INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ"

Transcript

1 INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνπο πην θάησ Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ α) «Αζθαιηζηήο» ε Αλώλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Βνεζείαο κε ηελ επσλπκία INTER PARTNER ASSISTANCE, πνπ εδξεύεη ζην Π. Φάιεξν Αηηηθήο (Λεσθόξνο πγγξνύ 379, ΣΚ 17564) κε ΑΦΜ , θαινύκελε ζην εμήο «ε Δηαηξία» β) " Αζθαιηζκέλνο ή ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο " ην πξόζσπν πνπ ζπλάπηεη κε ηελ Δηαηξία ηελ παξνύζα ζύκβαζε αζθάιηζεο,. γ) " Γηθαηνύρνο ηεο αζθάιηζεο" Ο εθάζηνηε νδεγόο ηνπ νρήκαηνο, κόληκνο θάηνηθνο Διιάδνο, θάηνρνο ηεο θαηά ηνλ λόκν άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο,, ππέξ ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε αζθάιηζε γ) " Αζθαιηζκέλν όρεκα» " ην όρεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη θπθινθνξεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αληηθαηαζηήζεη ην όρεκά ηνπ, είλαη δπλαηόλ λα ζεσξείηαη σο αζθαιηζκέλν όρεκα, ζην εμήο, ην λέν όρεκα, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο έγγξαθεο δήισζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ αιιαγή απηή, εληόο (3) ηξηώλ εκεξώλ θαη ηεο απνδνρήο ηεο αλάιεςεο ηεο αζθάιηζεο από ηελ Δηαηξία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ Σν αζθαιηζηήξην θαιύπηεη ηνπο θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο β θαη γ ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 1 αζθαιηδόκελνπο γηα ηνπο νξηδόκελνπο θηλδύλνπο ζηα θαη' ηδίαλ άξζξα ησλ Δηδηθώλ Όξσλ απηνύ ζπλέπεηα βιάβεο ή αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην αζθαιηζκέλν όρεκα ππέζηε ηε βιάβε ή ην αηύρεκα κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. ΑΡΘΡΟ 3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ Οη θαιύςεηο ηνπ παξόληνο αζθαιηζηεξίνπ αξρίδνπλ λα ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη παξακέλνπλ ηζρύνπζεο κέρξη ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαηαβιεζεί ην αζθάιηζηξν. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Οη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην αζθαιηζηήξην ή ηηο ηπρόλ Πξόζζεηεο Πξάμεηο έπ απηνύ. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΦΑΛΗΣΡΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΤΣΟΤ Σν ζπλνιηθό αζθάιηζηξν γηα ηελ παξερόκελε από ην αζθαιηζηήξην θάιπςε είλαη ην αλαθεξόκελν ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη θαηαβάιιεηαη εθ' άπαμ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνο αζθάιηζε. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ αζθαιηζηηθή πεξίνδνο έρεη εηήζηα δηάξθεηα (12 κήλεο). ε πεξίπησζε κνλνκεξνύο, εθ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηαθνπήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία δελ επηζηξέθεη ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα κε εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ελαληίσζεο (άξζξν 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Ζ Δηαηξία ππνθαζίζηαηαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηεο θαηαβιεζείζεο απνδεκίσζεο από απηήλ ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά παληόο ππεπζύλνπ ηεο δεκηάο. ΑΡΘΡΟ 8 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ Ο αζθαιηζκέλνοο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γλσζηνπνηήζεη θάζε ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ δηεύζπλζή ηνπ θαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζηελ Δηαηξία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ παξόληνο ζπκβνιαίνπ θαζώο θαη γηα ηα εθαηέξσζελ δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ξεηά ζπκθσλείηαη όηη ππόθεηληαη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαη εθδηθάδεηαη από απηά. Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην Διιεληθό. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΝΑΝΣΗΧΖ α) Ο αζθαιηζκέλνο δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Νόκνπ 2496/97 λα ελαληησζεί εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ιόγσ παξέθθιηζεο απηνύ από ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε, ζπκπιεξώλνληαο ην έληππν ππόδεηγκα Α " Γήισζε Δλαληίσζεο ", απνζηέιινληαο ην ζηελ Δηαηξία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. β) Δάλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Νόκνπ 2496/97 ν αζθαιηζκέλνο δελ παξέιαβε θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 πεξίπησζε Ζ θαη παξ. 3 πεξίπησζε Γ ηνπ λ.δ/ηνο 400/1970, όπσο ηζρύεη, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε ή αλ δελ παξέιαβε ηνπο αζθαιηζηηθνύο όξνπο, ηόηε δηθαηνύηαη λα ελαληησζεί εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκπιεξώλνληαο ην ππόδεηγκα Β θαη απνζηέιινληαο ην ζηελ Δηαηξία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ Ζ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ από ηνλ ζπκβαιιόκελν ή ε άζθεζε δηθαησκάησλ απ' απηό από νπνηνδήπνηε ησλ αζθαιηδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ Οη νηθνλνκηθέο αμηώζεηο ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο από ηελ Δηαηξία παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ (4) εηώλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν νη αμηώζεηο απηέο γελλήζεθαλ. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΑΦΑΛΗΖ Ζ Δηαηξία κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε νπνηεδήπνηε γηα ζπνπδαίν ιόγν κεηά από γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ ζηέιλεηαη ζηε δηεύζπλζε πνπ ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη γξαπηά δειώζεη ζηελ Δηαηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ε Δηαηξία επηζηξέθεη ηα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνύλ ζηνλ ππόινηπν ρξόλν αζθάιηζεο εληόο 30 εκεξώλ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Η. ΟΡΗΜΟΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ Σν όρεκα γηα ην νπνίν εθδόζεθε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην από ηελ Δηαηξία, θάζε όρεκα ηδησηηθήο ρξήζεσο απηνθίλεην, κνηνζηθιέηα άλσ ησλ 250 cc, mini-bus θάησ ησλ 9 ζέζεσλ θαη βάξνπο θάησ ησλ 3,5 ηόλσλ. ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ / ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Ο εθάζηνηε νδεγόο ζην αζθαιηζκέλν όρεκα, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαη θάζε επηβάηεο πνπ κεηαθέξεηαη δσξεάλ, πιελ απηώλ πνπ κεηαθέξνληαη ηπραία θαη κεηαβηβάζηεθαλ κεηά από auto-stop θαη έρνπλ ηελ κόληκε θαηνηθία ηνπο ή δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. ΒΛΑΒΖ Θεσξείηαη όηαλ ην όρεκα δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηελ πνξεία ηνπ ιόγσ δεκηάο ε νπνία πξνέξρεηαη από ειεθηξηθά ή κεραληθά αίηηα, θαθή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειαζηηθώλ θαη θαζηζηά αδύλαηε ηε ρξήζε ηνπ. ΑΣΤΥΖΜΑ Κάζε απξόνπην κε εζειεκέλν γεγνλόο, βίαην πεξηζηαηηθό πνπ αθνξά ην όρεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ην νπνίν εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηνπ ΕΖΜΗΑ Δίλαη θάζε ηπραίν θαη ή απξόβιεπην θαιππηόκελν πεξηζηαηηθό επηδεθηηθό λα επηθέξεη ηελ επέκβαζε ηεο Δηαηξίαο. ΣΡΟΥΑΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑ Κάζε μαθληθό απξόνπην θαη βίαην, πεξηζηαηηθό εμσηεξηθό πξνο ην ζύκα, θαη αλεμάξηεην ηεο ζέιεζήο ηνπ, πνπ απνηειεί ηελ αηηία κηαο ζνβαξήο ζσκαηηθήο πξνζβνιήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Ο ηόπνο ζύκθσλα κε ηελ δηεύζπλζε ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο εληόο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. ΣΔΝΟΗ ΤΓΓΔΝΔΗ Οη αληόληεο θαη θαηηόληεο πξώηνπ βαζκνύ, ν / ε ζύδπγνο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμ πηνζεζίαο ή λνκηκνπνηήζεσο θαη αλαγλσξίζεσο θαηηόλησλ θαη εηεξνζαιώλ αδειθώλ. ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ Ννζειεπηηθή δνκή πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε εηδηθή πεξίπησζε λόκηκα ιεηηνπξγνύζα θαη νξηδόκελε από ηνλ ξπζκηζηή ηαηξό ηεο Δηαηξία θαη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό. MIKTH EΠIXEIΡΖΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Ζ επηρείξεζε νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ, κε ηελ επσλπκία UNION ROAD ASSISTANCE OΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., κε έδξα ζηνλ Αγην Γεκήηξην Αηηηθήο (Πξεκεηήο 3), πνπ δηαζέηεη εηδηθή άδεηα βάζεη ηνπ Νόκνπ 3651/2008 θαη έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δηαηξία. ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Οη ζπλεξγάηεο ηεο νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ, πνπ δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα βάζεη ηνπ Νόκνπ 36/51/2008 θαηέρνπλ ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ Οη ηαζκνί Παξακνλήο θαη Μεηαθόξησζεο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο νη ζπλεξγάηεο ηεο UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., επηρεηξνύλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. Οη δηεπζύλζεηο ησλ αλά ηελ Διιάδα ζπλεξγαηώλ ηεο UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., θαη ησλ ηαζκώλ Παξακνλήο θαη Μεηαθόξησζεο απηώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξόληνο. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΥΤΟ Καηά ηελ έλαξμε ηεο παξνύζαο αζθάιηζεο θαη γηα ηελ ηζρύ ηεο απαηηείηαη ην αζθαιηζκέλν όρεκα λα κελ έρεη ππνζηεί βιάβε ή αηύρεκα, λα θηλείηαη κε

2 αζθάιεηα θαη λα παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ή θπξηόηεηα ή θαηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Σν αζθαιηζηήξην απηό δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζκέλν λα δεηήζεη ή λα ζπκθσλήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από νπνηνδήπνηε ηξίην θαη λα απαηηήζεη ζηε ζπλέρεηα από ηελ Δηαηξία ην πνζό πνπ θαηέβαιε ή ππνζρέζεθε λα θαηαβάιεη ΗΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ Ζ αλαθεξόκελε θάιπςε, ηνπ άξζξνπ 1, ηζρύεη θαη παξέρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Οη αλαθεξόκελεο θαιύςεηο, ηνπ άξζξνπ 2 ηζρύνπλ θαη παξέρνληαη κόλν ζηελ Διιάδα. Οη αλαθεξόκελεο θαιύςεηο ησλ άξζξσλ 5, 6 & 7 ηζρύνπλ θαη παξέρνληαη ζηελ Διιάδα, γηα πεξηζηαηηθά πνπ επέξρνληαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ ηνπ ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαη ζην εμσηεξηθό. Οη αλαθεξόκελεο θαιύςεηο, ησλ άξζξσλ 3, 8 θαη 9 ηζρύνπλ θαη παξέρνληαη κόλν ζην εμσηεξηθό. Οη θαιύςεηο πνπ ηζρύνπλ ζην εμσηεξηθό παξέρνληαη, εληόο ησλ νξίσλ ησλ θάησζη ρσξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ ζηηο νπνίεο εμππεξεηείηαη ν αζθαιηζκέλνο κέζσ ηεο ζπκθσλίαο ακνηβαηόηεηαο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ έδξα ηεο, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ζ Δηαηξία ζα κεζνιαβήζεη κεηαμύ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο έδξαο ηεο κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ. ΑΛΒΑΝΗΑ, ΑΛΓΔΡΗΑ, ΑΗΓΤΠΣΟ, ΑΤΣΡΗΑ, ΑΝΓΟΡΑ, ΒΔΛΓΗΟ, ΒΟΝΗΑ, ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, ΓΑΛΛΗΑ, ΓΔΡΜΑΝΗΑ, ΓΑΝΗΑ, ΔΛΒΔΣΗΑ, Μ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ, ΗΠΑΝΗΑ, ΗΣΑΛΗΑ, ΚΡΟΑΣΗΑ, ΚΤΠΡΟ, ΛΗΥΝΔΣΑΗΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΗΝΟ, ΝΟΡΒΖΓΗΑ, ΟΛΛΑΝΓΗΑ, ΟΤΓΓΑΡΗΑ, ΟΤΚΡΑΝΗΑ, ΠΟΛΧΝΗΑ, ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ, ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΔΡΒΗΑ, ΛΟΒΑΚΗΑ, ΛΟΒΔΝΗΑ, ΔΘΟΝΗΑ, ΛΔΣΟΝΗΑ, ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ, ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ, ΣΔΥΗΑ, ΣΟΤΡΚΗΑ, ΣΤΝΖΗΑ, ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ, Π.Γ.Γ.Μ. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΖΡΖΘΟΤΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΒΛΑΒΖ Ή ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ / ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξία λα επέκβεη κε ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο θαη εληόο ησλ ζπληνκόηεξσλ πξνζεζκηώλ είλαη αλαγθαίν ν δηθαηνύρνο ή θάζε πξόζσπν πνπ ελεξγεί άλη απηνύ θαη ζηε ζέζε ηνπ : 2.1 λα θαιέζεη ρσξίο ρξνλνηξηβή ηελ Δηαηξία. 2.2 λα αλαθέξεη από ην ηειέθσλν, ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε, νδεγνύ, ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ (όπσο, αξηζκό θπθινθνξίαο, κνληέιν, ρξώκα), ηνλ αξηζκό ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηνλ αθξηβή ηόπν θαη ηα αίηηα ηεο βιάβεο ή ηνπ αηπρήκαηνο, έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξία λα ηνλ πιεξνθνξεί γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ δηεμάγεη θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 2.3 λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο πξηλ πάξεη νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ή αλαιάβεη νπνηαδήπνηε έμνδα. 2.4 λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ιύζεηο πνπ πξνβιέπεη ε Δηαηξία θαη κάιηζηα όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε κέζσλ ηεο Δηαηξίαο. 2.5 ν αζθαιηζκέλνο ή ηα άηνκα πνπ ελεξγνύλ άλη απηνύ νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε κέζν πνπ δηαζέηνπλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηδήκηεο επηδξάζεηο από ην αηύρεκα από ηελ ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο. Άρθρο 2 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΔΝΣΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε επηηόπηα επηζθεπή, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηή πξνζθέξνληαη θαη επηινγήλ νη θάησζη θαιύςεηο : Α. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΠΛΖΗΔΣΔΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ Α1. Μεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εληόο ηνπ Ννκνύ αθηλεηνπνίεζεο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. Α2. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ιόγσ έιιεηςεο θαπζίκσλ ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν πξαηήξην αλεθνδηαζκνύ θαπζίκσλ. Δθεί ζηακαηά θάζε άιιε ππνρξέσζε εμππεξέηεζεο. Α3. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο, εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνύ ηνπ ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ απηόο επηιέμεη λα επηζθεπάζεη ην όρεκά ηνπ ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν αλαιακβάλνληαη : - ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη θαηά κέγηζην κέρξη ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο κέρξη ην πνζό ησλ 60 επξώ αλά άηνκν ηε λύθηα κε κέγηζην πνζό ηα δηαθόζηα (200) επξώ ζπλνιηθά αλά πεξηζηαηηθό, εθόζνλ ε δεκία δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί απζεκεξόλ, Ζ (εναλλακτικά) Β ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ Δ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Β1. Μεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ : - είηε ζηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ζην ζεκείν εθθίλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο. - είηε ζηνλ ηόπν αξρηθνύ πξννξηζκνύ εληόο ηεο Διιάδαο, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε ηαμίδη. Β2. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Β1, αλαιακβάλνληαη : - ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη, ζηνλ ηόπν ηειηθήο κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο πνπ επέιεμε ν αζθαιηζκέλνο,(ηόπνο θαηνηθίαο ή ηόπνο πξννξηζκνύ) κε αλώηαην θόζηνο αλά άηνκν ην πνζό ησλ ηξηάληα (30) επξώ, κόλν εθόζνλ ην όρεκα αθηλεηνπνηήζεθε εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνύ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Β3 Ρεηά ηνλίδεηαη όηη νη δπν αλσηέξσ θαιύςεηο ηνπ άξζξνπ 2 (Α & Β) παξέρνληαη θαη επηινγήλ. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε επηινγή ηνπ ζπλεξγείνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε επζύλε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ Δηαηξία δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε ζε όηη αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ζπλεξγείνπ, ηα κέζα απηνύ ή ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν θαη θόζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο. Β4 ε πεξίπησζε πνπ ην αζθαιηζκέλν όρεκα αθηλεηνπνηεζεί ζε ραξάδξα, ιίκλε, πνηακό, ζάιαζζα, ιάζπε, άκκν ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο όπνπ ε πξόζβαζε ησλ νρεκάησλ νδηθήο βνήζεηαο δελ είλαη εθηθηή ή θαη απαηηείηαη εηδηθό όρεκα όπσο αλπςσηήξαο, εηδηθό ξπκνπιθό εξππζηξηνθόξν όρεκα θ.α. γηα ηελ αλέιθπζή ηνπ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ην αλώηαην θόζηνο ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ αλά πεξηζηαηηθό. ε όιεο ηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ κέζσλ πιελ απηώλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία, ε επζύλε επηινγήο ηνπ κέζνπ θαη νη ελδερόκελεο ζπλέπεηεο ηεο εμππεξέηεζεο αλαιακβάλνληαη από ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν. ΗΗΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ Άρθρο 3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Άρθρο 1 ΣΟΠΗΚΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΕΖΜΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Ζ Δηαηξία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή βιάβεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ζα θξνληίζεη, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα αλάινγα κε ηελ απόζηαζε θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, λα αλαιάβεη ηελ επηηόπηα επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο εθόζνλ είλαη δπλαηή. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα δηάγλσζεο ή απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ζηηο νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο, κε εμαίξεζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνύ κε ηνλ ππάξρνληα βνεζεηηθό ηξνρό ηνπ νρήκαηνο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην αζθαιηζκέλν όρεκα πνπ ππέζηε βιάβε ζε απηνθηλεηόδξνκν ή νδό ηαρείαο θπθινθνξίαο, ζα ξπκνπιθείηαη ή ζα θνξηώλεηαη ακέζσο θαη ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν ρώξν ζηάζκεπζεο (πάξθηλγθ) ηεο νδνύ ή ζηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκό παξακνλήο θαη κεηαθόξησζεο ή ζε ρώξνπο εθηόο ηεο νδνύ, όπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία θαη ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ δηάγλσζε ηεο βιάβεο θαη ε πηζαλή απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ζε κηα από ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ,πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ παξόληνο, θαη εθόζνλ ε δεκηά δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ, πξνζθέξνληαη νη θάησζη θαιύςεηο : Α. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΠΛΖΗΔΣΔΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ Α1. Μεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. Α2. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηά δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί απζεκεξόλ αλαιακβάλνληαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο όισλ ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη θαηά κέγηζην κέρξη ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο κέρξη ην πνζό ησλ ελελήληα (90) επξώ αλά άηνκν ηε λύθηα κε κέγηζην πνζό ηα ηξηαθόζηα (300 επξώ) ζπλνιηθά αλά πεξηζηαηηθό. Β. ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΗΜΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Β1. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηά δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηα έμνδα επηζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.

3 Β2. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Β1 αλαιακβάλνληαη ηα έμνδα επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα, όισλ ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη κε αλώηαην θόζηνο αλά άηνκν ην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) επξώ. Άρθρο 4 ΠΑΤΖ ΣΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΠΑΡΟΥΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Όηαλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα κεηαθεξζεί ζηνλ ηόπν επηζπκίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ δηθαηνύρνπ, παύεη ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ αζθαιηζκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο δεηήζεη λέα κεηαθνξά, απηή δελ θαιύπηεηαη από ην παξόλ αζθαιηζηήξην θαη ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα θαιύςεη εμ ηδίσλ ην θόζηνο ηνπ νρήκαηνο δεκνζίαο ρξήζεσο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηε λέα κεηαθνξά πξνο πεξαηηέξσ εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΗΑΣΡΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Άρθρο 5 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ - δηθαηνύρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη, εθόζνλ παξίζηαηαη αλάγθε ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ αλάινγα, κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, από ηελ λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο πξνο ηελ πιεζηέζηεξε θαηαιιειόηεξε, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, λνζειεπηηθή κνλάδα. Άρθρο 6 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΗΜΟ. Ζ Δηαηξία ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, αλαιακβάλεη κεηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο / επαλαπαηξηζκνύ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πξνο κία λνζειεπηηθή κνλάδα πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιάδα. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΡΘΡΑ 5 & 6 1.Δάλ θξηζεί αλαγθαίν έλαο ηαηξόο εμνπζηνδνηεκέλνο ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηνλ αζζελή θαη καδί κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο αλαγθαηόηεηαο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο. 2.Πιελ ηεο πεξίπησζεο απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ν αζζελήο ή ην πεξηβάιινλ ηνπ νθείιεη λα έιζεη ζε επαθή κε ηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ κεηά ην ηαηξηθό ζπκβάλ ην νπνίν ελδερνκέλσο λα απαηηεί επαλαπαηξηζκό. 3.ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ησλ άξζξσλ 5 & 6 ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο γίλεηαη από ηνπο ηαηξνύο ηεο Δηαηξία θαη ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο θαη ππαγνξεύεηαη απνθιεηζηηθώο από απόςεσο ηαηξηθήο θαη ηερληθήο θύζεσο. Ζ κεηαθνξά ελεξγείηαη από αεξνζθάθνο γξακκήο, ειηθόπηεξν, αζζελνθόξν όρεκα, ηαμί ή άιιν πξόζθνξν κέζν. ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 5 & 6 Γελ θαιύπηνληαη: 1. Οη ηαηξηθέο ή ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο πνπ κπνξνύλ λα λνζειεπηνύλ αθηλδύλσο επί ηόπνπ ζε βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα. 2. Οη παζήζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο κία κεηαθνξά ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα κείδνλα θίλδπλν. Άρθρο 7 ΔΠΗΚΔΦΖ ΤΓΓΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ. Ζ Δηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ζπλεπεία ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, λνζειεπηεί γηα δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ πέληε ( 5 ) ζπλερώλ εκεξώλ, ζέηεη ζηελ δηάζεζε ελόο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ελόο ζηελνύ ζπγγελνύο, έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή γηα λα ηνλ επηζθεθζεί. Αλαιακβάλνληαη επίζεο ηα εκεξήζηα έμνδα παξακνλήο ηνπ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ εβδνκήληα (75) Δπξώ θαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΝΟΜΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Άρθρο 8 ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ EΤΡΧ Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ηα ελδερόκελα έμνδα ππεξάζπηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θπιάθηζή ηνπ, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ ( ) Eπξώ. Άρθρο 9 ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΓΓΤΖΖ EΤΡΧ Ζ Δηαηξία ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ θαηαβνιή εγγύεζεο γηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ ( ) Eπξώ. Ο αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Δηαηξία ην θαηαβιεζέλ πνζό ηεο εγγύεζεο εληόο ηξηώλ κελώλ. IV ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΣΑΗΡΗΑ Άρθρο 10 ΔΞΟΦΛΖΔΗ 10.1 ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηεο αζθαιηζκέλεο δεκηάο, ν αζθαιηζκέλνο ή νπνηνζδήπνηε ελεξγεί αληί απηνύ νθείιεη λα έιζεη ζε άκεζε επαθή κε ην θέληξν βνεζείαο ηεο Δηαηξίαο ζηελ Αζήλα πξνο αλαγγειία ηεο δεκίαο. Έηζη δελ αλαιακβάλνληαη ή δελ εμνθινύληαη δαπάλεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο θαιύςεηο ηνπ παξόληνο ή δελ εγθξίζεθαλ από ηελ Δηαηξία, αθνύ νξίδεηαη όηη ην παξόλ αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί όηη δίδεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ή λα ζπκθσλήζεη παξνρή ππεξεζηώλ από νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα απαηηήζεη ζηε ζπλέρεηα από ηελ Δηαηξία ην πνζό πνπ θαηέβαιε ή ππνζρέζεθε λα θαηαβάιιεη πξνο ηνπο ελ ιόγσ ηξίηνπο. Οη θαηά ην παξόλ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο παξέρνληαη κόλν ζε είδνο θαη όρη ζε ρξήκα, εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζην παξόλ αζθαιηζηήξην, κέζσ ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο ρώξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαηά ην παξόλ γεσγξαθηθά όξηα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, εθηόο από ηε πεξίπησζε όπνπ ε Δηαηξία, δελ είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνλ αζθαιηζκέλν κέζσ ηνπ Γηθηύνπ ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνλ αζθαιηζκέλν ηελ θαηαβνιή από ηνλ ίδην ηεο δαπάλεο γηα ηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ ζηελ Δηαηξία. Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ πεξίπησζε απηή ηηο ελ ιόγσ δαπάλεο, κόλν εθόζνλ απηή έρεη δώζεη ηελ έγθξηζή ηνπ πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ απηώλ ζηνλ αζθαιηζκέλν. Σέηνηεο θαηαβνιέο απνδεκηώζεσλ από ηελ Δηαηξία, γίλνληαη ζηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα εληόο 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ζηηγκή αλαγλώξηζήο ηεο δηα εγγξάθνπ ηεο θαη άλεπ επηθύιαμεο ηεο ππνρξέσζήο ηεο πξνο πιεξσκή απνδεκίσζεο ή από ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηεο δνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε, πνπ ηελ ππνρξεώλεη λα απνδεκηώζεη. Ζ Δηαηξία δελ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηόθσλ ζην πνζό ηεο απνδεκίσζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. Ο αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Δηαηξία ηα πξσηόηππα ησλ ζρεηηθώλ λόκηκσλ απνδείμεσλ. Σα πξσηόηππα έγγξαθα θξαηνύληαη από ηελ Δηαηξία. ε πεξίπησζε κεξηθήο απνδεκίσζεο ε Δηαηξία ζα επηζηξέθεη ηα πξσηόηππα έγγξαθα, αθνύ πξνεγνπκέλσο ζεκεησζεί ζηα έγγξαθα ε εκεξνκελία πιεξσκήο θαη ην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε. Κάζε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζε επξώ, ηνπ νπνίνπ ε αληηζηνηρία πξνο ην λόκηζκα ηνπ θξάηνπο πνπ ηπρόλ έγηλε ε δαπάλε ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε δαπάλε από ηνλ αζθαιηζκέλν θαη όρη θαηά ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο από ηελ Δηαηξία, κε βάζε ηελ ηηκή αγνξάο μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με ηνλ δηαθαλνληζκό ηεο δεκηάο, θακία κεηαγελέζηεξε αμίσζε γηα ηελ ίδηα αηηία δελ ζα επαλεμεηάδεηαη Όπνπ αλαθέξνληαη αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα θάιπςεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. V ΔΞΑΗΡΔΔΗ 1) Οη θαιύςεηο ηαμηδησηηθήο βνήζεηαο παξέρνληαη γηα ηαμίδηα δηάξθεηαο όρη κεγαιύηεξεο ησλ ελελήληα 90 ζπλερώλ εκεξώλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα. Έηζη δηεπθξηλίδεηαη όηη δελ θαιύπηνληαη δεκηέο αηπρήκαηα: α) πνπ επέξρνληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, όπνπ ν αζθαιηζκέλνο δηαηεξεί δεύηεξε κόληκε θαηνηθία, ή θαη, β) είλαη θνηηεηήο ή εξγαδόκελνο κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηεί επαλαιακβαλόκελα ηαμίδηα έρνληαο ηνλ ίδην ηόπν πξννξηζκνύ, δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερόκελσλ εκεξώλ, γ) αηόκσλ κε έρνληα κόληκε δηεύζπλζε θαηνηθίαο εληόο ηεο Διιάδνο. 2) Δπί πιένλ δελ θαιύπηνληαη αηπρήκαηα, θαη ελ γέλεη δεκηέο ζπλέπεηα : α) Πνιέκσλ, εηζβνιώλ, ελεξγεηώλ αιινδαπνύ ή εκεδαπνύ ερζξνύ, ερζξνπξαμηώλ (είηε ζε πόιεκν είηε όρη), εκθπιίνπ πνιέκνπ, εμεγέξζεσλ, θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ, ηξνκνθξαηίαο ή ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο, πνιηηηθώλ ηαξαρώλ. β) Απηνηξαπκαηηζκώλ εθ πξνζέζεσο, ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. γ) πκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηνηρήκαηα, ή επηδείμεηο ή αγώλεο ηαρύηεηαο κε κεραληθά κέζα. δ) πκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθνύο αζιεηηθνύο αγώλεο ή ζε πξνεηνηκαζία αγώλσλ, εζληθνύ ή δηεζλνύο ραξαθηήξα,

4 αζθαιηζκέλσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο / ζπιιόγνπο. ε) Υξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κέζεο ή ρξόληνπ αιθννιηζκνύ. ζη) Ακέζσο ή εκκέζσο πξνμελεζείζεο ή απνδηδόκελεο ή πξνεξρόκελεο εμ ηνληδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ ή εθ κόιπλζεο ιόγσ ξαδηελέξγεηαο από νπνηνδήπνηε ππξεληθό θαύζηκν ή από νπνηνδήπνηε ππξεληθό απόξξηκκα ή άιια ππξεληθά αληηθείκελα. δ) Φπρνινγηθώλ, ςπρηαηξηθώλ αζζελεηώλ, δηαλνεηηθώλ, ςπρηθώλ, λεπξνθπηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη επηιεπηηθώλ θξίζεσλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ επέιεπζε ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. ε) Αηπρήκαηνο πνπ ε επέιεπζή ηνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο νπνηαζδήπνηε ρώξαο ή νξγαληζκνύ. 3) Οη θαιύςεηο νδηθήο βνήζεηαο παξέρνληαη γηα ηαμίδηα δηάξθεηαο όρη κεγαιύηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερώλ εκεξώλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί κόλν ε παξνρή νδηθήο βνήζεηαο ζην εμσηεξηθό θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο, ζπλεπεία βιάβεο ή αηπρήκαηνο, κε κέγηζην ζπλνιηθό όξην εμππεξεηήζεσλ ηηο ηξεηο (3) θνξέο εηεζίσο. Δθεί παύεη ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε θάιπςε ηνπ παξόληνο αζθαιηζηεξίνπ. 4) Οη θαηά ην παξόλ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο δελ ηζρύνπλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α. Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα νδεγείηαη από πξόζσπν ην νπνίν δελ θαηέρεη ηελ θαηά ηνλ λόκν άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο. β. Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα νδεγείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη σζηόζν όηη θαιύπηεηαη ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή βιάβεο πνπ ζπλέβε, ελώ ην όρεκα είρε θιαπεί, εθ όζνλ ε θινπή είρε δεισζεί ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. γ. Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα νδεγείηαη παξάλνκα, όπσο ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο ή ρσξίο πηλαθίδεο, ή θαηά παξάβαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ππνρξεσηηθνύ ραξαθηήξα. δ. Δάλ ν νδεγόο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πξνθάιεζε ηε δεκηά, επεηδή νδεγνύζε ππό ηελ επίδξαζε εζεινληηθήο θαηαλάισζεο αιθνόι, ηνμηθώλ νπζηώλ, λαξθσηηθώλ ή θαξκάθσλ πνπ ιήθζεθαλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή ή ζε ππεξβνιηθή δόζε. ε. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο ελήξγεζε κε δόιν ή επηρείξεζε από πξόζεζε ελέξγεηα, ε νπνία θαηέιεμε ζηε δεκηά. ζη. Όηαλ ε αίηεζε βνήζεηαο ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθήο πεξηόδνπ θαη/ή βξίζθεηαη ζε άκεζε ή έκκεζε ζπλάθεηα πξνο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πόιεκν θεξπγκέλν ή αθήξπθην, ερζξηθέο επηρεηξήζεηο, εμεγέξζεηο, εζσηεξηθέο ηαξαρέο ή ζηάζεηο. δ. Δάλ ην γεγνλόο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε βνήζεηα έρεη ζπκβεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο αζθαιηζηεξίνπ. ε. Όηαλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο επίζεκνπο ή όρη, πξνπνλήζεηο, δνθηκέο, ζπλαγσληζκνύο, αθξνβαζίεο, επηδείμεηο ή ενξηαζηηθέο παξειάζεηο ή νδεγείηαη θαηά απνδεδεηγκέλα επηθίλδπλν ηξόπν. ζ. Γηα δεκηέο από ζεηζκνύο θαη γεληθά από θπζηθά θαηλόκελα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο, εθ όζνλ αθόκε δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί νκαιέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο. θ. Γηα δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη ζηα κεηαθεξόκελα πξάγκαηα θαζώο θαη γηα θάζε απνζεηηθή δεκηά. ι. ε πεξίπησζε ζπλεπεηώλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηνηρήκαηα (επίζεκα ή όρη) θάζε θύζεσο. 5) Δθηόο ησλ αλσηέξσ εμαηξέζεσλ πξνζηίζεληαη θαη νη πην θάησ ιόγνη εμαηξέζεσο ηεο Οδηθήο Βνήζεηαο: α) Απώιεηα θιεηδηώλ, παξαβίαζε θιεηδαξηάο. ε) Γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ παξαβίαζε ξπζκηζηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό κεηαθηλνύκελσλ αηόκσλ, βάξνο αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θνξηώλνληαλ εθόζνλ ε παξάβαζε ήηαλ απνθιεηζηηθή αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ή γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηε δεκηά. δ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο θαη νη δξόκνη δύζβαηνη από πιεκκύξεο, νκίριε, θαηνιηζζήζεηο, ρηόληα ή πάγνπο θαη ε θίλεζε ησλ θηλεηώλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ γεξαλνθόξσλ νρεκάησλ είλαη αδύλαηε αθόκε θαη κε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο, θαζώο επίζεο θαη αλ νη δξόκνη είλαη άβαηνη ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ (ζεηζκνί, θνκκέλεο ή ραιαζκέλεο γέθπξεο θιπ.). ε) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηαθηλεί μέλα απηνθίλεηα πξνθεηκέλνπ λα ειεπζεξσζεί ην όρεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ζ) Δάλ ζην δηάζηεκα αλακνλήο ηεο νδηθήο βνήζεηαο, ν αζθαιηζκέλνο εγθαηαιείςεη ην όρεκά ηνπ ε Δηαηξία δελ επζύλεηαη γηα ηελ απώιεηα νπνησλδήπνηε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ή εμαξηεκάησλ από ην όρεκά ηνπ. η) Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα ππνζηεί βιάβεο θιαο, θόξλαο, καθξηλώλ θώησλ κεκνλσκέλα, θώησλ πνξείαο κεκνλσκέλα, ε Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο. θ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπνζεηεί αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. ι) Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα αθηλεηνπνηεζεί ή πξόθεηηαη λα κεηαθεξζεί ιόγσ βιάβεο ή αηπρήκαηνο ζε θάπνην λεζί ηεο Διιάδνο ή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ απαηηείηαη κεηαθνξά κε Ferry Boat ή πινίν, ε Δηαηξία νθείιεη λα ην εμππεξεηήζεη όκσο ε δαπάλε ηνπ Ferry Boat βαξύλεη ηνλ αζθαιηζκέλν. κ) Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα βξίζθεηαη κέζα ζε ραληάθη, ραξάδξα, ιίκλε, πνηακό, ζάιαζζα, ιάζπε ή άκκν κεηά από αλαηξνπή, νιίζζεζε ή άιιε νπνηαδήπνηε αηηία, γηα ηελ ξπκνύιθεζε ή αλέιθπζε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη εηδηθό όρεκα (αλπςσηήξαο, εηδηθό ξπκνπιθό, εξππζηξηνθόξν θ.ι.π.), ε Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζύλε θαη παύεη θάζε ππνρξέσζή ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό ζε πεξίπησζε πνπ παξά ηελ πξνζπάζεηα δελ επηηεπρζεί ε εμππεξέηεζε, Δάλ ηειηθά ε εμππεξέηεζε επηηεπρζεί κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ νρεκάησλ, πιελ απηώλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία, ησλ νπνίσλ ε επηινγή βαξύλεη ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ππνζηεί ην αζθαιηζκέλν όρεκα δεκηέο, ε Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζύλε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. λ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο όηαλ απηή είλαη αδύλαηε ιόγσ αθηλεηνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ζε ππόγεην, ηζόγεην ή άιιν ζηαζκό απηνθηλήησλ, όπσο πηινηή πνιπθαηνηθίαο, ή γεληθόηεξα ρώξν όπνπ ε πξόζβαζε είλαη αδύλαηε ή εγθπκνλεί θηλδύλνπο ηόζν γηα ην αζθαιηζκέλν όρεκα όζν θαη γηα ην όρεκα ηεο νδηθήο βνήζεηαο. μ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ κεηαθνξά αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, εθόζνλ ε βιάβε ηνπ επηζθεπάδεηαη επί ηόπνπ ή ζηε παξνρή βνήζεηαο γηα βιάβε πνπ δελ εκπνδίδεη ην όρεκα λα θηλεζεί αζθαιώο κέρξη ην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν. o) Δμαηξνύληαη ηεο κεηαθνξάο νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο άλεπ έγθξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή κεηά ηελ αγνξά ηνπο ζην επίπεδν ησλ ειαηεξίσλ, ακνξηηζέξ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζεκείνπ ηνπ νρήκαηνο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ή λα εγθπκνλεί θηλδύλνπο πξόθιεζεο δεκηώλ ε κεηαθνξά απηώλ. π) Ρεηά δελ θαιύπηνληαη πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ζε αζθαιηζκέλν όρεκα ην νπνίν θηλείηαη εθηόο δεκνζίαο ή θνηλόρξεζηεο ηδησηηθήο νδνύ, όπσο αλαθέξεηαη ζην ράξηε ηνπ Τπ. πγθνηλσληώλ. β) Δλνηθηαδόκελα νρήκαηα, ΣΑΞΗ, θαζώο επίζεο θαη ξπκνύιθα θαη ξπκνπιθνύκελα νρήκαηα. γ) Ζ Δηαηξία δελ αλαγλσξίδεη νπδεκία επζύλε πξόθιεζεο δεκηώλ ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο αζπλόδεπηνπ νρήκαηνο άλεπ ππνγξαθήο ηνπ πλνδεπηηθνύ Δληύπνπ Μεηαθνξάο από ππαηηηόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή νηνδήπνηε πξνζώπνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ. δ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε νιηθήο θαηαζηξνθήο όπνπ ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο ζηελ Διιάδα, ηζνύηαη ή ππεξβαίλεη ην 70 % ηεο εκπνξηθήο αμίαο παξόκνηνπ νρήκαηνο ηδίαο κάξθαο, κνληέινπ, θπβηζκνύ θαη ειηθίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε απνηέιεζκα ε επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο λα θξίλεηαη αζύκθνξε ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηεο κάξθαο ηνπ νρήκαηνο ή ηνλ δηνξηζζέληα πξαγκαηνγλώκνλα.

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το 1963. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟ PLUS(A1)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται: α) «Συµβαλλόµενος», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, β) «Κυρίως ασφαλιζόµενος»,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα