ΛΙΜΑΝΙΑ: ΦΟΥΛ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ; 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΜΑΝΙΑ: ΦΟΥΛ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ; 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ"

Transcript

1 ΛΙΜΑΝΙΑ: ΦΟΥΛ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ; 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ Η απόφαση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση του συνόλου των Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) των δυο µεγάλων λιµανιών της χώρας σε ιδιώτες αποτελεί σίγουρα την πιο κοσµοϊστορική αλλαγή στη λιµενική πολιτική της χώρας τα τελευταία 70 τουλάχιστον χρόνια. Αυτή προκάλεσε τις βίαιες αντιδράσεις των συνδικαλιστών στα δυο λιµάνια και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στα Ελληνικά λιµενικά δρώµενα. Είναι ακόµη νωρίς για σοβαρή ανάλυση και προβλέψεις, αλλά κατωτέρω θα επιχειρήσω ένα πρόχειρο σχολιασµό, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ΟΛΠ - η θεώρηση για τον ΟΛΘ είναι παρόµοια. Υπάρχουν δυο διαστάσεις του θέµατος, ο τύπος και η ουσία. Ο τύπος Η πρόσφατη έγκριση από το Σ ΟΛΠ της προκήρυξης διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση του συνόλου του ΣΕΜΠΟ στο Νέο Ικόνιο σε ένα και µόνο ιδιώτη πάροχο σίγουρα θα αµφισβητηθεί από νοµικής πλευράς. Ήδη ένα από τα µέλη του Σ ΟΛΠ υπέβαλε την παραίτησή του αµφισβητώντας τη νοµιµότητα της διαδικασίας, κάτι που συµµερίζονται και οι συνδικαλιστές του ΟΛΠ. Είναι όµως έτσι; Κατ αρχάς, η έγκριση της διακήρυξης από το Σ ΟΛΠ και όχι από κάποιο ανώτερο όργανο (όπως η Γενική Συνέλευση των µετόχων) ενδέχεται να δηµιουργήσει κάποιο νοµικό πρόβληµα. Αλλά το πρόβληµα αυτό είναι ήσσονος σηµασίας, µια και είναι προφανές ποια θα είναι η γνώµη της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του ΟΛΠ εάν η όταν το θέµα αυτό τεθεί στην κρίση της. Σίγουρα δεν θα είναι διαφορετική από εκείνη του Σ ΟΛΠ. Κατόπιν υπάρχει η από 13/2/2002 σύµβαση παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού ηµοσίου, της οποίας έτυχε να είµαι ένας από τους υπογράφοντες. Η σύµβαση αυτή ρητά παρέχει στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που παραχωρήθηκαν σ αυτόν από το Ελληνικό ηµόσιο, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το ΣΕΜΠΟ. Βέβαια, η εκµετάλλευση αυτή θα µπορούσε να γίνει δια της είσπραξης ενοικίου η άλλου τιµήµατος από κάποιον ιδιώτη στον οποίο ο ΟΛΠ θα παραχωρήσει το terminal. Αν και η µεταβίβαση από τον ΟΛΠ σε τρίτους του δικαιώµατος διενέργειας φορτοεκφορτωτικών εργασιών δεν προβλέπεται ρητά στη σύµβαση παραχώρησης, ούτε ρητή απαγόρευση µιας τέτοιας δυνατότητας υπάρχει. Προβλέπεται η προσωρινή παραχώρηση επ ανταλλάγµατι της χρήσης χώρων και η πραγµατοποίηση επενδύσεων κεφαλαίου του ΟΛΠ η τρίτων, «µε σκοπό την υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων η την επέκταση υφισταµένων». Ακόµη προβλέπεται η υποχρέωση του ΟΛΠ να παραχωρήσει µέρος των εγκαταστάσεών του σε περίπτωση απελευθέρωσης της αγοράς λιµενικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Το 1 NAYTIKA ΧΡΟΝΙΚΑ, εκέµβριος 2006.

2 τελευταίο βέβαια ποτέ δεν έγινε, µια και το περιβόητο λιµενικό πακέτο που ήταν τότε υπό συζήτηση ποτέ δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύµβαση παραχώρησης του 2002 επίσης προδιαγράφει ισότητα στη µεταχείριση των χρηστών του λιµένα, δηµιουργώντας το ερώτηµα εάν αυτό θα είναι το καθεστώς λειτουργίας όταν ένας από αυτούς κληθεί να διαχειριστεί το ΣΕΜΠΟ. Προβλέπει επίσης ότι ο ΟΛΠ «έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του Προβλήτα ΙΙΙ που θα κατασκευάσει στο Νέο Ικόνιο», και µάλιστα «µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις». Αν και η χρήση του Προβλήτα ΙΙΙ δεν προβλέπεται να είναι αποκλειστική από τον ΟΛΠ, είναι σαφές ποιος θα τον κατασκευάσει (ο ΟΛΠ) και ότι ο τελευταίος θα τον εκµεταλλευτεί µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις (όποιοι και να είναι αυτοί). Τέλος, η σύµβαση παραχώρησης παραπέµπει σαφώς στην περί ΟΛΠ νοµοθεσία, η οποία προφανώς υπερισχύει τόσο έναντι της σύµβασης αυτής, όσο και έναντι άλλων συµβάσεων που ο ΟΛΠ ήθελε υπογράψει µε τρίτους. Τι όµως λέει η περί ΟΛΠ νοµοθεσία; Στο συγκεκριµένο θέµα, η νοµοθεσία περιγράφεται από τον παλιό Νόµο 1559/1950, οι σχετικές διατάξεις του οποίου δεν καταργήθηκαν µε το νέο Νόµο 2688/1999 που µετέτρεψε τον ΟΛΠ σε ΑΕ. Μια από αυτές προβλέπει ότι «άπασαι αι εργασίαι φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς εν τη περιοχή του λιµένος συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων αίτινες διενεργούνται υπό των µη πλευρισµένων εις τα κρηπιδώµατα του λιµένος πλοίων εκτελούνται απ ευθείας υπό του Οργανισµού δια του ιδίου αυτού προσωπικού». Επίσης ο ισχύων «Κανονισµός και Τιµολόγια Εργασιών Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών» του ΟΛΠ, πλέον γνωστός και ως ΚΤΕΦΜ, προβλέπει ότι «πάσαι αι εργασίαι φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών εις την περιοχήν του λιµένος ως αύτη ορίζεται εκάστοτε υπό της κειµένης νοµοθεσίας, εκτελούνται αποκλειστικώς υπό του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς δι ιδίων αυτού προσωπικού και µέσων». Εποµένως, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, η από τον ΟΛΠ παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώµατος να κάνουν τέτοιες εργασίες στο ΣΕΜΠΟ, και µάλιστα κατόπιν επενδύσεων και έργων που θα κληθούν να κάνουν, φαίνεται να απαιτεί τροποποιήσεις σε τουλάχιστον τρία θεσµικά επίπεδα (α) στον ΚΤΕΦΜ (β) στη σύµβαση παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού ηµοσίου, και (γ) στην κείµενη Ελληνική νοµοθεσία! Άρα η παραχώρηση αυτή δεν µπορεί να γίνει απλά µε τη σύναψη σύµβασης µεταξύ ΟΛΠ και κάποιου ιδιώτη, έστω και αν αυτή προκύψει µε τις διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισµού. εδοµένης της βούλησης της Κυβέρνησης να προχωρήσει το όλο θέµα, οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να αναµένονται να γίνουν, και µάλιστα πριν από το διαγωνισµό, ώστε αυτός να µην προσκρούσει σε νοµικά προβλήµατα πάσης φύσεως. Αυτά όσον αφορά τον τύπο του θέµατος. Ας έρθουµε τώρα στην ουσία. Η ουσία Οι συνδικαλιστές του ΟΛΠ ωρύονται για το υποτιθέµενο ξεπούληµα που συνεπάγεται η παραχώρηση του φιλέτου του ΟΛΠ σε ιδιώτες. Στην πραγµατικότητα, ο ΟΛΠ (όπως 2

3 και ο ΟΛΘ) είναι από τα λίγα δηµόσια λιµάνια στην Ευρώπη που δεν είναι landlord ports, δηλαδή δεν έχουν αναθέσει τις δραστηριότητες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης σε ιδιώτες, όπως το έχει κάνει το Ρότερνταµ, το Αµβούργο, η Αµβέρσα, η Βαρκελώνη, η Γένοβα και άλλα δηµόσια λιµάνια. Ακόµα και στις ΗΠΑ, το Port of New York & New Jersey ανήκει στην κατηγορία αυτή (όπως και άλλα). Η µετατροπή του ΟΛΠ σε landlord port θα τον βάλει στο κλαµπ που ανήκουν πολλά από τα πιο γνωστά και αξιόλογα λιµάνια του κόσµου. Γιατί όµως οι συνδικαλιστές του ΟΛΠ βλέπουν µε κακό µάτι µια τέτοια προοπτική; Μα είναι προφανές, όταν αναλάβει ο ιδιώτης την εκµετάλλευση του ΣΕΜΠΟ, θα θέλει να το κάνει µε τους δικούς του κανονισµούς και το δικό του προσωπικό. Οι αναχρονιστικοί κανονισµοί για τις συνθέσεις των εργατικών οµάδων και άλλες συναφείς εργασιακές ρυθµίσεις θα πεταχτούν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, και µαζί θα πάνε και οι εξωφρενικές αµοιβές έως ευρώ/έτος που συνεπάγονται οι κανονισµοί αυτοί (η πρόσφατη µείωση της πόστας δεν άλλαξε και πολύ το οικονοµικό της όλης ιστορίας). Όσο και αν ο κ. Κεφαλογιάννης πασχίζει να διαβεβαιώσει τους συνδικαλιστές ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις (κάτι που µέχρι στιγµής δεν έχει κάνει γραπτώς), είναι προφανές ότι ένα µεγάλο τµήµα του προσωπικού του ΟΛΠ θα χάσει σηµαντικό αντικείµενο απασχόλησης, και µαζί µε αυτό ένα σεβαστό τµήµα των αποδοχών του, ιδίως από υπερωριακή απασχόληση και από απασχόληση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Εκτός βέβαια και αν το προσωπικό αυτό φύγει από τον ΟΛΠ (πχ, µε εθελούσια έξοδο) και προσληφθεί από τον ιδιώτη πάροχο του ΣΕΜΠΟ, που προφανώς θα ψάχνει για ανθρώπους. Αλλά ακόµη και τότε (δηλαδή αν η COSCO δεν φέρει Κινέζους να δουλέψουν στο terminal) οι κανονισµοί και οι αµοιβές θα καθορίζονται από τον ιδιώτη, και µονιµότητα δεν θα υπάρχει ούτε για δείγµα. Άρα είναι σαφές για ποιο λόγο αντιδρούν τα συνδικάτα. Σηµειώνω ότι δεν είχαν ποτέ εγείρει θέµα ιδιωτών όταν εδώ και πολλά χρόνια τα ιδιωτικά ναυτικά πρακτορεία αλώνιζαν στο ΣΕΜΠΟ, έχοντας αναλάβει άτυπα πολλές από τις υπηρεσίες που έπρεπε να παρείχε ο ΟΛΠ, όπως οργάνωση της πλατείας, προγραµµατισµό της φόρτωσης, µηχανογραφική υποστήριξη, παροχή επαρκούς αριθµού νταλικών, κλπ. Είχα κάποτε ονοµάσει την ερµαφρόδιτη αυτή κατάσταση de facto ιδιωτικοποίηση, µια παγκόσµια πρωτοτυπία που άλλαξε προς τη σωστή κατεύθυνση µε την έναρξη της µηχανογραφικής λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ το Όµως, η εικόνα αυτή δεν έχει ακόµη πλήρως εκλείψει, καθόσον εργασίες όπως το lashing εµπορευµατοκιβωτίων, η ακόµη και η καβόδεση των πλοίων, γίνονται από ιδιώτες, τα δε πρακτορεία εξακολουθούν να έχουν σηµαντικό ρόλο µέσα στο ΣΕΜΠΟ, χρεώνοντας και αυτά τις ναυτιλιακές εταιρίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν, κάτι που δεν βλέπει κανένας στα ξένα terminals. Πολλά από τα τελευταία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα, ενώ σε άλλα το προσωπικό που χρησιµοποιείται είναι περίπου το µισό από αυτό που χρησιµοποιεί ο ΟΛΠ, ανά γερανογέφυρα και βάρδια. Η χρόνια διατήρηση του καθεστώτος αυτού είναι κάτι που έχει µειώσει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα του ΟΛΠ σε σχέση µε άλλα terminals στη Μεσόγειο, και σε τελευταία ανάλυση δεν αποκλείεται να ήταν και ο γόρδιος δεσµός που προκάλεσε τη δραστική απόφαση της Κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει όλο το ΣΕΜΠΟ. 3

4 Υπάρχει όµως και ένα άλλο θέµα ουσίας, πολύ πιο βασικό. Με µια τέτοια ιδιωτικοποίηση, η Κυβέρνηση ξεχνά οριστικά την απελευθέρωση της αγοράς λιµενικών υπηρεσιών, την οποία τόσες φορές είχε υποστηρίξει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε εξαγγείλει και για την Ελλάδα. Απλά, σε κάθε ένα από τα δυο λιµάνια θα αντικαταστήσει το δηµόσιο µονοπώλιο µε ένα ιδιωτικό. Αλλά όσο µη αρεστό µπορεί να είναι το δηµόσιο µονοπώλιο, πολύ χειρότερο µπορεί να είναι το ιδιωτικό, ιδίως µάλιστα αν έχει υπό τον έλεγχό του ένα τόσο σηµαντικό τοµέα των µεταφορών της χώρας. Τι ρήτρες θα υπάρχουν για τα τιµολόγια που θα µπορεί να χρεώσει; ιότι αν τα τιµολόγια του ΟΛΠ θεωρούνται από πολλούς χρήστες κακά, τουλάχιστο τα καρπώνεται µια εταιρία του ηµοσίου που µέχρι στιγµής συνεισφέρει στο δηµόσιο κορβανά µε τα κέρδη της. Από εδώ και πέρα όµως τα έσοδα του ΣΕΜΠΟ θα τα καρπώνεται ο ιδιώτης, µε πλήρη ασάφεια τι τίµηµα θα αποδίδει στον ΟΛΠ και ποιο θα είναι το τελικό όφελος του ηµοσίου. Η προκήρυξη του διαγωνισµού φαίνεται ασαφής σε πολλά τέτοια βασικά θέµατα ουσίας, µε κυριότερο κίνδυνο τη µη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές λόγω ασαφούς προσδιορισµού των κανόνων του παιχνιδιού. Εάν η Κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει τους κανόνες αυτούς (και δεν µπορώ να υποθέσω ότι δεν έχει), γιατί δεν τους ανακοινώνει και προς τα έξω; Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί επίσης το ενδεχόµενο να αναλάβει την εκµετάλλευση του ΣΕΜΠΟ όχι κάποια κλασσική εταιρία παροχής λιµενικών υπηρεσιών (όπως πχ η Hutchison, η PSA, η Dubai Ports, κλπ), αλλά µια ναυτιλιακή εταιρία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (όπως η Maersk, η MSC, η COSCO, κλπ). Αν το terminal καθετοποιηθεί έτσι, τι ίση µεταχείριση µπορούν να προσδοκούν οι υπόλοιποι χρήστες; Εδώ ο ΟΛΠ έχει παραπεµφθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισµού για διακριτική µεταχείριση υπέρ της MSC (υπόθεση Σαρλή), και δεν θα υπάρξει θέµα αν δώσει την εκµετάλλευση όλου του ΣΕΜΠΟ στην COSCO; Ήµουν ανέκαθεν υπέρ µιας καλά µελετηµένης εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων ως απαραίτητης τονωτικής ένεσης στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΟΛΠ, και ιδιαίτερα του ΣΕΜΠΟ. Η θέση του τελευταίου έχει πέσει από το Νο. 41 στην παγκόσµια λίστα container ports το 1998, στο Νο. 50 το 2003, στο Νο. 56 το 2004 και στο Νο. 60 το Η κατάταξη στη λίστα αυτή προφανώς δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά δείχνει ότι οι άλλοι τρέχουν πιο γρήγορα από εµάς. Πιστεύω ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του ΣΕΜΠΟ µπορεί να επιταχυνθεί µε κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές και µε πραγµατική απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών στον Πειραιά, ώστε να δηµιουργηθεί ανταγωνισµός µεταξύ παρόχων, να γίνουν επενδύσεις, να πέσει το κόστος, να αναβαθµιστεί η ποιότητα των λιµενικών υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες, και να λειτουργήσει το λιµάνι για το ηµόσιο συµφέρον. Αυτό είναι όµως ένα µοντέλο διαφορετικό από εκείνο που φαίνεται να προωθεί η Κυβέρνηση. Ο κ. Κεφαλογιάννης µιλάει για προοπτική κίνησης TEU, κάτι που θα τριπλασιάσει τη σηµερινή κίνηση και θα κάνει τον Πειραιά να ξεπεράσει το Gioia Tauro στη Μεσόγειο. Μια και το εγχώριο φορτίο του Πειραιά ουδέποτε ξεπέρασε τα TEU (άντε µε τα κενά TEU), και µια και ο δρόµος προς την ιδιωτικοποίηση προβλέπεται µακρύς, ας κρατάµε καλύτερα µικρό καλάθι. 4

5 5

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το υποµνηµα που ακολουθει το εγραψα το Νοεµβριο του 1996, µε την τοτε ιδιοτητα µου του Προισταµενου Υπηρεσιων του ΟΛΠ, για τον τότε Υπουργο Εµπορικης Ναυτιλιας Σ. Σουµακη- Κυβερνηση Κ. Σηµιτη.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να µιλησω.

Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να µιλησω. Κατάσταση και προοπτικές για το λιµανι του Πειραια 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ Α.Ε. Κυριες και κυριοι, Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ: Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1

ΟΛΠ: Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1 ΟΛΠ: Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1 ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΩΗΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΠ ΑΕ Στο απίθανο επεισόδιο των Monty Python Argument Clinic, κάποιος πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Κυριες και Κυριοι. (ευχαριστιες)

ΟΛΠ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Κυριες και Κυριοι. (ευχαριστιες) ΟΛΠ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1 Κυριες και Κυριοι (ευχαριστιες) Θα ηθελα να ξεκινησω την οµιλια µου θετοντας στον εαυτο µου µερικες ερωτησεις, στις οποιες υποθετω ότι καποιος από το ακροατηριο θα ηθελε

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε θέµα: «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 6 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Ερµής Ε.Β.Ε.Α. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ακτοπλοϊκή έρημος. Βρες ένα σλόγκαν για το λιμάνισελ. 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΛΘ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ. Θεαματική αύξηση κερδών για το 2010

Ακτοπλοϊκή έρημος. Βρες ένα σλόγκαν για το λιμάνισελ. 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΛΘ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ. Θεαματική αύξηση κερδών για το 2010 Βρες ένα σλόγκαν για το λιμάνισελ. 4 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΦΥΛΛΟ 06 ΟΛΘ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεαματική αύξηση κερδών για το 2010 * Σε 0,21 ευρώ το μέρισμα σελ. 4 ΛΙΜΑΝΙΑ Ακτοπλοϊκή έρημος Νέα στρατηγική διαμορφώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση τυχηρών παιγνίων. Το νομικό πλαίσιο της αγοράς των τυχηρών παιγνίων

Θεσμοθέτηση τυχηρών παιγνίων. Το νομικό πλαίσιο της αγοράς των τυχηρών παιγνίων Το νομικό πλαίσιο της αγοράς των τυχηρών παιγνίων Εισαγωγή Τον Αύγουστο του 2011 ψηφίστηκε ο Ν. 4002/2011. Ανάμεσα σε άλλα ο Νόμος στα άρθρα 25-54 (Μέρος Δ) ρυθμίζει την αγορά των τυχηρών παιγνίων (ή τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός

Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 19 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός σελ. 2,3, 4,5, 8,9,15 Κέρδη 2 εκατ. ευρώ Εντυπωσιακή αύξηση της το μήνα για την ΟΛΘ ΑΕ κίνησης στην κρουαζιέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Keep ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Keep ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 15 ΟΛΘ ΑΕ Βραβεία για το περιβάλλον και τα κέρδη σελ. 6 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Keep ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ποιες είναι οι προοπτικές των ελληνικών λιμένων σελ. 4-5 walking ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «Πώς οι Συµπράξεις του ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα ύνανται να ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Βελτιώσουν,

Διαβάστε περισσότερα

Σε «σκόπελο» η ελληνική ακτοπλοΐα

Σε «σκόπελο» η ελληνική ακτοπλοΐα Σε «σκόπελο» η ελληνική ακτοπλοΐα Στο -15% η κίνηση το πρώτο 6μηνο του έτους Αυξημένο κατά 50% περίπου το κόστος του καυσίμου Υπό τη σκιά τεράστιων οικονομικών ζημιών οι εταιρίες Μία από τις πιο κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική Παρέμβαση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική Παρέμβαση 978-960-9571-23-4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΣΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Θεματική Ενότητα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μετά από 2 συνεχή χρόνια απεργιών & κινητοποιήσεων, το 2007 ήταν έτος εργασιακής ειρήνης που χαρακτηρίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να σας ζητήσω συγνώμη, διότι για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Μεγάλων Δημοσίων Έργων του ΚΠΣ.

Αξιολόγηση των Μεγάλων Δημοσίων Έργων του ΚΠΣ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Αξιολόγηση των Μεγάλων Δημοσίων Έργων του ΚΠΣ. Μια Ευρωπαϊκή Ματιά με Νέα Στοιχεία και Προτάσεις. Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ευρωβουλευτής, Συντονιστής και πρώην Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα