20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ"

Transcript

1 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 I. ΑΡΘΡΟ 17 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6 I.3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 8 I.3.2. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 8 II. ΑΡΘΡΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 10 ΙI.2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 11 II.3.1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 12 i) Καλυπτόµενα προϊόντα 12 ii) Καλυπτόµενες επιχειρήσεις 13 iii) Εφαρµογή σε εξαγωγείς τρίτων χωρών (σε συνδυασµό µε το άρθρο 11) 13 II.3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 14 i) Προσδιορισµός των προµηθευτών και των πελατών από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων 14 ii) Εσωτερική ιχνηλασιµότητα 15 iii) Συστήµατα ιχνηλασιµότητας που θεσπίζονται µε ειδική νοµοθεσία 15 iv) Είδη των στοιχείων που πρέπει να κρατούνται 16 v) Χρόνος αντίδρασης για τη διαβίβαση των στοιχείων ιχνηλασιµότητας 17 vi) Χρόνος τήρησης αρχείου 17 III. ΑΡΘΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 19 1

3 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 19 III.1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ 20 III.2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 20 III.3. ΣΥΜΒΟΛΗ/ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 21 III.3.1. ΆΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 21 i) Υποχρέωση απόσυρσης 21 ii) Προσέγγιση στην πράξη 23 iii) Κοινοποίηση της απόσυρσης στις αρµόδιες αρχές 24 iv) Όροι της κοινοποίησης προς τις αρµόδιες αρχές 25 v) Ανάκληση και ενηµέρωση των καταναλωτών 25 vi) Ευθύνη για την εφαρµογή του άρθρου 19 παράγραφος 1 25 III.3.2. ΆΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 26 III.3.3. ΆΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 26 III.3.4. ΆΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 28 III.3.5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (RASFF) 28 IV. ΑΡΘΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 29 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 29 IV.2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 30 IV.3. ΣΥΜΒΟΛΗ / ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 30 IV.3.1. ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 30 i) Απόσυρση και κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές 30 ii) Καταστροφή 31 iii) Ενηµέρωση των χρηστών και ανάκληση 32 IV.3.2. ΆΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2, 3 ΚΑΙ 4 32 ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΙΣΧΥΟΥΝ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ V. ΑΡΘΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 33 VI. ΑΡΘΡΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 34 VI.1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 34 VI.2. ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

4 VI.3. ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 28 Ιανουαρίου 2002 εκδόθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/ (στο εξής «ο κανονισµός»). Ένας από τους στόχους του είναι η καθιέρωση κοινών ορισµών και ο καθορισµός γενικών κατευθυντήριων αρχών και θεµιτών στόχων για τη νοµοθεσία τροφίµων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας σε υψηλά επίπεδα και η αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισµού αποσκοπεί στην εναρµόνιση σε κοινοτικό επίπεδο των αρχών (άρθρα 5 έως 10) και των απαιτήσεων (άρθρα 14 έως 21) της γενικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, οι οποίες υφίστανται ήδη στη νοµική ιστορία των κρατών µελών, µέσω της θεώρησής τους υπό το πρίσµα της ευρωπαϊκής διάστασης, καθώς και στη διαµόρφωση του βασικού πλαισίου ορισµών, αρχών και απαιτήσεων για τη µελλοντική ευρωπαϊκή νοµοθεσία τροφίµων. Η Γενική ιεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, ακολουθώντας µια άτυπη εργασιακή πρακτική, συνέστησε οµάδα εργασίας µε ειδικούς από τα κράτη µέλη, µε την αποστολή να εξετάσει και να συµφωνήσει σε σειρά θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή και την ερµηνεία του κανονισµού. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή παρότρυνε όλα τα ενδιαφέροντα µέρη να συζητήσουν ανοιχτά και σε διάφορα φόρουµ σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού, έτσι ώστε τα κράτη µέλη και οι διάφοροι κοινωνικοοικονοµικοί φορείς να µπορέσουν να εκφράσουν τη γνώµη τους. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση µεταξύ εκπροσώπων των κρατών µελών, παραγωγών, εκπροσώπων της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των καταναλωτών, προκειµένου να συζητηθούν θέµατα γενικής φύσης σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (η συνάντηση αυτή διεξήχθη στις 19 Απριλίου). Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ζητήµατα σχετικά µε τη µη συµµόρφωση της νοµοθεσίας των κρατών µελών µε τον κανονισµό παραµένουν εκτός του πεδίου των εν λόγω εργασιών και θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες διαδικασίες της Επιτροπής. Τέλος, η µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα στη συνεδρίασή της στις 20 εκεµβρίου 2004 και θεωρεί ότι η χρήσιµη αυτή διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί υπό το πρίσµα της εµπειρίας που αποκοµίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2005 µε την εφαρµογή του κανονισµού. Τα συµπεράσµατα αυτά θα κοινοποιηθούν στα ενδιαφερόµενα µέρη. Ο παρών οδηγός έχει σκοπό να βοηθήσει όλους τους φορείς που αποτελούν µέρος της αλυσίδας των τροφίµων να κατανοήσουν καλύτερα και να εφαρµόσουν σωστά και οµοιόµορφα τον κανονισµό. Ωστόσο, το παρόν έγγραφο δεν διαθέτει επίσηµη νοµική µορφή και σε περίπτωση διαφωνίας την τελική ευθύνη για την ερµηνεία της νοµοθεσίας έχει το Ευρωπαϊκό ικαστήριο. 1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. 4

6 Σηµειώνεται επίσης ότι ορισµένα θέµατα, που αφορούν µια συγκεκριµένη κατηγορία υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων, έχουν εξεταστεί σε γραπτή θέση της Επιτροπής 2. Παρακάτω εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήµατα: Υποχρεώσεις (άρθρο 17) Ανιχνευσιµότητα (ιχνηλασιµότητα) (άρθρο 18) Απόσυρση, ανάκληση και κοινοποίηση για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές (άρθρα 19 και 20) σχετικά µε τις απαιτήσεις τροφίµων και ζωοτροφών (άρθρα 14 και 15) Εισαγωγές και εξαγωγές (άρθρα 11 και 12). * * * 2 Γραπτή ερώτηση E-2704/04 του κ. W. Piecyk σχετικά µε την εφαρµογή των απαιτήσεων ιχνηλασιµότητας στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα. 5

7 I. ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής µέσα στην επιχείρηση που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές τους και επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. 2. Τα κράτη µέλη εκτελούν τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, παρακολουθούν και επαληθεύουν εάν τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας αυτής από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. Για το σκοπό αυτό διατηρούν σύστηµα επίσηµων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων όπως αρµόζει στις περιστάσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η δηµόσια επικοινωνία σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και τον κίνδυνο των τροφίµων και των ζωοτροφών, η εποπτεία της ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. Τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. 6

8 I.1. Σκεπτικό Το εν λόγω άρθρο εντάσσεται στο στόχο του Λευκού Βιβλίου για την Ασφάλεια των Τροφίµων σχετικά µε τον καθορισµό των ρόλων που αναλογούν στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και στα ενδιαφερόµενα µέρη όλων των κατηγοριών στην αλυσίδα των τροφίµων και των ζωοτροφών - η οποία στο εξής αναφέρεται ως «τροφική αλυσίδα» (π.χ. γεωργοί, παραγωγοί τροφίµων και ζωοτροφών, εισαγωγείς, µεσάζοντες, διανοµείς, δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις τροφοδοσίας ). Με αφετηρία την παραδοχή ότι πλέον αρµόδιοι να διαµορφώσουν ένα ασφαλές σύστηµα προµήθευσης τροφίµων/ζωοτροφών και να εγγυηθούν την ασφάλεια των προϊόντων αυτών είναι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων 3, οι τελευταίοι βαρύνονται µε την πρωταρχική νοµική ευθύνη για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα 4 και ιδίως την ασφάλεια των τροφίµων. I.2. Συνέπειες Το άρθρο 17 παράγραφος 1 επιβάλλει στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων την υποχρέωση να συµµετέχουν ενεργώς στην εφαρµογή των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και να επαληθεύουν εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές. Η γενική αυτή απαίτηση συνδέεται στενά µε άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει ειδικής νοµοθεσίας (π.χ. εφαρµογή του HACCP στον τοµέα της υγιεινής των τροφίµων). Συνεπώς, το άρθρο 17 παράγραφος 1 συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για τις δραστηριότητες που εκτελούνται υπό τον έλεγχό τους σύµφωνα µε τους κλασικούς κανόνες ευθύνης, δηλ. ότι ο καθένας είναι υπόλογος για τα γεγονότα και τις ενέργειες που λαµβάνουν χώρα υπό τον έλεγχό του. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 ενοποιεί την απαίτηση αυτή στην κοινοτική έννοµη τάξη όσον αφορά τον τοµέα της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα (όχι µόνο της νοµοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίµων αλλά και για άλλα θέµατα τροφίµων) και, κατά συνέπεια, απαγορεύει στα κράτη µέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο νοµικές διατάξεις που µπορεί να απαλλάσσουν τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων από την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης. Παρότι η απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 έχει άµεση ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005, η ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει στην πράξη να απορρέει από την παραβίαση συγκεκριµένων απαιτήσεων της νοµοθεσίας τροφίµων (και όχι από παραβίαση των κανόνων αστικής και ποινικής ευθύνης που µπορεί να ισχύουν στην εθνική έννοµη τάξη κάθε κράτους µέλους). Οι διαδικασίες απόδοσης ευθυνών δεν θα βασίζονται στο άρθρο 17, αλλά σε νοµική βάση της εθνικής έννοµης τάξης και στη συγκεκριµένη παραβίαση της νοµοθεσίας. 3 Για την κατανόηση του παρόντος εγγράφου, ο όρος «υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων» καλύπτει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τόσο τροφίµων όσο και ζωοτροφών. 4 Για την κατανόηση του παρόντος εγγράφου, ο όρος «νοµοθεσία για τα τρόφιµα» καλύπτει τόσο τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα όσο και τη νοµοθεσία για τις ζωοτροφές. Επίσης, ο όρος «ασφάλεια των τροφίµων» καλύπτει την ασφάλεια τόσο των ζωοτροφών όσο και των τροφίµων. 7

9 Το άρθρο 17 παράγραφος 2 ορίζει τη γενική υποχρέωση των αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συνολική και αποτελεσµατική τήρηση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας. I.3. Συµβολή/αντίκτυπος I.3.1. Γενική συµµόρφωση και απαίτηση επαλήθευσης Από την 1η Ιανουαρίου 2005 ο κανόνας αυτός αποτελεί γενική απαίτηση που ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη και σε όλους τους τοµείς της νοµοθεσίας τροφίµων. Η ενοποίηση της απαίτησης αυτής αναµένεται να εξαλείψει διαφορές που έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία φραγµών και στρεβλώσεων του ανταγωνισµού µεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων. Η εν λόγω απαίτηση λαµβάνει πλήρως υπόψη το θεµελιώδη ρόλο που διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις τροφίµων στην πολιτική «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι», καλύπτοντας όλους τους τοµείς της τροφικής αλυσίδας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων. I.3.2. Καταµερισµός ευθυνών Το άρθρο 17 αποσκοπεί: - στον καθορισµό των ευθυνών που αναλογούν στους υπευθύνους επιχειρήσεων και στο διαχωρισµό των εν λόγω ευθυνών από τις ευθύνες που βαρύνουν τα κράτη µέλη και - στην επέκταση, σε όλους τους τοµείς της νοµοθεσίας τροφίµων, της αρχής βάσει της οποίας η πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία τροφίµων, και ιδίως των διατάξεων για την ασφάλεια των τροφίµων, ανήκει στις επιχειρήσεις τροφίµων. Το εν λόγω άρθρο δεν εισάγει κοινοτικό καθεστώς για τη ρύθµιση του καταµερισµού ευθυνών µεταξύ των διαφόρων παραγόντων στην τροφική αλυσίδα. Ο καθορισµός των γεγονότων και των συνθηκών βάσει των οποίων ένας υπεύθυνος φέρει ποινικές και/ή αστικές ευθύνες αποτελεί πολύπλοκο ζήτηµα, που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη δοµή των διαφόρων εθνικών νοµικών συστηµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις όποιες συζητήσεις για θέµατα ευθύνης πρέπει να συνεκτιµάται ότι οι συναλλαγές παραγωγών, παρασκευαστών και διανοµέων γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Συνέπεια του φαινοµένου αυτού είναι ότι, για παράδειγµα, σε ορισµένες περιπτώσεις οι αρχικοί παραγωγοί υπέχουν συµβατικές υποχρεώσεις για τους παρασκευαστές ή τους διανοµείς σχετικά µε την τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και/ή ασφάλειας. Οι διανοµείς προωθούν όλο και περισσότερο προϊόντα τρίτων µε τη δική τους επωνυµία και διαδραµατίζουν κύριο ρόλο στη σύλληψη και το σχεδιασµό των προϊόντων αυτών. 8

10 Συνεπώς, η νέα αυτή κατάσταση πρέπει να οδηγεί στην ενίσχυση της κοινής ευθύνης κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας και όχι στη διασπορά των επιµέρους ευθυνών. Παρόλα αυτά, ο κάθε κρίκος της τροφικής αλυσίδας οφείλει να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας τροφίµων στο πλαίσιο των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει, µέσω της εφαρµογής αρχών τύπου HACCP και άλλων παρόµοιων µηχανισµών. Όταν ένα προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας τροφίµων, πρέπει να εξετάζονται οι ευθύνες που βαρύνουν τον κάθε κρίκο και να εκτιµάται κατά πόσο αυτός τήρησε επαρκώς τις υποχρεώσεις που του αναλογούν. * * * 9

11 II. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 5 Αιτιολογική σκέψη 28 Η πείρα έχει δείξει ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των τροφίµων και των ζωοτροφών µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, όταν είναι αδύνατο να ανιχνευθεί η προέλευση των τροφίµων και των ζωοτροφών. Είναι συνεπώς ανάγκη να καθιερωθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανιχνευσιµότητας εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς και µε συγκεκριµένο στόχο, ή να δίνονται ακριβείς και στοχοθετηµένες πληροφορίες στους καταναλωτές ή το ελεγκτικό προσωπικό. Έτσι, θα αποφευχθούν οι πιθανότητες δηµιουργίας άσκοπων γενικότερων δυσλειτουργιών στις περιπτώσεις εµφάνισης προβληµάτων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων. Αιτιολογική σκέψη 29 Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων ή ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγέων, µπορούν να προσδιορίσουν τουλάχιστον την επιχείρηση από την οποία έχει προέλθει το τρόφιµο, η ζωοτροφή ή η ουσία που µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα τρόφιµο ή ζωοτροφή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι, κατόπιν έρευνας, η ανιχνευσιµότητα διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια. Άρθρο 3 σηµείο 15 «Ανιχνευσιµότητα»: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίµων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που πρόκειται ή αναµένεται να ενσωµατωθούν σε τρόφιµα ή σε ζωοτροφές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής τους. Άρθρο Η ανιχνευσιµότητα των τροφίµων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. 2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προµηθευτεί ένα τρόφιµο, µια ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήµατα και διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. 5 Σ.τ.µ: Στον κανονισµό αριθ. 178/2002 ο όρος «traceability» είχε αποδοθεί ως «ανιχνευσιµότητα». Για λόγους ορολογικής αναπροσαρµογής, στον παρόντα οδηγό χρησιµοποιείται ο ορθότερος όρος, σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα, «ιχνηλασιµότητα». 10

12 3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών εγκαθιδρύουν συστήµατα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προµηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. 4. Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήµανση ή σήµα αναγνώρισης ώστε να διευκολύνεται η ανιχνευσιµότητά τους, µέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων. 5. Οι διατάξεις για την εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου όσον αφορά συγκεκριµένους τοµείς είναι δυνατό να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2. II.1. Σκεπτικό Οι πρόσφατες κρίσεις σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων (ΣΕΒ και κρίση της διοξίνης) απέδειξαν ότι ο προσδιορισµός της προέλευσης των ζωοτροφών και των τροφίµων έχει πρωτεύουσα σηµασία για την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριµένα, η ιχνηλασιµότητα διεκολύνει την απόσυρση των τροφίµων και επιτρέπει τη στοχοθετηµένη και ακριβή ενηµέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εγκυµονούν κινδύνους. Η ιχνηλασιµότητα δεν εγγυάται από µόνη της την ασφάλεια των προϊόντων. Αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου, που πρέπει να χρησιµοποιείται για να συµβάλλει στην ανάσχεση προβληµάτων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων. Η ιχνηλασιµότητα αποσκοπεί σε διάφορους στόχους, όπως είναι η ασφάλεια των τροφίµων, το δίκαιο εµπόριο µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και η αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές. Ο κανονισµός εισάγει την απαίτηση ιχνηλασιµότητας σε συνδυασµό µε το στόχο της ασφάλειας των τροφίµων και της απόσυρσης από την αγορά µη ασφαλών τροφίµων/ζωοτροφών. Στόχος της ιχνηλασιµότητας είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση αποσύρσεων ή ανακλήσεων, µε ακρίβεια και συγκεκριµένους στόχους, την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων, την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές και την αποφυγή γενικότερης διατάραξης του εµπορίου. ΙI.2. Συνέπειες Το άρθρο 18 απαιτεί από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων: - να είναι σε θέση να προσδιορίζουν από ποιον και σε ποιον έγινε η προµήθεια ενός προϊόντος - να διαθέτουν συστήµατα και διαδικασίες για την παροχή των σχετικών πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές κατόπιν αίτησής τους. Η απαίτηση βασίζεται στην προσέγγιση «ένα βήµα πίσω»-«ένα βήµα µπροστά», σύµφωνα µε την οποία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων οφείλουν: 11

13 - να διαθέτουν ένα σύστηµα που να τους επιτρέπει να εξακριβώνουν ποιος (-οι) είναι ο (οι) άµεσος (-οι) πελάτης (-ες) των προϊόντων τους - να είναι σε θέση να συνδέουν προµηθευτές µε προϊόντα (ποια προϊόντα προέρχονται από ποιους προµηθευτές) - να είναι σε θέση να συνδέουν πελάτες µε προϊόντα (ποιοι πελάτες προµηθεύτηκαν ποια προϊόντα). Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων δεν οφείλουν να προσδιορίζουν τους άµεσους πελάτες, όταν αυτοί είναι οι τελικοί καταναλωτές. ΙΙ.3. Συµβολή/αντίκτυπος Παρότι η έννοια της ιχνηλασιµότητας δεν αποτελεί νεοφανή έννοια για την τροφική αλυσίδα, για πρώτη φορά κοινοτικό νοµικό έγγραφο οριζόντιας ισχύος θεσπίζει ρητά την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων τροφίµων να γνωρίζουν τους προµηθευτές τους και τους άµεσους παραλήπτες των τροφίµων/ζωοτροφών που παράγουν. Το άρθρο 18, κατά συνέπεια, ορίζει µια νέα γενική υποχρέωση για τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων. Η διατύπωση του άρθρου 18 δίνει έµφαση στο σκοπό και στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµά του και όχι στον καθορισµό του τρόπου επίτευξης του αποτελέσµατος αυτού. Με την επιφύλαξη ειδικών απαιτήσεων, η γενική αυτή προσέγγιση παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις κατά την εφαρµογή της παραπάνω απαίτησης. Αναµένεται έτσι να συµβάλει στη µείωση του κόστους συµµόρφωσης. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει όµως ότι τόσο οι επιχειρήσεις τροφίµων όσο και οι ελεγκτικές αρχές θα δραστηριοποιηθούν για την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Η προϋπόθεση αυτή µπορεί να παρουσιάσει ορισµένες δυσκολίες, οι οποίες όµως µπορούν να περιοριστούν µε τη σύνταξη κωδικών δεοντολογίας για τους εν λόγω κλάδους. II.3.1. Πεδίο εφαρµογής της απαίτησης ιχνηλασιµότητας i) Καλυπτόµενα προϊόντα Η διατύπωση του εν λόγω άρθρου και συγκεκριµένα της φράσης «οποιαδήποτε άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά» δεν σηµαίνει ότι τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα λιπάσµατα µπορεί να υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της απαίτησης αυτής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένα από τα προϊόντα αυτά διέπονται από ειδικούς κανονισµούς ή οδηγίες που µπορεί να επιβάλλουν ακόµα πιο αυστηρές απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. Οι καλυπτόµενες ουσίες είναι οι ουσίες που προορίζονται για «ενσωµάτωση» σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται να ενσωµατωθούν σε αυτά κατά την παραγωγή, την παρασκευή ή την επεξεργασία τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται, για παράδειγµα, όλα τα είδη συστατικών τροφίµων και ζωοτροφών, 12

14 συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων, όταν ενσωµατώνονται σε ζωοτροφές ή τρόφιµα. Οι σπόροι όµως εξαιρούνται, όταν χρησιµοποιούνται ως σπόροι προς καλλιέργεια. Παροµοίως, τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν µέρος των τροφίµων, σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2, και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 18 παρά την πιθανή µετανάστευση συστατικών τους στα τρόφιµα. Η ιχνηλασιµότητα των υλικών συσκευασίας τροφίµων καλύπτεται από ειδικούς κανόνες που εκδόθηκαν στις 27 Οκτωβρίου Επιπλέον, ο νέος κανονισµός για την υγιεινή των τροφίµων (EΚ) αριθ. 852/2004 και ο προσεχής κανονισµός για την υγιεινή των ζωοτροφών αναµένεται να δηµιουργήσουν έναν σύνδεσµο, από την 1η Ιανουαρίου 2006, µεταξύ των τροφίµων/ζωοτροφών, αφενός, και των κτηνιατρικών φαρµάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αφετέρου. Θα καλυφθεί έτσι το κενό αυτό, καθώς οι αγρότες θα υποχρεούνται να τηρούν αρχεία για τα προϊόντα αυτά. ii) Καλυπτόµενες επιχειρήσεις Το άρθρο 18 του κανονισµού αφορά τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή (παραγωγικά ζώα, συγκοµιδές) και τη µεταποίηση των τροφίµων/ζωοτροφών έως τη διανοµή τους. Εδώ συγκαταλέγονται τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Ωστόσο, τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των κοινωφελών ιδρυµάτων και των αγαθοεργών δραστηριοτήτων τους κατά την επιβολή της εν λόγω απαίτησης καθώς και τυχόν κυρώσεων. Το άρθρο 3 σηµεία 2 και 5 ορίζει τις επιχειρήσεις τροφίµων/ή ζωοτροφών ως «κάθε επιχείρηση η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων/ζωοτροφών». Οι επιχειρήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης, που συµµετέχουν στη διανοµή των τροφίµων/ζωοτροφών, υπάγονται στον ορισµό αυτό και υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε το άρθρο 18. Όταν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων τροφίµων περιλαµβάνεται η µεταφορά, τότε το σύνολο των δραστηριοτήτων τους πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 18. Η µονάδα µεταφοράς µιας επιχείρησης µπορεί να αρκείται στην τήρηση αρχείου µε τα προϊόντα που προµηθεύει η επιχείρηση στους πελάτες της, εφόσον άλλες µονάδες της επιχείρησης κρατούν αρχείο των προϊόντων που προµηθεύεται η επιχείρηση. Οι κατασκευαστές κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων και γεωργικών πρώτων υλών (όπως είναι οι σπόροι) δεν υπάγονται στις απαιτήσεις του άρθρου 18. iii) 11) Εφαρµογή σε εξαγωγείς τρίτων χωρών (σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1935/2004 της 27ης Οκτωβρίου 2004, ΕΕ L 338 της , σ.4. 13

15 Οι διατάξεις περί ιχνηλασιµότητας του κανονισµού δεν έχουν εξωεδαφική ισχύ εκτός της ΕΕ. Η απαίτηση αυτή διέπει όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής στην ΕΕ, δηλ. από τον εισαγωγέα έως τον έµπορο λιανικής. Το άρθρο 11 δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι επεκτείνει την απαίτηση ιχνηλασιµότητας στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων σε τρίτες χώρες. Βάσει του άρθρου 11 τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας τροφίµων. Οι επιχειρήσεις εξαγωγής που εδρεύουν σε εµπορικούς εταίρους της ΕΕ δεν υπέχουν τη νοµική υποχρέωση να ικανοποιούν την απαίτηση ιχνηλασιµότητας που ισχύει εντός της ΕΕ (εκτός εάν τα προϊόντά τους υπάγονται σε ειδικές διµερείς συµφωνίες για ορισµένους ευαίσθητους τοµείς ή εάν διέπονται από ειδικές νοµικές διατάξεις της ΕΕ, όπως για παράδειγµα στον τοµέα της κτηνοτροφίας). Ο στόχος του άρθρου 18 επιτυγχάνεται, διότι η απαίτηση αυτή αποτελεί υποχρέωση και του εισαγωγέα. Εφόσον ο κοινοτικός εισαγωγέας είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιος ήταν ο εξαγωγέας ενός προϊόντος από κάποια τρίτη χώρα, θεωρείται ότι η απαίτηση και ο στόχος του άρθρου 18 ικανοποιούνται. Αποτελεί κοινή πρακτική ορισµένων υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων στην ΕΕ να ζητούν από τους εµπορικούς εταίρους τους να τηρούν τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας, ακόµα και πέρα από την αρχή «ένα βήµα πίσω ένα βήµα µπροστά». Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι παρόµοιες ρυθµίσεις συγκαταλέγονται µεταξύ των συµβατικών όρων που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις τροφίµων και δεν αποτελούν απαιτήσεις που επιβάλλει ο κανονισµός. II.3.2. Εφαρµογή της απαίτησης ιχνηλασιµότητας i) Προσδιορισµός των προµηθευτών και των πελατών από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων - Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν οποιοδήποτε «πρόσωπο» από το οποίο προµηθεύτηκαν τρόφιµα ή πρώτες ύλες. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι φυσικό (για παράδειγµα, κυνηγοί ή συλλέκτες µανιταριών) ή νοµικό. Η αιτιολογική σκέψη 29 διαλαµβάνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων πρέπει να µπορούν να προσδιορίζουν τουλάχιστον την επιχείρηση από την οποία προήλθαν το τρόφιµο, η ζωοτροφή ή η ουσία που µπορεί να ενσωµατωθεί σε τρόφιµα ή ζωοτροφές. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος «προµήθεια» δεν πρέπει να ερµηνεύεται απλώς και µόνον ως η φυσική παράδοση των τροφίµων/ζωοτροφών ή των παραγωγικών ζώων (π.χ. οδηγοί φορτηγών που εργάζονται Ο εν λόγω κανόνας δεν αποσκοπεί στον προσδιορισµό του ονόµατος του φυσικού προσώπου που εκτελεί την παράδοση και κάτι τέτοιο δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητα σε όλη τη τροφική αλυσίδα. - Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων οφείλουν να προσδιορίζουν µόνον τις άλλες επιχειρήσεις (νοµικές οντότητες) στις οποίες παρέχουν τα προϊόντα τους (εκτός από τους τελικούς καταναλωτές). Σε περίπτωση εµπορικής συναλλαγής µεταξύ 14

16 λιανοπωλητών, όπως είναι ένας διανοµέας και ένα εστιατόριο, επίσης εφαρµόζεται η απαίτηση ιχνηλασιµότητας. ii) Εσωτερική ιχνηλασιµότητα Σύµφωνα µε το σκεπτικό του άρθρου 18, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων οφείλουν να εφαρµόζουν την αρχή της ιχνηλασιµότητας µέχρις ενός βαθµού και στο εσωτερικό των επιχειρήσεών τους. Το άρθρο 18 πρέπει να ερµηνευθεί σε συνδυασµό µε την αιτιολογική σκέψη 28, η οποία προβλέπει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς και µε συγκεκριµένο στόχο,.έτσι, θα αποφευχθούν οι πιθανότητες δηµιουργίας άσκοπων γενικότερων δυσλειτουργιών στις περιπτώσεις εµφάνισης προβληµάτων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων. Η εφαρµογή ενός συστήµατος εσωτερικής ιχνηλασιµότητας θα ωφελήσει τους υπευθύνους επιχειρήσεων, καθώς θα επιτρέψει την πραγµατοποίηση αποσύρσεων µε µεγαλύτερη ακρίβεια και µε πιο συγκεκριµένους στόχους. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων θα µπορούν έτσι να εξοικονοµούν χρόνο σε περίπτωση απόσυρσης και να αποφεύγουν άσκοπες γενικότερες διαταράξεις. Με την επιφύλαξη λεπτοµερέστερων κανόνων, ο κανονισµός δεν υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να συνδέουν (εφαρµόζοντας τη λεγόµενη εσωτερική ιχνηλασιµότητα) τα εισερχόµενα µε τα εξερχόµενα προϊόντα. Επίσης, δεν επιβάλλεται η τήρηση αρχείων σχετικά µε το χωρισµό και το συνδυασµό των παρτίδων εντός της επιχείρησης για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων ή για τη σύσταση νέων παρτίδων. Με λίγα λόγια, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συστήµατα εσωτερικής ιχνηλασιµότητας σε συνάρτηση µε τη φύση των δραστηριοτήτων τους (µεταποίηση τροφίµων, αποθήκευση, διανοµή κ.λπ.). Εναπόκειται στους υπευθύνους των επιχειρήσεων να αποφασίζουν πόσο λεπτοµερής θα είναι η ιχνηλασιµότητα στο εσωτερικό µιας επιχείρησης τροφίµων ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος της. iii) Συστήµατα ιχνηλασιµότητας που θεσπίζονται µε ειδική νοµοθεσία Πέρα από τις ειδικές νοµοθετικές διατάξεις που, σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 18, θεσπίζουν κανόνες ιχνηλασιµότητας για ορισµένους τοµείς/προϊόντα µε στόχο την ασφάλεια των τροφίµων, έχει εκδοθεί µια σειρά ειδικών κανονισµών που θεσπίζουν πρότυπα για την προώθηση των πωλήσεων και την ποιότητα ορισµένων προϊόντων. Οι κανονισµοί αυτοί, που συχνά αποσκοπούν στην προώθηση του δίκαιου εµπορίου, περιέχουν διατάξεις σχετικές µε την ταυτοποίηση των προϊόντων, τη διαβίβαση των εγγράφων που συνοδεύουν τις συναλλαγές, την τήρηση αρχείου κ.λπ. Όλα τα άλλα συστήµατα ταυτοποίησης προϊόντων, που έχουν συσταθεί βάσει ειδικών διατάξεων, µπορούν να χρησιµεύσουν για να ικανοποιηθεί η απαίτηση του άρθρου 18, εφόσον επιτρέπουν τον προσδιορισµό των προµηθευτών και των άµεσων παραληπτών των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. 15

17 Ωστόσο, οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας του εν λόγω κανονισµού αποτελούν γενικές απαιτήσεις και, κατά συνέπεια, πρέπει να τηρούνται πάντοτε. Για να εξακριβωθεί ο βαθµός στον οποίο οι διατάξεις ιχνηλασιµότητας σε συγκεκριµένους τοµείς ήδη πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 18, οι διατάξεις αυτές πρέπει να αναλύονται λεπτοµερώς. iv) Είδη των στοιχείων που πρέπει να κρατούνται Το άρθρο 18 δεν διευκρινίζει τα είδη των στοιχείων που οφείλουν να κρατούν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών. Τα στοιχεία που πρέπει να κρατούνται για λόγους ιχνηλασιµότητας καθορίζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Ωστόσο, προκειµένου να εκπληρώνεται ο στόχος του άρθρου 18, κρίνεται απαραίτητη η καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να καταχωρίζονται σε 2 κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό προτεραιότητάς τους. Η πρώτη κατηγορία στοιχείων περιλαµβάνει όλα αρµόδιες αρχές σε όλες τις περιπτώσεις: τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις o Επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή, είδος των προϊόντων που προµήθευσε. o Επωνυµία και διεύθυνση του πελάτη, είδος των προϊόντων που παραδόθηκαν στον πελάτη. o Ηµεροµηνία της συναλλαγής / παράδοσης. Η καταχώριση της ηµεροµηνίας συναλλαγής / παράδοσης απορρέει απευθείας από την καταχώριση των δύο άλλων στοιχείων. Όταν µια επιχείρηση τροφίµων προµηθεύεται επανειληµµένα τον ίδιο τύπο προϊόντων, η απαίτηση ιχνηλασιµότητας δεν εκπληρώνεται µε απλώς και µόνον µε την καταχώριση της επωνυµίας του προµηθευτή και της φύσης των προϊόντων. - Η δεύτερη κατηγορία στοιχείων περιλαµβάνει πρόσθετα στοιχεία, των οποίων η καταγραφή συνιστάται θερµά: o Όγκος ή ποσότητα o Αριθµός παρτίδας, εάν υπάρχει. o Λεπτοµερέστερη περιγραφή του προϊόντος (προϊόντα προσυσκευασµένα ή χύδην, ποικιλία φρούτων/λαχανικών, ακατέργαστα ή µεταποιηµένα προϊόντα). Τα στοιχεία που καταγράφονται πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης τροφίµων (φύση και µέγεθος της επιχείρησης) και µε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Οι κρίσεις µε τα τρόφιµα στο παρελθόν απέδειξαν ότι η ιχνηλάτηση της εµπορικής ροής των προϊόντων (µε τιµολόγια στο επίπεδο της εταιρείας) δεν ήταν επαρκής για την παρακολούθηση της φυσικής ροής τους. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σηµασία το σύστηµα ιχνηλασιµότητας της κάθε επιχείρησης τροφίµων / ζωοτροφών να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρακολουθείται η φυσική ροή των προϊόντων: η χρήση δελτίων παράδοσης (ή η καταχώριση της διεύθυνσης των µονάδων παραγωγής) κρίνεται ότι εξασφαλίζει αποτελεσµατικότερα την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. 16

18 v) Χρόνος αντίδρασης για τη διαβίβαση των στοιχείων ιχνηλασιµότητας Σύµφωνα µε το άρθρο 18 οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών υποχρεούνται να διαθέτουν συστήµατα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων τους. Παρότι το άρθρο δεν περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τα συστήµατα αυτά, η χρήση των όρων «συστήµατα» και «διαδικασίες» συνεπάγεται την ύπαρξη ενός δοµηµένου µηχανισµού που επιτρέπει τη διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων στις αρµόδιες αρχές κατόπιν αίτησής των τελευταίων. Ο σηµαντικότερος παράγοντας για τη λειτουργία ενός επιτυχούς συστήµατος ιχνηλασιµότητας, το οποίο να ικανοποιεί τον επιδιωκόµενο στόχο σύµφωνα µε την περιγραφή της αιτιολογικής σκέψης 28, είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ταχεία και ακριβή διαβίβαση στοιχείων. Καθυστερήσεις στη διαβίβαση των σηµαντικών αυτών στοιχείων κρίνεται ότι παρεµποδίζουν την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση κρίσης. Τα ελάχιστα στοιχεία που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, όπως ορίστηκε παραπάνω, διατίθενται αµέσως στις αρµόδιες αρχές. Τα στοιχεία που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία διατίθενται µόλις αυτό είναι ευλόγως δυνατό, εντός δέουσας προθεσµίας ανάλογα µε τις περιστάσεις. vi) Χρόνος τήρησης αρχείου Το άρθρο 18 δεν ορίζει ελάχιστη περίοδο τήρησης αρχείου. Γενικά, τα εµπορικά έγγραφα φυλάσσονται συνήθως για πενταετή περίοδο λόγω των φορολογικών ελέγχων. Η 5ετής αυτή περίοδος, εφόσον ξεκινά από την ηµεροµηνία παρασκευής ή παράδοσης για το αρχείο ιχνηλασιµότητας 7, κρίνεται ότι ικανοποιεί το στόχο του άρθρου 18. Παρόλα αυτά, σε ορισµένες περιπτώσεις ο κοινός αυτός κανόνας πρέπει να προσαρµόζεται: ετών - Για προϊόντα 8 χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια ζωής ισχύει ο γενικός κανόνας των 5 - Για προϊόντα µε διάρκεια ζωής άνω των 5 ετών, πρέπει να φυλάσσεται αρχείο για περίοδο ίση µε τη διάρκεια ζωής συν 6 µήνες - Για ιδιαίτερα ευαλλοίωτα προϊόντα, που φέρουν «ηµεροµηνία λήξης» µικρότερη των 3 µηνών ή που δεν φέρουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία 9 και τα οποία προορίζονται κυρίως για τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να φυλάσσεται αρχείο για περίοδο 6 µηνών µετά την ηµεροµηνία παραγωγής ή παράδοσης. Τέλος, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι, πέρα από τις διατάξεις ιχνηλασιµότητας του άρθρου 18 του κανονισµού, πολλές επιχειρήσεις τροφίµων υπάγονται σε ειδικότερες απαιτήσεις 7 Πιο συγκεκριµένα για το αρχείο που ανήκει στην πρώτη κατηγορία πληροφοριών, όπως ορίζεται στο σηµείο II iv) 8 Προϊόντα όπως ο οίνος. 9 Προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά και προϊόντα που δεν έχουν προσυσκευαστεί. 17

19 σχετικές µε την τήρηση αρχείου (είδος των στοιχείων που πρέπει να καταχωρίζονται και χρόνος καταχώρισης). Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν την συµµόρφωση των ανωτέρω επιχειρήσεων µε τους εν λόγω κανόνες. * * * 18

20 III. ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιµο που έχει εισαγάγει, παραγάγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει, δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων, ξεκινά αµέσως διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίµου από την αγορά εφόσον το τρόφιµο αποµακρύνθηκε από τον άµεσο έλεγχο αυτού του αρχικού υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Όταν το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους καταναλωτές, ο υπεύθυνος ενηµερώνει τους καταναλωτές µε αποτελεσµατικότητα και ακρίβεια για τους λόγους της απόσυρσής του και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, ανακαλεί από τους καταναλωτές προϊόντα που τους έχει ήδη προµηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα µέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. 2. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων, ο οποίος έχει την ευθύνη για δραστηριότητες λιανικού εµπορίου ή διανοµής, µε τις οποίες δεν επηρεάζεται η συσκευασία, η επισήµανση, η ασφάλεια ή η ακεραιότητα των τροφίµων, ξεκινά, εντός των ορίων των δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την αγορά προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίµων και προσπαθεί να συµβάλει στην ασφάλεια των τροφίµων µεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ενός τροφίµου και συνεργαζόµενος µε τους παραγωγούς, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τις αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα µέτρα που αυτοί λαµβάνουν. 3. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές εάν κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιµο το οποίο διέθεσε στην αγορά ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. Ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τα µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να αποτρέψει τους κινδύνους για τον τελικό καταναλωτή, και δεν εµποδίζει ούτε αποθαρρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο να συνεργαστεί, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τη νοµική πρακτική, µε τις αρµόδιες αρχές, όταν τούτο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή, τη µείωση ή την εξάλειψη κινδύνου προερχόµενου από τρόφιµο. 4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποφυγή ή τη µείωση των κινδύνων που προκαλεί ένα τρόφιµο, το οποίο αυτοί προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει. 19

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιανουαρίου 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

26 Ιανουαρίου 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 26 Ιανουαρίου 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 14, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0183 EL 20.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 16-03 - 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: 210-6971543 - 654 Fax: 210-6971501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

«Ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια των τροφίµων» :

«Ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια των τροφίµων» : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ιηµερίδα: «ιαχείριση Ασφάλειας στην Αλυσίδα Τροφίµων Εφαρµογή HACCP. Εµπειρίες Προβλήµατα Εξελίξεις - Πιστοποίηση» ΕΒΕΑ, 7 & 8 Ιουλίου 2005 Ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια των

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ρ. Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον ως σύστηµα

Το περιβάλλον ως σύστηµα Το περιβάλλον ως σύστηµα Σύστηµα : ηιδέατουστηθεώρησητουκόσµου Το σύστηµα αποτελεί θεµελιώδη έννοια γύρω από την οποία οργανώνεται ο τρόπος θεώρησης του κόσµου και των φαινοµένων που συντελούνται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί της υγιεινής των τροφίµων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί της υγιεινής των τροφίµων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Τροποποιηµένη πρόταση Βρυξέλλες, 27.1.2003 COM(2003) 33 τελικο 2000/0178 (COD) 2000/0179 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0882 EL 07.08.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα