι θὰ ἔμενε δίχως ψωμί. Δὲν ἐφρόντιζε καθόλου γιὰ τὴν περιουσία, τὴν ὁποία κάποιοι ὑποψήφιοι γιὰ τὴν μοναστικὴ ζωὴ πρόσφεραν στὸ Μοναστήρι. Προτιμοῦσε νὰ δέχεται στὴν Ἀδελφότητα ὑποψηφίους πτωχοὺς ἢ ἀνήμπορους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ὑπῆρχε καμμία ἐλπίδα νὰ συναποκομίση κανεὶς οἰκονομικὸ ὄφελος. Παρὰ τὶς ἔξοχες ἀρετές του καὶ τὶς ἱκανότητές του γιὰ πνευματικὴ καθοδήγησι, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μωϋσῆς περιωρίζετο στὴν διατήρησι τῆς εὐταξίας τῆς Ἀδελφότητας καὶ ἄφηνε στοὺς Στάρετς ὅ,τι ἀφοροῦσε τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Μοναχῶν. Χάρις σὲ αὐτόν, ἦλθαν καὶ ἐγκατεβίωσαν στὴν Σκήτη οἱ Οσιοι Γέροντες Λεωνίδας καὶ Μακάριος, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν στὴν ὑπηρεσία τῶν Ἀδελφῶν καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως καὶ τῆς προοράσεως. Ετσι λοιπόν, καθιέρωσαν τὸν θεσμὸ τῶν Γερόντων (στάρτσεστβο), ὁ ὁποῖος θὰ ἔφερνε μεγάλη δόξα στὸ εὐλογημένο Μοναστήρι τῆς Οπτινα καὶ τοῦ ὁποίου θεσμοῦ εἰσηγητὴς εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῆ ὁ Στάρετς Μωϋσῆς. Εν τούτοις, αὐτὴ ἡ προφητικὴ ἄσκησις τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως, ἡ ὁποία σύντομα θὰ σαγήνευε τὰ πλήθη, προεκάλεσε ἀρχικῶς βίαιες ἀντιδράσεις ἀπὸ πλευρᾶς καχύποπτων Ιεραρχῶν καὶ ζηλόφθονων Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι κατήγγειλαν τὸν Ηγούμενο Μωϋσῆ στὶς ἐκκλησιαστικὲς Ἀρχὲς ὡς ἐπικίνδυνο νεωτεριστή. Ο Γέρων Μωϋσῆς ὑπέμενε ὅλες αὐτὲς τὶς ἀντιξοότητες μὲ ταπείνωσι ποὺ ὅλο καὶ μεγάλωνε, ἀναλαμβάνοντας μόνος τὶς εὐθῦνες, ὥστε νὰ ἀφήση ἀπερίσπαστους τοὺς Στάρετς. 3

4 Πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἔλεγε μὲ ταπείνωσι: «Γνωρίζω τώρα, ὅτι εἶμαι ὁ ἔσχατος πάντων». Εφθασε στὴν ἡλικία τῶν ὀγδόντα χρόνων. Επασχε ἀπὸ ὑδρωπικία, ἡ ὁποία τὸν ἐκρατοῦσε καθηλωμένο στὴν κλίνη του, δὲν ἔπαυσε ὅμως νὰ διοικῆ τὸ Κοινόβιο καὶ νὰ μεριμνᾶ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια. Εκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ τὴν 16η Ιουνίου 1862, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνεδύθη στὴν κλίνη του τὸ Μέγα Σχῆμα, τὸ ὁποῖο ποθοῦσε ἐκ νεότητος αὐτοῦ καὶ τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε λάβει μέχρι τότε, προκειμένου νὰ θέση τὸν ἑαυτό του στὴν διακονία τῶν Ἀδελφῶν. *** ΜΕΤΑ τὸν διορισμὸ τοῦ Γέροντος Μωϋσέως ὡς Ηγουμένου, ὁ ἀδελφός του ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοποθετήθηκε ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ιερᾶς Σκήτης (1825) 3. Εκ νεότητος αὐτοῦ ποθοῦσε νὰ ἀκολουθήση τὸν μοναχικὸ βίο. Μετέβη στὸ δάσος τοῦ Ροσλάβλ, ὅπου ἀσκήτευε ὁ κατὰ σάρκα ἀδελφός του Γέρων Μωϋσῆς, ἀφοῦ προηγουμένως ὑπέστη πολλὰ βάσανα καὶ ταλαιπωρίες ἀπὸ τοὺς στρατι- ῶτες τοῦ Ναπολέοντος, κατὰ τὴν ἅλωσι τῆς Μόσχας (1812). Διδάχθηκε μέσα στὴν ἡσυχία τὴν πλήρη ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τὴν ταπείνωσι, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει στὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ νὰ ἐνεργῆ στὴν καρδιὰ τοῦ Μοναχοῦ. Σὲ ὅλη του τὴν ζωή, θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ὑποτακτικὸ τοῦ ἀδελφοῦ του Γέροντος Μωϋσέως, ὁ ὁποῖος συχνὰ τοῦ ἐφέρετο αὐστηρὰ γιὰ νὰ τὸν δοκιμάση. Ο Ἀντώνιος παρέμενε ἐνώπιόν τοῦ Γέροντος πάντοτε σιωπηλὸς ἀπὸ σεβασμό, στὸν ὁποῖο καὶ ἐξαγορευόταν καὶ τὸν παραμικρὸ λογισμό του. Εἶχε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ὅταν ἐπέστρεφε στὸ κελλί του, ἀφιέρωνε ὅλο τὸν ἐλεύθερο χρόνο του στὴν μελέτη καὶ τὴν προσευχή. Ἀφοῦ ἐκαθάρισε τὸ ἔδαφος τῆς νεοπαγοῦς Σκήτης μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια καὶ ἔκτισε τὰ πρῶτα κελλιά, ἐπὶ δεκατέσσερα χρόνια 4

5 ἐπαγρυπνοῦσε γιὰ τὴν ὀργάνωσι τῆς Σκήτης, ἀναλαμβάνοντας ὁ ἴδιος τὶς ἐργασίες, τὶς ὁποῖες οἱ Ἀδελφοὶ δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ φέρουν εἰς πέρας. Η Ἀδελφότης ἦταν ὠργανωμένη σὰν πραγματικὸς προθάλαμος τῶν Οὐρανῶν. Εθαύμαζε κανεὶς τὴν αὐστηρότητα, τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν ἁπλότητα τῶν Μοναχῶν, καθὼς καὶ τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν βαθειά τους κατάνυξι στὶς πολύωρες Ἀκολουθίες. Υπὸ τὴν καθοδήγησί τοῦ Στάρετς Ἀντωνίου, ἡ Ιερὰ Σκήτη κατέστη πόλος ἕλξεως πνευματοφόρων ἀνδρῶν. Αν καὶ ἦταν συχνὰ ἄρρωστος καὶ ἐπὶ τριάντα χρόνια ὑπέφερε ἀπὸ πυώδη ἕλκη στὰ πόδια καὶ πονοῦσε σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἐνόμιζε ὅτι τοῦ ἔκοβαν αὐτὰ μὲ πριόνι, ὁ Ἀντώνιος εἶχε πάντοτε ἱλαρὸ πρόσωπο καὶ ἀντιμετώπιζε τὶς δοκιμασίες ὡς θεόσταλτη θεραπεία γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Εκανε ὑπομονὴ καὶ ἐκμεταλλευόταν τὶς περιόδους, κατὰ τὶς ὁποῖες δὲν τοῦ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸ κελλί του, ὥστε νὰ ἀφιερώνεται στὴν μελέτη καὶ τὴν προσευχή μόλις δὲ ἀνακτοῦσε τὶς δυνάμεις του, ἀνελάμβανε ἐκ νέου τὶς ἐργασίες του. Τοῦ ἐπεφυλάσσετο ὅμως μία ἀκόμη μεγαλύτερη δοκιμασία. Τὸ 1839, ὁ Επίσκοπος Νικόλαος τῆς Καλούγκα, τὸν ὁποῖο ἐνοχλοῦσε ἡ ἀκτινοβολία τῶν Στάρετς, τὸν διώρισε Ηγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Μαλογιαροσλάβετς, ὅπου ὑπῆρχε ἡ συνήθεια οἱ Ηγούμενοι νὰ προέρχωνται ἀπὸ τὴν Οπτινα. Τὸ ἀξίωμα αὐτὸ ἀπέβη γιὰ τὸν Ἀντώνιο ἀληθινὸ μαρτύριο, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διοίκησι τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία εὑρίσκετο πλησίον τῆς πόλεως, ἔπρεπε νὰ καθοδηγῆ μιία Ἀδελφότητα δώδεκα Μοναχῶν, ἡ ὁποία ἐστερεῖτο ἑνότητος καὶ ζήλου. Εζήτησε ἐπανειλημμένως ἀπὸ τὸν Επίσκοπο νὰ τὸν ἀπαλλάξη τοῦ ἀξιώματος, ἀλλὰ πάντοτε συναντοῦσε τὴν ἀνένδοτη ἄρνησί του. Ο Ἀντώνιος μετέβαινε κατὰ καιροὺς στὴν Μόσχα γιὰ τὶς ὑποθέσεις τῆς Μονῆς. Εκεῖ, προσείλκυσε τὴν προσοχὴ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλάρετου, ὁ ὁποῖος κατανοώντας τὴν πνευματική του δοκιμασία, μεσολάβησε ὑπὲρ αὐτοῦ στὸν Επίσκοπο τῆς Καλούγκα. Τέλος, μετὰ τὸν διορισμὸ ἑνὸς νέου Επισκόπου, ἡ παραίτησίς του ἔγινε δεκτὴ καὶ ἀφοῦ ἔγινε ἡ ἐνθρόνισις τοῦ διαδόχου του, ὁ Ἀντώνιος ἀξιώθηκε νὰ ἐπιστρέψη στὴν Οπτινα καὶ νὰ ἀναλάβη ἐκ νέου τὴν θέσι τοῦ ὑποτακτικοῦ στὸν ἀδελφό του Γέροντα Μωϋσῆ (1853). 5

6 Διῆλθε τὸ ὑπόλοιπο τοῦ βίου του σὲ ἕνα μικρὸ κελλὶ τῆς Σκήτης, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔβλεπε μόνο τὸν οὐρανό, περιτριγυρισμένος ἀπὸ στοῖβες βιβλίων, χωρὶς νὰ ἀσχολῆται μὲ διοικητικὲς ὑποθέσεις. Διατηροῦσε τὸν ἴδιο ζῆλο γιὰ τὴν προσευχὴ ὅπως καὶ στὴν νεότητά του καὶ τοῦ ἄρεσε νὰ λέγη: «Αρχισε νὰ προσεύχεσαι πρὸς τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν καὶ πολὺ γρήγορα τὴν καρδίαν σου θὰ τὴν θερμάνη ἡ γλυκύτης τοῦ Ονόματός Του, διότι ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ ἐστι, καταφλέγον λογισμοὺς ἀκαθάρτους καὶ θερμαῖνον τὴν καρδίαν, ὥστε νὰ ἐκπληρώση αὐτὴ τὰς ἐντολάς Αὐτοῦ». Οταν τελοῦσε τὴν θεία Λειτουργία, ἦταν πλήρης θείας Χάριτος, ἰδιαιτέρως μάλιστα κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου. Εχοντας ὑποστηρίξει τὴν ἐγκατάστασι τῶν Στάρετς καὶ τὴν ἀ- νάπτυξι τῆς θεοφιλοῦς διακονίας τους (στάρτσεστβο), ἀπεῖχε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι, ἀλλὰ ἐδέχετο πάντα μὲ θέρμη καὶ προσήνεια ὅσους τὴν ἐπιζητοῦσαν. Οταν οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ἔθεταν ἐρωτήματα φιλοσοφικὰ ἢ θεολογικά, τοὺς παρέπεμπε στὸν Γέροντα Μωϋσῆ ἢ στὸν Στάρετς Μακάριο, ἢ τοὺς ἀπαντοῦσε πολὺ ἁπλᾶ: «Καθάρισε τὴν καρδιά σου καὶ ὅλα θὰ τὰ μάθης». Η κοίμησις τοῦ κατὰ σάρκα ἀδελφοῦ καὶ πνευματικοῦ του Πατρὸς Μωϋσέως τὸ 1862 τὸν ἔθλιψε βαθύτατα. Ἀπὸ τότε ἔζησε ἔγκλειστος περίπου ἕναν χρόνο, ἐρχόμενος ἔτσι, μυστικῶς, σὲ πνευματικὴ κοινωνία μὲ τὸν μεταστάντα. Καθὼς οἱ ἀσθένειές του χειροτέρευαν καὶ δὲν ἦταν σὲ θέσι νὰ μεταβῆ στὴν Εκκλησία, ἐνεδύθη στὸ κελλί του τὸ Μέγα Σχῆμα καὶ ἀφιερώθηκε ὁλοκληρωτικὰ στὴν προσευχή. Στὸν τοῖχο εἶχε ἀναρτημένο τὸ ρητό: «Χρόνου φείδου!», γραμμένο μὲ μεγάλα γράμματα. Θεωρώντας ὅτι δὲν ἦταν παρὰ ἕνας ἀρχάριος, προσέθετε ἄθλον ἐπὶ ἄθλου στὴν προετοιμασία του γιὰ τὴν συνάντησί του μὲ τὸν Θεό. Εφρόντισε γιὰ ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς ταφῆς του, ἐκάλεσε στὸ προσκέφαλό του τὸν Ηγούμενο Ισαάκ, προκειμένου νὰ λάβη τὴν εὐλογία του γιὰ τὸ τελευταῖο ταξίδι καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο τὴν 7η Αὐγούστου Ενταφιάσθηκε δίπλα στὸν αὐταδελφό του Ἀββᾶ Μωϋσῆ. *** 6

7 ΧΑΡΙΣ στὸ ἔργο τῶν Οσίων Γερόντων Μωϋσέως καὶ Ἀντωνίου, ἐδημιουργήθησαν εὐνοϊκὲς συνθῆκες, ὥστε ἐν συνεχείᾳ ὁ Στάρετς ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Ναγκόλκιν) νὰ καθιερώση τὸν θεοδώρητο θεσμὸ τῶν Γερόντων (στάρτσεστβο) στὴν Οπτινα 4. Γόνος ταπεινῆς οἰκογενείας τοῦ Καράτσεφ στὴν Διοίκησι τοῦ Ορλώφ, ἐργάσθηκε στὰ νεανικά του χρόνια ὡς ἐμπορικὸς ἀντιπρόσωπος καὶ ἀπέκτησε ἔτσι μεγάλη πεῖρα τῶν ἀνθρώπων. Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐννέα ἐτῶν, εἰσῆλθε στὴν Οπτινα ὡς δόκιμος, ἔμεινε μόνο δύο χρόνια καὶ κατόπιν ἔλαβε τὸ Σχῆμα στὴν Ιερὰ Μονὴ τῆς Λευκῆς Χαράδρας. Ολίγο ἀργότερα, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καὶ συνάντησε τὸν Στάρετς Θεόδωρο 5, ὁ ὁποῖος, μετὰ ἀπὸ πολύχρονη παραμονὴ στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Οσίου Παϊσίου στὴν Μολδαβία, εἶχε ἐπιστρέψει στὴν Ρωσία γιὰ νὰ διαδώση τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοσι. Οταν ὁ Γέρων Λεωνίδας ἔγινε Ηγούμενος (1804), προσεκάλεσε πλησίον του τὸν Στάρετς Θεόδωρο. Μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια παραιτήθηκε τοῦ ἀξιώματος τοῦ Ηγουμένου καὶ ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆμα, μετονομασθεὶς Λέων (ἢ Λέβ), προκειμένου νὰ ἀφιερωθῆ στὴν προσευχὴ μέσα στὸ δάσος, μαζὶ μὲ τὸν Γέροντά του καὶ ἕναν ἀκόμη Ερημίτη, τὸν Γέροντα Κλεόπα, προερχόμενον καὶ ἐκεῖνον ἀπὸ τὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Οσίου Παϊσίου στὸ Νεάμτς. Η φήμη τοῦ Στάρετς Θεοδώρου ὡς πνευματικοῦ Πατρός, σύντομα προσείλκυε πολλοὺς πιστοὺς, οἱ ὁποῖοι διψοῦσαν γιὰ διδαχὴ καὶ ἔτσι οἱ τρεῖς Ερημῖτες ἀπεφάσισαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν περιοχή, πρὸς ἀναζήτησιν τῆς πλήρους ἡσυχίας. Οἱ Γέροντες Λεωνίδας καὶ Κλεόπας ἐγκατεστάθησαν σὲ μία Σκήτη τῆς ἀπομακρυσμένης Ιερᾶς Μονῆς Βαλαάμ, στὴν λίμνη Λαντόγκα, ὅπου ἦλθε νὰ τοὺς συναντήση καὶ ὁ Γέρων Θεόδωρος μετὰ ἀπὸ τριετῆ ἐγκλεισμὸ στὴν Μονὴ Παλεόστρωβ, λόγῳ συκοφαντικῶν κατηγοριῶν ἐναντίον του. Καὶ στὴν Σκήτη ὅμως αὐτή, τὸ φῶς τῆς ἁγίας βιοτῆς τους δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀποκρυβῆ καὶ πάμπολλοι ἦσαν οἱ Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι προσήρχοντο, ζητώντας συμβουλές. Η φήμη αὐτὴ προκάλε- 7

8 σε τὴν ἀντίδρασι τοῦ Ηγουμένου τῆς Μονῆς Βαλαάμ, ὁ ὁποῖος διαμαρτυρήθηκε κατὰ τῶν δῆθεν νεωτεριστῶν στὸν Μητροπολίτη τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. Οἱ τρεῖς Οσιοι Ερημῖτες, ἂν καὶ ἀθωώθησαν, προετίμησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Μονὴ Βαλαὰμ καὶ νὰ ἐγκαταβιώσουν στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Οσίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ. Εκεῖ, πέντε χρόνια ἀργότερα (1822), ἀναπαύθηκε ὁ Στάρετς Θεόδωρος. Η ἀπώλεια τοῦ Γέροντός του, ἦταν σκληρὴ δοκιμασία γιὰ τὸν Λεωνίδα, ὁ ὁποῖος κατέφυγε στὸν Θεὸ καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Κύριο τὸ δῶρο τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς καὶ τῆς διακρίσεως τῶν λογισμῶν. Ο Λεωνίδας θέλησε νὰ ἀποσυρθῆ στὴν Ιερὰ Σκήτη τῆς Οπτινα, ἀλλὰ οἱ Ἀδελφοὶ δὲν τὸν ἄφησαν νὰ τοὺς ἐγκαταλείψη. Μόλις τὸ 1829, κατώρθωσε νὰ φύγη ἀπὸ τὴν Μονὴ τοῦ Σβὶρ γιὰ νὰ ἐγκατασταθῆ στὴν Οπτινα μαζὶ μὲ ἕξι ὑποτακτικούς του. Οταν ἔφθασε ἐκεῖ, ἡ τελειότης τοῦ ἀσκητικοῦ βίου του, ἡ σοφία, τὸ χάρισμά του νὰ διεισδύη στὰ μύχια τῆς ψυχῆς, καθὼς καὶ ἡ καλωσύνη καὶ ἡ εὐσπλαγχνία του ἔναντι τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ δυστυχισμένων, προσείλκυσαν στὸ πρόσωπό του τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ ὅλων. Ηταν γιγαντόσωμος καὶ ἰδιαίτερα ρωμαλέος ἡ προχωρημένη ἡλικία του καὶ ἡ ἀρρώστια, ἡ ὁποία τοῦ προκαλοῦσε παχυσαρκία, δὲν τὸν ἐμπόδιζαν νὰ ἐφαρμόζη πάντοτε μία αὐστηρὴ ἐγκράτεια. Εἶχε μακρυὰ γκριζοκίτρινα μαλλιὰ ποὺ θύμιζαν λιονταρίσια χαίτη καὶ βλέμμα ἄγρυπνο καὶ διαπεραστικό. Χρησιμοποιοῦσε γλῶσσα ζωντανὴ καὶ οἰκεία, τὴν ὁποία ἐχρωμάτιζε πάντοτε μὲ χαριτολογήματα. Η παρουσία του ἀνέδιδε ἀτρόμητη δύναμι καὶ μεγαλειώδη γαλήνη καὶ μετέδιδε σὲ ὅσους τὸν ἐπλησίαζαν μίαν αἴσθησι εἰρήνης καὶ ἐμπιστοσύνης. Ενώπιόν του οἱ καρδιὲς ἄνοιγαν πρὸς τὸν Θεό, θλίψεις καὶ κακοὶ λογισμοὶ διελύοντο. Ο κόσμος συνέρρεε στὸ μικρὸ κελλί του, τὸ ὁποῖο εἶχε γίνει τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς Μονῆς, καθένας δὲ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ τοῦ ὑποβάλη τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἤθελε, ἐν ὅσῳ ὁ Γέρων, ντυμένος στὰ λευκά, καθόταν στὴν κλίνη του καὶ ἀσχολεῖτο μὲ τὸ συνηθισμένο ἐργόχειρό του: ἔπλεκε ζῶνες. Στοὺς μὲν ἀποκάλυπτε τοὺς κρυφοὺς λογισμούς τους, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήση νὰ ἀλλάξουν ζωή, τοὺς δὲ ἐθεράπευε, διαβάζοντάς τους μία εὐχὴ ἢ χρίοντας αὐτοὺς μὲ ἁγιασμένο ἔλαιο. Εδίδασκε, ἐνεθάρρυνε, ἐγίνετο τοῖς πᾶσι τὰ πάντα, χωρὶς ποτὲ 8

9 ὡστόσο νὰ περισπᾶται ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ περισυλλογὴ καὶ τὴν προσευχή. Εν τούτοις, ὡρισμένοι Μοναχοὶ ἐσκανδαλίζοντο, βλέποντας ἕναν Ησυχαστὴ νὰ συνομιλῆ τόσο ἐλεύθερα καὶ συχνὰ γιὰ τόσες πολλὲς ὧρες μὲ ἀνθρώπους κάθε εἴδους. Αλλοι τὸν ἐμέμφοντο, ὅτι δῆθεν καινοτομοῦσε στὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς ἱερᾶς Εξομολογήσεως. Ο Στάρετς Λεωνίδας τοὺς ἀπαντοῦσε, ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν καὶ ἡ πνευματικὴ συνομιλία μὲ ἕναν Γέροντα, ποὺ ἀνάγεται στὶς ἀπαρχὲς τοῦ Μοναχισμοῦ, δὲν ἀποβλέπει στὴν ὑποκατάστασι τοῦ Μυστηρίου τῆς Εξομολογήσεως, ἀλλὰ στὴν συμπλήρωσί του. Δὲν ἀρκεῖ, δηλαδή, νὰ ἀκούη ὁ Ιερεὺς τὴν συχνὰ μηχανικὴ Εξομολόγησι τῶν ἁμαρτιῶν καὶ νὰ διαβάζη μία συγχωρητικὴ εὐχή, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐπανορθώνη ἐπίσης τὴν συνείδησι, νὰ δίνη στὸν ἐξομολογούμενο τὴν ἐλευθερία του, νὰ ἀποκαθιστᾶ στὸ πρόσωπο τὴν ἱκανότητα νὰ προχωρῆ ἐλεύθερα πρὸς τὸν Θεό. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖ ὁ Στάρετς μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ. Οἱ δραστηριότητες τοῦ Γέροντος ἐξακολουθοῦσαν ὡστόσο νὰ προκαλοῦν ὑποψίες καὶ ζηλοφθονία. Κατὰ τὸ ἔτος 1836, ἡ μυστικὴ ἀ- στυνομία ἔδωσε στὸν Επίσκοπο τῆς Καλούγκα μία ἀναφορὰκαταγγελία, ὅτι δῆθεν ὁ Ηγούμενος Μωϋσῆς καὶ ὁ Στάρετς Λεωνίδας ἀπεργάζονταν τὴν καταστροφὴ τῆς Μονῆς πρὸς ὄφελος τῆς Σκήτης. Ο Επίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη ἐκδηλώσει τὴν ἀντίθεσί του, ἐκάλεσε τὸν Στάρετς Μωϋσῆ καὶ τὸν ἐπέπληξε δριμύτατα, διέταξε δὲ νὰ ἐγκατασταθῆ ὁ Λεωνίδας στὴν Μονὴ καὶ τοῦ ἀπαγόρευσε νὰ φέρη τὸ Μέγα Σχῆμα καὶ νὰ δέχεται ἐπισκέπτες. Ο Στάρετς Λεωνίδας ὑπάκουσε στὶς δύο πρῶτες ἐντολές, ἀλλὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ διώξη τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συγκεντρώνοντο στὴν πόρτα τοῦ νέου του κελλιοῦ. Οταν ὁ Ηγούμενος φοβισμένος τὸν προειδοποίησε, ὅτι ἡ ἀνυπακοὴ στὸν Επίσκοπο θὰ ἐσήμαινε ἐκτοπισμὸ στὴν Σιβηρία, ὁ Στάρετς τοῦ ἀπάντησε: «Καὶ λοιπόν! Καὶ στὴν Σιβηρία νὰ μὲ στείλη καὶ ζωντανὸ νὰ μὲ κάψη, θὰ παραμείνω ὁ ἴδιος Λεωνίδας. Δὲν προσκαλῶ κανέναν νὰ ἔλθη νὰ μὲ ἰδῆ, ἀλλὰ δὲν μοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ διώξω ὅσους ἔρχονται». Ο Ηγούμενος Μωϋσῆς ἀποσύρθηκε τότε σιωπηλά. Οἱ διώξεις κατὰ τοῦ Στάρετς Λεωνίδα ἐπεκτάθηκαν καὶ στοὺς μαθητές του. Καθὼς εἶχε τὴν συνήθεια νὰ στέλνη τὶς πνευματικές 9

10 του θυγατέρες, οἱ ὁποῖες ποθοῦσαν νὰ ἀφιερωθοῦν στὸν Θεό, σὲ μία ἐνάρετη Μοναχὴ τῆς Μονῆς Μπέλεφ, ποὺ λεγόταν Ἀνθία, ὁ Εξομολόγος τοῦ Κοινοβίου δυσαρεστήθηκε ἀπὸ τὴν φήμη ποὺ ἀπέκτησε ἡ Ἀνθία, ἡ ὁποία δὲν τελοῦσε ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι αὐτοῦ τοῦ ἰδίου. Ο Εξομολόγος κατηγόρησε τὸν Στάρετς, ὅτι δῆθεν διέδιδε μία νέα αἵρεσι, ἀφοῦ ἐπέτρεπε σὲ μία Μοναχὴ νὰ ἀκούη Εξομολογήσεις καὶ νὰ δίνη ἄφεσι στὸ ὄνομά του. Εφθασαν μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ τὸν κατηγορήσουν ὡς δῆθεν μασόνο, ἐπειδὴ εἶχε συστήσει στὶς Μοναχὲς νὰ διαβάζουν τὸν Ἀββᾶ Δωρόθεο Γάζης! Η ὑπόθεσις ἔφθασε ὣς τὸν Επίσκοπο Δαμασκηνὸ τῆς Τούλα, στὸν ὁποῖο ὑπαγόταν τὸ Κοινόβιο καὶ ὁ ὁποῖος διέταξε νὰ ἐκδιωχθῆ ἡ Μοναχὴ Ἀνθία. Οσο γιὰ τὸν Στάρετς, τὸν μετέφεραν σὲ ἕνα ἀπομονωμένο κελλὶ καὶ τοῦ ἀπαγόρευσαν ἐκ νέου νὰ δέχεται ἐπισκέπτες. Η ἀπαγόρευσις αὐτὴ ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναποτελεσματικὴ καὶ δὲν στάθηκε ἱκανὴ νὰ ἐμποδίση τὰ πλήθη κόσμου, τὰ ὁποῖα συνέρρεαν γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ ἀσπασθοῦν τὴν ἄκρη τοῦ ράσου του. Εἶναι βέβαιο, ὅτι δὲν θὰ ἀπέφευγε τελικὰ τὴν ἐξορία στὸ Σολόβσκυ τοῦ Απω Βορρᾶ, χωρὶς τὴν θεόσταλτη παρέμβασι τῶν Μητροπολιτῶν Φιλαρέτου Κιέβου καὶ Φιλαρέτου Μόσχας, τοὺς ὁ- ποίους εἰδοποίησε ὁ Στάρετς Μακάριος μὲ ἐπιστολή του, ὡς καὶ τὴν συνηγορία τοῦ Ἁγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ. Η Μοναχὴ Ἀνθία ἔγινε καὶ πάλι δεκτὴ στὴν Ιερὰ Μονὴ Μπέλεφ, μάλιστα δὲ ἐν συνέχειᾳ ἐξελέγη καὶ Ηγουμένη. Ο Επίσκοπος τῆς Τούλα μετέβη αὐτοπροσώπως στὴν Οπτινα μαζὶ μὲ τὸν Επίσκοπο τῆς Καλούγκα, προκειμένου νὰ ἀποκαταστήσουν τὸν Στάρετς Λεωνίδα στὸ λειτούργημά του. Ο Αγιος Γέρων Λεωνίδας ἦταν πλέον ἑβδομήντα δύο ἐτῶν καὶ ὀλίγο ἀργότερα, τὴν 11η Οκτωβρίου 1841, παρέδωσε τὴν ὁσιακή του ψυχὴ στὸν Κύριο. *** ΣΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟ του λειτούργημα τὸν διαδέχθηκε ὁ Στάρετς ΜΑΚΑΡΙΟΣ ( Ιβάνωφ) 6, ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ τελευταῖα 10

11 ἑπτὰ χρόνια ὑπῆρξε στενὸς συνεργάτης καὶ φίλος του, τὸ «ἕτερον ἢμισύ του», κατὰ κάποιο τρόπο. Οἱ δύο ἅγιοι Γέροντες ἦταν ὡστόσο πολὺ διαφορετικοί. Ενῶ ὁ Στάρετς Λεωνίδας ἦταν ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ, μὲ μικρὴ μόρφωσι, εὔθυμος, πρακτικὸς καὶ προσγειωμένος, ὁ Στάρετς Μακάριος ἦταν γόνος οἰκογενείας εὐλαβῶν ἀρχόντων τῆς περιοχῆς τῆς Καλούγκα. Ηταν πρᾶος καὶ συνεσταλμένος, μικροκαμωμένος καὶ ἀσθενικός, μὲ ἐλαττωματικὴ ὅρασι καὶ ὁμιλία. Τὸ πρόσωπό του, ὄχι ἰδιαίτερα ὄ- μορφο, ἔδειχνε σκυθρωπὸ ἐξ αἰτίας τῆς μόνιμης αὐτο-συγκεντρώσεως καὶ περισυλλογῆς, ἀκτινοβολοῦσε ὅμως καλωσύνη, σὰν νὰ τὸ ἐφώτιζε ἐσωτερικὰ ἕνα ἁπαλὸ φῶς. Ἀγαποῦσε τὴν μουσικὴ καὶ τὴν φύσι, εἶχε δὲ μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ παιδεία. Σὲ ἡλικία εἴκοσι δύο ἐτῶν ἀπαρνήθηκε τὴν περιουσία του καὶ ἕνα πολλὰ ὑποσχόμενο συνοικέσιο, προκειμένου νὰ γίνη δόκιμος Μοναχὸς στὴν Ιερὰ Μονὴ τῆς Πλοστσάνσκ, ἡ ὁποία ἦταν ἀπομονωμένη μέσα σὲ πυκνὸ δάσος καὶ ὅπου πενήντα Μοναχοὶ ἀκολουθοῦσαν τρόπο ζωῆς αὐστηρὸ μέν, ἀλλὰ ἐπικεντρωμένο μᾶλλον στὴν ἐξωτερικὴ πειθαρχία. Μετὰ τὴν πάροδο πέντε ἐτῶν, ἔλαβε τὸ Σχῆμα καὶ σύντομα χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος (1815). Εκείνη τὴν ἐποχὴ ἦλθε στὴν Ιερὰ Μονὴ γιὰ νὰ περάση ἐκεῖ τὰ τέλη τοῦ βίου του, ὁ Στάρετς Ἀθανάσιος (Ζαχάρωφ). Εἶχε ζήσει στὸ Νεὰμτς ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ἐκεῖ εἶχε λάβει μέρος στὸ ἔργο τῆς μεταφράσεως πατερικῶν κειμένων καὶ εἶχε φέρει μαζί του στὴν Ρωσία πολλὰ χειρόγραφα κείμενα περὶ προσευχῆς καὶ θεωρίας. Ο Μακάριος μυήθηκε ἀπὸ τὸν Γέροντά του στὰ συγγράμματα αὐτά, καθὼς καὶ στὴν πρακτικὴ τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Οταν ἀναπαύθηκε ὁ Γέρων Ἀθανάσιος (1825), ὁ Μακάριος διωρίσθηκε Εξομολόγος στὸ Κοινόβιο τοῦ Σέφσκ. Προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ στείλη ἕναν ἄνθρωπο ἱκανὸ νὰ δώση λύσεις στὴν πληθώρα τῶν ἐρωτημάτων, τὰ ὁποῖα προέκυπταν ἀ- πὸ τὸ ἐξομολογητικὸ λειτούργημα. Μετὰ ἀπὸ ὀλίγο καιρὸ συνάντησε τὸν Γέροντα Λεωνίδα, ὁ ὁποῖος παρέμεινε ἕξι μῆνες στὸ Πλοστσάνσκ, πρὸ τοῦ νὰ ἐγκατασταθῆ μονίμως στὴν Οπτινα. Ο Γέρων Λεωνίδας διέκρινε ἀμέσως τὶς ἀρετὲς τοῦ Μακαρίου καί, παρὰ τὴν διαφορὰ ἡλικίας, τοῦ συμπεριφερόταν ὡς ἴσος πρὸς ἴσον τελικὰ ὅμως, ἐνέδωσε στὶς παρακλήσεις 11

12 τοῦ ταπεινοῦ Μακαρίου καὶ δέχθηκε νὰ τοῦ συμπεριφέρεται ὡσὰν σὲ ὑποτακτικό. Μετὰ τὴν ἀναχώρησι τοῦ πατρὸς Λεωνίδου, οἱ δύο ἄνδρες διατήρησαν τακτικὴ ἀλληλογραφία, ἀλλὰ μόλις τὸ 1834 κατώρθωσε ὁ Μακάριος νὰ ἀποδεσμευθῆ ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις του καὶ νὰ μεταβῆ στὴν Οπτινα γιὰ νὰ τὸν συναντήση. Τὸ 1836, διωρίσθηκε Εξομολόγος τῆς Ιερᾶς Μονῆς Οπτινα καὶ μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια Δικαῖος τῆς Σκήτης. Δὲν ἔπαυσε ὅμως ποτὲ νὰ θεωρῆ τὸν ἑαυτό του ὑποτακτικὸ τοῦ Στάρετς Λεωνίδου καὶ ποτὲ δὲν ἐπιχειροῦσε ὅ,τιδήποτε χωρὶς τὴν εὐλογία του. Δὲν ἔφευγε ἀπὸ πλησίον του καὶ ἐπὶ μία ἑπταετία καθωδηγοῦσαν ἀπὸ κοινοῦ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Μοναχῶν καὶ τῶν λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι συνέρρεαν στὴν Οπτινα. Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἦταν «ψυχὴ μία σὲ σώματα δύο». Προικισμένος μὲ καλαισθησία, ὁ Στάρετς Μακάριος ἐφρόντισε πολὺ γιὰ τὸν καλλωπισμὸ τοῦ ἀνθόκηπου τῆς Σκήτης, καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς βιβλιοθήκης της. Εφρόντιζε ἐπίσης γιὰ τὴν εὐταξία τῶν Ιερῶν Ἀκολουθιῶν. Εγείρετο στὶς δύο τὸ πρωῒ καὶ ἀφοῦ πρῶτα προσευχόταν γιὰ τέσσερις περίπου ὧρες, κατόπιν ἀσχολεῖτο μὲ τὴν μετάφρασι ἢ μὲ τὴν διόρθωσι μεταφράσεων πατερικῶν κειμένων ἢ μὲ τὴν ἀλληλογραφία του, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὀγκωδεστάτη μετὰ τὴν κοίμησί του ἐξεδόθησαν πέντε τόμοι μὲ ἐπιστολές του, οἱ ὁποῖες ἀντανακλοῦν ὅλη τὴν πνευματικὴ σοφία του. Εγευμάτιζε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς μαθητὰς του στὸ κελλί του καὶ μετὰ ἐπέτρεπε στὸν ἑαυτό του ἕνα διάλειμμα μιᾶς ὥρας γιὰ νὰ περιδιαβάση στὸν ἀνθόκηπο. Πήγαινε σιωπηλὰ ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι, γεμᾶτος θαυμασμὸ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὶς δύο τὸ μεσημέρι καὶ ἑξῆς, δεχόταν στὸ Ἀρχονταρίκι, δίπλα στὴν εἴσοδο τῆς Σκήτης, ὅλους ὅσοι τὸν ἀνέμεναν, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Ακουγε τοὺς ἐπισκέπτες μὲ ἀγάπη καὶ ταπεινοφροσύνη, ὅποιο καὶ ἂν ἦταν τὸ ζήτημα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσε. Διακρίνοντας ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἦταν ὠφέλιμο γιὰ τὴν κατάστασί τους, ἀμέσως τοὺς ἔδινε συμβουλὲς ἢ τοὺς ἔλεγε κάποιο λόγο παρηγορητικό, ἔτσι ὥ- στε μετὰ τὴν συνάντησι μὲ τὸν Στάρετς ὅλοι ἔφευγαν ἀνανεωμένοι. Ο λόγος του, πάντοτε πρᾶος, ἔκανε τοὺς ὑπερηφάνους νὰ σκύ- 12

13 βουν τὴν κεφαλή, ἔδινε ἐλπίδα στοὺς ἀποκαμωμένους, μετέστρεφε στὴν πίστι τοὺς ἀπίστους καὶ εἶχε τὴν δύναμι νὰ ἐκβάλη τὰ δαιμόνια. Μία ἡμέρα τοῦ ἔφεραν ἕναν δαιμονισμένο. Οταν ὁ Στάρετς εἰσῆλθε στὸ Ἀρχονταρίκι, ὁ δαιμονισμένος ὥρμησε μὲ φωνὲς ἐπάνω του καὶ τὸν ἐρράπισε δυνατά. Ἀμέσως ὁ Στάρετς τοῦ ἔστρεψε καὶ τὸ ἄλλο μέρος τοῦ προσώπου του. Τότε, ὁ δαίμων δὲν ἄντεξε καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ τὸν ταλαίπωρο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος παρέμεινε γιὰ πολλὴ ὥρα λιπόθυμος στὰ πόδια τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ ὅταν συνῆλθε εἶχε θεραπευθῆ. Οταν ἀποσυρόταν τὸ βράδυ στὸ κελλί του, ἐξαντλημένος καὶ μὴ δυνάμενος πλέον νὰ ὁμιλήση, ὁ Γέρων ἄκουγε προσευχὲς γιὰ νὰ ξεκουρασθῆ καὶ μετὰ δεχόταν τοὺς Ἀδελφοὺς τῆς Σκήτης γιὰ τὴν καθημερινή τους ἐξομολόγησι. Μετὰ τὸ δεῖπνο καὶ τὸ Ἀπόδειπνο, συνέχιζε τὴν ἐνασχόλησί του μὲ τὴν ἀλληλογραφία μέχρι ἀργὰ τὴν νύκτα. «Τὸ πρόσωπό του», ἔγραψε ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητάς του στὸν Βίο ποὺ συνέταξε, «ἦταν φωτεινὸ καὶ φλεγόμενο ὡσὰν πρόσωπο ἀγγέλου. Τὸ βλέμμα του ἦταν εἰρηνικὸ καὶ ὁ λόγος του ταπεινὸς καὶ ἀνεπιτήδευτος. Τὸ πνεῦμα του ὅμως ἦταν συνεχῶς ἑνωμένο μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς ἀδιαλείπτου νοερᾶς προσευχῆς καὶ χάρις στὴν προσευχή, τὸ πρόσωπό του ἔλαμπε ἀπὸ πνευματικὴ χαρὰ καὶ ἀκτινοβολοῦσε ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον». Ἀκόμη καὶ ὅταν κοιμόταν, τὰ χείλη του δὲν ἔπαυαν νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν Εὐχὴ καὶ ὅταν ὑπέφερε ἀπὸ ἀϋπνίες, περνοῦσε πολλὲς ὧρες περισυλλογῆς, μελετώντας τὴν θεία Πρόνοια ἢ ψάλλοντας τροπάρια, ἐνῶ τὸ πρόσωπό του τὸ ἔλουζαν ἄφθονα δάκρυα. Αν καὶ εἶχε λάβει ὁ ἴδιος τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὅμως εἶχε ἀπόλυτη ἐπίγνωσι τῶν κινδύνων πλάνης, τὴν ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποθάλπη ἡ ἀδιάκριτη ἐξάσκησί της. Στὶς ἐπιστολές του προειδοποιοῦσε μὲ νηφαλιότητα τοὺς μαθητάς του νὰ μὴν ἐπιζητοῦν πρόωρα τὰ δῶρα τῆς Χάριτος, ἐπέμενε δὲ κυρίως στὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν ὁποία ἀποκτᾶ κανείς, ὅταν προσπαθῆ νὰ ἐφαρμόση κατὰ τὸ δυνατὸν τελειότερα τὶς θεῖες ἐντολές. Μὲ πρωτοβουλία τοῦ φίλου του καὶ πνευματικοῦ του τέκνου Ιβὰν Κιριέφσκυ, σλαβόφιλου φιλοσόφου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνακαλύψει στὴν Οπτινα καὶ στὴν Ορθόδοξη Παράδοσι τὴν οὐσία τῆς σλαβικῆς ψυχῆς, ὁ Στάρετς Μακάριος ἐπιχείρησε τὴν ἔκδοσι μιᾶς σειρᾶς 13

14 πατερικῶν κειμένων περὶ πνευματικῆς ζωῆς, ἔργο τὸ ὁποῖο θὰ καθιστοῦσε παγκόσμια τὴν ἀκτινοβολία τῆς Οπτινα. Μετὰ τὴν δημοσίευσι ἑνὸς Βίου τοῦ Στάρετς Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, τὸ 1846, ἀκολούθησαν μεταφράσεις κειμένων Οσίων Πατέρων, ὅ- πως ὁ Δωρόθεος Γάζης, Βαρσανούφιος καὶ Ιωάννης, Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής, Ησαΐας ὁ Ἀναχωρητής, Μάξιμος ὁ Ομολογητής, Ἀββᾶς Θαλάσσιος, Ιωάννης τῆς Κλίμακος, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ισαὰκ ὁ Σῦρος, Νεῖλος τῆς Σόρα καὶ ἄλλοι. Μὲ βάσι τὶς μεταφράσεις, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἐκπονηθῆ στὴν σλαβονικὴ ἐπὶ Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ στὸ Νεάμτς, ὁ Μακάριος, βοηθούμενος ἀπὸ μία ὁμάδα σοφῶν μαθητῶν, Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Οσιος Ἀμβρόσιος, τὶς ἀναθεωροῦσε καὶ τὶς μετέφραζε στὰ ρωσικά. Οἱ ἐκδόσεις αὐτὲς ἐγνώρισαν μεγάλη διάδοσι καὶ ἄγγιξαν τὴν ρωσικὴ ἰντελλιγκέντσια (διανόησι), ἡ ὁποία ἀναζητοῦσε τὴν ταυτότητά της. Εβλεπε κανεὶς τότε στὴν Οπτινα τὶς μεγαλύτερες μορφὲς τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: τὸν Νικολάϊ Γκόγκολ, τὸν Βλαντιμὶρ Σολοβιώφ, τὸν Κονσταντὶν Λεόντιεφ, τὸν Ντοστογιέφσκυ, ἀκόμη καὶ τὸν Τολστόϊ. Εν τούτοις, ἡ φήμη αὐτή, εὐεργετικὴ γιὰ τὸ σύνολο τῆς Εκκλησίας, προεκάλεσε νέους διωγμούς. Μὲ σαθρὰ προσχήματα, ἐπεδίωξαν νὰ δυσφημίσουν τὸν Στάρετς, στηλιτεύοντας αὐτόν, λόγου χάριν, γιὰ τὴν διάδοσι τῆς μονολογίστου Εὐχῆς στὸν λαό, ἡ ὁποῖα δῆθεν ἐγκυμονοῦσε τὸν κίνδυνο πλάνης. Εγινε λόγος νὰ τὸν μεταθέσουν σὲ ἄλλο Μοναστήρι, ἀλλὰ χάρις στὴν παρέμβασι τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Μόσχας Φιλαρέτου, ἡ ἀπειλὴ δὲν πραγματοποιήθηκε. Αλλωστε, ἀπὸ τὸ 1850 καὶ ἑξῆς, ἡ ὑγεία τοῦ Οσίου Μακαρίου χειροτέρευε ὅλο καὶ περισσότερο, ἂν καὶ ὁ ἴδιος λησμονοῦσε τὰ ἰδικά του βάσανα καὶ συνέπασχε μὲ τοὺς ἀνθρώπους στὶς δυστυχίες τους. Μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἀντιμετώπιζε θέματα παιδείας, κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς στὴν Ρωσία, ἡ ὁποία κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἐγνώριζε μεγάλες μεταβολὲς καὶ ἀνακατατάξεις. Μὲ ἀνησυχία παρακολούθησε τὸν Κριμαϊκὸ Πόλεμο καὶ ὅταν πληροφορήθηκε τὴν κατάληψι τῆς Σεβαστουπόλεως ἀπὸ τὶς Δυτικὲς δυνάμεις (1855), ἔπεσε στὰ γόνατα ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καὶ ἔκλαιγε μὲ λυγμούς. 14

15 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελευταίας του ἀρρώστιας, δὲν ἔπαυσε νὰ δέχεται ἐπισκέπτες, στοὺς ὁποίους ἔδινε σταυρουδάκια, εἰκονίσματα ἢ βιβλία ὡς εὐλογία. Εκοιμήθη εἰρηνικὰ τὴν 7η Σεπτεμβρίου Τὸ τίμιο καὶ πολυπαθὲς Σκήνωμά του διετηρήθη ἄφθορο. *** ΟΤΑΝ ἀναπαύθηκε ὁ Στάρετς Μακάριος, τὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς καθοδογήσεως (στάρτσεστβο) ἀνέλαβε ὁ Στάρετς Ιλαρίων, ὁ Δικαῖος τῆς Σκήτης, καθὼς καὶ ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος. Η ἱερὰ μνήμη τοῦ κορυφαίου Στάρετς τῆς Οπτινα, τοῦ Οσίου Αμβροσίου ( ), τιμᾶται τὴν 10η Οκτωβρίου. Λόγῳ τῆς μεγάλης σπουδαιότητος τοῦ βίου καὶ τῶν κατορθωμάτων τοῦ Οσίου αὐτοῦ, θὰ δημοσιεύσουμε αὐτόν, Θεοῦ θέλοντος, μεμονωμένως ἐν καιρῷ εὐθέτῳ. Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ συγκέντρωνε στὸ πρόσωπό του ὅλα τὰ χαρίσματα τῶν προκατόχων του καὶ ἦταν ἐκεῖνος, ὁ ὁ- ποῖος ὡδήγησε τὸν θεσμὸ τοῦ στάρτσεστβο στὸ ἀπόγειό του. Υπῆρξε ἐπὶ τριακονταετία ἀληθινὸς προφήτης γιὰ ὅλο τὸν ρωσικὸ λαό. *** Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΛΑΡΙΩΝ (Πονομαριὼφ) εἶχε ἐξασκήσει στὴν νεότητά του τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ράπτη. Οταν εἰσῆλθε στὴν Οπτινα, τοποθετήθηκε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Στάρετς Μακαρίου, ὁ ὁποῖος μόλις τότε εἶχε ὁρισθῆ Δικαῖος τῆς Σκήτης. Παρέμεινε στὸ διακόνημα αὐτὸ ἐπὶ μία εἰκοσαετία, μέχρι τῆς κοιμήσεως τοῦ Οσίου Μακαρίου καὶ πρόκοψε πολὺ στὴν πνευματικὴ ἐπιστήμη, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῆς βιοτῆς τοῦ Στάρετς καὶ ὠφελούμενος ἀπὸ τὶς συχνὲς συζητήσεις μαζί του ἢ μὲ τὸν Γέροντα Λεωνίδα. Βλέποντας τὴν πνευματική του προκοπή, ὁ Γέρων Μακάριος τὸν προετοίμαζε σιγὰ σιγὰ γιὰ διάδοχό του, στέλνοντάς του τὰ πνευματικά του τέκνα, ὅπως ἔκανε ταυτόχρονα καὶ μὲ τὸν πατέρα Ἀμβρόσιο. 15

16 Στὴν συνέχεια, Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ἔγινε Δικαῖος τῆς Σκήτης καὶ Πνευματικὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς. Ολη τὴν ἡμέρα ἐξωμολογοῦσε καὶ τὸ βράδυ ἐδέχετο τοὺς Μοναχοὺς γιὰ νὰ τοὺς δώση τὶς συμβουλές του. Ποτὲ δὲν ὡμιλοῦσε μὲ ἰδικά του λόγια, ἀλλὰ πάντοτε μὲ πατερικὰ ρητὰ ἢ ἔλεγε ὅ,τι θὰ ἔλεγε ὁ Στάρετς Μακάριος σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις. Η διδασκαλία του ἦταν σαφὴς καὶ ἀπέριττη, ἀντλοῦσε δὲ ἀπὸ τὰ βιώματα ποὺ ἀπέκτησε στοὺς ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν. Ηταν συνεχῶς στὴν διάθεσι ὅλων καὶ ἐδέχετο μὲ τὴν ἴδια εὐγένεια καὶ προσοχὴ ἐπισκέπτες ἀπὸ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα. Οταν διέκρινε ὅτι κάποιος ποὺ ἐρχόταν γιὰ νὰ τὸν συμβουλευθῆ εἶχε ἀνάγκη νὰ ἐξομολογηθῆ, τοῦ ἔδινε τρεῖς ἡμέρες προθεσμία γιὰ νὰ ἐξετάση τὴν συνείδησί του καὶ νὰ ἐκδηλώση τὰ αἴτια τῆς πνευματικῆς ἀσθενείας του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὡδήγησε πολλοὺς ἁ- μαρτωλοὺς στὴν θεοσέβεια καὶ ἐθεράπευσε μὲ τὴν προσευχή του πολλοὺς φρενοβλαβεῖς. Τὰ τελευταῖα δύο χρόνια τῆς ζωῆς του ἀρρώστησε σοβαρά, ἀλλὰ διόλου δὲν διέκοψε τὸ ἔργο του, ζητώντας μόνον ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ χαρίζη ὑπομονή. Ως τὶς τελευταῖες του στιγμές, συνέχισε νὰ τηρῆ τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς στὸ κελλί του, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι Μοναχοὶ τῆς Σκήτης. Εκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ τὴν 18η Σεπτεμβρίου *** ΟΤΑΝ ἐκοιμήθη ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος τὸ 1891, τὴν σκυτάλη τοῦ πνευματικοῦ Οδηγοῦ ἀνέλαβε ὁ πιστὸς καὶ ταπεινὸς μαθητής του ΙΩΣΗΦ (Λιτόβκιν) 7. Ο Ιωσὴφ εἰσῆλθε στὴν Οπτινα τὸ 1861 καὶ ὀλίγο μετὰ ἐτέθη στὴν ὑπηρεσία τοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη τους συνάντησι εἶχε προφητεύσει, ὅτι ὁ νέος αὐτὸς θὰ ἐγίνετο «χρήσιμος τοῖς πᾶσι». 16

17 Παρέμεινε ἐπὶ τριάντα χρόνια στὴν ὑπηρεσία τοῦ Στάρετς καὶ ἐπέδειξε ὑ- ποδειγματικὴ ἀφοσίωσι, ὑπακοὴ καὶ ταπεινοφροσύνη. Επὶ εἴκοσι καὶ πλέον ἔτη, δὲν εἶχε κἂν κελλὶ ἰδικό του καὶ ἔπρεπε νὰ περιμένη μέχρι ἀργὰ τὸ βράδυ, ὥσπου νὰ ἀδειάση ἡ αἴθουσα ἀναμονῆς ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ Στάρετς, καὶ νὰ ἀναπαυθῆ ἐκεῖ γιὰ λίγο. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τὸ 1884, ὅταν ἐτελέσθησαν τὰ Εγκαίνια τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Σαμορντῖνο, τὴν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος καὶ ἡ Ἀδελφότης αὐτῆς ἦταν ὑπὸ τὴν στενὴ καθοδήγησι αὐτοῦ. Ο Ιωσὴφ μερικὲς φορὲς ἱερουργοῦσε σὲ αὐτὸ τὸ γυναικεῖο Μοναστήρι, ἀλλὰ τὸν περισσότερο χρόνο τὸν ὑπηρετοῦσε τὸν Στάρετς Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν σὲ θέσι νὰ μεταβαίνη στὸν Ναὸ ἐξ αἰτίας τῶν συχνῶν ἀσθενειῶν του. Πάντα ἤρεμος, σιωπηλὸς καὶ διακριτικός, ὁ Γέρων Ιωσὴφ δὲν χρειαζόταν νὰ ἀρθρώση λόγια ταπεινοφροσύνης γιὰ νὰ καταδείξη τὴν βαθειά του ταπείνωσι, καὶ ὡσὰν μαγνήτης εἵλκυε τὴν ἐμπιστοσύνη ὅσων προσέτρεχαν στὸ κελλὶ τοῦ Στάρετς, οἱ ὁποῖοι τὸν θεωροῦσαν ὡς ζῶσα εἰκόνα τοῦ Γέροντος. Σιγὰ σιγά, ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος ἄρχισε νὰ στέλνη κάποιους ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες του στὸν πατέρα Ιωσὴφ γιὰ νὰ τοὺς συμβουλεύση καὶ οἱ ἐπισκέπτες αὐτοὶ ἀποροῦσαν, ὅταν διαπίστωναν ὅτι οἱ δύο Γέροντες τοὺς ἔδιναν τὶς ἴδιες ἀκριβῶς ἀπαντήσεις. Ἀρρώστησε σοβαρὰ τὸ 1888 καὶ ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆμα, ἀνέκτησε ὅμως τὴν ὑγεία του χάρις στὶς προσευχὲς τοῦ Στάρετς Ἀμβροσίου καὶ σὲ ἕνα ὅραμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ωρίσθηκε ἐπισήμως Πνευματικὸς καὶ στὸ ἑξῆς ἐδέχετο ἐκεῖνος τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου. Κάτ ἕτος μετέβαινε μαζὶ μὲ τὸν Γέροντα στὴν Ιερὰ Μονὴ τοῦ Σαμορντῖνο ἐπὶ ἕνα μῆνα. Οταν τὸ 1890 ὁ πατὴρ Ἀμβρόσιος τὸν διέταξε νὰ ἐπιστρέψη μόνος του στὴν Οπτινα, ὁ Ιωσὴφ δὲν ἔφερε βεβαίως καμμία ἀντίρρησι, ἀλλὰ ὁ χωρισμὸς αὐτὸς τοῦ προεκάλεσε πολὺ πόνο. 17

18 Εκτοτε, οἱ Ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ηγούμενος Ισαὰκ ἄρχισαν νὰ ἐξομολογοῦνται στὸν Στάρετς Ιωσήφ, ἐνῶ ὁ πατὴρ Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὸ Σαμορντῖνο τοῦ ἔστελνε τὰ πνευματικὰ τέκνα του, Μοναχὲς καὶ λαϊκούς. Μὲ τὴν βαθειὰ συναίσθησι, ὅτι δίχως τὸν Γέροντά του ὁ ἴδιος ἦταν «ἕνα τίποτα», ὁ Ιωσὴφ εἶχε τόσο τέλεια ἀφομοιώσει τὸ πνεῦμα του, ὥστε γιὰ κάθε τι ἐνεργοῦσε ὅπως ὁ Στάρετς, διατηρώντας ὡστόσο τὴν προσωπικότητά του. Ενῶ ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος ἦταν πολὺ μορφωμένος καὶ ἦταν σὲ θέσι νὰ συνομιλήση μὲ τοὺς ἐπισκέπτες του γιὰ θέματα τέχνης καὶ διανοήσεως, ὁ Στάρετς Ιωσὴφ εἶχε τὴν τάσι νὰ παραμένη σιωπηλός. Περιέβαλλε τοὺς συνομιλητάς του μὲ τὸ γεμᾶτο καλωσύνη βλέμμα του καὶ τὸ ἀγγελικό του χαμόγελο, τοὺς ἄφηνε νὰ ἐκθέσουν ἐκεῖνοι τὰ προβλήματά τους καὶ ὕστερα τοὺς ἀπαντοῦσε μὲ σύντομες βαθυστόχαστες φράσεις, τὶς ὁποῖες ἀντλοῦσε ἀπὸ τὶς διδαχὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων, γιὰ νὰ βάλη σὲ τάξι τὴν ἐσωτερική τους σύγχυσι καὶ νὰ τοὺς θερμάνη τὴν καρδιά. Ετόνιζε, ὅτι ὑπεράνω ὅλων ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ αὐτομεμψία ἀποτελοῦν τὶς ρίζες τῆς ταπεινώσεως, μέσῳ τῆς ὁποίας μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀπάθεια καὶ νὰ ἐλκύσουμε τὸν Κύριο νὰ σκηνώση ἐντὸς τῶν καρδιῶν ἡμῶν. Πολὺ αὐστηρὸς ἀπέναντι στὸν ἑαυτό του, ἦταν εὐπροσήγορος μὲ ὅλους, χωρὶς οἰκειότητες, καὶ ἀπαντοῦσε σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἐρωτήματα, χωρὶς ποτὲ ὅμως ὁ ἴδιος νὰ ἀνοίγη τὴν συζήτησι. *** Ο ΓΕΡΩΝ Ιωσὴφ ἦταν πολὺ συνδεδεμένος μὲ τὸν Στάρετς ΑΝΑΤΟΛΙΟ (Ζερτσάλωφ), τὸν Πνευματικὸ τῶν Μοναχῶν τῆς Μονῆς καὶ Δικαῖο τῆς Σκήτης. Ο Στάρετς Ἀνατόλιος προσῆλθε στὴν Οπτινα μετὰ τὴν θαυματουργὸ ἴασί του ἀπὸ τὴν φυματίωσι. Τὸν ἐδέχθη ὡς ὑποτακτικὸ ὁ Στάρετς Μακάριος καὶ τὸν ἐμύησε στὴν νοερὰ προσευ- 18

19 χὴ καὶ ὅταν ἦταν πολὺ ἀπασχολημένος τὸν ἔστελνε γιὰ νουθεσία στὸν Στάρετς Ἀμβρόσιο ἢ στὸν Γέροντα Ιωσήφ. Χάρις στὴν διδαχὴ τῶν ἁγίων αὐτῶν Γερόντων, ὁ Ἀνατόλιος πολὺ σύντομα προέκοψε πνευματικά, μάλιστα σὲ τέτοιο σημεῖο ὥ- στε, ὅταν κάποτε ἐπισκέφθηκε τὴν Σκήτη ὁ Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, ἐδήλωσε ὅτι ἔλαβε μεγάλη ὠφέλεια ἀπὸ τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Στάρετς Ἀνατόλιο. Η προσκόλλησις τοῦ Ἀνατολίου στοὺς Γέροντες τοῦ ἐπεφύλαξε βάσανα καὶ ταλαιπωρίες ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἀντιτίθενται στὸν θεσμὸ τῶν Στάρετς (στάρτσεστβο) τὶς δοκιμασίες ὅμως αὐτὲς τὶς ἀντιμετώπιζε ὡς εὐκαιρίες γιὰ νὰ καλλιεργῆ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ταπείνωσι. Οταν ἐκοιμήθη ὁ Στάρετς Μακάριος, πλησίασε περισσότερο τὸν Γέροντα Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος κατέστησε αὐτὸν συνεργάτη του καὶ συχνὰ τὸν ἔστελνε στὸ Ἀρχονταρίκι νὰ παρηγορῆ τὶς βασανισμένες ψυχὲς ποὺ περίμεναν ἐκεῖ. Ολίγο μετὰ τὴν χειροτονία του σὲ Πρεσβύτερο (1870), τοῦ προέτειναν νὰ ἀναλάβη καθήκοντα Ηγουμένου στὴν Μονὴ Σπάσκι Ορλώφ, ἀρνήθηκε ὅμως γιὰ νὰ παραμείνη πλησίον τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου. Κατόπιν, ὡρίσθηκε Δικαῖος τῆς Σκήτης (1874) καὶ μεριμνοῦσε μὲ προσοχὴ γιὰ ὅλους τοὺς Ἀδελφούς. Τὸ κελλί του ἦταν κοντὰ στοῦ πατρὸς Ἀμβροσίου στὴν εἴσοδο τῆς Σκήτης καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν συνομιλία τους μὲ τὸν Στάρετς, οἱ περισσότεροι ἐπισκέπτες περνοῦσαν καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα Ἀνατόλιο. Αὐτὸς γιὰ τὰ πάντα συμβουλευόταν τὸν Γέροντα Ἀμβρόσιο καὶ κάθε φορὰ ποὺ πήγαινε νὰ τὸν ἰδῆ τοῦ ἔβαζε μία βαθειὰ μετάνοια, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι προσκυνητές. Η ταπεινοφροσύνη του ἦταν τόσο βαθειά, ὥστε ἔπεσε ἄρρωστος, ὅταν ἐπληοφορήθη ὅτι ὁ Αγιος Ιωάννης τῆς Κρονστάνδης τὸν εἶδε σὲ ὅραμα νὰ συλλειτουργῆ μετὰ τῶν Ἀγγέλων. Οταν ἱδρύθηκε ἡ γυναικεία Μονὴ τοῦ Σαμορντῖνο, ὁ πατὴρ Ἀνατόλιος κατέστη ὁ στενώτερος συνεργάτης τοῦ Στάρετς Ἀμβροσίου, καὶ ἐπὶ εἴκοσι ἕνα ἔτη ὑπηρέτησε στὸ Κοινόβιο αὐτό, διδάσκοντας στὶς Μοναχὲς τὴν μοναστικὴ τάξι καὶ τὴν νοερὰ προσευχή. Πρὸς τὰ τέλη τοῦ βίου του, κατεῖχε τὴν ἴδια ἱκανότητα νὰ διεισδύη στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων ὅπως ὁ Μακάριος καὶ ὁ Ἀμβρόσιος καὶ συχνὰ διετύπωνε λόγια προορατικὰ γιὰ τὸ μέλλον τῶν πνευματικῶν του τέκνων. 19

20 Μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, ὁ Στάρετς Ἀνατόλιος, γέροντας πλέον, ὑπέφερε ἐκ νέου δοκιμασίες ἐξ αἰτίας τοῦ Επισκόπου τῆς Καλούγκα, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπαγόρευσε νὰ πηγαίνη στὸ Σαμορντῖνο. Η ὑγεία του κλονίσθηκε σοβαρά, ὡστόσο κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς ταξιδιοῦ στὴν Μόσχα, εἶχε τὸ κουράγιο νὰ μεταβῆ γιὰ προσκύνημα στὴν Κρονστάνδη, ὅπου συνελειτούργησε μὲ τὸν Αγιο Ιωάννη. Οταν ἐπέστρεψε στὴν Οπτινα, ἔλαβε κρυφίως τὸ Μέγα Σχῆμα καὶ ὑπέμεινε ἀγογγύστως τὰ βάσανά του μέχρι τέλους. Εκοιμήθη τὴν 25η Ιανουαρίου 1894, ὀλίγους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν Ηγούμενο τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτη Ισαάκ. *** ΜΕΤΑ τὴν κοίμησι τοῦ Στάρετς Ἀνατολίου, ὡρίσθηκε ὁμοφώνως διάδοχός του στὸ διττὸ καθῆκον τοῦ Εξομολόγου καὶ τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης ὁ Στάρετς ΙΩΣΗΦ, ὁ ὁποῖος διηύθηνε τὴν μοναστικὴ Ἀδελφότητα ὄχι ἐξουσιαστικά, ἀλλὰ μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ταπεινοφροσύνη, ἀρετὲς μπροστὰ στὶς ὁποῖες ἐκάμπτετο κάθε ἴδιον θέλημα. Δὲν ἦταν ὅμως ὀλιγότερο αὐστηρὸς ὡς πρὸς τὴν τήρησι τῶν Κανόνων τοῦ μοναχικοῦ βίου καὶ οἱ Μοναχοὶ δὲν ἀνελάμβαναν καμμία δραστηριότητα ἢ ἀσχολία χωρὶς τὴν εὐλογία του. Επὶ δώδεκα συναπτὰ ἔτη, ἐπιτελοῦσε ἀνελλιπῶς τὰ καθήκοντά του, καθὼς καὶ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τῶν μοναζουσῶν τοῦ Σαμορντῖνο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ πλῆθος τῶν λαϊκῶν, παρὰ τὶς συχνές του ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες τὸν ὑποχρέωσαν τελικὰ νὰ παραιτηθῆ τὸ 1906 ἀπὸ τὴν θέσι τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης. Επαυσε ἐπίσης νὰ ἐξομολογῆ, ἀλλὰ δὲν τοῦ ἦταν δυνατὸν νὰ κλείση τὴν πόρτα σὲ ὅσους ἔρχονταν, καὶ ἦταν πάντοτε πολλοί, γιὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουν νὰ προσευχηθῆ ὑπὲρ αὐτῶν. Η ὑγεία του ἐπιδεινώθηκε σοβαρὰ τὸ 1911, μετὰ τὴν κοίμησι τῆς Ηγουμένης τοῦ Σαμορντῖνο, ἡ ὁποία εἶχε προβλέψει χαλεποὺς καιροὺς γιὰ τὸ καθίδρυμα τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Στάρετς Ιωσὴφ ἦταν τόσο συνδεδεμένος. Προσβλήθηκε ἀπὸ ἑλονοσία καὶ ὁ πυρετὸς τὸν καθήλωσε στὴν κλίνη του. Εζήτησε τότε νὰ περάσουν ἀπὸ τὸ κελλί του ὅλοι οἱ Μοναχοὶ τῆς Οπτινα καὶ μετὰ ὅλες οἱ Μοναχὲς τοῦ Σαμορντῖνο καὶ τῆς Μονῆς τοῦ Μπέλεφ, γιὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του. 20

21 Επὶ σειρὰ ἡμερῶν ἔβλεπε κανεὶς μίαν ἀτελείωτη πένθιμη πομπὴ Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν μπροστὰ στὸ κελλὶ τοῦ Στάρετς, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ πρῶτα εὐλόγησε ὅλα του τὰ πνευματικὰ τέκνα, κατόπιν ἀφιερώθηκε πλήρως στὴν προσευχή. Παρέδωσε τὴν ὁσιακὴ ψυχή του στὸν Κύριο τὴν 8η Μαΐου 1911, σὲ ἡλικία 74 ἐτῶν. *** Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΣΑΑΚ (Ἀνθίμωφ), ὁ ὁποῖος προσῆλθε στὴν Ιερὰ Σκήτη τῆς Οπτινα τὸ 1841, καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια πλούσιων ἐμπόρων τοῦ Κούρσκ. Μετὰ τὴν χειροτονία του σὲ Πρεσβύτερο, ἡ ὁποία ἔγινε παρὰ τὴν θέλησί του, ὁ Στάρετς Μακάριος συνέστησε στὸν Αγιο Μητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετο νὰ ὁρισθῆ ὁ πατὴρ Ισαὰκ ἀντικαταστάτης τοῦ πατρὸς Μωϋσέως στὴν Ηγουμενία τῆς κυρίας Μονῆς (1862). Ἀπαρνήθηκε τὸν πόθο του γιὰ τὴν ἡ- συχία καὶ ἀφιερώθηκε ἐπὶ τεσσαρακονταετία, ἐν πνεύματι πίστεως καὶ ὑπακοῆς στὴν θεία Πρόνοια, στὴν ἀνέγερσι πολλῶν ἀπαραιτήτων κτισμάτων καὶ κατώρθωσε νὰ ἀνορθώση τὰ οἰκονομικὰ τῆς Μονῆς, τὰ ὁποῖα εἶχε παραμελήσει ὁ Στάρετς Μωϋσῆς. Βασιζόταν στὴν διάκρισι τοῦ Στάρετς Ἀμβροσίου καὶ ζητοῦσε τὴν γνώμη του γιὰ κάθε σημαντικὸ ζήτημα. Παρὰ τὶς ὑψηλὲς εὐθῦνες ποὺ εἶχε ἐπωμισθῆ, παρέμενε ταπεινὸς καὶ ἁπλὸς στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς Ἀδελφοὺς καὶ ὅταν πήγαινε κάθε Σάββατο νὰ ἐξομολογηθῆ στὸν Στάρετς Ἀμβρόσιο, ἀνέμενε στὴν σειρὰ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους. Οταν ἐκοιμήθη ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος, εἶχε Πνευματικὸ τὸν Γέροντα Ιωσήφ, ἂν καὶ τὸν εἶχε κείρει Μοναχὸ ὁ ἴδιος. Μετὰ ἀπὸ κάποιους ἀρχικοὺς δισταγμούς, συγκατατέθηκε τελικῶς στὴν ἵδρυσι τοῦ Σαμορντῖνο ὅταν ὅμως ἀποσύρθηκε ὁριστικῶς ἐκεῖ ὁ Στάρετς Ἀμβρόσιος, δὲν ἔκρυψε τὴν ἀπαγοήτευσί του. Εν τούτοις, ὑπερασπίσθηκε σθεναρὰ τὸ Κοινόβιο, ὅταν ὁ Επίσκοπος 21

22 θέλησε νὰ καταλύση τοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῆς γυναικείας Μονῆς καὶ τῆς Οπτινα. Η ἀποχώρησις τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, ὡστόσο, ἐσήμανε γιὰ τὴν Μονὴ τῆς Οπτινα τὴν ἀρχὴ μιᾶς περιόδου δοκιμασιῶν. Δοκιμάσθηκε ἰδιαίτερα, ἀφοῦ μετὰ τὴν ἀποχώρησι τοῦ Στάρετς Ἀμβροσίου ἐπλήγη ἀπὸ παράλυσι καὶ ἀνέκτησε τὶς δυνάμεις του μόλις στὸ τελευταῖο ἔτος τῆς ἡγουμενίας του, ὁπότε ὅμως προσεβλήθη ἀπὸ δυσεντερία. Ο Σταρετς Ισαὰκ ἀφιερώθηκε στὴν προσευχὴ καὶ ἐκοιμήθη τὴν 28η Αὐγούστου 1894, σὲ ἡλικία ὀγδόντα πέντε ἐτῶν. *** ΓΟΝΟΣ πλουσίας οἰκογενείας Κοζάκων, ὁ Στάρετς ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ (Πλιχάνωφ) 8 ἀ- κολούθησε στρατιωτικὴ σταδιοδρομία καὶ ἔφθασε στὸν βαθμὸ τοῦ Συνταγματάρχου στὸ Γενικὸ Επιτελεῖο τῆς περιοχῆς Καζάν. Ἀρρώστησε σοβαρὰ καὶ καθὼς χαροπάλευε, εἶδε ἕνα ὅραμα καὶ ἄκουσε μία φωνή, ἡ ὁποία τὸν διέτασσε νὰ μεταβῆ στὴν Οπτινα. Μόλις ἀποκαταστάθηκε ἡ ὑγεία του, ἔσπευσε νὰ συναντήση τὸν Στάρετς Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος τὸν συνεβούλευσε νὰ τακτοποιήση τὶς ὑποθέσεις του καὶ νὰ ἐπιστρέψη σὲ τρεῖς μῆνες. Ξεπέρασε μὲ δυσκολίες ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ ἔφθασε στὴν Οπτινα τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ἐνταφιαζόταν ὁ Αγιος Ἀμβρόσιος ὁ Γέρων Ἀνατόλιος τὸν ἔθεσε ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Στάρετς Νεκταρίου, ὁ ὁποῖος μετέδωσε στὸν ὑποτακτικό του τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τῶν προγενεστέρων Πατέρων. Χειροτονήθηκε Ιερομόναχος καὶ ὑπηρέτησε ὡς στρατιωτικὸς Ιερεὺς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ρωσο-ιαπωνικοῦ πολέμου (1905). Οταν, μετὰ τὸ πέρας τοῦ πολέμου, ἐπέστρεψε στὴν Οπτινα, ἡ Σκήτη εὑρίσκετο σὲ παρακμή. Ο Στάρετς Ιωσὴφ ἦταν πλέον πολὺ ἡλικιωμένος καὶ ἄρρωστος, ὥστε ἀδυνατοῦσε νὰ μεριμνᾶ πλέον γιὰ τὶς ὑποθέσεις τῆς Σκήτης, ἡ δὲ ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ κατάστασις τῆς Ἀδελφότητος εἶχε ὑποβαθμισθῆ ἐπικινδύνως. 22

23 Τότε, ὡρίσθηκε ὁ Γέρων Βαρσανούφιος ὡς Δικαῖος τῆς Σκήτης καὶ ἀποκατέστησε μὲ ἐνεργητικότητα καὶ φρόνησι τὴν ὀρθὴ τάξι. Αν καὶ ὁ χαρακτήρας του δὲν ἀνεχόταν συμβιβασμοὺς μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, ὅμως ὁ Στάρετς συνεδύαζε ἁρμονικὰ τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν τρυφερὴ συγκατάβασι πρὸς τοὺς Μοναχούς του, τοὺς ὁποίους καθωδηγοῦσε στὴν παραδοσιακὴ ὁδὸ τῆς εὐαγγελικῆς τελειότητος μὲ ὁμιλίες, τὶς ὁποῖες διήνθιζε μὲ πολλὰ ζωντανὰ παραδείγματα ἢ παρομοιώσεις μὲ τὴν μουσική, τῆς ὁποίας ἦταν μέγας λάτρης. Οπως καὶ ὅλοι οἱ προκάτοχοί του, ἐπέμενε ἰδιαίτερα στὴν ταπείνωσι, στὴν ἐξαγόρευσι τῶν λογισμῶν καὶ στὴν ἀδιάλειπτη ἐπανάληψι τῆς μονολόγιστης Εὐχῆς. Ελεγε ὅτι ἡ μονολόγιστος Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ ὁμοιάζει μὲ θάλασσα δίχως ἀκτή, τὴν ὁποία διασχίζουν γιὰ νὰ φθάσουν στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιμένουν στὴν μοναχικὴ ζωή, χωρὶς μέριμνες καὶ ἀνησυχίες γιὰ τὸν παρόντα κόσμο. Ομως, ἂν καὶ πρέπει νὰ ἐκζητοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώση τὸ χάρισμα τοῦ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι, ὡστόσο νὰ ἀφήνουμε στὴν ἐλευθερία τῆς Χάριτός Του τὴν δωρεὰ τῶν ἀνωτέρων βαθμίδων τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Οντας μέγας ἀσκητὴς ὁ ἴδιος, εἶχε τὸ προορατικὸ χάρισμα, τὸ ὁποῖο συχνὰ ἐκδηλωνόταν στὴν Εξομολόγησι, καθὼς καὶ τὸ χάρισμα τῆς θεραπείας καὶ τῆς προφητείας. Επειδὴ δὲν ἐφείδετο τῶν δυνάμεών του, ἀρρώστησε τὸ 1910 καὶ ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆμα. Η ὑγεία του στὸ μεταξὺ ἀποκαταστάθηκε, ἀλλὰ ἐπρόκειτο νὰ ἀντιμετωπίση σύντομα μία ἀκόμη μεγαλύτερη δοκιμασία. Στὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο τότε ἀπὸ περίπου τριακόσιους Μοναχούς, ὑπῆρχε ἀριθμὸς Μοναχῶν, προερχομένων ἀπὸ τὴν φιλελεύθερη κοινωνία τῆς ἐποχῆς καὶ δὲν κατανοοῦσαν τὸν θεσμὸ τῶν Γερόντων (στάρτσεστβο), ἐπιδίδοντο σὲ κριτικὴ κατὰ τοῦ Στάρετς Βαρσανουφίου καὶ ἐπεδίωκαν νὰ κλείση ἡ Σκήτη. Η ἀντίθεσίς τους αὐτὴ κατέληξε σὲ ἀληθινὴ συνωμοσία ἕνας καχύποπτος Επίσκοπος ἦλθε γιὰ νὰ διεξαγάγη ἀνακρίσεις καὶ ὁ Γέρων Βαρσανούφιος καθαιρέθηκε, ὡρίσθηκε δὲ ὡς Ηγούμενος τῆς μακρινῆς Μονῆς τοῦ Γκολουτβίνσκυ. Παρὰ τὴν προχωρημένη ἡλικία καὶ τὶς ἀναπηρίες του, κατώρθωσε μέσα σὲ ἕναν χρόνο νὰ ἀναστηλώση τὰ κτίσματα τῆς Μονῆς 23

24 αὐτῆς καὶ νὰ ἀνανεώση τὴν Ἀδελφότητα, μεταφέροντας τὸ πνεῦμα τῶν Στάρετς τῆς Οπτινα. Εξαντλημένος ἀπὸ τὶς προσπάθειές του, μετὰ ἀπὸ ὀλίγο καιρὸ κατέπεσε προσβεβλημένος ἀπὸ καρκίνο. Υπέμενε ὅλες αὐτὲς τὶς δοκιμασίες κατὰ μίμησιν τοῦ Θείου Πάθους καὶ ὅταν τοῦ ἐγίνοντο προτάσεις γιὰ θεραπευτικὰ φάρμακα, ἀπαντοῦσε: «Ἀφῆστέ με στὸν σταυρό μου!». Επειδὴ ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας του δὲν τοῦ ἐπέτρεπε πλέον νὰ ἐπιτελῆ τὰ καθήκοντά του, ἔγραψε στὴν Ιερὰ Σύνοδο γιὰ νὰ ὑποβάλη τὴν παραίτησί του καὶ νὰ ζητήση νὰ τοῦ ἐπιτραπῆ ἡ ἐπιστροφή του στὴν Οπτινα, «γιὰ ν ἀφήση ἐκεῖ τὰ ὀστᾶ του». Παρέδωσε τὴν ὁσιακὴ ψυχή του στὸν Κύριο τὴν 1η Ἀπριλίου 1913, πρὸ τοῦ νὰ λάβη ἀπάντησι. Ενταφιάσθηκε στὴν Οπτινα, δίπλα στοὺς ἄλλους Στάρετς. *** Ο ΠΑΤΗΡ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Τυχώνωφ) 9, ὁ τελευταῖος ἐκ τῶν μεγάλων Στάρετς τῆς Οπτινα, γεννήθηκε τὸ Ἀνῆκε σὲ μὶα πτωχὴ οἰκογένεια καὶ ἐργαζόταν σὲ ἕναν ἔμπορο, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ τὸν νυμφεύση μὲ τὴν θυγατέρα του. Ετσι, ὁ Νεκτάριος ἔφθασε στὴν Οπτινα γιὰ νὰ ζητήση τὴν συμβουλὴ τῶν Γερόντων, ὅπως τοῦ συνέστησε νὰ κάνη μία ἡλικιωμένη Μοναχή. Μόλις παρουσιάσθηκε στὸν Στάρετς Ἀμβρόσιο, ὁ Γέροντας ἄφησε ὅλους τοὺς ἄλλους ἐπισκέπτες του καὶ τοῦ ὡμιλοῦσε γιὰ δύο ὁλόκληρες ὧρες. Ο Νεκτάριος παρέμεινε τὴν Οπτινα, ἐπὶ εἴκοσι δὲ καὶ πλέον ἔτη ἦταν ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τοῦ Γέροντος Ἀνατολίου, τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης, ἀλλὰ μετέβαινε συχνὰ καὶ συνεβουλεύετο τὸν Οσιο Ἀμβρόσιο ἔτσι, μυήθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως. Εμποτισμένος ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἐπεδείκνυε ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ζητήματα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικὰ καὶ 24

25 ἐπιστημονικὰ καὶ ἦταν πάντοτε σὲ θέσι νὰ διακρίνη τὶς πνευματικές τους συνέπειες. Ολίγο μετὰ τὴν χειροτονία του σὲ Πρεσβύτερο (1898), ἐπιθύμησε νὰ ἀναχωρήση σὲ μακρινὴ ἱεραποστολή δὲν ἔλαβε ὅμως τὴν εὐλογία τοῦ Στάρετς Ιωσὴφ καὶ ἔτσι παρέμεινε στὴν Σκήτη, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἀφιερωθῆ στὴν προσευχή. Σὲ μία ἄλλη περίοδο τοῦ βίου του, ἐπεδίωξε νὰ ἀκολουθήση τὴν ὁδὸ τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, ἀλλὰ ἡ διοίκησις τῆς Ιερᾶς Σκήτης ἔθεσε τέρμα στὶς ἐκκεντρικότητές του. Τελικά, ἀνεκάλυψε τὸν τρόπο ἀσκήσεως, ὁ ὁποῖος τοῦ ταίριαζε, σὲ μία μορφὴ ἡμι-έγκλειστης ζωῆς. Τοῦ ἄρεσε νὰ λέγη, ὅτι μόνο δύο λόγους ἔχει ὁ Μοναχὸς γιὰ νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸ κελλί του: γιὰ νὰ πάη στὸν Ναὸ καὶ γιὰ νὰ τὸν πᾶνε στὸ μνῆμα. Εξακολουθοῦσε ὅμως νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ πολιτιστικὰ θέματα καὶ μεταξὺ τῶν ἐπισκεπτῶν του συγκατελέγοντο διακεκριμένοι ἐκπρόσωποι τῶν τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων. Η συμβουλή του στοὺς διανοουμένους ἦταν: «Σταματῆστε νὰ σκέπτεσθε, διότι ἡ σκέψις διασκορπ- ίζει καὶ ἀρχίσατε νὰ συγκεντρώνεσθε, ὥστε νὰ φθάσετε στὴν θεωρία». Στοὺς δὲ καλλιτέχνες καὶ λογοτέχνες ὑπενθύμιζε, ὅτι ματαίως νομίζουν πὼς εἶναι δημιουργοί, ἀφοῦ δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ ἀνασυντάσσουν τὶς λέξεις, τὶς εἰκόνες, καὶ τὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα ἔπλασε ὁ Κύριος, χάρις στὸ πνεῦμα ποὺ Εκεῖνος τοὺς ἐχάρισε ὑπάρχει ὅμως μία ἄλλη τέχνη, κατὰ πολὺ ὑπερτέρα, ποὺ συνίσταται στὴν μετάπλασι τοῦ ἴδιου τους τοῦ ἑαυτοῦ. Τὸ 1913, οἱ Μοναχοὶ τῆς Οπτινα συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ ἐκλέξουν νέο Γέροντα. Ο Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαπητός, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποσυρθῆ στὴν Οπτινα καὶ διῆγε βίο ἐνάρετο μαζὶ μὲ κάποιους μαθητές του, ἀρνήθηκε τὴν πρότασι, ἡ ὁποία τοῦ ἔγινε καὶ ὑπέδειξε τὸν Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος ἀναγκάσθηκε νὰ ὑποταχθῆ. Εγκαταστάθηκε στὸ κελλὶ τοῦ Οσίου Ἀμβροσίου, στὴν εἴσοδο τῆς Σκήτης καὶ ἄρχισε νὰ ἀσκῆ τὸ διακόνημα τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως σὲ συνεργασία μὲ τὸν Στάρετς ΑΝΑΤΟΛΙΟ τὸν Νέο (Ποτάπωφ). Ο Στάρετς Νεκτάριος θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ὡς τὸν πλέον 25

26 Ο Οσιος Στάρετς Ανατόλιος ὁ Νέος ἐκοιμήθη στὴν Οπτινα τὴν 30ὴ Ιουλίου Εν καιρῷ εὐθέτῳ, σὺν Θεῷ, θὰ ἀναφερθοῦμε ἐκτενῶς στὸν Βίο του. πτωχὸ καὶ ἀσθενέστερο ὅλων, ἐμπιστευόταν ὅμως στὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν πίστι ὅσων τὸν ἐπλησίαζαν γιὰ νὰ τοὺς καθοδηγήση. Υπῆρξε πολὺ ἁπλός, τὸ πνεῦμα του ὅμως ἦταν διαπεραστικὸ καὶ εἶχε κληρονομήσει ἀπὸ τοὺς προκατόχους του τὴν ἱκανότητα νὰ γνωρίζη τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ προσαρμόζη τὰ λόγια του στὶς ἀνάγκες τοῦ καθενός. Ηταν αὐστηρότερος στὴν διδασκαλία του ἀπὸ τὸν Στάρετς Ἀνατόλιο ὅμως, ἐνῶ ἦταν ἀπαιτητικὸς ἔναντι τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν μελῶν τῆς ἰντελλιγκέντσια, ἦταν προσιτὸς καὶ φιλόστοργος ἀπέναντι στὸν ἁπλὸ λαό. Μεριμνοῦσε ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς ἀθεράπευτα ἁμαρτωλούς, τοὺς ὁποίους τρυφερὰ ἀποκαλοῦσε: «τὰ τέκνα μου τὰ πιὸ ἀκριβὰ» ἢ «οἱ μικρές μου ἀμνάδες». Προικισμένος μὲ ὀξυτάτη αἴσθησι τοῦ χιοῦμορ, συχνὰ διήνθιζε τὴν διδαχή του μὲ ἀνέκδοτα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Σκήτης, τῆς ὁποίας ἦταν ἕνα ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων μελῶν. Επέμενε ἰδιαίτερα στὸ θέμα τῆς ὑπακοῆς, μέσῳ τῆς ὁποίας ὁδηγούμεθα στὴν μίμησι τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ Εκεῖνος ἀπὸ ὑπακοὴ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴν Σωτηρία μας, καθὼς καὶ στὸ θέμα τῆς προσευχῆς, μέσῳ τῆς ὁποίας ἡ ψυχὴ ποὺ στερεῖται τῆς Χάριτος δύναται νὰ ἐπανέλθη στὴν ζωή. Οταν ξέσπασε ἡ Επανάστασις, πῆρε ἀνοικτὰ θέσι ὑπὲρ τοῦ Πατριάρχου Ἁγίου Τύχωνος ἐναντίον τῆς «Ζώσης Εκκλησίας», τῆς ἀπόπειρας αὐτῆς τῶν κομμουνιστῶν νὰ διεισδύσουν ἀκόμη καὶ στὴν Εκκλησία, ἀπαγόρευσε δὲ στὰ πνευματικά του τέκνα νὰ ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέσι μὲ ἐκείνους τοὺς προδότες. Η Ιερὰ Μονὴ τῆς Οπτινα ἔκλεισε τὸ 1923 καὶ οἱ «ἀκτιβιστὲς» τὴν ἐλεηλάτησαν τὸ Ο Στάρετς Νεκτάριος ἐξωρίσθηκε στὸ χωριὸ Χολμίσα τῆς περιοχῆς τοῦ Μπριάνσκ. Εκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν τὴν 29η Ἀπριλίου Επτὰ περίπου χρόνια ἀργότερα, τὸ ἱερὸ Λείψανό του εὑρέθη ἄφθορο. 26 ***

27 ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ τοῦ Γέροντος Βαρσανουφίου συνέχισε ὁ ὑποτακτικός του, Στάρετς ΝΙΚΩΝ (Μπελιάγεφ). Ο Νίκων ἔλαβε ἐξαιρετικὴ χριστιανικὴ ἀνατροφὴ ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τῆς μητέρας του, ἡ ὁποία ἦταν πνευματικὸ τέκνο τοῦ Ἁγίου Ιωάννου τῆς Κρονστάνδης. Προσῆλθε στὴν Οπτινα σὲ ἡλικία δεκαεννέα ἐτῶν τὸ 1907, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, καὶ ἔγιναν ὑποτακτικοὶ τοῦ Στάρετς Βαρσανουφίου. Ο Μητροπολίτης Τρύφων, ὁ ὁποῖος ἔτρεφε βαθὺ θαυμασμὸ γιὰ τὸν Γέροντα, συνεβούλευσε τὸν Νίκωνα νὰ τοῦ ἀφοσιωθῆ ἀνεπιφύλακτα, παρὰ τὴν ἀντίθεσι κάποιων Μοναχῶν. Ο Νίκων κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ ἀφομοιώση τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Βαρσανουφίου, τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ προσωπικὸς γραμματεύς. Ο Γέροντας εἶχε διακρίνει στὸν δραστήριο αὐτὸν νέο Μοναχὸ μία βαθειὰ πνευματικὴ αἴσθησι ἔτσι, μετὰ τὴν κοινὴ διδασκαλία, συχνὰ τὸν ἔπαιρνε κατὰ μέρος γιὰ νὰ τοῦ μεταδώση τοὺς καρποὺς τῆς ἐμπειρίας του καὶ νὰ τὸν παροτρύνη προορατικὰ νὰ ἀποθησαυρίση ὑπομονὴ ἐν ὄψει τῶν δοκιμασιῶν ποὺ θὰ ὑφίστατο, ὅταν θὰ τὸν διεδέχετο στὴν θέσι του. Ο Νίκων ἔλαβε τὸ Σχῆμα τὸ 1909 καὶ μετὰ τὴν ἐξορία τοῦ Στάρετς Βαρσανουφίου, μετακινήθηκε ἀπὸ τὴν Σκήτη στὴν Μονὴ καὶ ἀνέλαβε τὸ διακόνημα τοῦ γραμματέως. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1917 καὶ ἐπέδειξε ἀξιοθαύμαστες διοικητικὲς ἱκανότητες μέσα στὴν ἀναταραχὴ τῆς Επαναστάσεως, κατορθώνοντας νὰ μετασχηματίση τὴν Μονή, ποὺ εἶχε στερηθῆ ὅλα τὰ εἰσοδήματά της, σὲ «ἀγροτικὴ κολλεκτίβα». Συνελήφθη ἄνευ αἰτίας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1919 καὶ φυλακίσθηκε στὸ Κοζέλσκ, ἀλλὰ σύντομα ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Προτιμώντας νὰ πεθάνη, παρὰ νὰ ἐγκαταλείψη τὸ Μοναστήρι, παρέμεινε στὴν Μονὴ ἀναμένοντας κάθε στιγμὴ τὸν διωγμό, τὴν ἐξορία καὶ τὰ βασανιστήρια. Τὸ 1923, οἱ μπολσεβῖκοι διέταξαν νὰ σταματήσουν οἱ Ἀκολουθίες στὴν Οπτινα καὶ οἱ περισσότεροι Μοναχοὶ διεσκορπίσθησαν, ὁ πατὴρ Νίκων ὅμως κατάφερε νὰ παραμείνη ὀλίγο ἀκόμη στὴν ὑπηρεσία τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς. 27

28 Ἀνέλαβε καθήκοντα Πνευματικοῦ γιὰ τοὺς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦσαν νὰ καταφθάνουν στὴν Οπτινα καὶ καθωδηγοῦσε ἐπίσης μία ὁμάδα μοναζουσῶν τοῦ Σαμορντῖνο, ἡ ὁποία εἶχε καταφύγει στὸ Κοζέλσκ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1924, ἂν καὶ τὸ καθεστὼς ἔκλεισε καὶ τὸν τελευταῖο Ναὸ τῆς Οπτινα, ὁ Στάρετς Νίκων ἐξακολούθησε νὰ τελῆ τὴν θεία Λειτουργία στὸ κελλί του καὶ νὰ δέχεται ἐκεῖ τοὺς προσκυνητὰς ἕως τὶς 15 Ιουνίου. Υποχρεώθηκε τελικὰ νὰ ἐγκαταλείψη τὴν Οπτινα καὶ ἐγκαταστ- άθηκε προσωρινὰ στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Κοζέλσκ. Η πίστις του στὸν Θεὸ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη του στὴν θεία Πρόνοια ἐνεθάρρυναν στὸν κόσμο. Συγκεντρώθηκε γύρω του ἕνας ὅλο καὶ μεγαλύτερος ἀριθμὸς πνευματικῶν τέκνων, τὰ ὁποῖα συχνὰ ἔστελναν σὲ αὐτὸν ὁ Στάρετς Νεκτάριος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ισαὰκ ὁ Νέος, ὡς καὶ οἱ πατέρες Μελέτιος καὶ Δοσίθεος, οἱ ὁποῖοι ἦσαν Ἀδελφοὶ τῆς Οπτινα. Δὲν ἐφείδετο χρόνου καὶ δυνάμεων γιὰ τὶς ψυχὲς αὐτές, τὶς ὁποῖες τοῦ ἐμπιστεύθηκαν καὶ συνέδραμε ὑλικὰ τοὺς πλέον ἀπόρους. Τὰ πρωϊνὰ ἔβλεπε τοὺς ἐξορίστους Μοναχοὺς τῆς Οπτινα καθὼς καὶ ἐκείνους ποὺ συχνὰ εἶχαν διανύσει μεγάλες ἀποστάσεις γιὰ νὰ τὸν ἰδοῦν, τὸν δὲ ὑπόλοιπο χρόνο του ἀφιέρωνε στὴν Εξομολόγησι τῶν ἄλλων πνευματικῶν του τέκνων μὲ τὸ ἴδιο διορατικὸ χάρισμα ὅπως οἱ προγενέστεροι Στάρετς. Μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἐπισκεπτόταν τὴν Ἀδελφότητα τῶν Μοναζουσῶν καὶ περνοῦσε πολλὲς ὧρες, συντάσσοντας τὴν ἀλληλογραφία της. Η κατάστασις αὐτὴ διήρκεσε μόνο τρία χρόνια τὸν Ιούνιο τοῦ 1927, συνελήφθη μαζὶ μὲ δύο ἄλλους Κληρικούς. Τὰ πνευματικά του τέκνα ἔνωσαν τὶς προσπάθειές τους γιὰ νὰ τοῦ στείλουν στὴν φυλακὴ κάποια βοηθήματα καὶ γράμματα, στὰ ὁποῖα ἀπαντοῦσε, στηρίζοντας τὴν πίστι τους καὶ παρηγορώντας αὐτὰ γιὰ τὶς δοκιμασίες, τὶς ὁποίες ὑφίσταντο. Τὸν Ιανουάριο τοῦ 1928, καταδικάσθηκε σὲ τριετῆ ἐκτόπισι στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοῦ Σολόφσκυ, οἱ περιστάσεις ὅμως τὸν ὡδήγησαν ἀλλοῦ. Εξ αἰτίας τοῦ τραυματισμένου του ποδιοῦ, εἶχε ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν χειρωνακτικὴ ἐργασία καὶ ἔτσι ἐξοικονομοῦσε τὸν ἀπαραίτητο χρόνο γιὰ προσευχή. Χάρις στὰ βοηθήματα ποὺ 28

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws πίγραφα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ργώ Ταχ. Γραφείο EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα