ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ Α8ιiΝΑ 18 ΑΠΡlλlΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αρ. ΕΔ2σ:/01/44/Φ.Ν. 275 ΤΡΟΠΟΠΟΙ7JC17J κιχι συμπλήρωc17j του Β.Δ. τη:; 19/26 ΦεβρoυαcρΙoυ 1959 «περι ιxντισε~σμαoό κιx'/oνισμctι οικοοομικών έργων)) Ο νπουργοσ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ί. Τι; oιcι.. ιίξει; του άρθρου 2Ι πιχρ. 1 κιχι 4 του Ν. 1418/ "Δ7Jμ6σιαc έρyαc κιχι pvoμlact; auνιxpών θεμάτων)) (ΦΕΚ 23 Α/ ). 2. Τη OιιίTCΙξη.. ου άρθρο\) 2πcιριxyρ. 2 "ρ. Ο του Ν.1349/ 1983 (ισόσταcσ7j ΟΡΥιχνισμοι'ι Αντισεισμικού Σχεοιιχσμοό. χιχι Προστιχσ(ιχς (ΟΑΣΠ) χιιι ciλλ~ OIιxτιίξΙ;:Lς)) (ΦΈΚ 52 Α/ ). 3. Το πριχχτιχ6 πις 1Οης ( ) συνεοριισσεω; 'ro'j Δ.Σ. τοι) ΟΑΣΙΙ ιxπoφa;σιζovμε : ΔΕΥΤΕΡΟ Ι 1959 (ιπερι (Σντισεισμαοό lu:νονισμοu οικοδομικών ΙΡΥώ't)) a.vπχαοιστιχτιχι ως tξής :' 112ιχ) Οι σεισμικές Ο\J"ιίιu;ις λcιμβiνοντcιι (ιtc:; προς Τι. a.'tτιστο~χιχ xιxorιxx6p\jcjlx φορτι:ι: πo).λcιπλcισιιxσμιyι.: rπι ορισμένο σuνoελεστη ει που Χ%λεΙτcxι σuνfελεστης σιισμ'κής εmβσ:ριινσεως. Οι τιμέ; το\) συνπλεστοό ει που χαθοριςοu1/ τις οριζόντιες συνιστώσες των σεισμαών oυνιίμε:eιιν ι oριζ~ντcιι ως το γ\νόιιενο ταιι τ;μών το\) ΠΙν~ιx Η cπt τον Π«Ρiyovτιx σπouoιxιότηταc; του κπριου ι που otvtra.ι. cσπ6 τον ΠΙνιχχα ΙΙΙ. Σεισμικότητιχ Ι ΙΙ ΙΗ περιοχών ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Π ΙΝΑΚΑΣ 111. Επικιν8υν6τητιχ ιι; Σπου3ιχι6τητιχ β χπρ(ου c8ιχφών ΕΥχρΙνουμ.ε'την ΤΡΟΠΟΠΟΙ7JC17J XIXL σuμ~ήρωc17j των οιιχ- Σεισμα6τητcι - ~ 'Μεγάλη (Μ) Συνήθης (Σ) τιχ;εων του Β.Δ. της 19/26 Φεβρου:χρΙου 1959 ((περε ιι;ντι σ&ισμαοό XrLVOVLaILOU oικo~oμικών iρυω'l) ως Εξής : Ι ΧΙΧΙ Η πιχρiγραcφος 2 το\) Υ Αρθρο 1.. ΙΙΙ 1~ 1~ άρθροu 4 του Β.Δ. της 19/26 Φε:βρ.

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Ο βαθμός σπουδαιοτητας των κτιριων κρcvεται.: - αν~oγα με 'tlc; κοινωvlηο-οlκοvομlκές και. λειτονργικές συνέπειες ενδεχομενης καταστροφής τουςl - ανάλογα με το αρχι.κc τους κoaτα;. - ανάλογα με το ρόλο τους στην άμεση αvτlμε~ώπι.ση των uροβλημ~των που πρo~λεc ο σεlσμός. - ανάλογα με τη δι.ιχρκεlα χρήσεως κα.ι. - ανάλογα με το ~όσες φορές θα εφαρμοσθει η (δι.α μελέτη κα.τα- σκευης β) Η συνολική σει.σμικη δύναμη εν ~ κατανέμεwαι κα.θ'ύφος του κτιριου "τριγωνι.κα" με τη με:γιοστη τετα.γμένη στην κορυφή σύμφωνα με 'tov. ιvtόλουθ ο 'tuito: Hi! = f.n. ΝΖ h il n ΣΝίhi. ί::.~ ~πoυ: Ν το αυνολικό κατακόρυφο ορτιο του κτι.ρ!ου στη στ&eμη της eεμελιωσεως 11 ο αρι.θμός των ορόφων N~\Nί = το κατακόρυφο φορτιο που αντlστοι.χεc στην Ζ ή στην. ι. στάθμη α~τtστοlχα h~ ι hi αποστά.σει.ι; ιιπο της στάθμης. θεμελι.ωσεως της στ&θμηι; ~ ή ι. αvτcστ.οι.χα. '~1e ι: το ΟΡLζδVΤLΟ οει.σμι.χο ορτιο υπολογlcjμού ('1tλcισματι.κ6) στη α't&6μη Ζ..ι:πΟ τον 1tαραxά:νω τίιπo ~ρ.oκίι πτ-ε ι. n. ~ ΗΙ-;-ι Ν Ι:.ί' - \ ---.:.:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2187 Η συνoλι.κ~ τέμνουσα δύναμη του Ζ όρδφου λαμβ&'νεται. 'ση με h Qz = Σ I-/ι~ -~ ~ ί;; i!. και. κατανέμεται στα φέροντα στοι.χεια του ορόφου ανάλογα με την cιxαμφια τους". Άρθρο 2 1. Στο τέλος της παρcιγρ.1 του άρθρου 5 του Ιδιου Β.Δ. χροσθέτονται τ~ παρακάτω: ".Οι. Σκάλες επιβάλλουν μιά χροσθετη δέσμευση σχετι.x~ς κινητοτητας στις πλάκες τις οπο'ες συνδέουν. Η δέσμευση αυτή' συνι.στάται να λαβαινεται κατάλληλα υπόφη στην ακαμφια του ΚΤΙρ'ου στις ενδεχομενες πρδσ~ετες στρεπτικές δράσεις του σεισμου καθώς#και στην καμπτική και αξονική έντcιση'της κάθε σκάλας ΚCtΙ r των γειτoνι~ν της φεροντων στoιχε~ων. Πρέπει να γ(νεται έλεγχος και να εξασφαλιζεται ότι η κατασκευή Σου συνδέει ~o κάθε αντισεισμικό τοιχωμα με τον υπόλοιπο σκελετο ειναι σε eέση να μεταβιβάσει τα σεισμι.κά φορτια". 2. Στο τελος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του (διου Β.Δ. προσθέτονται. τα εξής: " Όταν η συνολικη διατομη των τοιχων πληρώσεως ( πλινθοδομαι)που βρισκονται ανάμεσα σε UΠQdτηλωματα ~ τοιχώματαμειώνεται σημαντικά στους κατώτερους ορόφους η μελέτη πρέπει να προβλέπει xατάλληλcι αντίστοιχα μέτρα ενισχυσεως των στοιχειων ακαμφιο:ς ~τ~ν xατώτ~ρων~ ορόφων. Σε υπάρχοντα κτιρι.α η καθαιρεση τοιχων SΛηρωσεως που βρισκονται ανάμεσα σε υποστηλώμο:τα σε πο-..:- -" - -'.-. σοστό μεyαλ~τερo του ~~~ των τοιχων Σληρώσεως του οροφου συν- -'~- " _-_.:-.~ --. ~στάται. ν~ ycvetctl '~τερα CtU~LX~ αν~ι.αεισμιx~ μελέτηοτην - -. ' ~ '- :~πoια δα ία~-γo'ιτa.\. tlxδtη οι ένδέχδρενες σuvέπει.έ:ι;-τfτοι.cxς.-~- ~θαιρέσε4fι;η ' ο. ζ. - r- 3. Στο τέλος του άρθρου 5 του 'δ~oυ B.Δ~.~ xpoσ~ r.?svuiιt~-. -

4 2188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) παράγραφo~ 8~ και 13 που έχουν ως εξής: " 8. Συν~ατάται ν'απoφεύγετα~ η ενσωμ&τωση σωληνωσεων εγκαταστάσεων μέσα στα κατακόρυφα στοιχεια και στους κόμβους του σκελετου από oπλ~σμένo σκυρόδεμα. Σε περιπτωση ενσ~ματώσεως σωληνώσεων θα γcνεταl έλεγχος YLCt τη χραγματlκ~ δlατομη κα~ θα παιρνονταl κατάλληλες κατασκευαστ~κές δ~ατάξεlς. Η επικάλυφη των σωληνώσεων ε μπορει να ειναl μικρότερη των 10 εκ." "9. Όταν'προβλέπονταL αρμοι δlαστολης μέσα Ότο σκελετό ΚΤLρCου σuνlστάταl η δ~άταξη δύο χωρ~στών υποστηλωμάτων ή ΤΟLχωμάτων Ύια την fδραση των εκατ~ρφθεν oρ~ζoντc~ν στοlχεtων". ~10. AuαΎoρευεται να χαραχθε( ~ να δ~ατ ρηθει το σκυρόδεμα φερόντων στοlχεtων ή να γ(νουν συγκολλησεlς πtxνω-όε ράβδους οπλlσμού ( δ~αμήκη οπλlσμό συνδετηρεςκλπ.) χωρις σχετlκή μελέτη του αρμόδlου μηχανικού". "11. ΟΙ. ανάύκες των οργανlσμών και. των συστημάτων συμπληρώσεως των κτιριων YLCt στερέωση σωληνων κουφωμάτων uδραυλlκων τεμαχιων κλπ θα καλύπτονταl αποκλεlστlκ& από μη φέροντα στo~- L (C " χε~α που θ~χoυν ενσωματωθε για το σκοπο αυτο στο σκυρόδεμα". " 12. Κατ'εξαΙρεση επιτρεπεταl η έμπηξη καρφιών και στερεωτικών βλήτρων στο σκυρόδεμα με ΤLς ακoλoυ~ες προuποθεσεlς: α. Να μην "ναρτηθουν β&ρηή αvτlχεcμενα ~oυ δεν.έχουν προβλεφβεί στην αντισεισμική μελέτη. β. N~ μην κ~νδυνευει να 6Lγε( ο οπλlσμός γ. Να μη ξεσερνονν σε αρ~θμό ένα βλήτρο ανά διατομή σε αποστάσεις Οχι. μικρότερες των 20' f:k.. -. "13. "δε" βλάβη φέροντος 'α~-oι.χειoυ α~~oπo\1δηπoτε χι αν 'Προέρχεται κι οποτεδήποτε...'. συμβέι..:ισ'τω»- x~-'αν.;. η βλ4βη ~. δεν 1φοέρχε- '- ται ασ~ ~ει..μ6 -iφfχει." ~~ "εi~σχεu&cε't'.αl το σvν:tομοτερο δ~νατδι 'fe -~..' -'.' βάαη._ τ~c;.''t'εχνι.χfc; 1φοδι.αΥρcxcpfι; Σου ι.σχύουν και τη δ.6χι.μη Ι_. texvl)t~' βιβλιoyρa.φια". '.' '. _. '. \

5 Εφ_Η_Μ_Ερ_I_Σ_τ_Η_Σ_Κ_γ_Β_Ερ_Ν_Η_Σ_Ε_Ω_Σ---.:..{τ_Ε_γ_χ...:..O.::.Σ-=Δ:..:E~γ...:..τ.::.E=-PO:.:N:...!.)~ 2189.Αρθρο _ Στη ~υνέ~~~~_~η? παρ~ύ~oυ_:ί 'ro~_ άρθρου 6 Τ.e>υ.:fδι.ΟΥ Β.Δ. χροσeετοvτ~ι ~~ εξής: ιι Ο ~ντ ισε'ισμικδς υπολου ισμός της εντα~ ι.κής xc:ιτα.στ~εclς -rwv φεροντων σ~oιχειων με βάση το μοντέλο του μονορόφου επιτρέπετ~ι. μονο ΎΙ~ σvvηθη κτιρι.~ μέχρι. 'τρι&'ν (3) ορόφων. Ειδικά γι~ ~oν. αντισεισμι.κο υπoλoyι.~μo της εντατικης-καταστάσεως τoι.χω~των ισχύει. η πσ.ρ~yρά.φoς 6.3. ιβ. u..rl~. κτιρι.α. με περι.σσοτερους crπo τρεις ορόφους ο υπολογισμδς πρέ%ει. να γινεται. με προσέγύιση στο μοντέλο του ΧοΛυορ6φου πλ~ισcoυ". 2~ Στο ιi'έλoι; 'tt]t; 1tαρ~Ύρ&.φoυ 3. ε. του άρeρου 6 του (δι. ου ;Β.Δ: 1φοσeέτοvτ~ι. -Τ~ χαραχάτω: "στ. Σε περιχτωση Πλα.κων.χωρΙς δοκούς που στηριζ9ντ~ι ~ΠΙ ευθειας σε υποστηλώματα το σύνολο του σεισμι.κού φορτιου ea. παραλαμβάνετ~ι ~πo κατάλληλους φορεις (τoιχώμ~τ~ Πλ~Ισια. κλπ.). ΚατΟπι.ν ειδικής μελέτης επιτρέπετ~ι να. ληφθει υπδφη το ορι.ζοντιο φορτιο που μπορει ν~ αναληφθει με πλ~ισιακή λει.τoυρύι~ με Όυν- Το (διο ι.αχύει. χα.ι. γι~ τ~ τυχδν αυνυπάρχoντ~ χα.νονι.κά xλ~ισια. Η διάταξη ~υτή αφορά χαι. τιι; τεριπτώσεις δοκών μεγάλου χλιχτους "b" τού o-mρcζoντ~ι σε υxoστηλωμ~τ~ χα.ι. τωνοποιων δοχ&ν το πλάτος b ε(ναι μεγαλύτερο Ct1tO εκεινό που -κροκύπει ~π6 τι.ς συνοηκες (ΙΙ) και.. (ΙΙΙ) της 1tαPcxyρ. 3.ι.δ.εε.. ζ. Eπιβάλλετ~ι ι.δ ~~Ιτερη ρoντιδ~ στους αρμους διακοπής. '. '.. - -\.--..: σκυ~oδέτήσεω~ ι.δι.~ δε φρ_oντιδcx-~ρoυς "α6ν ε?ης της ~νω CΓΓpω-.. - " '- -. {JlW::' JKUPOdAflo~"S ~C8V':-Χα.τ~δρυφωv στ.~ ίxειldν _~μφtetς(-vn~~ω~τ~ ι '.'.. ~')\ωματωγ) η»ος την Χ&ιτω "~ση του σκυρoδέμσ.~oς των 'υπερκειμεν~ν: ~ ""- 'Ορι.l;Ον-r... v σιτoιxδ'.~ ~ δουν v.αxίιν) η. 'Αν&λοτή _9ΡΘντΙδcιl~ι."tεΙ"tCΣΙ'-"JCα.ι. ιj'rov αρμδ' δι.~c?~ι;. ' -.~ ' ακυρoδετ~σεc8ς σιτη στ&δμη ιrης πλά.xctι;. Δεν επιτρεπετcσι η 1t(φovota: '. ενδ ι. α.μfσ ου αρμcw ερτcι.σc~ σε τoιx'ματ~ μέαcx στο ~φοc; ορδφου. '-

6 -ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Όταν αυ~ό εc~α~ κα~ασκευασ~lκά αδύνα~o πρέπει να προβλεφθει κατάλληλη ~oπική αύξηση κα~ακoρύφων οπλισμών και vα~ηφeοuv και. "α "μέ"ρα. ~ης -1tροηγιroμεvης υ1ιοπερ Ιπ~ωσης--ζ. π&ντως -fvα.ς τέ- "ΟLος αρμός πρέπει να. ειναι. όσο ~o δυνατόν οριζόντι.ος και. αρκε ~ά. αδρός. Δeλ. δ. ~o σχετι.κό βέλος!( oριζδν~ι.α. με~α~δπι.ση) από δροφο σε όροφο λογω σεισμικών φορτίων (ελαστlκά υπολογιζόμενο ) δεν επι.τρέπεταl να ξεπερνάεl την ΤLμή 20 %0 του ύψους ~oυ ορόφου Η απαι~ηση αυτή δεν εφαρμόζεται' σε περιπτωση ΚLνητών ευκάμπτων χωρισματων. L. Φαινδμενα δεuτέρας τάξης δεν απαlτειται. να λαμβάνονταl υχ6φη δτανσε κάδε όροφο ι.κανoπolει~αι. η σχέση: θ κ νιδε;. ~ 010 Vh. οπου. ι J θ - συντελεστής ευσ~άθειας πά.νω σ.πό ν. συνολlκή ΟΡLζόντι.α δύναμηπου ενεργεί/ τον υπδφη οροφο Δ ίj iιι ~ιαφoρά ελαοτι.κών βελών στον υπόψη όροφο εξα.l'τ(α.ς των εξω~ερικών ΟΡLζοντΙων φoρτιων(6χε~ιko βέαος} W = συνολικο κα.τακόρυφο φoρ~(o χάνω απ'τον εξεταζομεh - νο δροφο -ύφος ορόφου Γι.α 010 < θ < ~~O'-- θα. γτνετσ.l έλεγχος του ~τ~ριoυ σε φcxι.νoμενα. δευτέρα.ς τάξης. Οσυντελεστης _ευατάθεl~δcv' επιτeέπετα.l να υ~ερβα.ινει την τιμη "oτ~~--υπάp~όυ-ζ-τoιx~μα~;ακα.μφια.ς με d~cleepfj δ"cι~oμή ~σ-'6λ~ τ~ 6φ~-~oυ Κ~LΡΙ~υ επlτρέχε;α.ι η ιrγνoηση των ~ι.ν~μ'έ~φν -δεv'tf~ ~~ηt; 6~α.ν -.. α'~ α'2... ο. i 'n "... ' " -~: - 'Ο> α < 06

7 E_φ_H M_E_PJ_Σ_τ_H_Σ K_γ_8_E_PN_H_Σ_E_Ω_Σ~(τ_E_γ_χ_O_Σ_Δ_E_YT E_P_O_N~) ~2_Ι9_Ι j_ ο1η = συνολ 1')(0 ~Φ05 wov ΚΤ ι.ρ t ου x-r ι.ρ t ου. Σ (G+P).. συνολι.κο κατciκoρυφo φορτtο του xorlpcotj ΣΕ! ι: το ά.θροι.σμα των ακαμφι.ών σε-σταδl.ο Ι Ολων των -rοι.χωμά:rωv προς -rη θεωρόύμενη ~ι ~QvVcrH. Ο έλεγχος ευστάθει.ας γινεται. και. στι.ς δύο δι.ευθύνσει.ς -rou _ ι.α. Κάθε κατακόρυφό a-rolxeco ακαμφιας- με αξοvι.κq φορτιο Ισο με Νο o:νεξάρτητ~ απ'το μέυεθος των χατά τους άξονες Χ και. Υ OΡ1.tOV-rCfDV φορτιων Ηοχι Ho~ 'Που -προκύπτουν Ύ&.α το στο&.χειο αυτο απο την αν-rι.σει.σμι.κ~ μελέτη eo: υπολουιζεται. τουλάχι.στον γι-α ορι.ζοντι.α φορτια H~x =-~- ε Νο και. (χωριστά. ) H;'~= ~εno ι.β. Γι.CΙ τη -δι.aμoρφωση των αντι.σει.σμlκών τοι.χωμα.των και. αvεξάρ-rη-rα απο τι.ς δlατα.ξει.ς της -πaραyρ.1 του άρθρου 8 περι απαλλαγής πρέπει. να ακολοθούνταl οι. παρακά-rω προσθετοι. κανονες: αα. Τα πάχη των τοι.χωμα.των πρέπει. να ειναι. τουλάχlστον (σα προς 15 εκ. εφόσον αυτά καταλήγουν σε υποστηλω~-rα ~ ευκα.ρσι.α τοι.χωματα και. απο 'tlc; δυο πλευρές και. 20 εκ. στην αντιθετη περιχτωση και. YEVLxά 'touaaxlatov (σα χρ6ι; το 1/25 του ~φoυς του ορόφου. Εάν προβλέπονται. ε&.δlκε~~iαcκεuaστ~κ~ς μέθοδοl(~.χ.προκα- ~ασxενη) επlτρεπεται. η μειωση του ελαχιστ~y πάχους σε 12 εκ. ββ. 'Ελάχιστος οπλι.σμδς κορμού του ΤΟLΧ~~Τος σ'ορι.ζοντlα και. σε κατcικoρυφη ~τ~υθυνση 'σος με 25 TOLC; XLACOLC; σε κάθε _ κατε6θ\1νσηανεξάρτητcσ cm:rην χατηυοριο: του xάλυβcι. Ο οπλ&.σμός κορμου δι.ατάόσετcσι. '.&ντοτε ~ε δuο εσχάρες. : όl.- εαxάρε~ ~ι.σμo$ n~δfοvτ~ι. _:μ~6-:-τoνι;;~~" ευχάρσι.ο.ι.τμo~ι.~ ~~σμ6 4Φ β ιχν&: 1 fl2 ιxνεξcφτητα ιχπ6 την JCα~ηt~Ccι x&λυβα.~ά _

8 ~ - ~.. \. '-...~.. ;_~~2~19~2...::E:...:Φ:..:.H.:..:..M:..:..:E:..:.P-=.:IΣ=----=Τ...:..H:..:Σ:...:K:.:.γ..:...:B:..:E:..:P...:..N:..::...H:..:..:Σ_E_Ω=-Σ.-:(~Τ_E_γχ_O_Σ_Δ_E_YT_E_P_O_N-.:.) ττ) ΑπαLτεtταL επισης ελάχlστος κατακόρυφος οπλlσμος στα άκρ~ του ΤΟLχώματος 4 Φ 14 ανεξάρτητα απο κατηγορια χάλυβα. Ο οπλlσμος αυτος περlβάλλεταl με συνδετήρες ~ 8 ανά ~ OL κατακορυφοl ~υτoι οπλσlμο( μπορουν να λαβα(vοvτ~l υπόψη xαl σαν εφελκυομεvοl οπλlσμο( λότw κάμψης. δδ) Ο έλεγχος σε δlάτμηση καλύπτετ~l όταν LκανΟΠΟLοuνταL τ ~ Tbr1'la.JC -...::.. fn Τ ~ 04 τbmίn+f!hσe τ'~ Ο4Τbmίn-t-{- ~: + fu oa : n όπου τ = Q : 'b2 W τ b rni" = η δlατμη'nκη τάση σκυροδέματος κάτω της οπο(ας ο ΚανΟVLσμσς ΩπλLσμέvφV Σκυροδέματος επιτρέπει να μη ycvel έλεγχος διατμησεως η δlατμητική τάσησ/<ι;ρoetρcϊιt!.ά.vω της oπo(αso Κανονισμος Οπλισμένου Σκυροδέματος επlβάλλεl αύξηση δlαστάσεωv καl ποσοστά οριζοvτlου!κατακορυφου ( αντ(στοιχα) οπλlσμού - ΤΟ αζοvlκο φορτ(ο του τοιχώματος (θετικο γlα θλιφη) -' - το μηκος ΤΟLχωματος. εε) OL ακραιες περlοχές κάθε ΤΟLχωματος που δεν διασταυ- ~. ρώvετ~l με εγκάρσιο τolσω~_σε~ήκoς τοuλάχlστον Ισο με 02 Rw ~ντως. δε οχι.ηlκ~οτερο του 2b θα' δlcψ~ρ~.vοvται ως. # - -. ~ υποστηλώματα και ~α 'παραλαβαινουν τα δvο.τρtύ~ της κατακορύφου δύνα~ης που ενεργει στ η θλιβομεν η : ζω\;'η.. της.δ.~ατ<?~ης- οπωςπροκuπτεl απο την αξοvlκη. δ6ν~μη ~L_τηv Ρ9~-τoυ ΤΟLχωματος (Σχ. 1 ) Tr _._.- /. ~ 'f..! i.. ". i + -_ ;.!: : Ί : t :. j1: ι

9 6.0:. 239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Q κατακόρvφος. ΟΠλισμός ~ωv περιοχωv αυτωv θα ~εριβάλλε~αι. σ'όλο το ~εi2!~~_q22s ~oυ τοιχώματος με συvδετήρες όπως προβλέποvταl σ~η περιπτωση ι.γ.αα. tav κρ(σιμο ύψος τοι.χώματος που μετρι.έται. από ~η στάθμη θεμ~λιωσης οριζεται η μεγαλύτερη απ' τι.ς τι.μές tw ~ o~ Hw : 6 "σπου oj flw. το συvολι.κό ύφος α.π'τη θεμελιωσή - --l του τoι.χωμα.~oς του μεχρι. το του μες στο ~-:r'plo ( σχ. 2) &! ορ. φηλότερο σημειο Ι~ ορ..\ 'Ο:λ. Η " ι ι ι.στστ) Η δι.ακοπή του τοι-χωματος καθως κατεβα(vει προς τη θεμελιωση του επι-τρέπεται. μόvοv av εξασφαλιζεται ο Ιδι.ος συvολι.κός βαθμός ακαμφιας στοv υποκεtμεvο όροφο. Τα. υποστηλώματα στα. οπο(α ~vxov στηρcζοvται. διακοπτόμενα τοι. χώματα δα οπλιζοντα.ι σόλο ~o μήκος τους σύμφωvα με τηv περ(- πτωση ι.γ και. θα επεκ'tεcvονται :με τις ίδιες δ ι ασ τ.άσ ε ις. και ι οπλισμό και. O'tov αμέσως ανωτερο Οροφο. Επιτρέπε- ""αι εξαlρεση αυτής της δι.ατάξεως οταv ο έλεγχος όλων -rwv κατω- -~ -. 'tfpwv σ'tοι.χεtωv-ακαμφcας γινει. με σεισμι.κή δύvαμη '-.... αυξημένη κατά ~o noσoo'to με (ωσης ~ης -α.καμφιας O'tov υπόψη Οροφο. ζζ) Συvι.στάται. η δι.άταξη 'tοι.χωμά.'tωv στηv πέρcμε'tρο του κτιριου και. οπωσδή1ε.οτε η. ~'- -- προβλεφη δυο ""ουλάχιστον μη συvεπι.πέδωv τ.ιχ~μάτων ανά δ~εveυνση. "- "- ηη)!vx6v aνoιtμ~α..ε fροv~α."τοι.χ&μσ.τα. Ω.Σ. KpfSEL να. fxovv Κ(tτά).ληλη δι..πcxξη ~ι ~"Qα~~.μι.xρή συνολι.κη επιφά.v.εια. --'- - ιώσ'tε να. μηv πσ.ρεμποδιζουν την κα.μπτι-κή λει.τουργια' ""ου το"χωμα.- 1- ~. τος και. δα"λα.μβα.cνονται. υχ6φη γι.α τηv 6πλιση ι: -rwv τoι.xωμ&~ν -.;- ""

10 .... : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 'έναντ" δι.ατμήσε~ς. Για τον σκοπό α'\}τό θα υπολογιζονται. οι. 'αναγκαιοι προσθετοι οπλ"σμο! γνρω απ'το &νοιγμα. βθ) Ειδι.κΟτερα προκειμένου γ"α συζευγμένα τοι.χωματα που χωρ.ιζοντα" με μ"α ή περ ι.σσοτερες στήλες ανοιγμάτων στα ορι.ζοντ"α στοι.χεια σύνδεσης ( Πυπέρθυρα") ολοκληρη η ένταση σε ισμον (. τέμνουσα και. ροπή) ΠαΡαλαβαΙ νεται με κατάλληλους Fίσ- 6ιαγώνι.ους οπλι.σμούς εκτος αν η μέση δι.ατμητ\κή τά.ση Q :db. απο σει.σμο είναι μι.κρότερη του ".k... Τb l7)ιn ( t:u;t. 3 d k) ι) rn -' Τ rrιin (\[ιtj.-k < 1. ) d :3 b ο d I}r" ~ έ' οπο'\} τbmin η επιτρεπομενη ταση διατμlσεως σκυροδ ματος; κα.ι Ro το ελεύθερο άνοι.γμα του υπέρθυρου. οποτε ειναι δυνα-' τή η ανάληφη sεμνοuσαc; μονο με συνδετήρες. Χρει.άζεται επιμελημένη μελέτη δ"άταξης; των δισδιαγων(ων oπλι.σμώ~ ώστε να γινεται. οι.κονομια χώρου και. να εξασφαλίζεται η πλήρης δ' συμπυκνωση σκυρο εματοζ. ΟΙ οριζόντιοι οπλι.σμοι θα υπολογιζονται Ύι.α τη ροπή κάμψεως γι.α όλες; τι.ς μη σε"σμι.ίιές; φορτισει.ς και θα ειναι τουλάχι.στον 2 ~ 16. ιι.) Ο Υπολογισμός; των εντατικων μεγεθων σε κάθε στ&θ~η τοιχώματος γινεται. με το σύνολο ~ων υπερκειμενων δυνάμεων που προκαλει ο σει.σμός ( ειτε απευθεcας ως δυνάμεων αδρανείας ειτε μέσω των υπολοιπων πλα"σιακων στoιχεcω~ ~oυ σκεκετού - -~ - -~ αν υπάρχουν). ο υπολογισμος πρεπε" _να-γινετα~ με κατάλληλη προσέγύι.ση προς; το μoντέ~o πολυωρόφου πλαι.σ'ου γ"α δρά.σε"ς αει-σμού κατά τις "'- - Lγ) αα. Mε~ασ'ένα!gfQ~~2_~~!2S "πoσ~ηλωματoς lkp.. Ό-\μεγρλ.6τερο α6.~ '..J!5:~'~>ι:ά -' '_. όπ~υ Η σ ~λ εό6ερσ υψος του υηιr 6Τ~λώμα.τοςπ4νCD:~--:Ηάτω:απ~~~ πfιuaτα. -rης δοκού θα δ"α;τcwσονται.. ~Oυλάχι.στoν ο" σuνδε~ρες που xεριγρaφoνται. παρακά-rω:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) οπου 8 u.. U. ι ι C1v ~ 15 f..u. γ~α σε~σμ~κή xερ~oxή Ι αύ ~ {ο ~u. γι.α σει.σμ~κές περι.οχές Ου ~ 49 :~ ~'eu : [ι- : Φϋ η δ~άμετρoι; ράβδου συνδετηρα Qu = - η αποσταση συνδετήρων το όρ~o δι.αρροης χάλυβα B w η αντοχή κυβου σκυροδέματος ~eu. η δι.ατομη ράβδου συνδετήρα ΙΙ χα.ι. ΙΙΙ κα~ th το μήκος αcτήρι.κτoυ βρ~xcoνα συνδετήρα Οι. απoστάσει.~ τ~ν συνδετήρων αντwν δεν μ~oρo6ν να ειναι. μεγαλντερες του ενος τριτου της μ~κρoτερης πλευράς της δι.ατομής του υποστ!)λωματος. Οι.' συνδετήρες cxutot χρέπε ι. να ε C να ι. κλε ι.στ οι ΚCt~ τα αγκνρι.α τους να παρουσι.άζουν ελεύθερο ευθύγραμμο μήκος τουλάχι.στον'10fκ. μετά το δέσι.μο με τη'δι.αμήκη ράβδο. Τα δεσιματα αυτά πρέπει. να γ(νονται. εναλλάξ σε δ~άφoρες γωνιες του υποστηλωματος. Η απόσταση δυο δι.αδοχι.κών κορυφών ( σημειων θλάσεων ή εγκaρσιων στηριξεων συνδετήρων) πρέπει. να ε(ναι. μι.κροτερη από 20 ε~.( eh ~ '20 εu..) ββ) O~ συνδετήρες τ~ν χρισι.μων μηκών των υποστηλωμάτων θα δι.ατάσσονται. χαι. μέσα.στον χομβο σ'όσο μήκος δηλαδή το υποστήλωμα δι.ασταυρώνετα~ με τη δοκ6 ( βλέπε περι.πτ. ι.ε ) ΤΥ) Οι. κανονες Οπλι.σης ~~ν χρισι.μων μηκών με συνδε.τήρες εφαρμ6ζoντα~ σ' ':>λ6κληρο το μήκος των υποστηλωμάτων στι.ς παρακάτω περ.ι. n:~ωσ~ ~ ς: '--- -Όταν ένetί; τοιχoc; 1Σλήρωστj ί;"jj.:~ο~χc.oμα απο Ω.Σ. δι.ακόπτεται. - κα.θ' ύφος Ύι.α να δι.αμορφω806ν ~crrelci ανοιτματα (Σχ. 3) - -'-"---" ι;:==iξ===;ι '~."- - -_ο ι ι : :.. ~.:...-.-' (:.::~.~.=: ::::::. - ' Οταν ο λ6υ 0<; Mmctx: Q d '- i.'-1 Ι ι..-.. :.. -':'. 'ι ειναι μι.κρ6τερoc; απδ.35. Σε.περC-

12 \0 ι'; ο_ο 2:;.:1:::::9~6 E_φ_H_M_E_P_JΣ_TH_Σ_K_v_B_E_P_N_H_Σ_EΩ_Σ-----=(~τ_Eν_x_Ο_Σ_Δ_Εν_τ_Ε_Ρ_Ο_Ν..:..> π~ωση τέτo~ων υποστηλωμάτων απα~τε(τα~ κα~ πρόσθετος δ~αμήκης oπλ~σμoς xα~ στ~ς δύο πλευρές (σος με 20 % του μεγαλύτερου απ' τους οπλ ~σμoύς που βγάζε ~ ο υπoλoγo~σμcx;; στην κάθε πλευρά του υποστηλωματος. Σε περ~μετρ~κά υποστηλωματα που ενδέχετα~ να συγκρουσθούν με δ~πλανά χαμηλότερα κτιρ~α ( σε περιπτωση αν~σoσταθμιας πλακών) - Όταν το υποστήλωμα δ~ασταυρώνετα~ με πλάκες σκάλες κλπ. δ " σε εν ~αμεσo υφος του οροφου. Σε υποστηλώματα περ~oχών σε~σμ~κότητάς ΙΙΙ που δεν έρχονται σ'ε~ή X~ απ'τ~ς δυο πλευρές τους με τοιχους πληρώσεως. δδ) ~o άθρo~σμα των απόλυτων τ~μών των επ~τρεπόμενων xαμπτ~κώ}l ροπών στα άκρα ενός υποστηλωματος πάνω Κα.~ κάτω από έναν κόμβο πρέπε~ να εcνα~ μεγαλύτερο απjτο άθρo~σμα των απολυτων 'τ~μών των ( ετερόσημων) επ~τρεπoμένων ροπών των εκατέρωθεν δι.ατομών των δοκών o~ οποιες συντρέχουν στον κόμβο. Ο έλεγχος αυτός γινετα~ και. για τις δύο κατευθύνσεις σεισμικής δράσης. Ο έλεγχος αυτός δεν απαιτειται σεπέριπτωση που προβλέπονται τοιχώματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της περιπτωσης Ι- Σε μιά τέτo~α περιπτωση δεν εcνα~ πι.θανή η εμφάν~ση ετερόσημων ροπών εκατέρωθεν του vποστηλωματος. Επι.τρέπεται. εξαιρεση της απαιτησης αυτής Ύ~α τους δύο ανώτερους ορόφους του κτιριου οπότε Ολόκληρο το μήκος του υποστηλωματος δεωρειτα~ κρισ~μo σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται. στην.περιπτωση ~γ.~. εε) Το ελάχι.στο ποσοστο δι.αμήκους oπλ~~μoυ πρέπε~ να ειναι. σε Κάθε παρειά (σο με O~ ~ης-πραγματι.κής δι.ατομής. Η απόστααη μεταξύ των διαμηκων ράβδων κάθε ~ρει.άς δεν πρέπε~ να υπερ~ινει. τα 20 εhατoσ~~. I:vv ι.ατciτcσι. νcσ xριxτι.ε.(ισ"-~xcψηaά ο' λόυος Nt;': 8ρ ο. F b ΙτcJι. ::.- ---'" 'στε '-.. να μήv-μειων~~ι. uπερβολι.κ& η δ~άθέ~ιμηπλαστ~κoτη~α του ~ υποστηλώματοι;. Όπου Β ρ η 1tρ~αματ~κή αν~oχή σ~υρoδέμα~oς σε θλιφη.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) στστ) Σε περl.πτωσει.ς που Nc < ο{ο 8ρ.(Ι;) ο έλεγχος 2197 δι.ατμησεως δα γινεται ως εξής: 'Οταν λογω σει.σμού εμφανιζεται. ~ελι.κά ετερόσημη δι.cιτμητι.κή ~ΆCη ~oτε η ΚCtτ'απoλυτη ~ι.μή μι.κροτερη δι.α~μητι.κή ~άση (ΙτΌ δεν επι.τρέπετcιι. να ξεπερά.σει. το μέγεeοc; Τbrtιί-n (περι.πτ.ι.β.δδ). Αν J τ') <i-ςmίη θα -σχνουν οι. συνήθεις κανονες δletστetσι.ολογήσεως σε τέμνουσα. 'Οταν ~TbrniTl < Ι τ'} < Τb rnin τότε ολοκληρη η τέμνουσα ect παραλαβαινεται. με οπλι.σμο κορμού. 1.δ) αα.. Jιέσα σ' ένα μήκοί; 2 d εκct~έρωθεν ~ων mφει.ων ε~ός υποστηλωματος CIΠa:LτούνταL qτη δοκό κλει.στο[ συνδετήρες: σε αποστα.σει.ς 150 pt γι.α σει.σμ. ζώνη Ι σε σε n αποστασε ι.ς 125 εκ ΙΙ " " (Ιποστα.σει.ς ~oo n εκ " " ΙΙΙ ~ πάντως δε μι.κρότερες απο d/3 Σε περ[πτωση που ο υπολογ ι.σμος βγάζει. απαι.τουμενο οπλlσμο 01. πvxνoι (ΙυτοΙ συνδετήρες επεκετεινονται. θέσε ι.ς περciτωσεως αυτού του βλ ι. β ό μενου' οπλ -σμού. ββ. Ελ&χι.στο ποσοστο εφελκυόμενου χάλυβα ~~;~ - (5. = ~ (τ-ο f3strt'''~lc.m1.) θλι.βόμενο μεχρ" Ει.δL.κοτερα στl.ς XEPL.Oxfc; στηρl.ξης δοκών οι. δι.cιμήκει.ς οπλι.σμοι ακολουθονν τους παρακ&τω κανόνες: - Κέγ ι.στο πoσ~.τo εφελκυομενου χάλυβα f m.().)(.=οζ5 Ι:8s θλι.βομενος oπλ~σμός " ανεξάρτη~α απο ~ι.ς ενδεχόμενες υπολο-'. \... - γ ι.στ -κές ανά.γκεςθα.'ειναιμ'..:::ξ. ο 5 μ.'. Ο eλι.β6μενος αυτός οπλl.σμός θα εκ~ε(~ετα" μέχρ" ~ά άκρα των εκατέρωθεν κρισι.μων μηκών της δοκού όπου δι.α~άσσoνται. ο" 1t1)XVoC συνδετήρες ~ης πe.p~'- -ι.-δ-.&ιi~~ "'-'- ΤΤ. ~α ελ&χι.ο'tct τclv τελκυομεvclv 'XCΙL~tDv δλι.p6μενcl)~. "" -.' οπλ -σμω.ν σε Χ&βε δ.ι.ατομή πρέπε.ι. να έχουν. 'tf'toι. ες 'Τ ι.μές χαι.- ο" ; αγκυρωσε ι.ς 'tων. εφ~λκ\)όμενω~ ράβδων ατ '-ς περ ι. οχές τω~!1~!)ρ :"!ΜCΣ~. τι.ς

14 . ;.. ~... \ '... \ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΔΕΥΤΕΡΟΝ). των πρftε" ν~ γινονται. σε τέτοι.ες θέσει.ς" ώστε το καμπτδμενο στοι.χειο να εξασφαλιζεται. από τι.ς εν δ ε Χ 6 μ ε~ ~ ς. μ ε '(~ 't Ο ~ α ε ι. ς τ ω ν σ η μ ε Ι ~ ν μ η δ ε ν ι.- σ μ ο 6 τ ω ν Ρ ο π ν. δδ) Κάτι.ση ράβδου με χ.ράeεση σε εφελκυόμενη ζώνη μπορει να ΥΙνει. μδνο Υια το 1/5 των ράβδων ~ην Ιδι.α δι~τoμή και. μόνο με την παρουσια ΠΡOcθετων συνδετηρων δι.αμ~τρo~ Φv σε αποοτάσει.ς μι.κρότερες του 15 Φυ οι. οποιό" θα καλύπτουν Ολο το μήκος της παράθεσης. Απαι.τουνται. τουλάχι.στον δυο τέτο"οι αυνδετ~ρες αε κ&θε μάτι.ση.. ' ~o μ~κoς παράδεσης Βα ακολουδεt τι.ς απαιτήσει.ς του Χανονι.σμόυ Ωπλισμfνου ΣχυροδΙματας πσυ ι.αχύει. που δε μπορει όμως να ε'ν~ι. μι.κρ6τερο από 300 μ~μ. ούτε μι.χρ6τερο του 24 Φ L ( όπου Φι η δ ι. &μετρ οι; των μctτι.ζόμενων ράβδων). εε) Οι. ακολουδοι. Υεωμετρι.χοΙ περι.ορι.σμοι επι.βάλλονται. Υι.ιχ δοκούς Ω.Σ. σε περι.πτώσειι; o.ou ι~6% (Z~.4) δο '.l / "" vl ~+b +- ~J'b b b... U11;: 11 Ι ~ un! ' Λ.~..t-+ Τ dun. π m bl. b +-~-dljn. - un 2 b~2bun οτστ) Ο νπoλoyι.σμo~ σε τέμν~~~στι.ς κρισι.μες χερι.οχές y'νετ~ι 01ΣωΙ; χαι. «την ~εριπ't. "Υ. οτστ ι.ε) ~. Οι. oυνδετ~ρει; ~~ν xρισι.~ν μηκών τ~ν'uποστηλω ;pά'icl)y~.ecx δι.'t&σαον'tc1ι Μ&ι ;jj.~' ~:ςoν' χ6μβο (χεριπ. ι.υ. ββ). ' ~χ't6ι;av~'tcw')('ιφο~-~ρf.χ0'8ν '''tt''peplt; 'δοκο[-ttc.oν oπ~ιfιtν ~t{/ ~;~~.;'~δε.: δι.atέρει. με'tαξι 'tov~ περι.σσδτερο απο 2~.. 'iπδτ~ επι;τp'έ1σ~~~.ι... :.~~ δι.ct'tάασεται το μι.σδ ποσδ συνδετήρων..

15 _~""'_ Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2199 ββ. ΤΟ απαιτοuμενο μήκοι; cryκυρωσεωι; t1 ct" θα υπολουtζεται. βάσει του ισχυοντοι; Κανονι.σμού Ωπλ. Σκυροδέματοι;. Όπου ειναι δυνατον συνιστάται. η αγκυρωση ~ων 'διαμή)~ν ράβδων τ~ς δοκού μέ~~ δυν~μεων άντυγας με καταλληλη κάμφη των o~ι.σμών αυτών μέσα στο υποστηλωμα. Υγ. ΙδιαΙεερη προσοχή απαι.τειται σε περtπτωση εξωτερικών κόμβων. Σε κάθε περιπτωση στο μηκοι; αγκυρωσεως δεν συνυπολογιζεται.. αρχικό μήκος (σο με 10(6 μέσα στον κομβο_ δδ. Ε ι δ ι. κ ~ ς α π α ι. τ ή σ ε ι ς γ L α.. U y ω ν t εςπ. οι. 1rρOηγOύμενει; διατάξει.'ι; πρέπει. να εφαρμόζονται. με ιδια(τερη επιμέλει.α στην περίπτωση "γωνι.ων" όπου συναντι.ωνται. ένα υποστήλωμα και μιά δοκδς χώρις να συνεχιζονται. μετά το σημειο συναντησεως. εε.' Σε περιπτωση μεταβολης διαστάσεων Θποστηλωματος από όροφο σε όροφο θα προβλέπονται τοπικά οι αναγκαιοι. πρόσθε- (($ηι; μδ τοι. συνδετήρες για την ανάληφη οριζόντι.αι; δυναμ.ης/μι.άμιση <ρορα την ωθηση των τεθλασμένων ράβδων του υποστηλωματοι;. Πάντως η κλιση του τεeλασμένο~τμήματος των ράβδων αυτών ως προς την κατακόρυφό δεν μπορεt ν~ "ε(ναι μεγαλύτερη από 1 :6. στστ. Απαι.τεΙται. καταoκευασ~ι.xη πληρότητα της περιοχής του κόμβου κα~ των γειτονι.κών του τμημάτων των στ~ιxεcων που συντρέχουν σ'αυτδν:.. ι ' 3. Στη συνέχεια της παραγρ&φου 11 του άρθρου 6 του (δι.ου Β.Δ. προσθέτονται τα εξής: -... _~---- ' " Η αυξηση αυτη δενι.σχυει στις περι.~ώσει.ι;'ελέγχoυ σε διάτμηση -rης παpcrrpιxφou 3~ '-περ~~~q;j~~_~ ι.γ χαι. ι.δ η.... ι --- '- "- "-. ' ~oυ 1. Το -rελεuταtο εδ&φι.ο 'n)<; τai>cryράφου 2.0: -rou (Xρ'epov~.?-:. - _... 'δ ιου Β.Δ. αντ ι.ηαθ tc1tato:i. ως εξήι;: -

16 .'.. \ Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) n Η διάταξη αυτων μπορε( να παραλεcπετα~ μονο οπου ε μ~κρ6τερo ~ Cco με 6% ~ γ~α βραχώδε~ έδαφος εφόσον δικα~oλoγειτα~ η παρ&λε~ψη με ε~δ~κ6 υπoλoγ~σμ6η. 2. Στη συνέχε~α τη~ παραγράφου 2.ε του άρθρου? του Cδ~oυ Β.Δ. προσθέτονται τα παραy~τω: n Eλ~χ~στε~ διαστάdε~~ δ~ατoμ~ς συνδετηρι~ν δοκών 025 χο.50 μ. Σε μον6ροφα κτ(ρ~α επlτρέπονταl δlαστάcε~ς 025 Χ 040 μ.ελ&χlοτος οπλισμ6ς με 04% άνω κα~ 04% κάτω. Ο συνολικός οπλlσμος των ουνδετηριων δοκών θα εινα~ 6σ~ απαιτειται. γ~α την ανάληψη αξονlκο~ φορτιου σε εφελκυσμ6 ~ θλιφηισο με το ένα δέκατο του μέγ~στoυ αξονlκού φορτιου του r.ιo επιπονούμενου απ'τα δυο υποστηλώματα.ov συνδέονται". 'Αρθρο 5 Η παράγραφος 1δ ~oυ άρθρου 8 του Ιδιου Β.Δ. αντικαθιστατα~ ως εξ~ς: /. "Για τον οπλ"c~τη διαμορφωcη ΚCLι τον έλεγχο των τάσεων ~σχύoυν οι διατ&ξει~ της πσ~aγρ.o.ιβ του ~~θρoυ 6. Στις ~αραστ&δες των χου-. φωμάτων τοποθετεcτα.ι oπ~ισμ6ς ψ12 μέχρι. Ψ6ανάλογα μέ τον όροφο! και εφόσον δεν υπάρχει υπoστ~λωμα". 'Αρθρο 6 Οι δ~ατάξεις του Β.Δ. της 19/26 Φεβρ.1959που αντικαθιστανται τροποποιο6νται. ~ σuμπληρ&νoμτα~ εξακoλoυθo~ν να ισχύουν παράλληλα.. μ'ε τις δlατ&.ξε~ς της απδφctoης αυτ~ς "γι.α χρονικ6 δι.άστημα εξ(6) μη- "- ν&ν απ6 τη δημoσ'ευσ~ της στην ΕφημερΙδα της Κυβερνησεως. Α.ρθρο? Η ισx~ς της απ6φασης.αυ~~ς αρχιζει. από τη δημοσιευση της στην ΕφημερΙδα της Κυβερνησεως. _A!STr/~- 4-~Αr.ρ~λίw 1984 ο ΥηΟΥΡΓΟΣ - AΠO~TOΛO~.AθANA~IO~ T~OXATZOΠOYΛO~._--~-_.- "- ~---- ~- --. '.. λπο ΤΟ ΕθNlΚΟ nnoγpa.mo

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΟΣ 2 Α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1 η έκδοση: Απρίλιος 2004 2 η έκδοση: Σεπτέμβριος 2008 (Αναθεωρημένη) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

α) Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος πάνω και κάτω από τους κόμβους, σε απόσταση από την παρειά του κόμβου η οποία ισούται με το μεγαλύτερο από:

α) Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος πάνω και κάτω από τους κόμβους, σε απόσταση από την παρειά του κόμβου η οποία ισούται με το μεγαλύτερο από: 18218 _ ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 18.4.5 Κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Ορίζονται ως κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος λ ΟΓ : α) Οι ακραίες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 02013290611000152 18093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 6 Νοεμβρίου 2000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η εκτέλεση των επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ενότητα Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣΗ OΠΛΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα