Τῇ 21ῃ Μαΐου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰ τὸν Ὄρθρον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τῇ 21ῃ Μαΐου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰ τὸν Ὄρθρον"

Transcript

1 Τῇ 21ῃ Μαΐου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Εἰ τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στ χος ξομολογε σθε τ Κυρ, τι γαθ ς, τι ε ς τ ν α να τ λεος α το. (τ ς νω ) Στ χος Π ντα τ θνη κ κλωσ ν με, κα τ ν ματι Κυρ ου μυν μην α το ς. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στ χος Παρ Κυρ ου γ νετο α τη, κα στι θαυμαστ ν φθαλμο ς μ ν. (τ ς νω)

2 2 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον Ἦχος Δι ο φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυ γμα εκ του Αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α πορ ρι ι ψα σαι τοις Α πο στο λοις καυ χω με ναι ε λε γον ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι στος ο Θε ος δω ρου με νος τω κο σμω το με γα ε λε ος όξα... τῶν Ἁγίων Ἦχος Δι ου Σταυ ρου σου τον τυ πον εν ου ρα

3 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 3 νω θε α σα με νος και ως ο Παυ λος την κλη σιν ουκ εξ αν θρω πων δε ξα με νος ο εν βα σι λευ σιν α πο στο λος σου Κυ ρι ε βα σι λευ ου σαν πο λιν τη χει ρι σου πα ρε θε το ην πε ρι σω ζε δι α πα ντος εν ει ρη η νη πρε σβει αις της Θε ο το κου μο νε φι λαν θρω πε Καὶ νῦν... Θεοτοκίον ο απ αι ω νος α πο κρυ φον και Αγ γε λοις α γνω στον μυ στη ρι ον δι α σου Θε ο το κε τοις ε πι γης πε φα νε ρω ται Θε ος εν α συγ χυ τω ε νω σει σα ρκου με νος και Σταυ

4 4 ρον ε κου σι ως υ περ η μων κα τα δε ξα με νος δι ου α να στη σας τον πρω το πλα στον ε σω σεν εκ θα να του τας ψυ χας η μω ω ων Μετ τ ν α στιχολογ αν Καθ σματα το Μηνα ου Ἦχος Γα Θε ας π στεως π.κ.παπαγι ννη ε ος γε ε γο νας α βιδ τοις τρο ποις γε ρας α νω θεν εισ δε δεγ με νος της βα σι λει ας τη κο ρυ φη η σου το ο ε λαι αι ον σε γαρ τω Πνευ μα τι ε ε χρι σεν εν δο ξε ο υ περ ου σι ος Λο ο γος και αι Κυ ρι ι ος ο θεν ε λα βες και σκηπ τρον σο

5 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 5 φε βα σι λει ον αι του με νος η μιν το με γα ε ε λε ε ος ξα...κα ν ν..., τ ς Σαμαρε τιδος Ἦχος Δι ψωθε ς τ Σταυρ γαλ λι α σθω ω ου ρα νος χο ρευ ε τω τα ε πι γης ο τι Χρι στος εκ Παρ θε νου ε πι φα νεις ως αν θρω πος ερ ρυ σα το φθο ρας α παν το αν θρω πι νον τω ι δι ω θα να τω θαυ μα σιν εκ λαμ ψας δε γυ ναι κι Σα μα ρει τι δι υ δωρ αι των πα ρε χει την πη γην των ι α μα των ως μο νος α θα να τος

6 6 Μετ τ ν β στιχολογ αν, το Μηνα ου Ἦχος Βου Σ μερον τ προφητικ ν π.κ.παπαγι ννη λ κο με νος ε πι σταυ ρου ο ποι η της του η λι ι ι ου και κτι σε ως σε ως α στε ρα φα ει νον εξ ου ρα νου δι α στε ρων ε φειλ κυ σα το ω και κρα τος πρω τος το βα σι λει ον ε πε θη κε δι ο σε α νευ φη μου ου μεν Κων σταν τι νε βα σι λευ ευ σε βε στα τε συν Ε λε νη μη τρι ι τη θε ο φρο ο νι ι ξα...κα ν ν..., τ ς Σαμαρε τιδος Ἦχος Δι ς τη πι στη Σα μα ρει τι δι Κυ ρι ε

7 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 7 της Θε ο τη τος της σης την πη γην η νε ω ξας και ε βλυ σας θε ο γνω σι αν επ αυ την αρ δευ ων πο ο ο μα θε ο λη πτον και νυν πα σιν η μιν κα τα πε εμ ψον πται σμα των ι λα σμο ον υ περ α γα α θε ε Μετ τ ν Πολυ λεον, τ ν γ ων Ἦχος Δι Ταχ προκατ λαβε π.κ.παπαγι ννη ευ ση μος μνη μη σου ε πι φα νει σα η μιν αυ γα ζει τα πε ρα τα θε ο γνω σι ας φω τι Κων σταν τι νε θε ο πνευ στε συ γαρ εν βα σι λευ σιν ευ σε βης α νε δει χθης νο μους ε που ρα νι ου βα σι λε ως

8 8 τη ρη σας δι ο ταις ι κε σι αις ταις σαις ρυ σαι η μας πει ρα σμων ξα...κα ν ν..., τ ς Σαμαρε τιδος χος δ' Ταχ προκατ λαβε κ φρ ατοςν ματα, το γεηρο κα φθαρτο, λθο σα ς σ νηθες, Σαμαρε τις ντλε ν, τ ζ ν δωρ ντλησεν, ο τως φευρηκυ α, τ ν πηγ ν καθημ νην, νθα πηγ κα φρ αρ, ακ β διωρ χθη, κ σμου το ς φλογοτρ φους, δροσ ζουσαν κα σωνας. τὸ α Ἀντίφωνον ἀναβαθμῶν δ' ἤχου Ἦχος Βου Γεωργ ου Πρωγ κη κ νε ο τη το ο ο ος μου πο ο ολ λα α α πο λε ε μει με ε πα α α θη η αλλ α αυ τος α αν τι ι λα α α βου ου ου και σω ω ω σον Σω ω τη η ηρ μου ου (δ ς)

9 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 9 ι μι σου ουν τες Σι ω ω ων αι αι σχυ υν θη η η τε ε ε ε ε α πο ο του Κυ υ ρι ι ι ου ου ως χο ο ο ο ο ορ το ο ο ο ος γαρ πυ υ ρι ι ι ι ι ε ε σε ε ε σθε ε ε ε ε α πε ξη ραμ με ε ε νοι οι (δ ς) Δο ξα Πα τρι και Υι ω ω και αι Α α γι ι ω Πνε ευ μα α τι ι γι ω Πνευ μα τι ι ι πα α α σα ψυ υ χη ζω ω ου ου ου ται αι και κα α θα αρ σει υ ψου ου ου ται αι λα α αμ πρυ υ νε ε ε ται τη η τρι ι α δι

10 10 κη η Μο ο να α α δι ι ι ι ι Ι ε ε ρο κρυ υ φι ι ι ω ως Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω ω νων Α α μη ην γι ω Πνευ μα α τι ι α να α βλυ υ υ ζει τα α τη η ης χα α α α ρι το ος ρει ει ει θρα α αρ δε ε ε ε ε ευ ο ο ο ο ον τα α α α πα α σαν τη ην κτι ι ι σι ι ι ι ιν προς ζω ω ω ο γο ο νι ι ι α αν Προκε μενον υ υ ψω σα εκ λε κτον εκ του λα ου ου μου ευ ρον α βιδ τον δου λον μου εν

11 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 11 ε λαι αι ω α γι ω μου ε χρι σα αυ τον (δ ς) Στ χος ι το το χρισ σε, Θε ς, Θε ς σου, λαιον γαλλι σεως. ψω σα εκ λε κτον εκ του λα ου μου ευ ρον α βιδ τον δου λον μου εν ε λαι αι ω α γι ω μου ε χρι σα αυ το ο ο ο ον Ἡ τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ υ ρι ον (δ ς) Στ χ. Α νε τε τ ν Θε ν ν το ς γ οις Α το, α νε τε Α τ ν ν στερε ματι τ ς δυν μεως Α το. Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ υ ρι ο ο ον Ε αγγ λιον το ρθρου Ν ψαλμ ς(χ μα)

12 12 Ἦχος Δι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι Ταις των Θε ο στε ε πτων πρε σβει αις ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε μων εγ κλη μα α των αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α μην Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε μων εγ κλη μα α των Στ χος. λ ησ ν με, Θε ς, κατ τ μ γα λε ς σου, κα κατ τ πλ θος τ ν ο κτιρμ ν σου ε ξα λει ψον το α νο ο ο μη μα α μου

13 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ δι μελον τ ν γ ων 13 π.κ.παπαγι ννη ου ευ σε βους Κων σταν τι νου η η μνη η η μη ως μυ ρον εκ κε νου με ε νο ον ση η με ε ρον α νε ε ε τει ει ει ει λε Χρι στο ον γα α αρ πο θη η σας ει δω ω λων κα α τε φρο ο νη η η η σε να ον ε γει ει ρα ας ε πι ι γης τω σταυ ρω θε ε εν τι δι ι η η μα ας εν ου ρα νοις δε α α α πε ε λα α βε τον της ελ πι ι δο ος στε ε ε φα α α α νο ο ο ον

14 14 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος Δι Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον (τρ ς) Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον Ὁ Κανὼν τῆς Σαμαρείτιδος Ἦχος Βου δ α', Ε ρμ ς ω ννου Πρωτοψ λτου πα τα ξας Αι γυ πτον και Φα ρα ω τον τυ ραν νον βυ θι σας εν θα λασ ση λα ον δι ε σω σας δου λει ας Μω σα ι κω ως α δον τα ω δην ε πι νι κι ον ο τι δε δο ξα

15 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 15 σται Δο ξα τη α γι α α να στα α σει σου Κυ ρι ε τα φεις ε γη γερ ται και εν αυ τω συν η γει ρε το γε νος των αν θρω πων α γαλ λι α σθω πα σα κτι σις και νο η ται αι ση με ρον ρα να τω σαν νε φε ε λαι δι και ο συ νην σα φως Δο ξα τη α γι α α να στα α σει σου κυ ρι ε σταυ ρον ε κου σι ον σαρ κι κα τα δε ξα με νος τρι η με ρος α νε στης εκ των νε κρων α

16 16 δου τα μει α ζω αρ χι κε ε Κυ ρι ε κε νω σας και ε ξα ξας πε πε δη με ναςψ υ χα ας Δο ξα τη α γι α α να στα α σει σου κυ ρι ε η μορ φη α στρα πτον τα αι Μυ ρο φο ροι βλε ψα σαι τον Αγ γε λον εν φο βω εκ του μνη μει ου υ πε χω ρουν την δε Χρι στου ου ε γερ σιν μα θου σαι μη νυ σαι σπευ δου σι τοις μα θη ταις Α γι α Τρι ας ο Θε ος ε λε η σον και σω σον η μας

17 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 17 Τρι ας τους πι στει σε ει λι κρι νει δο ξα ζον τας Πα τερ Υι ε και Πνευ μα ως ποι η της των ο λων σω ζε και ι λα σμο ον δω ρη σαι η μιν α μαρ τη μα των ως υ περ α γα θος Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας αι ρε θρο νε πυ ρι νε χαι ρε λυ χνι α παγ χρυ σε χαι ρε φω τος νε φε λη χαι ρε πα λα τι ον του Λο γου και νο η τη η τρα πεζ α αρ τον ζω ης α ξι ι ως Χρι στον βα στα σα σα Ὁ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἦχος δ α γρ ν διοδε σας π.κ.παπαγι ννη Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

18 18 μων ο νε ε που ρα νι ε βα σι λευ της βα σι λευ ου σης α μαρ τι ας νυν επ ε μοι των σων θε ρα πον των ι κε σι ι αις την τα πει νην μου ψυ χην ε λευ θε ρω σον Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων ης α νω γε νο με νος ε ρα στης μα καρ Κων σταν τι νε βα σι λει ει ας τω βα σι λει παν των και ε σπο ο τη δι α νοι α κα θα ρω τα τη πι στευ σας ε λα τρευ σας Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω Πνευ

19 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 19 μα τι ω τι ελ λαμ θει ει σα θε αρ χι κω σκο τος α γνω σι ας κα τα λε λοι πας α λη θως θε ο φρον Ε λε ε νη και γνη σι ως τω βα σι λει των αι ω νων ε δου λευ σας Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην πυ λη της θει ας α να το λης α νοι ξον μοι πυ λας της με τα νοι οι ας και εκ πυ λων της θα να τη φο ρου α μαρ τι ι ας τη με σι τει α σου ρυ σαι με ε σποι να

20 20 Ὁ Κανὼν τῆς Σαμαρείτιδος Ἦχος Βου δ γ', Ε ρμ ς στε ρε ω θη η καρ δι ι α μου εν Κυ ρι ι ω τω δι δον τι ευ χην τω ευ χο με νω ο τι το ξον δυ να των η σθε νη η σε και οι α σθε νουν τες πε ρι ε ζω σαν το δυ να μιν Δο ξα τη α γι α α να στα α σει σου κυ ρι ε θε λου σι ως ε πι ξυ υ λου υ ψω θης Λο γε και ο ρω ω σαι ερ ρη γνυν το αι πε τραι και η κτι σις ε κλο νει το α πα α σα και νε κροι εκ των τα α φων ως εξ υ πνου ε

21 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 21 ξη γει ρον το Δο ξα τη α γι α α να στα α σει σου κυ ρι ε ε τα ψυ χης σε προς τον α α δην ελ θον τα Λο ο γε κα τι δου σαι πα α σαι ψυ χαι δι και ων αι ω νι ων δε σμων α πε λυ ο ον το α νυ μνο λο γου σαι την υ περ νουν δυ να στει αν σου Δο ξα τη α γι α α να στα α σει σου κυ ρι ε ι εκ θαμ βει σθε τι εν τα α φω υ μεις ζη τει ει τε με τα μυ υ ρων γυ ναι κες τον δε

22 22 σπο την ε ξη γερ θη και κο σμον συν η γει ει ρεν αγ γε λος α στραπ των ταις μυ ρο φο ροις ε φθεγ γε το Α γι α Τρι ας ο Θε ος ε λε η σον και σω σον η μας ις ε πι παν των εν Τρι α α δι Θε ος υ μνει ει ται ο Πα τηρ και ο Υι ος χαι θει ον Πνευ μα φο βω ον δο ξα ζει ου ρα νων τα τα γμα α τα τρα νως εκ βο ω ων τα α α γι ος α γι ος α γι ος ει ειςτ ους αι ω νας Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας νερ μη νευ τως συλ λα βου σα εν τη γα

23 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 23 στρι ι σου τον των ο ο λων Θε ον παρ θε νο μη τορ υ περ εν νοι αν και λο γον τε το ο κας μει να σα παρ θε νος ως προ του το χου Θε ο νυμ φε Ὁ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἦχος δ γ Ο ραν ας ψ δος π.κ.παπαγι ννη Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων μοι βων ου ρα νι ων ε πι τυ χειν ε σπευ σας ο θεν τω κα λουν τι θε ο φρον ε πη κο λου θη σας και σκο τος ε λι πες πα τρο πα ρα δο τον πλα νην και φω στηρ εν Πνευ

24 24 μα τι θει ω γε γε νη σαι Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η μων ω Χρι στω κολ λη θει σα και επ αυ τω παν σε μνε α πα σαν θε με νη ελ πι δα το πους κα τε λα βες εν οις τα α χραν τα πα θη σαρ κω θεις υ πε μει νεν ο υ περ α γα θος Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω Πνευ μα τι ω σω τη ρι ον ο πλον το αρ ρα γες τρο παι ον των Χρι στι α νων την ελ πι δα Σταυ

25 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 25 ρον τον τι μι ον φθο νω κρυ πτο με νον συ ε φα νε ρω σας θει ω φλε γο με νη ε ρω τι θε ο μα κα ρι στε Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α μην ε ρας πο λι τει ας α πο πε σων α χραν τε πα ρα συν ε βλη θην τοις κτη νε σι και κα τα κρι τος ο λος γε γε νη μαι η τον κρι την τε το κυι α πα σης κα τα κρι σε ως ρυ σαι και σω σον με ε ε ε

26 26 Κοντ κιον τ ς Σαμαρε τιδος, (χ μα) Π στει λθο σα ν τ φρ ατι, Σαμαρε τις θε σατο, τ τ ς σοφ ας δωρ σε, ποτισθε σα δαψιλ ς βασιλε αν τ ν νωθεν κληρ σατο, α ων ως ο διμος. κα ψ λλεται Ἦχος ι στει ελ θου σα εν τω ω φρε α α τι η Σα μα ρει τις ε θε α α σα το το της σο φι α ας υ δω ωρ σε ω ω πο τι σθει σα δα ψι λως βα σι λει αν την α νω θεν ε κλη ρω ω σα το αι ω νι ως η α οι οι δι ι μος Μεσώδιον Κάθισμα τῶν Ἁγίων Ἦχος Νη Τ ν Σοφ αν κα Λ γον π.κ.παπαγι ννη ας αι σθη σεις εκ τει νας προς ου ρα νον

27 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 27 και των α στρων μαν θα νων την καλ λο νην εκ του ου των με μυ η σαι των α παν των τον Κυ ρι ον του Σταυ ρου δε το ο πλον εν με σω α νε λαμ ψε δι α γρα φον εν του τω νι καν και κρα τυ νε σθαι ο ο θεν της ψυ χης σου δι α νοι οι ξας το ομ μα το γρα αμ μα α νε γνω κας και τον τρο πον με μα θη κας Κων σταν τι νε πα αν σε βα στε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε ω τωνπται σμα των α φε σιν δω ω ρη σα σθαι τοις ε ορ τα ζου σι πο ο θω την α γι αν μνη η μη ην σου

28 28 ξα...κα ν ν..., τ τ ς Σαμαρε τιδος Ἦχος Δι ψωθε ς ν τ Σταυρ π.κ.παπαγι ννη γαλ λι α σθω ω ου ρα νος χο ρευ ε τω τα ε πι γης ο τι Χρι στος εκ Παρ θε νου ε πι φα νεις ως αν θρω πος ερ ρυ σα το φθο ρας α παν το αν θρω πι νον τω ι δι ω θα να τω θαυ μα σιν εκ λαμ ψας δε γυ ναι κι Σα μα ρει τι δι υ δωρ αι των πα ρε χει την πη γην των ι α μα των ως μο νος α θα να το ο ος

29 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 29 Κοντ κιον τ ν γ ων Κωνσταντ νος σ μερον, σ ν τ μητρ τ λ νη, τ ν Σταυρ ν μφα νουσι, τ πανσεβ σμιον ξ λον, π ντων μ ν τ ν ουδα ων α σχ νην ντα, πλον δ πιστ ν, ν κτων κατ' ναντ ων δι' μ ς γ ρ νεδε χθη, σημε ον μ γα, κα ν πολ μοις φρικτ ν. Ο κος Κωνσταντ νον πιστο σ ν τ μητρ τιμ σωμεν το Προφ του γ ρ α το λ γους κροασ μενοι, ν κ δρ κα πε κ κα κυπαρ σσ, τ ν τρισ νθετον Σταυρ ν κατεν ησαν, δι' ο τ σωτ ριον π θος ξηκολο θησε, κα π ντας παρ στησαν το ς ουδα ους παρασκευ ζεσθαι, δε ξαι το ς λαο ς μ γα δικα ωμα, τ κεκρυμμ νον δι τ ν φθ νον, κα βασκαν αν τ ν α τ ν, κα το το ε ρ ντες ν δειξαν α το. ι το το το ς π σι νικηφ ροι νεδε χθησαν, πλον φ ροντες προσμ χητον, σημε ον μ γα, κα ν πολ μοις φρικτ ν. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ Τ ΚΑ το α το μην ς, Μν μη τ ν γ ων νδ ξων, θεοστ πτων, κα σαποστ λων, μεγ λων Βασιλ ων, Κωνσταντ νου κα λ νης. Στ χοι ς κοιν ν ε χον γ ς Βασιλε ς τ στ φος, χουσι κοιν ν κα τ το π λου στ φος. Ξ νθανε μητ ρι ε κ δι πρ τ Κωνσταντ νος. Τα ς α τ ν γ αις πρεσβε αις, Θε ς, λ ησον μ ς. μ ν.

30 30 ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο ο ο τα α α α α ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Πα δ Α να στα σε ως η με ρα λαμ πρυν θω μεν Λα οι Πα α σχα Κυ ρι ου Πα α σχα εκ γαρ θα να τουπρος ζω ην και εκ γης προς ου ρα νον Χρι στο ος ο Θε ος η μα ας δι ε

31 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 31 βι βα σεν ε πι νι κι ον α α δο ον τας δ Γ ευ τε πο μα πι ω μεν και νον ουκ εκ πε τρας α γο ο νου τε ρα τουρ γου με νον αλλ α φθαρ σι ας πη γην εκ τα φου ομ βρη σαν τος Χρι στου Α χορ ς εν ω στε ρε ου ου με ε θα δ πι της θει ας φυ λα κης ο θε η γο ρος Αβ βα κουμ στη τω μεθ η μων και δει κνυ υ τω φα ε σφο ρον Αγ γε λον δι α πρυ σι ως λε γον τα Ση με ρον σω τη ρι α τω κο ο σμω ο τι α νε ε στη Χριστος ως παν το δυ υ να α μος

32 32 δ Ε ρ θρι σω μεν ορ θρου βα θε ε ος και αν τι μυ ρου τον υ μνον προσοι σω μεν τω ε σπο τη και Χρι στον ο ψο με θα δι και ο συ νης η λι ον πα σι ζω ην α να τε ελ λο ον τα δ ΣΤ α τηλ θες εν τοις κα τω τα τοις της γης και συ νε τρι ψας μο χλους αι ω νι ι ους κα το χους πε πε δη με νων Χρι στε και τρι η με ρος ως εκ κη τους Ι ω νας ε ξα νε ε στης του τα φου

33 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 33 δ Ζ Παι αι δας εκ κα μι νου ρυ σα με νος γε νο με νος αν θρωπος πα σχει ως θνη τος και δι α πα θους το θνη τον α φθαρ σι ας εν δυ υ ει ευ πρε πει αν ο μο νος ευ λο γη τος των Πα τε ε ρων Θε ος και υ περ ε εν δο ο ξος δ Η Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου μεν τον Κυ ρι ον υ τη η κλη τη η και α γι α η με ε ρα η μι α των Σαβ βα α των η βα σι λις και κυ ρι α ε ορ των ε ορ τη και πα

34 34 νη γυ ρις ε στι ι πα νη γυ ρε ων εν η ευ λο γου ου μεν Χρι στον εις τους αι ω να α α ας ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε πι τω Θε ω τω Σω τη ρι μου ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν

35 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 35 Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιν της δου λης αυ του Ι δου γαρ α πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε αι ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του και το ε λε ος αυ του εις γε νε

36 36 αν και γε νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χρι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

37 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 37 Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε ε πλη σεν α γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε ε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του

38 38 μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς τους πα τε ρας η μων τω Α βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω ω νος ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε ε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν Καταβασ α δ Θ Ε ρμ ς ο Αγ γε λος ε βο ο α τη Κε χα ρι τω με ε νη Α γνη Παρ θε νε χαι αι ρε και πα λιν ε ρω χαι αι ρε ο σος Υι ος α νε ε

39 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 39 στη τρι η με ρος εκ τα φου ω τι ζου φω τι ζου η νε α Ι ε ρου σα λημ η γαρ δο ξα Κυ ρι ι ου ου ου ε πι σε α νε τει λε χο ρευ ε νυν και α γα αλ λου Σι ων συ υ δε Α γνη η η η τερ που Θε ο το ο κε εν τη ε γερ σει του το ο κου σου ου ου ου ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ τὸ τῶν Ἁγίων Ἦχος Δι Το ς μαθητα ς συν λθωμεν π.κ.παπαγι ννη υκ εξ αν θρω ω πων ει ει λη φε το βα σι λει ει ον κρα α τος αλλ εκ της θει ει ας χα α ρι τος Κων σταν τι νο ος ο

40 40 με ε γας συν τη μη τρι ου ου ρα νο ο θεν εξ α στρα πτο ον δε βλε ε ε πει Σταυ ρου το θει ει ον τρο ο παι ον ο θεν του τω ο λε σας τους δυ σμε νει ει ει εις των ει δω λων ε λυ σε τη ην α πα α την εν κο σμω δε ε ε κρα α τυ νε την ο ορ θο δο ο ξον πι ι στι ιν τὸ τῆς Σαμαρείτιδος ἦχος ὁ αὐτὸς Γυνα κες κουτ σθητε π.κ.παπαγι ννη α μα ρει α αν κα τε ε λα βες Σω τηρ μου πα αν το δυ υ να με και γυ ναι αι κι ο μι λη η η σας ε ζη τεις υ υ δωρ του

41 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 41 ου πι ει εν ο εκ πε τρας α α κρο το ο μου πη γα σας υ δω ωρ Ε βραι αι οις ην προς πι στιν σην ε ε λα βες και νυν ζω ης α α πο λα αυ ει εν ου ρα α νοις αι αι ω νι ι ω ως ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἦχος Νη Χρ σ. Θεοδοσ πουλου Nε α α α σα πνο η αι νε σα α α τω το ον Κυ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ω ω ω ων ου ου ρα α νω ω ων αι νει ει τε ε α α αυ το ον εν τοι οις υ υ υ ψι ι ι ι ι στοις σοι πρε ε πει

42 42 υ υ υ υ μνος τω ω ω ω ω Θε ε ε ε ε ω ι νει ει ει ει ει ει τε αυ τον πα α αν τες οι οι οι Αγ γε ε λοι οι οι οι οι α α α α αυ του αι νει τε αυ τον πα σαι αι δυ να α α α α α μει εις α αυ του ου ου σοι πρε ε πει υ υ υ υ μνος τω ω ω ω ω Θε ε ε ε ε ω ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ Ἦχος Ζω Ε ς τ ν σπασμ ν τ ν ε κ νων π το ρχιερ ως ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

43 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 43 ο ο ο ον ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο τη η η η η η η η η η η η η η η η η ην και αι Α α α α α α α α α α α α α α α αρ χι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι αρ χι ι ι ε ε ε ε ρε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε α α α α α α α α α α α α α α α α α α η *

44 44 η η η η η η η μω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ων Κυ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι ε ε ε φυ υ υ λα α ατ τε ε ε ε ε ε ε ε ε Εις πολ λα α α α ε ε ε τη ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α τ ρα γραμμ * η η η η η η η μω ω ων Κυ υ ρι ι ε ε φυ υ λα α α ατ τε ε Εις πολ λα α α α ε ε ε τη ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

45 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 45 Στιχηρὰ προσόμοια τῶν Ἁγίων Ἦχος Νη Βου το παραδ ξου θα ματος π.κ.παπαγι ννη Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του Αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της με γα λω συ νης αυ του αι ροις Κων σταν τι νε παν σο φε ορ θο δο ξι ας πη γη η πο τι ζου σα παν το τε τοις γλυ κε σι να μα σι την υ φη λι ον α πα σαν χαι ροις η ρι ι ζα εξ ης ε βλα στη σε καρ πος ο τρε ε φων την Εκ κλη σι αν Χρι στου χαι αι ροις το καυ χη μα των πε ρα των εν δο ξε Χρι στι α νων βα σι λε ων πρω τι

46 46 στε χαι ρε χα ρα α των πι στων Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα βα σι λευ ων της κτι σε ως το ευ πει θες προ ο ρων της καρ δι ας σου παν σο φε λο γι κως θη ρευ ει σε α λο γι α κρα του με νον και κα ταυ γα σας την σην δι α νοι αν της ευ σε βει ει ας ταις ε πι γνω σε σι κο ο σμω α νε δει ξε φω ταυ γη ως η λι ον μαρ μα ρυ γα ας θει ων α πο πεμ πον τα πρα ξε ων ε εν δο ο ξε

47 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 47 Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα νω α του Κυ ρι ου δι δα γμα τα κα θα περ γη εκ λε κτη δε ξα με νη παν ευ φη με εν α ρε των πρα ξε ων ευ καρ πι αν ε βλα στη σας τας δι α νοι ας η μων εκ τρε φου σα τη εκ μι μη η σει Ε λε νη παν σο φε της πο λι τει ας σου ο θεν ε ορ τα ζο μεν πε ρι χα ρως ση με ρον την μνη μην σου παν η γυ ρι ι ζο ον τες

48 48 Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον λαι ον α γαλ λι α σε ως τους σους με το χους Χρι στε Κων σταν τι νον Ε λε νην τε πα ρα δο ξως ε χρι σας την α πα την μι ση σαν τας και σου το κα αλ λος ε πι πο θη σαν τας και βα σι λει ει ας της ου ρα νι ου σου του ου τους η ξι ω σας ευ σε βως το προ τε ρον ε πι της γης Λο γε βα σι λευ σαν τας τη ε πι νε ευ σει ει σου

49 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ οξαστικὸν τῶν αἴνων Κων/νου Πρίγγου 49 Ἦχος Νη Nε Δο ο ξα Πα α τρι ι και Υι ω και Α α γι ι ι ω Πνε ε ε ε ε ευ μα α α α α α τι των α να κτων Α ναξ και Θε ε ος ο πλου σι αι αις δω ρε αι αι αις κα τα κο σμω ω ω ω ω του ους α α α ξι ι ι ι ι ους αυ τος ου ρα α νο ο ο θεν ωσ περ Παυ λον τον α οι δι ι μον δι α ση μει ει ου του Σταυ ρου σε Κων σταν τι ι νε ε ε ε ζω ω ω γρη η η η σεν εν του ου ου

50 50 τω ω φη η σα α α α ας νι ι ι κας του ους ε ε εχ θρου ου ου ους σου ον α να ζη τη σα α ας συν μη τρι θε ε ε ο φρο ο ο νι και ευ ρων ω ω ως ε ε πο ο ο θεις του ου ου τους κα α τα α κρα α α τος ε ε τρο ο ο πω ω ω ω σω συν αυ τη η ου ουν ι ι κε ε ε τε ε ε ευ ε υ περ ορ θο δο ο ο ξων βα α α σι ι λε ε ε ων και αι του φι λο χρι ι ι στου στρα α α του και παν τωντων την μνη μη ην σου τε λου ουν των πι στω ω ως τον μο ο ο νον φι λα αν θρω ω πον λυ τρω θη η ναι αι πα

51 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 51 α α σης ο ο ορ γης Ἕτερον Κων/νου Πρίγγου Ἦχος Νη Nε Δο ο ξα Πα α τρι ι και Υι ω και Α α γι ι ι ω Πνε ε ε ε ε ευ μα α α α α α τι των α να α α κτων Α α α ναξ και αι Θε ε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος ο πλου ου σι ι αι αι αις δω ρε αι αι αις κα τα κο σμων του ου ους α α ξι ι ι ι ι ι ι ι ι ους αυ τος ου ου ου ρα α νο ο ο θεν ωσ περ Παυ λον τον α οι οι οι οι οι οι οι οι δι ι ι μο ο ον δι α ση

52 52 μει ει ου ου ου του Στα αυ ρου ου ου ου ου ου ου ου ου ου σε Κωνστα ντι ι νε ε Ε ε ζω ω ω γρη η η η σε ε εν ε εν του ου ου τω ω φη η η σας νι ι κα του ου ου ου ους ε ε χθρου ου ους σου ου ον α να ζη τη η σα α ας συν μη τρι ι θε ε ε ο ο ο φρο ο νι ι και ευ ρω ω ων ω ω ω ω ω ως ε ε ε πο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο θης του ου ου ου τους κα α τα α κρα α τος ε ε τρο ο ο πω ω ω ω σω συν αυ τη ου ουν ι ι ι κε ε ε τε ευ ε ε ε ε ε υ περ ορ

53 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 53 θο δο ο ο ξων βα α α σι ι λε ε ε ων και αι του φι λο χρι ι ι στου στρα α α του και πα ντωντων την μνη μη ην σου τε ε λου ου ου ντων πι στω ω ως τον μο ο ο νον φι ι λα α α α α α αν θρω ω πον λυ τρω θη η ναι αι πα α α σης ο ο ορ γης ἕτερον π.κ.παπαγιάννη Ἦχος Νη Nε Δο ο ξα Πα α τρι ι και Υι ω και Α α γι ι ι ω Πνε ε ε ε ε ευ μα α α α α α τι ο των α να κτω ων α α ναξ και αι Θε ε

54 54 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ος ο πλου σι αι αις δω ρε ε αι αι αι αις κα τα κο σμων του ου ου ους α α ξι ι ι ου ους αυ το ο ο ος ου ρα α νο ο ο θε εν ωσ περ Πα αυ λο ον το ον α α οι οι οι δι ι ι ι μον δι α ση μει ει ου του Στα αυ ρου σε ε Κων σταν τι νε ε ε ε ζω ω γρη η σε εν εν του τω ω φη η η σας νι κα α τους ε ε ε χθρου ου ου ους σου ον α να ζη τη η η σας συν μη τρι ι θε ε ο ο ο φρο ο ο ο νι και ευ ρων ως ε ε ε πο ο ο θει εις του ου τους κα τα κρα α

55 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 55 το ος ε τρο πω ω ω ω ω ω ω ω ω ω σω συν αυ τη ου ουν ι ι ι κε ε ε τε ευ ε ε υ υ περ ορ θο δο ξων βα σι ι λε ε ε ων και του φι λο χρι ι ι στου στρα α του και πα α αν τω ων των την μνη η μη ην σου τε λου ου ουν των πι ι στως τον μο νο ον φι ι λα α αν θρω ω ω ω πον λυ τρω θη η ναι αι πα α α ση ης ο ο ορ γης Καὶ νῦν... μεθέορτον τῆς Σαμαρείτιδος Ἦχος Γα Πα π.κ.παπαγι ννη γαλ λι α σθω ση με ε ρο ον φαι αι δρως ο ου ρα νο ο ος και αι η η η

56 56 γη ο τι Χρι στος πε φα νε ρω ω ται σαρ κου με ε νος ω ως α α αν θρω ω ω πο ος ι να τον Α δα α α αμ εξ α α ρη η εκ κα τα α ρα ας παγ γε ε νη η και θαυ μα στου ται αι αι θαυ μα α σιν εν Σα μα ρει ει ει α προσ α φι ι κο ο ο ο με ε ε ε νο ος γυ ναι κι δε ε ε ε πα α ρε ε ε στη υ υ υ υ δω ωρ ζη η των ο νε φε λης υ υ δα α σι πε ρι βα αλ λο ο ο με ε ε ε νο ος δι ο παν τες οι πι στοι οι οι προ οσ κυ νη η σω με εν τον δι' η μας ε κου σι ι ι ω ως πτω χε ε ευ σαν τα ευ

57 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 57 σπλα α α αγ χνω βου ου λη η η η ΟΞΟΛΟΓΙΑ Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἦχος Νη ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου με εν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξα υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο

58 58 γε νε ες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνευ μα υ ρι ε ο Θε ος ο α μνο ος του Θε ου ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι ι αν του κο σμο ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του ο σμου ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε λε η σον η μας τι συ ει μονος Α γι ος συ ει μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου πα

59 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 59 τρος α μην αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο μα σου εις τον αι ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με ρα ταυ τη α να μαρ τη η τους φυ λα χθη η ναι η μας υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα τε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α α σου εις τους αι ω ω νας α μην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ

60 60 η μας κα θα α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ι ι ε δι δα ξο ον με τα δι και ω μα τα σου (δ ς) υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ι ι ε ε δι δα ξο ον με τα δι αι ω μα τα σου υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ υ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ τον σοι υ ρι ε προς Σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο

61 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 61 τι συ ει ει ο Θε ος μυ τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι ι σου ο ψο ο με θα φως α ρα τει ει νον το ε λε ο ος σου τοις γι νω σκου σι σε * Α γι ος ο Θε ος Α α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος Α θα να τος ε λε η σον ημ ας *(δ ς) γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον ημ ας ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τι αι νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας

62 62 των αι ω νων α μην Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας σματικ ν Α α α γι ι ι ο ο ος ο ο Θε ο ο ος Α α γι ι ι ο ο ο ο ος Ι ι σχυ υ υ ρο ος Α γι ι ι ος α α θα α α α α α να α α α α τος ε λε ε ε ε ε η η σο ο ο ο ον η η η η μα α α α α α ας Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἦχος Δι ου Σταυ ρου σου τον τυ πον εν ου ρα νω θε α σα με νος και ως ο Παυ λος την

63 ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 63 κλη σιν ουκ εξ αν θρω πων δε ξα με νος ο εν βα σι λευ σιν α πο στο λος σου Κυ ρι ε βα σι λευ ου σαν πο λιν τη χει ρι σου πα ρε θε το ην πε ρι σω ζε δι α πα ντος εν ει ρη η νη πρε σβει αις της Θε ο το κου μο νε φι λαν θρω πε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 30ῃ Ἰουνίου Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 21ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου καὶ Συμεών, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 12 ΑΪΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 21-05-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ τῆς Εʹ ἑβδοµάδος. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς εσοπεντηκοστῆς, Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, µεγάλων, θεοστέπτων καί Ἰσαποστόλων ασιλέων, Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 22-04-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΡΟΦΟΡΩΝ Ἦχος 22 ΑΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τοῦ Ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 14ῃ Ἰουλίου Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντων Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μετὰ τῆς Μεταμορφώσεως Τῇ 11ῃ Αὐγούστου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὔπλου. Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 10 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαµαρείτιδος). Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Σίµωνος τοῦ Ζηλωτοῦ. Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν Δι ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῇ 4ῃ Αὐγούστου Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 21 ΑΪΟΥ 2017 ΥΡΙΑΗ ΣΤ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). ωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν ηʹ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος α Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων.

Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. Τῇ 1ῃ Ἰουλίου Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα