Δθαξκνγέο G.I.S. γηα ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθαξκνγέο G.I.S. γηα ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ."

Transcript

1 Δθαξκνγέο G.I.S. γηα ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ. Υαξηνγξαθηθή Απεηθόληζε Υάξηεο Ηιίαο Κσλζηαληηλίδεο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο

2 Μειέηε Υαξηνγξαθηθήο Απεηθόληζεο (Πξαθηηθή αληηκεηώπηζε) Α. Μειέηε Γεκηνπξγία Υάξηε 1. Γηεξεύλεζε Γηαζέζηκσλ Χαξηώλ δηαγξακκάησλ ζε αλαινγηθή ή ςεθηαθή κνξθή 2.Γεκηνπξγία ζε Ψεθηαθή κνξθή ησλ αλαινγηθώλ δεδνκέλσλ 3. Δπεμεξγαζία ησλ Ψεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη νκνγελνπνίεζε κε ηα ήδε ππάξρνληα αλαινγηθά 4. Κσδηθνπνίεζε θαη άξα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νληνηήησλ 5. Δπίζθεςε θαη κειέηε ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ παξαζηάζεσλ (αλ πξόθεηηαη γηα Πιεξνθνξηαθό Χάξηε) 6. Γεκηηνπξγία θαηάιιεισλ ζπκβνιηζκώλ γηα ηελ Χαξηνγξαθηθή Αλαπαξάζηαζε. 7. Χξήζε θαί άιισλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλαπάξαζηαζε ησλ ζεκαηηθώλ θαη γεσκεηξηθώλ πιεξνθνξηώλ. 8. Γνθηκαζηηθέο εθηππώζεηο ζηελ ζηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε κε ηειηθό θηλίξηζκα γηα ηελ πιήξε θαη ακεζε επηθνηλσλία ηνπ αλαγλώζηε κε ην ράξηε.

3 Β. ρεδηαζκό γηα ηελ Υξήζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 1. Χξήζε σο Χάξηεο ηνίρνπ 2. Χξήζε Χάξηεο «ηζέπεο» 3. Χξήζε ζε Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 4. Χξήζε ζε Πεξίπηεξα Πιεξνθόξεζεο (Infokiosks) κε νζόλεο αθήο (touch screens) 5. Χξήζε γηα Γηαθεκηζηηθνύο ιόγνπο 6. Χξήζε γηα Γηαδξαζηηθό ράξηε ( Web) Οδεγό

4 Μνληέιν Υαξηνγξαθηθήο παξνπζίαζεο-απεηθόληζεο (ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε) Γηα ηε ραξηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κε κία αξηζκνινγηθή θαη πην ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπκκεηέρνπλ 1. Αξηζκόο Γηαλπζκαηηθώλ Layer πνπ πεξηέρεηαη ζηελ νκαδα Γεσγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ πξνο απεηθόληζε (κε ηηο παξακέηξνπο ζπκβνινινγίαο (Δτδνο ζπκβόινπ, κέγεζνο, Χξώκα) 2. Χξήζε Raster ζην background > Γεκηνπξγία Αλαγιύθνπ (ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί) Παξάκεηξνη πνπ επεξέαδνπλ : α) Έθηαζε πεξηνρήο (κνλάδα Km2)- β) Αλάιπζε Raster resolution) (νζν κεγαιύηεξα δεκηνπξγνύλ κεγάιεο απαηηήζεηο ρξνληθέο θαη ππνινγηζηηθέο) 3. Αλά νκάδα ραξηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ (Dataset) ην (n) πιήζνο ραξηνγξαθηθώλ απεηθνλίζεσλ πνπ ζα δεηεζεί (π.ρ 4 δηαθνξεηηθά Layouts κε ηα ίδηα δεδνκέλα).

5 Μνληέιν Υαξηνγξαθηθήο παξνπζίαζεο-απεηθόληζεο (ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε) 4. Δηζαγσγή πξόζζεησλ νληνηήησλ - Πεξηιακβάλεη : Δηθόλεο Βάζεηο δεδνκέλσλ δεκηνπξγία ζπκβόισλ θαηά πεξίπησζε- EMF, jpg k.lp) Πξννπηηθή απεηθόληζε αλαγιύθνπ ζπκπιεξσκαηηθό (Δλζεην κέζα ζην Layout) Ιζσο ζα πξέπεη λα νξίζηεί Σπληειεζηήο Χαξηνγξαθηθήο νληόηεηαο Δηθνλα -----> 1.0 Β.Γ > 1.3 Νέα Σύκβνια > 5. Απεηθόληζε θαη αηζζεηηθή-γξαθηζηηθή επεμεξγαζία κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο ραξηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη ηερληθήο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη : α) Καλόλεο από θνξείο (π.ρ inspire θ.ιπ) ηνπο νπνίνπο αθνινπζνύκε κε ηε ρξήζε όκσο ησλ Αξζξσλ (1,2 θ.ιπ. ηνπ παξόληνο) β) ΑΝεμάξηεηνη θαλόλεο αλά πεξίπησζε 6. Δθηύπσζε ζε αλαινγηθό πιηθό - Μέγεζνο εθηύπσζεο, Αξηζκόο εθηππώζεσλ, Δίδνο πιηθνύ εθηύπσζεο.

6 ΥΑΡΣΔ & Υ Α Ρ Σ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Σ Α Γξάζεηο Σνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκσλ & Δπηρεηξήζεσλ Α. Χαρτογραφική Απόδοςη Β. Stands με το Χάρτη Γ. Πληροφοριακά Περίπτερα (Infokiosks) Δ.Χάρτεσ Σςζπησ ήκαλζε Πεξηνρώλ κε εηδηθά ζρεδηαζκέλεο Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο Γνξπθνξηθνί Υάξηεο Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Φεθηαθώλ Υαξηώλ

7 Σ Ο Τ Ρ Ι Σ Ι Κ Η Π Ρ Ο Β Ο Λ Η & Υ Α Ρ Σ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Σ Α Μειέηε Γεκηνπξγία Υαξηώλ Πιεξνθνξηαθνί Υάξηεο Μέζν Δπηθνηλσλίαο Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο Υάξηεο θαη Γηαθήκηζε Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Υαξηνγξαθηθώλ Πξντόλησλ ζε Γήκνπο

8 Πιεξνθνξηαθνί Υάξηεο Μέζν Δπηθνηλσλίαο

9 3D και προοπτικό δηλαδή γωνία παρατήρηςησ Χάρτη μικρότερη από 90 που δίνει καλφτερη αίςθηςη του βάθουσ

10 Σριςδιάςτατη(3D) απεικόνιςη των βαςικών κτηρίων μζςα ςτη πόλη Γεκαξρείν Αγ. Σξηάδα Πηλαθνζήθε Αβέξσθ Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Βάιηα Κάιληα

11 Σριςδιάςτατη(3D) απεικόνιςη Μονών Μνλή Γνρεηαξίνπ Μνλή Κνπηινπκνπζίνπ Μνλή Οζίνπ Γξεγνξίνπ Μνλή Βαηνπεδίνπ Μνλή ίκσλνο Πέηξαο

12

13 Σριςδιάςτατη(3D) απεικόνιςη κτιρίων Α.Π.Θ.

14 Tριςδιάςτατη απεικόνιςη

15

16

17

18 Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο (STANDS)

19

20

21 Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο

22 Υάξηεο θαη Γηαθήκηζε

23 Αφίξεις Αεξνδξνκίνπ «Μακεδονία»

24 Υάξηεο Σζέπεο Γήκνπ Μεηζόβνπ Περιλαμβάνει: Οικιςμό Μετςόβου Ανάγλυφο Χάρτη Δήμου Οδικό Δίκτυο Αξιοθζατα ημεία Δημοςίου ενδιαφζροντοσ κ.α.

25 ΥΑΡΣΗ ΣΔΠΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ

26 Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Υαξηνγξαθηθώλ Πξντόλησλ ζε Γήκνπο

27

28

29 Γ.Δ.Θ.

30 Ννκόο Κηιθίο Δπδσλνη

31 Γήκνο Θέξκεο Πηλαθίδεο Δπηρεηξήζεσλ

32

33

34

35

36

37 Τνπξηζηηθόο Χάξηεο Χώξαο Σθνπέινπ

38 Οι επιχειρήςεισ κατηγοριοποιημζνεσ και με χαρτογραφική απεικόνιςη ΜΕ ΚΤΚΛΟ και ΑΡΙΘΜΗΗ πάνω ςτο Χάρτη

39

40

41 ηνηρεία Υάξηε

42 Γπλαηόηεηεο κε ηε Γνξπθνξηθή εηθόλα ηνπ λεζηνύ

43 Γνξπθνξηθή εηθόλα πόιεο θηάζνπ Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα Satellite Image 0.60 κέηξα

44 Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε ηεο Υαξηνγξαθηθήο Τπνδνκήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηα εμήο : 1. Σεκαηνδνηείηαη θαη πξνβάιιεηαη ε ραξηνγξαθηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ Γήκνπ πνπ δελ είλαη νύηε απηνλόεηε νύηε πξνθαλήο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο. 2. Δθόζνλ είλαη Γηαθεκεζηηθόο Χάξηεο ηόηε θαηαρσξείηαη ην ζηίγκα ηεο επηρείξεζεο θαη άξα είλαη ηδηάηηεξα εύθνινο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζην ρώξν. 3. Δληζρύεηαη ε ππνδνκή δεκόζηαο πιεξνθόξεζεο ηνπ πεξηνρήο (θαηά ηα πξόηππα ηεο Δπξσπατθήο εκπεηξίαο) πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο επηζθέπηεο. 4. Τν έξγν είλαη ζρεηηθά κηθξνύ θόζηνπο ιεηηνπξγεί όκσο πνιιαπιαζηαζηηθά σο πξνο ηελ απνδνρή από ηελ θνηλή γλώκε (Θεσξείηαη δεδνκέλε ε απνδνρή ζε πνζνζηό 100 %). 5. Τνπνζεηνύληαη Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο πςειήο αηζζεηηθήο κε απνηέιεζκα ην όιν έξγν (πνπ έρεη βέβαηα πξώηηζην ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζε) λα θαιύπηεη ηαπηόρξνλα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζε ζύγρξνλν θαη πςειήο πνηόηεηαο αζηηθό εμνπιηζκό. 6. Η πεξηνρή απνθηά έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα από ράξηεο ηζέπεο θαη πηλαθίδεο θαζώο θαη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ.

45 - Δπραξηζηνύκε -

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο

Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Η π λ η ρ ο θ ο ρ ί α ζ ε ό λ ο σ ς, ό η α ν κ α ι ό π ω ς τ ρ ε ι ά ζ ε η α ι DRAXIS ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α Δ Παλαγηώηεο Σπκεσλίδεο symeonidis@draxis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ"

ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης ΕΡΜΗ ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ" Γενικά Σν ΔΕΜ "ΔΡΜΖ" είλαη έλα ςεθηαθό ηαθηηθό ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πνπ παξέρεη επηθνηλσλίεο πςειήο αζθάιεηαο, πνηόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε Marathon Data Systems Καιώο Ήξζαηε 1 2 Παγθόζκην Γίθηπν Δπαγγεικαηηώλ GIS 14,000 Δπαγγεικαηίεο ζε GIS 121 Υώξεο Πιεζώξα Αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξόλησλ... Αμηνπνηώληαο ηα GIS 3 Ζ δνπιεηά ζαο αληηπξνζσπεύεη

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ

ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ CASE STUDY ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ Διαχείριςη Κρίςησ Απολύςεισ Engagement ηνπ Γηάλλε Κνπηζνπκάξε - Managing Partner, inwards Εηζαγσγή: Κάζε ζύζηεκα (νξγαληζκόο, ρώξα, νηθνγέλεηα ή εηαηξεία) ραξαθηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα