INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ"

Transcript

1 INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνπο πην θάησ Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ α) «Αζθαιηζηήο» ε Αλώλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Βνεζείαο κε ηελ επσλπκία INTER PARTNER ASSISTANCE, πνπ εδξεύεη ζην Π. Φάιεξν Αηηηθήο (Λεσθόξνο πγγξνύ 379, ΣΚ 17564) κε ΑΦΜ , θαινύκελε ζην εμήο «ε Δηαηξία» β) " Αζθαιηζκέλνο ή ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο " ην πξόζσπν πνπ ζπλάπηεη κε ηελ Δηαηξία ηελ παξνύζα ζύκβαζε αζθάιηζεο,. γ) " Γηθαηνύρνο ηεο αζθάιηζεο" Ο εθάζηνηε νδεγόο ηνπ νρήκαηνο, κόληκνο θάηνηθνο Διιάδνο, θάηνρνο ηεο θαηά ηνλ λόκν άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο,, ππέξ ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε αζθάιηζε γ) " Αζθαιηζκέλν όρεκα» " ην όρεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη θπθινθνξεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αληηθαηαζηήζεη ην όρεκά ηνπ, είλαη δπλαηόλ λα ζεσξείηαη σο αζθαιηζκέλν όρεκα, ζην εμήο, ην λέν όρεκα, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο έγγξαθεο δήισζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ αιιαγή απηή, εληόο (3) ηξηώλ εκεξώλ θαη ηεο απνδνρήο ηεο αλάιεςεο ηεο αζθάιηζεο από ηελ Δηαηξία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ Σν αζθαιηζηήξην θαιύπηεη ηνπο θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο β θαη γ ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 1 αζθαιηδόκελνπο γηα ηνπο νξηδόκελνπο θηλδύλνπο ζηα θαη' ηδίαλ άξζξα ησλ Δηδηθώλ Όξσλ απηνύ ζπλέπεηα βιάβεο ή αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην αζθαιηζκέλν όρεκα ππέζηε ηε βιάβε ή ην αηύρεκα κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. ΑΡΘΡΟ 3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ Οη θαιύςεηο ηνπ παξόληνο αζθαιηζηεξίνπ αξρίδνπλ λα ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη παξακέλνπλ ηζρύνπζεο κέρξη ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαηαβιεζεί ην αζθάιηζηξν. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Οη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην αζθαιηζηήξην ή ηηο ηπρόλ Πξόζζεηεο Πξάμεηο έπ απηνύ. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΦΑΛΗΣΡΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΤΣΟΤ Σν ζπλνιηθό αζθάιηζηξν γηα ηελ παξερόκελε από ην αζθαιηζηήξην θάιπςε είλαη ην αλαθεξόκελν ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη θαηαβάιιεηαη εθ' άπαμ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνο αζθάιηζε. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ αζθαιηζηηθή πεξίνδνο έρεη εηήζηα δηάξθεηα (12 κήλεο). ε πεξίπησζε κνλνκεξνύο, εθ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηαθνπήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία δελ επηζηξέθεη ηα δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα κε εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ελαληίσζεο (άξζξν 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Ζ Δηαηξία ππνθαζίζηαηαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηεο θαηαβιεζείζεο απνδεκίσζεο από απηήλ ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά παληόο ππεπζύλνπ ηεο δεκηάο. ΑΡΘΡΟ 8 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ Ο αζθαιηζκέλνοο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γλσζηνπνηήζεη θάζε ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ δηεύζπλζή ηνπ θαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζηελ Δηαηξία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ παξόληνο ζπκβνιαίνπ θαζώο θαη γηα ηα εθαηέξσζελ δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ξεηά ζπκθσλείηαη όηη ππόθεηληαη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαη εθδηθάδεηαη από απηά. Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην Διιεληθό. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΝΑΝΣΗΧΖ α) Ο αζθαιηζκέλνο δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Νόκνπ 2496/97 λα ελαληησζεί εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ιόγσ παξέθθιηζεο απηνύ από ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε, ζπκπιεξώλνληαο ην έληππν ππόδεηγκα Α " Γήισζε Δλαληίσζεο ", απνζηέιινληαο ην ζηελ Δηαηξία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. β) Δάλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Νόκνπ 2496/97 ν αζθαιηζκέλνο δελ παξέιαβε θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 πεξίπησζε Ζ θαη παξ. 3 πεξίπησζε Γ ηνπ λ.δ/ηνο 400/1970, όπσο ηζρύεη, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε ή αλ δελ παξέιαβε ηνπο αζθαιηζηηθνύο όξνπο, ηόηε δηθαηνύηαη λα ελαληησζεί εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκπιεξώλνληαο ην ππόδεηγκα Β θαη απνζηέιινληαο ην ζηελ Δηαηξία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ Ζ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ από ηνλ ζπκβαιιόκελν ή ε άζθεζε δηθαησκάησλ απ' απηό από νπνηνδήπνηε ησλ αζθαιηδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ Οη νηθνλνκηθέο αμηώζεηο ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο από ηελ Δηαηξία παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ (4) εηώλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν νη αμηώζεηο απηέο γελλήζεθαλ. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΑΦΑΛΗΖ Ζ Δηαηξία κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε νπνηεδήπνηε γηα ζπνπδαίν ιόγν κεηά από γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ ζηέιλεηαη ζηε δηεύζπλζε πνπ ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη γξαπηά δειώζεη ζηελ Δηαηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ε Δηαηξία επηζηξέθεη ηα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνύλ ζηνλ ππόινηπν ρξόλν αζθάιηζεο εληόο 30 εκεξώλ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Η. ΟΡΗΜΟΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ Σν όρεκα γηα ην νπνίν εθδόζεθε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην από ηελ Δηαηξία, θάζε όρεκα ηδησηηθήο ρξήζεσο απηνθίλεην, κνηνζηθιέηα άλσ ησλ 250 cc, mini-bus θάησ ησλ 9 ζέζεσλ θαη βάξνπο θάησ ησλ 3,5 ηόλσλ. ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ / ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Ο εθάζηνηε νδεγόο ζην αζθαιηζκέλν όρεκα, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαη θάζε επηβάηεο πνπ κεηαθέξεηαη δσξεάλ, πιελ απηώλ πνπ κεηαθέξνληαη ηπραία θαη κεηαβηβάζηεθαλ κεηά από auto-stop θαη έρνπλ ηελ κόληκε θαηνηθία ηνπο ή δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. ΒΛΑΒΖ Θεσξείηαη όηαλ ην όρεκα δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηελ πνξεία ηνπ ιόγσ δεκηάο ε νπνία πξνέξρεηαη από ειεθηξηθά ή κεραληθά αίηηα, θαθή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειαζηηθώλ θαη θαζηζηά αδύλαηε ηε ρξήζε ηνπ. ΑΣΤΥΖΜΑ Κάζε απξόνπην κε εζειεκέλν γεγνλόο, βίαην πεξηζηαηηθό πνπ αθνξά ην όρεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ην νπνίν εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηνπ ΕΖΜΗΑ Δίλαη θάζε ηπραίν θαη ή απξόβιεπην θαιππηόκελν πεξηζηαηηθό επηδεθηηθό λα επηθέξεη ηελ επέκβαζε ηεο Δηαηξίαο. ΣΡΟΥΑΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑ Κάζε μαθληθό απξόνπην θαη βίαην, πεξηζηαηηθό εμσηεξηθό πξνο ην ζύκα, θαη αλεμάξηεην ηεο ζέιεζήο ηνπ, πνπ απνηειεί ηελ αηηία κηαο ζνβαξήο ζσκαηηθήο πξνζβνιήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Ο ηόπνο ζύκθσλα κε ηελ δηεύζπλζε ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο εληόο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. ΣΔΝΟΗ ΤΓΓΔΝΔΗ Οη αληόληεο θαη θαηηόληεο πξώηνπ βαζκνύ, ν / ε ζύδπγνο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμ πηνζεζίαο ή λνκηκνπνηήζεσο θαη αλαγλσξίζεσο θαηηόλησλ θαη εηεξνζαιώλ αδειθώλ. ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ Ννζειεπηηθή δνκή πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε εηδηθή πεξίπησζε λόκηκα ιεηηνπξγνύζα θαη νξηδόκελε από ηνλ ξπζκηζηή ηαηξό ηεο Δηαηξία θαη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό. MIKTH EΠIXEIΡΖΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Ζ επηρείξεζε νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ, κε ηελ επσλπκία UNION ROAD ASSISTANCE OΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., κε έδξα ζηνλ Αγην Γεκήηξην Αηηηθήο (Πξεκεηήο 3), πνπ δηαζέηεη εηδηθή άδεηα βάζεη ηνπ Νόκνπ 3651/2008 θαη έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δηαηξία. ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Οη ζπλεξγάηεο ηεο νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ, πνπ δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα βάζεη ηνπ Νόκνπ 36/51/2008 θαηέρνπλ ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ Οη ηαζκνί Παξακνλήο θαη Μεηαθόξησζεο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο νη ζπλεξγάηεο ηεο UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., επηρεηξνύλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. Οη δηεπζύλζεηο ησλ αλά ηελ Διιάδα ζπλεξγαηώλ ηεο UNION ROAD ASSISTANCE Δ.Π.Δ., θαη ησλ ηαζκώλ Παξακνλήο θαη Μεηαθόξησζεο απηώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξόληνο. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΥΤΟ Καηά ηελ έλαξμε ηεο παξνύζαο αζθάιηζεο θαη γηα ηελ ηζρύ ηεο απαηηείηαη ην αζθαιηζκέλν όρεκα λα κελ έρεη ππνζηεί βιάβε ή αηύρεκα, λα θηλείηαη κε

2 αζθάιεηα θαη λα παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ή θπξηόηεηα ή θαηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Σν αζθαιηζηήξην απηό δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζκέλν λα δεηήζεη ή λα ζπκθσλήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από νπνηνδήπνηε ηξίην θαη λα απαηηήζεη ζηε ζπλέρεηα από ηελ Δηαηξία ην πνζό πνπ θαηέβαιε ή ππνζρέζεθε λα θαηαβάιεη ΗΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ Ζ αλαθεξόκελε θάιπςε, ηνπ άξζξνπ 1, ηζρύεη θαη παξέρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Οη αλαθεξόκελεο θαιύςεηο, ηνπ άξζξνπ 2 ηζρύνπλ θαη παξέρνληαη κόλν ζηελ Διιάδα. Οη αλαθεξόκελεο θαιύςεηο ησλ άξζξσλ 5, 6 & 7 ηζρύνπλ θαη παξέρνληαη ζηελ Διιάδα, γηα πεξηζηαηηθά πνπ επέξρνληαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ ηνπ ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαη ζην εμσηεξηθό. Οη αλαθεξόκελεο θαιύςεηο, ησλ άξζξσλ 3, 8 θαη 9 ηζρύνπλ θαη παξέρνληαη κόλν ζην εμσηεξηθό. Οη θαιύςεηο πνπ ηζρύνπλ ζην εμσηεξηθό παξέρνληαη, εληόο ησλ νξίσλ ησλ θάησζη ρσξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ ζηηο νπνίεο εμππεξεηείηαη ν αζθαιηζκέλνο κέζσ ηεο ζπκθσλίαο ακνηβαηόηεηαο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ έδξα ηεο, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ζ Δηαηξία ζα κεζνιαβήζεη κεηαμύ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο έδξαο ηεο κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ. ΑΛΒΑΝΗΑ, ΑΛΓΔΡΗΑ, ΑΗΓΤΠΣΟ, ΑΤΣΡΗΑ, ΑΝΓΟΡΑ, ΒΔΛΓΗΟ, ΒΟΝΗΑ, ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, ΓΑΛΛΗΑ, ΓΔΡΜΑΝΗΑ, ΓΑΝΗΑ, ΔΛΒΔΣΗΑ, Μ.ΒΡΔΣΑΝΗΑ, ΗΠΑΝΗΑ, ΗΣΑΛΗΑ, ΚΡΟΑΣΗΑ, ΚΤΠΡΟ, ΛΗΥΝΔΣΑΗΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΗΝΟ, ΝΟΡΒΖΓΗΑ, ΟΛΛΑΝΓΗΑ, ΟΤΓΓΑΡΗΑ, ΟΤΚΡΑΝΗΑ, ΠΟΛΧΝΗΑ, ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ, ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΔΡΒΗΑ, ΛΟΒΑΚΗΑ, ΛΟΒΔΝΗΑ, ΔΘΟΝΗΑ, ΛΔΣΟΝΗΑ, ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ, ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ, ΣΔΥΗΑ, ΣΟΤΡΚΗΑ, ΣΤΝΖΗΑ, ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ, Π.Γ.Γ.Μ. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΖΡΖΘΟΤΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΒΛΑΒΖ Ή ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ / ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξία λα επέκβεη κε ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο θαη εληόο ησλ ζπληνκόηεξσλ πξνζεζκηώλ είλαη αλαγθαίν ν δηθαηνύρνο ή θάζε πξόζσπν πνπ ελεξγεί άλη απηνύ θαη ζηε ζέζε ηνπ : 2.1 λα θαιέζεη ρσξίο ρξνλνηξηβή ηελ Δηαηξία. 2.2 λα αλαθέξεη από ην ηειέθσλν, ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε, νδεγνύ, ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ (όπσο, αξηζκό θπθινθνξίαο, κνληέιν, ρξώκα), ηνλ αξηζκό ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηνλ αθξηβή ηόπν θαη ηα αίηηα ηεο βιάβεο ή ηνπ αηπρήκαηνο, έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξία λα ηνλ πιεξνθνξεί γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ δηεμάγεη θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 2.3 λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο πξηλ πάξεη νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ή αλαιάβεη νπνηαδήπνηε έμνδα. 2.4 λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ιύζεηο πνπ πξνβιέπεη ε Δηαηξία θαη κάιηζηα όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε κέζσλ ηεο Δηαηξίαο. 2.5 ν αζθαιηζκέλνο ή ηα άηνκα πνπ ελεξγνύλ άλη απηνύ νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε κέζν πνπ δηαζέηνπλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηδήκηεο επηδξάζεηο από ην αηύρεκα από ηελ ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο. Άρθρο 2 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΔΝΣΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε επηηόπηα επηζθεπή, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηή πξνζθέξνληαη θαη επηινγήλ νη θάησζη θαιύςεηο : Α. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΠΛΖΗΔΣΔΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ Α1. Μεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εληόο ηνπ Ννκνύ αθηλεηνπνίεζεο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. Α2. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ιόγσ έιιεηςεο θαπζίκσλ ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν πξαηήξην αλεθνδηαζκνύ θαπζίκσλ. Δθεί ζηακαηά θάζε άιιε ππνρξέσζε εμππεξέηεζεο. Α3. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο, εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνύ ηνπ ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ απηόο επηιέμεη λα επηζθεπάζεη ην όρεκά ηνπ ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν αλαιακβάλνληαη : - ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη θαηά κέγηζην κέρξη ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο κέρξη ην πνζό ησλ 60 επξώ αλά άηνκν ηε λύθηα κε κέγηζην πνζό ηα δηαθόζηα (200) επξώ ζπλνιηθά αλά πεξηζηαηηθό, εθόζνλ ε δεκία δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί απζεκεξόλ, Ζ (εναλλακτικά) Β ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ Δ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Β1. Μεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ : - είηε ζηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ζην ζεκείν εθθίλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο. - είηε ζηνλ ηόπν αξρηθνύ πξννξηζκνύ εληόο ηεο Διιάδαο, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε ηαμίδη. Β2. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Β1, αλαιακβάλνληαη : - ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη, ζηνλ ηόπν ηειηθήο κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο πνπ επέιεμε ν αζθαιηζκέλνο,(ηόπνο θαηνηθίαο ή ηόπνο πξννξηζκνύ) κε αλώηαην θόζηνο αλά άηνκν ην πνζό ησλ ηξηάληα (30) επξώ, κόλν εθόζνλ ην όρεκα αθηλεηνπνηήζεθε εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνύ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Β3 Ρεηά ηνλίδεηαη όηη νη δπν αλσηέξσ θαιύςεηο ηνπ άξζξνπ 2 (Α & Β) παξέρνληαη θαη επηινγήλ. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε επηινγή ηνπ ζπλεξγείνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε επζύλε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ Δηαηξία δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε ζε όηη αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ζπλεξγείνπ, ηα κέζα απηνύ ή ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν θαη θόζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο. Β4 ε πεξίπησζε πνπ ην αζθαιηζκέλν όρεκα αθηλεηνπνηεζεί ζε ραξάδξα, ιίκλε, πνηακό, ζάιαζζα, ιάζπε, άκκν ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο όπνπ ε πξόζβαζε ησλ νρεκάησλ νδηθήο βνήζεηαο δελ είλαη εθηθηή ή θαη απαηηείηαη εηδηθό όρεκα όπσο αλπςσηήξαο, εηδηθό ξπκνπιθό εξππζηξηνθόξν όρεκα θ.α. γηα ηελ αλέιθπζή ηνπ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ην αλώηαην θόζηνο ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ αλά πεξηζηαηηθό. ε όιεο ηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ κέζσλ πιελ απηώλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία, ε επζύλε επηινγήο ηνπ κέζνπ θαη νη ελδερόκελεο ζπλέπεηεο ηεο εμππεξέηεζεο αλαιακβάλνληαη από ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν. ΗΗΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ Άρθρο 3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Άρθρο 1 ΣΟΠΗΚΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΕΖΜΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Ζ Δηαηξία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή βιάβεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ζα θξνληίζεη, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα αλάινγα κε ηελ απόζηαζε θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, λα αλαιάβεη ηελ επηηόπηα επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο εθόζνλ είλαη δπλαηή. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα δηάγλσζεο ή απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ζηηο νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο, κε εμαίξεζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνύ κε ηνλ ππάξρνληα βνεζεηηθό ηξνρό ηνπ νρήκαηνο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην αζθαιηζκέλν όρεκα πνπ ππέζηε βιάβε ζε απηνθηλεηόδξνκν ή νδό ηαρείαο θπθινθνξίαο, ζα ξπκνπιθείηαη ή ζα θνξηώλεηαη ακέζσο θαη ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν ρώξν ζηάζκεπζεο (πάξθηλγθ) ηεο νδνύ ή ζηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκό παξακνλήο θαη κεηαθόξησζεο ή ζε ρώξνπο εθηόο ηεο νδνύ, όπνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία θαη ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ δηάγλσζε ηεο βιάβεο θαη ε πηζαλή απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ζε κηα από ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ,πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ παξόληνο, θαη εθόζνλ ε δεκηά δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ, πξνζθέξνληαη νη θάησζη θαιύςεηο : Α. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΠΛΖΗΔΣΔΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ Α1. Μεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. Α2. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηά δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί απζεκεξόλ αλαιακβάλνληαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο όισλ ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη θαηά κέγηζην κέρξη ηξεηο (3) δηαλπθηεξεύζεηο κέρξη ην πνζό ησλ ελελήληα (90) επξώ αλά άηνκν ηε λύθηα κε κέγηζην πνζό ηα ηξηαθόζηα (300 επξώ) ζπλνιηθά αλά πεξηζηαηηθό. Β. ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΗΜΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Β1. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηά δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηα έμνδα επηζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.

3 Β2. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Β1 αλαιακβάλνληαη ηα έμνδα επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα, όισλ ησλ επηβαηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην αξρηθό ηαμίδη κε αλώηαην θόζηνο αλά άηνκν ην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) επξώ. Άρθρο 4 ΠΑΤΖ ΣΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΠΑΡΟΥΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Όηαλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα κεηαθεξζεί ζηνλ ηόπν επηζπκίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ δηθαηνύρνπ, παύεη ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ αζθαιηζκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο δεηήζεη λέα κεηαθνξά, απηή δελ θαιύπηεηαη από ην παξόλ αζθαιηζηήξην θαη ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα θαιύςεη εμ ηδίσλ ην θόζηνο ηνπ νρήκαηνο δεκνζίαο ρξήζεσο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηε λέα κεηαθνξά πξνο πεξαηηέξσ εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΗΑΣΡΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Άρθρο 5 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ - δηθαηνύρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη, εθόζνλ παξίζηαηαη αλάγθε ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ αλάινγα, κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, από ηελ λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο πξνο ηελ πιεζηέζηεξε θαηαιιειόηεξε, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, λνζειεπηηθή κνλάδα. Άρθρο 6 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΗΜΟ. Ζ Δηαηξία ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, αλαιακβάλεη κεηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ζηελ πιεζηέζηεξε λνζειεπηηθή κνλάδα ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο / επαλαπαηξηζκνύ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πξνο κία λνζειεπηηθή κνλάδα πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιάδα. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΡΘΡΑ 5 & 6 1.Δάλ θξηζεί αλαγθαίν έλαο ηαηξόο εμνπζηνδνηεκέλνο ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηνλ αζζελή θαη καδί κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο αλαγθαηόηεηαο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο. 2.Πιελ ηεο πεξίπησζεο απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ν αζζελήο ή ην πεξηβάιινλ ηνπ νθείιεη λα έιζεη ζε επαθή κε ηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ κεηά ην ηαηξηθό ζπκβάλ ην νπνίν ελδερνκέλσο λα απαηηεί επαλαπαηξηζκό. 3.ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ησλ άξζξσλ 5 & 6 ε επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο γίλεηαη από ηνπο ηαηξνύο ηεο Δηαηξία θαη ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο θαη ππαγνξεύεηαη απνθιεηζηηθώο από απόςεσο ηαηξηθήο θαη ηερληθήο θύζεσο. Ζ κεηαθνξά ελεξγείηαη από αεξνζθάθνο γξακκήο, ειηθόπηεξν, αζζελνθόξν όρεκα, ηαμί ή άιιν πξόζθνξν κέζν. ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 5 & 6 Γελ θαιύπηνληαη: 1. Οη ηαηξηθέο ή ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο πνπ κπνξνύλ λα λνζειεπηνύλ αθηλδύλσο επί ηόπνπ ζε βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα. 2. Οη παζήζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο κία κεηαθνξά ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα κείδνλα θίλδπλν. Άρθρο 7 ΔΠΗΚΔΦΖ ΤΓΓΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ. Ζ Δηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ζπλεπεία ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, λνζειεπηεί γηα δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ πέληε ( 5 ) ζπλερώλ εκεξώλ, ζέηεη ζηελ δηάζεζε ελόο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ελόο ζηελνύ ζπγγελνύο, έλα εηζηηήξην κε επηζηξνθή γηα λα ηνλ επηζθεθζεί. Αλαιακβάλνληαη επίζεο ηα εκεξήζηα έμνδα παξακνλήο ηνπ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ εβδνκήληα (75) Δπξώ θαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΝΟΜΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Άρθρο 8 ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ EΤΡΧ Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ηα ελδερόκελα έμνδα ππεξάζπηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θπιάθηζή ηνπ, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ ( ) Eπξώ. Άρθρο 9 ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΓΓΤΖΖ EΤΡΧ Ζ Δηαηξία ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ θαηαβνιή εγγύεζεο γηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ ( ) Eπξώ. Ο αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Δηαηξία ην θαηαβιεζέλ πνζό ηεο εγγύεζεο εληόο ηξηώλ κελώλ. IV ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΣΑΗΡΗΑ Άρθρο 10 ΔΞΟΦΛΖΔΗ 10.1 ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηεο αζθαιηζκέλεο δεκηάο, ν αζθαιηζκέλνο ή νπνηνζδήπνηε ελεξγεί αληί απηνύ νθείιεη λα έιζεη ζε άκεζε επαθή κε ην θέληξν βνεζείαο ηεο Δηαηξίαο ζηελ Αζήλα πξνο αλαγγειία ηεο δεκίαο. Έηζη δελ αλαιακβάλνληαη ή δελ εμνθινύληαη δαπάλεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο θαιύςεηο ηνπ παξόληνο ή δελ εγθξίζεθαλ από ηελ Δηαηξία, αθνύ νξίδεηαη όηη ην παξόλ αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί όηη δίδεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ή λα ζπκθσλήζεη παξνρή ππεξεζηώλ από νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα απαηηήζεη ζηε ζπλέρεηα από ηελ Δηαηξία ην πνζό πνπ θαηέβαιε ή ππνζρέζεθε λα θαηαβάιιεη πξνο ηνπο ελ ιόγσ ηξίηνπο. Οη θαηά ην παξόλ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο παξέρνληαη κόλν ζε είδνο θαη όρη ζε ρξήκα, εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζην παξόλ αζθαιηζηήξην, κέζσ ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο ρώξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαηά ην παξόλ γεσγξαθηθά όξηα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, εθηόο από ηε πεξίπησζε όπνπ ε Δηαηξία, δελ είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνλ αζθαιηζκέλν κέζσ ηνπ Γηθηύνπ ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνλ αζθαιηζκέλν ηελ θαηαβνιή από ηνλ ίδην ηεο δαπάλεο γηα ηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ ζηελ Δηαηξία. Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ζηελ πεξίπησζε απηή ηηο ελ ιόγσ δαπάλεο, κόλν εθόζνλ απηή έρεη δώζεη ηελ έγθξηζή ηνπ πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ απηώλ ζηνλ αζθαιηζκέλν. Σέηνηεο θαηαβνιέο απνδεκηώζεσλ από ηελ Δηαηξία, γίλνληαη ζηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα εληόο 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ζηηγκή αλαγλώξηζήο ηεο δηα εγγξάθνπ ηεο θαη άλεπ επηθύιαμεο ηεο ππνρξέσζήο ηεο πξνο πιεξσκή απνδεκίσζεο ή από ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηεο δνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε, πνπ ηελ ππνρξεώλεη λα απνδεκηώζεη. Ζ Δηαηξία δελ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηόθσλ ζην πνζό ηεο απνδεκίσζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. Ο αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Δηαηξία ηα πξσηόηππα ησλ ζρεηηθώλ λόκηκσλ απνδείμεσλ. Σα πξσηόηππα έγγξαθα θξαηνύληαη από ηελ Δηαηξία. ε πεξίπησζε κεξηθήο απνδεκίσζεο ε Δηαηξία ζα επηζηξέθεη ηα πξσηόηππα έγγξαθα, αθνύ πξνεγνπκέλσο ζεκεησζεί ζηα έγγξαθα ε εκεξνκελία πιεξσκήο θαη ην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε. Κάζε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζε επξώ, ηνπ νπνίνπ ε αληηζηνηρία πξνο ην λόκηζκα ηνπ θξάηνπο πνπ ηπρόλ έγηλε ε δαπάλε ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε δαπάλε από ηνλ αζθαιηζκέλν θαη όρη θαηά ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο από ηελ Δηαηξία, κε βάζε ηελ ηηκή αγνξάο μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με ηνλ δηαθαλνληζκό ηεο δεκηάο, θακία κεηαγελέζηεξε αμίσζε γηα ηελ ίδηα αηηία δελ ζα επαλεμεηάδεηαη Όπνπ αλαθέξνληαη αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα θάιπςεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. V ΔΞΑΗΡΔΔΗ 1) Οη θαιύςεηο ηαμηδησηηθήο βνήζεηαο παξέρνληαη γηα ηαμίδηα δηάξθεηαο όρη κεγαιύηεξεο ησλ ελελήληα 90 ζπλερώλ εκεξώλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα. Έηζη δηεπθξηλίδεηαη όηη δελ θαιύπηνληαη δεκηέο αηπρήκαηα: α) πνπ επέξρνληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, όπνπ ν αζθαιηζκέλνο δηαηεξεί δεύηεξε κόληκε θαηνηθία, ή θαη, β) είλαη θνηηεηήο ή εξγαδόκελνο κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηεί επαλαιακβαλόκελα ηαμίδηα έρνληαο ηνλ ίδην ηόπν πξννξηζκνύ, δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερόκελσλ εκεξώλ, γ) αηόκσλ κε έρνληα κόληκε δηεύζπλζε θαηνηθίαο εληόο ηεο Διιάδνο. 2) Δπί πιένλ δελ θαιύπηνληαη αηπρήκαηα, θαη ελ γέλεη δεκηέο ζπλέπεηα : α) Πνιέκσλ, εηζβνιώλ, ελεξγεηώλ αιινδαπνύ ή εκεδαπνύ ερζξνύ, ερζξνπξαμηώλ (είηε ζε πόιεκν είηε όρη), εκθπιίνπ πνιέκνπ, εμεγέξζεσλ, θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ, ηξνκνθξαηίαο ή ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο, πνιηηηθώλ ηαξαρώλ. β) Απηνηξαπκαηηζκώλ εθ πξνζέζεσο, ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. γ) πκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηνηρήκαηα, ή επηδείμεηο ή αγώλεο ηαρύηεηαο κε κεραληθά κέζα. δ) πκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθνύο αζιεηηθνύο αγώλεο ή ζε πξνεηνηκαζία αγώλσλ, εζληθνύ ή δηεζλνύο ραξαθηήξα,

4 αζθαιηζκέλσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο / ζπιιόγνπο. ε) Υξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κέζεο ή ρξόληνπ αιθννιηζκνύ. ζη) Ακέζσο ή εκκέζσο πξνμελεζείζεο ή απνδηδόκελεο ή πξνεξρόκελεο εμ ηνληδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ ή εθ κόιπλζεο ιόγσ ξαδηελέξγεηαο από νπνηνδήπνηε ππξεληθό θαύζηκν ή από νπνηνδήπνηε ππξεληθό απόξξηκκα ή άιια ππξεληθά αληηθείκελα. δ) Φπρνινγηθώλ, ςπρηαηξηθώλ αζζελεηώλ, δηαλνεηηθώλ, ςπρηθώλ, λεπξνθπηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη επηιεπηηθώλ θξίζεσλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ επέιεπζε ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. ε) Αηπρήκαηνο πνπ ε επέιεπζή ηνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο νπνηαζδήπνηε ρώξαο ή νξγαληζκνύ. 3) Οη θαιύςεηο νδηθήο βνήζεηαο παξέρνληαη γηα ηαμίδηα δηάξθεηαο όρη κεγαιύηεξεο ησλ ελελήληα (90) ζπλερώλ εκεξώλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί κόλν ε παξνρή νδηθήο βνήζεηαο ζην εμσηεξηθό θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν ηνπ ηόπνπ ζπκβάληνο, ζπλεπεία βιάβεο ή αηπρήκαηνο, κε κέγηζην ζπλνιηθό όξην εμππεξεηήζεσλ ηηο ηξεηο (3) θνξέο εηεζίσο. Δθεί παύεη ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε θάιπςε ηνπ παξόληνο αζθαιηζηεξίνπ. 4) Οη θαηά ην παξόλ αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο δελ ηζρύνπλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α. Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα νδεγείηαη από πξόζσπν ην νπνίν δελ θαηέρεη ηελ θαηά ηνλ λόκν άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο. β. Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα νδεγείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη σζηόζν όηη θαιύπηεηαη ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή βιάβεο πνπ ζπλέβε, ελώ ην όρεκα είρε θιαπεί, εθ όζνλ ε θινπή είρε δεισζεί ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. γ. Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα νδεγείηαη παξάλνκα, όπσο ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο ή ρσξίο πηλαθίδεο, ή θαηά παξάβαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ππνρξεσηηθνύ ραξαθηήξα. δ. Δάλ ν νδεγόο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πξνθάιεζε ηε δεκηά, επεηδή νδεγνύζε ππό ηελ επίδξαζε εζεινληηθήο θαηαλάισζεο αιθνόι, ηνμηθώλ νπζηώλ, λαξθσηηθώλ ή θαξκάθσλ πνπ ιήθζεθαλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή ή ζε ππεξβνιηθή δόζε. ε. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο ελήξγεζε κε δόιν ή επηρείξεζε από πξόζεζε ελέξγεηα, ε νπνία θαηέιεμε ζηε δεκηά. ζη. Όηαλ ε αίηεζε βνήζεηαο ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθήο πεξηόδνπ θαη/ή βξίζθεηαη ζε άκεζε ή έκκεζε ζπλάθεηα πξνο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πόιεκν θεξπγκέλν ή αθήξπθην, ερζξηθέο επηρεηξήζεηο, εμεγέξζεηο, εζσηεξηθέο ηαξαρέο ή ζηάζεηο. δ. Δάλ ην γεγνλόο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε βνήζεηα έρεη ζπκβεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο αζθαιηζηεξίνπ. ε. Όηαλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζπκκεηέρεη ζε αγώλεο επίζεκνπο ή όρη, πξνπνλήζεηο, δνθηκέο, ζπλαγσληζκνύο, αθξνβαζίεο, επηδείμεηο ή ενξηαζηηθέο παξειάζεηο ή νδεγείηαη θαηά απνδεδεηγκέλα επηθίλδπλν ηξόπν. ζ. Γηα δεκηέο από ζεηζκνύο θαη γεληθά από θπζηθά θαηλόκελα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο, εθ όζνλ αθόκε δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί νκαιέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο. θ. Γηα δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη ζηα κεηαθεξόκελα πξάγκαηα θαζώο θαη γηα θάζε απνζεηηθή δεκηά. ι. ε πεξίπησζε ζπλεπεηώλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηνηρήκαηα (επίζεκα ή όρη) θάζε θύζεσο. 5) Δθηόο ησλ αλσηέξσ εμαηξέζεσλ πξνζηίζεληαη θαη νη πην θάησ ιόγνη εμαηξέζεσο ηεο Οδηθήο Βνήζεηαο: α) Απώιεηα θιεηδηώλ, παξαβίαζε θιεηδαξηάο. ε) Γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ παξαβίαζε ξπζκηζηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό κεηαθηλνύκελσλ αηόκσλ, βάξνο αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θνξηώλνληαλ εθόζνλ ε παξάβαζε ήηαλ απνθιεηζηηθή αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ή γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηε δεκηά. δ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο θαη νη δξόκνη δύζβαηνη από πιεκκύξεο, νκίριε, θαηνιηζζήζεηο, ρηόληα ή πάγνπο θαη ε θίλεζε ησλ θηλεηώλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ γεξαλνθόξσλ νρεκάησλ είλαη αδύλαηε αθόκε θαη κε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο, θαζώο επίζεο θαη αλ νη δξόκνη είλαη άβαηνη ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ (ζεηζκνί, θνκκέλεο ή ραιαζκέλεο γέθπξεο θιπ.). ε) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηαθηλεί μέλα απηνθίλεηα πξνθεηκέλνπ λα ειεπζεξσζεί ην όρεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ζ) Δάλ ζην δηάζηεκα αλακνλήο ηεο νδηθήο βνήζεηαο, ν αζθαιηζκέλνο εγθαηαιείςεη ην όρεκά ηνπ ε Δηαηξία δελ επζύλεηαη γηα ηελ απώιεηα νπνησλδήπνηε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ή εμαξηεκάησλ από ην όρεκά ηνπ. η) Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα ππνζηεί βιάβεο θιαο, θόξλαο, καθξηλώλ θώησλ κεκνλσκέλα, θώησλ πνξείαο κεκνλσκέλα, ε Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο. θ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπνζεηεί αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. ι) Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα αθηλεηνπνηεζεί ή πξόθεηηαη λα κεηαθεξζεί ιόγσ βιάβεο ή αηπρήκαηνο ζε θάπνην λεζί ηεο Διιάδνο ή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ απαηηείηαη κεηαθνξά κε Ferry Boat ή πινίν, ε Δηαηξία νθείιεη λα ην εμππεξεηήζεη όκσο ε δαπάλε ηνπ Ferry Boat βαξύλεη ηνλ αζθαιηζκέλν. κ) Δάλ ην αζθαιηζκέλν όρεκα βξίζθεηαη κέζα ζε ραληάθη, ραξάδξα, ιίκλε, πνηακό, ζάιαζζα, ιάζπε ή άκκν κεηά από αλαηξνπή, νιίζζεζε ή άιιε νπνηαδήπνηε αηηία, γηα ηελ ξπκνύιθεζε ή αλέιθπζε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη εηδηθό όρεκα (αλπςσηήξαο, εηδηθό ξπκνπιθό, εξππζηξηνθόξν θ.ι.π.), ε Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζύλε θαη παύεη θάζε ππνρξέσζή ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό ζε πεξίπησζε πνπ παξά ηελ πξνζπάζεηα δελ επηηεπρζεί ε εμππεξέηεζε, Δάλ ηειηθά ε εμππεξέηεζε επηηεπρζεί κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ νρεκάησλ, πιελ απηώλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία, ησλ νπνίσλ ε επηινγή βαξύλεη ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ππνζηεί ην αζθαιηζκέλν όρεκα δεκηέο, ε Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζύλε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. λ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο όηαλ απηή είλαη αδύλαηε ιόγσ αθηλεηνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ζε ππόγεην, ηζόγεην ή άιιν ζηαζκό απηνθηλήησλ, όπσο πηινηή πνιπθαηνηθίαο, ή γεληθόηεξα ρώξν όπνπ ε πξόζβαζε είλαη αδύλαηε ή εγθπκνλεί θηλδύλνπο ηόζν γηα ην αζθαιηζκέλν όρεκα όζν θαη γηα ην όρεκα ηεο νδηθήο βνήζεηαο. μ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ κεηαθνξά αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, εθόζνλ ε βιάβε ηνπ επηζθεπάδεηαη επί ηόπνπ ή ζηε παξνρή βνήζεηαο γηα βιάβε πνπ δελ εκπνδίδεη ην όρεκα λα θηλεζεί αζθαιώο κέρξη ην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν. o) Δμαηξνύληαη ηεο κεηαθνξάο νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο άλεπ έγθξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή κεηά ηελ αγνξά ηνπο ζην επίπεδν ησλ ειαηεξίσλ, ακνξηηζέξ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζεκείνπ ηνπ νρήκαηνο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ή λα εγθπκνλεί θηλδύλνπο πξόθιεζεο δεκηώλ ε κεηαθνξά απηώλ. π) Ρεηά δελ θαιύπηνληαη πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ζε αζθαιηζκέλν όρεκα ην νπνίν θηλείηαη εθηόο δεκνζίαο ή θνηλόρξεζηεο ηδησηηθήο νδνύ, όπσο αλαθέξεηαη ζην ράξηε ηνπ Τπ. πγθνηλσληώλ. β) Δλνηθηαδόκελα νρήκαηα, ΣΑΞΗ, θαζώο επίζεο θαη ξπκνύιθα θαη ξπκνπιθνύκελα νρήκαηα. γ) Ζ Δηαηξία δελ αλαγλσξίδεη νπδεκία επζύλε πξόθιεζεο δεκηώλ ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο αζπλόδεπηνπ νρήκαηνο άλεπ ππνγξαθήο ηνπ πλνδεπηηθνύ Δληύπνπ Μεηαθνξάο από ππαηηηόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή νηνδήπνηε πξνζώπνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ. δ) Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνρή νδηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε νιηθήο θαηαζηξνθήο όπνπ ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο ζηελ Διιάδα, ηζνύηαη ή ππεξβαίλεη ην 70 % ηεο εκπνξηθήο αμίαο παξόκνηνπ νρήκαηνο ηδίαο κάξθαο, κνληέινπ, θπβηζκνύ θαη ειηθίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε απνηέιεζκα ε επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο λα θξίλεηαη αζύκθνξε ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηεο κάξθαο ηνπ νρήκαηνο ή ηνλ δηνξηζζέληα πξαγκαηνγλώκνλα.

5 INTER PARTNER ASSISTANCE Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLASSIC ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε την επωνυµία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ , καλούµενη στο εξής «η Εταιρία» β) " Ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης,. γ) " ικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήµατος, µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος,, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση γ) " Ασφαλισµένο όχηµα» " το όχηµα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος αντικαταστήσει το όχηµά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισµένο όχηµα, στο εξής, το νέο όχηµα, µε την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισµένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ηµερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόµενους για τους οριζόµενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχηµα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχηµα µετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης και παραµένουν ισχύουσες µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 µήνες). Σε περίπτωση µονοµερούς, εκ του ασφαλισµένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώµατος εναντίωσης (άρθρο 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Εταιρία υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις πράξεις του ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ασφαλισµένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά µε την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου οχήµατος στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή και ερµηνεία του παρόντος συµβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις ρητά συµφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ α) Ο ασφαλισµένος δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόµου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συµπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγµα Α " ήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. β) Εάν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόµου 2496/97 ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συµπληρώνοντας το υπόδειγµα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συµβαλλόµενο ή η άσκηση δικαιωµάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζοµένων συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οι οικονοµικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο µετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ηµερών. Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείµενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαµβάνει να παρέχει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχηµα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, µέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήµατα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό µε µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, και µοτοσικλέτες µε µηχανή κυβισµού 50 cc και άνω ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισµένο όχηµα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που µεταφέρονται τυχαία και µεταβιβάστηκαν µετά από auto-stop και έχουν την µόνιµη κατοικία τους ή διαµονή τους στην Ελλάδα. ΒΛΑΒΗ Θεωρείται όταν το όχηµα δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζηµιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε απρόοπτο µη ηθεληµένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχηµα του ασφαλισµένου και το οποίο εµποδίζει τη χρήση του ΖΗΜΙΑ Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόµενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση της Εταιρίας. ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής του ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο τόπος σύµφωνα µε την διεύθυνση της µονίµου κατοικίας του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας. ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθµού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων των εξ υιοθεσίας ή νοµιµοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Νοσηλευτική δοµή προσαρµοσµένη σε κάθε ειδική περίπτωση νόµιµα λειτουργούσα και οριζόµενη από τον ρυθµιστή ιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό. MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων, µε την επωνυµία UNION OAD ASSISTANCE O ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., µε έδρα στον Αγιο ηµήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχηµάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόµου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισµένο όχηµα να µην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχηµα, να κινείται µε ασφάλεια και να παραµένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η αναφερόµενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται µόνο στην Ελλάδα. Οι αναφερόµενες καλύψεις των άρθρων 5, 6 & 7 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα, για περιστατικά που επέρχονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, και στο εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, των άρθρων 3, 8 και 9 ισχύουν και παρέχονται µόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισµένος µέσω της συµφωνίας αµοιβαιότητας της Εταιρίας µε την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα µεσολαβήσει µεταξύ του ασφαλισµένου και της έδρας της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ, Π.Γ..Μ. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για να µπορέσει η Εταιρία να επέµβει µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντοµότερων προθεσµιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στη θέση του : 2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία. 2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνοµα του ιδιοκτήτη, οδηγού, τον τόπο κατοικίας του, τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου (όπως, αριθµό κυκλοφορίας, µοντέλο, χρώµα), τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήµατος, έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. 2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 2.4 να συµµορφωθεί µε τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και µάλιστα όσον αφορά στη χρήση µέσων της Εταιρίας. 2.5 ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν άντ αυτού οφείλουν να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα από την στιγµή του συµβάντος. ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ CLASSIC Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος λόγω έλλειψης καυσίµων η Εταιρία αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού καυσίµων. Εκεί σταµατά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης. Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος, εκτός των ορίων του Νοµού του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχηµά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαµβάνονται : - τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των εξήντα ευρώ ( 60) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα διακόσια ευρώ ( 200) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζηµία δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν, Η (εναλλακτικά) Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου : είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης. είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαµβάνονται : τα έξοδα µεταφοράς των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής µεταφοράς του οχήµατος που επέλεξε ο ασφαλισµένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισµού) µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τριάντα ευρώ ( 30), µόνο εφόσον το όχηµα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νοµού µόνιµης κατοικίας του Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ επιλογήν.

6 Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε ευθύνη του Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου, τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς. Β4 Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την ανέλκυσή του, η Εταιρία αναλαµβάνει το ανώτατο κόστος των τριακοσίων ευρώ ( 300) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο. Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος σε µια από τις χώρες του εξωτερικού,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν αναλαµβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των ενενήντα ευρώ ( 90) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα τετρακόσια πενήντα ευρώ ( 450) συνολικά ανά περιστατικό. Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β1. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η Εταιρία αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ ( 450). Άρθρο 4 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του ασφαλισµένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου - δικαιούχου κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, η Εταιρία αναλαµβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς του ανάλογα, µε την κατάσταση της υγείας του, από την νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος προς την πλησιέστερη καταλληλότερη, για την αντιµετώπιση του περιστατικού, νοσηλευτική µονάδα. Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ. Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου, αναλαµβάνει µετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5 & 6 1.Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτηµένος της Εταιρίας µπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και µαζί µε τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής της υγειονοµικής µεταφοράς. 2.Πλην της περίπτωσης αποδεδειγµένης αδυναµίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή µε την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ηµερών µετά το ιατρικό συµβάν το οποίο ενδεχοµένως να απαιτεί επαναπατρισµό. 3.Σε όλες τις περιπτώσεις, των άρθρων 5 & 6 η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρίας και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η µεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραµµής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχηµα, ταξί ή άλλο πρόσφορο µέσο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 & 6 εν καλύπτονται: 1. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα. 2. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες µία µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. Άρθρο 7 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος, νοσηλευτεί για διάρκεια µεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ηµερών, θέτει στην διάθεση ενός µέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο µε επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Αναλαµβάνονται επίσης τα ηµερήσια έξοδα παραµονής του µέχρι του ποσού των εβδοµήντα (75) Ευρώ και µέχρι πέντε (5) ηµέρες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 8 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EΥΡΩ Η Εταιρία αναλαµβάνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, τα ενδεχόµενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισµένου προκειµένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του, µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000 ) Eυρώ. Άρθρο 9 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EΥΡΩ Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος αναλαµβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισµένου µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ( ) Eυρώ. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών µηνών. IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 10 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 10.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισµένης ζηµιάς, ο ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαµβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισµένο µέσω του ικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισµένο. Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα 90 συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµιές ατυχήµατα: α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και, β) είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού, διάρκειας µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόµενων ηµερών, γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. 2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήµατα, και εν γένει ζηµιές συνέπεια : α) Πολέµων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ηµεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών. β) Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του ασφαλισµένου σε εγκληµατικές πράξεις. γ) Συµµετοχής του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. δ) Συµµετοχής σε επαγγελµατικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιµασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισµένων που είναι εγγεγραµµένοι σε αθλητικές οµοσπονδίες / συλλόγους. ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, µέθης ή χρόνιου αλκοολισµού. στ) Αµέσως ή εµµέσως προξενηθείσες ή αποδιδόµενες ή προερχόµενες εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ µόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή άλλα πυρηνικά αντικείµενα. ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήµατος. η) Ατυχήµατος που η επέλευσή του συµβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. 3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί µόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος, µε µέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου. 4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος. β. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαιτίας ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχηµα είχε κλαπεί, εφ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές. γ. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα. δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση. ε. Εάν ο ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά. ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου. η. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. θ. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές, εφ όσον ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. κ. Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά. λ. Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως. στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς τροµοκρατικές ενέργειες, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργειών, που πραγµατοποιούνται µε πρόθεση την παρεµπόδιση ή την παρεµβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας: α) Απώλεια κλειδιών, παραβίαση κλειδαριάς. β) Ενοικιαζόµενα οχήµατα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυµούλκα και ρυµουλκούµενα οχήµατα. γ) Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου οχήµατος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασµό του. δ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 % της εµπορικής αξίας παρόµοιου οχήµατος ιδίας µάρκας, µοντέλου, κυβισµού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα η επισκευή του οχήµατος να κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε την έκθεση της επίσηµης αντιπροσωπείας της µάρκας του οχήµατος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα. ε) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθµιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθµό µετακινούµενων ατόµων, βάρος αντικειµένων που µπορεί να µεταφέρονται ή ο τρόπος µε τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήµατος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζηµιά. ζ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.). η) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειµένου να ελευθερωθεί το όχηµα του θ) Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του. ι) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας. κ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες. λ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο, η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισµένο. µ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση, Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισµένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα ζηµιές, η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης. ν) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθµό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισµένο όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής βοήθειας. ξ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. o) Εξαιρούνται της µεταφοράς οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί µετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή µετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αµορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σηµείου του οχήµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή ή να εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών η µεταφορά αυτών. π) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο όχηµα το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.

7 ΟΡΙΣΜΟΙ INTER PARTNER ASSISTANCE Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DELUXE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε την επωνυµία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ , καλούµενη στο εξής «η Εταιρία» β) " Ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης,. γ) " ικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήµατος, µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος,, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση γ) " Ασφαλισµένο όχηµα» " το όχηµα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος αντικαταστήσει το όχηµά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισµένο όχηµα, στο εξής, το νέο όχηµα, µε την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισµένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ηµερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόµενους για τους οριζόµενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχηµα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχηµα µετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης και παραµένουν ισχύουσες µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 µήνες). Σε περίπτωση µονοµερούς, εκ του ασφαλισµένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώµατος εναντίωσης (άρθρο 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Εταιρία υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις πράξεις του ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ασφαλισµένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά µε την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου οχήµατος στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή και ερµηνεία του παρόντος συµβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις ρητά συµφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ α) Ο ασφαλισµένος δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόµου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συµπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγµα Α " ήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. β) Εάν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόµου 2496/97 ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συµπληρώνοντας το υπόδειγµα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συµβαλλόµενο ή η άσκηση δικαιωµάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζοµένων συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οι οικονοµικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο µετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ηµερών. Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείµενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαµβάνει να παρέχει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχηµα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, µέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήµατα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό µε µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, και µοτοσικλέτες µε µηχανή κυβισµού 50 cc και άνω. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισµένο όχηµα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που µεταφέρονται τυχαία και µεταβιβάστηκαν µετά από auto-stop και έχουν την µόνιµη κατοικία τους ή διαµονή τους στην Ελλάδα. ΒΛΑΒΗ Θεωρείται όταν το όχηµα δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζηµιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε απρόοπτο µη ηθεληµένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχηµα του ασφαλισµένου και το οποίο εµποδίζει τη χρήση του ΖΗΜΙΑ Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόµενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση της Εταιρίας. ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής του ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο τόπος σύµφωνα µε την διεύθυνση της µονίµου κατοικίας του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας. ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθµού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων των εξ υιοθεσίας ή νοµιµοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Νοσηλευτική δοµή προσαρµοσµένη σε κάθε ειδική περίπτωση νόµιµα λειτουργούσα και οριζόµενη από τον ρυθµιστή ιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό. MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων, µε την επωνυµία UNION ROAD ASSISTANCE O ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., µε έδρα στον Αγιο ηµήτριο Αττικής (Τζαβέλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχηµάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόµου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισµένο όχηµα να µην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχηµα, να κινείται µε ασφάλεια και να παραµένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η αναφερόµενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται µόνο στην Ελλάδα. Οι αναφερόµενες καλύψεις των άρθρων 4, 6, 7 και 8 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα, για περιστατικά που επέρχονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, και στο εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, των άρθρων 3, 9 και 10 ισχύουν και παρέχονται µόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισµένος µέσω της συµφωνίας αµοιβαιότητας της Εταιρίας µε την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα µεσολαβήσει µεταξύ του ασφαλισµένου και της έδρας της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ, Π.Γ..Μ. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για να µπορέσει η Εταιρία να επέµβει µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντοµότερων προθεσµιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στη θέση του : 2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία. 2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνοµα του ιδιοκτήτη, οδηγού, τον τόπο κατοικίας του, τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου (όπως, αριθµό κυκλοφορίας, µοντέλο, χρώµα), τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήµατος, έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. 2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 2.4 να συµµορφωθεί µε τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και µάλιστα όσον αφορά στη χρήση µέσων της Εταιρίας. 2.5 ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν άντ αυτού οφείλουν να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα από την στιγµή του συµβάντος. ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος λόγω έλλειψης καυσίµων η Εταιρία αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού καυσίµων. Εκεί σταµατά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης. Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος, εκτός των ορίων του Νοµού του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχηµά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαµβάνονται : - τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των 80 ευρώ ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα διακόσια πενήντα ευρώ (250) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζηµία δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν, Η (εναλλακτικά) Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου : - είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. - είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαµβάνονται : - τα έξοδα µεταφοράς των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής µεταφοράς του οχήµατος που επέλεξε ο ασφαλισµένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισµού) µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των σαράντα ευρώ ( 40), µόνο εφόσον το όχηµα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νοµού µόνιµης κατοικίας του Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε ευθύνη του Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου, τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς. Β4 Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την ανέλκυσή του, η Εταιρία αναλαµβάνει το ανώτατο κόστος των τετρακοσίων ευρώ ( 400) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο.

8 Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος σε µια από τις χώρες του εξωτερικού,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν αναλαµβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ( 120) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα εξακόσια ευρώ ( 600) συνολικά ανά περιστατικό. Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β1. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η Εταιρία αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Άρθρο 4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ 4.1 Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος κλειδώσει τα κλειδιά του στο εσωτερικό του οχήµατός του ή σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών αυτού, η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαµβάνει να αποστείλει το δεύτερο διαθέσιµο εκ µέρους του σετ κλειδιών, εκεί όπου βρίσκεται ο ασφαλισµένος ή εναλλακτικά, αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος, εφόσον η διαδικασία µεταφοράς δεν εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών και κατόπιν υπογραφής εκ µέρους του ασφαλισµένου υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της ευθύνης, σε οιαδήποτε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών στο όχηµα, σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου, εντός των ορίων του τόπου µόνιµης κατοικίας του, το αργότερο εντός τριών ηµερών. 4.2 Οι παροχές του άρθρου 2 που αφορούν στα άτοµα όπως έξοδα διανυκτέρευσης και επιστροφή στον τόπο κατοικίας δεν παρέχονται στην περίπτωση αυτή. Άρθρο 5 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του ασφαλισµένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου - δικαιούχου κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, η Εταιρία αναλαµβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς του ανάλογα, µε την κατάσταση της υγείας του, από την νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος προς την πλησιέστερη καταλληλότερη, για την αντιµετώπιση του περιστατικού, νοσηλευτική µονάδα. Άρθρο 7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ. Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου, αναλαµβάνει µετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 & 7 1.Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτηµένος της Εταιρίας µπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και µαζί µε τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής της υγειονοµικής µεταφοράς. 2.Πλην της περίπτωσης αποδεδειγµένης αδυναµίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή µε την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ηµερών µετά το ιατρικό συµβάν το οποίο ενδεχοµένως να απαιτεί επαναπατρισµό. 3.Σε όλες τις περιπτώσεις, των άρθρων 6 & 7 η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρία και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η µεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραµµής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχηµα, ταξί ή άλλο πρόσφορο µέσο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 & 7 εν καλύπτονται: 1. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα. 2. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες µία µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. Άρθρο 8 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος, νοσηλευτεί για διάρκεια µεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ηµερών, θέτει στην διάθεση ενός µέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο µε επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Αναλαµβάνονται επίσης τα ηµερήσια έξοδα παραµονής του µέχρι του ποσού των εβδοµήντα πέντε (75) Ευρώ και µέχρι πέντε (5) ηµέρες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 9 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EΥΡΩ Η Εταιρία αναλαµβάνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, τα ενδεχόµενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισµένου προκειµένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του, µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων Eυρώ. ( 3.000) Άρθρο 10 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EΥΡΩ Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος αναλαµβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισµένου µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων Eυρώ ( 3.000). Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών µηνών. IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 11 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 11.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισµένης ζηµιάς, ο ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαµβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισµένο µέσω του ικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισµένο. Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει.η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα 90 συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµιές ατυχήµατα: α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και, β) είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού, διάρκειας µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόµενων ηµερών, γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. 2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήµατα, και εν γένει ζηµιές συνέπεια : α) Πολέµων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ηµεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών. β) Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του ασφαλισµένου σε εγκληµατικές πράξεις. γ) Συµµετοχής του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. δ) Συµµετοχής σε επαγγελµατικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιµασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισµένων που είναι εγγεγραµµένοι σε αθλητικές οµοσπονδίες / συλλόγους. ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, µέθης ή χρόνιου αλκοολισµού. στ) Αµέσως ή εµµέσως προξενηθείσες ή αποδιδόµενες ή προερχόµενες εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ µόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή άλλα πυρηνικά αντικείµενα. ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήµατος. η) Ατυχήµατος που η επέλευσή του συµβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. 3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί µόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος, µε µέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου. 4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος. β. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαιτίας ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχηµα είχε κλαπεί, εφ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές. γ. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα. δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση. ε. Εάν ο ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά. στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς τροµοκρατικές ενέργειες, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργειών, που πραγµατοποιούνται µε πρόθεση την παρεµπόδιση ή την παρεµβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου. η. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. θ. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές, εφ όσον ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. κ. Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά. λ. Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως. 5) Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας: α) Παραβίαση κλειδαριάς. β) Ενοικιαζόµενα οχήµατα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυµούλκα και ρυµουλκούµενα οχήµατα. γ) Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου οχήµατος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασµό του. δ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 % της εµπορικής αξίας παρόµοιου οχήµατος ιδίας µάρκας, µοντέλου, κυβισµού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα η επισκευή του οχήµατος να κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε την έκθεση της επίσηµης αντιπροσωπείας της µάρκας του οχήµατος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα. ε) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθµιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθµό µετακινούµενων ατόµων, βάρος αντικειµένων που µπορεί να µεταφέρονται ή ο τρόπος µε τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήµατος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζηµιά. ζ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.). η) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειµένου να ελευθερωθεί το όχηµα του θ) Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του. ι) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας. κ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες. λ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο, η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισµένο. µ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση, Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισµένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα ζηµιές, η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης. ν) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθµό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισµένο όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής βοήθειας. ξ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. o) Εξαιρούνται της µεταφοράς οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί µετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή µετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αµορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σηµείου του οχήµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή ή να εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών η µεταφορά αυτών. π) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο όχηµα το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.

9 INTER PARTNER ASSISTANCE Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECONOMY ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε την επωνυµία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ , καλούµενη στο εξής «η Εταιρία» β) " Ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης,. γ) " ικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήµατος, µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος,, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση γ) " Ασφαλισµένο όχηµα» " το όχηµα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος αντικαταστήσει το όχηµά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισµένο όχηµα, στο εξής, το νέο όχηµα, µε την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισµένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ηµερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόµενους για τους οριζόµενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχηµα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχηµα µετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης και παραµένουν ισχύουσες µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 µήνες). Σε περίπτωση µονοµερούς, εκ του ασφαλισµένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώµατος εναντίωσης (άρθρο 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Εταιρία υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις πράξεις του ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ασφαλισµένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά µε την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου οχήµατος στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή και ερµηνεία του παρόντος συµβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις ρητά συµφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ α) Ο ασφαλισµένος δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόµου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συµπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγµα Α " ήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. β) Εάν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόµου 2496/97 ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συµπληρώνοντας το υπόδειγµα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συµβαλλόµενο ή η άσκηση δικαιωµάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζοµένων συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οι οικονοµικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο µετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ηµερών. Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχηµα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, µέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήµατα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό µε µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, και µοτοσικλέτες µε µηχανή κυβισµού 50 cc και άνω. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισµένο όχηµα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που µεταφέρονται τυχαία και µεταβιβάστηκαν µετά από auto-stop και έχουν την µόνιµη κατοικία τους ή διαµονή τους στην Ελλάδα. ΒΛΑΒΗ Θεωρείται όταν το όχηµα δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζηµιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε απρόοπτο µη ηθεληµένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχηµα του ασφαλισµένου και το οποίο εµποδίζει τη χρήση του ΖΗΜΙΑ Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόµενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση της Εταιρίας. ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής του ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο τόπος σύµφωνα µε την διεύθυνση της µονίµου κατοικίας του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας. ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείµενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαµβάνει να παρέχει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθµού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων των εξ υιοθεσίας ή νοµιµοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Νοσηλευτική δοµή προσαρµοσµένη σε κάθε ειδική περίπτωση νόµιµα λειτουργούσα και οριζόµενη από τον ρυθµιστή ιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό. MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων, µε την επωνυµία UNION OAD ASSISTANCE O ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., µε έδρα στον Αγιο ηµήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχηµάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόµου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισµένο όχηµα να µην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχηµα, να κινείται µε ασφάλεια και να παραµένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η αναφερόµενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται µόνο στην Ελλάδα. Οι αναφερόµενες καλύψεις των άρθρων 5, 6 & 7 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα, για περιστατικά που επέρχονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, και στο εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, των άρθρων 3, 8 και 9 ισχύουν και παρέχονται µόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισµένος µέσω της συµφωνίας αµοιβαιότητας της Εταιρίας µε την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα µεσολαβήσει µεταξύ του ασφαλισµένου και της έδρας της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ, Π.Γ..Μ. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για να µπορέσει η Εταιρία να επέµβει µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντοµότερων προθεσµιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στη θέση του : 2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία. 2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνοµα του ιδιοκτήτη, οδηγού, τον τόπο κατοικίας του, τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου (όπως, αριθµό κυκλοφορίας, µοντέλο, χρώµα), τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήµατος, έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. 2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 2.4 να συµµορφωθεί µε τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και µάλιστα όσον αφορά στη χρήση µέσων της Εταιρίας. 2.5 ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν άντ αυτού οφείλουν να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα από την στιγµή του συµβάντος. ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ CLASSIC Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος λόγω έλλειψης καυσίµων η Εταιρία αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού καυσίµων. Εκεί σταµατά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης. Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος, εκτός των ορίων του Νοµού του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχηµά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαµβάνονται : - τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των σαράντα ευρώ ( 40) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα εκατόν πενήντα ευρώ ( 150) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζηµία δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν, Η (εναλλακτικά) Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου : είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης. είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαµβάνονται : τα έξοδα µεταφοράς των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής µεταφοράς του οχήµατος που επέλεξε ο ασφαλισµένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισµού) µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, µόνο εφόσον το όχηµα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νοµού µόνιµης κατοικίας του

10 Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε ευθύνη του Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου, τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς. Β4 Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την ανέλκυσή του, η Εταιρία αναλαµβάνει το ανώτατο κόστος των εκατόν πενήντα ευρώ ( 150) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο. Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος σε µια από τις χώρες του εξωτερικού,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν αναλαµβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των εβδοµήντα ευρώ ( 70) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα τριακόσια ευρώ ( 300) συνολικά ανά περιστατικό. Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β1. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η Εταιρία αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τριακοσίων ευρώ ( 300). Άρθρο 4 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του ασφαλισµένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου - δικαιούχου κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, η Εταιρία αναλαµβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς του ανάλογα, µε την κατάσταση της υγείας του, από την νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος προς την πλησιέστερη καταλληλότερη, για την αντιµετώπιση του περιστατικού, νοσηλευτική µονάδα. Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ. Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου, αναλαµβάνει µετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5 & 6 1.Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτηµένος της Εταιρίας µπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και µαζί µε τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής της υγειονοµικής µεταφοράς. 2.Πλην της περίπτωσης αποδεδειγµένης αδυναµίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή µε την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ηµερών µετά το ιατρικό συµβάν το οποίο ενδεχοµένως να απαιτεί επαναπατρισµό. 3.Σε όλες τις περιπτώσεις, των άρθρων 5 & 6 η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρίας και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η µεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραµµής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχηµα, ταξί ή άλλο πρόσφορο µέσο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 & 6 εν καλύπτονται: 1. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα. 2. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες µία µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. Άρθρο 7 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος, νοσηλευτεί για διάρκεια µεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ηµερών, θέτει στην διάθεση ενός µέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο µε επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Αναλαµβάνονται επίσης τα ηµερήσια έξοδα παραµονής του µέχρι του ποσού των εβδοµήντα (75) Ευρώ και µέχρι πέντε (5) ηµέρες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 8 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EΥΡΩ Η Εταιρία αναλαµβάνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, τα ενδεχόµενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισµένου προκειµένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του, µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ ( 1.500). Άρθρο 9 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EΥΡΩ Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος αναλαµβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισµένου µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ ( 1.500). Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών µηνών. IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 10 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 10.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισµένης ζηµιάς, ο ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαµβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισµένο µέσω του ικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισµένο. Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα 90 συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµιές ατυχήµατα: α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και, β) είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού, διάρκειας µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόµενων ηµερών, γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. 2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήµατα, και εν γένει ζηµιές συνέπεια : α) Πολέµων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ηµεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών. β) Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του ασφαλισµένου σε εγκληµατικές πράξεις. γ) Συµµετοχής του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. δ) Συµµετοχής σε επαγγελµατικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιµασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισµένων που είναι εγγεγραµµένοι σε αθλητικές οµοσπονδίες / συλλόγους. ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, µέθης ή χρόνιου αλκοολισµού. στ) Αµέσως ή εµµέσως προξενηθείσες ή αποδιδόµενες ή προερχόµενες εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ µόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή άλλα πυρηνικά αντικείµενα. ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήµατος. η) Ατυχήµατος που η επέλευσή του συµβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. 3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί µόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος, µε µέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου. 4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος. β. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαιτίας ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχηµα είχε κλαπεί, εφ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές. γ. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα. δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση. ε. Εάν ο ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά. ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου. η. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. θ. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές, εφ όσον ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. κ. Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά. λ. Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως. στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς τροµοκρατικές ενέργειες, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργειών, που πραγµατοποιούνται µε πρόθεση την παρεµπόδιση ή την παρεµβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας: α) Απώλεια κλειδιών, παραβίαση κλειδαριάς. β) Ενοικιαζόµενα οχήµατα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυµούλκα και ρυµουλκούµενα οχήµατα. γ) Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου οχήµατος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασµό του. δ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 % της εµπορικής αξίας παρόµοιου οχήµατος ιδίας µάρκας, µοντέλου, κυβισµού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα η επισκευή του οχήµατος να κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε την έκθεση της επίσηµης αντιπροσωπείας της µάρκας του οχήµατος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα. ε) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθµιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθµό µετακινούµενων ατόµων, βάρος αντικειµένων που µπορεί να µεταφέρονται ή ο τρόπος µε τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήµατος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζηµιά. ζ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.). η) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειµένου να ελευθερωθεί το όχηµα του θ) Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του. ι) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας. κ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες. λ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο, η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισµένο. µ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση, Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισµένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα ζηµιές, η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης. ν) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθµό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισµένο όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής βοήθειας. ξ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. o) Εξαιρούνται της µεταφοράς οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί µετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή µετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αµορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σηµείου του οχήµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή ή να εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών η µεταφορά αυτών. π) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο όχηµα το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.

11 INTER PARTNER ASSISTANCE Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΞΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε την επωνυµία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ , καλούµενη στο εξής «η Εταιρία» β) " Ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης,. γ) " ικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήµατος, µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος,, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση γ) " Ασφαλισµένο όχηµα» " το όχηµα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος αντικαταστήσει το όχηµά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισµένο όχηµα, στο εξής, το νέο όχηµα, µε την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισµένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ηµερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόµενους για τους οριζόµενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχηµα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχηµα µετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης και παραµένουν ισχύουσες µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 µήνες). Σε περίπτωση µονοµερούς, εκ του ασφαλισµένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώµατος εναντίωσης (άρθρο 10) ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Εταιρία υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις πράξεις του ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ασφαλισµένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά µε την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου οχήµατος στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή και ερµηνεία του παρόντος συµβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις ρητά συµφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ α) Ο ασφαλισµένος δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόµου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συµπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγµα Α " ήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. β) Εάν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόµου 2496/97 ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συµπληρώνοντας το υπόδειγµα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συµβαλλόµενο ή η άσκηση δικαιωµάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζοµένων συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Οι οικονοµικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο µετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ηµερών. Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείµενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαµβάνει να παρέχει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Επιβατικό όχηµα, ηµόσιας Χρήσης, που λειτουργεί σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία ως ΤΑΞΙ και φέρει αντίστοιχες πινακίδες. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισµένο όχηµα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν και δεν καταβάλει κόµιστρο, πλην αυτών που µεταφέρονται τυχαία και µεταβιβάστηκαν µετά από auto-stop και έχουν την µόνιµη κατοικία τους ή διαµονή τους στην Ελλάδα. ΒΛΑΒΗ Θεωρείται όταν το όχηµα δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζηµιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε απρόοπτο µη ηθεληµένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχηµα του ασφαλισµένου και το οποίο εµποδίζει τη χρήση του ΖΗΜΙΑ Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόµενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση της Εταιρίας. ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής του ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο τόπος σύµφωνα µε την διεύθυνση της µονίµου κατοικίας του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας. ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθµού, ο / η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του ασφαλισµένου, συµπεριλαµβανοµένων των εξ υιοθεσίας ή νοµιµοποιήσεως και αναγνωρίσεως κατιόντων και ετεροθαλών αδελφών. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Νοσηλευτική δοµή προσαρµοσµένη σε κάθε ειδική περίπτωση νόµιµα λειτουργούσα και οριζόµενη από τον ρυθµιστή ιατρό της Εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό. MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων, µε την επωνυµία UNION ROAD ASSISTANCE O ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., µε έδρα στον Αγιο ηµήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Εταιρία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχηµάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόµου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., και των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισµένο όχηµα να µην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχηµα, να κινείται µε ασφάλεια και να παραµένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει ΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η αναφερόµενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται µόνο στην Ελλάδα. Οι αναφερόµενες καλύψεις των άρθρων 5, 6 & 7 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα, για περιστατικά που επέρχονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, και στο εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, των άρθρων 3, 8 και 9 ισχύουν και παρέχονται µόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται, εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισµένος µέσω της συµφωνίας αµοιβαιότητας της Εταιρίας µε την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα µεσολαβήσει µεταξύ του ασφαλισµένου και της έδρας της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ, Π.Γ..Μ. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte BRUSSELS ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για να µπορέσει η Εταιρία να επέµβει µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντοµότερων προθεσµιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στη θέση του : 2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία. 2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνοµα του ιδιοκτήτη, οδηγού, τον τόπο κατοικίας του, τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου (όπως, αριθµό κυκλοφορίας, µοντέλο, χρώµα), τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήµατος, έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. 2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 2.4 να συµµορφωθεί µε τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και µάλιστα όσον αφορά στη χρήση µέσων της Εταιρίας. 2.5 ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν άντ αυτού οφείλουν να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα από την στιγµή του συµβάντος. ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος λόγω έλλειψης καυσίµων η Εταιρία αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού καυσίµων. Εκεί σταµατά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης. Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος, εκτός των ορίων του Νοµού του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχηµά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαµβάνονται : - τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των 60 ευρώ ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζηµία δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν, Η (εναλλακτικά) Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου : είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης. είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαµβάνονται :

12 τα έξοδα µεταφοράς των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής µεταφοράς του οχήµατος που επέλεξε ο ασφαλισµένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισµού) µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, µόνο εφόσον το όχηµα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νοµού µόνιµης κατοικίας του Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε ευθύνη του Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου, τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς. Β4 Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την ανέλκυσή του, η Εταιρία αναλαµβάνει το ανώτατο κόστος των τριακοσίων (300) ευρώ ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο. Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος σε µια από τις χώρες του εξωτερικού,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις : Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση της ζηµιάς. Α2. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν αναλαµβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα τριακόσια (300 ευρώ) συνολικά ανά περιστατικό. Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β1. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η Εταιρία αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια. Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Άρθρο 4 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του ασφαλισµένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου - δικαιούχου κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, η Εταιρία αναλαµβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς του ανάλογα, µε την κατάσταση της υγείας του, από την νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος προς την πλησιέστερη καταλληλότερη, για την αντιµετώπιση του περιστατικού, νοσηλευτική µονάδα. Άρθρο 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ. Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του ασφαλισµένου, αναλαµβάνει µετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5 & 6 1.Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτηµένος της Εταιρίας µπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και µαζί µε τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής της υγειονοµικής µεταφοράς. 2.Πλην της περίπτωσης αποδεδειγµένης αδυναµίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή µε την Εταιρία το αργότερο εντός τριών ηµερών µετά το ιατρικό συµβάν το οποίο ενδεχοµένως να απαιτεί επαναπατρισµό. 3.Σε όλες τις περιπτώσεις, των άρθρων 5 & 6 η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Εταιρίας και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η µεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραµµής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχηµα, ταξί ή άλλο πρόσφορο µέσο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 & 6 εν καλύπτονται: 1. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα. 2. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες µία µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. Άρθρο 7 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος, νοσηλευτεί για διάρκεια µεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ηµερών, θέτει στην διάθεση ενός µέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο µε επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Αναλαµβάνονται επίσης τα ηµερήσια έξοδα παραµονής του µέχρι του ποσού των εβδοµήντα (75) Ευρώ και µέχρι πέντε (5) ηµέρες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άρθρο 8 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EΥΡΩ Η Εταιρία αναλαµβάνει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, τα ενδεχόµενα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισµένου προκειµένου να αποφευχθεί η φυλάκισή του, µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ( ) Eυρώ. Άρθρο 9 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ EΥΡΩ Η Εταιρία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος αναλαµβάνει την καταβολή εγγύησης για την αποφυλάκιση του ασφαλισµένου µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ( ) Eυρώ. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το καταβληθέν ποσό της εγγύησης εντός τριών µηνών. IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 10 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 10.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισµένης ζηµιάς, ο ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαµβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισµένο µέσω του ικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισµένο. Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα 90 συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµιές ατυχήµατα: α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και, β) είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού, διάρκειας µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόµενων ηµερών, γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. 2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήµατα, και εν γένει ζηµιές συνέπεια : α) Πολέµων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ηµεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών. β) Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του ασφαλισµένου σε εγκληµατικές πράξεις. γ) Συµµετοχής του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. δ) Συµµετοχής σε επαγγελµατικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιµασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισµένων που είναι εγγεγραµµένοι σε αθλητικές οµοσπονδίες / συλλόγους. ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, µέθης ή χρόνιου αλκοολισµού. στ) Αµέσως ή εµµέσως προξενηθείσες ή αποδιδόµενες ή προερχόµενες εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ µόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή άλλα πυρηνικά αντικείµενα. ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήµατος. η) Ατυχήµατος που η επέλευσή του συµβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. 3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί µόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος, µε µέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου. 4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος. β. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαιτίας ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχηµα είχε κλαπεί, εφ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές. γ. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα. δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση. ε. Εάν ο ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά. ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου. η. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. θ. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές, εφ όσον ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. κ. Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά. λ. Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως. στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς τροµοκρατικές ενέργειες, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργειών, που πραγµατοποιούνται µε πρόθεση την παρεµπόδιση ή την παρεµβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας: α) Απώλεια κλειδιών, παραβίαση κλειδαριάς. β) Ενοικιαζόµενα οχήµατα καθώς επίσης και ρυµούλκα και ρυµουλκούµενα οχήµατα. γ) Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου οχήµατος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασµό του. δ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 % της εµπορικής αξίας παρόµοιου οχήµατος ιδίας µάρκας, µοντέλου, κυβισµού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα η επισκευή του οχήµατος να κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε την έκθεση της επίσηµης αντιπροσωπείας της µάρκας του οχήµατος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα. ε) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθµιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθµό µετακινούµενων ατόµων, βάρος αντικειµένων που µπορεί να µεταφέρονται ή ο τρόπος µε τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήµατος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζηµιά. ζ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.). η) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειµένου να ελευθερωθεί το όχηµα του θ) Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του. ι) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας. κ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες. λ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο, η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισµένο. µ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση, Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισµένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα ζηµιές, η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης. ν) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθµό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισµένο όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής βοήθειας. ξ) Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. o) Εξαιρούνται της µεταφοράς οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί µετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή µετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αµορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σηµείου του οχήµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή ή να εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών η µεταφορά αυτών. π) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο όχηµα το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ CLASSIC Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 Η ΑΧΑ Assistance δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Inter Partner Assistance: Έναρξη εργασιών 1987. Είναι Leader στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 Η ΑΧΑ Assistance δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Inter Partner Assistance: Έναρξη εργασιών 1987. Είναι Leader στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.

ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΟΡΙΣΜΟΙ INTER PARTNER ASSISTANCE TOTAL ASSISTANCE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: M.A.T SUB AGENT Κωδικός: 11649 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Πελάτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Στοιχεία οχήματος: Χρήση: Κωδικός eurotax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το 1963. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡIΣΜΟI Εταιρία Ασφαλιστής Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ( Α.Ε.Ε.Γ.Α ) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Συγγρού 103-105,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία στο εξής θα καλείται Ασφαλιστής, αναλαμβάνει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση.

Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση. Άνθπωποι Η ππώτη σαρ επιλογή Τεσνογνωσία Εξςπηπέτηση Capacity Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων Φεπεγγςότητα Βούληση Μέγεθορ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Πξόηππνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο γηα εζάο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟ PLUS(A1)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται: α) «Συµβαλλόµενος», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, β) «Κυρίως ασφαλιζόµενος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα