Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)"

Transcript

1 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ Οµοιότητες και διαφορές της ΕΑΓΑΚ από τις άλλες αγορές του ΧΑΑ Αξίες που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ Τα ΕΛΠΙΣ Τί είναι τα ΕΛΠΙΣ- ικαιώµατα των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ Η εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ... Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών... Ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ... Ο Θεµατοφύλακας... Ο Κύριος Ανάδοχος Το ενηµερωτικό δελτίο Η διαδικασία εισαγωγής Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Φορολογία- Οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΑ Τα Μερίδια ΕΚΑΑ Τί είναι τα ΕΚΑΑ Η εισαγωγή µεριδίων ΕΚΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία... Η ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ... Ο µεριδιούχος των ΕΚΑΑ... Ο Θεµατοφύλακας... Ο Ανάδοχος Το ενηµερωτικό δελτίο Η διαδικασία εισαγωγής Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Φορολογία- Οικονοµικές υποχρεώσεις της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ έναντι του ΧΑΑ Οι Μετοχές ΕΧΑΑ 4.1 Τί είναι η ΕΧΑΑ Η εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία... Η ΕΧΑΑ... Ο Κύριος Ανάδοχος Το ενηµερωτικό δελτίο Η διαδικασία εισαγωγής Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Φορολογία και Οικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΧΑΑ έναντι του ΧΑΑ... 2

3 5. Προτερήµατα από την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑΑ... Πρόσωπα για επικοινωνία... Παραρτήµατα 1. ιαδικασία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις Τράπεζες για τη παροχή άδειας Εκδότη ΕΛΠΙΣ. 2. ικαιολογητικά φακέλου για έγκριση ενηµερωτικού δελτίου ενόψει εισαγωγής ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ. 3. Κατάλογος Αναδυοµένων Αγορών στις οποίες µπορούν να επενδύουν τα ΕΚΑΑ και οι ΕΧΑΑ. 3

4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΓΑΚ) 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ Η Ελληνική Αγορά Αναδυόµενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) συστάθηκε το 1997 µε τον νόµο 2533/1997. Το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΑΓΑΚ συµπληρώθηκε µε µια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και Κανονιστικών Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 1.1 Οµοιότητες και διαφορές της ΕΑΓΑΚ από τις άλλες αγορές του ΧΑΑ Η ΕΑΓΑΚ αποτελεί µία ακόµη οργανωµένη αγορά του ΧΑΑ. Οι άλλες αγορές του ΧΑΑ είναι η Κύρια, η Παράλληλη και η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ). Οι προς διαπραγµάτευση κινητές αξίες εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ( Σ) του ΧΑΑ. Προϋπόθεση για την εισαγωγή αποτελεί η υποβολή ενηµερωτικού δελτίου το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια, το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει την εισαγωγή των αξιών. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Σ του ΧΑΑ εξετάζει την ικανοποίηση ή µη προϋποθέσεων και όρων που αφορούν τις αξίες και τους εκδότες και είναι αντίστοιχοι αυτών που ισχύουν για την εισαγωγή στις άλλες αγορές του ΧΑΑ (βλέπε παρακάτω ανά κινητή αξία). Η διαπραγµάτευση των αξιών που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ γίνεται µέσω του Ολοκληρωµένου Αυτόµατου Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους διαπραγµάτευσης που ακολουθούνται για τις άλλες αγορές του ΧΑΑ, οι δε δηµόσιες συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται στον ίδιο τόπο και χρόνο (Απόφαση 18/1999 του Σ του ΧΑΑ). Οι αξίες που εισάγονται και διαπραγµατεύονται στην ΕΑΓΑΚ είναι υποχρεωτικά άυλες ενώ η εκκαθάρισή τους πραγµατοποιείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) µέσω του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Από η διαπραγµάτευση και εκκαθάριση των αξιών αυτών όπως και των άλλων εισηγµένων στο ΧΑΑ αξιών, θα πραγµατοποιείται σε ΕΥΡΩ. Ωστόσο, η ΕΑΓΑΚ διαφέρει από τις υπόλοιπες τρεις αγορές, ως προς τις αξίες που εισάγονται σε αυτήν. Εκτός από µετοχές (ΕΧΑΑ), στην ΕΑΓΑΚ εισάγονται δύο νέες αξίες που δεν είναι εισηγµένες σε καµία από τις άλλες αγορές: τα ΕΛΠΙΣ και τα µερίδια ΕΚΑΑ. Όλες οι αξίες που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ σχετίζονται µε αναδυόµενες αγορές υπό την έννοια ότι είτε εκδίδονται συνήθως - αλλά όχι απαραίτητα- από εταιρία που έχει την έδρα της σε κάποια αναδυόµενη αγορά (ΕΛΠΙΣ), είτε εκδίδονται από εταιρίες που επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε αναδυόµενες αγορές (Μερίδια ΕΚΑΑ, Μετοχές ΕΧΑΑ). 4

5 Επίσης, η λειτουργία της συγκεκριµένης αγοράς υποστηρίζεται από το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ). Η εταιρία υποβάλλει το φάκελό της στις υπηρεσίες του ΧΚΘ, οι οποίες διενεργούν την επεξεργασία του φακέλου (έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών και του περιεχοµένου του ενηµερωτικού δελτίου). Στη συνέχεια, µε εισήγηση του ΧΚΘ, ο φάκελος διαβιβάζεται στο ΧΑΑ για την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου. Πέρα από τη συµµετοχή του στη διαδικασία εισαγωγής, το ΧΚΘ έχει, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, και άλλες αρµοδιότητες όπως να εισηγείται τη λήψη µέτρων σχετικά µε τη λειτουργία και τις διαδικασίες της ΕΑΓΑΚ, να µεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς αυτής και γενικά να παρακολουθεί τις κινητές αξίες που εισάγονται σε αυτήν. 1.2 Αξίες που εισάγονται στην ΕΑΓΑΚ Στην ΕΑΓΑΚ εισάγονται προς διαπραγµάτευση τριών ειδών κινητές αξίες: 1. Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛΠΙΣ) 2. Μερίδια Ελληνικών Κεφαλαίων Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΚΑΑ) 3. Μετοχές Εταιριών ιαχείρισης Χαρτοφυλακίων Αναδυοµένων Αγορών (ΕΧΑΑ) 2. Τα ΕΛΠΙΣ 2.1 Τί είναι τα ΕΛΠΙΣ- ικαιώµατα των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ Τα ΕΛΠΙΣ είναι διαπραγµατεύσιµες αξίες που αντιπροσωπεύουν µετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρία (παριστώµενες µετοχές). Ωστόσο, µε Υπουργική Απόφαση µπορεί να θεσπιστεί έκδοση ΕΛΠΙΣ που να αντιπροσωπεύουν άλλες αλλοδαπές αξίες, όπως για παράδειγµα, οµολογίες αλλοδαπών εταιριών. Οι παριστώµενες µετοχές µπορούν, είτε να είναι εισηγµένες σε κάποιο χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά του εξωτερικού, είτε να µην είναι εισηγµένες. Πάντως, σε περίπτωση εισαγωγής των παριστώµενων µετοχών στο ΧΑΑ, τα ΕΛΠΙΣ παύουν να υπάρχουν και θα πρέπει να ανταλλαγούν µε τις παριστώµενες µετοχές. Τα ΕΛΠΙΣ είναι άυλες κινητές αξίες, ονοµαστικές ή ανώνυµες. Τα ΕΛΠΙΣ και οι παριστώµενες µετοχές πρέπει να έχουν εκδοθεί νόµιµα και να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Κύριος των παριστώµενων µετοχών είναι ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ αλλά για λογαριασµό των επενδυτών που έχουν αποκτήσει ΕΛΠΙΣ (δικαιούχοι των ΕΛΠΙΣ). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ να έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις παριστώµενες µετοχές (δικαίωµα προτίµησης, δικαίωµα στο µέρισµα, σε δωρεάν µετοχές κλπ). Τα ΕΛΠΙΣ παρέχουν επίσης στο δικαιούχο τους και οποιοδήποτε άλλο ενοχικό δικαίωµα προκύπτει από τη σύµβαση που τον συνδέει µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ (σύµβαση ελληνικού πιστοποιητικού). Στη σύµβαση αυτή προσδιορίζονται τουλάχιστον: το συγκεκριµένο επενδυτικό προϊόν, τα δικαιώµατα και οι τυχόν υποχρεώσεις του δικαιούχου των ΕΛΠΙΣ (ενδεικτικά δικαίωµα ψήφου, διανοµή µερίσµατος κλπ), ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής τους, η υποχρέωση του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ για παροχή ενηµέρωσης, το περιεχόµενο, ο τρόπος και η 5

6 περιοδικότητα παροχής των πληροφοριών, η διαδικασία µεταβίβασης των ΕΛΠΙΣ, οι όροι και η διαδικασία µετατροπής του ΕΛΠΙΣ και απόκτησης των παριστώµενων µετοχών, ο τρόπος και το νόµισµα στο οποίο θα γίνεται η καταβολή των χρηµατικών ποσών, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις (χρεώσεις, προµήθειες προσαυξήσεις, φόροι, τέλη κλπ) καθώς και η ευθύνη του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και ιδιαίτερα µε τρόπο ρητό κάθε περιορισµός της ευθύνης του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ, η καταγγελία της σύµβασης και το εφαρµοστέο δίκαιο, η δυνατότητα του Εκδότη να χρησιµοποιεί τρίτα πρόσωπα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Τέλος, στη σύµβαση θα πρέπει να περιγράφεται η φύλαξη των παριστώµενων µετοχών και η σχέση Εκδότη ΕΛΠΙΣ Θεµατοφύλακα παριστώµενων µετοχών (εάν δεν ταυτίζονται). Η σύµβαση ελληνικού πιστοποιητικού υποβάλλεται στο ΧΑΑ µαζί µε την αίτηση εισαγωγής. Η σχέση του Εκδότη ΕΛΠΙΣ µε όλους τους µετέπειτα δικαιούχους, που θα αποκτήσουν ΕΛΠΙΣ µέσω του ΧΑΑ, θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης που συνάπτεται µε τους αρχικούς δικαιούχους. Ωστόσο, η σχέση Εκδότη ΕΛΠΙΣ- δικαιούχου καθορίζεται, εκτός από τη µεταξύ τους σύµβαση και από τη νοµοθεσία. Έτσι, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ υποχρεούται να καταβάλλει στο δικαιούχο τα µερίσµατα, τους τόκους ή άλλα ωφελήµατα που εισπράττει από τις µετοχές που αντιστοιχούν στα πιστοποιητικά ενώ διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο νέες µετοχές που τυχόν θα προκύψουν από τις παριστώµενες (π.χ. από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας ή από διανοµή δωρεάν µετοχών). Το δικαίωµα ψήφου ασκείται από τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ αλλά κατά τις οδηγίες του δικαιούχου, αν αυτές περιέλθουν στον Εκδότη το αργότερο 72 ώρες πριν τη συνέλευση των µετόχων της αλλοδαπής εταιρίας, άλλως ασκούνται κατά την κρίση του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, ο Εκδότης ασκεί το δικαίωµα προτίµησης, αν ο δικαιούχος καταβάλλει τα αντίστοιχα χρήµατα. Επίσης ο Εκδότης ασκεί όλα τα ένδικα βοηθήµατα που είναι απαραίτητα για τη προστασία των δικαιούχων. Ο Εκδότης υποχρεούται να ανταλλάξει τα ΕΛΠΙΣ µε τις αντίστοιχες παριστώµενες µετοχές οποτεδήποτε του το ζητήσει ο δικαιούχος. Τέλος, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ οφείλει από την έναρξη διαπραγµάτευσης των ΕΛΠΙΣ και καθόλη τη διάρκεια που αυτά υφίστανται να έχει στην κυριότητά του την αντίστοιχη ποσότητα παριστώµενων µετοχών. 2.2 Η εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία - Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ Εκδότης ΕΛΠΙΣ µπορεί να γίνει κάθε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια έκδοσης ΕΛΠΙΣ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από γνώµη του Σ του ΧΑΑ 1 Προκειµένου να λάβει την άδεια για έκδοση ΕΛΠΙΣ, το υποψήφιο πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε κοινοποίηση στο 1 Σύντοµα, µε νοµοθετική τροποποίηση, θα καταστεί δυνατό να εκδίδουν ΕΛΠΙΣ και ΕΠΕΥ που παρέχουν την υπηρεσία της αναδοχής. 6

7 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Το περιεχόµενο της αίτησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αποφ. ΕΚ 6173 της 86 ης συν ) και επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτηµα 1. Η τράπεζα καλείται να καταδείξει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα οργανωτικής και λειτουργικής φύσης ώστε να µπορεί να επιτελέσει το έργο και µε επιτυχία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα του Εκδότη ΕΛΠΙΣ. Σκοπός της άδειας είναι η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς ΕΛΠΙΣ και η προστασία των επενδυτών Αποκλείεται η έκδοση διαφορετικών σειρών ΕΛΠΙΣ για µετοχές της ίδιας αλλοδαπής εταιρίας από περισσότερους του ενός Εκδότες που ενεργούν χωριστά. Αντιθέτως, επιτρέπεται η από κοινού έκδοση ΕΛΠΙΣ για µετοχές της ίδιας αλλοδαπής εταιρίας από περισσότερους του ενός Εκδότες, οι οποίοι συνυπογράφουν όλα τα απαραίτητα για την εισαγωγή έγγραφα. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο στη διαδικασία έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ, είτε αγοράζει νέες µετοχές µε συµµετοχή του σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, είτε αγοράζει υφιστάµενες µετοχές της εταιρίας που του µεταβιβάζουν ένας ή περισσότεροι µέτοχοι της εταιρίας. Υπογράφει το ενηµερωτικό δελτίο και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (βλέπε παρακάτω διαδικασία εισαγωγής), αποκτά τις παριστώµενες µετοχές, είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ σχετικά µε τις εξελίξεις στην εκδότρια των παριστώµενων µετοχών και την άσκηση των δικαιωµάτων τους, ασκεί τα δικαιώµατα για λογαριασµό των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ, είναι υπεύθυνος για την απόδοση στους δικαιούχους όλων των ωφεληµάτων που τους αναλογούν και τέλος είναι υπεύθυνος έναντι των δικαιούχων και των ελληνικών εποπτικών αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων µετά την εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ (βλέπε παρακάτω υπό 2.2.4). Οι παριστώµενες µετοχές δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Τέλος, στο πρόσωπο του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ µπορούν να συµπίπτουν ταυτόχρονα οι ιδιότητες του Θεµατοφύλακα και του Κυρίου Αναδόχου της έκδοσης. - Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών Εκδότρια των παριστώµενων µετοχών µπορεί να είναι οποιαδήποτε αλλοδαπή κεφαλαιουχική εταιρία. Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 1 δις δραχµές κατά την προηγούµενη της εισαγωγής χρήση ενώ πρέπει να έχει δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, ως ανώνυµη εταιρία, για δύο (2) τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις που προηγούνται και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση µε βάση τον τελευταίο ισολογισµό της. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να είναι ελεγµένες από αναγνωρισµένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards- IAS). Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς 7

8 επίσης και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να είναι ελεγµένες από αντίστοιχο ελεγκτικό οίκο. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν δηµοσιευθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο απαιτούµενος έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισµένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις της και βεβαιώνει ότι δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές, ενδεικτικά προς το ηµόσιο του τόπου της έδρας της, ασφαλιστικούς οργανισµούς και τράπεζες. Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών παρέχει στον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ τη συναίνεσή της για την έκδοση των ΕΛΠΙΣ. Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών συνυπογράφει το ενηµερωτικό δελτίο µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και τον Κύριο Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτός ο τελευταίος δεν ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και µε αυτό τον τρόπο εγγυάται από κοινού µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και τον Κύριο Ανάδοχο την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχοµένου του. Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών δεσµεύεται έναντι του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ µε τη µεταξύ τους σύµβαση, να τηρεί τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις (βλέπε παρακάτω υπό 2.2.4). - Ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ Ο δικαιούχος των ΕΛΠΙΣ είναι το (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο που αποκτά ΕΛΠΙΣ από τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Ο δικαιούχος ΕΛΠΙΣ είναι βάσει του νόµου ο δικαιούχος όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις παριστώµενες µετοχές. Μεταξύ του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και του κάθε δικαιούχου συνάπτεται σύµβαση ελληνικού πιστοποιητικού, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω (υπό 2.1) και περιγράφει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. - Ο Θεµατοφύλακας Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυµα ή άλλη εταιρία που παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης τίτλων, τις παριστώµενες µετοχές και οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό (π.χ. µέρισµα) ή τίτλο (π.χ. δωρεάν µετοχές) σχετίζεται µε τις παριστώµενες µετοχές. Προς το σκοπό αυτό, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ συνάπτει σύµβαση µε το Θεµατοφύλακα. Ο Θεµατοφύλακας µπορεί να ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. - Ο Κύριος Ανάδοχος Ο Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης µπορεί να είναι οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ που µπορεί να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής. Ο Κύριος Ανάδοχος µπορεί να ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Ο Κύριος Ανάδοχος συνάπτει έγγραφη σύµβαση αναδοχής µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και ευθύνεται ως προς την παροχή των υπηρεσιών του σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, (άρθρο 3 α, πδ 350/ 1985 και Κανονισµός Αναδοχών όπως ισχύουν). Ο Κύριος Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου (βλέπε παρακάτω υπό στοιχείο 2.2.2), τον ορθό καθορισµό και την αναγγελία 8

9 της τιµής διάθεσης των ΕΛΠΙΣ και διασφαλίζει τη νοµιµότητα ως προς την έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ και είναι από κοινού µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ και την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών εταιρία για το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου Το ενηµερωτικό δελτίο Το ενηµερωτικό δελτίο, που εκδίδεται ενόψει της εισαγωγής ΕΛΠΙΣ στην ΕΑΓΑΚ, περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε το ενηµερωτικό δελτίο που εκδίδεται ενόψει εισαγωγής µετοχών στο ΧΑΑ (βλέπε Παράρτηµα Α, πδ 348/ 1985 όπως ισχύει) και συγκεκριµένα: Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Πληροφορίες σχετικά µε τις παριστώµενες µετοχές Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών και το κεφάλαιό της Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εκδότριας των παριστώµενων µετοχών Πληροφορίες σχετικά µε την περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εκδότριας των παριστώµενων µετοχών Πληροφορίες σχετικά µε τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία του εκδότη Επιπροσθέτως, το ενηµερωτικό δελτίο για τα ΕΛΠΙΣ, θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες, που αφορούν τον εκδότη των ΕΛΠΙΣ και τα ίδια τα ΕΛΠΙΣ (βλέπε Παράρτηµα Γ, πδ 348/ 1985, όπως ισχύει). Συγκεκριµένα, ως προς τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ, περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: Επωνυµία και εταιρική έδρα. Ηµεροµηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας. Νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία λειτουργεί. Ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, αριθµός και κατηγορίες τίτλων που το αντιπροσωπεύουν και αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών τους. Κύριοι µέτοχοι. Όνοµα, διεύθυνση και ιδιότητα των µελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας που απασχολούνται στον εκδότη, µε αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν εκτός αυτού, αν αυτές οι δραστηριότητες είναι σηµαντικές για τον Εκδότη. Εταιρικός σκοπός. Περίληψη των λογαριασµών που αφορούν την τελευταία χρήση που έχει κλείσει. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από εισήγηση του Σ του ΧΑΑ, µπορεί να απαλλάξει τον εκδότη των ΕΛΠΙΣ που είναι πιστωτικό ίδρυµα από την υποχρέωση δηµοσίευσης των δικών του οικονοµικών καταστάσεων (άρθρα 59 παρ. 22 του ν.2396/ 1996 και 17 του πδ 348/ 1985, όπως ισχύουν). Ως προς τα ίδια τα ΕΛΠΙΣ, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 9

10 Κανόνες έκδοσης των ΕΛΠΙΣ. Άσκηση και περιεχόµενο των δικαιωµάτων, που είναι ενσωµατωµένα στα ΕΛΠΙΣ, ιδίως δικαίωµα ψήφου, δικαίωµα στο µέρισµα και στο προϊόν της εκκαθάρισης και διαδικασίες άσκησης των δικαιωµάτων αυτών. υνατότητα µετατροπής των ΕΛΠΙΣ σε µετοχές και τρόπος µετατροπής. Ύψος προµηθειών και εξόδων που βαρύνουν το δικαιούχο και αφορούν την πληρωµή µερισµάτων, την έκδοση συµπληρωµατικών ΕΛΠΙΣ και την ανταλλαγή τους µε µετοχές. υνατότητα διαπραγµάτευσης των παραστατικών τίτλων: χρηµατιστήρια στα οποία ζητείται ή έχει ήδη ζητηθεί η εισαγωγή τους, τυχόν περιορισµοί της ελεύθερης διαπραγµατευσιµότητας των ΕΛΠΙΣ. Συµπληρωµατικά στοιχεία για την εισαγωγή στο ΧΑΑ: ο αριθµός των προς εισαγωγή ΕΛΠΙΣ, η συνολική ονοµαστική τους αξία, ελάχιστη τιµή διάθεσης (αν έχει καθοριστεί) και ηµεροµηνία εισαγωγής (αν είναι γνωστή). Φορολογικό καθεστώς. Νοµοθεσία που διέπει τα ΕΛΠΙΣ και αρµόδια δικαστήρια σε περίπτωση αντιδικίας. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από εισήγηση του Σ του ΧΑΑ, µπορεί να επιτρέπει να µην συµπεριλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ορισµένα από τα προβλεπόµενα στοιχεία εφόσον, λόγω του θεσµικού περιβάλλοντος και της πρακτικής στη χώρα προέλευσης των παριστώµενων µετοχών, η παροχή αυτή θα προκαλούσε σηµαντική επιβάρυνση του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ, ενώ η µη δηµοσίευση των στοιχείων αυτών δεν θα µπορούσε να παραπλανήσει το κοινό Η διαδικασία εισαγωγής Προκειµένου για την εισαγωγή ΕΛΠΙΣ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο νόµο (άρθρο 59 του ν. 2396/ 1996) και στη σχετική απόφαση, που περιγράφει αναλυτικά τα στάδια της διαδικασίας κατά την εισαγωγή ΕΛΠΙΣ για πρώτη φορά ή συνεπεία εταιρικών πράξεων καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν σε κάθε στάδιο (ως προς τα δικαιολογητικά για την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου, βλέπε Παράρτηµα 2). Συγκεκριµένα, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ υποβάλλει στο ΧΚΘ από κοινού µε την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών και τον Κύριο Ανάδοχο (σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ) αίτηση για την εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ, η οποία συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΚΘ ελέγχουν την πληρότητα του περιεχοµένου και των δικαιολογητικών του φακέλου και διαβιβάζουν το φάκελο και τη σχετική εισήγηση στο ΧΑΑ. Το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο και το διαβιβάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εξετάζει το ενηµερωτικό δελτίο και εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η διάθεση των ΕΛΠΙΣ (µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή) και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν κυρίως τους καταλόγους των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ ελέγχουν την πληρότητα των νέων δικαιολογητικών. Το Σ του ΧΑΑ εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στη συνέχεια, ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ προσκοµίζει στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα 10

11 δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της διαπραγµάτευσης και εφόσον αυτά είναι πλήρη, αρχίζει η διαπραγµάτευση των ΕΛΠΙΣ, σε ηµεροµηνία που καθορίζει ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΧΑΑ. Το ΧΑΑ εξετάζει την πλήρωση ή µη των παρακάτω προϋποθέσεων: Ως προς την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών: Ελάχιστα ίδια κεφάλαια: 1 δις δρχ. (3 εκατ. ΕΥΡΩ) ιάρκεια: 2 τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις Φορολογικός έλεγχος Ως προς τα ΕΛΠΙΣ και τις παριστώµενες µετοχές: - Νοµική κατάσταση: να είναι σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται. - Ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα. - ιασπορά των ΕΛΠΙΣ: Τουλάχιστον 25% να κατανέµονται σε τουλάχιστον 100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι συνδεδεµένα µε τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ ή την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών (σύµφωνα µε το άρθρο 42 ε του κν 2190/ 1920, όπως ισχύει). - Εισαγωγή όλων των ΕΛΠΙΣ της ίδιας έκδοσης Το Σ του ΧΑΑ µπορεί να απορρίπτει αίτηση εισαγωγής ΕΛΠΙΣ αν κατά την γνώµη του η κατάσταση του εκδότη των αξιών αυτών ή/ και της εκδότριας των παριστωµένων µετοχών, στην περίπτωση των ΕΛΠΙΣ, είναι τέτοια ώστε η εισαγωγή τους να είναι αντίθετη προς τα συµφέροντα των επενδυτών. Το Σ του ΧΑΑ µπορεί να εξαρτά την εισαγωγή κινητών αξιών στην ΕΑΓΑΚ από οποιοδήποτε άλλο ειδικό όρο κρίνει αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών. 2.3 Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών δεσµεύεται έναντι του Εκδότη των ΕΛΠΙΣ από τη µεταξύ τους σύµβαση να του παρέχει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και τις ελληνικές αρχές και να τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις: ι. Να εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση των παριστώµενων µετοχών µε τις υπόλοιπες µετοχές της και την ίση µεταχείριση όλων των δικαιούχων ΕΛΠΙΣ. ιι. Σε περίπτωση που η εταιρία προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση, να ανακοινώνει στο Σ του ΧΑΑ το σχέδιο της τροποποίησης της. ιιι. Να θέτει στη διάθεση του κοινού το συντοµότερο δυνατό τις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και την τελευταία έκθεση διαχειρίσεως ιv Η εταιρία πληροφορεί το κοινό: α. για τα νέα σηµαντικά γεγονότα που επέρχονται στη σφαίρα της δραστηριότητάς της, που δύνανται να προκαλέσουν σηµαντική διακύµανση στην τιµή της µετοχής, β. για κάθε τροποποίηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές και γ. σχετικά µε την απόκτηση ή εκχώρηση σηµαντικών συµµετοχών στην εταιρία. 11

12 v. Σε περίπτωση που οι παριστώµενες µετοχές είναι εισηγµένες στην αγορά άλλου κράτους, η εκδότριά τους εταιρία εξασφαλίζει στην αγορά του ΧΑΑ πληροφορίες, τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που δίνει στην αγορά του άλλου κράτους. Υπεύθυνος έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων είναι καταρχήν ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ. Ωστόσο, η εκδότρια των παριστώµενων µετοχών είναι υπεύθυνη για την ίση µεταχείριση των µετοχών και την ακρίβεια, εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει στον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών που έλαβε από την εκδότρια των παριστώµενων µετοχών, εκτός εάν γνώριζε την ανακρίβεια αυτή ή µπορούσε να την είχε διαγνώσει ασκώντας την επιµέλεια του µέσου συνετού συναλλασσοµένου. 2.4 Φορολογία- Οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΑ Οι δικαιούχοι ΕΛΠΙΣ κάτοικοι Ελλάδας απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου για κάθε έσοδο από ΕΛΠΙΣ εκτός από τα έσοδα που προκύπτουν από τόκους και µερίσµατα. Για τα έσοδα αυτά επιβάλλεται φόρος, που ισούται προς τη διαφορά του 35% του ποσού των τόκων και µερισµάτων µείον το ποσό παρακράτησης ή φόρου που τυχόν επεβλήθη επί των τόκων ή των µερισµάτων αυτών από τη φορολογική αρχή της χώρας έκδοσης των παριστώµενων µετοχών. Η παρακράτηση διενεργείται από τον Εκδότη των ΕΛΠΙΣ που ευθύνεται έναντι των φορολογικών αρχών για άµεση απόδοση του φόρου. Αντίθετα, οι δικαιούχοι ΕΛΠΙΣ κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται από κάθε φόρο και παρακράτηση επί των εσόδων από ΕΛΠΙΣ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν επιβάλλεται στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές επί ΕΛΠΙΣ ο φόρος του 0,06% που εφαρµόζεται για τη µεταβίβαση των µετοχών. Ο Εκδότης των ΕΛΠΙΣ έχει τις παρακάτω οικονοµικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΑ ι. ικαιώµατα εγγραφής Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωµα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ καθορίζεται ως εξής: α) Ποσοστό 0,04% για αξία εισαγοµένων τίτλων µέχρι του ποσού των 10 δις. β) Ποσοστό 0,02% για το ποσό από έως δραχµές. γ) Ποσοστό 0,01% για το ποσό από και άνω. δ) Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώµατος εγγραφής ορίζεται σε δρχ. για την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ. ε) Η αξία των προς εισαγωγή τίτλων προκύπτει ως το γινόµενο του αριθµού των εισαγοµένων τίτλων επί την τιµή εισαγωγής. Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τίτλων που προέρχονται µε καταβολή µετρητών, το εφάπαξ ποσό δικαιώµατος ορίζεται σε ποσοστό 0,05% επί της αξίας έκδοσης. ιι. ικαιώµατα διαπραγµάτευσης 12

13 Ο εκδότης των ΕΛΠΙΣ που τελούν υπό διαπραγµάτευση στην ΕΑΓΑΚ καταβάλλει δικαιώµατα διαπραγµάτευσης ανά τρίµηνο, τα οποία καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 0,02 0/00 όταν η αξία του συνόλου των ΕΛΠΙΣ που έχουν εισαχθεί όπως υπολογίζεται παραπάνω, δεν είναι µεγαλύτερη των εκατοµµυρίων δρχ. β) Ποσοστό 0,01 0/00 για το άνω των δρχ. ποσό. Το κατώτερο ποσό της τριµηνιαίας συνδροµής ορίζεται στο ποσό των δρχ.. 3. Τα Μερίδια ΕΚΑΑ 3.1 Τί είναι τα ΕΚΑΑ Η λειτουργία ενός ΕΚΑΑ προσοµοιάζει µε αυτή του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε τη βασική διαφορά ότι τα µερίδια ΕΚΑΑ εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο. Το ΕΚΑΑ είναι οµάδα περιουσίας που συνίσταται σε µετρητά και κινητές αξίες και διαιρείται σε ισάξια µερίδια (Μερίδια ΕΚΑΑ). Τα περιουσιακά του στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους του. Τα ΕΚΑΑ τελούν υπό τη διαχείριση πιστωτικών ιδρυµάτων 1 ( ιαχειρίστρια ΕΚΑΑ) ενώ δεν διαθέτουν νοµική προσωπικότητα. Τα Μερίδια ΕΚΑΑ είναι άυλες κινητές αξίες, ονοµαστικές ή ανώνυµες. Η διαπραγµάτευσή τους γίνεται µέσω του συστήµατος ΟΑΣΗΣ του ΧΑΑ (υπ αριθµ. 18/ 1999 απόφαση του Σ του ΧΑΑ) ενώ η εκκαθάριση πραγµατοποιείται από το ΚΑΑ µέσω του ΣΑΤ. Το ΕΚΑΑ µπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ, άλλο χρηµατιστήριο ή οργανωµένη αγορά, που περιλαµβάνεται στο κατάλογο που επισυνάπτεται στο παρόν (βλέπε Παράρτηµα 3). Επίσης, σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ µέχρι ποσού 30% του ενεργητικού, ΕΛΠΙΣ, µετοχές ΕΧΑΑ, κινητές αξίες µέχρι το 1/5 του ενεργητικού ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις µέχρι 30% του ενεργητικού και σε παράγωγα υπό τις προϋποθέσεις του νόµου (άρθρο 38 του ν. 2533/ 1997, όπως ισχύει). 3.2 Η εισαγωγή των µεριδίων ΕΚΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία - Η ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ ιαχειρίστρια ΕΚΑΑ µπορεί να γίνει οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής 1. Η ιαχειρίστρια αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο στη διαδικασία έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ΕΚΑΑ, εκπροσωπεί τους µεριδιούχους δικαστικά και εξώδικα και είναι το πρόσωπο που ευθύνεται για το ΕΚΑΑ έναντι των εποπτικών αρχών. Η ιαχειρίστρια ευθύνεται για κάθε αµέλεια ως προς τη διαχείριση του ΕΚΑΑ έναντι των µεριδιούχων. 2. ή άλλων ΕΠΕΥ που διαθέτουν την υπηρεσία της αναδοχής- σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η απόφαση της ΕΚ 13

14 Κατά τη δηµόσια εγγραφή, η ιαχειρίστρια λειτουργεί ως ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσία για τους αναδόχους. - Ο µεριδιούχος των ΕΚΑΑ Μεριδιούχος ΕΚΑΑ είναι το (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο που απέκτησε το µερίδιο ΕΚΑΑ και είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά αρχεία του ΚΑΑ. Στον µεριδιούχο ΕΚΑΑ ανήκουν εξ αδιαιρέτου τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΚΑΑ αναλογικά µε τα µερίδια που κατέχει. Ο µεριδιούχος έχει δικαίωµα προτίµησης στα νέα µερίδια ΕΚΑΑ και δικαίωµα στα κέρδη του ΕΚΑΑ, τα οποία του αποδίδονται στο τέλος κάθε χρήσης. Ο µεριδιούχος ΕΚΑΑ δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της ιαχειρίστριας του ΕΚΑΑ. - Ο Θεµατοφύλακας Θεµατοφύλακας είναι το νοµικό πρόσωπο στο οποίο κατατίθεται προς φύλαξη το ενεργητικό του ΕΚΑΑ. Θεµατοφύλακας µπορεί να είναι οποιοδήποτε ΕΠΕΥ που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της ίδιας της ιαχειρίστριας εφόσον πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Η φύλαξη κινητών αξιών οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρία, είτε είναι εισηγµένες σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά, µπορεί να ανατίθεται σε θεµατοφύλακα στην αλλοδαπή. Ο Θεµατοφύλακας εκτελεί χρέη ταµία, σύµφωνα µε τις εντολές της ιαχειρίστριας, η οποία τον παρακολουθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι της ιαχειρίστριας και των µεριδιούχων για κάθε πταίσµα. - Ο Ανάδοχος Κύριος Ανάδοχος µπορεί να γίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ. Ο Κύριος Ανάδοχος καθορίζει την τιµή διάθεσης των µετοχών, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου και γενικά προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την εισαγωγή των Μεριδίων ΕΚΑΑ στο ΧΑΑ και ευθύνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 3 α του πδ 350/ 1985, άρθρο 4 του πδ 348/ 1985 και Κανονισµός Αναδοχών) Το ενηµερωτικό δελτίο Το ενηµερωτικό δελτίο, που εκδίδεται ενόψει της εισαγωγής των µεριδίων ΕΚΑΑ ορίζεται στο ν. 2533/ 1997 (άρθρο 46) και περιέχει: στοιχεία για τα µερίδια, για τη διαχειρίστρια, για τις επιχειρήσεις σε κινητές αξίες των οποίων το ΕΚΑΑ επενδύει άνω του 40% του ενεργητικού του καθώς και τον κανονισµό του ΕΚΑΑ. 14

15 Ο κανονισµός ΕΚΑΑ περιέχει τουλάχιστον την ονοµασία και το σκοπό του ΕΚΑΑ, το είδος των κινητών αξιών στις αυτό οποίες επενδύει, το κεφάλαιο του ΕΚΑΑ και τον αριθµό των µεριδίων στα οποία αυτό διαιρείται, τις αµοιβές που καταβάλλει το ΕΚΑΑ στη ιαχειρίστρια και το Θεµατοφύλακα, το χρόνο και τη διαδικασία διανοµής των κερδών στους µεριδιούχους, τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου, τη διάρκεια, την επωνυµία και επαγγελµατική ιδιότητα του τυχόν υπάρχοντος εξωτερικού συµβούλου επενδύσεων του ΕΚΑΑ και τα κύρια σηµεία της σύµβασής του µε τη ιαχειρίστρια, πληροφορίες για τυχόν σύµβαση της ιαχειρίστριας µε τους εκδότες των κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το ΕΚΑΑ, τους επενδυτικούς κινδύνους και γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να µορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για τη προτεινόµενη επένδυση. Ο κανονισµός του ΕΚΑΑ τροποποιείται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά από αίτηση της ιαχειρίστριας Η διαδικασία εισαγωγής Η ιαχειρίστρια ή ο Κύριος Ανάδοχος υποβάλλει στο ΧΚΘ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε Παράρτηµα 4) και το ενηµερωτικό δελτίο (για το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου βλέπε παραπάνω υπό 3.2.2). Η αίτηση αφορά όλα τα Μερίδια ΕΚΑΑ, τα οποία πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωµένα. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΚΘ ελέγχουν την πληρότητα του περιεχοµένου των δικαιολογητικών του φακέλου και διαβιβάζουν το φάκελο και τη σχετική εισήγηση στο ΧΑΑ. Το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο. Το ΧΑΑ διαβιβάζει το ενηµερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία εξετάζει το ενηµερωτικό δελτίο και εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η διάθεση των µεριδίων (µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή) και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που αφορούν κυρίως τους καταλόγους των µετόχων. Τουλάχιστον το 25% των µεριδίων πρέπει να είναι κατανεµηµένο σε τουλάχιστον 2000 πρόσωπα στα οποία δεν περιλαµβάνονται εκείνα που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% των Μεριδίων ΕΚΑΑ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ ελέγχουν την πληρότητα των νέων δικαιολογητικών. Το Σ του ΧΑΑ εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των Μεριδίων ΕΚΑΑ µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στη συνέχεια, ο Κύριος Ανάδοχος προσκοµίζει στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της διαπραγµάτευσης και εφόσον αυτά είναι πλήρη, αρχίζει η διαπραγµάτευση των Μεριδίων ΕΚΑΑ σε ηµεροµηνία που καθορίζει ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΧΑΑ. Η τιµή διάθεσης των µεριδίων ΕΚΑΑ καθορίζεται από τη ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ ή τον ανάδοχο της έκδοσης, σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται µε τη ιαχειρίστρια και είτε αναγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο, είτε αναγγέλλεται 3 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής ενώ γνωστοποιείται στο Σ του ΧΑΑ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής. 15

16 Για την αύξηση του ενεργητικού του ΕΚΑΑ δεν απαιτείται έκδοση νέου ενηµερωτικού δελτίου άλλα τροποποίηση του κανονισµού του ΕΚΑΑ, η οποία εγκρίνεται από την ΕΚ. 3.3 Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Μετά την εισαγωγή των µεριδίων της στην ΕΑΓΑΚ, η ιαχειρίστρια ΕΚΑΑ υπέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ετήσια έκθεση ελεγµένη από ορκωτό ελεγκτή, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου που περιέχει: την περιουσιακή κατάσταση του ΕΚΑΑ, αναλυτικό λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, τα διανεµόµενα και επανεπενδυόµενα κέρδη, την ανατίµηση ή υποτίµηση των επενδύσεων, τις κινήσεις κάθε κινητής αξίας, συγκριτικό πίνακα των 3 τελευταίων χρήσεων, τους κινδύνους και κάθε άλλη πληροφορία για την ενηµέρωση των επενδυτών (άρθρο 39 του ν. 2533/ 1997 όπως ισχύει). Η έκθεση δηµοσιεύεται εντός διµήνου από τη λήξη της χρήσης και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. ηµοσίευση τριµηνιαίων και εξαµηνιαίων εκθέσεων που περιέχουν κάποια από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης, είναι ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή και τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Στο τέλος κάθε χρήσης, δηµοσίευση συνοπτικής κατάστασης του καθαρού ενεργητικού του ΕΚΑΑ, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και της διάθεσης κερδών στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του ΧΑΑ και σε εφηµερίδες. Υποβολή στο ΧΑΑ τριµηνιαίων και εξαµηνιαίων περιοδικών εκθέσεων για τις επιχειρήσεις σε κινητές αξίες των οποίων το ΕΚΑΑ τοποθετεί ή µπορεί να τοποθετήσει άνω του 40% του ενεργητικού του. Παροχή στο Σ του ΧΑΑ και εάν κριθεί σκόπιµο δηµοσίευση κάθε πληροφορίας απαραίτητης για την προστασία των επενδυτών ή την καλή λειτουργία της αγοράς. 3.4 Φορολογία - Οικονοµικές υποχρεώσεις της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ έναντι του ΧΑΑ Η σύσταση των ΕΚΑΑ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου, ΝΠ και γενικώς τρίτων. Στα ΕΚΑΑ εφαρµόζεται η φορολογία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε εξαιρέσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων σε αναδυόµενες αγορές. Συγκεκριµένα, εξαιρούνται από κάθε φόρο και παρακράτηση φόρου τα εισοδήµατα των ΕΚΑΑ που προέρχονται από επενδύσεις αναδυοµένων αγορών. Επίσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή παρακράτηση φόρου η είσπραξη από µεριδιούχους ΕΚΑΑ, µη κατοίκους Ελλάδας, κάθε διανοµής κέρδους από τοποθέτηση του ΕΚΑΑ σε αξίες αναδυόµενων αγορών, από υπεραξίες, συναλλαγµατικές διαφορές ή τη διανοµή στους µεριδιούχους της περιουσίας του ΕΚΑΑ κατά τη λύση του. εν επιβάλλεται στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές επί Μεριδίων ΕΚΑΑ ο φόρος του 0,06% που εφαρµόζεται για τη µεταβίβαση των µετοχών. 16

17 1. ικαιώµατα εγγραφής Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωµα εγγραφής κατά την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ καθορίζεται ως εξής: α) Ποσοστό 0,04% για αξία εισαγοµένων τίτλων µέχρι του ποσού των 50 δις. β) Ποσοστό 0,02% για το ποσό από έως δραχµές. γ) Ποσοστό 0,01% για το ποσό από και άνω. δ) Το κατώτατο όριο του εφάπαξ δικαιώµατος εγγραφής ορίζεται σε δρχ. για την εισαγωγή τίτλων στην ΕΑΓΑΚ. ε) Η αξία των προς εισαγωγή τίτλων προκύπτει ως το γινόµενο του αριθµού των εισαγοµένων τίτλων επί την τιµή εισαγωγής. Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τίτλων που προέρχονται µε καταβολή µετρητών, το εφάπαξ ποσό δικαιώµατος ορίζεται σε ποσοστό 0,05% επί της αξίας έκδοσης. 2. ικαιώµατα διαπραγµάτευσης Η ιαχειρίστρια των ΕΚΑΑ που τελούν υπό διαπραγµάτευση στην ΕΑΓΑΚ καταβάλλει δικαιώµατα διαπραγµάτευσης ανά τρίµηνο, τα οποία καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 0,02 0/00 όταν η αξία του συνόλου των ΕΛΠΙΣ που έχουν εισαχθεί όπως υπολογίζεται παραπάνω, δεν είναι µεγαλύτερη των δρχ εκατοµµυρίων. β) Ποσοστό 0,01 0/00 για το άνω των δραχµών δρχ. ποσό. Το κατώτερο ποσό της τριµηνιαίας συνδροµής ορίζεται στο ποσό των δρχ Οι Μετοχές ΕΧΑΑ 4.1. Τί είναι η ΕΧΑΑ Η ΕΧΑΑ είναι ειδική εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) υπό την έννοια ότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε αναδυόµενες αγορές. Η ΕΧΑΑ µπορεί, είτε να συσταθεί από την αρχή ως τέτοια, είτε να προκύψει από µετατροπή άλλης ανώνυµης εταιρίας πλην των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Προκειµένου να γίνει η παραπάνω µετατροπή, η εταιρία θα πρέπει να πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις του νόµου (άρθρο 52 του ν. 2533/ 1997 όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβει άδεια λειτουργία από την ΕΚ εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ελάχιστο κεφάλαιο: 2 δις δρχ. (6 εκατ. ΕΥΡΩ περίπου) από κινητές αξίες και µετρητά Τα τεχνικά, οικονοµικά και οργανωτικά µέσα της εταιρίας και τα πρόσωπα που πρόκειται να τη διοικήσουν Τα διαθέσιµα των ΕΚΑΑ επενδύονται σε κινητές αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ (πλην ΕΛΠΙΣ, µεριδίων ΕΚΑΑ και µετοχών ΕΧΑΑ) έως 30% των ιδίων της κεφαλαίων, σε κινητές αξίες των αναδυόµενων αγορών (βλέπε Παράρτηµα 3), σε ΕΛΠΙΣ που αντιπροσωπεύουν µετοχές εταιριών αναδυόµενης αγοράς, σε κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση κράτους στο οποίο λειτουργεί αναδυόµενη αγορά, σε νεοεκδιδόµενες αξίες εισηγµένες στο ΧΑΑ ή τις αναδυόµενες αγορές, σε άλλες 17

18 κινητές αξίες µετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µέχρι 1/5 των ιδίων κεφαλαίων της ΕΧΑΑ, σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις µέχρι 30% των ιδίων κεφαλαίων, σε κινητά και ακίνητα πράγµατα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες µέχρι 1/10 και υπό προϋποθέσεις, σε παράγωγα (για την επενδυτική πολιτική των ΕΧΑΑ, βλέπε άρθρο 52 του ν. 2533/ 1997, όπως ισχύει). 4.2 Η εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ στην ΕΑΓΑΚ Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία - Η ΕΧΑΑ Είναι η εκδότρια των προς εισαγωγή µετοχών (βλέπε παραπάνω υπό 4.1). - Ο Κύριος Ανάδοχος Κύριος Ανάδοχος µπορεί να γίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ που µπορεί να παρέχει την υπηρεσία της αναδοχής. Ο Κύριος Ανάδοχος καθορίζει την τιµή διάθεσης των µετοχών, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου και γενικά προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για οποιαδήποτε εισαγωγή µετοχών στο ΧΑΑ και ευθύνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 3 α του πδ 350/ 1985, άρθρο 4 του πδ 348/ 1985 και Κανονισµός Αναδοχών) Το ενηµερωτικό δελτίο Το ενηµερωτικό δελτίο που εκδίδεται ενόψει της εισαγωγής µετοχών ΕΧΑΑ έχει το περιεχόµενο που ορίζει το πδ 348/ 1985 (ειδικότερα Παράρτηµα Α ), προκειµένου για την εισαγωγή των µετοχών οποιασδήποτε εταιρίας στο ΧΑΑ Η διαδικασία εισαγωγής Προκειµένου για την εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ στην ΕΑΓΑΚ εφαρµόζονται οι διατάξεις που εφαρµόζονται για την εισαγωγή µετοχών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ. Η ΕΧΑΑ έχει την υποχρέωση να ζητήσει την εισαγωγή των µετοχών της στην ΕΑΓΑΚ, το αργότερο µέσα σε 6 µήνες από τη σύστασή της. Ως προς τη προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή των µετοχών ΕΧΑΑ, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την εισαγωγή µετοχών στο ΧΑΑ (πδ 350/ 1985, της υπ αριθµόν 20/ 1999 απόφασης του Σ του ΧΑΑ και του ν. 1969/ 1991, όπως ισχύουν). Ο Κύριος Ανάδοχος της ΕΧΑΑ υποβάλλει στο ΧΚΘ αίτηση για την εισαγωγή των µετοχών η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το ενηµερωτικό δελτίο. Η αίτηση πρέπει να αφορά όλες τις µετοχές οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωµένες. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για τα ενηµερωτικά δελτία σε περίπτωση εισαγωγής των µετοχών οποιασδήποτε εταιρίας (πδ 348/ 1985, όπως ισχύει). Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΚΘ ελέγχουν την πληρότητα και του περιεχοµένου των δικαιολογητικών του φακέλου και διαβιβάζουν το φάκελο και τη σχετική εισήγηση στο ΧΑΑ. Το Σ του ΧΑΑ εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο. Σε περίπτωση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί διάθεση µετοχών µε δηµόσια εγγραφή, το Σ του ΧΑΑ διαβιβάζει το ενηµερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία 18

19 εξετάζει το ενηµερωτικό δελτίο και εγκρίνει τη δηµόσια εγγραφή. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η διάθεση των µετοχών (µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή) και διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν κυρίως τους καταλόγους των µετόχων. Τουλάχιστον το 25% των µετοχών πρέπει να είναι κατανεµηµένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΧΑΑ ελέγχουν την πληρότητα των νέων δικαιολογητικών. Το Σ του ΧΑΑ εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των µετοχών µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Στη συνέχεια ο Κύριος Ανάδοχος προσκοµίζει στις υπηρεσίες του ΧΑΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της διαπραγµάτευσης και εφόσον αυτά είναι πλήρη, αρχίζει η διαπραγµάτευση των µετοχών σε ηµεροµηνία που καθορίζει ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΧΑΑ. 4.3 Υποχρεώσεις µετά την εισαγωγή Μετά την εισαγωγή των µετοχών της στην ΕΑΓΑΚ, η ΕΧΑΑ έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να καθιστά σαφή τη διαφοροποίησή της από τις άλλες ΕΕΧ σε κάθε επικοινωνία µε το κοινό. Να εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση των µετόχων. Να γνωστοποιεί σηµαντικά γεγονότα της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του πδ 350/ 1985, όπως ισχύει. Να ενηµερώνει για απόκτηση ή εκχώρηση σηµαντικής συµµετοχής σύµφωνα µε το πδ 51/ 1992, όπως ισχύει. Να δηµοσιεύει τις οικονοµικές της καταστάσεις, σύµφωνα µε το πδ 360/ 1985, όπως ισχύει. Να τηρεί το Κώδικα εοντολογίας των Θεσµικών Επενδυτών. Να τηρεί κάθε άλλη υποχρέωση, που απορρέει από την εκάστοτε κείµενη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 4.4 Φορολογία και Οικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΧΑΑ έναντι του ΧΑΑ Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο τα µερίσµατα από µετοχές ΕΧΑΑ. Ως προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΧΑΑ έναντι του ΧΑΑ (δικαιώµατα εγγραφής και διαπραγµάτευσης) ισχύουν τα οριζόµενα παραπάνω (υπό 3.4) για τις οικονοµικές υποχρεώσεις της ιαχειρίστριας ΕΚΑΑ. 5. Πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑΑ Το ΧΑΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση και έχει αναδειχθεί ως χρηµατοοικονοµικό κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί, επιπλέον, το µοναδικό χρηµατιστήριο της περιοχής που από την θα παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός της Ε.Ε. να διαπραγµατεύονται τις αξίες τους και να εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές επί των αξιών αυτών σε ΕΥΡΩ, προσδίδοντας κύρος στις 19

20 εταιρίες αυτές. Το ΧΑΑ αποτελεί την πύλη εισόδου στην ευρωζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή αξιών στο ΧΑΑ αποτελεί µέσο άντλησης κεφαλαίων από το ελληνικό αλλά και το ευρύτερα ευρωπαϊκό επενδυτικό κοινό. Χαµηλά δικαιώµατα εισαγωγής και συνδροµές. Πρόσβαση µέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στους ευρωπαίους θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η εκδότρια των µετοχών που έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ ή των παριστώµενων µετοχών, στην περίπτωση εισαγωγής ΕΛΠΙΣ, τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχετικό ελληνικό θεσµικό πλαίσιο. εδοµένου ότι η ελληνική νοµοθεσία έχει ενσωµατώσει όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τους θεσµούς και τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η προσαρµογή της εκδότριας στο ελληνικό και κατά συνέπεια στο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνειά της. Εταιρίες που εισάγονται στο ΧΑΑ και σκοπεύουν να εισάγουν τις αξίες τους (όπως µετοχές, ΕΛΠΙΣ κλπ) σε κάποιο άλλο χρηµατιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορούν να αποφύγουν την έκδοση, τη διαδικασία της υποβολής και το συνακόλουθο κόστος ενός νέου ενηµερωτικού δελτίου, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη αίτηση προς εισαγωγή υποβάλλεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από την πρώτη. Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό ενηµερωτικό τους δελτίο µπορεί να γίνει δεκτό από την εποπτεύουσα αρχή της δεύτερης χώρας- µέλους της ΕΕ, είτε ως έχει είτε µε κάποιες προσθήκες, σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των ενηµερωτικών δελτίων που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Η εισαγωγή ΕΛΠΙΣ στο ΧΑΑ δίνει ώθηση και στην εµπορευσιµότητα των παριστώµενων µετοχών και τις καθιστά πιο ελκυστικές. εδοµένου ότι εκδότρια των παριστώµενων µετοχών µπορεί να είναι και µία µη εισηγµένη εταιρία, η εισαγωγή των ΕΛΠΙΣ στο ΧΑΑ δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες που δεν έχουν εισάγει τις µετοχές τους σε κανένα χρηµατιστήριο ή άλλη οργανωµένη αγορά, να εισάγουν εµµέσως τις µετοχές τους και να αντλούν κεφάλαια από την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Με τα ΕΛΠΙΣ µπορούν να παρακαµφθούν προβλήµατα που ενδεχοµένως θα προέκυπταν σε περίπτωση εισαγωγής στο ΧΑΑ µετοχών εταιρίας που έχει εισάγει τις µετοχές της σε άλλο χρηµατιστήριο, όπως η δυσκολία συντονισµού των συστηµάτων και διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισµού που ισχύουν στα δύο χρηµατιστήρια, τυχόν συναλλαγµατικοί περιορισµοί και άλλα. Πρόσωπα για επικοινωνία Βασίλης Μάργαρης- ιευθυντής του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) Τηλ..../Fax.../ Σταύρος Κουµεντάκης- Νοµικός Σύµβουλος του Χρηµατιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) Τηλ..../ Fax.../ 20

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ:: ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΔΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: το θεσμικό πλαίσιο και η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-08 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/05/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα