Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)"

Transcript

1 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ Οµοιότητες και διαφορές της ΕΑΓΑΚ από τις άλλες αγορές του ΧΑΑ Αξίες που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ Τα ΕΛΠΙΣ Τί είναι τα ΕΛΠΙΣ- ικαιώµατα των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ Η εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ... Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών... Ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ... Ο Θεµατοφύλακας... Ο Κύριος Ανάδοχος Το ενηµερωτικό δελτίο Η διαδικασία εισαγωγής Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Φορολογία- Οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΑ Τα Μερίδια ΕΚΑΑ Τί είναι τα ΕΚΑΑ Η εισαγωγή µεριδίων ΕΚΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία... Η ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ... Ο µεριδιούχος των ΕΚΑΑ... Ο Θεµατοφύλακας... Ο Ανάδοχος Το ενηµερωτικό δελτίο Η διαδικασία εισαγωγής Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Φορολογία- Οικονοµικές υποχρεώσεις της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ έναντι του ΧΑΑ Οι Μετοχές ΕΧΑΑ 4.1 Τί είναι η ΕΧΑΑ Η εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία... Η ΕΧΑΑ... Ο Κύριος Ανάδοχος Το ενηµερωτικό δελτίο Η διαδικασία εισαγωγής Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Φορολογία και Οικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΧΑΑ έναντι του ΧΑΑ... 2

3 5. Προτερήµατα από την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑΑ... Πρόσωπα για επικοινωνία... Παραρτήµατα 1. ιαδικασία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις Τράπεζες για τη παροχή άδειας Εκδότη ΕΛΠΙΣ. 2. ικαιολογητικά φακέλου για έγκριση ενηµερωτικού δελτίου ενόψει εισαγωγής ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ. 3. Κατάλογος Αναδυοµένων Αγορών στις οποίες µπορούν να επενδύουν τα ΕΚΑΑ και οι ΕΧΑΑ. 3

4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΓΑΚ) 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ Η Ελληνική Αγορά Αναδυόµενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) συστάθηκε το 1997 µε τον νόµο 2533/1997. Το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΑΓΑΚ συµπληρώθηκε µε µια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και Κανονιστικών Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 1.1 Οµοιότητες και διαφορές της ΕΑΓΑΚ από τις άλλες αγορές του ΧΑΑ Η ΕΑΓΑΚ αποτελεί µία ακόµη οργανωµένη αγορά του ΧΑΑ. Οι άλλες αγορές του ΧΑΑ είναι η Κύρια, η Παράλληλη και η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ). Οι προς διαπραγµάτευση κινητές αξίες εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ( Σ) του ΧΑΑ. Προϋπόθεση για την εισαγωγή αποτελεί η υποβολή ενηµερωτικού δελτίου το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια, το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει την εισαγωγή των αξιών. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Σ του ΧΑΑ εξετάζει την ικανοποίηση ή µη προϋποθέσεων και όρων που αφορούν τις αξίες και τους εκδότες και είναι αντίστοιχοι αυτών που ισχύουν για την εισαγωγή στις άλλες αγορές του ΧΑΑ (βλέπε παρακάτω ανά κινητή αξία). Η διαπραγµάτευση των αξιών που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ γίνεται µέσω του Ολοκληρωµένου Αυτόµατου Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους διαπραγµάτευσης που ακολουθούνται για τις άλλες αγορές του ΧΑΑ, οι δε δηµόσιες συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται στον ίδιο τόπο και χρόνο (Απόφαση 18/1999 του Σ του ΧΑΑ). Οι αξίες που εισάγονται και διαπραγµατεύονται στην ΕΑΓΑΚ είναι υποχρεωτικά άυλες ενώ η εκκαθάρισή τους πραγµατοποιείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) µέσω του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Από η διαπραγµάτευση και εκκαθάριση των αξιών αυτών όπως και των άλλων εισηγµένων στο ΧΑΑ αξιών, θα πραγµατοποιείται σε ΕΥΡΩ. Ωστόσο, η ΕΑΓΑΚ διαφέρει από τις υπόλοιπες τρεις αγορές, ως προς τις αξίες που εισάγονται σε αυτήν. Εκτός από µετοχές (ΕΧΑΑ), στην ΕΑΓΑΚ εισάγονται δύο νέες αξίες που δεν είναι εισηγµένες σε καµία από τις άλλες αγορές: τα ΕΛΠΙΣ και τα µερίδια ΕΚΑΑ. Όλες οι αξίες που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ σχετίζονται µε αναδυόµενες αγορές υπό την έννοια ότι είτε εκδίδονται συνήθως - αλλά όχι απαραίτητα- από εταιρία που έχει την έδρα της σε κάποια αναδυόµενη αγορά (ΕΛΠΙΣ), είτε εκδίδονται από εταιρίες που επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε αναδυόµενες αγορές (Μερίδια ΕΚΑΑ, Μετοχές ΕΧΑΑ). 4

5 Επίσης, η λειτουργία της συγκεκριµένης αγοράς υποστηρίζεται από το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ). Η εταιρία υποβάλλει το φάκελό της στις υπηρεσίες του ΧΚΘ, οι οποίες διενεργούν την επεξεργασία του φακέλου (έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών και του περιεχοµένου του ενηµερωτικού δελτίου). Στη συνέχεια, µε εισήγηση του ΧΚΘ, ο φάκελος διαβιβάζεται στο ΧΑΑ για την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου. Πέρα από τη συµµετοχή του στη διαδικασία εισαγωγής, το ΧΚΘ έχει, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, και άλλες αρµοδιότητες όπως να εισηγείται τη λήψη µέτρων σχετικά µε τη λειτουργία και τις διαδικασίες της ΕΑΓΑΚ, να µεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς αυτής και γενικά να παρακολουθεί τις κινητές αξίες που εισάγονται σε αυτήν. 1.2 Αξίες που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ Στην ΕΑΓΑΚ εισάγονται προς διαπραγµάτευση τριών ειδών κινητές αξίες: 1. Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛΠΙΣ) 2. Μερίδια Ελληνικών Κεφαλαίων Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΚΑΑ) 3. Μετοχές Εταιριών ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων Αναδυοµένων Αγορών (ΕΧΑΑ) 2. Τα ΕΛΠΙΣ 2.1 Τί είναι τα ΕΛΠΙΣ- ικαιώµατα των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ Τα ΕΛΠΙΣ είναι διαπραγµατεύσιµες αξίες που αντιπροσωπεύουν µετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρία (παριστώµενες µετοχές). Ωστόσο, µε Υπουργική Απόφαση µπορεί να θεσπιστεί έκδοση ΕΛΠΙΣ που να αντιπροσωπεύουν άλλες αλλοδαπές αξίες, όπως για παράδειγµα, οµολογίες αλλοδαπών εταιριών. Οι παριστώµενες µετοχές µπορούν, είτε να είναι εισηγµένες σε κάποιο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά του εξωτερικού, είτε να µην είναι εισηγµένες. Πάντως, σε περίπτωση εισαγωγής των παριστώµενων µετοχών στο ΧΑΑ, τα ΕΛΠΙΣ παύουν να υπάρχουν και θα πρέπει να ανταλλαγούν µε τις παριστώµενες µετοχές. Τα ΕΛΠΙΣ είναι άυλες κινητές αξίες, ονοµαστικές ή ανώνυµες. Τα ΕΛΠΙΣ και οι παριστώµενες µετοχές πρέπει να έχουν εκδοθεί νόµιµα και να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Κύριος των παριστώµενων µετοχών είναι ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ αλλά για λογαριασµό των επενδυτών που έχουν αποκτήσει ΕΛΠΙΣ (δικαιούχοι των ΕΛΠΙΣ). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ να έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις παριστώµενες µετοχές (δικαίωµα προτίµησης, δικαίωµα στο µέρισµα, σε δωρεάν µετοχές κλπ). Τα ΕΛΠΙΣ παρέχουν επίσης στο δικαιούχο τους και οποιοδήποτε άλλο ενοχικό δικαίωµα προκύπτει από τη σύµβαση που τον συνδέει µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ (σύµβαση ελληνικού πιστοποιητικού). Στη σύµβαση αυτή προσδιορίζονται τουλάχιστον: το συγκεκριµένο επενδυτικό προϊόν, τα δικαιώµατα και οι τυχόν υποχρεώσεις του δικαιούχου των ΕΛΠΙΣ (ενδεικτικά δικαίωµα ψήφου, διανοµή µερίσµατος κλπ), ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής τους, η υποχρέωση του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ για παροχή ενηµέρωσης, το περιεχόµενο, ο τρόπος και η 5

6 περιοδικότητα παροχής των πληροφοριών, η διαδικασία µεταβίβασης των ΕΛΠΙΣ, οι όροι και η διαδικασία µετατροπής του ΕΛΠΙΣ και απόκτησης των παριστώµενων µετοχών, ο τρόπος και το νόµισµα στο οποίο θα γίνεται η καταβολή των χρηµατικών ποσών, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις (χρεώσεις, προµήθειες προσαυξήσεις, φόροι, τέλη κλπ) καθώς και η ευθύνη του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και ιδιαίτερα µε τρόπο ρητό κάθε περιορισµός της ευθύνης του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ, η καταγγελία της σύµβασης και το εφαρµοστέο δίκαιο, η δυνατότητα του Εκδότη να χρησιµοποιεί τρίτα πρόσωπα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Τέλος, στη σύµβαση θα πρέπει να περιγράφεται η φύλαξη των παριστώµενων µετοχών και η σχέση Εκδότη ΕΛΠΙΣ Θεµατοφύλακα παριστώµενων µετοχών (εάν δεν ταυτίζονται). Η σύµβαση ελληνικού πιστοποιητικού υποβάλλεται στο ΧΑΑ µαζί µε την αίτηση εισαγωγής. Η σχέση του Εκδότη ΕΛΠΙΣ µε όλους τους µετέπειτα δικαιούχους, που θα αποκτήσουν ΕΛΠΙΣ µέσω του ΧΑΑ, θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης που συνάπτεται µε τους αρχικούς δικαιούχους. Ωστόσο, η σχέση Εκδότη ΕΛΠΙΣ- δικαιούχου καθορίζεται, εκτός από τη µεταξύ τους σύµβαση και από τη νοµοθεσία. Έτσι, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ υποχρεούται να καταβάλλει στο δικαιούχο τα µερίσµατα, τους τόκους ή άλλα ωφελήµατα που εισπράττει από τις µετοχές που αντιστοιχούν στα πιστοποιητικά ενώ διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο νέες µετοχές που τυχόν θα προκύψουν από τις παριστώµενες (π.χ. από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας ή από διανοµή δωρεάν µετοχών). Το δικαίωµα ψήφου ασκείται από τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ αλλά κατά τις οδηγίες του δικαιούχου, αν αυτές περιέλθουν στον Εκδότη το αργότερο 72 ώρες πριν τη συνέλευση των µετόχων της αλλοδαπής εταιρίας, άλλως ασκούνται κατά την κρίση του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, ο Εκδότης ασκεί το δικαίωµα προτίµησης, αν ο δικαιούχος καταβάλλει τα αντίστοιχα χρήµατα. Επίσης ο Εκδότης ασκεί όλα τα ένδικα βοηθήµατα που είναι απαραίτητα για τη προστασία των δικαιούχων. Ο Εκδότης υποχρεούται να ανταλλάξει τα ΕΛΠΙΣ µε τις αντίστοιχες παριστώµενες µετοχές οποτεδήποτε του το ζητήσει ο δικαιούχος. Τέλος, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ οφείλει από την έναρξη διαπραγµάτευσης των ΕΛΠΙΣ και καθόλη τη διάρκεια που αυτά υφίστανται να έχει στην κυριότητά του την αντίστοιχη ποσότητα παριστώµενων µετοχών. 2.2 Η εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία - Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ Εκδότης ΕΛΠΙΣ µπορεί να γίνει κάθε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια έκδοσης ΕΛΠΙΣ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από γνώµη του Σ του ΧΑΑ 1 Προκειµένου να λάβει την άδεια για έκδοση ΕΛΠΙΣ, το υποψήφιο πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε κοινοποίηση στο 1 Σύντοµα, µε νοµοθετική τροποποίηση, θα καταστεί δυνατό να εκδίδουν ΕΛΠΙΣ και ΕΠΕΥ που παρέχουν την υπηρεσία της αναδοχής. 6

7 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Το περιεχόµενο της αίτησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αποφ. ΕΚ 6173 της 86 ης συν ) και επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτηµα 1. Η τράπεζα καλείται να καταδείξει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα οργανωτικής και λειτουργικής φύσης ώστε να µπορεί να επιτελέσει το έργο και µε επιτυχία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα του Εκδότη ΕΛΠΙΣ. Σκοπός της άδειας είναι η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς ΕΛΠΙΣ και η προστασία των επενδυτών Αποκλείεται η έκδοση διαφορετικών σειρών ΕΛΠΙΣ για µετοχές της ίδιας αλλοδαπής εταιρίας από περισσότερους του ενός Εκδότες που ενεργούν χωριστά. Αντιθέτως, επιτρέπεται η από κοινού έκδοση ΕΛΠΙΣ για µετοχές της ίδιας αλλοδαπής εταιρίας από περισσότερους του ενός Εκδότες, οι οποίοι συνυπογράφουν όλα τα απαραίτητα για την εισαγωγή έγγραφα. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο στη διαδικασία έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ, είτε αγοράζει νέες µετοχές µε συµµετοχή του σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, είτε αγοράζει υφιστάµενες µετοχές της εταιρίας που του µεταβιβάζουν ένας ή περισσότεροι µέτοχοι της εταιρίας. Υπογράφει το ενηµερωτικό δελτίο και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (βλέπε παρακάτω διαδικασία εισαγωγής), αποκτά τις παριστώµενες µετοχές, είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ σχετικά µε τις εξελίξεις στην εκδότρια των παριστώµενων µετοχών και την άσκηση των δικαιωµάτων τους, ασκεί τα δικαιώµατα για λογαριασµό των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ, είναι υπεύθυνος για την απόδοση στους δικαιούχους όλων των ωφεληµάτων που τους αναλογούν και τέλος είναι υπεύθυνος έναντι των δικαιούχων και των ελληνικών εποπτικών αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων µετά την εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ (βλέπε παρακάτω υπό 2.2.4). Οι παριστώµενες µετοχές δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Τέλος, στο πρόσωπο του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ µπορούν να συµπίπτουν ταυτόχρονα οι ιδιότητες του Θεµατοφύλακα και του Κυρίου Αναδόχου της έκδοσης. - Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών Εκδότρια των παριστώµενων µετοχών µπορεί να είναι οποιαδήποτε αλλοδαπή κεφαλαιουχική εταιρία. Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 1 δις δραχµές κατά την προηγούµενη της εισαγωγής χρήση ενώ πρέπει να έχει δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, ως ανώνυµη εταιρία, για δύο (2) τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις που προηγούνται και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση µε βάση τον τελευταίο ισολογισµό της. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να είναι ελεγµένες από αναγνωρισµένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards- IAS). Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς 7

8 επίσης και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να είναι ελεγµένες από αντίστοιχο ελεγκτικό οίκο. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν δηµοσιευθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο απαιτούµενος έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισµένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις της και βεβαιώνει ότι δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές, ενδεικτικά προς το ηµόσιο του τόπου της έδρας της, ασφαλιστικούς οργανισµούς και τράπεζες. Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών παρέχει στον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ τη συναίνεσή της για την έκδοση των ΕΛΠΙΣ. Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών συνυπογράφει το ενηµερωτικό δελτίο µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και τον Κύριο Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτός ο τελευταίος δεν ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και µε αυτό τον τρόπο εγγυάται από κοινού µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και τον Κύριο Ανάδοχο την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχοµένου του. Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών δεσµεύεται έναντι του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ µε τη µεταξύ τους σύµβαση, να τηρεί τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις (βλέπε παρακάτω υπό 2.2.4). - Ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ Ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ είναι το (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο που αποκτά ΕΛΠΙΣ από τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Ο δικαιούχος ΕΛΠΙΣ είναι βάσει του νόµου ο δικαιούχος όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις παριστώµενες µετοχές. Μεταξύ του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και του κάθε δικαιούχου συνάπτεται σύµβαση ελληνικού πιστοποιητικού, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω (υπό 2.1) και περιγράφει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. - Ο Θεµατοφύλακας Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυµα ή άλλη εταιρία που παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης τίτλων, τις παριστώµενες µετοχές και οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό (π.χ. µέρισµα) ή τίτλο (π.χ. δωρεάν µετοχές) σχετίζεται µε τις παριστώµενες µετοχές. Προς το σκοπό αυτό, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ συνάπτει σύµβαση µε το Θεµατοφύλακα. Ο Θεµατοφύλακας µπορεί να ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. - Ο Κύριος Ανάδοχος Ο Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης µπορεί να είναι οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ που µπορεί να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής. Ο Κύριος Ανάδοχος µπορεί να ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Ο Κύριος Ανάδοχος συνάπτει έγγραφη σύµβαση αναδοχής µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και ευθύνεται ως προς την παροχή των υπηρεσιών του σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, (άρθρο 3 α, πδ 350/ 1985 και Κανονισµός Αναδοχών όπως ισχύουν). Ο Κύριος Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου (βλέπε παρακάτω υπό στοιχείο 2.2.2), τον ορθό καθορισµό και την αναγγελία 8

9 της τιµής διάθεσης των ΕΛΠΙΣ και διασφαλίζει τη νοµιµότητα ως προς την έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ και είναι από κοινού µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών εταιρία για το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου Το ενηµερωτικό δελτίο Το ενηµερωτικό δελτίο, που εκδίδεται ενόψει της εισαγωγής ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ, περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε το ενηµερωτικό δελτίο που εκδίδεται ενόψει εισαγωγής µετοχών στο ΧΑΑ (βλέπε Παράρτηµα Α, πδ 348/ 1985 όπως ισχύει) και συγκεκριµένα: Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Πληροφορίες σχετικά µε τις παριστώµενες µετοχές Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών και το κεφάλαιό της Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εκδότριας των παριστώµενων µετοχών Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εκδότριας των παριστώµενων µετοχών Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία του εκδότη Επιπροσθέτως, το ενηµερωτικό δελτίο για τα ΕΛΠΙΣ, θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες, που αφορούν τον εκδότη των ΕΛΠΙΣ και τα ίδια τα ΕΛΠΙΣ (βλέπε Παράρτηµα Γ, πδ 348/ 1985, όπως ισχύει). Συγκεκριµένα, ως προς τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ, περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: Επωνυµία και εταιρική έδρα. Ηµεροµηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας. Νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία λειτουργεί. Ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, αριθµός και κατηγορίες τίτλων που το αντιπροσωπεύουν και αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών τους. Κύριοι µέτοχοι. Όνοµα, διεύθυνση και ιδιότητα των µελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας που απασχολούνται στον εκδότη, µε αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν εκτός αυτού, αν αυτές οι δραστηριότητες είναι σηµαντικές για τον Εκδότη. Εταιρικός σκοπός. Περίληψη των λογαριασµών που αφορούν την τελευταία χρήση που έχει κλείσει. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από εισήγηση του Σ του ΧΑΑ, µπορεί να απαλλάξει τον εκδότη των ΕΛΠΙΣ που είναι πιστωτικό ίδρυµα από την υποχρέωση δηµοσίευσης των δικών του οικονοµικών καταστάσεων (άρθρα 59 παρ. 22 του ν.2396/ 1996 και 17 του πδ 348/ 1985, όπως ισχύουν). Ως προς τα ίδια τα ΕΛΠΙΣ, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 9

10 Κανόνες έκδοσης των ΕΛΠΙΣ. Άσκηση και περιεχόµενο των δικαιωµάτων, που είναι ενσωµατωµένα στα ΕΛΠΙΣ, ιδίως δικαίωµα ψήφου, δικαίωµα στο µέρισµα και στο προϊόν της εκκαθάρισης και διαδικασίες άσκησης των δικαιωµάτων αυτών. υνατότητα µετατροπής των ΕΛΠΙΣ σε µετοχές και τρόπος µετατροπής. Ύψος προµηθειών και εξόδων που βαρύνουν το δικαιούχο και αφορούν την πληρωµή µερισµάτων, την έκδοση συµπληρωµατικών ΕΛΠΙΣ και την ανταλλαγή τους µε µετοχές. υνατότητα διαπραγµάτευσης των παραστατικών τίτλων: χρηµατιστήρια στα οποία ζητείται ή έχει ήδη ζητηθεί η εισαγωγή τους, τυχόν περιορισµοί της ελεύθερης διαπραγµατευσιµότητας των ΕΛΠΙΣ. Συµπληρωµατικά στοιχεία για την εισαγωγή στο ΧΑΑ: ο αριθµός των προς εισαγωγή ΕΛΠΙΣ, η συνολική ονοµαστική τους αξία, ελάχιστη τιµή διάθεσης (αν έχει καθοριστεί) και ηµεροµηνία εισαγωγής (αν είναι γνωστή). Φορολογικό καθεστώς. Νοµοθεσία που διέπει τα ΕΛΠΙΣ και αρµόδια δικαστήρια σε περίπτωση αντιδικίας. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από εισήγηση του Σ του ΧΑΑ, µπορεί να επιτρέπει να µην συµπεριλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ορισµένα από τα προβλεπόµενα στοιχεία εφόσον, λόγω του θεσµικού περιβάλλοντος και της πρακτικής στη χώρα προέλευσης των παριστώµενων µετοχών, η παροχή αυτή θα προκαλούσε σηµαντική επιβάρυνση του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ, ενώ η µη δηµοσίευση των στοιχείων αυτών δεν θα µπορούσε να παραπλανήσει το κοινό Η διαδικασία εισαγωγής Προκειµένου για την εισαγωγή ΕΛΠΙΣ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο νόµο (άρθρο 59 του ν. 2396/ 1996) και στη σχετική απόφαση, που περιγράφει αναλυτικά τα στάδια της διαδικασίας κατά την εισαγωγή ΕΛΠΙΣ για πρώτη φορά ή συνεπεία εταιρικών πράξεων καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν σε κάθε στάδιο (ως προς τα δικαιολογητικά για την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου, βλέπε Παράρτηµα 2). Συγκεκριµένα, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ υποβάλλει στο ΧΚΘ από κοινού µε την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών και τον Κύριο Ανάδοχο (σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ) αίτηση για την εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ, η οποία συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΚΘ ελέγχουν την πληρότητα του περιεχοµένου και των δικαιολογητικών του φακέλου και διαβιβάζουν το φάκελο και τη σχετική εισήγηση στο ΧΑΑ. Το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο και το διαβιβάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εξετάζει το ενηµερωτικό δελτίο και εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η διάθεση των ΕΛΠΙΣ (µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή) και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν κυρίως τους καταλόγους των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ ελέγχουν την πληρότητα των νέων δικαιολογητικών. Το Σ του ΧΑΑ εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στη συνέχεια, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ προσκοµίζει στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα 10

11 δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της διαπραγµάτευσης και εφόσον αυτά είναι πλήρη, αρχίζει η διαπραγµάτευση των ΕΛΠΙΣ, σε ηµεροµηνία που καθορίζει ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΧΑΑ. Το ΧΑΑ εξετάζει την πλήρωση ή µη των παρακάτω προϋποθέσεων: Ως προς την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών: Ελάχιστα ίδια κεφάλαια: 1 δις δρχ. (3 εκατ. ΕΥΡΩ) ιάρκεια: 2 τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις Φορολογικός έλεγχος Ως προς τα ΕΛΠΙΣ και τις παριστώµενες µετοχές: - Νοµική κατάσταση: να είναι σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται. - Ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα. - ιασπορά των ΕΛΠΙΣ: Τουλάχιστον 25% να κατανέµονται σε τουλάχιστον 100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι συνδεδεµένα µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ ή την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών (σύµφωνα µε το άρθρο 42 ε του κν 2190/ 1920, όπως ισχύει). - Εισαγωγή όλων των ΕΛΠΙΣ της ίδιας έκδοσης Το Σ του ΧΑΑ µπορεί να απορρίπτει αίτηση εισαγωγής ΕΛΠΙΣ αν κατά την γνώµη του η κατάσταση του εκδότη των αξιών αυτών ή/ και της εκδότριας των παριστωµένων µετοχών, στην περίπτωση των ΕΛΠΙΣ, είναι τέτοια ώστε η εισαγωγή τους να είναι αντίθετη προς τα συµφέροντα των επενδυτών. Το Σ του ΧΑΑ µπορεί να εξαρτά την εισαγωγή κινητών αξιών στην ΕΑΓΑΚ από οποιοδήποτε άλλο ειδικό όρο κρίνει αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών. 2.3 Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών δεσµεύεται έναντι του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ από τη µεταξύ τους σύµβαση να του παρέχει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και τις ελληνικές αρχές και να τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις: ι. Να εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση των παριστώµενων µετοχών µε τις υπόλοιπες µετοχές της και την ίση µεταχείριση όλων των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ. ιι. Σε περίπτωση που η εταιρία προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση, να ανακοινώνει στο Σ του ΧΑΑ το σχέδιο της τροποποίησης της. ιιι. Να θέτει στη διάθεση του κοινού το συντοµότερο δυνατό τις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και την τελευταία έκθεση διαχειρίσεως ιv Η εταιρία πληροφορεί το κοινό: α. για τα νέα σηµαντικά γεγονότα που επέρχονται στη σφαίρα της δραστηριότητάς της, που δύνανται να προκαλέσουν σηµαντική διακύµανση στην τιµή της µετοχής, β. για κάθε τροποποίηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές και γ. σχετικά µε την απόκτηση ή εκχώρηση σηµαντικών συµµετοχών στην εταιρία. 11

12 v. Σε περίπτωση που οι παριστώµενες µετοχές είναι εισηγµένες στην αγορά άλλου κράτους, η εκδότριά τους εταιρία εξασφαλίζει στην αγορά του ΧΑΑ πληροφορίες, τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που δίνει στην αγορά του άλλου κράτους. Υπεύθυνος έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων είναι καταρχήν ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ. Ωστόσο, η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών είναι υπεύθυνη για την ίση µεταχείριση των µετοχών και την ακρίβεια, εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει στον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών που έλαβε από την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών, εκτός εάν γνώριζε την ανακρίβεια αυτή ή µπορούσε να την είχε διαγνώσει ασκώντας την επιµέλεια του µέσου συνετού συναλλασσοµένου. 2.4 Φορολογία- Οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΑ Οι δικαιούχοι ΕΛΠΙΣ κάτοικοι Ελλάδας απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου για κάθε έσοδο από ΕΛΠΙΣ εκτός από τα έσοδα που προκύπτουν από τόκους και µερίσµατα. Για τα έσοδα αυτά επιβάλλεται φόρος, που ισούται προς τη διαφορά του 35% του ποσού των τόκων και µερισµάτων µείον το ποσό παρακράτησης ή φόρου που τυχόν επεβλήθη επί των τόκων ή των µερισµάτων αυτών από τη φορολογική αρχή της χώρας έκδοσης των παριστώµενων µετοχών. Η παρακράτηση διενεργείται από τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ που ευθύνεται έναντι των φορολογικών αρχών για άµεση απόδοση του φόρου. Αντίθετα, οι δικαιούχοι ΕΛΠΙΣ κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται από κάθε φόρο και παρακράτηση επί των εσόδων από ΕΛΠΙΣ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν επιβάλλεται στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές επί ΕΛΠΙΣ ο φόρος του 0,06% που εφαρµόζεται για τη µεταβίβαση των µετοχών. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ έχει τις παρακάτω οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΑ ι. ικαιώµατα εγγραφής Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωµα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ καθορίζεται ως εξής: α) Ποσοστό 0,04% για αξία εισαγοµένων τίτλων µέχρι του ποσού των 10 δις. β) Ποσοστό 0,02% για το ποσό από έως δραχµές. γ) Ποσοστό 0,01% για το ποσό από και άνω. δ) Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώµατος εγγραφής ορίζεται σε δρχ. για την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ. ε) Η αξία των προς εισαγωγή τίτλων προκύπτει ως το γινόµενο του αριθµού των εισαγοµένων τίτλων επί την τιµή εισαγωγής. Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τίτλων που προέρχονται µε καταβολή µετρητών, το εφάπαξ ποσό δικαιώµατος ορίζεται σε ποσοστό 0,05% επί της αξίας έκδοσης. ιι. ικαιώµατα διαπραγµάτευσης 12

13 Ο εκδότης των ΕΛΠΙΣ που τελούν υπό διαπραγµάτευση στην ΕΑΓΑΚ καταβάλλει δικαιώµατα διαπραγµάτευσης ανά τρίµηνο, τα οποία καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 0,02 0/00 όταν η αξία του συνόλου των ΕΛΠΙΣ που έχουν εισαχθεί όπως υπολογίζεται παραπάνω, δεν είναι µεγαλύτερη των εκατοµµυρίων δρχ. β) Ποσοστό 0,01 0/00 για το άνω των δρχ. ποσό. Το κατώτερο ποσό της τριµηνιαίας συνδροµής ορίζεται στο ποσό των δρχ.. 3. Τα Μερίδια ΕΚΑΑ 3.1 Τί είναι τα ΕΚΑΑ Η λειτουργία ενός ΕΚΑΑ προσοµοιάζει µε αυτή του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε τη βασική διαφορά ότι τα µερίδια ΕΚΑΑ εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο. Το ΕΚΑΑ είναι οµάδα περιουσίας που συνίσταται σε µετρητά και κινητές αξίες και διαιρείται σε ισάξια µερίδια (Μερίδια ΕΚΑΑ). Τα περιουσιακά του στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους του. Τα ΕΚΑΑ τελούν υπό τη διαχείριση πιστωτικών ιδρυµάτων 1 ( ιαχειρίστρια ΕΚΑΑ) ενώ δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα. Τα Μερίδια ΕΚΑΑ είναι άυλες κινητές αξίες, ονοµαστικές ή ανώνυµες. Η διαπραγµάτευσή τους γίνεται µέσω του συστήµατος ΟΑΣΗΣ του ΧΑΑ (υπ αριθµ. 18/ 1999 απόφαση του Σ του ΧΑΑ) ενώ η εκκαθάριση πραγµατοποιείται από το ΚΑΑ µέσω του ΣΑΤ. Το ΕΚΑΑ µπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ, άλλο χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά, που περιλαµβάνεται στο κατάλογο που επισυνάπτεται στο παρόν (βλέπε Παράρτηµα 3). Επίσης, σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ µέχρι ποσού 30% του ενεργητικού, ΕΛΠΙΣ, µετοχές ΕΧΑΑ, κινητές αξίες µέχρι το 1/5 του ενεργητικού ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις µέχρι 30% του ενεργητικού και σε παράγωγα υπό τις προϋποθέσεις του νόµου (άρθρο 38 του ν. 2533/ 1997, όπως ισχύει). 3.2 Η εισαγωγή των µεριδίων ΕΚΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία - Η ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ ιαχειρίστρια ΕΚΑΑ µπορεί να γίνει οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής 1. Η ιαχειρίστρια αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο στη διαδικασία έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ΕΚΑΑ, εκπροσωπεί τους µεριδιούχους δικαστικά και εξώδικα και είναι το πρόσωπο που ευθύνεται για το ΕΚΑΑ έναντι των εποπτικών αρχών. Η ιαχειρίστρια ευθύνεται για κάθε αµέλεια ως προς τη διαχείριση του ΕΚΑΑ έναντι των µεριδιούχων. 2. ή άλλων ΕΠΕΥ που διαθέτουν την υπηρεσία της αναδοχής- σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η απόφαση της ΕΚ 13

14 Κατά τη δηµόσια εγγραφή, η ιαχειρίστρια λειτουργεί ως ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσία για τους αναδόχους. - Ο µεριδιούχος των ΕΚΑΑ Μεριδιούχος ΕΚΑΑ είναι το (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο που απέκτησε το µερίδιο ΕΚΑΑ και είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά αρχεία του ΚΑΑ. Στον µεριδιούχο ΕΚΑΑ ανήκουν εξ αδιαιρέτου τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΚΑΑ αναλογικά µε τα µερίδια που κατέχει. Ο µεριδιούχος έχει δικαίωµα προτίµησης στα νέα µερίδια ΕΚΑΑ και δικαίωµα στα κέρδη του ΕΚΑΑ, τα οποία του αποδίδονται στο τέλος κάθε χρήσης. Ο µεριδιούχος ΕΚΑΑ δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της ιαχειρίστριας του ΕΚΑΑ. - Ο Θεµατοφύλακας Θεµατοφύλακας είναι το νοµικό πρόσωπο στο οποίο κατατίθεται προς φύλαξη το ενεργητικό του ΕΚΑΑ. Θεµατοφύλακας µπορεί να είναι οποιοδήποτε ΕΠΕΥ που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της ίδιας της ιαχειρίστριας εφόσον πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Η φύλαξη κινητών αξιών οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρία, είτε είναι εισηγµένες σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά, µπορεί να ανατίθεται σε θεµατοφύλακα στην αλλοδαπή. Ο Θεµατοφύλακας εκτελεί χρέη ταµία, σύµφωνα µε τις εντολές της ιαχειρίστριας, η οποία τον παρακολουθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι της ιαχειρίστριας και των µεριδιούχων για κάθε πταίσµα. - Ο Ανάδοχος Κύριος Ανάδοχος µπορεί να γίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ. Ο Κύριος Ανάδοχος καθορίζει την τιµή διάθεσης των µετοχών, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου και γενικά προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την εισαγωγή των Μεριδίων ΕΚΑΑ στο ΧΑΑ και ευθύνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 3 α του πδ 350/ 1985, άρθρο 4 του πδ 348/ 1985 και Κανονισµός Αναδοχών) Το ενηµερωτικό δελτίο Το ενηµερωτικό δελτίο, που εκδίδεται ενόψει της εισαγωγής των µεριδίων ΕΚΑΑ ορίζεται στο ν. 2533/ 1997 (άρθρο 46) και περιέχει: στοιχεία για τα µερίδια, για τη διαχειρίστρια, για τις επιχειρήσεις σε κινητές αξίες των οποίων το ΕΚΑΑ επενδύει άνω του 40% του ενεργητικού του καθώς και τον κανονισµό του ΕΚΑΑ. 14

15 Ο κανονισµός ΕΚΑΑ περιέχει τουλάχιστον την ονοµασία και το σκοπό του ΕΚΑΑ, το είδος των κινητών αξιών στις αυτό οποίες επενδύει, το κεφάλαιο του ΕΚΑΑ και τον αριθµό των µεριδίων στα οποία αυτό διαιρείται, τις αµοιβές που καταβάλλει το ΕΚΑΑ στη ιαχειρίστρια και το Θεµατοφύλακα, το χρόνο και τη διαδικασία διανοµής των κερδών στους µεριδιούχους, τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου, τη διάρκεια, την επωνυµία και επαγγελµατική ιδιότητα του τυχόν υπάρχοντος εξωτερικού συµβούλου επενδύσεων του ΕΚΑΑ και τα κύρια σηµεία της σύµβασής του µε τη ιαχειρίστρια, πληροφορίες για τυχόν σύµβαση της ιαχειρίστριας µε τους εκδότες των κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το ΕΚΑΑ, τους επενδυτικούς κινδύνους και γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να µορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για τη προτεινόµενη επένδυση. Ο κανονισµός του ΕΚΑΑ τροποποιείται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά από αίτηση της ιαχειρίστριας Η διαδικασία εισαγωγής Η ιαχειρίστρια ή ο Κύριος Ανάδοχος υποβάλλει στο ΧΚΘ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε Παράρτηµα 4) και το ενηµερωτικό δελτίο (για το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου βλέπε παραπάνω υπό 3.2.2). Η αίτηση αφορά όλα τα Μερίδια ΕΚΑΑ, τα οποία πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωµένα. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΚΘ ελέγχουν την πληρότητα του περιεχοµένου των δικαιολογητικών του φακέλου και διαβιβάζουν το φάκελο και τη σχετική εισήγηση στο ΧΑΑ. Το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο. Το ΧΑΑ διαβιβάζει το ενηµερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εξετάζει το ενηµερωτικό δελτίο και εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η διάθεση των µεριδίων (µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή) και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που αφορούν κυρίως τους καταλόγους των µετόχων. Τουλάχιστον το 25% των µεριδίων πρέπει να είναι κατανεµηµένο σε τουλάχιστον 2000 πρόσωπα στα οποία δεν περιλαµβάνονται εκείνα που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% των Μεριδίων ΕΚΑΑ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ ελέγχουν την πληρότητα των νέων δικαιολογητικών. Το Σ του ΧΑΑ εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των Μεριδίων ΕΚΑΑ µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στη συνέχεια, ο Κύριος Ανάδοχος προσκοµίζει στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της διαπραγµάτευσης και εφόσον αυτά είναι πλήρη, αρχίζει η διαπραγµάτευση των Μεριδίων ΕΚΑΑ σε ηµεροµηνία που καθορίζει ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΧΑΑ. Η τιµή διάθεσης των µεριδίων ΕΚΑΑ καθορίζεται από τη ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ ή τον ανάδοχο της έκδοσης, σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται µε τη ιαχειρίστρια και είτε αναγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο, είτε αναγγέλλεται 3 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής ενώ γνωστοποιείται στο Σ του ΧΑΑ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής. 15

16 Για την αύξηση του ενεργητικού του ΕΚΑΑ δεν απαιτείται έκδοση νέου ενηµερωτικού δελτίου άλλα τροποποίηση του κανονισµού του ΕΚΑΑ, η οποία εγκρίνεται από την ΕΚ. 3.3 Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Μετά την εισαγωγή των µεριδίων της στην ΕΑΓΑΚ, η ιαχειρίστρια ΕΚΑΑ υπέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ετήσια έκθεση ελεγµένη από ορκωτό ελεγκτή, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου που περιέχει: την περιουσιακή κατάσταση του ΕΚΑΑ, αναλυτικό λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, τα διανεµόµενα και επανεπενδυόµενα κέρδη, την ανατίµηση ή υποτίµηση των επενδύσεων, τις κινήσεις κάθε κινητής αξίας, συγκριτικό πίνακα των 3 τελευταίων χρήσεων, τους κινδύνους και κάθε άλλη πληροφορία για την ενηµέρωση των επενδυτών (άρθρο 39 του ν. 2533/ 1997 όπως ισχύει). Η έκθεση δηµοσιεύεται εντός διµήνου από τη λήξη της χρήσης και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. ηµοσίευση τριµηνιαίων και εξαµηνιαίων εκθέσεων που περιέχουν κάποια από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης, είναι ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή και τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Στο τέλος κάθε χρήσης, δηµοσίευση συνοπτικής κατάστασης του καθαρού ενεργητικού του ΕΚΑΑ, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και της διάθεσης κερδών στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του ΧΑΑ και σε εφηµερίδες. Υποβολή στο ΧΑΑ τριµηνιαίων και εξαµηνιαίων περιοδικών εκθέσεων για τις επιχειρήσεις σε κινητές αξίες των οποίων το ΕΚΑΑ τοποθετεί ή µπορεί να τοποθετήσει άνω του 40% του ενεργητικού του. Παροχή στο Σ του ΧΑΑ και εάν κριθεί σκόπιµο δηµοσίευση κάθε πληροφορίας απαραίτητης για την προστασία των επενδυτών ή την καλή λειτουργία της αγοράς. 3.4 Φορολογία - Οικονοµικές υποχρεώσεις της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ έναντι του ΧΑΑ Η σύσταση των ΕΚΑΑ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου, ΝΠ και γενικώς τρίτων. Στα ΕΚΑΑ εφαρµόζεται η φορολογία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε εξαιρέσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων σε αναδυόµενες αγορές. Συγκεκριµένα, εξαιρούνται από κάθε φόρο και παρακράτηση φόρου τα εισοδήµατα των ΕΚΑΑ που προέρχονται από επενδύσεις αναδυοµένων αγορών. Επίσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή παρακράτηση φόρου η είσπραξη από µεριδιούχους ΕΚΑΑ, µη κατοίκους Ελλάδας, κάθε διανοµής κέρδους από τοποθέτηση του ΕΚΑΑ σε αξίες αναδυόµενων αγορών, από υπεραξίες, συναλλαγµατικές διαφορές ή τη διανοµή στους µεριδιούχους της περιουσίας του ΕΚΑΑ κατά τη λύση του. εν επιβάλλεται στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές επί Μεριδίων ΕΚΑΑ ο φόρος του 0,06% που εφαρµόζεται για τη µεταβίβαση των µετοχών. 16

17 1. ικαιώµατα εγγραφής Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωµα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ καθορίζεται ως εξής: α) Ποσοστό 0,04% για αξία εισαγοµένων τίτλων µέχρι του ποσού των 50 δις. β) Ποσοστό 0,02% για το ποσό από έως δραχµές. γ) Ποσοστό 0,01% για το ποσό από και άνω. δ) Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώµατος εγγραφής ορίζεται σε δρχ. για την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ. ε) Η αξία των προς εισαγωγή τίτλων προκύπτει ως το γινόµενο του αριθµού των εισαγοµένων τίτλων επί την τιµή εισαγωγής. Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τίτλων που προέρχονται µε καταβολή µετρητών, το εφάπαξ ποσό δικαιώµατος ορίζεται σε ποσοστό 0,05% επί της αξίας έκδοσης. 2. ικαιώµατα διαπραγµάτευσης Η ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ που τελούν υπό διαπραγµάτευση στην ΕΑΓΑΚ καταβάλλει δικαιώµατα διαπραγµάτευσης ανά τρίµηνο, τα οποία καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 0,02 0/00 όταν η αξία του συνόλου των ΕΛΠΙΣ που έχουν εισαχθεί όπως υπολογίζεται παραπάνω, δεν είναι µεγαλύτερη των δρχ εκατοµµυρίων. β) Ποσοστό 0,01 0/00 για το άνω των δραχµών δρχ. ποσό. Το κατώτερο ποσό της τριµηνιαίας συνδροµής ορίζεται στο ποσό των δρχ Οι Μετοχές ΕΧΑΑ 4.1. Τί είναι η ΕΧΑΑ Η ΕΧΑΑ είναι ειδική εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) υπό την έννοια ότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε αναδυόµενες αγορές. Η ΕΧΑΑ µπορεί, είτε να συσταθεί από την αρχή ως τέτοια, είτε να προκύψει από µετατροπή άλλης ανώνυµης εταιρίας πλην των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Προκειµένου να γίνει η παραπάνω µετατροπή, η εταιρία θα πρέπει να πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις του νόµου (άρθρο 52 του ν. 2533/ 1997 όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβει άδεια λειτουργία από την ΕΚ εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ελάχιστο κεφάλαιο: 2 δις δρχ. (6 εκατ. ΕΥΡΩ περίπου) από κινητές αξίες και µετρητά Τα τεχνικά, οικονοµικά και οργανωτικά µέσα της εταιρίας και τα πρόσωπα που πρόκειται να τη διοικήσουν Τα διαθέσιµα των ΕΚΑΑ επενδύονται σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ (πλην ΕΛΠΙΣ, µεριδίων ΕΚΑΑ και µετοχών ΕΧΑΑ) έως 30% των ιδίων της κεφαλαίων, σε κινητές αξίες των αναδυόµενων αγορών (βλέπε Παράρτηµα 3), σε ΕΛΠΙΣ που αντιπροσωπεύουν µετοχές εταιριών αναδυόµενης αγοράς, σε κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση κράτους στο οποίο λειτουργεί αναδυόµενη αγορά, σε νεοεκδιδόµενες αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ ή τις αναδυόµενες αγορές, σε άλλες 17

18 κινητές αξίες µετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µέχρι 1/5 των ιδίων κεφαλαίων της ΕΧΑΑ, σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις µέχρι 30% των ιδίων κεφαλαίων, σε κινητά και ακίνητα πράγµατα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες µέχρι 1/10 και υπό προϋποθέσεις, σε παράγωγα (για την επενδυτική πολιτική των ΕΧΑΑ, βλέπε άρθρο 52 του ν. 2533/ 1997, όπως ισχύει). 4.2 Η εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία - Η ΕΧΑΑ Είναι η εκδότρια των προς εισαγωγή µετοχών (βλέπε παραπάνω υπό 4.1). - Ο Κύριος Ανάδοχος Κύριος Ανάδοχος µπορεί να γίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ που µπορεί να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής. Ο Κύριος Ανάδοχος καθορίζει την τιµή διάθεσης των µετοχών, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου και γενικά προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για οποιαδήποτε εισαγωγή µετοχών στο ΧΑΑ και ευθύνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 3 α του πδ 350/ 1985, άρθρο 4 του πδ 348/ 1985 και Κανονισµός Αναδοχών) Το ενηµερωτικό δελτίο Το ενηµερωτικό δελτίο που εκδίδεται ενόψει της εισαγωγής µετοχών ΕΧΑΑ έχει το περιεχόµενο που ορίζει το πδ 348/ 1985 (ειδικότερα Παράρτηµα Α ), προκειµένου για την εισαγωγή των µετοχών οποιασδήποτε εταιρίας στο ΧΑΑ Η διαδικασία εισαγωγής Προκειµένου για την εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ στην ΕΑΓΑΚ εφαρµόζονται οι διατάξεις που εφαρµόζονται για την εισαγωγή µετοχών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ. Η ΕΧΑΑ έχει την υποχρέωση να ζητήσει την εισαγωγή των µετοχών της στην ΕΑΓΑΚ, το αργότερο µέσα σε 6 µήνες από τη σύστασή της. Ως προς τη προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την εισαγωγή µετοχών στο ΧΑΑ (πδ 350/ 1985, της υπ αριθµόν 20/ 1999 απόφασης του Σ του ΧΑΑ και του ν. 1969/ 1991, όπως ισχύουν). Ο Κύριος Ανάδοχος της ΕΧΑΑ υποβάλλει στο ΧΚΘ αίτηση για την εισαγωγή των µετοχών η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το ενηµερωτικό δελτίο. Η αίτηση πρέπει να αφορά όλες τις µετοχές οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωµένες. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για τα ενηµερωτικά δελτία σε περίπτωση εισαγωγής των µετοχών οποιασδήποτε εταιρίας (πδ 348/ 1985, όπως ισχύει). Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΚΘ ελέγχουν την πληρότητα και του περιεχοµένου των δικαιολογητικών του φακέλου και διαβιβάζουν το φάκελο και τη σχετική εισήγηση στο ΧΑΑ. Το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο. Σε περίπτωση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί διάθεση µετοχών µε δηµόσια εγγραφή, το Σ του ΧΑΑ διαβιβάζει το ενηµερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία 18

19 εξετάζει το ενηµερωτικό δελτίο και εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η διάθεση των µετοχών (µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή) και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν κυρίως τους καταλόγους των µετόχων. Τουλάχιστον το 25% των µετοχών πρέπει να είναι κατανεµηµένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ ελέγχουν την πληρότητα των νέων δικαιολογητικών. Το Σ του ΧΑΑ εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των µετοχών µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στη συνέχεια ο Κύριος Ανάδοχος προσκοµίζει στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της διαπραγµάτευσης και εφόσον αυτά είναι πλήρη, αρχίζει η διαπραγµάτευση των µετοχών σε ηµεροµηνία που καθορίζει ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΧΑΑ. 4.3 Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Μετά την εισαγωγή των µετοχών της στην ΕΑΓΑΚ, η ΕΧΑΑ έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να καθιστά σαφή τη διαφοροποίησή της από τις άλλες ΕΕΧ σε κάθε επικοινωνία µε το κοινό. Να εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση των µετόχων. Να γνωστοποιεί σηµαντικά γεγονότα της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του πδ 350/ 1985, όπως ισχύει. Να ενηµερώνει για απόκτηση ή εκχώρηση σηµαντικής συµµετοχής σύµφωνα µε το πδ 51/ 1992, όπως ισχύει. Να δηµοσιεύει τις οικονοµικές της καταστάσεις, σύµφωνα µε το πδ 360/ 1985, όπως ισχύει. Να τηρεί το Κώδικα εοντολογίας των Θεσµικών Επενδυτών. Να τηρεί κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την εκάστοτε κείµενη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 4.4 Φορολογία και Οικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΧΑΑ έναντι του ΧΑΑ Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο τα µερίσµατα από µετοχές ΕΧΑΑ. Ως προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΧΑΑ έναντι του ΧΑΑ (δικαιώµατα εγγραφής και διαπραγµάτευσης) ισχύουν τα οριζόµενα παραπάνω (υπό 3.4) για τις οικονοµικές υποχρεώσεις της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ. 5. Πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑΑ Το ΧΑΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση και έχει αναδειχθεί ως χρηµατοοικονοµικό κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί, επιπλέον, το µοναδικό χρηµατιστήριο της περιοχής που από την θα παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός της Ε.Ε. να διαπραγµατεύονται τις αξίες τους και να εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές επί των αξιών αυτών σε ΕΥΡΩ, προσδίδοντας κύρος στις 19

20 εταιρίες αυτές. Το ΧΑΑ αποτελεί την πύλη εισόδου στην ευρωζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή αξιών στο ΧΑΑ αποτελεί µέσο άντλησης κεφαλαίων από το ελληνικό αλλά και το ευρύτερα ευρωπαϊκό επενδυτικό κοινό. Χαµηλά δικαιώµατα εισαγωγής και συνδροµές. Πρόσβαση µέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στους ευρωπαίους θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η εκδότρια των µετοχών που έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ ή των παριστώµενων µετοχών, στην περίπτωση εισαγωγής ΕΛΠΙΣ, τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχετικό ελληνικό θεσµικό πλαίσιο. εδοµένου ότι η ελληνική νοµοθεσία έχει ενσωµατώσει όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τους θεσµούς και τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η προσαρµογή της εκδότριας στο ελληνικό και κατά συνέπεια στο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνειά της. Εταιρίες που εισάγονται στο ΧΑΑ και σκοπεύουν να εισάγουν τις αξίες τους (όπως µετοχές, ΕΛΠΙΣ κλπ) σε κάποιο άλλο χρηµατιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορούν να αποφύγουν την έκδοση, τη διαδικασία της υποβολής και το συνακόλουθο κόστος ενός νέου ενηµερωτικού δελτίου, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη αίτηση προς εισαγωγή υποβάλλεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από την πρώτη. Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό ενηµερωτικό τους δελτίο µπορεί να γίνει δεκτό από την εποπτεύουσα αρχή της δεύτερης χώρας- µέλους της ΕΕ, είτε ως έχει είτε µε κάποιες προσθήκες, σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των ενηµερωτικών δελτίων που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Η εισαγωγή ΕΛΠΙΣ στο ΧΑΑ δίνει ώθηση και στην εµπορευσιµότητα των παριστώµενων µετοχών και τις καθιστά πιο ελκυστικές. εδοµένου ότι εκδότρια των παριστώµενων µετοχών µπορεί να είναι και µία µη εισηγµένη εταιρία, η εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στο ΧΑΑ δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες που δεν έχουν εισάγει τις µετοχές τους σε κανένα χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά, να εισάγουν εµµέσως τις µετοχές τους και να αντλούν κεφάλαια από την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Με τα ΕΛΠΙΣ µπορούν να παρακαµφθούν προβλήµατα που ενδεχοµένως θα προέκυπταν σε περίπτωση εισαγωγής στο ΧΑΑ µετοχών εταιρίας που έχει εισάγει τις µετοχές της σε άλλο χρηµατιστήριο, όπως η δυσκολία συντονισµού των συστηµάτων και διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισµού που ισχύουν στα δύο χρηµατιστήρια, τυχόν συναλλαγµατικοί περιορισµοί και άλλα. Πρόσωπα για επικοινωνία Βασίλης Μάργαρης- ιευθυντής του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) Τηλ..../Fax.../ Σταύρος Κουµεντάκης- Νοµικός Σύµβουλος του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) Τηλ..../ Fax.../ 20

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 - 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3152 (ΦΕΚ152/Α /19.6.2003) Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα