Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο"

Transcript

1 ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ) Μέξνο Γ Αλαζέηνπζα Αξρή: Πξνυπνινγηζκφο: Γηάξθεηα: Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: Κσδηθφο ΟΠ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ Γηεχζπλζε Απαιινηξηψζεσλ θαη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ,86 (ρσξίο ΦΠΑ) 15 κήλεο Αλνηθηφο Γηεζλήο κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ρρ/ρρ/ ειίδα 1 απφ 204

2 ΜΫξνο Γ: Τπνδεέγκαηα θαη Πέλαθεο πκκόξθσζεο Πέλαθαο ΠεξηερνκΫλσλ Πέλαθαο ΠεξηερνκΫλσλ 2 ΜΔΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 6 C1. Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 6 C1.1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο 7 C1.2 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο ύκβαζεο 9 C1.3 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Πξνθαηαβνιάο 11 C1.4 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο Λεηηνπξγέαο 13 C1.5 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο πληάξεζεο 15 C2. Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο 17 C3. Πίλαθεο πκκόξθσζεο 19 C.3.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ 21 C.3.2. Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 23 C.3.3. Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο 23 C.3.4. Σερλνινγίεο θαη ρέδην Τινπνίεζεο 25 C.3.5. Λεηηνπξγηθέο Δλόηεηεο 27 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Τπνζύζηεκα Γηαρεέξηζεο ΒΪζεο Πεξηγξαθηθώλ ΓεδνκΫλσλ Αθηλάησλ θαη Πεξηνρώλ Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο» 27 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Τπνζύζηεκα Γηαρεέξηζεο Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ Αθηλάησλ θαη Πεξηνρώλ Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο» 29 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Γηαρεέξηζεο Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ «α) Δθαξκνγά Γηαξθνύο ΔλεκΫξσζεο Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ θαη β) Δθαξκνγά ύληαμεο Σειηθώλ Υαξηνγξαθηθώλ Πξντόλησλ ζε Ϋληππε θαη ςεθηαθά κνξθά» 31 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο θαη Παξνπζέαζεο Γεκόζηαο Πεξηνπζέαο πνπ δηαρεηξέδεηαη ην ΤΠΠΟΣ» 35 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο θαη Παξνπζέαζεο Πεξηνρώλ Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο θαη Αθηλάησλ Μλεκεέσλ (ΠΠΠΠ)» 37 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Τπνζύζηεκα Γηαρεέξηζεο ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ πλνδεπηηθώλ ΔγγξΪθσλ θαη Ρνάο Δξγαζηώλ» 38 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Ηαπεηόο: Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο θαη ΓηΪζεζεο Υαξηνγξαθηθνύ ΤπνβΪζξνπ θαη Γηαδηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ» 39 ειίδα 2 απφ 204

3 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Δθαξκνγά Γηαρεέξηζεο Υξεζηώλ» 41 C Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα «Πύιε Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ Γαέα: Δθαξκνγά Παξνπζέαζεο θαη ΓηΪζεζεο Πνιηηηζηηθώλ θαη Ηδηνθηεζηαθώλ ΓεδνκΫλσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ κϋζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ» 43 C.3.6. Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λνγηζκηθνύ 50 C Λνγηζκηθό Desktop GIS 50 C Λνγηζκηθό Desktop CAD/GIS 54 C Λνγηζκηθό Server GIS, Web GIS θαη Geoportal 55 C Λνγηζκηθό Γηαρεέξηζεο ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ 59 C Λνγηζκηθό Δμππεξεηεηά ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ 61 C Λνγηζκηθό Δμππεξεηεηά Δθαξκνγώλ & Γηαδηθηύνπ 61 C Λνγηζκηθό Γηαρεέξηζεο ΠεξηερνκΫλνπ 63 C Λνγηζκηθό απηνκαηηζκνύ γξαθεένπ (office automation) 65 C Λνγηζκηθό Πξνζηαζέαο από Ηνύο (Antivirus) 65 C Λνγηζκηθό Σνπνγξαθέαο 66 C.3.7. Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δμνπιηζκνύ 67 C ΓεληθΫο απαηηάζεηο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ 67 C ΔμππεξεηεηΫο (Servers) 67 C Πξνζσπηθνέ ΤπνινγηζηΫο (PCs) 69 C ηαζκνέ Δξγαζέαο CAD/GIS 70 C Οζόλεο γηα ηα PC θαη ηνπο ηαζκνύο Δξγαζέαο 72 C αξσηάο επέπεδεο επηθϊλεηαο Α4 73 C αξσηάο επέπεδεο επηθϊλεηαο Α0+ 74 C Laser Δθηππσηάο Γηθηπαθόο (LASER PRINTER) 75 C Σξνθνδνηηθό Αδηαιεέπηνπ Ηζρύνο (UPS) 76 C ρεδηνγξϊθνη (PLOTTERS) 76 C Firewall 78 C Απνζεθεπηηθά Γνκά (Storage Area Network) 79 C ύζηεκα ιάςεσο αληηγξϊθσλ εθεδξεέαο (Backup) 81 C ύζηεκα δηαρεέξηζεο δηθηπαθάο ξνάο δεδνκϋλσλ (router, load balancer) 81 C πζθεπά GPS δηπιάο ζπρλόηεηαο 82 C.3.8. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη Οξηδόληηεο Λεηηνπξγίεο 85 C.3.9. Πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε 85 ειίδα 3 απφ 204

4 C Αλνηθηά Γεδνκέλα 86 C Απαηηήζεηο Αζθαιείαο 86 C Απαηηήζεηο Δπρξεζηίαο 87 C Απαηηήζεηο Πξνζβαζηκόηεηαο 88 C Υξνλνδηάγξακκα 88 C Παξαδνηέα 89 C Τπεξεζίεο 89 C ΜειεηεηηθΫο Τπεξεζέεο 89 C Τπεξεζέεο ΑλΪπηπμεο θαη ΔιΫγρνπ ζπζηάκαηνο 89 C Τπεξεζέεο ΜεηΪθξαζεο 90 C Τπεξεζέεο Δθπαέδεπζεο Υξεζηώλ 90 C Τπεξεζέεο ηερληθάο ππνζηάξημεο πηινηηθάο & παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο & κεηαθνξϊο ηερλνγλσζέαο 91 C Τπεξεζέεο Δγγύεζεο & πληάξεζεο 91 C Τπεξεζέεο Πξνβνιάο, Γηαθάκηζεο θαη Δπαηζζεηνπνέεζεο ηνπ Έξγνπ 91 C Σάξεζε πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 91 C Πξνκάζεηα Γεσρσξηθώλ ΓεδνκΫλσλ 91 C ρήκα Γηνίθεζεο θαη Τινπνίεζεο Έξγνπ 92 C4. Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 93 C4.1 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 93 C4.1.1 Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 93 C4.1.2 Βαζηθφ Λνγηζκηθφ 93 C4.1.3 Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ 93 C4.1.4 Τπεξεζίεο 94 C4.1.5 Άιιεο Γαπάλεο 94 C4.2 πγθεληξσηηθόο Πέλαθαο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο Έξγνπ 95 C4.3 πγθεληξσηηθόο Πέλαθαο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο πληάξεζεο 95 C5. Παξαξηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην Έξγν 96 C5.1 ρϋδην ύκβαζεο 96 C5.2 πκθσλέα ΓηαζθΪιηζεο ΔπηπΫδνπ Πνηόηεηαο Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ ά Πξόηππν πκβόιαην Τπεξεζηώλ («SLA») 115 C5.3 Απνγξαθηθό Γειηέν Αθέλεηεο Πεξηνπζέαο 125 C5.4 Απνγξαθηθό Γειηέν Πεξηνράο Πξνζηαζέαο Πνιηηηζηηθνύ ΠεξηβΪιινληνο 141 C5.5 Απνγξαθηθό Γειηέν Αθηλάηνπ Μλεκεένπ 160 C5.6 ΠεξηθεξεηαθΫο Τπεξεζέεο ΤΠΠΟΣ θαη ΠεξηνρΫο Αξκνδηόηεηαο 179 ειίδα 4 απφ 204

5 C5.7 ΤθηζηΪκελεο ΤπεξεζηαθΫο Γηαδηθαζέεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηάησλ (ΓΗΠΚΑ) θαη Βπδαληηλώλ & Μεηαβπδαληηλώλ Αξραηνηάησλ (ΓΒΜΑ) 183 C5.8 Αλαιπηηθό θπζηθό αληηθεέκελν ΦνξΫα Τινπνέεζεο θαη Λεηηνπξγέαο (ΓΑΑΠ) 189 C5.9 Κύξηεο ΔπηρεηξεζηαθΫο ΑξρΫο ηεο ΓΣΦΚ 196 C5.10 ηνηρεέα πνπ αθνξνύλ ηηο ΔπηρεηξεζηαθΫο ΑξρΫο ηνπ ΣΑΠ 200 C5.11 ηνηρεέα πνπ αθνξνύλ ηνλ Γηαξθά ΚαηΪινγν Αθηλάησλ Μλεκεέσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ 202 ειίδα 5 απφ 204

6 ΜΔΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ C1. Τπνδεέγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ ΟΓΖΓΗΑ Η: Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο κπνξνχλ λα έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε πξφβιεςε αλαλέσζεο φηαλ απηφ απαηηείηαη. ΟΓΖΓΗΑ ΗΗ: Παξαηεξήζηε φηη: Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο δελ απαηηεί ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ΦΠΑ. χκθσλα κε ην ΠΓ 118/07 ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θξίλεη ηελ αμία ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αξ. 25 παξ. 12). ειίδα 6 απφ 204

7 C1.1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιήξεο Γηεχζπλζε Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο.. νδφο. αξηζκφο ΣΚ..,} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ α).... νδφο... αξηζκφο...σκ β).. νδφο... αξηζκφο...σκ γ).. νδφο... αξηζκφο...σκ κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ).. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ).. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} ειίδα 7 απφ 204

8 {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 8 απφ 204

9 C1.2 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο ύκβαζεο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιήξεο Γηεχζπλζε Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)... ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ... Γηαθήξπμή ζαο. Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ειίδα 9 απφ 204

10 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 10 απφ 204

11 C1.3 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Πξνθαηαβνιάο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιήξεο Γηεχζπλζε Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο. Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, επξψ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε αξηζκφ...θαη ηε Γηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ., ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)..., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ (ζπκπιεξψλεηε ην πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εγγπεηηθή επηζηνιή)... πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ειίδα 11 απφ 204

12 ηεο Δηαηξίαο ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ηεο νπνίαο εγγπφκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο. Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 12 απφ 204

13 C1.4 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο Λεηηνπξγέαο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξ.... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ... (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ πνπ αθνξά. ζπλνιηθήο αμίαο. ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ. Γηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ειίδα 13 απφ 204

14 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 14 απφ 204

15 C1.5 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο πληάξεζεο ΔΚΓΟΣΖ... Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δγγπεηηθά επηζηνιά καο ππ αξ.... γηα επξώ... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο Οδφο. Αξηζκφο. Σ.Κ. } {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ α) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... β) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... γ) νδφο αξηζκφο. Σ.Κ... κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ...(ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ... πνπ αθνξά... ζπλνιηθήο αμίαο..., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ Γηαθήξπμή ηεο ΑλαζέηνπζαΑξρή. Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ειίδα 15 απφ 204

16 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ειίδα 16 απφ 204

17 C2. Τπόδεηγκα Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν: Παηξώλπκν: Όλνκα: Μεηξώλπκν: Ζκεξνκελέα ΓΫλλεζεο: ΣειΫθσλν: Fax: / / Σόπνο ΓΫλλεζεο: Γηεύζπλζε Καηνηθέαο: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Όλνκα Ηδξύκαηνο Σέηινο Πηπρένπ Δηδηθόηεηα Ζκεξνκελέα Απόθηεζεο Πηπρένπ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΔΥΟΤ (ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Έξγν (ά ΘΫζε) Δξγνδόηεο Ρόινο 1 θαη Καζάθνληα ζην Έξγν (ά ΘΫζε) Απαζρόιεζε ζην Έξγν Πεξένδνο ΑΜ 2 (απφ έσο) / / - / / 1 Χο Ρφινο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: manager, senior consultant, consultant, business expert θιπ. 2 Αθνξά ηνπο πξαγκαηηθνχο αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ζην έξγν ππνινγηδφκελνη ζε ηζνδχλακα αλζξσπνεηψλ, Γελ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ζην έξγν. ειίδα 17 απφ 204

18 / / - / / / / - / / ειίδα 18 απφ 204

19 C3. Πέλαθεο πκκόξθσζεο Σξόπνο πκπιάξσζεο ησλ ΠηλΪθσλ Γηα λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν φινη νη πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο C.3 φπσο αθξηβψο θαηαγξάθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο παξνχζαο κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη ηάμε. Οη Πίλαθεο πκκφξθσζεο απνηεινχληαη απφ γξακκέο ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεδίνπ) είηε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είηε δξαζηεξηφηεηεο ή ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. ε φινπο ηνπο πίλαθεο : δεηείηαη λα εμεγεζεί ε αξρηηεθηνληθή θαη γεληθή κεζνδνινγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξγνπ, θαηαγξάθνληαη νη αλαιπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ππνζπζηήκαηνο (πξνδηαγξαθέο) ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εμεγήζεη ιεπηνκεξψο κε πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ζα αληαπνθξηζεί, δεηείηαη λα εμεγεζεί πψο ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξγνπ εληάζζεηαη κέζα ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, Απηνί νη άμνλεο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο θαη αθνξνχλ ζηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ιχζεο, ζηελ νινθιήξσζε ηεο κέζα ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη ηέινο ζηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. ηφρνο ησλ πηλάθσλ είλαη λα πεξηγξαθνχλ, κε φζεο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο είλαη δπλαηφλ, πνηεο είλαη νη αθξηβείο απαηηήζεηο θάζε πεδίνπ έξγνπ νχησο ψζηε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αληηιεθζεί ζαθψο πνηεο ζα είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απαληήζεη ζε θάζε γξακκή ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη εμεγψληαο θαηά πεξίπησζε: Σε ζπκθσλία κε ηηο νπζηψδεηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ απηέο θαηαγξάθνληαη, Σελ θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη, Σελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαδηθαζηψλ ή δνκψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, Σελ νινθιήξσζή ηνπο κέζα ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθεξχζζνληαη ζην παξφλ έξγν. ειίδα 19 απφ 204

20 Καζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ζα είλαη εθηθηή ε αλάιπζε ηεο απάληεζεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο, ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα θαηαγξάςεη ζαθή παξαπνκπή ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαη παξάγξαθν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ, φπνπ εθεί ζα εθηίζεηαη αλαιπηηθά ε απάληεζή ηνπ θαη φπνηα επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλνιηθφηεξεο εηθφλαο θαη αθξηβέζηεξεο πξνζέγγηζεο ζην έξγν. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλάδνρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο ζα απνηειέζεη ζηνηρείν αμηνιφγεζεο σο έλδεημε ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο, ηεο επηκέιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Δπίζεο ζηηο αλαιπηηθέο Σερληθέο αλαθνξέο ζα ππάξρνπλ θαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην έξγν ή πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. Ο Πξνζθέξσλ ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Τπνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οδεγέεο ζπκπιάξσζεο πηλϊθσλ ζπκκόξθσζεο: Οη πίλαθεο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζα ζπκπιεξσζνχλ πιήξσο απφ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο. Δπεμήγεζε ησλ ζηειψλ ησλ πηλάθσλ: ηάιε ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. ηάιε ΑΠΑΗΣΖΖ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί: Ζ ιέμε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζε ηίηιν απαηηήζεσλ ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη επηκέξνπο αλάιπζε γηα ηελ απαίηεζε ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. ειίδα 20 απφ 204

21 Οη ιέμεηο «ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΘΔΗ» ή «ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΘΟΤΝ»,πνπ ζεκαίλεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ε πξνζθεξφκελε ιχζε. Έλαο αξηζκόο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο κε πηζαλή αλαθνξά ζε κέγηζην ή ειάρηζην. Όπνπ ππάξρεη θελφ, εάλ ξεηψο δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ησλ πξνδηαγξαθψλ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη πεξί ππνρξεσηηθήο απαίηεζεο, ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή, αιιά απνηειεί επηζπκεηφ βαζκνινγήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. ηάιε ΑΠΑΝΣΖΖ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη: Σελ έλδεημε, εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξνχηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ή αλαιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ή ηελ έλδεημε ΟΥΗ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη εάλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. ηάιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί ζε άιια ζεκεία ηεο πξνζθνξάο, ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, δεκνζηεχκαηα θιπ., απφ ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηεο πξνζθνξάο. Όιν ην παξαπάλσ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζα απνηειέζεη μερσξηζηφ ηφκν ηεο πξνζθνξάο ν νπνίνο θαη ζα είλαη αξηζκεκέλνο αλά ζειίδα. Οη παξαπνκπέο ζα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηνπ ηφκνπ απηνχ. Γεληθέο αλαθνξέο ή αζαθείο παξαπνκπέο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζε φια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. C.3.1. ΓεληθΫο Απαηηάζεηο ηνπ Έξγνπ Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ C Ο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή θαη ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην Έξγν Γηεπζχλζεσλ θαη Φνξέσλ ηνπ ΤΠΠΟΣ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε C Ο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηα ππφ ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εληφο θαη εθηφο ΤΠΠΟΣ κε ηα νπνία ην ΟΠ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ ζα ειίδα 21 απφ 204

22 C C C C C C C C θιεζεί λα δηαιεηηνπξγεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έλα νινθιεξσκέλν παθέην παξαδνηέσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ εμνπιηζκφ, εθαξκνγέο, ππνζπζηήκαηα θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα παξαδψζεη ζην Τπνπξγείν κία ιχζε «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». Καηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο αλ θαηαζηεί αλαγθαίν ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην ΤΠΠΟΣ ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επηπξφζζεην εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο. Σπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε θάζε πινπνίεζεο / αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ δελ ζα πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΤΠΠΟΣ κε ην πέξαο ηνπ έξγνπ εθηφο θαη αλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Κχξην ηνπ Έξγνπ Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη Γηαδηθηπαθή Πχιε (portal) σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ΟΠ γηα ηελ παξνρή ησλ εμσζηξεθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη δηαδηθηπαθή πχιε (portal), απφ ηελ νπνία νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο (ππάιιεινη) ηνπ ΤΠΠΟΣ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ. Ο Αλάδνρνο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα, δειαδή ηνλ απαξαίηεην θεληξηθφ εμνπιηζκφ θαη ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθαξκνγέο θαη ππνζπζηήκαηα (κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο) ψζηε ην ΟΠ λα ππνζηεξίδεη: Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα θάζε ιεηηνπξγία εθηφο ηεο δηαρείξηζεο (επεμεξγαζίαο, εηζαγσγήο θιπ) ησλ Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ: 550 ζϋζεηο εξγαζέαο Δζσηεξηθψλ Υξεζηψλ θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη γηα θάζε ιεηηνπξγία εθηφο ηεο δηαρείξηζεο (επεμεξγαζίαο, εηζαγσγήο θιπ) ησλ Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ: 374 ζϋζεηο εξγαζέαο εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξφζβαζε εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζην portal ηνπ ΟΠ απεξηνξίζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (αθνξά ζηελ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε) Ο Αλάδνρνο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα, δειαδή ηνλ απαξαίηεην θεληξηθφ εμνπιηζκφ θαη ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθαξκνγέο θαη ππνζπζηήκαηα (κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο) ψζηε ην ΟΠ λα ππνζηεξίδεη θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε (επεμεξγαζίαο, εηζαγσγήο θιπ) Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ 100 ζϋζεηο εξγαζέαο Υξεζηψλ θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ 50 ζϋζεηο εξγαζέαο θαη ειάρηζην ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνπο ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο (concurrent users) Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε ν πξνζθεξφκελνο θεληξηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο εμνπιηζκφο λα εληαρζεί απξφζθνπηα ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ ΤΠΠΟΣ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Διάρηζηε πξνζθεξφκελε αλζξσπνπξνζπάζεηα (αλζξσπνκήλεο) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ειίδα 22 απφ

23 C Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη δνθηκέο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ θαη ηελ επίδεημε ησλ εθαξκνγψλ, ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηνλ πξνζθεξφκελν, ζην πιαίζην ηνπ έξγν, εμνπιηζκφ απφ ηνλ Αλάδνρν αθνχ έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ ίδην φια ηα ινγηζκηθά. C.3.2. ΖιεθηξνληθΫο Τπεξεζέεο Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ C Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο: Παξνρή γεσρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, (ζέζεσλ, νξίσλ, ηζηνξηθφηεηαο θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ηηο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθνχ Υαξαθηήξα θαη ζπλαθψλ κεηαδεδνκέλσλ κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο Παξνρή γεσρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, (ζέζεσλ, νξίσλ, θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ηα Αθίλεηα Ηδηνθηεζίαο ΤΠΠΟΣ θαη ζπλαθψλ κεηαδεδνκέλσλ Παξνρή Βεβαίσζεο / Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ ζεζκηθή πξνζηαζία θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα κλεκείνπ θαη γεληθά αθηλήηνπ (θχξεμε κλεκείνπ, ρψξνπ έξγνπ ηέρλεο) πλερήο παξαθνινχζεζε πνξείαο απφθηεζεο αθηλήηνπ απφ ην ΤΠΠΟΣ C.3.3. Αξρηηεθηνληθά πζηάκαηνο Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ C Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή ιχζε, πιήξσο νινθιεξσκέλε, ψζηε λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη. ηελ παξνπζίαζε ηεο Σερληθήο Λχζεο πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ απαηηνχκελε ιεπηνκέξεηα ηα ζεκεία θαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη λα παξνπζηάδεηαη ζε έλα εληαίν ζρεδηάγξακκα ε ζπλνιηθή ινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ. C Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ αλνηρηή πνιπεπίπεδε θαη θεληξνπνηεκέλε δηθηπαθή αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηψλ επηπέδσλ «πειάηεδηαθνκηζηή» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε δπλαηφηεηεο θαηαλνκήο ηνπ θφξηνπ επηζθεςηκφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο αξρηηεθηνληθήο (presentation, application, data), έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλερήο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ πξνδηαγξαθφκελε αλά θαηεγνξία δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα. C Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ ηεο Τπεξεζηνζηξεθνχο Αξρηηεθηνληθήο (Service Oriented Architecture - SOA). C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ζην επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ε πηνζέηεζε αληηθεηκελνζηξαθψλ ή ειίδα 23 απφ 204

24 αληηθεηκελν-ζρεζηαθψλ κνληέισλ θαη αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ C Ζ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηφζν ρξήζεο φζν θαη επέθηαζεο ρσξίο δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. C Ζ ιχζε πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία αθφκε θαη ζε θαηαζηάζεηο αηρκήο. Κάζε δηαθξηηή ππεξεζία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ αλεμάξηεην ππνζχζηεκα ή ζπζηαηηθφ ινγηζκηθνχ (component) έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ θαθή απφδνζε ή δπζιεηηνπξγία άιισλ ππεξεζηψλ. Γεληθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη κεζνδνινγία θαη αξρηηεθηνληθή πινπνίεζεο, ε νπνία λα επηηξέπεη ηφζν ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ππνζπζηεκάησλ φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο σο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα παξνπζηάζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή πξνζθέξεη πςειή δηαζεζηκφηεηα & αμηνπηζηία. C Σνλίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ θαη ειάρηζηνλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, εθηφο θαη αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. C Ζ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα άζξνηζκα απφ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, κε πιήξσο ηεθκεξησκέλεο δηεπαθέο επηθνηλσλίαο (interfaces). Κάζε ππεξεζία πινπνηείηαη απφ έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ηκήκα ινγηζκηθνχ (component), ην νπνίν είλαη δηαθξηηφ ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζε θπζηθφ επίπεδν. C Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο κέζσ θαηάιιεισλ δηεζλψλ, αλνηθηψλ θαη επξέσο δηαδεδνκέλσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ηα νπνία πξνδηαγξάθνληαη θαη απφ ην πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο e-gif θαη ηα αλνηθηά πξφηππα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (παξάγξαθνο Α ηνπ Α κέξνπο) C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη ε νξηδφληηα ζπλεξγαζία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο Λεηηνπξγηθψλ Δλνηήησλ (Δθαξκνγψλ θαη Τπνζπζηεκάησλ) πνπ ζα αλαπηχμεη C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη ε δηθηπαθή/δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Δθαξκνγψλ ή/θαη Τπνζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (θαη ζε δηαθνξεηηθνχο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο εθφζνλ απηφ απαηηεζεί). C Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιχζε ζηελ νπνία ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ησλ Τπνζπζηεκάησλ θαη ησλ Δθαξκνγψλ ρσξίο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο C Ο Αλάδνρνο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ηνπ ειίδα 24 απφ 204

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα