Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46904Μ-6Χ9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46904Μ-6Χ9"

Transcript

1 Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46904Μ-6Χ9 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΙΟΥ Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο Πληροφορίες : Δ.Λαυρέντζου Τηλ. : Fax : l ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ της Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00, ΠΡΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» Σχετ.: α.το Π.Δ 118/07 άρθρο 22. β. Το Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ. γ. Ο Ν.2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 13, εδαφ. V. δ. Η με Αριθμ. πρωτ. 4516/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο 1 της Ε.Π.Υ ε. Το με Αριθμ. πρωτ. ΓΠΓΓ οικ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ. στ. Η με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ , (ΦΕΚ 2198/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα». ζ. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 12 του Ν.3867/2010 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010» η. Την με αρ. οικ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1537/Β/ ) θ. Η αριθμ. 8 η / (θέμα 15 ο ) ορθή επανάληψη απόφασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για τη διενέργεια της πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής, το Γ.Ν. Αιτωλ/νίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος, προβαίνει σε πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία με υποβολή προσφορών, προκειμένου να υπογραφούν συμβάσεις για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ της Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00, ΠΡΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Σε περίπτωση, όμως, ολοκλήρωσης του αντίστοιχου ετήσιου διαγωνισμού, παύουν να ισχύουν. Στη διαδικασία αυτή προσκαλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής προσφοράς, σε έντυπη μορφή, λαμβάνοντας υπ όψη τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ., όπου υφίστανται, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. καθώς και ο α/α του Παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος της διαδικασίας, η ημερομηνία διενέργειας αυτής καθώς και η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη γραμματεία», μέχρι την Τετάρτη 14/5/2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου για το έργο που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 15/5/2014 και ώρα 10:00 μ.μ. από την αρμόδια επιτροπή. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η επιτροπή στη συνέχεια θα συντάξει τον ενιαίο πίνακα των οικονομικών προσφορών. Οι προμηθευτές πρέπει μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν σε ξεχωριστούς φακέλους τα παρακάτω: Α. ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, (άρθρο 16 της παρούσης) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου

2 υπογραφής στην οποία πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 3. Άδεια λειτουργίας παρασκευαστηρίου ετοίμων φαγητών (catering) Πιστοποιητικό HACCP ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ( σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε υπηρεσίες μαζικής εστίασης και τραπεζοκομίας ). Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2008 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε υπηρεσίες μαζικής εστίασης). Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 (σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία) 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, και ειδικότερα, παρασκευής έτοιμου φαγητού (catering), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, εφόσον, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι: 1. Κατάθεση Δήλωσης περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.(πδ 60/07, άρθρο 45) 2.Να διαθέτoυν την απαραίτητη δομή και οργάνωση για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και έχουν αναλάβει κατά την τελευταία τριετία δυο παρόμοια έργα (τεχνική ικανότητα) 3. H απόσταση της επιχείρησης του αναδόχου πρέπει να είναι μικρότερη από 200 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο (Για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα προκύψει λόγω ανωτέρας βίας, κατά την οποία θα είναι αδύνατη η παρασκευή φαγητού στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου). 4. Να διαθέτουν αυτοκίνητο μεταφοράς του φαγητού στους δύο ξενώνες (ΑΡΓΩ ΚΑΙ ΙΡΙΔΑ) τηρώντας όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και να εμφανίζονται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η προσφορά, τεχνική (ξεχωριστή) και οικονοµική (ξεχωριστή) θα κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Ι.- Στο φάκελο της προσφοράς σας, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση" ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ της Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00, ΠΡΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας µας γ) Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 3.- Η συµµετοχή στον διαγωνισµό µε την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων ( ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρωξ και ανεπιφύλακτα. 4.- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια της συλλογής προσφορών και την συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και τα οποία θα κατατεθούν πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένα. Γ. ΤΙΜΗ. Η Τιμή θα δοθεί σε και στην τιμή μονάδας ανά δίσκο θα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσίας της διανομής των γευμάτων,μόνο για την απογευματινή βάρδια,όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β των τεχνικών προδιαγραφών. Στην τιµή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκοµείο.

3 Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αποκλείεται αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της συµβατικής δαπάνης. Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο του αναδόχου θα είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ της Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Θα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια εκατόν είκοσι { 120 } ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική επιλογή του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ζ. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση: 1. ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων 2.συνέχιση με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης. Η. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος πέντε (5) μηνών. Θ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας ακύρωσης του διαγωνισμού ή της λύσης της σύμβασης μετά από έγγραφη ενημέρωση των Προμηθευτών, εφ' όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου. Ι. ΕΝΑΡΞΗ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Με την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος λόγω του επείγοντος να δύναται να αναλάβει το έργο εντός πέντε (5)ημερών. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση και να αναλάβει το έργο στις προβλεπόμενες προθεσμίες η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής των εργασιών, από εκείνη των συμβατικών, β) κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου, ισχύουν τα άρθρα 32,33 και 34 του π.δ. 118/2007. ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τεχνικές Προδιαγραφές υπηρεσιών Τροφοδοσίας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε υπηρεσίες ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες σίτισης 250 περίπου νοσηλευομένων ασθενών ημερησίως, στα πλαίσια λειτουργίας του Νοσοκομείου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί προδιαγράφονται στα προγράμματα σίτισης ασθενών που εκδίδονται από το Τμήμα Διατροφής και της λειτουργίας των μαγειρείων, ώστε να καλυφθούν στο ακέραιο οι παρακάτω εργασίες σε 7ήμερη βάση και σε 1 βάρδια - απόγευμα- όπως δουλεύει το υπόλοιπο προσωπικό. Η πρωινή βάρδια διανομής στις κλινικές, θα καλύπτεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

4 ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ Από τις 6:45 π.μ έως 7:45π.μ. να γίνεται η προετοιμασία για την πρωινή διανομή. Παραλαβή των τροφίμων για το πρωινό από τον αποθηκάριο, διανομή στην κεντρική κορδέλα, τοποθεσία του φαγητό στα τροχήλατα για το πρωινό των ασθενών. Στις 7:45 π.μ έως τις 9.30 να γίνεται η διανομή του πρωινού στους ασθενείς στις κλινικές. Κάποιοι τραπεζοκόμοι σερβίρουν διπλές κλινικές (δηλαδή 4 πτέρυγες αντί 2) και καθυστερούν. Μετά το πρωινό μαζεύουν τους δίσκους. Στις 9:30 π.μ. να κατεβαίνουν από τις κλινικές, αδειάζουν τα τροχήλατα και πλένουν τα σκεύη τους. Ακόμα, βοηθάνε στη λάντζα και στη συνέχεια στις 10:30 π.μ μοιράζουν τα προγεύματα στους ασθενείς που έχουν ειδικές δίαιτες σύμφωνα με τις οδηγίες των διαιτολόγων. Ακόμα, μέχρι τη μεσημεριανή διανομή πρέπει να αντιγράψουν τις δίαιτες των ασθενών από τις καταστάσεις σίτισης σε ατομικά καρτελάκια. Από τις 10:50 έως τις 11:45 π.μ να γίνεται η προετοιμασία για τη διανομή του μεσημεριανού γεύματος. Την ίδια ώρα γίνεται και καθαριότητα στην κουζίνα (τροχήλατα μεταφοράς φαγητού, ψυγεία, τροχήλατα που βάζουν σκεύη για τη διανομή) καθώς και άλλες εργασίες, όπως κόψιμο και σερβίρισμα της σαλάτας, τοποθέτηση των σκευών στη θέση που χρειάζεται για τη διανομή. Ένας τραπεζοκόμος φεύγει για να μοιράζει φαγητό στους ΞΕΝΩΝΕΣ. Στις 11:50 έως τις 12:50 να γίνεται η κεντρική κορδέλα, τοποθετούνται τα φαγητά στους δίσκους και φορτώνονται τα τροχήλατα με τα φαγητά για τη διανομή του γεύματος στους ασθενείς. Το φαγητό μένει στους ασθενείς τρία τέταρτα περίπου και έπειτα οι τραπεζοκόμοι μαζεύουν τους δίσκους και στις 14:15μ.μ κατεβάζουν τα τροχήλατα στα Μαγειρεία. Στη συνέχεια πλένουν τα μαχαιροπίρουνα, ο καθένας τα δικά του, και στις 14:30 αποχωρούν. ΑΠΟΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ Από τις 13:45μ.μ έως 15:30μ.μ οι τραπεζοκόμοι να ξεφορτώνουν τα τροχήλατα που έχουν έρθει από τις κλινικές, να αδειάζουν τους δίσκους με τα φαγητά στο χώρο της λάντζας και να πλένουν όλα τα σκεύη στα πλυντήρια των Μαγειρείων μαζί με την Λαντζιέρα. Από τις 15:45μ.μ έως τις να ετοιμάζουν τα απογευματινά γεύματα για ασθενείς με ειδικές δίαιτες και στη συνέχεια να τα μοιράζουν. Εκείνη την ώρα να παίρνουν από τις κλινικές όποιες αλλαγές υπάρχουν στη δηλωμένη σίτιση και να ενημερώνονται για τυχόν εισαγωγές που θα πρέπει να φάνε το βράδυ. Από τις 16:30 μ.μ έως τις 17:00μ.μ να αντιγράφουν τις δίαιτες των ασθενών από τις καταστάσεις σίτισης σε ατομικά καρτελάκια για τη βραδινή διανομή. Από τις 17:00μ.μ έως τις 17:45μ.μ να γίνεται η προετοιμασία για τη διανομή του δείπνου. (να κόβουν και να σερβίρουν τις σαλάτες μαζί με τον βοηθό Μαγείρου, να τοποθετούν τα πλυμένα σκεύη για την διανομή). Ένας τραπεζοκόμος φεύγει για να μοιράζει φαγητό στους ΞΕΝΩΝΕΣ. Από τις 17:55 έως τις 18:50 να γίνεται η κεντρική διανομή του φαγητού στην κεντρική κορδέλα και να φορτώνονται τα τροχήλατα με τους δίσκους για την διανομή του δείπνου στους ασθενείς. Το φαγητό να μένει στους ασθενείς για τρία τέταρτα περίπου και στη συνέχεια οι τραπεζοκόμοι να μαζεύουν τους δίσκους και στις 20:00μ.μ. να κατεβάζουν τα τροχήλατα στο Μαγειρείο Εκεί να αδειάζουν τα φαγητά στο χώρο των πλυντηρίων. Αυτό διαρκεί έως τις 20:45μ.μ. Τέλος, από 20:50μ.μ έως τις 21:20 μ.μ να δίνουν σε όλες τις ειδικές δίαιτες τα προ ύπνου γεύματα. Στα πλαίσια των παραπάνω πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω κλινικές. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ: Κλινικές: Μαιευτική + Γυναικολογική Παιδιατρική & Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 2ος ΟΡΟΦΟΣ : Κλινικές: Καρδιολογική Παθολογική Ω.Ρ.Λ. - Οφθαλμολογική 3ος ΟΡΟΦΟΣ : Κλινικές: Ουρολογική Ορθοπαιδική - Χειρουργική Κλινικές ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΕΣ «ΑΡΓΩ» & «ΙΡΙΔΑ» : ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ από τα προαναφερόμενα χρειάζεται κάλυψη:

5 Παρασκευής & διανομής σάντουιτς στις κλειστές Μονάδες (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Μεταγγίσεων, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργείο) καθώς επίσης & στην Αιμοδοσία κατά τις εξωτερικές αιμοληψίες (μόνο παρασκευή). Απογευματινής βάρδιας αποκλειστικά στα γαλακτοκομεία της παιδιατρικής και μαιευτικής κλινικής καθώς για την παρασκευή γαλάτων και κρεμών και την κατάλληλη αποστείρωση των σκευών και την καθαριότητα των συγκεκριμένων χωρών. ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι Εργαζόμενοι θα πρέπει: ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Να έχουν βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από αρμόδια αρχή τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα που μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόσληψή τους. Επίσης, για να διαπιστωθεί η ικανότητα των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ζητούμενου έργου, στα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνονται και γνωματεύσεις παθολόγου, δερματολόγου ορθοπεδικού και ψυχιάτρου, ώστε να διαπιστώνεται η αρτιμέλειά τους, και η γενικότερη τους υγεία, ψυχική και σωματική. 2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και κατάρτισης στις βασικές αρχές και τους κανόνες διασφάλισης όρων υγιεινής τροφίμων για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Το πιστοποιητικό που θα κατατίθεται θα είναι από αρμόδιο και πιστοποιημένο φορέα, σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ αριθμ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1616 ΤΗΣ 17/8/2007) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (περί εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική απαίτηση 852/2004), σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού τους σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όλων όσων χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρησή τους. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση, σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε ατόμου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα που μεταδίδεται δια των τροφών, ή ατόμου που έχει διάρροια ή μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση και υφίσταται άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς. 3. Να έχουν απολυτήριο Γυμνασίου, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών, να επικοινωνούν με τους ασθενείς και να συνεργάζονται με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ: 1. Να παρουσιάσει στην προσφορά του κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του δημοπρατούμενου έργου: 1.1 Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (βάσει των αρχών του HACCP) Σχέδιο HACCP προσαρμοσμένο στο δημοπρατούμενο έργο - Μέτρα ελέγχου των διεργασιών - Διαδικασίες παρακολούθησης που καταδεικνύουν την εφαρμογή του συστήματος Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συμβατό με σχετικό σύστημα πρότυπο (εθνικό ή διεθνές ή κλαδικό). 1.2 Στα έντυπα καταγραφής του συστήματος Διασφάλισης ποιότητας είναι τα έντυπα τεκμηρίωσης του ελέγχου των συνθηκών που επηρεάζουν την ασφάλεια, στα πλαίσια της παρακολούθησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και συμπληρώνονται από το προσωπικό σε καθημερινή βάση ή όποτε καθορίζεται. Απαραίτητη ελάχιστη σύνθεση σημαντικών εντύπων τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που θα εφαρμοστεί και θα κατατεθούν: Έντυπο ελέγχου παραλαμβανομένων πρώτων υλών ( κριτήρια παραλαβής). Έντυπα παρακολούθησης των Κρίσιμων σημείων Ελέγχου.

6 Έντυπο ελέγχου μη συμμορφώσεων (διορθώσεων διορθωτικών ενεργειών) περιγραφή τεκμηριωμένης διαδικασίας ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι όταν παρουσιάζεται απόκλιση από τα κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου ή απώλεια ελέγχου στα προαπαιτούμενα προγράμματα, τα προϊόντα που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί, αναγνωρίζονται και ελέγχονται ως προς τη χρήση και την αποδέσμευσή τους καθώς και αναλαμβάνει και καταγράφει διορθωτικές ενέργειες. Περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας που θα εφαρμόσει στο ημοπρατούμενο έργο. Ο ανάδοχος πρέπει να καθιερώνει και να εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας, που να επιτρέπει την αναγνώριση των παρτίδων του προϊόντος και τη σχέση τους με τις παρτίδες των πρώτων υλών, τα αρχεία της παραγωγής και της παράδοσης. Β1.3 Κατάθεση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης με τη συχνότητα καθαρισμού (καθημερινή και περιοδική υγιεινή) - τρόπο καθαρισμού επιφανειών ανάλογα με την κατηγορία επιφανειών διαφορετικής υγιεινής που εντάσσονται (Άρθρο Πλάνο καθαρισμού και απολύμανσης (ΠΟΤ-ΠΟΣΕ-ΠΟΙΟ-ΠΨ), τον τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού και της απολύμανσης που θα εφαρμόσει π.χ. με χρήση swab test κά καθώς και δήλωση του τρόπου απόδειξης της αποκλειστική χρήση εργαλείων καθαρισμού για σημεία με τις ίδιες απαιτήσεις καθαρισμών ενδεικτικά με χρωματική σήμανση και διαφοροποίηση των κουβάδων και σφουγγαριών). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση των επί τόπου συνθηκών των χώρων της δραστηριότητας τους. Τα προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των δημοπρατούμενων εργασιών. Γενικευμένα εγχειρίδια, διαδικασίες και οδηγίες μη προσαρμοσμένα στο έργο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται ως μη αποδεκτά. 2. Να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτή ορίζεται από τους κείμενους νόμους και διατάξεις. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω νόμων και διατάξεων θα είναι τα οριζόμενα από το Νοσοκομείο Όργανα ή άτομα ή Τμήματα, και ο εργοδότης οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα εφόσον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να καταθέσει οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν, ώστε να αποδεικνύει την τήρηση εφαρμογής των ανωτέρω. 3. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις απαιτήσεις του προηγούμενου άρθρου (προσόντα εργαζομένων) και ιδιαίτερα αυτά των παραγράφων 1,2, και 3 (Βιβλιάριο Υγείας, πιστοποιητικό εκπαίδευσης, απολυτήριο Γυμνασίου). Ιδιαίτερα για το πιστοποιητικό εκπαίδευσης- κατάρτισης προσωπικού, αυτό θα τεκμηριώνεται από την επιχείρηση μέσω τήρησης καταλλήλων αρχείων, στα πλαίσια του επισήμου ελέγχου τροφίμων βάσει των κανονισμών Ε.Κ και 882/2004, και αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία βάση της υπ αριθμ / (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1616 ΤΗΣ 17/8/2007) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η εταιρία θα δημιουργεί φάκελο- μητρώο του κάθε εργαζομένου που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω έγγραφα, που θα κατατίθεται στο Τμήμα Διατροφής. 4. Να προμηθεύει το προσωπικό της με υλικά σερβιρίσματος (μαχαιροπίρουνα) και να είναι υπεύθυνη για την απώλεια αυτών. 5. Να διαθέτει στο Νοσοκομείο επαρκή αριθμό εργαζομένων που να καλύπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες ανά βάρδια. 6. Να υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων που να πληρούν τις ανάγκες πλήρους και κυκλικού ωραρίου, καθημερινά και τις αργίες, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, έτσι όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, και απαγορευμένης ρητά της απασχόλησης του ιδίου ατόμου σε δύο συνεχείς βάρδιες. 7. Το προσωπικό να είναι σταθερό και εκπαιδευμένο. Στο Νοσοκομείο θα υπάρχει πίνακας καταστάσεως προσωπικού και προγράμματος εργασίας των εργαζομένων στο χώρο του Τμήματος Διατροφής, ο οποίος θα είναι θεωρημένος από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας, και θα κατατίθεται στο Τμήμα Διατροφής στις αρχές κάθε μήνα, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό θα γνωστοποιείται εγκαίρως και γραπτά και στο Νοσοκομείο και στο Τμήμα Διατροφής. 8. Οι υπάλληλοι της εταιρίας θα είναι συγκεκριμένοι και σταθεροί σε κάθε πόστο και δεν θα εναλλάσσονται συνεχώς με νέα άτομα από την Εταιρεία.

7 9. Οι υπάλληλοι της εταιρίας θα είναι συνεπείς στην καθημερινή τήρηση του κανονικού τους ωραρίου και για οποιοδήποτε κώλυμά τους, θα ενημερώνουν έγκαιρα την εταιρεία η οποία θα φροντίζει για την άμεση αντικατάστασή τους. 10. Για τα νεοπροσλαμβανόμενα άτομα, η εταιρία θα μεριμνεί ώστε να προ κατατίθεται στο Τμήμα Διατροφής το Βιβλιάριο Υγείας και το πιστοποιητικό εκπαίδευσης στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Οι νέες προσλήψεις δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής δύναμης κάθε μήνα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις υποχρεώσεις τους, και να μην διαταράσσεται η εύρυθμος λειτουργία του Τμήματος. 11. Σε περίπτωση απουσίας ή άδειας του προσωπικού η εταιρεία οφείλει σε κάθε περίπτωση να στείλει αντικαταστάτη. 12. Να έχει καθορίσει συγκεκριμένο άτομο που θα έχει στην ανώτερη εποπτεία του, τους εργαζόμενους και στο οποίο θα απευθύνεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει και το αντίστροφο Να έχει καθορίσει συγκεκριμένο άτομο εκ των υπηρετούντων ανά βάρδια το οποίο θα ενημερώνει το Τμήμα Διατροφής καθώς και το άτομο της εταιρείας που έχει την ανώτερη εποπτεία, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην βάρδια και αφορά τους εργαζόμενους της εταιρείας. 14. Να ενημερώνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν-ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί κάποιο νόσημα που μεταδίδεται με τα τρόφιμα, ο/οι υπεύθυνοι έχουν τη νομική υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης των τροφίμων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αποκλεισμό από την εργασία για «όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο», και αντικατάστασή του για όσο διάστημα απουσιάζει. Σε περίπτωση πληγών, θα πρέπει να καλύπτονται πάντα από αδιάβροχο ελαστικό επίδεσμο εντόνου χρώματος ώστε να ανιχνευτεί εύκολα όταν αυτός ξεκολλήσει. Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να της επιβάλει κυρώσεις ή να διακόψει τη συνεργασία. 15. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση των εργαζομένων που μεταφέρονται από διαφορετική απασχόληση, π.χ. συνεργείο καθαριότητας στο χώρο των τροφίμων. 16. Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκομείο, είναι η εταιρεία. Το δειγματοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκομείο (με το Τμήμα Διατροφής, τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων). 17. Να παρέχει ειδικά αντιολισθητικά σαμπό και στολή εργασίας που θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια και τα χρώματα του Νοσοκομείου μας και θα υποδεικνύεται από το Τμήμα Διατροφής. Θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει καθημερινά σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισμού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Ο καθαρισμός της στολής δεν θα γίνεται από κάθε ένα εργαζόμενο, ξεχωριστά, αλλά συνολικά από το συνεργείο/εταιρεία. Σε ειδικά τμήματα με ασθενείς υψηλού κινδύνου, έτσι όπως το Νοσοκομείο θα προσδιορίζει, θα χρησιμοποιείται ειδική στολή που θα διατίθεται από το Νοσοκομείο. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες της υπ αριθμ / (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1616 ΤΗΣ 17/8/2007) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (περί εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική απαίτηση 852/2004), σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να εξασφαλίζουν την κατάρτιση του προσωπικού τους σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όλων όσων χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρησή τους. Αν δεν προσκομισθούν οι βεβαιώσεις εκπαίδευσης ως ανωτέρω, οι υπάλληλοι της εταιρίας δεν θα μπορούν να εργασθούν στον χώρο, λόγω προοπτικής εφαρμογής συστήματος HACCP στο Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου μας. Τον έλεγχο της εταιρείας (για το Νοσοκομείο) αναλαμβάνει το Τμήμα Διατροφής σε συνεργασία με τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Τα στοιχεία του προσωπικού (σχετικά με την υγεία,

8 τα εμβόλια και οτιδήποτε αφορά την υγιεινή καθώς και τα στοιχεία της εκπαίδευσής τους) πρέπει πάντα να είναι στη διάθεσή τους. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπως γίνονται εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, ενδεδειγμένο και καθαρό ρουχισμό. Η εταιρεία έχει την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων και προστατεύουν τα τρόφιμα από επιμολύνσεις. Α) Γενικά μέτρα καθαριότητας Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει: Να φροντίζουν για την υγιεινή των χεριών τους. Να πλένουν τα χέρια τους, κάθε φορά που χρειάζεται. Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά τον χειρισμό των τροφίμων. Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση έντονου χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί). Να μη φορούν κοσμήματα και να μην έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια γιατί αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης των τροφίμων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κομμένα. Σκουλαρίκια σε τρυπημένα αυτιά, βέρες, δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται. Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν στο χώρο τροφίμων. Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω, εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα πλήρως με κάλυμμα κεφαλής (σκούφο). Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται, όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο εργασίας τους. Το προσωπικό που παρασκευάζει και διανέμει τρόφιμα στους ασθενείς υψηλού κινδύνου θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες προστασίας των τροφίμων από επιμόλυνση, ακόμη και με «αθώους» μικροοργανισμούς, αλλά επικίνδυνους γι αυτούς τους ασθενείς. Β) Πλύσιμο Χεριών Απαραίτητο είναι το πλύσιμο των χεριών: Μετά τη χρήση τουαλέτας. Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα. Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης. Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε τμήματος της κεφαλής. Πριν να αγγίξουμε οποιαδήποτε τροφή. Όταν έχουμε πιάσει ωμά τρόφιμα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε μολυσμένο τρόφιμο. Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων. Γ) Χειρισμός Τροφίμων Ο χειρισμός των τροφίμων δεν θα γίνεται με ακάλυπτα χέρια. Δεν χειρίζονται τρόφιμα, άτομα που έχουν δερματικές βλάβες ή κάποια μεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση. Μικρά τραύματα ή εγκαύματα καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο. Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικοί για τα μαγειρεμένα ή τα τρόφιμα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιμο. Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα μηχανήματα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίμων καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, ενώ απαιτείται απολύμανση όλων των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που το Νοσοκομείο θα υποδείξει. Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα. ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 Τα ακριβή καθήκοντα της κάθε ειδικότητας καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη λειτουργία του Τμήματος Διατροφής, τον Οργανισμό του Νοσοκομείου και κάθε ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 08.07

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 08.07 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 08.07.2015 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16853 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ:ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τηλ: 213-2058448 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( ΠΔ 13Α/2015 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αθήνα, 9 Σεπτ. 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 18-06-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7242 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 010/2013 «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας 1.000 μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για οκτώ μήνες, με σκοπό τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 4-6-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6649 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα