ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ'ΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ Α8ιiΝΑ 18 ΑΠΡlλlΟΥ 1984 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αρ. ΕΔ2σ:/01/44/Φ.Ν. 275 ΤΡΟΠΟΠΟΙ7JC17J κιχι συμπλήρωc17j του Β.Δ. τη:; 19/26 ΦεβρoυαcρΙoυ 1959 «περι ιxντισε~σμαoό κιx'/oνισμctι οικοοομικών έργων)) Ο νπουργοσ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ί. Τι; oιcι.. ιίξει; του άρθρου 2Ι πιχρ. 1 κιχι 4 του Ν. 1418/ "Δ7Jμ6σιαc έρyαc κιχι pvoμlact; auνιxpών θεμάτων)) (ΦΕΚ 23 Α/ ). 2. Τη OιιίTCΙξη.. ου άρθρο\) 2πcιριxyρ. 2 "ρ. Ο του Ν.1349/ 1983 (ισόσταcσ7j ΟΡΥιχνισμοι'ι Αντισεισμικού Σχεοιιχσμοό. χιχι Προστιχσ(ιχς (ΟΑΣΠ) χιιι ciλλ~ OIιxτιίξΙ;:Lς)) (ΦΈΚ 52 Α/ ). 3. Το πριχχτιχ6 πις 1Οης ( ) συνεοριισσεω; 'ro'j Δ.Σ. τοι) ΟΑΣΙΙ ιxπoφa;σιζovμε : ΔΕΥΤΕΡΟ Ι 1959 (ιπερι (Σντισεισμαοό lu:νονισμοu οικοδομικών ΙΡΥώ't)) a.vπχαοιστιχτιχι ως tξής :' 112ιχ) Οι σεισμικές Ο\J"ιίιu;ις λcιμβiνοντcιι (ιtc:; προς Τι. a.'tτιστο~χιχ xιxorιxx6p\jcjlx φορτι:ι: πo).λcιπλcισιιxσμιyι.: rπι ορισμένο σuνoελεστη ει που Χ%λεΙτcxι σuνfελεστης σιισμ'κής εmβσ:ριινσεως. Οι τιμέ; το\) συνπλεστοό ει που χαθοριςοu1/ τις οριζόντιες συνιστώσες των σεισμαών oυνιίμε:eιιν ι oριζ~ντcιι ως το γ\νόιιενο ταιι τ;μών το\) ΠΙν~ιx Η cπt τον Π«Ρiyovτιx σπouoιxιότηταc; του κπριου ι που otvtra.ι. cσπ6 τον ΠΙνιχχα ΙΙΙ. Σεισμικότητιχ Ι ΙΙ ΙΗ περιοχών ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Π ΙΝΑΚΑΣ 111. Επικιν8υν6τητιχ ιι; Σπου3ιχι6τητιχ β χπρ(ου c8ιχφών ΕΥχρΙνουμ.ε'την ΤΡΟΠΟΠΟΙ7JC17J XIXL σuμ~ήρωc17j των οιιχ- Σεισμα6τητcι - ~ 'Μεγάλη (Μ) Συνήθης (Σ) τιχ;εων του Β.Δ. της 19/26 Φεβρου:χρΙου 1959 ((περε ιι;ντι σ&ισμαοό XrLVOVLaILOU oικo~oμικών iρυω'l) ως Εξής : Ι ΧΙΧΙ Η πιχρiγραcφος 2 το\) Υ Αρθρο 1.. ΙΙΙ 1~ 1~ άρθροu 4 του Β.Δ. της 19/26 Φε:βρ.

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Ο βαθμός σπουδαιοτητας των κτιριων κρcvεται.: - αν~oγα με 'tlc; κοινωvlηο-οlκοvομlκές και. λειτονργικές συνέπειες ενδεχομενης καταστροφής τουςl - ανάλογα με το αρχι.κc τους κoaτα;. - ανάλογα με το ρόλο τους στην άμεση αvτlμε~ώπι.ση των uροβλημ~των που πρo~λεc ο σεlσμός. - ανάλογα με τη δι.ιχρκεlα χρήσεως κα.ι. - ανάλογα με το ~όσες φορές θα εφαρμοσθει η (δι.α μελέτη κα.τα- σκευης β) Η συνολική σει.σμικη δύναμη εν ~ κατανέμεwαι κα.θ'ύφος του κτιριου "τριγωνι.κα" με τη με:γιοστη τετα.γμένη στην κορυφή σύμφωνα με 'tov. ιvtόλουθ ο 'tuito: Hi! = f.n. ΝΖ h il n ΣΝίhi. ί::.~ ~πoυ: Ν το αυνολικό κατακόρυφο ορτιο του κτι.ρ!ου στη στ&eμη της eεμελιωσεως 11 ο αρι.θμός των ορόφων N~\Nί = το κατακόρυφο φορτιο που αντlστοι.χεc στην Ζ ή στην. ι. στάθμη α~τtστοlχα h~ ι hi αποστά.σει.ι; ιιπο της στάθμης. θεμελι.ωσεως της στ&θμηι; ~ ή ι. αvτcστ.οι.χα. '~1e ι: το ΟΡLζδVΤLΟ οει.σμι.χο ορτιο υπολογlcjμού ('1tλcισματι.κ6) στη α't&6μη Ζ..ι:πΟ τον 1tαραxά:νω τίιπo ~ρ.oκίι πτ-ε ι. n. ~ ΗΙ-;-ι Ν Ι:.ί' - \ ---.:.:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2187 Η συνoλι.κ~ τέμνουσα δύναμη του Ζ όρδφου λαμβ&'νεται. 'ση με h Qz = Σ I-/ι~ -~ ~ ί;; i!. και. κατανέμεται στα φέροντα στοι.χεια του ορόφου ανάλογα με την cιxαμφια τους". Άρθρο 2 1. Στο τέλος της παρcιγρ.1 του άρθρου 5 του Ιδιου Β.Δ. χροσθέτονται τ~ παρακάτω: ".Οι. Σκάλες επιβάλλουν μιά χροσθετη δέσμευση σχετι.x~ς κινητοτητας στις πλάκες τις οπο'ες συνδέουν. Η δέσμευση αυτή' συνι.στάται να λαβαινεται κατάλληλα υπόφη στην ακαμφια του ΚΤΙρ'ου στις ενδεχομενες πρδσ~ετες στρεπτικές δράσεις του σεισμου καθώς#και στην καμπτική και αξονική έντcιση'της κάθε σκάλας ΚCtΙ r των γειτoνι~ν της φεροντων στoιχε~ων. Πρέπει να γ(νεται έλεγχος και να εξασφαλιζεται ότι η κατασκευή Σου συνδέει ~o κάθε αντισεισμικό τοιχωμα με τον υπόλοιπο σκελετο ειναι σε eέση να μεταβιβάσει τα σεισμι.κά φορτια". 2. Στο τελος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του (διου Β.Δ. προσθέτονται. τα εξής: " Όταν η συνολικη διατομη των τοιχων πληρώσεως ( πλινθοδομαι)που βρισκονται ανάμεσα σε UΠQdτηλωματα ~ τοιχώματαμειώνεται σημαντικά στους κατώτερους ορόφους η μελέτη πρέπει να προβλέπει xατάλληλcι αντίστοιχα μέτρα ενισχυσεως των στοιχειων ακαμφιο:ς ~τ~ν xατώτ~ρων~ ορόφων. Σε υπάρχοντα κτιρι.α η καθαιρεση τοιχων SΛηρωσεως που βρισκονται ανάμεσα σε υποστηλώμο:τα σε πο-..:- -" - -'.-. σοστό μεyαλ~τερo του ~~~ των τοιχων Σληρώσεως του οροφου συν- -'~- " _-_.:-.~ --. ~στάται. ν~ ycvetctl '~τερα CtU~LX~ αν~ι.αεισμιx~ μελέτηοτην - -. ' ~ '- :~πoια δα ία~-γo'ιτa.\. tlxδtη οι ένδέχδρενες σuvέπει.έ:ι;-τfτοι.cxς.-~- ~θαιρέσε4fι;η ' ο. ζ. - r- 3. Στο τέλος του άρθρου 5 του 'δ~oυ B.Δ~.~ xpoσ~ r.?svuiιt~-. -

4 2188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) παράγραφo~ 8~ και 13 που έχουν ως εξής: " 8. Συν~ατάται ν'απoφεύγετα~ η ενσωμ&τωση σωληνωσεων εγκαταστάσεων μέσα στα κατακόρυφα στοιχεια και στους κόμβους του σκελετου από oπλ~σμένo σκυρόδεμα. Σε περιπτωση ενσ~ματώσεως σωληνώσεων θα γcνεταl έλεγχος YLCt τη χραγματlκ~ δlατομη κα~ θα παιρνονταl κατάλληλες κατασκευαστ~κές δ~ατάξεlς. Η επικάλυφη των σωληνώσεων ε μπορει να ειναl μικρότερη των 10 εκ." "9. Όταν'προβλέπονταL αρμοι δlαστολης μέσα Ότο σκελετό ΚΤLρCου σuνlστάταl η δ~άταξη δύο χωρ~στών υποστηλωμάτων ή ΤΟLχωμάτων Ύια την fδραση των εκατ~ρφθεν oρ~ζoντc~ν στοlχεtων". ~10. AuαΎoρευεται να χαραχθε( ~ να δ~ατ ρηθει το σκυρόδεμα φερόντων στοlχεtων ή να γ(νουν συγκολλησεlς πtxνω-όε ράβδους οπλlσμού ( δ~αμήκη οπλlσμό συνδετηρεςκλπ.) χωρις σχετlκή μελέτη του αρμόδlου μηχανικού". "11. ΟΙ. ανάύκες των οργανlσμών και. των συστημάτων συμπληρώσεως των κτιριων YLCt στερέωση σωληνων κουφωμάτων uδραυλlκων τεμαχιων κλπ θα καλύπτονταl αποκλεlστlκ& από μη φέροντα στo~- L (C " χε~α που θ~χoυν ενσωματωθε για το σκοπο αυτο στο σκυρόδεμα". " 12. Κατ'εξαΙρεση επιτρεπεταl η έμπηξη καρφιών και στερεωτικών βλήτρων στο σκυρόδεμα με ΤLς ακoλoυ~ες προuποθεσεlς: α. Να μην "ναρτηθουν β&ρηή αvτlχεcμενα ~oυ δεν.έχουν προβλεφβεί στην αντισεισμική μελέτη. β. N~ μην κ~νδυνευει να 6Lγε( ο οπλlσμός γ. Να μη ξεσερνονν σε αρ~θμό ένα βλήτρο ανά διατομή σε αποστάσεις Οχι. μικρότερες των 20' f:k.. -. "13. "δε" βλάβη φέροντος 'α~-oι.χειoυ α~~oπo\1δηπoτε χι αν 'Προέρχεται κι οποτεδήποτε...'. συμβέι..:ισ'τω»- x~-'αν.;. η βλ4βη ~. δεν 1φοέρχε- '- ται ασ~ ~ει..μ6 -iφfχει." ~~ "εi~σχεu&cε't'.αl το σvν:tομοτερο δ~νατδι 'fe -~..' -'.' βάαη._ τ~c;.''t'εχνι.χfc; 1φοδι.αΥρcxcpfι; Σου ι.σχύουν και τη δ.6χι.μη Ι_. texvl)t~' βιβλιoyρa.φια". '.' '. _. '. \

5 Εφ_Η_Μ_Ερ_I_Σ_τ_Η_Σ_Κ_γ_Β_Ερ_Ν_Η_Σ_Ε_Ω_Σ---.:..{τ_Ε_γ_χ...:..O.::.Σ-=Δ:..:E~γ...:..τ.::.E=-PO:.:N:...!.)~ 2189.Αρθρο _ Στη ~υνέ~~~~_~η? παρ~ύ~oυ_:ί 'ro~_ άρθρου 6 Τ.e>υ.:fδι.ΟΥ Β.Δ. χροσeετοvτ~ι ~~ εξής: ιι Ο ~ντ ισε'ισμικδς υπολου ισμός της εντα~ ι.κής xc:ιτα.στ~εclς -rwv φεροντων σ~oιχειων με βάση το μοντέλο του μονορόφου επιτρέπετ~ι. μονο ΎΙ~ σvvηθη κτιρι.~ μέχρι. 'τρι&'ν (3) ορόφων. Ειδικά γι~ ~oν. αντισεισμι.κο υπoλoyι.~μo της εντατικης-καταστάσεως τoι.χω~των ισχύει. η πσ.ρ~yρά.φoς 6.3. ιβ. u..rl~. κτιρι.α. με περι.σσοτερους crπo τρεις ορόφους ο υπολογισμδς πρέ%ει. να γινεται. με προσέγύιση στο μοντέλο του ΧοΛυορ6φου πλ~ισcoυ". 2~ Στο ιi'έλoι; 'tt]t; 1tαρ~Ύρ&.φoυ 3. ε. του άρeρου 6 του (δι. ου ;Β.Δ: 1φοσeέτοvτ~ι. -Τ~ χαραχάτω: "στ. Σε περιχτωση Πλα.κων.χωρΙς δοκούς που στηριζ9ντ~ι ~ΠΙ ευθειας σε υποστηλώματα το σύνολο του σεισμι.κού φορτιου ea. παραλαμβάνετ~ι ~πo κατάλληλους φορεις (τoιχώμ~τ~ Πλ~Ισια. κλπ.). ΚατΟπι.ν ειδικής μελέτης επιτρέπετ~ι να. ληφθει υπδφη το ορι.ζοντιο φορτιο που μπορει ν~ αναληφθει με πλ~ισιακή λει.τoυρύι~ με Όυν- Το (διο ι.αχύει. χα.ι. γι~ τ~ τυχδν αυνυπάρχoντ~ χα.νονι.κά xλ~ισια. Η διάταξη ~υτή αφορά χαι. τιι; τεριπτώσεις δοκών μεγάλου χλιχτους "b" τού o-mρcζoντ~ι σε υxoστηλωμ~τ~ χα.ι. τωνοποιων δοχ&ν το πλάτος b ε(ναι μεγαλύτερο Ct1tO εκεινό που -κροκύπει ~π6 τι.ς συνοηκες (ΙΙ) και.. (ΙΙΙ) της 1tαPcxyρ. 3.ι.δ.εε.. ζ. Eπιβάλλετ~ι ι.δ ~~Ιτερη ρoντιδ~ στους αρμους διακοπής. '. '.. - -\.--..: σκυ~oδέτήσεω~ ι.δι.~ δε φρ_oντιδcx-~ρoυς "α6ν ε?ης της ~νω CΓΓpω-.. - " '- -. {JlW::' JKUPOdAflo~"S ~C8V':-Χα.τ~δρυφωv στ.~ ίxειldν _~μφtetς(-vn~~ω~τ~ ι '.'.. ~')\ωματωγ) η»ος την Χ&ιτω "~ση του σκυρoδέμσ.~oς των 'υπερκειμεν~ν: ~ ""- 'Ορι.l;Ον-r... v σιτoιxδ'.~ ~ δουν v.αxίιν) η. 'Αν&λοτή _9ΡΘντΙδcιl~ι."tεΙ"tCΣΙ'-"JCα.ι. ιj'rov αρμδ' δι.~c?~ι;. ' -.~ ' ακυρoδετ~σεc8ς σιτη στ&δμη ιrης πλά.xctι;. Δεν επιτρεπετcσι η 1t(φovota: '. ενδ ι. α.μfσ ου αρμcw ερτcι.σc~ σε τoιx'ματ~ μέαcx στο ~φοc; ορδφου. '-

6 -ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Όταν αυ~ό εc~α~ κα~ασκευασ~lκά αδύνα~o πρέπει να προβλεφθει κατάλληλη ~oπική αύξηση κα~ακoρύφων οπλισμών και vα~ηφeοuv και. "α "μέ"ρα. ~ης -1tροηγιroμεvης υ1ιοπερ Ιπ~ωσης--ζ. π&ντως -fvα.ς τέ- "ΟLος αρμός πρέπει να. ειναι. όσο ~o δυνατόν οριζόντι.ος και. αρκε ~ά. αδρός. Δeλ. δ. ~o σχετι.κό βέλος!( oριζδν~ι.α. με~α~δπι.ση) από δροφο σε όροφο λογω σεισμικών φορτίων (ελαστlκά υπολογιζόμενο ) δεν επι.τρέπεταl να ξεπερνάεl την ΤLμή 20 %0 του ύψους ~oυ ορόφου Η απαι~ηση αυτή δεν εφαρμόζεται' σε περιπτωση ΚLνητών ευκάμπτων χωρισματων. L. Φαινδμενα δεuτέρας τάξης δεν απαlτειται. να λαμβάνονταl υχ6φη δτανσε κάδε όροφο ι.κανoπolει~αι. η σχέση: θ κ νιδε;. ~ 010 Vh. οπου. ι J θ - συντελεστής ευσ~άθειας πά.νω σ.πό ν. συνολlκή ΟΡLζόντι.α δύναμηπου ενεργεί/ τον υπδφη οροφο Δ ίj iιι ~ιαφoρά ελαοτι.κών βελών στον υπόψη όροφο εξα.l'τ(α.ς των εξω~ερικών ΟΡLζοντΙων φoρτιων(6χε~ιko βέαος} W = συνολικο κα.τακόρυφο φoρ~(o χάνω απ'τον εξεταζομεh - νο δροφο -ύφος ορόφου Γι.α 010 < θ < ~~O'-- θα. γτνετσ.l έλεγχος του ~τ~ριoυ σε φcxι.νoμενα. δευτέρα.ς τάξης. Οσυντελεστης _ευατάθεl~δcv' επιτeέπετα.l να υ~ερβα.ινει την τιμη "oτ~~--υπάp~όυ-ζ-τoιx~μα~;ακα.μφια.ς με d~cleepfj δ"cι~oμή ~σ-'6λ~ τ~ 6φ~-~oυ Κ~LΡΙ~υ επlτρέχε;α.ι η ιrγνoηση των ~ι.ν~μ'έ~φν -δεv'tf~ ~~ηt; 6~α.ν -.. α'~ α'2... ο. i 'n "... ' " -~: - 'Ο> α < 06

7 E_φ_H M_E_PJ_Σ_τ_H_Σ K_γ_8_E_PN_H_Σ_E_Ω_Σ~(τ_E_γ_χ_O_Σ_Δ_E_YT E_P_O_N~) ~2_Ι9_Ι j_ ο1η = συνολ 1')(0 ~Φ05 wov ΚΤ ι.ρ t ου x-r ι.ρ t ου. Σ (G+P).. συνολι.κο κατciκoρυφo φορτtο του xorlpcotj ΣΕ! ι: το ά.θροι.σμα των ακαμφι.ών σε-σταδl.ο Ι Ολων των -rοι.χωμά:rωv προς -rη θεωρόύμενη ~ι ~QvVcrH. Ο έλεγχος ευστάθει.ας γινεται. και. στι.ς δύο δι.ευθύνσει.ς -rou _ ι.α. Κάθε κατακόρυφό a-rolxeco ακαμφιας- με αξοvι.κq φορτιο Ισο με Νο o:νεξάρτητ~ απ'το μέυεθος των χατά τους άξονες Χ και. Υ OΡ1.tOV-rCfDV φορτιων Ηοχι Ho~ 'Που -προκύπτουν Ύ&.α το στο&.χειο αυτο απο την αν-rι.σει.σμι.κ~ μελέτη eo: υπολουιζεται. τουλάχι.στον γι-α ορι.ζοντι.α φορτια H~x =-~- ε Νο και. (χωριστά. ) H;'~= ~εno ι.β. Γι.CΙ τη -δι.aμoρφωση των αντι.σει.σμlκών τοι.χωμα.των και. αvεξάρ-rη-rα απο τι.ς δlατα.ξει.ς της -πaραyρ.1 του άρθρου 8 περι απαλλαγής πρέπει. να ακολοθούνταl οι. παρακά-rω προσθετοι. κανονες: αα. Τα πάχη των τοι.χωμα.των πρέπει. να ειναι. τουλάχlστον (σα προς 15 εκ. εφόσον αυτά καταλήγουν σε υποστηλω~-rα ~ ευκα.ρσι.α τοι.χωματα και. απο 'tlc; δυο πλευρές και. 20 εκ. στην αντιθετη περιχτωση και. YEVLxά 'touaaxlatov (σα χρ6ι; το 1/25 του ~φoυς του ορόφου. Εάν προβλέπονται. ε&.δlκε~~iαcκεuaστ~κ~ς μέθοδοl(~.χ.προκα- ~ασxενη) επlτρεπεται. η μειωση του ελαχιστ~y πάχους σε 12 εκ. ββ. 'Ελάχιστος οπλι.σμδς κορμού του ΤΟLΧ~~Τος σ'ορι.ζοντlα και. σε κατcικoρυφη ~τ~υθυνση 'σος με 25 TOLC; XLACOLC; σε κάθε _ κατε6θ\1νσηανεξάρτητcσ cm:rην χατηυοριο: του xάλυβcι. Ο οπλ&.σμός κορμου δι.ατάόσετcσι. '.&ντοτε ~ε δuο εσχάρες. : όl.- εαxάρε~ ~ι.σμo$ n~δfοvτ~ι. _:μ~6-:-τoνι;;~~" ευχάρσι.ο.ι.τμo~ι.~ ~~σμ6 4Φ β ιχν&: 1 fl2 ιxνεξcφτητα ιχπ6 την JCα~ηt~Ccι x&λυβα.~ά _

8 ~ - ~.. \. '-...~.. ;_~~2~19~2...::E:...:Φ:..:.H.:..:..M:..:..:E:..:.P-=.:IΣ=----=Τ...:..H:..:Σ:...:K:.:.γ..:...:B:..:E:..:P...:..N:..::...H:..:..:Σ_E_Ω=-Σ.-:(~Τ_E_γχ_O_Σ_Δ_E_YT_E_P_O_N-.:.) ττ) ΑπαLτεtταL επισης ελάχlστος κατακόρυφος οπλlσμος στα άκρ~ του ΤΟLχώματος 4 Φ 14 ανεξάρτητα απο κατηγορια χάλυβα. Ο οπλlσμος αυτος περlβάλλεταl με συνδετήρες ~ 8 ανά ~ OL κατακορυφοl ~υτoι οπλσlμο( μπορουν να λαβα(vοvτ~l υπόψη xαl σαν εφελκυομεvοl οπλlσμο( λότw κάμψης. δδ) Ο έλεγχος σε δlάτμηση καλύπτετ~l όταν LκανΟΠΟLοuνταL τ ~ Tbr1'la.JC -...::.. fn Τ ~ 04 τbmίn+f!hσe τ'~ Ο4Τbmίn-t-{- ~: + fu oa : n όπου τ = Q : 'b2 W τ b rni" = η δlατμη'nκη τάση σκυροδέματος κάτω της οπο(ας ο ΚανΟVLσμσς ΩπλLσμέvφV Σκυροδέματος επιτρέπει να μη ycvel έλεγχος διατμησεως η δlατμητική τάσησ/<ι;ρoetρcϊιt!.ά.vω της oπo(αso Κανονισμος Οπλισμένου Σκυροδέματος επlβάλλεl αύξηση δlαστάσεωv καl ποσοστά οριζοvτlου!κατακορυφου ( αντ(στοιχα) οπλlσμού - ΤΟ αζοvlκο φορτ(ο του τοιχώματος (θετικο γlα θλιφη) -' - το μηκος ΤΟLχωματος. εε) OL ακραιες περlοχές κάθε ΤΟLχωματος που δεν διασταυ- ~. ρώvετ~l με εγκάρσιο τolσω~_σε~ήκoς τοuλάχlστον Ισο με 02 Rw ~ντως. δε οχι.ηlκ~οτερο του 2b θα' δlcψ~ρ~.vοvται ως. # - -. ~ υποστηλώματα και ~α 'παραλαβαινουν τα δvο.τρtύ~ της κατακορύφου δύνα~ης που ενεργει στ η θλιβομεν η : ζω\;'η.. της.δ.~ατ<?~ης- οπωςπροκuπτεl απο την αξοvlκη. δ6ν~μη ~L_τηv Ρ9~-τoυ ΤΟLχωματος (Σχ. 1 ) Tr _._.- /. ~ 'f..! i.. ". i + -_ ;.!: : Ί : t :. j1: ι

9 6.0:. 239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) Q κατακόρvφος. ΟΠλισμός ~ωv περιοχωv αυτωv θα ~εριβάλλε~αι. σ'όλο το ~εi2!~~_q22s ~oυ τοιχώματος με συvδετήρες όπως προβλέποvταl σ~η περιπτωση ι.γ.αα. tav κρ(σιμο ύψος τοι.χώματος που μετρι.έται. από ~η στάθμη θεμ~λιωσης οριζεται η μεγαλύτερη απ' τι.ς τι.μές tw ~ o~ Hw : 6 "σπου oj flw. το συvολι.κό ύφος α.π'τη θεμελιωσή - --l του τoι.χωμα.~oς του μεχρι. το του μες στο ~-:r'plo ( σχ. 2) &! ορ. φηλότερο σημειο Ι~ ορ..\ 'Ο:λ. Η " ι ι ι.στστ) Η δι.ακοπή του τοι-χωματος καθως κατεβα(vει προς τη θεμελιωση του επι-τρέπεται. μόvοv av εξασφαλιζεται ο Ιδι.ος συvολι.κός βαθμός ακαμφιας στοv υποκεtμεvο όροφο. Τα. υποστηλώματα στα. οπο(α ~vxov στηρcζοvται. διακοπτόμενα τοι. χώματα δα οπλιζοντα.ι σόλο ~o μήκος τους σύμφωvα με τηv περ(- πτωση ι.γ και. θα επεκ'tεcvονται :με τις ίδιες δ ι ασ τ.άσ ε ις. και ι οπλισμό και. O'tov αμέσως ανωτερο Οροφο. Επιτρέπε- ""αι εξαlρεση αυτής της δι.ατάξεως οταv ο έλεγχος όλων -rwv κατω- -~ -. 'tfpwv σ'tοι.χεtωv-ακαμφcας γινει. με σεισμι.κή δύvαμη '-.... αυξημένη κατά ~o noσoo'to με (ωσης ~ης -α.καμφιας O'tov υπόψη Οροφο. ζζ) Συvι.στάται. η δι.άταξη 'tοι.χωμά.'tωv στηv πέρcμε'tρο του κτιριου και. οπωσδή1ε.οτε η. ~'- -- προβλεφη δυο ""ουλάχιστον μη συvεπι.πέδωv τ.ιχ~μάτων ανά δ~εveυνση. "- "- ηη)!vx6v aνoιtμ~α..ε fροv~α."τοι.χ&μσ.τα. Ω.Σ. KpfSEL να. fxovv Κ(tτά).ληλη δι..πcxξη ~ι ~"Qα~~.μι.xρή συνολι.κη επιφά.v.εια. --'- - ιώσ'tε να. μηv πσ.ρεμποδιζουν την κα.μπτι-κή λει.τουργια' ""ου το"χωμα.- 1- ~. τος και. δα"λα.μβα.cνονται. υχ6φη γι.α τηv 6πλιση ι: -rwv τoι.xωμ&~ν -.;- ""

10 .... : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 'έναντ" δι.ατμήσε~ς. Για τον σκοπό α'\}τό θα υπολογιζονται. οι. 'αναγκαιοι προσθετοι οπλ"σμο! γνρω απ'το &νοιγμα. βθ) Ειδι.κΟτερα προκειμένου γ"α συζευγμένα τοι.χωματα που χωρ.ιζοντα" με μ"α ή περ ι.σσοτερες στήλες ανοιγμάτων στα ορι.ζοντ"α στοι.χεια σύνδεσης ( Πυπέρθυρα") ολοκληρη η ένταση σε ισμον (. τέμνουσα και. ροπή) ΠαΡαλαβαΙ νεται με κατάλληλους Fίσ- 6ιαγώνι.ους οπλι.σμούς εκτος αν η μέση δι.ατμητ\κή τά.ση Q :db. απο σει.σμο είναι μι.κρότερη του ".k... Τb l7)ιn ( t:u;t. 3 d k) ι) rn -' Τ rrιin (\[ιtj.-k < 1. ) d :3 b ο d I}r" ~ έ' οπο'\} τbmin η επιτρεπομενη ταση διατμlσεως σκυροδ ματος; κα.ι Ro το ελεύθερο άνοι.γμα του υπέρθυρου. οποτε ειναι δυνα-' τή η ανάληφη sεμνοuσαc; μονο με συνδετήρες. Χρει.άζεται επιμελημένη μελέτη δ"άταξης; των δισδιαγων(ων oπλι.σμώ~ ώστε να γινεται. οι.κονομια χώρου και. να εξασφαλίζεται η πλήρης δ' συμπυκνωση σκυρο εματοζ. ΟΙ οριζόντιοι οπλι.σμοι θα υπολογιζονται Ύι.α τη ροπή κάμψεως γι.α όλες; τι.ς μη σε"σμι.ίιές; φορτισει.ς και θα ειναι τουλάχι.στον 2 ~ 16. ιι.) Ο Υπολογισμός; των εντατικων μεγεθων σε κάθε στ&θ~η τοιχώματος γινεται. με το σύνολο ~ων υπερκειμενων δυνάμεων που προκαλει ο σει.σμός ( ειτε απευθεcας ως δυνάμεων αδρανείας ειτε μέσω των υπολοιπων πλα"σιακων στoιχεcω~ ~oυ σκεκετού - -~ - -~ αν υπάρχουν). ο υπολογισμος πρεπε" _να-γινετα~ με κατάλληλη προσέγύι.ση προς; το μoντέ~o πολυωρόφου πλαι.σ'ου γ"α δρά.σε"ς αει-σμού κατά τις "'- - Lγ) αα. Mε~ασ'ένα!gfQ~~2_~~!2S "πoσ~ηλωματoς lkp.. Ό-\μεγρλ.6τερο α6.~ '..J!5:~'~>ι:ά -' '_. όπ~υ Η σ ~λ εό6ερσ υψος του υηιr 6Τ~λώμα.τοςπ4νCD:~--:Ηάτω:απ~~~ πfιuaτα. -rης δοκού θα δ"α;τcwσονται.. ~Oυλάχι.στoν ο" σuνδε~ρες που xεριγρaφoνται. παρακά-rω:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) οπου 8 u.. U. ι ι C1v ~ 15 f..u. γ~α σε~σμ~κή xερ~oxή Ι αύ ~ {ο ~u. γι.α σει.σμ~κές περι.οχές Ου ~ 49 :~ ~'eu : [ι- : Φϋ η δ~άμετρoι; ράβδου συνδετηρα Qu = - η αποσταση συνδετήρων το όρ~o δι.αρροης χάλυβα B w η αντοχή κυβου σκυροδέματος ~eu. η δι.ατομη ράβδου συνδετήρα ΙΙ χα.ι. ΙΙΙ κα~ th το μήκος αcτήρι.κτoυ βρ~xcoνα συνδετήρα Οι. απoστάσει.~ τ~ν συνδετήρων αντwν δεν μ~oρo6ν να ειναι. μεγαλντερες του ενος τριτου της μ~κρoτερης πλευράς της δι.ατομής του υποστ!)λωματος. Οι.' συνδετήρες cxutot χρέπε ι. να ε C να ι. κλε ι.στ οι ΚCt~ τα αγκνρι.α τους να παρουσι.άζουν ελεύθερο ευθύγραμμο μήκος τουλάχι.στον'10fκ. μετά το δέσι.μο με τη'δι.αμήκη ράβδο. Τα δεσιματα αυτά πρέπει. να γ(νονται. εναλλάξ σε δ~άφoρες γωνιες του υποστηλωματος. Η απόσταση δυο δι.αδοχι.κών κορυφών ( σημειων θλάσεων ή εγκaρσιων στηριξεων συνδετήρων) πρέπει. να ε(ναι. μι.κροτερη από 20 ε~.( eh ~ '20 εu..) ββ) O~ συνδετήρες τ~ν χρισι.μων μηκών των υποστηλωμάτων θα δι.ατάσσονται. χαι. μέσα.στον χομβο σ'όσο μήκος δηλαδή το υποστήλωμα δι.ασταυρώνετα~ με τη δοκ6 ( βλέπε περι.πτ. ι.ε ) ΤΥ) Οι. κανονες Οπλι.σης ~~ν χρισι.μων μηκών με συνδε.τήρες εφαρμ6ζoντα~ σ' ':>λ6κληρο το μήκος των υποστηλωμάτων στι.ς παρακάτω περ.ι. n:~ωσ~ ~ ς: '--- -Όταν ένetί; τοιχoc; 1Σλήρωστj ί;"jj.:~ο~χc.oμα απο Ω.Σ. δι.ακόπτεται. - κα.θ' ύφος Ύι.α να δι.αμορφω806ν ~crrelci ανοιτματα (Σχ. 3) - -'-"---" ι;:==iξ===;ι '~."- - -_ο ι ι : :.. ~.:...-.-' (:.::~.~.=: ::::::. - ' Οταν ο λ6υ 0<; Mmctx: Q d '- i.'-1 Ι ι..-.. :.. -':'. 'ι ειναι μι.κρ6τερoc; απδ.35. Σε.περC-

12 \0 ι'; ο_ο 2:;.:1:::::9~6 E_φ_H_M_E_P_JΣ_TH_Σ_K_v_B_E_P_N_H_Σ_EΩ_Σ-----=(~τ_Eν_x_Ο_Σ_Δ_Εν_τ_Ε_Ρ_Ο_Ν..:..> π~ωση τέτo~ων υποστηλωμάτων απα~τε(τα~ κα~ πρόσθετος δ~αμήκης oπλ~σμoς xα~ στ~ς δύο πλευρές (σος με 20 % του μεγαλύτερου απ' τους οπλ ~σμoύς που βγάζε ~ ο υπoλoγo~σμcx;; στην κάθε πλευρά του υποστηλωματος. Σε περ~μετρ~κά υποστηλωματα που ενδέχετα~ να συγκρουσθούν με δ~πλανά χαμηλότερα κτιρ~α ( σε περιπτωση αν~σoσταθμιας πλακών) - Όταν το υποστήλωμα δ~ασταυρώνετα~ με πλάκες σκάλες κλπ. δ " σε εν ~αμεσo υφος του οροφου. Σε υποστηλώματα περ~oχών σε~σμ~κότητάς ΙΙΙ που δεν έρχονται σ'ε~ή X~ απ'τ~ς δυο πλευρές τους με τοιχους πληρώσεως. δδ) ~o άθρo~σμα των απόλυτων τ~μών των επ~τρεπόμενων xαμπτ~κώ}l ροπών στα άκρα ενός υποστηλωματος πάνω Κα.~ κάτω από έναν κόμβο πρέπε~ να εcνα~ μεγαλύτερο απjτο άθρo~σμα των απολυτων 'τ~μών των ( ετερόσημων) επ~τρεπoμένων ροπών των εκατέρωθεν δι.ατομών των δοκών o~ οποιες συντρέχουν στον κόμβο. Ο έλεγχος αυτός γινετα~ και. για τις δύο κατευθύνσεις σεισμικής δράσης. Ο έλεγχος αυτός δεν απαιτειται σεπέριπτωση που προβλέπονται τοιχώματα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της περιπτωσης Ι- Σε μιά τέτo~α περιπτωση δεν εcνα~ πι.θανή η εμφάν~ση ετερόσημων ροπών εκατέρωθεν του vποστηλωματος. Επι.τρέπεται. εξαιρεση της απαιτησης αυτής Ύ~α τους δύο ανώτερους ορόφους του κτιριου οπότε Ολόκληρο το μήκος του υποστηλωματος δεωρειτα~ κρισ~μo σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται. στην.περιπτωση ~γ.~. εε) Το ελάχι.στο ποσοστο δι.αμήκους oπλ~~μoυ πρέπε~ να ειναι. σε Κάθε παρειά (σο με O~ ~ης-πραγματι.κής δι.ατομής. Η απόστααη μεταξύ των διαμηκων ράβδων κάθε ~ρει.άς δεν πρέπε~ να υπερ~ινει. τα 20 εhατoσ~~. I:vv ι.ατciτcσι. νcσ xριxτι.ε.(ισ"-~xcψηaά ο' λόυος Nt;': 8ρ ο. F b ΙτcJι. ::.- ---'" 'στε '-.. να μήv-μειων~~ι. uπερβολι.κ& η δ~άθέ~ιμηπλαστ~κoτη~α του ~ υποστηλώματοι;. Όπου Β ρ η 1tρ~αματ~κή αν~oχή σ~υρoδέμα~oς σε θλιφη.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) στστ) Σε περl.πτωσει.ς που Nc < ο{ο 8ρ.(Ι;) ο έλεγχος 2197 δι.ατμησεως δα γινεται ως εξής: 'Οταν λογω σει.σμού εμφανιζεται. ~ελι.κά ετερόσημη δι.cιτμητι.κή ~ΆCη ~oτε η ΚCtτ'απoλυτη ~ι.μή μι.κροτερη δι.α~μητι.κή ~άση (ΙτΌ δεν επι.τρέπετcιι. να ξεπερά.σει. το μέγεeοc; Τbrtιί-n (περι.πτ.ι.β.δδ). Αν J τ') <i-ςmίη θα -σχνουν οι. συνήθεις κανονες δletστetσι.ολογήσεως σε τέμνουσα. 'Οταν ~TbrniTl < Ι τ'} < Τb rnin τότε ολοκληρη η τέμνουσα ect παραλαβαινεται. με οπλι.σμο κορμού. 1.δ) αα.. Jιέσα σ' ένα μήκοί; 2 d εκct~έρωθεν ~ων mφει.ων ε~ός υποστηλωματος CIΠa:LτούνταL qτη δοκό κλει.στο[ συνδετήρες: σε αποστα.σει.ς 150 pt γι.α σει.σμ. ζώνη Ι σε σε n αποστασε ι.ς 125 εκ ΙΙ " " (Ιποστα.σει.ς ~oo n εκ " " ΙΙΙ ~ πάντως δε μι.κρότερες απο d/3 Σε περ[πτωση που ο υπολογ ι.σμος βγάζει. απαι.τουμενο οπλlσμο 01. πvxνoι (ΙυτοΙ συνδετήρες επεκετεινονται. θέσε ι.ς περciτωσεως αυτού του βλ ι. β ό μενου' οπλ -σμού. ββ. Ελ&χι.στο ποσοστο εφελκυόμενου χάλυβα ~~;~ - (5. = ~ (τ-ο f3strt'''~lc.m1.) θλι.βόμενο μεχρ" Ει.δL.κοτερα στl.ς XEPL.Oxfc; στηρl.ξης δοκών οι. δι.cιμήκει.ς οπλι.σμοι ακολουθονν τους παρακ&τω κανόνες: - Κέγ ι.στο πoσ~.τo εφελκυομενου χάλυβα f m.().)(.=οζ5 Ι:8s θλι.βομενος oπλ~σμός " ανεξάρτη~α απο ~ι.ς ενδεχόμενες υπολο-'. \... - γ ι.στ -κές ανά.γκεςθα.'ειναιμ'..:::ξ. ο 5 μ.'. Ο eλι.β6μενος αυτός οπλl.σμός θα εκ~ε(~ετα" μέχρ" ~ά άκρα των εκατέρωθεν κρισι.μων μηκών της δοκού όπου δι.α~άσσoνται. ο" 1t1)XVoC συνδετήρες ~ης πe.p~'- -ι.-δ-.&ιi~~ "'-'- ΤΤ. ~α ελ&χι.ο'tct τclv τελκυομεvclv 'XCΙL~tDv δλι.p6μενcl)~. "" -.' οπλ -σμω.ν σε Χ&βε δ.ι.ατομή πρέπε.ι. να έχουν. 'tf'toι. ες 'Τ ι.μές χαι.- ο" ; αγκυρωσε ι.ς 'tων. εφ~λκ\)όμενω~ ράβδων ατ '-ς περ ι. οχές τω~!1~!)ρ :"!ΜCΣ~. τι.ς

14 . ;.. ~... \ '... \ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΔΕΥΤΕΡΟΝ). των πρftε" ν~ γινονται. σε τέτοι.ες θέσει.ς" ώστε το καμπτδμενο στοι.χειο να εξασφαλιζεται. από τι.ς εν δ ε Χ 6 μ ε~ ~ ς. μ ε '(~ 't Ο ~ α ε ι. ς τ ω ν σ η μ ε Ι ~ ν μ η δ ε ν ι.- σ μ ο 6 τ ω ν Ρ ο π ν. δδ) Κάτι.ση ράβδου με χ.ράeεση σε εφελκυόμενη ζώνη μπορει να ΥΙνει. μδνο Υια το 1/5 των ράβδων ~ην Ιδι.α δι~τoμή και. μόνο με την παρουσια ΠΡOcθετων συνδετηρων δι.αμ~τρo~ Φv σε αποοτάσει.ς μι.κρότερες του 15 Φυ οι. οποιό" θα καλύπτουν Ολο το μήκος της παράθεσης. Απαι.τουνται. τουλάχι.στον δυο τέτο"οι αυνδετ~ρες αε κ&θε μάτι.ση.. ' ~o μ~κoς παράδεσης Βα ακολουδεt τι.ς απαιτήσει.ς του Χανονι.σμόυ Ωπλισμfνου ΣχυροδΙματας πσυ ι.αχύει. που δε μπορει όμως να ε'ν~ι. μι.κρ6τερο από 300 μ~μ. ούτε μι.χρ6τερο του 24 Φ L ( όπου Φι η δ ι. &μετρ οι; των μctτι.ζόμενων ράβδων). εε) Οι. ακολουδοι. Υεωμετρι.χοΙ περι.ορι.σμοι επι.βάλλονται. Υι.ιχ δοκούς Ω.Σ. σε περι.πτώσειι; o.ou ι~6% (Z~.4) δο '.l / "" vl ~+b +- ~J'b b b... U11;: 11 Ι ~ un! ' Λ.~..t-+ Τ dun. π m bl. b +-~-dljn. - un 2 b~2bun οτστ) Ο νπoλoyι.σμo~ σε τέμν~~~στι.ς κρισι.μες χερι.οχές y'νετ~ι 01ΣωΙ; χαι. «την ~εριπ't. "Υ. οτστ ι.ε) ~. Οι. oυνδετ~ρει; ~~ν xρισι.~ν μηκών τ~ν'uποστηλω ;pά'icl)y~.ecx δι.'t&σαον'tc1ι Μ&ι ;jj.~' ~:ςoν' χ6μβο (χεριπ. ι.υ. ββ). ' ~χ't6ι;av~'tcw')('ιφο~-~ρf.χ0'8ν '''tt''peplt; 'δοκο[-ttc.oν oπ~ιfιtν ~t{/ ~;~~.;'~δε.: δι.atέρει. με'tαξι 'tov~ περι.σσδτερο απο 2~.. 'iπδτ~ επι;τp'έ1σ~~~.ι... :.~~ δι.ct'tάασεται το μι.σδ ποσδ συνδετήρων..

15 _~""'_ Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 2199 ββ. ΤΟ απαιτοuμενο μήκοι; cryκυρωσεωι; t1 ct" θα υπολουtζεται. βάσει του ισχυοντοι; Κανονι.σμού Ωπλ. Σκυροδέματοι;. Όπου ειναι δυνατον συνιστάται. η αγκυρωση ~ων 'διαμή)~ν ράβδων τ~ς δοκού μέ~~ δυν~μεων άντυγας με καταλληλη κάμφη των o~ι.σμών αυτών μέσα στο υποστηλωμα. Υγ. ΙδιαΙεερη προσοχή απαι.τειται σε περtπτωση εξωτερικών κόμβων. Σε κάθε περιπτωση στο μηκοι; αγκυρωσεως δεν συνυπολογιζεται.. αρχικό μήκος (σο με 10(6 μέσα στον κομβο_ δδ. Ε ι δ ι. κ ~ ς α π α ι. τ ή σ ε ι ς γ L α.. U y ω ν t εςπ. οι. 1rρOηγOύμενει; διατάξει.'ι; πρέπει. να εφαρμόζονται. με ιδια(τερη επιμέλει.α στην περίπτωση "γωνι.ων" όπου συναντι.ωνται. ένα υποστήλωμα και μιά δοκδς χώρις να συνεχιζονται. μετά το σημειο συναντησεως. εε.' Σε περιπτωση μεταβολης διαστάσεων Θποστηλωματος από όροφο σε όροφο θα προβλέπονται τοπικά οι αναγκαιοι. πρόσθε- (($ηι; μδ τοι. συνδετήρες για την ανάληφη οριζόντι.αι; δυναμ.ης/μι.άμιση <ρορα την ωθηση των τεθλασμένων ράβδων του υποστηλωματοι;. Πάντως η κλιση του τεeλασμένο~τμήματος των ράβδων αυτών ως προς την κατακόρυφό δεν μπορεt ν~ "ε(ναι μεγαλύτερη από 1 :6. στστ. Απαι.τεΙται. καταoκευασ~ι.xη πληρότητα της περιοχής του κόμβου κα~ των γειτονι.κών του τμημάτων των στ~ιxεcων που συντρέχουν σ'αυτδν:.. ι ' 3. Στη συνέχεια της παραγρ&φου 11 του άρθρου 6 του (δι.ου Β.Δ. προσθέτονται τα εξής: -... _~---- ' " Η αυξηση αυτη δενι.σχυει στις περι.~ώσει.ι;'ελέγχoυ σε διάτμηση -rης παpcrrpιxφou 3~ '-περ~~~q;j~~_~ ι.γ χαι. ι.δ η.... ι --- '- "- "-. ' ~oυ 1. Το -rελεuταtο εδ&φι.ο 'n)<; τai>cryράφου 2.0: -rou (Xρ'epov~.?-:. - _... 'δ ιου Β.Δ. αντ ι.ηαθ tc1tato:i. ως εξήι;: -

16 .'.. \ Ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) n Η διάταξη αυτων μπορε( να παραλεcπετα~ μονο οπου ε μ~κρ6τερo ~ Cco με 6% ~ γ~α βραχώδε~ έδαφος εφόσον δικα~oλoγειτα~ η παρ&λε~ψη με ε~δ~κ6 υπoλoγ~σμ6η. 2. Στη συνέχε~α τη~ παραγράφου 2.ε του άρθρου? του Cδ~oυ Β.Δ. προσθέτονται τα παραy~τω: n Eλ~χ~στε~ διαστάdε~~ δ~ατoμ~ς συνδετηρι~ν δοκών 025 χο.50 μ. Σε μον6ροφα κτ(ρ~α επlτρέπονταl δlαστάcε~ς 025 Χ 040 μ.ελ&χlοτος οπλισμ6ς με 04% άνω κα~ 04% κάτω. Ο συνολικός οπλlσμος των ουνδετηριων δοκών θα εινα~ 6σ~ απαιτειται. γ~α την ανάληψη αξονlκο~ φορτιου σε εφελκυσμ6 ~ θλιφηισο με το ένα δέκατο του μέγ~στoυ αξονlκού φορτιου του r.ιo επιπονούμενου απ'τα δυο υποστηλώματα.ov συνδέονται". 'Αρθρο 5 Η παράγραφος 1δ ~oυ άρθρου 8 του Ιδιου Β.Δ. αντικαθιστατα~ ως εξ~ς: /. "Για τον οπλ"c~τη διαμορφωcη ΚCLι τον έλεγχο των τάσεων ~σχύoυν οι διατ&ξει~ της πσ~aγρ.o.ιβ του ~~θρoυ 6. Στις ~αραστ&δες των χου-. φωμάτων τοποθετεcτα.ι oπ~ισμ6ς ψ12 μέχρι. Ψ6ανάλογα μέ τον όροφο! και εφόσον δεν υπάρχει υπoστ~λωμα". 'Αρθρο 6 Οι δ~ατάξεις του Β.Δ. της 19/26 Φεβρ.1959που αντικαθιστανται τροποποιο6νται. ~ σuμπληρ&νoμτα~ εξακoλoυθo~ν να ισχύουν παράλληλα.. μ'ε τις δlατ&.ξε~ς της απδφctoης αυτ~ς "γι.α χρονικ6 δι.άστημα εξ(6) μη- "- ν&ν απ6 τη δημoσ'ευσ~ της στην ΕφημερΙδα της Κυβερνησεως. Α.ρθρο? Η ισx~ς της απ6φασης.αυ~~ς αρχιζει. από τη δημοσιευση της στην ΕφημερΙδα της Κυβερνησεως. _A!STr/~- 4-~Αr.ρ~λίw 1984 ο ΥηΟΥΡΓΟΣ - AΠO~TOΛO~.AθANA~IO~ T~OXATZOΠOYΛO~._--~-_.- "- ~---- ~- --. '.. λπο ΤΟ ΕθNlΚΟ nnoγpa.mo

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

1/15 3_ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ

1/15 3_ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ 1/15 3_ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-09-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

5. Ο φορέας που εξετάζεται δεtχνεται στο Σχ. 1, όπου φαίνονται καl οι παραδοχές που έγιναν για την απλοποtηση του προβλήματος.

5. Ο φορέας που εξετάζεται δεtχνεται στο Σχ. 1, όπου φαίνονται καl οι παραδοχές που έγιναν για την απλοποtηση του προβλήματος. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΠΗΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΚΟ Για το Γραφειο Δοξιάδη Μ. Σκαρλάτος Πολ. Μηχ. 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Σε κτ(.ρια με εξώστες σε πρόβολο σχετlκά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΙΑΣΩΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει το θέμα της κάλυψης ανοιγμάτων σε οροφές υφιστάμενων κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] 2.5.1 Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ 17.6.1] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m)

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m) Πάτρα 20-3-2017 ΘΕΜΑ Για τα 5-όροφα πλαίσια των σχημάτων που ακολουθούν να γίνει μονοτονική στατική ανάλυση τύπου pushover κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις Χ και Υ. Σκοπός της εν λόγω ανάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm)

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm) Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος κ.α. (01) και Πενέλης κ.α. (1995) C C α 0.05m D α D ' σκυρόδεμα καθαριότητας (~10cm)

Διαβάστε περισσότερα