Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν"

Transcript

1 Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Δπηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Κύρια Σημεία Ο ηόο κεηαδίδεηαη κε ην δήγκα κνιπζκέλνπ θνηλνύ θνπλνππηνύ θαη δε κεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν. Πεξηζζόηεξν από 80% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΓΝ) (West Nile virus-wnv) δελ εθδειώλνπλ ζπκπηώκαηα θαη κόλν πεξίπνπ 20% εκθαλίδνπλ ήπηα απηνπεξηνξηδόκελε λόζν πνπ κνηάδεη κε γξηπώδε ζπλδξνκή. Ληγόηεξν από 1% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη εκθαλίδνπλ ζνβαξή λόζν πνπ πξνζβάιιεη ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα (εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα ή νμεία ραιαξή παξάιπζε). Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εκβόιην γηα ηνλ άλζξσπν, νύηε εηδηθή ζεξαπεία γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ. Η δηάγλσζε ζε θξνύζκαηα ζε αλζξώπνπο γίλεηαη ζην Κέληξν Αλαθνξάο Αξκπντώλ θαη Αηκνξξαγηθώλ Ππξεηώλ ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ή ηε Μνλάδα Αλνζνινγίαο Λνηκώμεσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

2 Κξηηήξην γηα ηελ απνζηνιή δείγκαηνο πξνο ην εξγαζηήξην αλαθνξάο είλαη ε εκθάληζε εγθεθαιίηηδαο/κεληγγίηηδαο ρσξίο θαζνξηζκέλν αίηην, ιακβάλνληαο ππόςε όηη εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εθδειώλεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο (>50 εηώλ). Απαηηείηαη δήισζε ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ησλ θξνπζκάησλ κε ζεηηθή εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε. 1. Ο Ιός ηοσ Δσηικού Νείλοσ Ο ηόο ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΓΝ) είλαη RNA ηόο θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θιαβντώλ (flaviviridae). πγγελεύεη κε ηνλ ηό ηεο ηαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο, ηεο εγθεθαιίηηδαο ηνπ St. Louis θαη άιινπο παξόκνηνπο ηνύο πνπ πξνθαινύλ εγθεθαιίηηδεο. Απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ επαξρία ηνπ ΓΝ ζηελ Οπγθάληα ην 1937, από όπνπ θαη πήξε ην όλνκά ηνπ. 2. Επιδημιολογία 2.1 Κπούσματα σε ζώα Δπηδεκίεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε πνιιά είδε δώσλ: Άγξηα πηελά (θπξίσο ζε θνξάθηα θαη θαξαθάμεο): ηηο Η.Π.Α. ηα πηελά εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζλεηόηεηα από ηε ινίκσμε, θαη νη ζάλαηνη πηελώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζηήκαηα έγθαηξεο αλίρλεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ζε κία πεξηνρή. Ωζηόζν, ζηελ Δπξώπε, δελ έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε ζλεηόηεηα ζε πηελά.

3 Άινγα: ηα άινγα εκθαλίδνπλ επίζεο εγθεθαιίηηδα ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζάλαην πεξίπνπ ζην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ. Σα άινγα όπσο θαη ν άλζξσπνο είλαη πεξηζηαζηαθνί μεληζηέο ηνπ ηνύ, θαη δε κεηαδίδνπλ ηνλ ηό. Οηθόζηηα δώα (ζθύινη, γάηεο): κνιύλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο νη άλζξσπνη κέζσ ηνπ δήγκαηνο κνιπζκέλνπ θνηλνύ θνπλνππηνύ. Δίλαη επίζεο πεξηζηαζηαθνί μεληζηέο. Άιια άγξηα ζειαζηηθά (ζθίνπξνη, λπρηεξίδεο, ιαγνί, θνπλέιηα) κνιύλνληαη ζε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα. 2.2 Κπούσματα σε Ανθπώποςρ Δπηδεκίεο ζε αλζξώπνπο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Δπξώπε, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αζία. ην Ιζξαήι δειώλνληαη αλζξώπηλα θξνύζκαηα θάζε ρξόλν από ην θαινθαίξη κέρξη ην θζηλόπσξν. Σν 1999 ν ηόο αληρλεύζεθε γηα πξώηε θνξά ζηε Νέα Τόξθε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαδόζεθε ζε όιεο ηηο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά. Έθηνηε, ρηιηάδεο θξνύζκαηα θαηαγξάθνληαη θάζε ρξόλν ζηε Β. Ακεξηθή, όπνπ πιένλ ε λόζνο ζεσξείηαη ελδεκηθή, ελώ από ην 1999 έρνπλ θαηαγξαθεί 1065 ζάλαηνη. ηελ Δπξώπε εθδειώζεθε ε πξώηε επηδεκία ην 1996 ζηε Ρνπκαλία, ελώ ζπνξαδηθά θξνύζκαηα ζε αλζξώπνπο έρνπλ θαηαγξαθεί ζε Πνξηνγαιία, Ιζπαλία, Γαιιία, Σζερία θαη Οπγγαξία. πξξνέο θξνπζκάησλ ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ κε εθδειώζεηο εγθεθαιίηηδαο εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξώπε από ην 2008, ζε πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο, Οπγγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο. Σν 2010 πηζαλά θξνύζκαηα έρνπλ δεισζεί κέρξη ηώξα από ηελ Πνξηνγαιία. ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά επηδεκία ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ ην

4 θαινθαίξη-φζηλόπσξν 2010 κε επίθεληξν πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ωζηόζν, παιαηόηεξεο νξνεπηδεκηνινγηθέο κειέηεο (δεθαεηία 1980, 2007) έρνπλ αλαδείμεη ηελ ύπαξμε αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ ζε πεξίπνπ 1% ηνπ πγηνύο πιεζπζκνύ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 3. Πρφηεύονηες Τρόποι Μεηάδοζης Οη θύξηνη μεληζηέο ηνπ ηνύ είλαη ηα άγξηα πηελά θαη ηα θνπλνύπηα. Μεηά ηελ ηαηκία, πνπ δηαξθεί 1-4 εκέξεο, ην πηελό, αλ επηβηώζεη, απνθηά αλνζία. Ο άλζξσπνο κνιύλεηαη θαηά θύξην ιόγν κέζσ ηνπ δήγκαηνο θπξίσο από ην θνηλό θνπλνύπη (Culex spp.). Σα θνπλνύπηα κνιύλνληαη όηαλ ηξέθνληαη από κνιπζκέλα πηελά. Γελ είλαη αθξηβώο γλσζηό πώο ν ηόο επηβηώλεη ηηο μεξέο πεξηόδνπο θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. Έλαο από ηνπο γλσζηνύο κεραληζκνύο είλαη ε επηβίσζε ηνπ ηνύ ζε κνιπζκέλα ζειπθά θνπλνύπηα Culex, ηα νπνία πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε. Η ινίκσμε ησλ αλζξώπσλ, ησλ αιόγσλ θαη άιισλ ζειαζηηθώλ δελ είλαη ζπρλή θαη ηα είδε απηά δελ αλαπηύζζνπλ πςειά επίπεδα ηαηκίαο. Γηα ην ιόγν απηό ν ηόο δελ κεηαδίδεηαη πεξαηηέξσ από απηά. Δθηόο από ηελ πεξίπησζε ηνπ ηζηκπήκαηνο από ην θνηλό θνπλνύπη, δελ έρεη αλαθεξζεί κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ από κνιπζκέλν δών ζηνλ άλζξσπν. 4. Άλλοι Τρόποι Μεηάδοζης Δπηπιένλ ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί:

5 Μεηάδνζε κέζσ κεηακνζρεπζέλησλ νξγάλσλ Μεηάδνζε κέζσ κεηάγγηζεο κνιπζκέλνπ αίκαηνο (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά) Κάζεηε κεηάδνζε από ηελ κεηέξα ζην έκβξπν (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά) Μεηάδνζε κέζσ ηνπ ζειαζκνύ (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά) Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε εξγαδόκελνπο ζε Μηθξνβηνινγηθά Δξγαζηήξηα (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά). 5. Κλινική Εικόνα και Ανηιμεηώπιζη ζηον Άνθρφπο 5.1 Λοίμωξη από τον ιό τος Δςτικού Νείλος Η πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό ηνπ ΓΝ παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί. Σν πνζνζηό ηνπο ζύκθσλα κε δεδνκέλα από επηδεκίεο ζην Β. Ηκηζθαίξην αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 80%. Πεξίπνπ 20% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εκθαλίδνπλ ηελ ήπηα κνξθή ηεο λόζνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο κε ηνλ όξν «Ππξεηόο ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ». Ληγόηεξν από 1% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη εκθαλίδνπλ ζνβαξή λόζν πνπ πξνζβάιιεη ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα (εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα ή νμεία ραιαξή παξάιπζε). Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 2-14 εκέξεο, αλ θαη καθξύηεξνη ρξόλνη επώαζεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο.

6 5.2 Κλινικά σςμπτώματα και σημεία λοίμωξηρ ήπιαρ μοπυήρ από τον ιό ΔΝ Ππξεηόο Κεθαιαιγία Καθνπρία Κειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα ζηνλ θνξκό (ιηγόηεξν ζπρλά) Γηόγθσζε ιεκθαδέλσλ (ιηγόηεξν ζπρλά) Οπηζζνβνιβηθόο πόλνο (ιηγόηεξν ζπρλά) 5.3 Λοίμωξη από ιό τος Δςτικού Νείλος με επιπλοκέρ από το Κεντπικό Νεςπικό Σύστημα (ΚΝΣ) Όηαλ πξνζβάιιεηαη ην ΚΝ, νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα εγθεθαιίηηδαο ή/θαη άζεπηεο κεληγγίηηδαο, κε θιηληθή εηθόλα παξόκνηα κε απηή πνπ πξνθαιείηαη από άιινπο ηνύο. Η θεθαιαιγία είλαη ζπρλό ζύκπησκα ηεο ήπηαο λόζνπ θαη δελ απνηειεί εηδηθό εύξεκα πνπ ππνδειώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ % ησλ αζζελώλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα από ην ΚΝ εθδειώλνπλ εγθεθαιίηηδα ή κεληγγνεγθεθαιίηηδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο θαη εκθάληζε εζηηαθώλ λεπξνινγηθώλ επξεκάησλ % ησλ αζζελώλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα από ην ΚΝ εθδειώλνπλ κεληγγίηηδα ρσξίο ζπλνδό εγθεθαιίηηδα.

7 Η κεληγγίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εθδειώλεηαη κε ππξεηό, θεθαιαιγία θαη κεληγγηζκό, θαζώο θαη απμεκέλα ιεπθνθύηηαξα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό (ΔΝΤ). Μπνξεί λα ζπλππάξρεη ήπηα, ζπλήζσο, δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. Η εγθεθαιίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ είλαη ε ζνβαξόηεξε κνξθή επηπινθήο από ην ΚΝ θαη εθδειώλεηαη κε ππξεηό, θεθαιαιγία, δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο από ιήζαξγν έσο θώκα. Μπνξεί επίζεο λα ζπλνδεύεηαη από εζηηαθά λεπξνινγηθά επξήκαηα, όπσο πάξεζε πεξηθεξηθώλ λεύξσλ ή θξαληαθώλ ζπδπγηώλ. Έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί ηξόκνο, δηαηαξαρέο ηεο βάδηζεο θαη άιιεο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο. Σέινο, έρεη επίζεο πεξηγξαθεί ραιαξή παξάιπζε (εθδειώζεηο πνιηνκπειίηηδαο) από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ, ε νπνία όκσο εκθαλίδεηαη πην ζπάληα από ηελ εγθεθαιίηηδα θαη ηε κεληγγίηηδα. Σν ζύλδξνκν απηό εθδειώλεηαη ζπλήζσο κε αηθλίδηα αζύκκεηξε ραιαξή πάξεζε ή παξάιπζε ησλ άθξσλ, ρσξίο απώιεηα ηεο αηζζεηηθόηεηαο. Πόλνο κπνξεί λα πξνεγεζεί ηεο παξάιπζεο ζηα πξνζβεβιεκέλα άθξα, ελώ ην ζύλδξνκν κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ρσξίο ζπλνδό ππξεηό, θεθαιαιγία ή ηα άιια ζπρλά ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ. Η ζπκκεηνρή ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Μαθξνρξόληεο δηαηαξαρέο κπνξεί λα παξακείλνπλ κεηά ηελ αλάξξσζε από ηελ νμεία θάζε (ηξόκνο, ρξόληα θόπσζε, θαηάζιηςε) Κλινικά σςμπτώματα και σημεία λοίμωξηρ από ιό τος Δςτικού Νείλος με επιπλοκέρ από το ΚΝΣ Ππξεηόο πκπηώκαηα από ην γαζηξεληεξηθό

8 Αηαμία θαη εμσππξακηδηθά ζεκεία Οπηηθή λεπξίηηδα παζκνί Αδπλακία Γηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο Μπειίηηδα θαη ξηδίηηδα Κειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα ζε ηξάρειν, θνξκό θαη άθξα (ζπάληα) Ομεία ραιαξή παξάιπζε Μπνθαξδίηηδα, παγθξεαηίηηδα θαη επαηίηηδα έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί 6. Παράγονηες κινδύνοσ Μέρξη ζηηγκήο ε ειηθία είλαη ν κόλνο παξάγνληαο θηλδύλνπ πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε επηπινθώλ από ην ΚΝ. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ πνπ εκθαλίδνπλ εγθεθαιίηηδα θπκαίλεηαη κεηαμύ εηώλ, ελώ ε κέζε ειηθία ζαλάηνπ κεηαμύ εηώλ. 7. Εργαζηηριακά εσρήμαηα ζε ζοβαρή νόζο Πεξηθεξηθή ιεπθνθπηηάξσζε, κε αύμεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ Τπνλαηξηαηκία, ζπλήζσο ζηνπο αζζελείο κε εγθεθαιίηηδα ΔΝΤ: αύμεζε ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ, ζπλήζσο ιεκθνθπηηάξσζε, απμεκέλε πξσηεΐλε, θπζηνινγηθέο ηηκέο γιπθόδεο.

9 Η αμνληθή ηνκνγξαθία δελ βνεζά ζηε δηάγλσζε, αιιά κπνξεί λα απνθιείζεη άιια αίηηα κεληγγνεγθεθαιίηηδαο. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθή, εκθαλίδεη κε εηδηθά επξήκαηα κόλν ζε 25-35% ησλ αζζελώλ, όπσο ιεπηνκεληγγηθή ελίζρπζε κε ην ελδνθιέβην ζθηαγξαθηθό θαη αιινηώζεηο ζήκαηνο ηνπ εγθεθαιηθνύ παξεγρύκαηνο 8. Εργαζηηριακή διάγνφζη Οξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθώλ IgM θαη IgG αληηζσκάησλ ζηνλ νξό θαη ζην ΔΝΤ. Η παξνπζία αληηζσκάησλ IgM ζην ΔΝΤ ππνδειώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ ζηε ινίκσμε, αθνύ απηή ε θαηεγνξία αληηζσκάησλ δελ πεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό. εκαληηθή αύμεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθώλ αληηζσκάησλ κεηαμύ δεηγκάησλ νξνύ από ηελ νμεία θάζε θαη από ηε θάζε απνδξνκήο είλαη επίζεο δηαγλσζηηθή ηεο νμείαο ινίκσμεο. Αζζελείο πνπ έρνπλ πηζαλόλ εκβνιηαζηεί ζην ακέζσο πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα κε εκβόιηα θαηά άιισλ θιαβντώλ (π.ρ. θίηξηλνο ππξεηόο ή ηαπσληθή εγθεθαιίηηδα) ή έρνπλ λνζήζεη από απηνύο, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ςεπδώο ζεηηθό απνηέιεζκα ιόγσ δηαζηαπξνύκελεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο. Αλσζιδφηή ανηίδραζη πολσμεράζης (PCR): ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ δηάγλσζε ηε ινίκσμεο, αιιά ε ρξεζηκόηεηά ηεο ζηε αλίρλεπζε γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ ηνύ ζηνλ νξό πεξηνξίδεηαη από ηε βξαρεία πεξίνδν ηαηκίαο.

10 Καλλιέργεια ηοσ ιού: από αίκα, ΔΝΤ ή λεθξνηνκηθό πιηθό από ηνλ εγθέθαιν ή από ζπκπαγή όξγαλα. Θεσξείηαη ε εμέηαζε εθινγήο, αιιά είλαη ζπάληα ζεηηθή. Νεθξνηνκηθό πιηθό κπνξεί επίζεο λα εμεηαζηεί κε ηερληθέο αλνζντζηνρεκείαο. 9. Δειγμαηοληυία και αποζηολή δείγμαηος Η δηάγλσζε ηνπ ηνύ ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζηα εμήο εξγαζηήξηα: 1) Δξγαζηήξην Αλαθνξάο αξκπντώλ θαη αηκνξξαγηθώλ ππξεηώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γηεύζπλζε θαη Πξόζσπν επηθνηλσλίαο: Αλαπ. Καζ. θα Άλλα Παπά Α Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Ιαηξηθή ρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 54124, Θεζζαινλίθε Σει: , Κηλ: ) Μνλάδα Αλνζνινγίαο Λνηκώμεσλ, Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γηεύζπλζε θαη πξόζσπν επηθνηλσλίαο: Καζ. θνο Αζαλάζηνο Σζαθξήο Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηήκην Αζελώλ Μ. Αζίαο 75,

11 Αζήλα Σει. : , Κξηηήξην γηα ηελ απνζηνιή δείγκαηνο πξνο ην εξγαζηήξην αλαθνξάο είλαη ε εκθάληζε εγθεθαιίηηδαο/κεληγγίηηδαο ή νμείαο ραιαξήο παξάιπζεο ρσξίο θαζνξηζκέλν αίηην, ιακβάλνληαο ππόςε όηη εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εθδειώλεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο (>50 εηώλ). δεηγκάησλ: Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηάγλσζε, απαηηείηαη ε απνζηνιή όισλ ησλ παξαθάησ νιηθό αίκα (κε EDTA)- ειάρηζηε πνζόηεηα 1 ml νξόο (δηαρσξηζκέλνο κεηά από θπγνθέληξεζε)- ειάρηζηε πνζόηεηα 1ml ΔΝΤ (ζε πεξίπησζε ΟΝΠ)- ειάρηζηε πνζόηεηα 0,5ml Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζην εξγαζηήξην θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. Σα θηαιίδηα κεηαθνξάο πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά κε πώκα, νύησο ώζηε λα κελ δηαθύγεη ην πιηθό θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην θηαιίδην ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθό δνρείν κεηαθνξάο (ηξηπιό θνπηί) γηα βηνινγηθά δείγκαηα. ε όια ηα δείγκαηα ηνπνζεηείηαη εηηθέηα, όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο, ε εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο θαη ην Ννζνθνκείν από ην νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα. Σα δείγκαηα ζπλνδεύνληαη ΠΑΝΣΟΣΔ από ην εηδηθό «πλνδεπηηθό δειηίν απνζηνιήο

12 θιηληθνύ δείγκαηνο» ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ- Προζοτή!: όρη ηπιηγκέλν γύξσ από ην δείγκα. 10. Θεραπεσηική ανηιμεηώπιζη Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ. Η ζεξαπεία είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθά αληη-ηηθά θάξκαθα, νύηε δηαζέζηκν εκβόιην. ηηο πεξηπηώζεηο ζνβαξήο λόζνπ, ε αληηκεηώπηζε ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο κε εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, παξνρή πγξώλ, ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη πξόιεςε ησλ δεπηεξνγελώλ ινηκώμεσλ. Κιηληθέο κειέηεο γηα ηε ρξήζε δηαθόξσλ θαξκαθεπηηθώλ παξαγόλησλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Η ηληεξθεξόλε α-2β έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ λεπξνινγηθώλ επηπηώζεσλ ηεο λόζνπ, κε ακθηιεγόκελα απνηειέζκαηα. Η ζεξαπεπηηθή απηή αγσγή δελ είλαη αλαγλσξηζκέλε από ην ΔΜΑ ζηε Δπξώπε, νύηε από ην FDA ζηηο Η.Π.Α. 1 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζπλίζηαηαη ζε αζζελείο κε λνζήκαηα θνιιαγόλνπ πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα (INFLIXIMAB) γηα ηπρόλ εκθάληζε ζνβαξώλ λεπξνινγηθώλ εθδειώζεσλ από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ Μέηρα Πρόληυης Γελ ππάξρεη πξνο ην παξόλ δηαζέζηκν εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ γηα ηνλ άλζξσπν. Σα πξνιεπηηθά κέηξα ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ ιήςε πξνζσπηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηα θνπλνύπηα θαη ζηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζηα θνπλνύπηα. (Βι. ΚΔΔΛΠΝΟ-Οδεγίεο Πξνζηαζίαο από ηα Κνπλνύπηα)

13 12. Προζηαζία Επαγγελμαηιών Υγείας Η ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ δελ κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Απαηηείηαη όκσο, όπσο πάληνηε ε ρξήζε ησλ βαζηθώλ κέηξσλ πξνθύιαμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε από ηνλ ηό ΓΝ: Γελ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ινίκσμεο από ηό ηνπ ΓΝ λνζειεία ζε εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία. Δπαξθεί ε λνζειεία ζε απιό ζάιακν Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ. Γελ απαηηείηαη ε απνκόλσζε ησλ αζζελώλ (ύπνπησλ ή επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ) κε ινίκσμε από ηνλ ηό ΓΝ, νύηε ζπληζηώληαη εηδηθά κέηξα επαθήο πέξαλ απηώλ πνπ ζπληζηώληαη γηα όινπο ηνπο λνζειεπόκελνπο αζζελείο. Η αλάγθε λνζειείαο ζε ΜΔΘ ππαγνξεύεηαη θαζαξά από ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ αζζελνύο. ε ηέηνηα πεξίπησζε δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν Ννζνθνκείν, νύηε εηδηθά κέηξα απνκόλσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθνύ αηπρήκαηνο (π.ρ. ηξύπεκα από βειόλα) δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο κεηάδνζεο. Ο ηόο ηνπ ΓΝ θαηαζηξέθεηαη από ην ειηαθό θσο, ηε ζεξκόηεηα θαη ζε ζπλζήθεο μεξαζίαο. Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα γηα ηελ απνιύκαλζε θαη απνζηείξσζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ. Η απνιύκαλζε θαη απνζηείξσζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Ο θίλδπλνο κόιπλζεο από ην ρεηξηζκό λεθξώλ ζσκάησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ από ινίκσμε ηνύ ηνπ ΓΝ ζεσξείηαη πνιύ κηθξόο. Ωζηόζν, πξέπεη λα ηεξνύληαη νη

14 ζπλήζεηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ην ρεηξηζκό λεθξώλ ζσκάησλ. 13. Δήλφζη Κρούζμαηος ζηο ΚΕΕΛΠΝΟ Σαπηόρξνλα κε ηελ απνζηνιή θιηληθνύ δείγκαηνο, νη ηαηξνί ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ην εηδηθό δειηίν δήισζεο ινίκσμεο από ηό ΓΝ (βι. Γειηίν Γήισζεο ινίκσμεο από ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ). Η απνζηνιή ζα γίλεηαη κε θαμ, ζην: Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηει: , Φαμ: , Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. Οδεγίεο γηα δηάγλσζε, απνζηνιή δείγκαηνο θαη δήισζε θξνύζκαηνο Περιζζόηερες Πληροθορίες 1. ECDC, Health Topics, West Nile: 2. CDC ΗΠΑ:

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε ΘΕΜΑΣΑ CDC, 2010. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα