ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ Α8ιiΝΑ 18 ΑΠΡlλlΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αρ. ΕΔ2σ:/01/44/Φ.Ν. 275 ΤΡΟΠΟΠΟΙ7JC17J κιχι συμπλήρωc17j του Β.Δ. τη:; 19/26 ΦεβρoυαcρΙoυ 1959 «περι ιxντισε~σμαoό κιx'/oνισμctι οικοοομικών έργων)) Ο νπουργοσ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ί. Τι; oιcι.. ιίξει; του άρθρου 2Ι πιχρ. 1 κιχι 4 του Ν. 1418/ "Δ7Jμ6σιαc έρyαc κιχι pvoμlact; auνιxpών θεμάτων)) (ΦΕΚ 23 Α/ ). 2. Τη OιιίTCΙξη.. ου άρθρο\) 2πcιριxyρ. 2 "ρ. Ο του Ν.1349/ 1983 (ισόσταcσ7j ΟΡΥιχνισμοι'ι Αντισεισμικού Σχεοιιχσμοό. χιχι Προστιχσ(ιχς (ΟΑΣΠ) χιιι ciλλ~ OIιxτιίξΙ;:Lς)) (ΦΈΚ 52 Α/ ). 3. Το πριχχτιχ6 πις 1Οης ( ) συνεοριισσεω; 'ro'j Δ.Σ. τοι) ΟΑΣΙΙ ιxπoφa;σιζovμε : ΔΕΥΤΕΡΟ Ι 1959 (ιπερι (Σντισεισμαοό lu:νονισμοu οικοδομικών ΙΡΥώ't)) a.vπχαοιστιχτιχι ως tξής :' 112ιχ) Οι σεισμικές Ο\J"ιίιu;ις λcιμβiνοντcιι (ιtc:; προς Τι. a.'tτιστο~χιχ xιxorιxx6p\jcjlx φορτι:ι: πo).λcιπλcισιιxσμιyι.: rπι ορισμένο σuνoελεστη ει που Χ%λεΙτcxι σuνfελεστης σιισμ'κής εmβσ:ριινσεως. Οι τιμέ; το\) συνπλεστοό ει που χαθοριςοu1/ τις οριζόντιες συνιστώσες των σεισμαών oυνιίμε:eιιν ι oριζ~ντcιι ως το γ\νόιιενο ταιι τ;μών το\) ΠΙν~ιx Η cπt τον Π«Ρiyovτιx σπouoιxιότηταc; του κπριου ι που otvtra.ι. cσπ6 τον ΠΙνιχχα ΙΙΙ. Σεισμικότητιχ Ι ΙΙ ΙΗ περιοχών ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Π ΙΝΑΚΑΣ 111. Επικιν8υν6τητιχ ιι; Σπου3ιχι6τητιχ β χπρ(ου c8ιχφών ΕΥχρΙνουμ.ε'την ΤΡΟΠΟΠΟΙ7JC17J XIXL σuμ~ήρωc17j των οιιχ- Σεισμα6τητcι - ~ 'Μεγάλη (Μ) Συνήθης (Σ) τιχ;εων του Β.Δ. της 19/26 Φεβρου:χρΙου 1959 ((περε ιι;ντι σ&ισμαοό XrLVOVLaILOU oικo~oμικών iρυω'l) ως Εξής : Ι ΧΙΧΙ Η πιχρiγραcφος 2 το\) Υ Αρθρο 1.. ΙΙΙ 1~ 1~ άρθροu 4 του Β.Δ. της 19/26 Φε:βρ.

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Ο βαθμός σπουδαιοτητας των κτιριων κρcvεται.: - αν~oγα με 'tlc; κοινωvlηο-οlκοvομlκές και. λειτονργικές συνέπειες ενδεχομενης καταστροφής τουςl - ανάλογα με το αρχι.κc τους κoaτα;. - ανάλογα με το ρόλο τους στην άμεση αvτlμε~ώπι.ση των uροβλημ~των που πρo~λεc ο σεlσμός. - ανάλογα με τη δι.ιχρκεlα χρήσεως κα.ι. - ανάλογα με το ~όσες φορές θα εφαρμοσθει η (δι.α μελέτη κα.τα- σκευης β) Η συνολική σει.σμικη δύναμη εν ~ κατανέμεwαι κα.θ'ύφος του κτιριου "τριγωνι.κα" με τη με:γιοστη τετα.γμένη στην κορυφή σύμφωνα με 'tov. ιvtόλουθ ο 'tuito: Hi! = f.n. ΝΖ h il n ΣΝίhi. ί::.~ ~πoυ: Ν το αυνολικό κατακόρυφο ορτιο του κτι.ρ!ου στη στ&eμη της eεμελιωσεως 11 ο αρι.θμός των ορόφων N~\Nί = το κατακόρυφο φορτιο που αντlστοι.χεc στην Ζ ή στην. ι. στάθμη α~τtστοlχα h~ ι hi αποστά.σει.ι; ιιπο της στάθμης. θεμελι.ωσεως της στ&θμηι; ~ ή ι. αvτcστ.οι.χα. '~1e ι: το ΟΡLζδVΤLΟ οει.σμι.χο ορτιο υπολογlcjμού ('1tλcισματι.κ6) στη α't&6μη Ζ..ι:πΟ τον 1tαραxά:νω τίιπo ~ρ.oκίι πτ-ε ι. n. ~ ΗΙ-;-ι Ν Ι:.ί' - \ ---.:.:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2187 Η συνoλι.κ~ τέμνουσα δύναμη του Ζ όρδφου λαμβ&'νεται. 'ση με h Qz = Σ I-/ι~ -~ ~ ί;; i!. και. κατανέμεται στα φέροντα στοι.χεια του ορόφου ανάλογα με την cιxαμφια τους". Άρθρο 2 1. Στο τέλος της παρcιγρ.1 του άρθρου 5 του Ιδιου Β.Δ. χροσθέτονται τ~ παρακάτω: ".Οι. Σκάλες επιβάλλουν μιά χροσθετη δέσμευση σχετι.x~ς κινητοτητας στις πλάκες τις οπο'ες συνδέουν. Η δέσμευση αυτή' συνι.στάται να λαβαινεται κατάλληλα υπόφη στην ακαμφια του ΚΤΙρ'ου στις ενδεχομενες πρδσ~ετες στρεπτικές δράσεις του σεισμου καθώς#και στην καμπτική και αξονική έντcιση'της κάθε σκάλας ΚCtΙ r των γειτoνι~ν της φεροντων στoιχε~ων. Πρέπει να γ(νεται έλεγχος και να εξασφαλιζεται ότι η κατασκευή Σου συνδέει ~o κάθε αντισεισμικό τοιχωμα με τον υπόλοιπο σκελετο ειναι σε eέση να μεταβιβάσει τα σεισμι.κά φορτια". 2. Στο τελος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του (διου Β.Δ. προσθέτονται. τα εξής: " Όταν η συνολικη διατομη των τοιχων πληρώσεως ( πλινθοδομαι)που βρισκονται ανάμεσα σε UΠQdτηλωματα ~ τοιχώματαμειώνεται σημαντικά στους κατώτερους ορόφους η μελέτη πρέπει να προβλέπει xατάλληλcι αντίστοιχα μέτρα ενισχυσεως των στοιχειων ακαμφιο:ς ~τ~ν xατώτ~ρων~ ορόφων. Σε υπάρχοντα κτιρι.α η καθαιρεση τοιχων SΛηρωσεως που βρισκονται ανάμεσα σε υποστηλώμο:τα σε πο-..:- -" - -'.-. σοστό μεyαλ~τερo του ~~~ των τοιχων Σληρώσεως του οροφου συν- -'~- " _-_.:-.~ --. ~στάται. ν~ ycvetctl '~τερα CtU~LX~ αν~ι.αεισμιx~ μελέτηοτην - -. ' ~ '- :~πoια δα ία~-γo'ιτa.\. tlxδtη οι ένδέχδρενες σuvέπει.έ:ι;-τfτοι.cxς.-~- ~θαιρέσε4fι;η ' ο. ζ. - r- 3. Στο τέλος του άρθρου 5 του 'δ~oυ B.Δ~.~ xpoσ~ r.?svuiιt~-. -

4 2188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) παράγραφo~ 8~ και 13 που έχουν ως εξής: " 8. Συν~ατάται ν'απoφεύγετα~ η ενσωμ&τωση σωληνωσεων εγκαταστάσεων μέσα στα κατακόρυφα στοιχεια και στους κόμβους του σκελετου από oπλ~σμένo σκυρόδεμα. Σε περιπτωση ενσ~ματώσεως σωληνώσεων θα γcνεταl έλεγχος YLCt τη χραγματlκ~ δlατομη κα~ θα παιρνονταl κατάλληλες κατασκευαστ~κές δ~ατάξεlς. Η επικάλυφη των σωληνώσεων ε μπορει να ειναl μικρότερη των 10 εκ." "9. Όταν'προβλέπονταL αρμοι δlαστολης μέσα Ότο σκελετό ΚΤLρCου σuνlστάταl η δ~άταξη δύο χωρ~στών υποστηλωμάτων ή ΤΟLχωμάτων Ύια την fδραση των εκατ~ρφθεν oρ~ζoντc~ν στοlχεtων". ~10. AuαΎoρευεται να χαραχθε( ~ να δ~ατ ρηθει το σκυρόδεμα φερόντων στοlχεtων ή να γ(νουν συγκολλησεlς πtxνω-όε ράβδους οπλlσμού ( δ~αμήκη οπλlσμό συνδετηρεςκλπ.) χωρις σχετlκή μελέτη του αρμόδlου μηχανικού". "11. ΟΙ. ανάύκες των οργανlσμών και. των συστημάτων συμπληρώσεως των κτιριων YLCt στερέωση σωληνων κουφωμάτων uδραυλlκων τεμαχιων κλπ θα καλύπτονταl αποκλεlστlκ& από μη φέροντα στo~- L (C " χε~α που θ~χoυν ενσωματωθε για το σκοπο αυτο στο σκυρόδεμα". " 12. Κατ'εξαΙρεση επιτρεπεταl η έμπηξη καρφιών και στερεωτικών βλήτρων στο σκυρόδεμα με ΤLς ακoλoυ~ες προuποθεσεlς: α. Να μην "ναρτηθουν β&ρηή αvτlχεcμενα ~oυ δεν.έχουν προβλεφβεί στην αντισεισμική μελέτη. β. N~ μην κ~νδυνευει να 6Lγε( ο οπλlσμός γ. Να μη ξεσερνονν σε αρ~θμό ένα βλήτρο ανά διατομή σε αποστάσεις Οχι. μικρότερες των 20' f:k.. -. "13. "δε" βλάβη φέροντος 'α~-oι.χειoυ α~~oπo\1δηπoτε χι αν 'Προέρχεται κι οποτεδήποτε...'. συμβέι..:ισ'τω»- x~-'αν.;. η βλ4βη ~. δεν 1φοέρχε- '- ται ασ~ ~ει..μ6 -iφfχει." ~~ "εi~σχεu&cε't'.αl το σvν:tομοτερο δ~νατδι 'fe -~..' -'.' βάαη._ τ~c;.''t'εχνι.χfc; 1φοδι.αΥρcxcpfι; Σου ι.σχύουν και τη δ.6χι.μη Ι_. texvl)t~' βιβλιoyρa.φια". '.' '. _. '. \

5 Εφ_Η_Μ_Ερ_I_Σ_τ_Η_Σ_Κ_γ_Β_Ερ_Ν_Η_Σ_Ε_Ω_Σ---.:..{τ_Ε_γ_χ...:..O.::.Σ-=Δ:..:E~γ...:..τ.::.E=-PO:.:N:...!.)~ 2189.Αρθρο _ Στη ~υνέ~~~~_~η? παρ~ύ~oυ_:ί 'ro~_ άρθρου 6 Τ.e>υ.:fδι.ΟΥ Β.Δ. χροσeετοvτ~ι ~~ εξής: ιι Ο ~ντ ισε'ισμικδς υπολου ισμός της εντα~ ι.κής xc:ιτα.στ~εclς -rwv φεροντων σ~oιχειων με βάση το μοντέλο του μονορόφου επιτρέπετ~ι. μονο ΎΙ~ σvvηθη κτιρι.~ μέχρι. 'τρι&'ν (3) ορόφων. Ειδικά γι~ ~oν. αντισεισμι.κο υπoλoyι.~μo της εντατικης-καταστάσεως τoι.χω~των ισχύει. η πσ.ρ~yρά.φoς 6.3. ιβ. u..rl~. κτιρι.α. με περι.σσοτερους crπo τρεις ορόφους ο υπολογισμδς πρέ%ει. να γινεται. με προσέγύιση στο μοντέλο του ΧοΛυορ6φου πλ~ισcoυ". 2~ Στο ιi'έλoι; 'tt]t; 1tαρ~Ύρ&.φoυ 3. ε. του άρeρου 6 του (δι. ου ;Β.Δ: 1φοσeέτοvτ~ι. -Τ~ χαραχάτω: "στ. Σε περιχτωση Πλα.κων.χωρΙς δοκούς που στηριζ9ντ~ι ~ΠΙ ευθειας σε υποστηλώματα το σύνολο του σεισμι.κού φορτιου ea. παραλαμβάνετ~ι ~πo κατάλληλους φορεις (τoιχώμ~τ~ Πλ~Ισια. κλπ.). ΚατΟπι.ν ειδικής μελέτης επιτρέπετ~ι να. ληφθει υπδφη το ορι.ζοντιο φορτιο που μπορει ν~ αναληφθει με πλ~ισιακή λει.τoυρύι~ με Όυν- Το (διο ι.αχύει. χα.ι. γι~ τ~ τυχδν αυνυπάρχoντ~ χα.νονι.κά xλ~ισια. Η διάταξη ~υτή αφορά χαι. τιι; τεριπτώσεις δοκών μεγάλου χλιχτους "b" τού o-mρcζoντ~ι σε υxoστηλωμ~τ~ χα.ι. τωνοποιων δοχ&ν το πλάτος b ε(ναι μεγαλύτερο Ct1tO εκεινό που -κροκύπει ~π6 τι.ς συνοηκες (ΙΙ) και.. (ΙΙΙ) της 1tαPcxyρ. 3.ι.δ.εε.. ζ. Eπιβάλλετ~ι ι.δ ~~Ιτερη ρoντιδ~ στους αρμους διακοπής. '. '.. - -\.--..: σκυ~oδέτήσεω~ ι.δι.~ δε φρ_oντιδcx-~ρoυς "α6ν ε?ης της ~νω CΓΓpω-.. - " '- -. {JlW::' JKUPOdAflo~"S ~C8V':-Χα.τ~δρυφωv στ.~ ίxειldν _~μφtetς(-vn~~ω~τ~ ι '.'.. ~')\ωματωγ) η»ος την Χ&ιτω "~ση του σκυρoδέμσ.~oς των 'υπερκειμεν~ν: ~ ""- 'Ορι.l;Ον-r... v σιτoιxδ'.~ ~ δουν v.αxίιν) η. 'Αν&λοτή _9ΡΘντΙδcιl~ι."tεΙ"tCΣΙ'-"JCα.ι. ιj'rov αρμδ' δι.~c?~ι;. ' -.~ ' ακυρoδετ~σεc8ς σιτη στ&δμη ιrης πλά.xctι;. Δεν επιτρεπετcσι η 1t(φovota: '. ενδ ι. α.μfσ ου αρμcw ερτcι.σc~ σε τoιx'ματ~ μέαcx στο ~φοc; ορδφου. '-

6 -ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Όταν αυ~ό εc~α~ κα~ασκευασ~lκά αδύνα~o πρέπει να προβλεφθει κατάλληλη ~oπική αύξηση κα~ακoρύφων οπλισμών και vα~ηφeοuv και. "α "μέ"ρα. ~ης -1tροηγιroμεvης υ1ιοπερ Ιπ~ωσης--ζ. π&ντως -fvα.ς τέ- "ΟLος αρμός πρέπει να. ειναι. όσο ~o δυνατόν οριζόντι.ος και. αρκε ~ά. αδρός. Δeλ. δ. ~o σχετι.κό βέλος!( oριζδν~ι.α. με~α~δπι.ση) από δροφο σε όροφο λογω σεισμικών φορτίων (ελαστlκά υπολογιζόμενο ) δεν επι.τρέπεταl να ξεπερνάεl την ΤLμή 20 %0 του ύψους ~oυ ορόφου Η απαι~ηση αυτή δεν εφαρμόζεται' σε περιπτωση ΚLνητών ευκάμπτων χωρισματων. L. Φαινδμενα δεuτέρας τάξης δεν απαlτειται. να λαμβάνονταl υχ6φη δτανσε κάδε όροφο ι.κανoπolει~αι. η σχέση: θ κ νιδε;. ~ 010 Vh. οπου. ι J θ - συντελεστής ευσ~άθειας πά.νω σ.πό ν. συνολlκή ΟΡLζόντι.α δύναμηπου ενεργεί/ τον υπδφη οροφο Δ ίj iιι ~ιαφoρά ελαοτι.κών βελών στον υπόψη όροφο εξα.l'τ(α.ς των εξω~ερικών ΟΡLζοντΙων φoρτιων(6χε~ιko βέαος} W = συνολικο κα.τακόρυφο φoρ~(o χάνω απ'τον εξεταζομεh - νο δροφο -ύφος ορόφου Γι.α 010 < θ < ~~O'-- θα. γτνετσ.l έλεγχος του ~τ~ριoυ σε φcxι.νoμενα. δευτέρα.ς τάξης. Οσυντελεστης _ευατάθεl~δcv' επιτeέπετα.l να υ~ερβα.ινει την τιμη "oτ~~--υπάp~όυ-ζ-τoιx~μα~;ακα.μφια.ς με d~cleepfj δ"cι~oμή ~σ-'6λ~ τ~ 6φ~-~oυ Κ~LΡΙ~υ επlτρέχε;α.ι η ιrγνoηση των ~ι.ν~μ'έ~φν -δεv'tf~ ~~ηt; 6~α.ν -.. α'~ α'2... ο. i 'n "... ' " -~: - 'Ο> α < 06

7 E_φ_H M_E_PJ_Σ_τ_H_Σ K_γ_8_E_PN_H_Σ_E_Ω_Σ~(τ_E_γ_χ_O_Σ_Δ_E_YT E_P_O_N~) ~2_Ι9_Ι j_ ο1η = συνολ 1')(0 ~Φ05 wov ΚΤ ι.ρ t ου x-r ι.ρ t ου. Σ (G+P).. συνολι.κο κατciκoρυφo φορτtο του xorlpcotj ΣΕ! ι: το ά.θροι.σμα των ακαμφι.ών σε-σταδl.ο Ι Ολων των -rοι.χωμά:rωv προς -rη θεωρόύμενη ~ι ~QvVcrH. Ο έλεγχος ευστάθει.ας γινεται. και. στι.ς δύο δι.ευθύνσει.ς -rou _ ι.α. Κάθε κατακόρυφό a-rolxeco ακαμφιας- με αξοvι.κq φορτιο Ισο με Νο o:νεξάρτητ~ απ'το μέυεθος των χατά τους άξονες Χ και. Υ OΡ1.tOV-rCfDV φορτιων Ηοχι Ho~ 'Που -προκύπτουν Ύ&.α το στο&.χειο αυτο απο την αν-rι.σει.σμι.κ~ μελέτη eo: υπολουιζεται. τουλάχι.στον γι-α ορι.ζοντι.α φορτια H~x =-~- ε Νο και. (χωριστά. ) H;'~= ~εno ι.β. Γι.CΙ τη -δι.aμoρφωση των αντι.σει.σμlκών τοι.χωμα.των και. αvεξάρ-rη-rα απο τι.ς δlατα.ξει.ς της -πaραyρ.1 του άρθρου 8 περι απαλλαγής πρέπει. να ακολοθούνταl οι. παρακά-rω προσθετοι. κανονες: αα. Τα πάχη των τοι.χωμα.των πρέπει. να ειναι. τουλάχlστον (σα προς 15 εκ. εφόσον αυτά καταλήγουν σε υποστηλω~-rα ~ ευκα.ρσι.α τοι.χωματα και. απο 'tlc; δυο πλευρές και. 20 εκ. στην αντιθετη περιχτωση και. YEVLxά 'touaaxlatov (σα χρ6ι; το 1/25 του ~φoυς του ορόφου. Εάν προβλέπονται. ε&.δlκε~~iαcκεuaστ~κ~ς μέθοδοl(~.χ.προκα- ~ασxενη) επlτρεπεται. η μειωση του ελαχιστ~y πάχους σε 12 εκ. ββ. 'Ελάχιστος οπλι.σμδς κορμού του ΤΟLΧ~~Τος σ'ορι.ζοντlα και. σε κατcικoρυφη ~τ~υθυνση 'σος με 25 TOLC; XLACOLC; σε κάθε _ κατε6θ\1νσηανεξάρτητcσ cm:rην χατηυοριο: του xάλυβcι. Ο οπλ&.σμός κορμου δι.ατάόσετcσι. '.&ντοτε ~ε δuο εσχάρες. : όl.- εαxάρε~ ~ι.σμo$ n~δfοvτ~ι. _:μ~6-:-τoνι;;~~" ευχάρσι.ο.ι.τμo~ι.~ ~~σμ6 4Φ β ιχν&: 1 fl2 ιxνεξcφτητα ιχπ6 την JCα~ηt~Ccι x&λυβα.~ά _

8 ~ - ~.. \. '-...~.. ;_~~2~19~2...::E:...:Φ:..:.H.:..:..M:..:..:E:..:.P-=.:IΣ=----=Τ...:..H:..:Σ:...:K:.:.γ..:...:B:..:E:..:P...:..N:..::...H:..:..:Σ_E_Ω=-Σ.-:(~Τ_E_γχ_O_Σ_Δ_E_YT_E_P_O_N-.:.) ττ) ΑπαLτεtταL επισης ελάχlστος κατακόρυφος οπλlσμος στα άκρ~ του ΤΟLχώματος 4 Φ 14 ανεξάρτητα απο κατηγορια χάλυβα. Ο οπλlσμος αυτος περlβάλλεταl με συνδετήρες ~ 8 ανά ~ OL κατακορυφοl ~υτoι οπλσlμο( μπορουν να λαβα(vοvτ~l υπόψη xαl σαν εφελκυομεvοl οπλlσμο( λότw κάμψης. δδ) Ο έλεγχος σε δlάτμηση καλύπτετ~l όταν LκανΟΠΟLοuνταL τ ~ Tbr1'la.JC -...::.. fn Τ ~ 04 τbmίn+f!hσe τ'~ Ο4Τbmίn-t-{- ~: + fu oa : n όπου τ = Q : 'b2 W τ b rni" = η δlατμη'nκη τάση σκυροδέματος κάτω της οπο(ας ο ΚανΟVLσμσς ΩπλLσμέvφV Σκυροδέματος επιτρέπει να μη ycvel έλεγχος διατμησεως η δlατμητική τάσησ/<ι;ρoetρcϊιt!.ά.vω της oπo(αso Κανονισμος Οπλισμένου Σκυροδέματος επlβάλλεl αύξηση δlαστάσεωv καl ποσοστά οριζοvτlου!κατακορυφου ( αντ(στοιχα) οπλlσμού - ΤΟ αζοvlκο φορτ(ο του τοιχώματος (θετικο γlα θλιφη) -' - το μηκος ΤΟLχωματος. εε) OL ακραιες περlοχές κάθε ΤΟLχωματος που δεν διασταυ- ~. ρώvετ~l με εγκάρσιο τolσω~_σε~ήκoς τοuλάχlστον Ισο με 02 Rw ~ντως. δε οχι.ηlκ~οτερο του 2b θα' δlcψ~ρ~.vοvται ως. # - -. ~ υποστηλώματα και ~α 'παραλαβαινουν τα δvο.τρtύ~ της κατακορύφου δύνα~ης που ενεργει στ η θλιβομεν η : ζω\;'η.. της.δ.~ατ<?~ης- οπωςπροκuπτεl απο την αξοvlκη. δ6ν~μη ~L_τηv Ρ9~-τoυ ΤΟLχωματος (Σχ. 1 ) Tr _._.- /. ~ 'f..! i.. ". i + -_ ;.!: : Ί : t :. j1: ι

9 6.0:. 239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Q κατακόρvφος. ΟΠλισμός ~ωv περιοχωv αυτωv θα ~εριβάλλε~αι. σ'όλο το ~εi2!~~_q22s ~oυ τοιχώματος με συvδετήρες όπως προβλέποvταl σ~η περιπτωση ι.γ.αα. tav κρ(σιμο ύψος τοι.χώματος που μετρι.έται. από ~η στάθμη θεμ~λιωσης οριζεται η μεγαλύτερη απ' τι.ς τι.μές tw ~ o~ Hw : 6 "σπου oj flw. το συvολι.κό ύφος α.π'τη θεμελιωσή - --l του τoι.χωμα.~oς του μεχρι. το του μες στο ~-:r'plo ( σχ. 2) &! ορ. φηλότερο σημειο Ι~ ορ..\ 'Ο:λ. Η " ι ι ι.στστ) Η δι.ακοπή του τοι-χωματος καθως κατεβα(vει προς τη θεμελιωση του επι-τρέπεται. μόvοv av εξασφαλιζεται ο Ιδι.ος συvολι.κός βαθμός ακαμφιας στοv υποκεtμεvο όροφο. Τα. υποστηλώματα στα. οπο(α ~vxov στηρcζοvται. διακοπτόμενα τοι. χώματα δα οπλιζοντα.ι σόλο ~o μήκος τους σύμφωvα με τηv περ(- πτωση ι.γ και. θα επεκ'tεcvονται :με τις ίδιες δ ι ασ τ.άσ ε ις. και ι οπλισμό και. O'tov αμέσως ανωτερο Οροφο. Επιτρέπε- ""αι εξαlρεση αυτής της δι.ατάξεως οταv ο έλεγχος όλων -rwv κατω- -~ -. 'tfpwv σ'tοι.χεtωv-ακαμφcας γινει. με σεισμι.κή δύvαμη '-.... αυξημένη κατά ~o noσoo'to με (ωσης ~ης -α.καμφιας O'tov υπόψη Οροφο. ζζ) Συvι.στάται. η δι.άταξη 'tοι.χωμά.'tωv στηv πέρcμε'tρο του κτιριου και. οπωσδή1ε.οτε η. ~'- -- προβλεφη δυο ""ουλάχιστον μη συvεπι.πέδωv τ.ιχ~μάτων ανά δ~εveυνση. "- "- ηη)!vx6v aνoιtμ~α..ε fροv~α."τοι.χ&μσ.τα. Ω.Σ. KpfSEL να. fxovv Κ(tτά).ληλη δι..πcxξη ~ι ~"Qα~~.μι.xρή συνολι.κη επιφά.v.εια. --'- - ιώσ'tε να. μηv πσ.ρεμποδιζουν την κα.μπτι-κή λει.τουργια' ""ου το"χωμα.- 1- ~. τος και. δα"λα.μβα.cνονται. υχ6φη γι.α τηv 6πλιση ι: -rwv τoι.xωμ&~ν -.;- ""

10 .... : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 'έναντ" δι.ατμήσε~ς. Για τον σκοπό α'\}τό θα υπολογιζονται. οι. 'αναγκαιοι προσθετοι οπλ"σμο! γνρω απ'το &νοιγμα. βθ) Ειδι.κΟτερα προκειμένου γ"α συζευγμένα τοι.χωματα που χωρ.ιζοντα" με μ"α ή περ ι.σσοτερες στήλες ανοιγμάτων στα ορι.ζοντ"α στοι.χεια σύνδεσης ( Πυπέρθυρα") ολοκληρη η ένταση σε ισμον (. τέμνουσα και. ροπή) ΠαΡαλαβαΙ νεται με κατάλληλους Fίσ- 6ιαγώνι.ους οπλι.σμούς εκτος αν η μέση δι.ατμητ\κή τά.ση Q :db. απο σει.σμο είναι μι.κρότερη του ".k... Τb l7)ιn ( t:u;t. 3 d k) ι) rn -' Τ rrιin (\[ιtj.-k < 1. ) d :3 b ο d I}r" ~ έ' οπο'\} τbmin η επιτρεπομενη ταση διατμlσεως σκυροδ ματος; κα.ι Ro το ελεύθερο άνοι.γμα του υπέρθυρου. οποτε ειναι δυνα-' τή η ανάληφη sεμνοuσαc; μονο με συνδετήρες. Χρει.άζεται επιμελημένη μελέτη δ"άταξης; των δισδιαγων(ων oπλι.σμώ~ ώστε να γινεται. οι.κονομια χώρου και. να εξασφαλίζεται η πλήρης δ' συμπυκνωση σκυρο εματοζ. ΟΙ οριζόντιοι οπλι.σμοι θα υπολογιζονται Ύι.α τη ροπή κάμψεως γι.α όλες; τι.ς μη σε"σμι.ίιές; φορτισει.ς και θα ειναι τουλάχι.στον 2 ~ 16. ιι.) Ο Υπολογισμός; των εντατικων μεγεθων σε κάθε στ&θ~η τοιχώματος γινεται. με το σύνολο ~ων υπερκειμενων δυνάμεων που προκαλει ο σει.σμός ( ειτε απευθεcας ως δυνάμεων αδρανείας ειτε μέσω των υπολοιπων πλα"σιακων στoιχεcω~ ~oυ σκεκετού - -~ - -~ αν υπάρχουν). ο υπολογισμος πρεπε" _να-γινετα~ με κατάλληλη προσέγύι.ση προς; το μoντέ~o πολυωρόφου πλαι.σ'ου γ"α δρά.σε"ς αει-σμού κατά τις "'- - Lγ) αα. Mε~ασ'ένα!gfQ~~2_~~!2S "πoσ~ηλωματoς lkp.. Ό-\μεγρλ.6τερο α6.~ '..J!5:~'~>ι:ά -' '_. όπ~υ Η σ ~λ εό6ερσ υψος του υηιr 6Τ~λώμα.τοςπ4νCD:~--:Ηάτω:απ~~~ πfιuaτα. -rης δοκού θα δ"α;τcwσονται.. ~Oυλάχι.στoν ο" σuνδε~ρες που xεριγρaφoνται. παρακά-rω:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) οπου 8 u.. U. ι ι C1v ~ 15 f..u. γ~α σε~σμ~κή xερ~oxή Ι αύ ~ {ο ~u. γι.α σει.σμ~κές περι.οχές Ου ~ 49 :~ ~'eu : [ι- : Φϋ η δ~άμετρoι; ράβδου συνδετηρα Qu = - η αποσταση συνδετήρων το όρ~o δι.αρροης χάλυβα B w η αντοχή κυβου σκυροδέματος ~eu. η δι.ατομη ράβδου συνδετήρα ΙΙ χα.ι. ΙΙΙ κα~ th το μήκος αcτήρι.κτoυ βρ~xcoνα συνδετήρα Οι. απoστάσει.~ τ~ν συνδετήρων αντwν δεν μ~oρo6ν να ειναι. μεγαλντερες του ενος τριτου της μ~κρoτερης πλευράς της δι.ατομής του υποστ!)λωματος. Οι.' συνδετήρες cxutot χρέπε ι. να ε C να ι. κλε ι.στ οι ΚCt~ τα αγκνρι.α τους να παρουσι.άζουν ελεύθερο ευθύγραμμο μήκος τουλάχι.στον'10fκ. μετά το δέσι.μο με τη'δι.αμήκη ράβδο. Τα δεσιματα αυτά πρέπει. να γ(νονται. εναλλάξ σε δ~άφoρες γωνιες του υποστηλωματος. Η απόσταση δυο δι.αδοχι.κών κορυφών ( σημειων θλάσεων ή εγκaρσιων στηριξεων συνδετήρων) πρέπει. να ε(ναι. μι.κροτερη από 20 ε~.( eh ~ '20 εu..) ββ) O~ συνδετήρες τ~ν χρισι.μων μηκών των υποστηλωμάτων θα δι.ατάσσονται. χαι. μέσα.στον χομβο σ'όσο μήκος δηλαδή το υποστήλωμα δι.ασταυρώνετα~ με τη δοκ6 ( βλέπε περι.πτ. ι.ε ) ΤΥ) Οι. κανονες Οπλι.σης ~~ν χρισι.μων μηκών με συνδε.τήρες εφαρμ6ζoντα~ σ' ':>λ6κληρο το μήκος των υποστηλωμάτων στι.ς παρακάτω περ.ι. n:~ωσ~ ~ ς: '--- -Όταν ένetί; τοιχoc; 1Σλήρωστj ί;"jj.:~ο~χc.oμα απο Ω.Σ. δι.ακόπτεται. - κα.θ' ύφος Ύι.α να δι.αμορφω806ν ~crrelci ανοιτματα (Σχ. 3) - -'-"---" ι;:==iξ===;ι '~."- - -_ο ι ι : :.. ~.:...-.-' (:.::~.~.=: ::::::. - ' Οταν ο λ6υ 0<; Mmctx: Q d '- i.'-1 Ι ι..-.. :.. -':'. 'ι ειναι μι.κρ6τερoc; απδ.35. Σε.περC-

12 \0 ι'; ο_ο 2:;.:1:::::9~6 E_φ_H_M_E_P_JΣ_TH_Σ_K_v_B_E_P_N_H_Σ_EΩ_Σ-----=(~τ_Eν_x_Ο_Σ_Δ_Εν_τ_Ε_Ρ_Ο_Ν..:..> π~ωση τέτo~ων υποστηλωμάτων απα~τε(τα~ κα~ πρόσθετος δ~αμήκης oπλ~σμoς xα~ στ~ς δύο πλευρές (σος με 20 % του μεγαλύτερου απ' τους οπλ ~σμoύς που βγάζε ~ ο υπoλoγo~σμcx;; στην κάθε πλευρά του υποστηλωματος. Σε περ~μετρ~κά υποστηλωματα που ενδέχετα~ να συγκρουσθούν με δ~πλανά χαμηλότερα κτιρ~α ( σε περιπτωση αν~σoσταθμιας πλακών) - Όταν το υποστήλωμα δ~ασταυρώνετα~ με πλάκες σκάλες κλπ. δ " σε εν ~αμεσo υφος του οροφου. Σε υποστηλώματα περ~oχών σε~σμ~κότητάς ΙΙΙ που δεν έρχονται σ'ε~ή X~ απ'τ~ς δυο πλευρές τους με τοιχους πληρώσεως. δδ) ~o άθρo~σμα των απόλυτων τ~μών των επ~τρεπόμενων xαμπτ~κώ}l ροπών στα άκρα ενός υποστηλωματος πάνω Κα.~ κάτω από έναν κόμβο πρέπε~ να εcνα~ μεγαλύτερο απjτο άθρo~σμα των απολυτων 'τ~μών των ( ετερόσημων) επ~τρεπoμένων ροπών των εκατέρωθεν δι.ατομών των δοκών o~ οποιες συντρέχουν στον κόμβο. Ο έλεγχος αυτός γινετα~ και. για τις δύο κατευθύνσεις σεισμικής δράσης. Ο έλεγχος αυτός δεν απαιτειται σεπέριπτωση που προβλέπονται τοιχώματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της περιπτωσης Ι- Σε μιά τέτo~α περιπτωση δεν εcνα~ πι.θανή η εμφάν~ση ετερόσημων ροπών εκατέρωθεν του vποστηλωματος. Επι.τρέπεται. εξαιρεση της απαιτησης αυτής Ύ~α τους δύο ανώτερους ορόφους του κτιριου οπότε Ολόκληρο το μήκος του υποστηλωματος δεωρειτα~ κρισ~μo σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται. στην.περιπτωση ~γ.~. εε) Το ελάχι.στο ποσοστο δι.αμήκους oπλ~~μoυ πρέπε~ να ειναι. σε Κάθε παρειά (σο με O~ ~ης-πραγματι.κής δι.ατομής. Η απόστααη μεταξύ των διαμηκων ράβδων κάθε ~ρει.άς δεν πρέπε~ να υπερ~ινει. τα 20 εhατoσ~~. I:vv ι.ατciτcσι. νcσ xριxτι.ε.(ισ"-~xcψηaά ο' λόυος Nt;': 8ρ ο. F b ΙτcJι. ::.- ---'" 'στε '-.. να μήv-μειων~~ι. uπερβολι.κ& η δ~άθέ~ιμηπλαστ~κoτη~α του ~ υποστηλώματοι;. Όπου Β ρ η 1tρ~αματ~κή αν~oχή σ~υρoδέμα~oς σε θλιφη.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) στστ) Σε περl.πτωσει.ς που Nc < ο{ο 8ρ.(Ι;) ο έλεγχος 2197 δι.ατμησεως δα γινεται ως εξής: 'Οταν λογω σει.σμού εμφανιζεται. ~ελι.κά ετερόσημη δι.cιτμητι.κή ~ΆCη ~oτε η ΚCtτ'απoλυτη ~ι.μή μι.κροτερη δι.α~μητι.κή ~άση (ΙτΌ δεν επι.τρέπετcιι. να ξεπερά.σει. το μέγεeοc; Τbrtιί-n (περι.πτ.ι.β.δδ). Αν J τ') <i-ςmίη θα -σχνουν οι. συνήθεις κανονες δletστetσι.ολογήσεως σε τέμνουσα. 'Οταν ~TbrniTl < Ι τ'} < Τb rnin τότε ολοκληρη η τέμνουσα ect παραλαβαινεται. με οπλι.σμο κορμού. 1.δ) αα.. Jιέσα σ' ένα μήκοί; 2 d εκct~έρωθεν ~ων mφει.ων ε~ός υποστηλωματος CIΠa:LτούνταL qτη δοκό κλει.στο[ συνδετήρες: σε αποστα.σει.ς 150 pt γι.α σει.σμ. ζώνη Ι σε σε n αποστασε ι.ς 125 εκ ΙΙ " " (Ιποστα.σει.ς ~oo n εκ " " ΙΙΙ ~ πάντως δε μι.κρότερες απο d/3 Σε περ[πτωση που ο υπολογ ι.σμος βγάζει. απαι.τουμενο οπλlσμο 01. πvxνoι (ΙυτοΙ συνδετήρες επεκετεινονται. θέσε ι.ς περciτωσεως αυτού του βλ ι. β ό μενου' οπλ -σμού. ββ. Ελ&χι.στο ποσοστο εφελκυόμενου χάλυβα ~~;~ - (5. = ~ (τ-ο f3strt'''~lc.m1.) θλι.βόμενο μεχρ" Ει.δL.κοτερα στl.ς XEPL.Oxfc; στηρl.ξης δοκών οι. δι.cιμήκει.ς οπλι.σμοι ακολουθονν τους παρακ&τω κανόνες: - Κέγ ι.στο πoσ~.τo εφελκυομενου χάλυβα f m.().)(.=οζ5 Ι:8s θλι.βομενος oπλ~σμός " ανεξάρτη~α απο ~ι.ς ενδεχόμενες υπολο-'. \... - γ ι.στ -κές ανά.γκεςθα.'ειναιμ'..:::ξ. ο 5 μ.'. Ο eλι.β6μενος αυτός οπλl.σμός θα εκ~ε(~ετα" μέχρ" ~ά άκρα των εκατέρωθεν κρισι.μων μηκών της δοκού όπου δι.α~άσσoνται. ο" 1t1)XVoC συνδετήρες ~ης πe.p~'- -ι.-δ-.&ιi~~ "'-'- ΤΤ. ~α ελ&χι.ο'tct τclv τελκυομεvclv 'XCΙL~tDv δλι.p6μενcl)~. "" -.' οπλ -σμω.ν σε Χ&βε δ.ι.ατομή πρέπε.ι. να έχουν. 'tf'toι. ες 'Τ ι.μές χαι.- ο" ; αγκυρωσε ι.ς 'tων. εφ~λκ\)όμενω~ ράβδων ατ '-ς περ ι. οχές τω~!1~!)ρ :"!ΜCΣ~. τι.ς

14 . ;.. ~... \ '... \ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΔΕΥΤΕΡΟΝ). των πρftε" ν~ γινονται. σε τέτοι.ες θέσει.ς" ώστε το καμπτδμενο στοι.χειο να εξασφαλιζεται. από τι.ς εν δ ε Χ 6 μ ε~ ~ ς. μ ε '(~ 't Ο ~ α ε ι. ς τ ω ν σ η μ ε Ι ~ ν μ η δ ε ν ι.- σ μ ο 6 τ ω ν Ρ ο π ν. δδ) Κάτι.ση ράβδου με χ.ράeεση σε εφελκυόμενη ζώνη μπορει να ΥΙνει. μδνο Υια το 1/5 των ράβδων ~ην Ιδι.α δι~τoμή και. μόνο με την παρουσια ΠΡOcθετων συνδετηρων δι.αμ~τρo~ Φv σε αποοτάσει.ς μι.κρότερες του 15 Φυ οι. οποιό" θα καλύπτουν Ολο το μήκος της παράθεσης. Απαι.τουνται. τουλάχι.στον δυο τέτο"οι αυνδετ~ρες αε κ&θε μάτι.ση.. ' ~o μ~κoς παράδεσης Βα ακολουδεt τι.ς απαιτήσει.ς του Χανονι.σμόυ Ωπλισμfνου ΣχυροδΙματας πσυ ι.αχύει. που δε μπορει όμως να ε'ν~ι. μι.κρ6τερο από 300 μ~μ. ούτε μι.χρ6τερο του 24 Φ L ( όπου Φι η δ ι. &μετρ οι; των μctτι.ζόμενων ράβδων). εε) Οι. ακολουδοι. Υεωμετρι.χοΙ περι.ορι.σμοι επι.βάλλονται. Υι.ιχ δοκούς Ω.Σ. σε περι.πτώσειι; o.ou ι~6% (Z~.4) δο '.l / "" vl ~+b +- ~J'b b b... U11;: 11 Ι ~ un! ' Λ.~..t-+ Τ dun. π m bl. b +-~-dljn. - un 2 b~2bun οτστ) Ο νπoλoyι.σμo~ σε τέμν~~~στι.ς κρισι.μες χερι.οχές y'νετ~ι 01ΣωΙ; χαι. «την ~εριπ't. "Υ. οτστ ι.ε) ~. Οι. oυνδετ~ρει; ~~ν xρισι.~ν μηκών τ~ν'uποστηλω ;pά'icl)y~.ecx δι.'t&σαον'tc1ι Μ&ι ;jj.~' ~:ςoν' χ6μβο (χεριπ. ι.υ. ββ). ' ~χ't6ι;av~'tcw')('ιφο~-~ρf.χ0'8ν '''tt''peplt; 'δοκο[-ttc.oν oπ~ιfιtν ~t{/ ~;~~.;'~δε.: δι.atέρει. με'tαξι 'tov~ περι.σσδτερο απο 2~.. 'iπδτ~ επι;τp'έ1σ~~~.ι... :.~~ δι.ct'tάασεται το μι.σδ ποσδ συνδετήρων..

15 _~""'_ Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2199 ββ. ΤΟ απαιτοuμενο μήκοι; cryκυρωσεωι; t1 ct" θα υπολουtζεται. βάσει του ισχυοντοι; Κανονι.σμού Ωπλ. Σκυροδέματοι;. Όπου ειναι δυνατον συνιστάται. η αγκυρωση ~ων 'διαμή)~ν ράβδων τ~ς δοκού μέ~~ δυν~μεων άντυγας με καταλληλη κάμφη των o~ι.σμών αυτών μέσα στο υποστηλωμα. Υγ. ΙδιαΙεερη προσοχή απαι.τειται σε περtπτωση εξωτερικών κόμβων. Σε κάθε περιπτωση στο μηκοι; αγκυρωσεως δεν συνυπολογιζεται.. αρχικό μήκος (σο με 10(6 μέσα στον κομβο_ δδ. Ε ι δ ι. κ ~ ς α π α ι. τ ή σ ε ι ς γ L α.. U y ω ν t εςπ. οι. 1rρOηγOύμενει; διατάξει.'ι; πρέπει. να εφαρμόζονται. με ιδια(τερη επιμέλει.α στην περίπτωση "γωνι.ων" όπου συναντι.ωνται. ένα υποστήλωμα και μιά δοκδς χώρις να συνεχιζονται. μετά το σημειο συναντησεως. εε.' Σε περιπτωση μεταβολης διαστάσεων Θποστηλωματος από όροφο σε όροφο θα προβλέπονται τοπικά οι αναγκαιοι. πρόσθε- (($ηι; μδ τοι. συνδετήρες για την ανάληφη οριζόντι.αι; δυναμ.ης/μι.άμιση <ρορα την ωθηση των τεθλασμένων ράβδων του υποστηλωματοι;. Πάντως η κλιση του τεeλασμένο~τμήματος των ράβδων αυτών ως προς την κατακόρυφό δεν μπορεt ν~ "ε(ναι μεγαλύτερη από 1 :6. στστ. Απαι.τεΙται. καταoκευασ~ι.xη πληρότητα της περιοχής του κόμβου κα~ των γειτονι.κών του τμημάτων των στ~ιxεcων που συντρέχουν σ'αυτδν:.. ι ' 3. Στη συνέχεια της παραγρ&φου 11 του άρθρου 6 του (δι.ου Β.Δ. προσθέτονται τα εξής: -... _~---- ' " Η αυξηση αυτη δενι.σχυει στις περι.~ώσει.ι;'ελέγχoυ σε διάτμηση -rης παpcrrpιxφou 3~ '-περ~~~q;j~~_~ ι.γ χαι. ι.δ η.... ι --- '- "- "-. ' ~oυ 1. Το -rελεuταtο εδ&φι.ο 'n)<; τai>cryράφου 2.0: -rou (Xρ'epov~.?-:. - _... 'δ ιου Β.Δ. αντ ι.ηαθ tc1tato:i. ως εξήι;: -

16 .'.. \ Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) n Η διάταξη αυτων μπορε( να παραλεcπετα~ μονο οπου ε μ~κρ6τερo ~ Cco με 6% ~ γ~α βραχώδε~ έδαφος εφόσον δικα~oλoγειτα~ η παρ&λε~ψη με ε~δ~κ6 υπoλoγ~σμ6η. 2. Στη συνέχε~α τη~ παραγράφου 2.ε του άρθρου? του Cδ~oυ Β.Δ. προσθέτονται τα παραy~τω: n Eλ~χ~στε~ διαστάdε~~ δ~ατoμ~ς συνδετηρι~ν δοκών 025 χο.50 μ. Σε μον6ροφα κτ(ρ~α επlτρέπονταl δlαστάcε~ς 025 Χ 040 μ.ελ&χlοτος οπλισμ6ς με 04% άνω κα~ 04% κάτω. Ο συνολικός οπλlσμος των ουνδετηριων δοκών θα εινα~ 6σ~ απαιτειται. γ~α την ανάληψη αξονlκο~ φορτιου σε εφελκυσμ6 ~ θλιφηισο με το ένα δέκατο του μέγ~στoυ αξονlκού φορτιου του r.ιo επιπονούμενου απ'τα δυο υποστηλώματα.ov συνδέονται". 'Αρθρο 5 Η παράγραφος 1δ ~oυ άρθρου 8 του Ιδιου Β.Δ. αντικαθιστατα~ ως εξ~ς: /. "Για τον οπλ"c~τη διαμορφωcη ΚCLι τον έλεγχο των τάσεων ~σχύoυν οι διατ&ξει~ της πσ~aγρ.o.ιβ του ~~θρoυ 6. Στις ~αραστ&δες των χου-. φωμάτων τοποθετεcτα.ι oπ~ισμ6ς ψ12 μέχρι. Ψ6ανάλογα μέ τον όροφο! και εφόσον δεν υπάρχει υπoστ~λωμα". 'Αρθρο 6 Οι δ~ατάξεις του Β.Δ. της 19/26 Φεβρ.1959που αντικαθιστανται τροποποιο6νται. ~ σuμπληρ&νoμτα~ εξακoλoυθo~ν να ισχύουν παράλληλα.. μ'ε τις δlατ&.ξε~ς της απδφctoης αυτ~ς "γι.α χρονικ6 δι.άστημα εξ(6) μη- "- ν&ν απ6 τη δημoσ'ευσ~ της στην ΕφημερΙδα της Κυβερνησεως. Α.ρθρο? Η ισx~ς της απ6φασης.αυ~~ς αρχιζει. από τη δημοσιευση της στην ΕφημερΙδα της Κυβερνησεως. _A!STr/~- 4-~Αr.ρ~λίw 1984 ο ΥηΟΥΡΓΟΣ - AΠO~TOΛO~.AθANA~IO~ T~OXATZOΠOYΛO~._--~-_.- "- ~---- ~- --. '.. λπο ΤΟ ΕθNlΚΟ nnoγpa.mo

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα