Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο"

Transcript

1 ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ) Μέξνο Γ Αλαζέηνπζα Αξρή: Πξνυπνινγηζκφο: Γηάξθεηα: Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: Κσδηθφο ΟΠ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ Γηεχζπλζε Απαιινηξηψζεσλ θαη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ,86 (ρσξίο ΦΠΑ) 15 κήλεο Αλνηθηφο Γηεζλήο κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ρρ/ρρ/ ειίδα 1 απφ 204

2 ΜΫξνο Γ: Τπνδεέγκαηα θαη Πέλαθεο πκκόξθσζεο Πέλαθαο ΠεξηερνκΫλσλ Πέλαθαο ΠεξηερνκΫλσλ 2 ΜΔΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 6 C1. Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 6 C1.1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο 7 C1.2 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο ύκβαζεο 9 C1.3 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Πξνθαηαβνιάο 11 C1.4 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο Λεηηνπξγέαο 13 C1.5 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο πληάξεζεο 15 C2. Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο 17 C3. Πίλαθεο πκκόξθσζεο 19 C.3.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ 21 C.3.2. Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 23 C.3.3. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο 23 C.3.4. Σερλνινγίεο θαη ρέδην Τινπνίεζεο 25 C.3.5. Λεηηνπξγηθέο Δλόηεηεο 27 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Τπνζύζηεκα Γηαρεέξηζεο ΒΪζεο Πεξηγξαθηθώλ ΓεδνκΫλσλ Αθηλάησλ θαη Πεξηνρώλ Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο» 27 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Τπνζύζηεκα Γηαρεέξηζεο Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ Αθηλάησλ θαη Πεξηνρώλ Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο» 29 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Γηαρεέξηζεο Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ «α) Δθαξκνγά Γηαξθνύο ΔλεκΫξσζεο Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ θαη β) Δθαξκνγά ύληαμεο Σειηθώλ Υαξηνγξαθηθώλ Πξντόλησλ ζε Ϋληππε θαη ςεθηαθά κνξθά» 31 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο θαη Παξνπζέαζεο Γεκόζηαο Πεξηνπζέαο πνπ δηαρεηξέδεηαη ην ΤΠΠΟΣ» 35 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο θαη Παξνπζέαζεο Πεξηνρώλ Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο θαη Αθηλάησλ Μλεκεέσλ (ΠΠΠΠ)» 37 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Τπνζύζηεκα Γηαρεέξηζεο ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ πλνδεπηηθώλ ΔγγξΪθσλ θαη Ρνάο Δξγαζηώλ» 38 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Ηαπεηόο: Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο θαη ΓηΪζεζεο Υαξηνγξαθηθνύ ΤπνβΪζξνπ θαη Γηαδηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ» 39 ειίδα 2 απφ 204

3 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο Υξεζηώλ» 41 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Πύιε Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ Γαέα: Δθαξκνγά Παξνπζέαζεο θαη ΓηΪζεζεο Πνιηηηζηηθώλ θαη Ηδηνθηεζηαθώλ ΓεδνκΫλσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ κϋζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ» 43 C.3.6. Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λνγηζκηθνύ 50 C Λνγηζκηθό Desktop GIS 50 C Λνγηζκηθό Desktop CAD/GIS 54 C Λνγηζκηθό Server GIS, Web GIS θαη Geoportal 55 C Λνγηζκηθό Γηαρεέξηζεο ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ 59 C Λνγηζκηθό Δμππεξεηεηά ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ 61 C Λνγηζκηθό Δμππεξεηεηά Δθαξκνγώλ & Γηαδηθηύνπ 61 C Λνγηζκηθό Γηαρεέξηζεο ΠεξηερνκΫλνπ 63 C Λνγηζκηθό απηνκαηηζκνύ γξαθεένπ (office automation) 65 C Λνγηζκηθό Πξνζηαζέαο από Ηνύο (Antivirus) 65 C Λνγηζκηθό Σνπνγξαθέαο 66 C.3.7. Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δμνπιηζκνύ 67 C ΓεληθΫο απαηηάζεηο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ 67 C ΔμππεξεηεηΫο (Servers) 67 C Πξνζσπηθνέ ΤπνινγηζηΫο (PCs) 69 C ηαζκνέ Δξγαζέαο CAD/GIS 70 C Οζόλεο γηα ηα PC θαη ηνπο ηαζκνύο Δξγαζέαο 72 C αξσηάο επέπεδεο επηθϊλεηαο Α4 73 C αξσηάο επέπεδεο επηθϊλεηαο Α0+ 74 C Laser Δθηππσηάο Γηθηπαθόο (LASER PRINTER) 75 C Σξνθνδνηηθό Αδηαιεέπηνπ Ηζρύνο (UPS) 76 C ρεδηνγξϊθνη (PLOTTERS) 76 C Firewall 78 C Απνζεθεπηηθά Γνκά (Storage Area Network) 79 C ύζηεκα ιάςεσο αληηγξϊθσλ εθεδξεέαο (Backup) 81 C ύζηεκα δηαρεέξηζεο δηθηπαθάο ξνάο δεδνκϋλσλ (router, load balancer) 81 C πζθεπά GPS δηπιάο ζπρλόηεηαο 82 C.3.8. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη Οξηδόληηεο Λεηηνπξγίεο 85 C.3.9. Πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε 85 ειίδα 3 απφ 204

4 C Αλνηθηά Γεδνκέλα 86 C Απαηηήζεηο Αζθαιείαο 86 C Απαηηήζεηο Δπρξεζηίαο 87 C Απαηηήζεηο Πξνζβαζηκόηεηαο 88 C Υξνλνδηάγξακκα 88 C Παξαδνηέα 89 C Τπεξεζίεο 89 C ΜειεηεηηθΫο Τπεξεζέεο 89 C Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη ΔιΫγρνπ ζπζηάκαηνο 89 C Τπεξεζέεο ΜεηΪθξαζεο 90 C Τπεξεζέεο Δθπαέδεπζεο Υξεζηώλ 90 C Τπεξεζέεο ηερληθάο ππνζηάξημεο πηινηηθάο & παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο & κεηαθνξϊο ηερλνγλσζέαο 91 C Τπεξεζέεο Δγγύεζεο & πληάξεζεο 91 C Τπεξεζέεο Πξνβνιάο, Γηαθάκηζεο θαη Δπαηζζεηνπνέεζεο ηνπ Έξγνπ 91 C Σάξεζε πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 91 C Πξνκάζεηα Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ 91 C ρήκα Γηνίθεζεο θαη Τινπνίεζεο Έξγνπ 92 C4. Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 93 C4.1 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 93 C4.1.1 Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 93 C4.1.2 Βαζηθφ Λνγηζκηθφ 93 C4.1.3 Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ 93 C4.1.4 Τπεξεζίεο 94 C4.1.5 Άιιεο Γαπάλεο 94 C4.2 πγθεληξσηηθόο Πέλαθαο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο Έξγνπ 95 C4.3 πγθεληξσηηθόο Πέλαθαο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο πληάξεζεο 95 C5. Παξαξηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην Έξγν 96 C5.1 ρϋδην ύκβαζεο 96 C5.2 πκθσλέα ΓηαζθΪιηζεο ΔπηπΫδνπ Πνηόηεηαο Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ ά Πξόηππν πκβόιαην Τπεξεζηώλ («SLA») 115 C5.3 Απνγξαθηθό Γειηέν Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο 125 C5.4 Απνγξαθηθό Γειηέν Πεξηνράο Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο 141 C5.5 Απνγξαθηθό Γειηέν Αθηλάηνπ Μλεκεένπ 160 C5.6 ΠεξηθεξεηαθΫο Τπεξεζέεο ΤΠΠΟΣ θαη ΠεξηνρΫο Αξκνδηόηεηαο 179 ειίδα 4 απφ 204

5 C5.7 ΤθηζηΪκελεο ΤπεξεζηαθΫο Γηαδηθαζέεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηάησλ (ΓΗΠΚΑ) θαη Βπδαληηλώλ & Μεηαβπδαληηλώλ Αξραηνηάησλ (ΓΒΜΑ) 183 C5.8 Αλαιπηηθό θπζηθό αληηθεέκελν ΦνξΫα Τινπνέεζεο θαη Λεηηνπξγέαο (ΓΑΑΠ) 189 C5.9 Κύξηεο ΔπηρεηξεζηαθΫο ΑξρΫο ηεο ΓΣΦΚ 196 C5.10 ηνηρεέα πνπ αθνξνύλ ηηο ΔπηρεηξεζηαθΫο ΑξρΫο ηνπ ΣΑΠ 200 C5.11 ηνηρεέα πνπ αθνξνύλ ηνλ Γηαξθά ΚαηΪινγν Αθηλάησλ Μλεκεέσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ 202 ειίδα 5 απφ 204

6 ΜΔΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ C1. Τπνδεέγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ ΟΓΖΓΗΑ Η: Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο κπνξνχλ λα έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε πξφβιεςε αλαλέσζεο φηαλ απηφ απαηηείηαη. ΟΓΖΓΗΑ ΗΗ: Παξαηεξήζηε φηη: Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο δελ απαηηεί ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ΦΠΑ. χκθσλα κε ην ΠΓ 118/07 ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θξίλεη ηελ αμία ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αξ. 25 παξ. 12). ειίδα 6 απφ 204

7 C1.1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιήξεο Γηεχζπλζε Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο.. νδφο. αξηζκφο ΣΚ..,} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ α).... νδφο... αξηζκφο...σκ β).. νδφο... αξηζκφο...σκ γ).. νδφο... αξηζκφο...σκ κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ).. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ).. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} ειίδα 7 απφ 204

8 {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 8 απφ 204

9 C1.2 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο ύκβαζεο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιήξεο Γηεχζπλζε Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)... ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ειίδα 9 απφ 204

10 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 10 απφ 204

11 C1.3 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Πξνθαηαβνιάο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιήξεο Γηεχζπλζε Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο. Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, επξψ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε αξηζκφ...θαη ηε Γηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ., ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)..., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ (ζπκπιεξψλεηε ην πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εγγπεηηθή επηζηνιή)... πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ειίδα 11 απφ 204

12 ηεο Δηαηξίαο ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ηεο νπνίαο εγγπφκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο. Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 12 απφ 204

13 C1.4 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο Λεηηνπξγέαο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξ.... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ... (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ πνπ αθνξά. ζπλνιηθήο αμίαο. ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ. Γηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ειίδα 13 απφ 204

14 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 14 απφ 204

15 C1.5 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο πληάξεζεο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξ.... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ...(ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά... ζπλνιηθήο αμίαο..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ Γηαθήξπμή ηεο ΑλαζέηνπζαΑξρή. Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ειίδα 15 απφ 204

16 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 16 απφ 204

17 C2. Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν: Παηξώλπκν: Όλνκα: Μεηξώλπκν: Ζκεξνκελέα ΓΫλλεζεο: ΣειΫθσλν: Fax: / / Σόπνο ΓΫλλεζεο: Γηεύζπλζε Καηνηθέαο: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Όλνκα Ηδξύκαηνο Σέηινο Πηπρένπ Δηδηθόηεηα Ζκεξνκελέα Απόθηεζεο Πηπρένπ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΔΥΟΤ (ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Έξγν (ά ΘΫζε) Δξγνδόηεο Ρόινο 1 θαη Καζάθνληα ζην Έξγν (ά ΘΫζε) Απαζρόιεζε ζην Έξγν Πεξένδνο ΑΜ 2 (απφ έσο) / / - / / 1 Χο Ρφινο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: manager, senior consultant, consultant, business expert θιπ. 2 Αθνξά ηνπο πξαγκαηηθνχο αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ζην έξγν ππνινγηδφκελνη ζε ηζνδχλακα αλζξσπνεηψλ, Γελ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ζην έξγν. ειίδα 17 απφ 204

18 / / - / / / / - / / ειίδα 18 απφ 204

19 C3. Πέλαθεο πκκόξθσζεο Σξόπνο πκπιάξσζεο ησλ ΠηλΪθσλ Γηα λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν φινη νη πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο C.3 φπσο αθξηβψο θαηαγξάθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο παξνχζαο κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη ηάμε. Οη Πίλαθεο πκκφξθσζεο απνηεινχληαη απφ γξακκέο ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεδίνπ) είηε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είηε δξαζηεξηφηεηεο ή ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. ε φινπο ηνπο πίλαθεο : δεηείηαη λα εμεγεζεί ε αξρηηεθηνληθή θαη γεληθή κεζνδνινγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξγνπ, θαηαγξάθνληαη νη αλαιπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ππνζπζηήκαηνο (πξνδηαγξαθέο) ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εμεγήζεη ιεπηνκεξψο κε πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ζα αληαπνθξηζεί, δεηείηαη λα εμεγεζεί πψο ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξγνπ εληάζζεηαη κέζα ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, Απηνί νη άμνλεο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη αθνξνχλ ζηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ιχζεο, ζηελ νινθιήξσζε ηεο κέζα ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη ηέινο ζηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. ηφρνο ησλ πηλάθσλ είλαη λα πεξηγξαθνχλ, κε φζεο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο είλαη δπλαηφλ, πνηεο είλαη νη αθξηβείο απαηηήζεηο θάζε πεδίνπ έξγνπ νχησο ψζηε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αληηιεθζεί ζαθψο πνηεο ζα είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απαληήζεη ζε θάζε γξακκή ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη εμεγψληαο θαηά πεξίπησζε: Σε ζπκθσλία κε ηηο νπζηψδεηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ απηέο θαηαγξάθνληαη, Σελ θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη, Σελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαδηθαζηψλ ή δνκψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, Σελ νινθιήξσζή ηνπο κέζα ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθεξχζζνληαη ζην παξφλ έξγν. ειίδα 19 απφ 204

20 Καζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ζα είλαη εθηθηή ε αλάιπζε ηεο απάληεζεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο, ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα θαηαγξάςεη ζαθή παξαπνκπή ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαη παξάγξαθν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ, φπνπ εθεί ζα εθηίζεηαη αλαιπηηθά ε απάληεζή ηνπ θαη φπνηα επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλνιηθφηεξεο εηθφλαο θαη αθξηβέζηεξεο πξνζέγγηζεο ζην έξγν. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλάδνρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο σο έλδεημε ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο, ηεο επηκέιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Δπίζεο ζηηο αλαιπηηθέο Σερληθέο αλαθνξέο ζα ππάξρνπλ θαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην έξγν ή πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. Ο Πξνζθέξσλ ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Τπνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οδεγέεο ζπκπιάξσζεο πηλϊθσλ ζπκκόξθσζεο: Οη πίλαθεο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζα ζπκπιεξσζνχλ πιήξσο απφ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο. Δπεμήγεζε ησλ ζηειψλ ησλ πηλάθσλ: ηάιε ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. ηάιε ΑΠΑΗΣΖΖ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί: Ζ ιέμε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζε ηίηιν απαηηήζεσλ ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη επηκέξνπο αλάιπζε γηα ηελ απαίηεζε ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. ειίδα 20 απφ 204

21 Οη ιέμεηο «ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΘΔΗ» ή «ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΘΟΤΝ»,πνπ ζεκαίλεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ε πξνζθεξφκελε ιχζε. Έλαο αξηζκόο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο κε πηζαλή αλαθνξά ζε κέγηζην ή ειάρηζην. Όπνπ ππάξρεη θελφ, εάλ ξεηψο δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ησλ πξνδηαγξαθψλ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη πεξί ππνρξεσηηθήο απαίηεζεο, ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή, αιιά απνηειεί επηζπκεηφ βαζκνινγήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. ηάιε ΑΠΑΝΣΖΖ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη: Σελ έλδεημε, εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξνχηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ή αλαιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ή ηελ έλδεημε ΟΥΗ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη εάλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. ηάιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί ζε άιια ζεκεία ηεο πξνζθνξάο, ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, δεκνζηεχκαηα θιπ., απφ ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηεο πξνζθνξάο. Όιν ην παξαπάλσ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζα απνηειέζεη μερσξηζηφ ηφκν ηεο πξνζθνξάο ν νπνίνο θαη ζα είλαη αξηζκεκέλνο αλά ζειίδα. Οη παξαπνκπέο ζα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηνπ ηφκνπ απηνχ. Γεληθέο αλαθνξέο ή αζαθείο παξαπνκπέο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζε φια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. C.3.1. ΓεληθΫο Απαηηάζεηο ηνπ Έξγνπ Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ C Ο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή θαη ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην Έξγν Γηεπζχλζεσλ θαη Φνξέσλ ηνπ ΤΠΠΟΣ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε C Ο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηα ππφ ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εληφο θαη εθηφο ΤΠΠΟΣ κε ηα νπνία ην ΟΠ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ ζα ειίδα 21 απφ 204

22 C C C C C C C C θιεζεί λα δηαιεηηνπξγεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έλα νινθιεξσκέλν παθέην παξαδνηέσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ εμνπιηζκφ, εθαξκνγέο, ππνζπζηήκαηα θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα παξαδψζεη ζην Τπνπξγείν κία ιχζε «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». Καηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο αλ θαηαζηεί αλαγθαίν ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην ΤΠΠΟΣ ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επηπξφζζεην εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο. Σπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε θάζε πινπνίεζεο / αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ δελ ζα πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΤΠΠΟΣ κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ εθηφο θαη αλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Κχξην ηνπ Έξγνπ Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη Γηαδηθηπαθή Πχιε (portal) σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ΟΠ γηα ηελ παξνρή ησλ εμσζηξεθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη δηαδηθηπαθή πχιε (portal), απφ ηελ νπνία νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο (ππάιιεινη) ηνπ ΤΠΠΟΣ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ. Ο Αλάδνρνο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα, δειαδή ηνλ απαξαίηεην θεληξηθφ εμνπιηζκφ θαη ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθαξκνγέο θαη ππνζπζηήκαηα (κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο) ψζηε ην ΟΠ λα ππνζηεξίδεη: Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα θάζε ιεηηνπξγία εθηφο ηεο δηαρείξηζεο (επεμεξγαζίαο, εηζαγσγήο θιπ) ησλ Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ: 550 ζϋζεηο εξγαζέαο Δζσηεξηθψλ Υξεζηψλ θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη γηα θάζε ιεηηνπξγία εθηφο ηεο δηαρείξηζεο (επεμεξγαζίαο, εηζαγσγήο θιπ) ησλ Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ: 374 ζϋζεηο εξγαζέαο εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξφζβαζε εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζην portal ηνπ ΟΠ απεξηνξίζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (αθνξά ζηελ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε) Ο Αλάδνρνο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα, δειαδή ηνλ απαξαίηεην θεληξηθφ εμνπιηζκφ θαη ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθαξκνγέο θαη ππνζπζηήκαηα (κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο) ψζηε ην ΟΠ λα ππνζηεξίδεη θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε (επεμεξγαζίαο, εηζαγσγήο θιπ) Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ 100 ζϋζεηο εξγαζέαο Υξεζηψλ θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ 50 ζϋζεηο εξγαζέαο θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε ν πξνζθεξφκελνο θεληξηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο εμνπιηζκφο λα εληαρζεί απξφζθνπηα ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ ΤΠΠΟΣ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Διάρηζηε πξνζθεξφκελε αλζξσπνπξνζπάζεηα (αλζξσπνκήλεο) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ειίδα 22 απφ

23 C Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη δνθηκέο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ θαη ηελ επίδεημε ησλ εθαξκνγψλ, ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηνλ πξνζθεξφκελν, ζην πιαίζην ηνπ έξγν, εμνπιηζκφ απφ ηνλ Αλάδνρν αθνχ έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ ίδην φια ηα ινγηζκηθά. C.3.2. ΖιεθηξνληθΫο Τπεξεζέεο Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ C Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο: Παξνρή γεσρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, (ζέζεσλ, νξίσλ, ηζηνξηθφηεηαο θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ηηο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθνχ Υαξαθηήξα θαη ζπλαθψλ κεηαδεδνκέλσλ κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο Παξνρή γεσρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, (ζέζεσλ, νξίσλ, θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ηα Αθίλεηα Ηδηνθηεζίαο ΤΠΠΟΣ θαη ζπλαθψλ κεηαδεδνκέλσλ Παξνρή Βεβαίσζεο / Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ ζεζκηθή πξνζηαζία θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα κλεκείνπ θαη γεληθά αθηλήηνπ (θχξεμε κλεκείνπ, ρψξνπ έξγνπ ηέρλεο) πλερήο παξαθνινχζεζε πνξείαο απφθηεζεο αθηλήηνπ απφ ην ΤΠΠΟΣ C.3.3. Αξρηηεθηνληθά πζηάκαηνο Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ C Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή ιχζε, πιήξσο νινθιεξσκέλε, ψζηε λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη. ηελ παξνπζίαζε ηεο Σερληθήο Λχζεο πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ απαηηνχκελε ιεπηνκέξεηα ηα ζεκεία θαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη λα παξνπζηάδεηαη ζε έλα εληαίν ζρεδηάγξακκα ε ζπλνιηθή ινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ. C Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ αλνηρηή πνιπεπίπεδε θαη θεληξνπνηεκέλε δηθηπαθή αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηψλ επηπέδσλ «πειάηεδηαθνκηζηή» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε δπλαηφηεηεο θαηαλνκήο ηνπ θφξηνπ επηζθεςηκφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο αξρηηεθηνληθήο (presentation, application, data), έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλερήο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ πξνδηαγξαθφκελε αλά θαηεγνξία δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα. C Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ ηεο Τπεξεζηνζηξεθνχο Αξρηηεθηνληθήο (Service Oriented Architecture - SOA). C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ζην επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ε πηνζέηεζε αληηθεηκελνζηξαθψλ ή ειίδα 23 απφ 204

24 αληηθεηκελν-ζρεζηαθψλ κνληέισλ θαη αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ C Ζ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηφζν ρξήζεο φζν θαη επέθηαζεο ρσξίο δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. C Ζ ιχζε πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία αθφκε θαη ζε θαηαζηάζεηο αηρκήο. Κάζε δηαθξηηή ππεξεζία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ αλεμάξηεην ππνζχζηεκα ή ζπζηαηηθφ ινγηζκηθνχ (component) έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ θαθή απφδνζε ή δπζιεηηνπξγία άιισλ ππεξεζηψλ. Γεληθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη κεζνδνινγία θαη αξρηηεθηνληθή πινπνίεζεο, ε νπνία λα επηηξέπεη ηφζν ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ππνζπζηεκάησλ φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο σο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα παξνπζηάζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή πξνζθέξεη πςειή δηαζεζηκφηεηα & αμηνπηζηία. C Σνλίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ θαη ειάρηζηνλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, εθηφο θαη αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. C Ζ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα άζξνηζκα απφ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, κε πιήξσο ηεθκεξησκέλεο δηεπαθέο επηθνηλσλίαο (interfaces). Κάζε ππεξεζία πινπνηείηαη απφ έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ηκήκα ινγηζκηθνχ (component), ην νπνίν είλαη δηαθξηηφ ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζε θπζηθφ επίπεδν. C Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο κέζσ θαηάιιεισλ δηεζλψλ, αλνηθηψλ θαη επξέσο δηαδεδνκέλσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ηα νπνία πξνδηαγξάθνληαη θαη απφ ην πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο e-gif θαη ηα αλνηθηά πξφηππα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξάγξαθνο Α ηνπ Α κέξνπο) C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη ε νξηδφληηα ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο Λεηηνπξγηθψλ Δλνηήησλ (Δθαξκνγψλ θαη Τπνζπζηεκάησλ) πνπ ζα αλαπηχμεη C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη ε δηθηπαθή/δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Δθαξκνγψλ ή/θαη Τπνζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (θαη ζε δηαθνξεηηθνχο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο εθφζνλ απηφ απαηηεζεί). C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ησλ Τπνζπζηεκάησλ θαη ησλ Δθαξκνγψλ ρσξίο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο C Ο Αλάδνρνο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ηνπ ειίδα 24 απφ 204

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο

Διαβάστε περισσότερα